Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

UNO 20X150MG Tabl. s řízeným uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13617

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 13617
Kód EAN: 4030096555845
Kód SÚKL: 46621
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá při léčbě chronických zánětů kloubů, zejména revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění, které vede k poškození kloubních chrupavek a pojivové tkáně, v důsledku toho dochází k deformaci kloubů). Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let věku.

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls203259/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

  

UNO 

150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 

diclofenacum natricum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek UNO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNO užívat  

3. 

Jak se přípravek UNO užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek UNO uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek UNO a k čemu se používá 

Léčivá  látka  přípravku,  diklofenak,  je  nesteroidní  antirevmatikum  a  antiflogistikum.  Tlumí  projevy 
zánětu jako bolest, otok a snižuje horečku.  
 
Přípravek  se  užívá  při  léčbě  chronických  zánětů  kloubů,  zejména  revmatoidní  artritidy  (chronické 
zánětlivé onemocnění, které vede k poškození kloubních chrupavek a pojivové tkáně, v důsledku toho 
dochází k deformaci kloubů).  
 
Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let. 
  
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNO užívat  

 
Neužívejte přípravek UNO: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  diklofenak  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na jiné léky proti bolesti nebo proti revmatismu  (např. jiná nesteroidní 

antirevmatika  včetně  kyseliny  acetylsalicylové),  přecitlivělost  se  může  projevit  jako  záchvat 
průduškového astmatu, kopřivka nebo akutní rýma; 

-  jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) opakovaně žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy 

či krvácením ze zažívacího ústrojí; 

-  jestliže  se  u  Vás  někdy  vyskytlo  krvácení  či  perforace  zažívacího  ústrojí  (proděravění  stěny 

žaludku nebo střeva) v souvislosti s užíváním léků proti bolesti, zánětu či revmatismu; 

-  jestliže trpíte nevyjasněnou poruchou krvetvorby;  
-  pokud  máte  srdeční  a/nebo  cerebrovaskulární  onemocnění  (onemocnění  mozku  způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou cévní 
mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v srdci  nebo  v mozku  nebo  jste  podstoupil(a) 
operaci k uvolnění blokády nebo bypass; 

-  pokud máte nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferní tepen); 

 

2/6 

-  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater; 
-  v posledních třech měsících těhotenství.  
 
Před předepsáním přípravku UNO informujte lékaře, pokud: 
-  kouříte; 
-  máte diabetes (cukrovku); 
-  máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní 

sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky). 

 
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nesmí být přípravek UNO podáván dětem a dospívajícím 
do 18 let. 
 

 

 
Upozornění a opatření: 
Před užitím přípravku UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
 
-     jestliže jste někdy měl(a) potíže s trávicím traktem jako jsou žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, 

krvavá nebo černá stolice anebo jste v minulosti měl(a) problémy se zažíváním nebo pálení žáhy 
po předchozím užívání protizánětlivých léků; 

-     jestliže trpíte Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou (onemocnění střev se vznikem vředů) 
-  jestliže  trpíte  indukovatelnou  porfýrií  (onemocnění  charakterizované  poruchou  metabolismu 

porfyrinů, což jsou složky krevního barviva) nebo poruchami srážlivosti krve;  

-  jestliže  trpíte  autoimunitním  onemocněním  lupus  erythematodes,  smíšenými  kolagenózami 

(chorobné změny vaziva) ;  

-  při některých onemocněních dýchacích cest jako je astma, senná rýma, nosní polypy, chronická 

obstrukční choroba dýchacích cest, chronické infekce dýchacích cest;  

-  jestliže dlouhodobě užíváte kyselinu acetylsalicylovou na snížení srážlivosti krve; 
-  jestliže se léčíte s vysokým krevním tlakem nebo srdečním selháním; 

-  pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin

;

 

-  jestliže jste před operací nebo po větší operaci.

 

 

 
Při  dlouhodobém  podávání  Vám  bude  lékař  pravidelně  provádět  kontroly  funkce  jater,  ledvin  a 
kontroly krevního obrazu.  
 
Riziko krvácení, vředů a perforace v zažívacím ústrojí se zvyšuje se zvyšující se dávkou a ve vyšším 
věku.  Proto  užívejte  přípravek  jen  po  dobu  nezbytně  nutnou.  V případě  výskytu  jakýchkoliv 
neobvyklých  příznaků  zažívacího  ústrojí  (pálení  žáhy,  bolesti,  krvácení)  se  neprodleně  poraďte 
s lékařem.    

 

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových 

cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou dlouhodobě užívány vysoké dávky. 

Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. 

 

Léky jako diklofenak mohou maskovat příznaky infekčních onemocnění (např. bolest hlavy, 

horečka), a proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře 

a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říct, že užíváte přípravek UNO. 

 

Starší pacienti mohou být stejně jako u jiných přípravků proti bolesti citlivější na účinky 

přípravku UNO. Užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží po co 

nejkratší dobu. 

 

Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy, 

které se však nesmí léčit dalšími léky proti bolesti. Pokud užíváte přípravek UNO a trpíte 

častými bolestmi hlavy, požádejte o radu svého lékaře. 

 

 

3/6 

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte 

rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký 

cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 

 

Velmi vzácně může přípravek UNO, stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, způsobit 

závažné kožní alergické reakce, např. těžké formy vyrážky. Pokud se u Vás vyskytne vyrážka, 

okamžitě informujte svého lékaře. 

  
 
Další léčivé přípravky a přípravek UNO 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
O vhodnosti současného užívání přípravku UNO s jinými léky se poraďte s lékařem.  
 
Současné  užívání  diklofenaku  a  digoxinu,  fenytoinu  nebo  lithia  může  zvýšit  plazmatickou  hladinu 
těchto léčiv a tím i jejich nežádoucí účinky. 
 
Diklofenak  může  oslabit  účinek  diuretik  (močopudná  léčiva)  a  antihypertenziv  (léčiva  užívaná  při 
léčbě vysokého krevního tlaku). Stejně tak může oslabit i účinek inhibitorů ACE (léčiva užívaná při 
léčbě vysokého krevního tlaku a při léčbě srdečního selhání). Při jejich současném použití může být 
navíc zvýšeno riziko vzniku poruch funkce ledvin. 
 
Při  současném  užívání  diklofenaku  a  kalium  šetřících  diuretik  (močopudná  léčiva  zadržující  v  těle 
draslík) může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi, proto je nutná kontrola hladin draslíku. 
 
Současné  užívání diklofenaku  s glukokortikoidy (hormony kůry nadledvin), léky proti srážení krve 
nebo léky proti depresi zvyšuje riziko nežádoucích účinků v trávicím ústrojí (jako krvácení).  
Přípravek  UNO  se  nemá  užívat  současně  s jinými  nesteroidními  antirevmatiky  včetně  kyseliny 
acetylsalicylové  (léky  proti  zánětu,  bolesti  a  revmatizmu),  zvyšuje  se  tím  riziko  vzniku  vředů  nebo 
krvácení ze zažívacího ústrojí.  
 
Při současném podávání diklofenaku a antidiabetických přípravků (léky proti cukrovce) se doporučuje 
pečlivě sledovat hladiny krevního cukru. 
 
Při  současném  podávání  diklofenaku  s  cyklosporinem  (imunosupresivum  užívané  po  transplantaci 
orgánů), by měly být užívány nižší dávky diklofenaku. 
 
Při současném užívání chinolinových antibiotik a antirevmatik byly ojediněle hlášeny křeče. 
 
Přípravky  na  snížení  hladiny  cholesterolu  (cholestyramin,  colestipol)  mohou  způsobit  opoždění  a 
snížení  vstřebávání  diklofenaku.  Diklofenak  užívejte  alespoň  1  hodinu  před  nebo  4  až  6  hodin  po 
podání těchto přípravků. 
 
Přípravky  osahující  sulfinpyrazon,  vorikonazol  nebo  probenecid  mohou  způsobit  zvýšení  hladin 
diklofenaku v krvi. 
  
 
Užití  diklofenaku  během  24  hodin  před  užitím  nebo  po  užití  metotrexátu  (léčivo  užívané  při  léčbě 
rakoviny nebo revmatických onemocnění) může vést ke zvýšení koncentrace metotrexátu a tím i ke 
zvýšení výskytu jím vyvolaných nežádoucích účinků. 
 
 
Přípravek UNO s jídlem, pitím a alkoholem 
Není vhodné užívat přípravek nalačno. Při citlivém žaludku se doporučuje užívání během jídla. 
 

 

4/6 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
Těhotenství:  Pro  užívání  přípravku  v prvních  6-ti  měsících  těhotenství  musí  být  zvlášť  závažné 
důvody, které posoudí lékař. V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.    
  
Kojení: Diklofenak v malém množství prostupuje do mateřského mléka. Aby se zabránilo nežádoucím 
účinkům  na  dítě,  neměl  by  být  přípravek  UNO  podáván  během  kojení.  Pokud  je  nutné,  aby  kojící 
matka užívala diklofenak, měla by jej užívat  pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po 
posledním večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.  
 

Plodnost:

 Diklofenak, stejně jako všechny ostatní přípravky ze skupiny nesteroidních antirevmatik a 

antiflogistik,  ovlivňuje  ovulaci,  a  tím  může  způsobovat  poškození  ženské  plodnosti.  Poškození  je 
vratné  a  odezní  po  ukončení  léčby.  U  žen,  které  mají  problémy  s otěhotněním  nebo  podstupují 
vyšetření na neplodnost, je vhodné přípravek vysadit.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  u  některých  jedinců  vyvolat  nežádoucí  účinky  jako  je

  ospalost,  závratě  nebo 

rozmazané  vidění.  Pokud  se  u  Vás  tyto  příznaky  projeví,  neřiďte  motorová  vozidla  a 
neobsluhujte stroje.

 

  
3. 

Jak se přípravek UNO užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

Výskyt  nežádoucích  účinků  může  být  snížen  podáváním  nejnižší  účinné  dávky  po  nejkratší  dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
Dospělí užívají 1 tabletu denně. Tablety se užívají nerozkousané s dostatkem tekutiny (např. sklenicí 
vody). Délka léčby závisí na průběhu onemocnění. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku UNO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže  jste  užil(a)  více  tablet  přípravku  UNO,  než  jste  měl(a),  nebo  při  náhodném  požití 
přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.    
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UNO, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky 
nedošlo. 
 
Následky přerušení léčby přípravkem UNO 
Přípravek je třeba užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte 
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.   
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky, 

které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.  

 

 

 

5/6 

Ihned přestaňte 

přípravek UNO

 užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

•  Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem UNO, po 

kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 
hodin od rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 

 

Přerušte  užívání  přípravku  a  vyhledejte  okamžitě lékaře, jestliže se u vás projeví nebo zhorší 
některý z následujících nežádoucích účinků: 

•  Otok obličeje, jazyka a hrdla s dušností až astmatickým záchvatem, bušením srdce a poklesem 

krevního tlaku až s možným rozvojem šoku, což jsou projevy přecitlivělosti, které se mohou 
vyskytnout již při prvním užití přípravku. 

•  Poruchy  citlivosti,  poruchy  chuti,  vidění  (rozostřené  nebo  dvojité  vidění),  hučení  v  uších  a 

přechodné  poruchy  sluchu,  poruchy  paměti,  dezorientace,  křeče,  pocity  úzkosti,  děsivé  sny, 
třesy a deprese, příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan) jako je ztuhlost šíje, 
bolest hlavy, nevolnost, zvracení, horečka nebo zastřené vědomí. Silnější bolest v nadbřišku a 
nebo černé zbarvení stolice. Krev v moči, snížené vylučování moči, otoky, celková nevolnost, 
které  mohou  být  projevem  onemocnění  ledvin.  Horečka,  bolest  v  krku,  povrchová  poranění 
sliznice, příznaky podobné chřipce, těžká únava, krvácení z nosu a z kůže, které mohou být 
příznakem poruchy krvetvorby, kožní reakce včetně vyrážky. 

  

 

Jakékoli samoléčení léky proti bolesti nebo horečce nesmí být v těchto případech prováděno. 

 

Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na: 

 

Časté  (vyskytují  se  u  méně  než  1  z 10,  ale  více  než  u  1  ze  100  pacientů):  bolesti  hlavy, 

závratě, pocit na zvracení (nevolnost), zvracení průjem, poruchy trávení, bolest v nadbřišku, 

plynatost, nechutenství, zvýšení hodnot jaterních enzymů, vyrážka. 

 

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 ze 1000, ale více než i 1 z 10 000 pacientů): kožní reakce 

z přecitlivělosti,  kopřivka,  ospalost,  průduškové  astma  včetně  dušnosti,  gastritida  (zánět 

žaludeční stěny), krvácení ze zažívacího ústrojí, hemateméza (zvracení krve), krvavý průjem, 

meléna (dehtovitě černá stolice), peptický vřed s krvácením nebo bez krvácení nebo perforace 

(proděravění stěny žaludku nebo střeva), hepatitida (zánět jater), žloutenka, poškození jater. 

 

Velmi vzácné (vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů): trombocytopenie (snížení počtu 

krevních  destiček),  leukopenie  (snížení  počtu  bílých  krvinek),  hemolytická  anemie  (snížení 

počtu červených krvinek), aplastická anemie (chudokrevnost z důvodu útlumu kostní dřeně), 

agranulocytóza  (snížení  počtu  nebo  úplné  vymizení  určitého  typu  bílých  krvinek), 

angioneurotický  edém  zahrnující  otoky  obličeje,  dezorientace,  deprese,  nespavost,  noční 

můry,  podrážděnost,  psychotické  reakce,  parestézie (poruchy čití  jako mravenčení), poruchy 

paměti,  křeče,  úzkost,  třes,  aseptická  meningitida  (zánět  mozkových  blan),  poruchy  chuti, 

mozková  příhoda,  poruchy  zraku,  rozmazané  vidění,  dvojité  vidění,  tinitus  (hučení/zvonění 

v uších),  porucha  sluchu,  palpitace  (bušení  srdce),  bolest  na  hrudi,  srdeční  selhání,  srdeční 

infarkt,  vysoký  krevní  tlak,  vaskulitida  (zánět  cév),  pneumonie  (zápal  plic),  kolitida  (zánět 

tlustého  střeva),  zácpa,  stomatitida  (zánět  dutiny  ústní  s puchýřky),  glositida  (zánět  jazyka), 

poškození  jícnu,  zúžení  střev  (striktury),  pankreatitida  (zánět  slinivky  břišní),  fulminantní 

hepatitida (závažný zánět jater), nekróza jater (závažné postižení jater), selhání jater, závažné 

kožní  reakce  jako  multiformní  erytém,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální 

nekrolýza a exfoliativní dermatitida (zánět kůže s olupováním), fotosenzitivní reakce (citlivost 

na  sluneční  záření),  purpura  (drobná  tečkovitá  krvácení  na  kůži),  svědění,  akutní  selhání 

ledvin,  hematurie  (krev  v moči),  proteinurie  (bílkoviny  v moči),  zánět  ledvin  (intersticiální 

nefritida), nefrotický syndrom (snížená hladina bílkovin, otoky), papilární nekróza (odumření 

části ledvinné tkáně). 

 
 
  

 

 

6/6 

 

Léky  jako  je  diklofenak  mohou  působit  mírné  zvýšení  rizika  srdečních  nebo  mozkových 

cévních příhod. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek UNO uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s    přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek UNO obsahuje 
Léčivou látkou
 je diclofenacum natricum 150 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním. 
 
Pomocné látky: Hypromelosa 2208/100 000, mannitol, povidon, mastek, mikrokrystalická celulóza, 
koloidní  hydratovaný  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát,  hydrogenovaný  ricinový  olej,  žlutý  oxid 
železitý, hypromelosa 2208/4000, sodná sůl karboxymethylškrobu (Typ A), ethylcelulosa. 

 
Jak přípravek UNO vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Popis 

přípravku

kulaté válcovité bikonvexní třívrstvé tablety se zkosenými hranami, první a třetí 

vrstva jsou bílé, druhá vrstva je nažloutlá.

 

 

Balení 
10, 20, 50, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Straße 3, 89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
7.10.2016 

Recenze

Recenze produktu UNO 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu UNO 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám