Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Kód výrobku: 16272
Kód EAN: 8588000227181
Kód SÚKL: 58230
Držitel rozhodnutí: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Uniclophen Unimed Pharma se používá k léčbě zánětlivých procesů oka, zejména nebakteriálního původu, jako jsou záněty víček, drobná poranění spojivek a rohovky po cizích tělískách, popáleninách resp. poleptáních, při podráždění očí a světloplachosti (po působení ultrafialového záření ve vysokohorském prostředí, po svařování apod.). Dále se užívá při léčbě vleklých zánětů spojivek a rohovky, při okrajových zánětech rohovky popř. k léčbě zánětlivých uzlíků očního bělma. Užívá se též při zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Dále se Uniclophen Unimed Pharma užívá při přípravě na operace šedého zákalu (k zabránění zúžení zornice a otoku žluté skvrny sítnice) a po různých operacích oka (včetně operací laserovými přístroji) na tlumení nepřiměřené zánětlivé reakce. Přípravek mohou užívat jen dospělí.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls152830/2010,
a příloha k sp.zn.: sukls236354/2012


Příbalová informace: informace pro pacienta

UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
oční kapky, roztok
(diclofenacum natricum)Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
používat
3. Jak se přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA a k čemu se používá

UNICLOPHEN UNIMED PHARMA je nesteroidní protizánětlivý přípravek. Působí také proti
bolesti. Léčivou látkou přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA je sodná sůl diklofenaku
(diclofenacum natricum).

UNICLOPHEN UNIMED PHARMA se používá:
- k léčbě zánětlivých procesů oka nebakteriálního původu jako jsou záněty víček, drobná
poranění spojivek a rohovky po cizích tělíscích, popáleninách nebo poleptáních, při
podráždění očí a světloplachosti (např. po působení UV záření ve vysokohorském prostředí,
po svařování apod.). Dále se používá při bakteriálních, virových a alergických zánětech
rohovky a spojivky, (zvláště při některých alergických) a při zánětech živnatky.
- v přípravě na operaci šedého zákalu (k prevenci vzniku zúžení zornice po čas operace a k
prevenci vzniku pooperačního otoku sítnice)
- po různých operacích oka (včetně operací laserovými přístroji) k tlumení pooperační zánětlivé
odezvy a prevenci nepřiměřené reakce.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNICLOPHEN UNIMED
PHARMA používat

2/4

Nepoužívejte přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA oční kapky, roztok:
- jestliže jste alergický na sodnou sůl diklofenaku nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže u Vás po aplikaci kyseliny acetylsalicylové došlo k vývoji astmatického záchvatu,
kopřivky nebo akutní rýmy.
- přípravek nesmějí užívat ženy v těhotenství a kojící ženy
- přípravek nesmějí používat děti

Upozornění a opatření
Nositelé kontaktních čoček musí před aplikací přípravku kontaktní čočky z oka vyjmout.
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Léčba je symptomatická.

Děti
UNICLOPHEN UNIMED PHARMA je u dětí do 18 let kontraindikován.

Další léčivé přípravky a přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
Účinky přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA oční kapky a účinky jiných přípravků se
mohou navzájem ovlivňovat.
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo
které možná budete používat, včetně léků vydávaných bez předpisu.
Pokud Vám bude chtít jiný lékař předepsat nový lék, informujte jej, že používáte UNICLOPHEN
UNIMED PHARMA oční kapky.

Protizánětlivé účinky očních nesteroidních protizánětlivých přípravků mohou maskovat nástup nebo
zhoršení oční infekce. Pokud dojde k výskytu infekce nebo existuje riziko infekce, musí být společně s
přípravkem UNICLOPHEN UNIMED PHARMA zvolena odpovídající protiinfekční léčba. Pacienti,
kteří užívají léky tlumící srážlivost krve nebo trpí poruchou srážlivosti krve, mohou po aplikaci
přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA pozorovat prodloužení doby krvácivosti.

V případě, že používáte ještě jiné oční kapky, musíte mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat časový
odstup nejméně 5 minut. Náhodné požití přípravku nevyvolá u dospělých nežádoucí reakci. Při
náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA s jídlem a pitím
Jelikož se jedná o oční kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA se nedoporučuje podávat těhotným ženám a kojícím
matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozmazané vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových
vozidel a obsluhu strojů. Doporučuje se proto tyto činnosti vykonávat nejdříve až za 20 minut po
aplikaci přípravku.

Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA obsahuje karbetopendecinium-bromid
Přípravek obsahuje karbetopendecinium-bromid jako konzervační látku. Pacient nesmí současně s
používáním přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA nosit měkké kontaktní čočky. Kontaktní
čočky musejí být před nakapáním přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA z oka vyjmuty.
Zpět mohou být nasazeny nejdříve za 20 minut.3/4

3. Jak se přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Po vkápnutí přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA stiskněte prstem vnitřní oční koutek
proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivá látka nedostala do celého těla.

Doporučená dávka přípravku je:
Dospělí :
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař. Obvykle se aplikují 1 až 2 kapky 3-5krát denně do dolní
přechodní řasy spojivkového vaku. Tři hodiny před operací oka začít kapat 1 kapku asi po třiceti
minutových intervalech. Okamžitě po zákroku vkápnout 3krát 1 kapku a pak pokračovat
v následujících dnech 3-5krát denně 1 až 2 kapky tak dlouho, jak je třeba. Při současném používání
více druhů očních kapek se doporučuje dodržet minimálně pětiminutový interval mezi kapáním.
Děti:
Užití přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA u dětí se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více kapek přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA než jste
měl(a), žádné bezprostřední nebezpečí Vám nehrozí. V příští aplikaci použijte počet kapek
doporučený lékařem.


Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA, začněte
s kapáním ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pak již dodržujte léčebné schéma. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA
Nepřestávejte používat UNICLOPHEN UNIMED PHARMA, pokud Vám to neřekl Váš lékař. Máte-li
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Po aplikaci přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA se mohou vyskytnout některé nežádoucí
účinky. Jsou obvykle jen mírné a přechodného charakteru.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 uživatelů)
Bezprostředně po vkápnutí se může objevit přechodné mírné pálení oka.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 uživatelů)
Bezprostředně po vkápnutí se může objevit přechodné mírné rozostřené vidění.

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 10 000 uživatelů)
Vzácně se může projevit reakce přecitlivělosti (svědění, zarudnutí, světloplachost).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případe jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
4/4

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.
Po aplikaci lahvičku ihned uzavřete.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelné znaky poškození přípravku nebo
ochranného pruhu při prvním otevíráním lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA obsahuje

Léčivá látka: diclofenacum natricum 1 mg v 1 ml (1 ml = 20 kapek)
Pomocné látky: karbethopendecinium-bromid, kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného,
polysorbát 80, sterilizovaná čištěná voda.

Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení

V lahvičce z hnědého skla je 10 ml roztoku. Lahvička má bílý PE uzávěr se zajišťovacím proužkem,
modré nebo šedo-béžové pryžové kapátko. Lahvička s kapátkem a uzávěrem je uložena v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 2 4333 3786
Fax: +421 2 4363 8743
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc.
E-mail: info@unimedpharma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
19.12.2012

Recenze

Recenze produktu UNICLOPHEN UNIMED PHARMA GTT OPH 1X10ML 0.1%

Diskuze

Diskuze k produktu UNICLOPHEN UNIMED PHARMA GTT OPH 1X10ML 0.1%

Přidat nový příspěvek do diskuze