Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Kód výrobku: 11480
Kód EAN:
Kód SÚKL: 46890
Držitel rozhodnutí: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Léčba příznaků urgentní inkontinence (naléhavého nezvladatelného nucení k močení) a/nebo pollakisurie (častého močení) u pacientů s hyperaktivním (dráždivým) močovým měchýřem (poruchy vyprazdňování močového měchýře neznámé příčiny, nebo způsobené některými nervovými poruchami).

Příbalový leták

1Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.sukls2507/2005
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
URAPLEX
obalené tablety
Trospii chloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky
jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je URAPLEX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete URAPLEX užívat
3. Jak se URAPLEX užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak URAPLEX uchovávat
6. Další informace
1. CO JE URAPLEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Uraplex patří do skupiny léčiv, které blokují účinky nervového přenašeče (acetylcholinu) převážně na zakončeních vegetativního
nervového systému (nedá se vůlí ovlivnit) v hladké svalovině. Uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívacího a močopohlavního
ústrojí.
Uraplex se používá při léčbě příznaků urgentní inkontinence (naléhavého nezvladatelného nucení k močení) a/nebo pollakisurie
(častého močení) u pacientů s hyperaktivním (dráždivým) močovým měchýřem (poruchy vyprazdňování močového měchýře
neznámé příčiny, nebo způsobené některými nervovými poruchami).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE URAPLEX UŽÍVAT
URAPLEX nesmíte užívat:
pokud jste někdy měl/a alergickou reakci na trospii chloridum (trospium-chlorid) nebo jiné pomocné látky obsažené v
přípravku URAPLEX (alergickou reakcí může být kožní vyrážka, svědění nebo zhoršené dýchání)
při poruchách odtoku moče z močových cest (močová retence)
při závažném rozšíření tlustého střeva s úpornou zácpou (toxické megakolon)
při chorobné svalové slabosti a rychlé unavitelnosti svalů (myastenia gravis)
při glaukomu s úzkým úhlem (zvýšení nitroočního tlaku způsobené zúžením úhlu mezi rohovkou a duhovkou)
při onemocnění srdce se zrychlenou a nepravidelnou činností (tachyarytmie)
děti mladší 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití URAPLEX je zapotřebí u pacientů:
se zúžením zažívacího ústrojí jako je pylorostenóza
s poruchou odtoku moče z močového měchýře s rizikem zadržování moče
s autonomní neuropatií (onemocnění periferních nervů)
s brániční kýlou a zánětem jícnu
kde je nežádoucí zrychlení srdeční činnosti (např. u zvýšené činnosti štítné žlázy, při onemocnění srdečních
tepen, při městnavém srdečním selhání).
U pacientů s těžkou nedostatečností jater se přípravek nedoporučuje pro nedostatek zkušeností s podáním. U pacientů
s lehkou až střední poruchou funkce jater je třeba zvláštní opatrnosti.
Trospium chlorid je vylučován převážně ledvinami. U pacientů s vážným poškozením ledvinných funkcí se musí
snížit dávkování. Pacienty s lehkou až střední renální nedostatečností je třeba pravidelně sledovat.
V případě výskytu nežádoucích účinků kontaktujte svého lékaře, který určí případná opatření nebo zváží možnost
změny léku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
2Účinky přípravku Uraplex a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech
lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám další
lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte Uraplex. Než začnete
současně s přípravkem Uraplex užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
Vyskytnout se mohou následující interakce:
zvýšení anticholinergního účinku (viz. nežádoucí účinky) amantadinu (přípravek k léčbě parkinsonismu),
tricyklických antidepresiv (některé léky k léčbě abnormálních depresivních stavů charakterizovaných
pocitem smutku).
zvýšení tachykardiogenního působení (zrychlení srdeční činnosti) beta-sympatomimetik (léky používané ke
stimulaci srdce, proti astmatu a k potlačení stahů dělohy)
oslabení účinku prokinetik (léky používané k léčbě poruch vyprazdňování žaludku např. metoklopramid)
Protože trospium-chlorid může ovlivnit pohyblivost trávicího traktu a sekreci látek v trávicím traktu, nelze vyloučit
možnost ovlivnění vstřebávání jiných současně užívaných léků.
Potlačení vstřebávání trospium-chloridu léky jako je např. guar, cholestyramin a cholestipol nelze vyloučit. Proto se
současné užívání těchto léků s trospium chloridem nedoporučuje.
Metabolické interakce trospium-chloridu s cytochromem P450 ( P450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, 3A4) nebyly
při zkouškách zaznamenány. Vzhledem k typu odbourávání trospium-chloridu se žádné metabolické interakce
neočekávají.
Mějte prosím na paměti, že uvedené údaje se vztahují také na léky, které jste užívali v nedávné době.
Užívání URAPLEXU S jídlem a pitím
Tablety se polykají před jídlem celé, nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.
Těhotenství a kojení
Žádná data při užití přípravku u těhotných nebo kojících žen nejsou k dispozici.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ve studiích prověřujících ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla (na základě parametrů jako je orientace zrakem, schopnost
reagovat, reakce při stresu, koncentrace a motorická koordinace) nebylo zjištěno negativní ovlivnění trospium chloridem.
Důležité informace o některých složkách URAPLEXU
Uraplex obsahuje monohydrát laktózy, sacharózu a pšeničný škrob.
Pacienti s intolerancí laktózy, fruktózy, s defektem laktázy, sacharózo-izomaltázy, nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by
neměli tento přípravek užívat.
Pacienti s alergií na pšenici (nikoliv s celiakií) by neměli tento přípravek užívat.
Pacienti s celiakií jej užívat mohou.
3. JAK SE URAPLEX UŽÍVÁ
Vždy užívejte URAPLEX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí a děti od 12 let obvykle 2krát denně 1 tabletu (což odpovídá
40 mg trospium-chloridu denně).
Tablety se polykají celé, před jídlem a nalačno, zapijí se dostatečným množstvím vody.
Délka léčby
Délku léčby určuje lékař. Pokračování léčby by mělo být přehodnocováno v pravidelných intervalech každých 3-6 měsíců.
Pacienti s poruchami ledvin
Doporučená dávka pro pacienty se závažně poškozenými funkcemi ledvin (kreatininová clearance 10-30 ml / min/ 1,73m2 ) je 1
tableta denně ráno nebo 1 tableta obden (což odpovídá 20 mg trospium chloridu denně nebo obden).
Jestliže jste užil(a) více URAPLEXU, než jste měl(a)
Až dosud nebyly popsány žádné příznaky závažného předávkování nebo intoxikace. Pokud máte podezření na předávkování
neprodleně se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít URAPLEX
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání podle předepsaných pokynů
Jestliže jste přestal(a) užívat URAPLEX
3Pokud ukončíte užívání Uraplexu dříve, než vám bylo doporučeno vašim lékařem, mohou se příznaky onemocnění vrátit. Proto
užívejte Uraplex tak dlouho, jak vám bylo doporučeno.Pokud si přejete léčbu ukončit, kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i URAPLEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Během léčby se mohou projevit velmi často vedlejší účinky typické pro tento typ přípravku, jako je sucho v ústech, dyspepsie,
zácpa.
Přestaňte užívat Uraplex a kontaktujte okamžitě svého lékaře, pokud se objeví následující nežádoucí účinky:
otok obličeje, jazyka a průdušek, které mohou způsobit poruchy dýchání (angioedém - méně než u 1 pacienta z 10 000)
neočekávané reakce alergického původu - porucha dýchání, vyrážka, dušnost a pokles krevního tlaku (anafylaxe -
frekvence výskytu není známa, z dostupných údajů nelze určit)
těžké reakce - výskyt puchýřů a olupování kůže a/nebo sliznic jako jsou například rty, oči, pusa, nos a genitálie. To vše
může být doprovázeno horečkou a třesavkou, bolestí svalů a celkovým pocitem nemoci (Stevens-Johnsův syndrom,
Toxická epidermální nekrolýza frekvence výskytu není známa, z dostupných údajů nelze určit).
Během užívání URAPLEXU byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Velmi časté vedlejší účinky (1 z 10 pacientů)
sucho v ústech
Časté vedlejší účinky (1 až 10 pacientů ze 100)
pocit nevolnosti, zácpa, bolest břicha, trávicí potíže (dyspepsie )
Méně časté vedlejší účinky (1 až 10 pacientů z 1000)
zrychlení srdeční činnosti (tachykardie)
bolest hlavy
flatulence (nadýmání), diarrhoea (průjem)
bolest na hrudi
Vzácné vedlejší účinky ( 1 až 10 pacientů z 10,000)
závrať
poruchy mikce (např. tvorba moč.residua )
poruchy vidění zaostřování (akomodace)
vyrážka
bolest kloubů a svalů
Jiné možné vedlejší účinky, pro které frekvence výskytu není známa
rychlá a nepravidelná srdeční činnost (tachyarytmie)
problémy s dýcháním
svědění, kopřivka
celková slabost (astenie)
mírné až středně závažné zvýšení hladin jaterních enzymů v séru
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK URAPLEX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
URAPLEX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Podmínky pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Nepoužívejte Uraplex, pokud si všimnete, že balení nebo tablety jsou poškozeny.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat
přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
46. DALŠÍ INFORMACE
Co URAPLEX obsahuje
Léčivou látkou je
Trospii chloridum 20 mg v 1 obalené tabletě
Pomocnými látkami jsou
pšeničný škrob, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, povidon, sodná sůl kroskarmelózy, kyselina stearová, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, mastek, sacharóza, sodná sůl karmelózy, uhličitan vápenatý (E 170), makrogol 8000, oxid titaničitý (E
171), žlutý oxid železitý (E 172), bílý vosk, karnaubský vosk.
Upozornění pro diabetiky: 1 obalená tableta obsahuje 0,06 g sacharidů.
Jak URAPLEX vypadá a co obsahuje toto balení
Uraplex jsou světle hnědožluté obalené tablety o průměru 7 mm.
Balení obsahuje 20, 50, 100 tablet.
Všechna balení nemusí být dostupná na trhu.
Výrobce
Madaus GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, manufacturing facility: 53842 Troisdorf, Německo
Držitel rozhodnutí o registraci
MADAUS GmbH, 51101 Kolín nad Rýnem, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 12.5.2010

Recenze

Recenze produktu URAPLEX 20X20MG Obalené tablety

Diskuze

Diskuze k produktu URAPLEX 20X20MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze