Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

URSOSAN 50X250MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16854

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 16854
Kód EAN: 8595026463158
Kód SÚKL: 97864
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Ursosan se používá při rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a u nemocných po rozbití kamenů jiným způsobem. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost nezvápenatělých cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm. Dále se používá při zánětu sliznice žaludku a jícnu vyvolaného žlučí, při zánětu drobných žlučových cest uvnitř jater, způsobujícího městnání žluče a majícího za následek poškození jater I. a II. stadia (primární biliární cirhóza). Přípravek Ursosan se používá i při primárním zánětu drobných jaterních žlučovodů (primární sklerotizující cholangoitidě), při zánětu jater s městnáním žluči, při poruchách trávení provázejících onemocnění žlučníku a žlučovodů.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls191330/2011 
a sukls152756/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

URSOSAN 250 mg tvrdé tobolky 

acidum ursodeoxycholicum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Ursosan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat 
3.  Jak se Ursosan užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Ursosan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Ursosan a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku Ursosan, kyselina ursodeoxycholová, je žlučová kyselina, která se přirozeně 
vyskytuje i v lidské žluči. Ve srovnání s jinými žlučovými kyselinami je téměř netoxická. Zvýšená 
koncentrace kyseliny ursodeoxycholové (UDCA) ve směsi žlučových kyselin má za následek jak 
snížení nasycení žluči cholesterolem, tak rozpustnost cholesterolu na povrchu již vzniklých 
konkrementů. Na rozdíl od ostatních žlučových kyselin má UDCA příznivý vliv na jaterní funkce a je 
s úspěchem podávána pacientům s jaterními nemocemi provázenými městnáním žluči. 
 
Ursosan se používá při  
-  rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a 

u nemocných po rozdrcení kamenů. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost 
nezvápenatělých cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm, 

-  zánětu sliznice žaludku vyvolaném žlučí, v důsledku návratu obsahu dvanáctníku do žaludku, 
-  zánětu drobných žlučovodů v játrech v důsledku tvorby protilátek proti žlučovodům, což 

způsobuje městnání žluče a může mít za následek tvrdnutí jater (primární biliární cirhóza), 

-  zánětlivém postižení žlučových cest (primární sklerotizující cholangoitidě),  
-  zánětu jater s městnáním žluči.  
 
Děti a dospívající 
Poruchy jater a žlučových cest při cystické fibróze u dětí a dospívajících od 6 let do 18 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat 

 
Neužívejte Ursosan 
-  jestliže jste alergický(á) na kyselinu ursodeoxycholovou nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže máte akutní zánět žlučníku a žlučových cest, 
-  jestliže máte neprůchodné vývodné žlučové cesty (obstrukce choledochu nebo cystiku), 

2/5 

-  v případě častých žlučníkových kolik, 
-  jestliže máte zvápenatělé žlučové kameny, které je možné zobrazit rentgenovým vyšetřením, 
-  jestliže máte porušenou kontraktilitu žlučníku. 
 
Děti a dospívající 
-  neúspěšný chirurgický vývod

 

nitrojaterních žlučových cest do tenkého střeva nebo zúžení 

žlučových cest bez zajištění dobrého průtoku žluči. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ursosan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Léčba přípravkem Ursosan vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. 
V průběhu léčby je třeba kontrolovat funkci jater. Jaterní testy se provádějí během prvních 3 měsíců 
léčby každé 4 týdny a poté každé 3 měsíce. V případě užívání k rozpouštění žlučových kamenů má 
lékař zajistit pořízení snímku žlučníku po 6-10 měsících léčby. Pokud není možné zobrazit žlučník 
rentgenovým vyšetřením nebo došlo ke zvápenatění žlučových kamenů, musí se léčba ukončit. 
 
Pokud užíváte Ursosan k rozpouštění žlučových kamenů, informujte svého lékaře, jestliže užíváte 
jakékoli léky obsahující estrogenní hormony, jelikož tyto léky podporují vznik žlučových kamenů. 
 
V případě užívání k léčbě primární biliární cirhózy se mohou příznaky onemocnění na začátku léčby 
ve vzácných případech zhoršit. Pokud se tak stane, promluvte si s lékařem o úpravě léčby. 
 
Pokud budete mít průjem, informujte ihned svého lékaře, protože v tomto případě může být nutné 
dávku snížit nebo ukončit léčbu. 
 
Děti a dospívající 
Ursosan není vhodný pro děti do 6 let vzhledem k množství léčivé látky v tobolce. 
 
Další léčivé přípravky a Ursosan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Cholestyramin, kolestipol a antacida obsahující hydroxid hlinitý a/nebo oxid hlinitý, mohou snižovat 
vstřebávání Ursosanu, a tím snižovat jeho účinek. Pokud je současná léčba přípravky obsahujícími 
některou ze zmíněných látek nutná, je třeba je užívat vždy buď 2 hodiny před, nebo 2 hodiny po užití 
Ursosanu. 
 
Ursosan může ovlivňovat vsřebávání cyklosporinu ve střevě. Proto, pokud užíváte současně 
s Ursosanem cyklosporin, bude lékař sledovat hladiny cyklosporinu v krvi a případně upraví jeho 
dávkování. 
 
Ursosan může snižovat účinek léků obsahujících ciprofloxacin, dapson (antibiotika) nebo nitrendipin 
(používaný k léčbě vysokého krevního tlaku) a naopak zvyšovat účinek léků obsahujících rosuvastatin 
(používaný při vysoké hladině cholesterolu). 
 
Nevhodná je rovněž kombinace Ursosanu s přípravky obsahujícími estrogeny (perorální 
kontraceptiva) a látky snižující hladinu cholesterolu v krvi (hypolipidemika typu klofibrát, bezafibrát 
nebo probukol). Tyto přípravky podporují vznik žlučových kamenů, což je opačný efekt léčby 
Ursosanem.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

3/5 

Ohledně užívání kyseliny ursodeoxycholové u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou 
k dispozici jen omezené údaje. Ursosan se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není jednoznačně 
nezbytné. 
 
Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, používejte během léčby spolehlivou antikoncepci. 
Doporučují se nehormonální metody nebo perorální (ústy podávaná) antikoncepce s nízkou dávkou 
estrogenu. 
Pokud užíváte Ursosan k rozpuštění žlučových kamenů, měla byste používat účinné nehormonální 
metody antikoncepce, protože hormonální perorální antikoncepce může podporovat vznik žlučových 
kamenů. 
Před zahájením léčby musí lékař vyloučit těhotenství. 
 
Kojení 
Podle několika málo zdokumentovaných případů u žen, které užívaly kyselinu ursodeoxycholovou 
během kojení, je hladina kyseliny ursodeoxycholové v mateřském mléku velmi nízká a u kojenců 
pravděpodobně není třeba očekávat žádné nežádoucí účinky. 
 
Plodnost 
Na základě studií na zvířatech nebyl prokázán vliv kyseliny ursodeoxycholové na plodnost. Data o 
vlivu na plodnost u člověka nejsou k dispozici. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ursosan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se Ursosan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování je: 
 
Rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů  
Doporučená dávka je 2 až 5 tobolek denně v závislosti na tělesné hmotnosti (10 mg/kg/den). Celá 
dávka se užívá najednou, večer před spaním. Přípravek užívejte pravidelně. 
 

Tělesná hmotnost 

Počet tobolek 

do 60 kg 

61–80 kg 

81–100 kg 

nad 100 kg 

 

Délka léčby a její účinnost jsou závislé na velikosti kamenů a spolupráci pacienta a pohybuje se od půl 
roku do dvou let. Pokud nedojde v průběhu jednoho roku ke zmenšení kamenů, nedoporučuje se 
v léčbě pokračovat. Po rozpuštění kamenů je vhodné pokračovat v léčbě po dobu dalších tří měsíců 
k zajištění úplného odstranění zbytků kamenů. 
 
Primární biliární cirhóza I. a II. stadia a jiné stavy spojené s  městnáním žluči v játrech 
Doporučená dávka je závislá na tělesné hmotnosti a činí obvykle 10–15 mg/kg/den (2–6 tobolek) 
rozděleně do 2–3 dávek.  

 

4/5 

Léčba zánětu sliznice žaludku vyvolaného žlučí  
Doporučená dávka pro dospělé je 1 tobolka (250 mg) denně. Užívá se večer před spaním. Doporučená 
délka léčby přípravkem Ursosan je 10 až 14 dní. 
U dětí je obvyklá dávka 10–20 mg/kg/den. Pro děti mladší než 6 let je vhodná jiná léková forma. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti a dospívající s cystickou fibrózou od 6 let do 18 let  
Doporučená dávka je 20 mg/kg/den rozdělených na 2 až 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 
30 mg/kg/den, pokud je to nezbytné. 
 
Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ursosan, než jste měl(a) 
Při předávkování se může vyskytnout průjem. Pokud budete mít přetrvávající průjem, ihned se obraťte 
na svého lékaře. 
Při předávkování nejsou nutná žádná specifická opatření. Pokud trpíte průjmy, nezapomínejte přijímat 
dostatečné množství tekutin, abyste nahradil(a) jejich ztrátu a zajistil(a) rovnováhu elektrolytů. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ursosan 
Pokud si zapomenete vzít jednu dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které 
Vám doporučil lékař. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Ursosan 
Vždy se domluvte se svým lékařem dříve, než se rozhodnete léčbu Ursosanem přerušit nebo předčasně 
ukončit. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
-  řidší stolice nebo průjem. 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 
-  během léčby primární biliární cirhózy: silné bolesti v pravém nadbřišku, zhoršení cirhózy jater, 

které se částečně upravilo po ukončení léčby, 

-  zvápenatění žlučových kamenů, 
-  kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Ursosan uchovávat 

 

5/5 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
nebo na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ursosan obsahuje 
-  Léčivou látkou je acidum ursodeoxycholicum (kyselina ursodeoxycholová). Jedna tvrdá tobolka 

obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholové. 

-  Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid 

křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina. 

 
Jak přípravek Ursosan vypadá a co obsahuje toto balení 
Ursosan jsou tvrdé bílé želatinové tobolky obsahující bílý granulát. 
Dodáván je v baleních obsahujících 50 nebo 100 tobolek. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 6. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu URSOSAN 50X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu URSOSAN 50X250MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám