Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

UNICLOPHEN UNIMED PHARMA GTT OPH 1X10ML 0.1% - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16272

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Kód výrobku: 16272
Kód EAN: 8588000227181
Kód SÚKL: 58230
Držitel rozhodnutí: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Uniclophen Unimed Pharma se používá k léčbě zánětlivých procesů oka, zejména nebakteriálního původu, jako jsou záněty víček, drobná poranění spojivek a rohovky po cizích tělískách, popáleninách resp. poleptáních, při podráždění očí a světloplachosti (po působení ultrafialového záření ve vysokohorském prostředí, po svařování apod.). Dále se užívá při léčbě vleklých zánětů spojivek a rohovky, při okrajových zánětech rohovky popř. k léčbě zánětlivých uzlíků očního bělma. Užívá se též při zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Dále se Uniclophen Unimed Pharma užívá při přípravě na operace šedého zákalu (k zabránění zúžení zornice a otoku žluté skvrny sítnice) a po různých operacích oka (včetně operací laserovými přístroji) na tlumení nepřiměřené zánětlivé reakce. Přípravek mohou užívat jen dospělí.

Příbalový leták

1/4 

 

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls152830/2010,  
a příloha k sp.zn.: sukls236354/2012  

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  

oční kapky, roztok 

(diclofenacum natricum)  

 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,    

 a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo  lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.  

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1.          Co je přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  a k čemu se používá 
2.          Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA 
             používat  
3.          Jak se přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  používá  
4.          Možné nežádoucí účinky 
5.          Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  uchovávat  
6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  a k čemu se používá 

 

UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA    je  nesteroidní  protizánětlivý  přípravek.  Působí  také  proti 
bolesti.  Léčivou  látkou  přípravku  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA    je  sodná  sůl  diklofenaku 
(diclofenacum natricum). 
 
UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  se používá: 

-  k léčbě  zánětlivých  procesů  oka  nebakteriálního  původu  jako  jsou  záněty  víček,  drobná 

poranění  spojivek  a  rohovky  po  cizích  tělíscích,  popáleninách  nebo  poleptáních,  při 
podráždění očí a světloplachosti (např. po  působení UV záření ve vysokohorském prostředí, 
po  svařování  apod.).  Dále  se  používá  při  bakteriálních,  virových  a alergických  zánětech 
rohovky a spojivky, (zvláště při některých alergických) a při zánětech živnatky. 

-  v přípravě  na  operaci  šedého  zákalu  (k  prevenci  vzniku  zúžení  zornice  po  čas  operace  a  k 

prevenci vzniku pooperačního otoku sítnice)  

-  po různých operacích oka (včetně operací laserovými přístroji) k tlumení pooperační zánětlivé 

odezvy a prevenci nepřiměřené reakce. 

 

 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  UNICLOPHEN  UNIMED 

PHARMA používat  
 

2/4 

 

Nepoužívejte přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA oční kapky, roztok:  

-  jestliže jste alergický na sodnou sůl diklofenaku  nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  

-  jestliže  u  Vás  po  aplikaci  kyseliny  acetylsalicylové  došlo  k  vývoji  astmatického  záchvatu, 

kopřivky nebo akutní rýmy.  

-  přípravek nesmějí užívat ženy v těhotenství a kojící ženy 
-  přípravek nesmějí používat děti 

 

Upozornění a opatření 
Nositelé kontaktních čoček musí před aplikací přípravku kontaktní čočky z oka vyjmout. 
Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Léčba je symptomatická. 
 
Děti 
UNICLOPHEN UNIMED PHARMA je u dětí do 18 let kontraindikován. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA 
Účinky  přípravku  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA

 

oční  kapky  a účinky  jiných  přípravků  se 

mohou navzájem ovlivňovat.  
Informujte svého lékaře o všech lécích, které  používáte, které jste v nedávné době používal(a)  nebo 
které možná budete používat, včetně léků vydávaných bez předpisu.  
Pokud  Vám  bude  chtít  jiný  lékař  předepsat  nový  lék,  informujte  jej,  že  používáte  UNICLOPHEN 
UNIMED PHARMA oční kapky. 
 
Protizánětlivé  účinky  očních  nesteroidních  protizánětlivých  přípravků  mohou  maskovat  nástup  nebo 
zhoršení oční infekce. Pokud dojde k výskytu infekce nebo existuje riziko infekce, musí být společně s 
přípravkem UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  zvolena odpovídající protiinfekční léčba. Pacienti, 
kteří  užívají  léky  tlumící  srážlivost  krve  nebo  trpí  poruchou  srážlivosti  krve,  mohou  po  aplikaci 
přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA pozorovat prodloužení doby krvácivosti.  
 
V případě, že používáte ještě jiné oční kapky, musíte mezi jednotlivými aplikacemi dodržovat časový 
odstup  nejméně  5  minut.  Náhodné  požití  přípravku  nevyvolá  u  dospělých  nežádoucí  reakci.  Při 
náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA s jídlem a pitím 
Jelikož se jedná o oční kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA se nedoporučuje podávat těhotným ženám a kojícím 
matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozmazané vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových 
vozidel  a  obsluhu  strojů.  Doporučuje  se  proto  tyto  činnosti  vykonávat  nejdříve  až  za  20  minut  po 
aplikaci přípravku.  
 
Přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA obsahuje  karbetopendecinium-bromid

 

Přípravek  obsahuje  karbetopendecinium-bromid  jako  konzervační  látku.  Pacient  nesmí  současně  s 
používáním přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA nosit měkké kontaktní čočky. Kontaktní 
čočky  musejí  být  před  nakapáním  přípravku  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA  z  oka  vyjmuty. 
Zpět mohou být nasazeny nejdříve za 20 minut.  
 

 
 

3/4 

 

3. 

Jak se přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Po  vkápnutí  přípravku  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA    stiskněte  prstem  vnitřní  oční  koutek 
proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivá látka nedostala do celého těla.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí : 
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař. Obvykle se aplikují  1 až 2 kapky  3-5krát denně do dolní 
přechodní  řasy  spojivkového  vaku.  Tři  hodiny  před  operací  oka  začít  kapat  1  kapku  asi  po  třiceti 
minutových  intervalech.  Okamžitě  po  zákroku  vkápnout  3krát  1  kapku  a  pak  pokračovat 
v následujících dnech 3-5krát denně 1 až 2 kapky tak dlouho, jak je třeba. Při současném používání 
více druhů očních kapek se doporučuje dodržet minimálně pětiminutový interval mezi kapáním. 
Děti: 
Užití přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA

  

u dětí se nedoporučuje. 

 
Jestliže  jste    použil(a)    více  kapek  přípravku  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA    než  jste 
měl(a),  
žádné  bezprostřední  nebezpečí  Vám  nehrozí.  V příští  aplikaci  použijte  počet  kapek 
doporučený lékařem. 
 
 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  použít  přípravek
  UNICLOPHEN  UNIMED  PHARMA,  začněte 
s kapáním  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pak  již  dodržujte  léčebné  schéma.  Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  
Nepřestávejte používat UNICLOPHEN UNIMED PHARMA, pokud Vám to neřekl Váš lékař. Máte-li 
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Po aplikaci přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA se mohou vyskytnout některé nežádoucí 
účinky. Jsou obvykle jen mírné a přechodného charakteru.  
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 uživatelů) 
Bezprostředně po vkápnutí se může objevit přechodné mírné pálení oka.  
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 ze 100 uživatelů) 
Bezprostředně po vkápnutí se může objevit přechodné mírné rozostřené vidění.  
 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 z 10 000 uživatelů) 
Vzácně se může projevit reakce přecitlivělosti (svědění, zarudnutí, světloplachost). 
 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případe  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci.  
 
5. 

Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě  do  25oC  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí.  

4/4 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce.

 

Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní. 
Po aplikaci lahvičku ihned uzavřete. 
Nepoužívejte  tento  přípravek,  pokud  si  všimnete  viditelné  znaky  poškození  přípravku  nebo 
ochranného pruhu při prvním otevíráním lahvičky. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA obsahuje  
 
Léčivá látka: diclofenacum natricum 1 mg v 1 ml (1 ml = 20 kapek)  
Pomocné  látky:  karbethopendecinium-bromid,  kyselina  boritá,  dekahydrát  tetraboritanu  sodného, 
polysorbát 80, sterilizovaná čištěná voda.  
 
Jak přípravek  UNICLOPHEN UNIMED PHARMA  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
V lahvičce z hnědého skla je 10 ml roztoku. Lahvička má bílý PE uzávěr se zajišťovacím proužkem, 
modré nebo šedo-béžové pryžové kapátko. Lahvička s kapátkem a uzávěrem je uložena v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
 
UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4333 3786 
Fax: +421 2 4363 8743 
e-mail: 

unimedpharma@unimedpharma.sk

 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc.  
E-mail: info@unimedpharma.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
19.12.2012 

Recenze

Recenze produktu UNICLOPHEN UNIMED PHARMA GTT OPH 1X10ML 0.1%

Diskuze

Diskuze k produktu UNICLOPHEN UNIMED PHARMA GTT OPH 1X10ML 0.1%

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám