Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žlučník a játra

URSOSAN 50X250MG Tobolky

Kód výrobku: 16854

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace URSOSAN 50X250MG Tobolky

sp.zn. sukls191330/2011

a sukls152756/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

URSOSAN 250 mg tvrdé tobolky

acidum ursodeoxycholicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Ursosan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat
 3. Jak se Ursosan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ursosan uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Ursosan a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Ursosan, kyselina ursodeoxycholová, je žlučová kyselina, která se přirozeně vyskytuje i v lidské žluči. Ve srovnání s jinými žlučovými kyselinami je téměř netoxická. Zvýšená koncentrace kyseliny ursodeoxycholové (UDCA) ve směsi žlučových kyselin má za následek jak snížení nasycení žluči cholesterolem, tak rozpustnost cholesterolu na povrchu již vzniklých konkrementů. Na rozdíl od ostatních žlučových kyselin má UDCA příznivý vliv na jaterní funkce a je s úspěchem podávána pacientům s jaterními nemocemi provázenými městnáním žluči.

Ursosan se používá při

 • rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a u nemocných po rozdrcení kamenů. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost nezvápenatělých cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm,
 • zánětu sliznice žaludku vyvolaném žlučí, v důsledku návratu obsahu dvanáctníku do žaludku,
 • zánětu drobných žlučovodů v játrech v důsledku tvorby protilátek proti žlučovodům, což způsobuje městnání žluče a může mít za následek tvrdnutí jater (primární biliární cirhóza),
 • zánětlivém postižení žlučových cest (primární sklerotizující cholangoitidě),
 • zánětu jater s městnáním žluči.

Děti a dospívající

Poruchy jater a žlučových cest při cystické fibróze u dětí a dospívajících od 6 let do 18 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ursosan užívat

Neužívejte Ursosan

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu ursodeoxycholovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte akutní zánět žlučníku a žlučových cest,
 • jestliže máte neprůchodné vývodné žlučové cesty (obstrukce choledochu nebo cystiku),
 • v případě častých žlučníkových kolik,
 • jestliže máte zvápenatělé žlučové kameny, které je možné zobrazit rentgenovým vyšetřením,
 • jestliže máte porušenou kontraktilitu žlučníku.

Děti a dospívající

 • neúspěšný chirurgický vývod nitrojaterních žlučových cest do tenkého střeva nebo zúžení žlučových cest bez zajištění dobrého průtoku žluči.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ursosan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčba přípravkem Ursosan vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. V průběhu léčby je třeba kontrolovat funkci jater. Jaterní testy se provádějí během prvních 3 měsíců léčby každé 4 týdny a poté každé 3 měsíce. V případě užívání k rozpouštění žlučových kamenů má lékař zajistit pořízení snímku žlučníku po 6-10 měsících léčby. Pokud není možné zobrazit žlučník rentgenovým vyšetřením nebo došlo ke zvápenatění žlučových kamenů, musí se léčba ukončit.

Pokud užíváte Ursosan k rozpouštění žlučových kamenů, informujte svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky obsahující estrogenní hormony, jelikož tyto léky podporují vznik žlučových kamenů.

V případě užívání k léčbě primární biliární cirhózy se mohou příznaky onemocnění na začátku léčby ve vzácných případech zhoršit. Pokud se tak stane, promluvte si s lékařem o úpravě léčby.

Pokud budete mít průjem, informujte ihned svého lékaře, protože v tomto případě může být nutné dávku snížit nebo ukončit léčbu.

Děti a dospívající

Ursosan není vhodný pro děti do 6 let vzhledem k množství léčivé látky v tobolce.

Další léčivé přípravky a Ursosan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Cholestyramin, kolestipol a antacida obsahující hydroxid hlinitý a/nebo oxid hlinitý, mohou snižovat vstřebávání Ursosanu, a tím snižovat jeho účinek. Pokud je současná léčba přípravky obsahujícími některou ze zmíněných látek nutná, je třeba je užívat vždy buď 2 hodiny před, nebo 2 hodiny po užití Ursosanu.

Ursosan může ovlivňovat vsřebávání cyklosporinu ve střevě. Proto, pokud užíváte současně s Ursosanem cyklosporin, bude lékař sledovat hladiny cyklosporinu v krvi a případně upraví jeho dávkování.

Ursosan může snižovat účinek léků obsahujících ciprofloxacin, dapson (antibiotika) nebo nitrendipin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku) a naopak zvyšovat účinek léků obsahujících rosuvastatin (používaný při vysoké hladině cholesterolu).

Nevhodná je rovněž kombinace Ursosanu s přípravky obsahujícími estrogeny (perorální kontraceptiva) a látky snižující hladinu cholesterolu v krvi (hypolipidemika typu klofibrát, bezafibrát nebo probukol). Tyto přípravky podporují vznik žlučových kamenů, což je opačný efekt léčby Ursosanem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Ohledně užívání kyseliny ursodeoxycholové u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou k dispozici jen omezené údaje. Ursosan se nesmí užívat během těhotenství, pokud to není jednoznačně nezbytné.

Pokud jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, používejte během léčby spolehlivou antikoncepci. Doporučují se nehormonální metody nebo perorální (ústy podávaná) antikoncepce s nízkou dávkou estrogenu. Pokud užíváte Ursosan k rozpuštění žlučových kamenů, měla byste používat účinné nehormonální metody antikoncepce, protože hormonální perorální antikoncepce může podporovat vznik žlučových kamenů. Před zahájením léčby musí lékař vyloučit těhotenství.

Kojení

Podle několika málo zdokumentovaných případů u žen, které užívaly kyselinu ursodeoxycholovou během kojení, je hladina kyseliny ursodeoxycholové v mateřském mléku velmi nízká a u kojenců pravděpodobně není třeba očekávat žádné nežádoucí účinky.

Plodnost

Na základě studií na zvířatech nebyl prokázán vliv kyseliny ursodeoxycholové na plodnost. Data o vlivu na plodnost u člověka nejsou k dispozici.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ursosan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Ursosan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování je:

Rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů

Doporučená dávka je 2 až 5 tobolek denně v závislosti na tělesné hmotnosti (10 mg/kg/den). Celá dávka se užívá najednou, večer před spaním. Přípravek užívejte pravidelně.

Tělesná hmotnost Počet tobolek do 60 kg 2 61-80 kg 3 81-100 kg 4 nad 100 kg 5

Délka léčby a její účinnost jsou závislé na velikosti kamenů a spolupráci pacienta a pohybuje se od půl roku do dvou let. Pokud nedojde v průběhu jednoho roku ke zmenšení kamenů, nedoporučuje se v léčbě pokračovat. Po rozpuštění kamenů je vhodné pokračovat v léčbě po dobu dalších tří měsíců k zajištění úplného odstranění zbytků kamenů.

Primární biliární cirhóza I. a II. stadia a jiné stavy spojené s městnáním žluči

v játrech Doporučená dávka je závislá na tělesné hmotnosti a činí obvykle 10-15 mg/kg/den (2-6 tobolek) rozděleně do 2-3 dávek.

Léčba zánětu sliznice žaludku vyvolaného žlučí

Doporučená dávka pro dospělé je 1 tobolka (250 mg) denně. Užívá se večer před spaním. Doporučená délka léčby přípravkem Ursosan je 10 až 14 dní. U dětí je obvyklá dávka 10-20 mg/kg/den. Pro děti mladší než 6 let je vhodná jiná léková forma.

Použití u dětí a dospívajících

Děti a dospívající s cystickou fibrózou od 6 let do 18 let

Doporučená dávka je 20 mg/kg/den rozdělených na 2 až 3 dávky, s následným zvýšením dávky na 30 mg/kg/den, pokud je to nezbytné.

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ursosan, než jste měl(a)

Při předávkování se může vyskytnout průjem. Pokud budete mít přetrvávající průjem, ihned se obraťte na svého lékaře. Při předávkování nejsou nutná žádná specifická opatření. Pokud trpíte průjmy, nezapomínejte přijímat dostatečné množství tekutin, abyste nahradil(a) jejich ztrátu a zajistil(a) rovnováhu elektrolytů.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ursosan

Pokud si zapomenete vzít jednu dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dávkami, které Vám doporučil lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ursosan

Vždy se domluvte se svým lékařem dříve, než se rozhodnete léčbu Ursosanem přerušit nebo předčasně ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • řidší stolice nebo průjem. Velmi vzácné

  (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • během léčby primární biliární cirhózy: silné bolesti v pravém nadbřišku, zhoršení cirhózy jater, které se částečně upravilo po ukončení léčby,
 • zvápenatění žlučových kamenů,
 • kopřivka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 ; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ursosan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ nebo na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ursosan obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum ursodeoxycholicum (kyselina ursodeoxycholová). Jedna tvrdá tobolka obsahuje 250 mg kyseliny ursodeoxycholové.
 • Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek Ursosan vypadá a co obsahuje toto balení

Ursosan jsou tvrdé bílé želatinové tobolky obsahující bílý granulát. Dodáván je v baleních obsahujících 50 nebo 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 28. 6. 2017

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 16854
Kód EAN: 8595026463158
Kód SÚKL: 97864
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
Přípravek Ursosan se používá při rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů u nemocných s vysokým operačním rizikem a u nemocných po rozbití kamenů jiným způsobem. Podmínkou úspěšnosti léčby je funkční žlučník a přítomnost nezvápenatělých cholesterolových kamenů, jejichž průměr nepřesahuje 1,5 cm. Dále se používá při zánětu sliznice žaludku a jícnu vyvolaného žlučí, při zánětu drobných žlučových cest uvnitř jater, způsobujícího městnání žluče a majícího za následek poškození jater I. a II. stadia (primární biliární cirhóza). Přípravek Ursosan se používá i při primárním zánětu drobných jaterních žlučovodů (primární sklerotizující cholangoitidě), při zánětu jater s městnáním žluči, při poruchách trávení provázejících onemocnění žlučníku a žlučovodů.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze URSOSAN 50X250MG Tobolky

Diskuze

Diskuze URSOSAN 50X250MG Tobolky

Příbalový leták

Příbalový leták URSOSAN 50X250MG Tobolky

Příbalovou informaci k produktu URSOSAN 50X250MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: URSOSAN 50X250MG Tobolky.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám