Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 13617
Kód EAN: 4030096555845
Kód SÚKL: 46621
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek se užívá při léčbě chronických zánětů kloubů, zejména revmatoidní artritidy (chronické zánětlivé onemocnění, které vede k poškození kloubních chrupavek a pojivové tkáně, v důsledku toho dochází k deformaci kloubů). Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let věku.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls214823/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UNO
tablety s prodlouženým uvolňováním
(Diclofenacum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je UNO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete UNO užívat
3. Jak se UNO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek UNO uchovávat
6. Další informace


1. CO JE UNO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka přípravku, diklofenak, je nesteroidní antirevmatikum a antiflogistikum. Tlumí projevy
zánětu jako bolest, otok a snižuje horečku.

Přípravek se užívá při léčbě chronických zánětů kloubů, zejména revmatoidní artritidy (chronické
zánětlivé onemocnění, které vede k poškození kloubních chrupavek a pojivové tkáně, v důsledku toho
dochází k deformaci kloubů).

Přípravek mohou užívat dospělí od 18 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UNO UŽÍVAT

Neužívejte přípravek UNO:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na diklofenak nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku
- jestliže jste přecitlivělý(á) na jiné léky proti bolestem nebo proti revmatismu
- jestliže se u Vás po užití kyseliny acetylsalicylové (acylpyrin) nebo jiných léků proti bolestem a
revmatismu vyskytl záchvat průduškového astmatu, kopřivka nebo akutní rýma
- jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) opakovaně žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy
či krvácením ze zažívacího ústrojí
- jestliže se u Vás někdy vyskytlo krvácení či perforace zažívacího ústrojí (proděravění stěny
žaludku nebo střeva) v souvislosti s užíváním léků proti bolesti, zánětu či revmatismu
- jestliže trpíte nevyjasněnou poruchou krvetvorby
- jestliže trpíte těžkým srdečním selháním
- jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin nebo jater
- v posledních třech měsících těhotenství
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky nesmí být přípravek UNO podáván dětem a mladistvým do
18 let věku.

2/6

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UNO je zapotřebí:
- jestliže trpíte Crohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou (onemocnění střev se vznikem vředů)
- jestliže trpíte indukovatelnou porfýrií (onemocnění charakterizované poruchou metabolismu
porfyrinů, což jsou složky krevního barviva) nebo poruchami srážlivosti krve
- jestliže trpíte autoimunitním onemocněním lupus erythematodes, smíšenými kolagenózami
(chorobné změny vaziva)
- při některých onemocněních dýchacích cest jako je astma, senná rýma, nosní polypy, chronická
obstrukční choroba dýchacích cest, chronické infekce dýchacích cest
- jestliže dlouhodobě užíváte kyselinu acetylsalicylovou na snížení srážlivosti krve
- jestliže se léčíte s vysokým krevním tlakem nebo srdečním selháním
- pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin
- jestliže jste před operací nebo po větší operaci.

Při dlouhodobém podávání Vám bude lékař pravidelně provádět kontroly funkce jater, ledvin a
kontroly krevního obrazu.

Riziko krvácení, vředů a perforace v zažívacím ústrojí se zvyšuje se zvyšující se dávkou a ve vyšším
věku. Proto užívejte přípravek jen po dobu nezbytně nutnou. V případě výskytu jakýchkoliv
neobvyklých příznaků zažívacího ústrojí (pálení žáhy, bolesti, krvácení) se neprodleně poraďte
s lékařem.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou dlouhodobě užívány vysoké dávky.
Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Léky jako diklofenak mohou maskovat příznaky infekčních onemocnění (např. bolest hlavy,
horečka) a proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte dobře a
budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říct, že užíváte přípravek UNO.

Starší pacienti mohou být stejně jako u jiných přípravků proti bolesti citlivější na účinky
přípravku UNO. Užívejte nejmenší množství tablet, které je dostatečné k úlevě od potíží po co
nejkratší dobu.

Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti hlavy,
které se však nesmí léčit zvýšením dávky. Pokud užíváte přípravek UNO a trpíte častými
bolestmi hlavy, požádejte o radu svého lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte
rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký
cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.

Velmi vzácně může přípravek UNO, stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, způsobit
závažné kožní alergické reakce, např. vyrážku. Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky,
okamžitě informujte svého lékaře.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky O vhodnosti současného užívání přípravku UNO
s jinými léky se poraďte s lékařem.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Současné užívání diklofenaku a digoxinu, fenytoinu nebo lithia může zvýšit plazmatickou hladinu
těchto léčiv a tím i jejich léčebné i nežádoucí účinky.

3/6
Diklofenak může oslabit účinek diuretik (močopudná léčiva) a antihypertenziv (léčiva užívaná při
léčbě vysokého krevního tlaku). Stejně tak může oslabit i účinek inhibitorů ACE (léčiva užívaná při
léčbě vysokého krevního tlaku a při léčbě srdečního selhání). Při jejich současném použití může být
navíc zvýšeno riziko vzniku poruch funkce ledvin.

Při současném užívání diklofenaku a kalium šetřících diuretik (močopudná léčiva zadržující v těle
draslík) může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi, proto je nutná kontrola hladin draslíku.

Současné užívání diklofenaku s glukokortikoidy (hormony kůry nadledvin), léky proti srážení krve
nebo léky proti depresi zvyšuje riziko nežádoucích účinků v trávicím ústrojí (jako krvácení).
Přípravek UNO by neměl být užíván současně s jinými nesteroidními antirevmatiky (léky proti
zánětu, bolesti a revmatizmu).

Při současném podávání diklofenaku a antidiabetických přípravků (léky proti cukrovce) se doporučuje
pečlivě sledovat hladiny krevního cukru.

Při současném podávání diklofenaku s cyklosporinem (imunosupresivum užívané po transplantaci
orgánů), by měly být užívány nižší dávky diklofenaku.

Při současném užívání chinolinových antibiotik a antirevmatik byly ojediněle hlášeny křeče.

Přípravky na snížení hladiny cholesterolu (cholestyramin, colestipol) mohou způsobit opoždění a
snížení vstřebávání diklofenaku. Diklofenak užívejte alespoň 1 hodinu před nebo 4 až 6 hodin po
podání těchto přípravků.

Přípravky osahující sulfinpyrazon, vorikonazol nebo probenecid mohou způsobit zvýšení hladin
diklofenaku v krvi.


Užití diklofenaku během 24 hodin před užitím nebo po užití metotrexátu (léčivo užívané při léčbě
rakoviny) může vést ke zvýšení koncentrace metotrexátu a tím i ke zvýšení výskytu jím vyvolaných
nežádoucích účinků.


Užívání přípravku UNO s jídlem a pitím
Není vhodné užívat přípravek nalačno. Při citlivém žaludku se doporučuje užívání během jídla.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pro užívání
přípravku v prvních 6-ti měsících těhotenství musí být zvlášť závažné důvody, které posoudí lékař.
V posledních třech měsících těhotenství se přípravek nesmí užívat.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Diklofenak
v malém množství prostupuje do mateřského mléka. Aby se zabránilo nežádoucím účinkům na dítě,
neměl by být přípravek UNO podáván během kojení. Pokud je nutné, aby kojící matka užívala
diklofenak, měla by jej užívat pouze na doporučení lékaře, jen krátkodobě a vždy po posledním
večerním kojení před nejdelším spánkem dítěte.


Ženy plánující těhotenství
Existují důkazy o tom, že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů ovlivňují
ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je vratné a odezní po
ukončení léčby. U žen, které mají problémy s otěhotněním nebo podstupují vyšetření na neplodnost,
je vhodné přípravek vysadit.

4/6
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může u některých jedinců vyvolat nežádoucí účinky jako je ospalost, závratě nebo
rozmazané vidění. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, neřiďte motorová vozidla a
neobsluhujte stroje.

3. JAK SE UNO UŽÍVÁ
Vždy užívejte UNO přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí obvykle užívají 1 tabletu denně. Tablety se užívají nerozkousané s dostatkem tekutiny (např.
sklenicí vody). Délka léčby závisí na průběhu onemocnění.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku UNO je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku UNO, než jste měl(a), nebo při náhodném požití
přípravku dítětem se neprodleně poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít UNO, nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou
dávku a pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání dávky nedošlo.

Následky přerušení léčby přípravkem UNO
Přípravek je třeba užívat v pravidelných časových intervalech. I když se již cítíte dobře, nepřerušujte
léčbu bez vědomí lékaře, onemocnění by se mohlo vrátit.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i UNO nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nežádoucí účinky jsou podle četnosti výskytu rozděleny na:

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 pacientů): bolesti hlavy,
závratě, nevolnost, zvracení průjem, poruchy trávení, bolest v nadbřišku, plynatost,
nechutenství, zvýšení hodnot jaterních enzymů, vyrážka.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 ze 1000, ale více než i 1 z 10 000 pacientů): kožní reakce
z přecitlivělosti, kopřivka, ospalost, průduškové astma včetně dušnosti, gastritida (zánět
žaludeční stěny), krvácení ze zažívacího ústrojí, hemateméza (zvracení krve), krvavý průjem,
meléna (dehtovitě černá stolice), peptický vřed s nebo bez krvácení nebo perforace
(proděravění stěny žaludku nebo střeva), hepatitida (zánět jater), žloutenka, poškození jater.

Velmi vzácné (vyskytují se méně než u 1 z 10 000 pacientů): angioneurotický edém
zahrnující otoky obličeje, dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost,
psychotické reakce, parestézie (poruchy čití jako mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost,
třes, aseptická meningitida (zánět mozkových blan), poruchy chuti, mozková příhoda, poruchy
zraku, rozmazané vidění, dvojité vidění, tinitus (hučení/zvonění v uších), porucha sluchu,
palpitace (bušení srdce), bolest na hrudi, srdeční selhání, srdeční infarkt, vysoký krevní tlak,
vaskulitida (zánět cév), pneumonie (zápal plic), kolitida (zánět tlustého střeva), zácpa,
stomatitida (zánět dutiny ústní s puchýřky), glositida (zánět jazyka), poškození jícnu, zúžení
střev (striktury), pankreatitida (zánět slinivky břišní), fulminantní hepatitida (závažný zánět
jater), nekróza jater, selhání jater, závažné kožní reakce jako multiformní erytém, Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, exfoliativní dermatitida (zánět kůže
s olupováním), fotosenzitivní reakce (citlivost na sluneční záření), purpura (drobná tečkovitá
krvácení na kůži), svědění, akutní selhání ledvin, hematurie (krev v moči), proteinurie
5/6
(bílkoviny v moči), zánět ledvin (intersticiální nefritida), nefrotický syndrom (snížená hladina
bílkovin, otoky), papilární nekróza (odumření části ledvinné tkáně).


Přerušte užívání přípravku a vyhledejte okamžitě lékaře, jestliže se u vás projeví nebo zhorší
některý z následujících nežádoucích účinků:
poruchy citlivosti, poruchy chuti, vidění (rozostřené nebo dvojité vidění), hučení v uších a přechodné
poruchy sluchu, poruchy paměti, dezorientace, křeče, pocity úzkosti, děsivé sny, třesy a deprese,
příznaky aseptické meningitidy (zánět mozkových blan) se ztuhlostí šíje, bolestí hlavy, nevolností,
zvracením, horečkou nebo zastřeným vědomím, silnější bolesti v nadbřišku a nebo černé zbarvení
stolice, výskyt bílkoviny nebo krve v moči, snížení vylučování moči, otoky, celková nevolnost, které
mohou být projevem onemocnění ledvin, horečka, bolesti v krku, povrchová poranění sliznice,
příznaky podobné chřipce, těžká únava, krvácení z nosu a z kůže, které mohou být příznakem poruchy
krvetvorby, kožní reakce, vyrážka.
Jakékoli samoléčení léky proti bolesti nebo horečce nesmí být v těchto případech prováděno.

Otok obličeje, jazyka, vnitřní otok hrtanu se zúžením dýchacích cest s dušností až k astmatickým
záchvatům, bušením srdce, poklesem krevního tlaku až k nebezpečnému šoku jsou projevy
přecitlivosti, které se mohou vyskytnout již při prvním užití přípravku.

Léky jako je diklofenak mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK UNO UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Léčivou látkou je Diclofenacum natricum 150 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocné látky: Hypromelosa, mannitol, povidon, mastek, mikrokrystalická celulosa, magnesium-
stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, hydrogenovaný ricinový olej, ethylcelulosa, sodná sůl
karboxymethylškrobu (typ A), žlutý oxid železitý.

Jak přípravek UNO vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: kulaté válcovité bikonvexní třívrstvé tablety se zkosenými hranami, první a třetí
vrstva jsou bílé, druhá vrstva je nažloutlá.


Balení
10, 20, 50, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
6/6
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.7.2012

Recenze

Recenze produktu UNO 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu UNO 20X150MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze