Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA 1X5ML Oční kapky, roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32234

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Kód výrobku: 32234
Kód EAN: 8588000227464
Kód SÚKL: 19599
Držitel rozhodnutí: UNIMED PHARMA S.R.O., BRATISLAVA
Uni Timolol 0,5% Unimed Pharma je určen ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u zeleného zákalu (glaukomu) s otevřeným komorovým úhlem, zeleného zákalu po odstranění oční čočky (afakického glaukomu) a u některých forem zeleného zákalu vzniklého následkem jiných očních onemocnění (sekundárního glaukomu). Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 8 let. Léčba dětí musí probíhat pod ambulantním dohledem dětského očního lékaře.

Příbalový leták

sp.zn. sukls163358/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA 

Oční kapky, roztok 

Timololi maleas 

 
 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-         Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED 
PHARMA  používat  

3. 

Jak se přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA a k čemu se používá 

 
UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA oční kapky je neselektivní beta-blokátor. Léčivou látkou 
léku  je  timololi  maleas  (timolol).  Ten  snižuje  nitrooční  tlak,  a  to  především  omezením  tvorby 
komorové vody a v menší míře i zlepšením jejího odtoku. Timolol výrazně neovlivňuje šíři zornic ani 
zaostřovací  (akomodační) schopnost oka. Pomocná látka přípravku  - hypromelosa zvyšuje viskozitu 
očních  kapek.  Prodlužuje  tak  jejich  setrvávání  v oku  a  snižuje  dráždění  oka.  Zmírňuje  nebo  úplně 
odstraňuje pocit „suchosti“ očí.  
 
Přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA je určen ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku 
u  zeleného  zákalu  (glaukomu)  s  otevřeným  komorovým  úhlem,  zeleného  zákalu  po  odstranění  oční 
čočky  (afakického  glaukomu)  a  u  některých  forem  zeleného  zákalu  vzniklého  následkem  jiných 
očních onemocnění (sekundárního glaukomu). 
 
Přípravek  mohou  používat  dospělí,  dospívající  a  děti  od  8  let.  Léčba  dětí  musí  probíhat  pod 
ambulantním dohledem dětského očního lékaře. 
 
Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED 
PHARMA používat 
 

 
Nepoužívejte přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA oční kapky, roztok   

jestliže jste alergický(á) na timolol, beta-blokátory nebo nějaké z dalších látek obsažených v  
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti  dýchací potíže, jako astma nebo těžký 
chronický obstrukční zánět průdušek. 

jestliže máte pomalý srdeční tep, srdeční selhání nebo poruchy rytmu. 

 
Používejte UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA se zvláštní opatrností 
Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře, jestliže jste 
měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti 

koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak 

poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardii 

dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc 

onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudovu nemoc nebo Raynaudův syndrom 

cukrovku, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi 

zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené 
činnosti 

 
Informujte svého lékaře, že používáte UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA před chirurgickou 
anestezií, protože timolol může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie. 
 
Děti a dospívající 
UNI  TIMOLOL  0,5%  UNIMED  PHARMA  je  u  dětí  ve  věku  do  1  roku    kontraindikován.  Zvlášť 
závažné důvody musí být pro podávání očních kapek dětem od 1 do 8 let. Timolol ve formě očních 
kapek má být obecně používán s opatrností u mladých pacientů. U novorozenců, kojenců a mladších 
dětí má být používán s extrémní opatrností. V případě výskytu kašle, sípání, poruchy dýchání nebo 
abnormálních zástav dechu, má být používání léku okamžitě ukončeno. Kontaktujte svého lékaře co 
nejdříve. Může být užitečný přenosný monitor dechu.  
 
Timolol ve formě očních kapek byl hodnocen  u dětí ve věku 12 dní až 5 let se zvýšeným očním 
tlakem nebo s diagnostikovaným glaukomem. Potřebujete-li další informace, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA 
UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA může ovlivňovat nebo být ovlivněn dalšími léky, které 
používáte, včetně ostatních očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte 
nebo se chystáte užívat léky určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě 
srdce.  
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které  používáte, které jste v nedávné době 
používal(a)  nebo které možná budete používat, včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Všeobecně se doporučuje, aby mezi aplikací jiných očních léků a přípravku UNI TIMOLOL 0,5% 
UNIMED PHARMA byl dodržen nejméně pětiminutový interval.  
 
Přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA s jídlem a pitím 
Jelikož se jedná o oční kapky, nemá jejich použití žádnou vazbu na jídlo a pití. 
 
Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš 
lékař za nezbytné. 
Nepoužívejte UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do 
mateřského mléka. 
Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Těsně po nakapání léku do oka může nastat rozostřené vidění, které by mohlo ztížit řízení motorových 
vozidel a obsluhu strojů. Doporučuje se proto tyto činnosti vykonávat nejdříve až za 20 minut po 
aplikaci přípravku.  
 
Přípravek

 

UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  obsahuje benzalkonium-chlorid 

Přípravek obsahuje benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka může způsobit dráždění očí. 
Zabarvuje měkké kontaktní čočky. Pokud je nosíte, vyvarujte se kontaktu přípravku s nimi. Odstraňte 
kontaktní čočky před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před jejich opětovným nasazením. 
 
Podle možnosti se po dobu léčení nemají nosit ani tvrdé kontaktní čočky. Není-li vyhnutí,  
pacient musí před aplikací přípravku tvrdou kontaktní čočku vždy vyjmout a opětovně ji nasadit  
nejdříve až za 15 minut po nakapání UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA. 
 
 
3. 

Jak se přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA používá 

 
Vždy  používejte  UNI  TIMOLOL  0,5%  UNIMED PHARMA oční kapky roztok přesně, jak Vám to 
řekl  Váš  lékař.  Poraďte  se  s  lékařem  nebo  lékárníkem,  když  si  nejste  jistý(á),  jak  máte  přípravek 
používat.  Po  vkápnutí  UNI  TIMOLOLu  0,5%  UNIMED  PHARMA    stiskněte  prstem  vnitřní  oční 
koutek proti nosu na 2 minuty. To pomůže, aby se léčivá látka timolol nedostala do celého těla.  
 
Doporučená dávka přípravku:  
Obvykle  se  léčba  zahajuje  vkápnutím  jedné  kapky  do  spojivkového  vaku  dvakrát  denně,  nejlépe  v 
intervalu  12  hodin.  Podle  účinnosti  přípravku  může  lékař  dávkování  upravit.  U  některých  pacientů 
může  trvat  několik  týdnů,  než  se  nitrooční  tlak  stabilizuje.  Po  dosažení  žádaného  účinku,  po 
stabilizaci  nitroočního  tlaku,  je  možné  dávku  snížit  na  jednu  kapku  jedenkrát  denně,  pravidelně  ve 
stejnou  denní  dobu.  Pokud  UNI  TIMOLOL  0,5%  UNIMED  PHARMA    sám  nedostatečně  snižuje 
nitrooční tlak, je možné jej úspěšně kombinovat s dalšími léky určenými k léčbě zeleného zákalu. 
Léčba  je  obvykle  dlouhodobá.  Změnit  dávkování  je  možné  pouze  na  doporučení  lékaře.  V průběhu 
léčby přípravkem UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  budete muset docházet na pravidelná 
vyšetření v intervalech, které určí Váš oční lékař. 
 
Použití u dětí  
Použití  přípravku 

UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA

  má  předcházet  podrobné lékařské 

vyšetření.  Váš  lékař  pečlivě  vyhodnotí  rizika  a  výhody  při  zvažování  léčby  přípravkem 

UNI 

TIMOLOL  0,5%  UNIMED  PHARMA

.  Pokud  přínosy  převažují  nad  riziky,  doporučuje  se 

používat nejnižší účinnou koncentraci léku, která je dostupná, jednou denně. V případě použití u dětí  
může být 0,1% koncentrace léčivé látky dostatečná pro kontrolu tlaku v oku. Není-li tlak dostatečně 
kontrolován tímto dávkováním, může být nutná aplikace dvakrát denně ve  12hodinových intervalech. 
Pacienti  mají  být  pečlivě  sledováni  jednu  až  dvě  hodiny  po  první  dávce  a také  má    být  pečlivě 
monitorován výskyt nežádoucích účinků až do provedení operace.  
 
Způsob podání:  
Při každém podání má být vkápnuta pouze jedna kapka přípravku 

UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED 

PHARMA

. Po vkápnutí mějte oči zavřené tak dlouho, jak je to možné (např. 3 - 5 minut) a stiskněte 

prstem  vnitřní  oční  koutek  proti  nosu,  aby  se  oční  kapky 

UNI  TIMOLOL  0,5%  UNIMED 

PHARMA

 nedostaly do celého těla.  

 
Délka léčby:  
V dětské populaci pouze pro přechodnou léčbu. 
 
Jestliže jste  použil(a)  více kapek přípravku UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  než 
jste měl(a), 
žádné bezprostřední nebezpečí Vám nehrozí. V příští aplikaci použijte počet kapek 
doporučený lékařem. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA, začněte 
s kapáním ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pak již dodržujte léčebné schéma. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) dávku vynechanou. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  
Nepřestávejte používat UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA, pokud Vám to neřekl Váš lékař. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Jako všechny léčivé přípravky, i UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA, oční kapky, roztok může 
způsobit nežádoucí účinky, i když ne u každého. 
Obvykle  můžete  pokračovat  v  léčbě,  když  nežádoucí  účinky  nejsou  závažné.  Jestli  Vás  některé 
nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu, aniž byste 
se poradil(a) s lékařem. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence: 
Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů) 
Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů) 
Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů) 
Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů) 
Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat) 
 
Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může 
způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových beta-blokátorů. Frekvence 
výskytu těchto nežádoucích účinků u očních beta-blokátorů je nižší než u systémového podání. 
Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních beta-blokátorů patří: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 10): 

Poruchy chuti 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů ze 100): 

bolest hlavy 

příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět 
očního víčka 

zánět rohovky, suché oči, snížená citlivost rohovky 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 1.000): 

deprese 

synkopa (krátkodobá ztráta vědomí) 

závratě 

rozmazané vidění, pokles očního víčka, dvojité vidění 

zpomalení srdeční frekvence 

nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení) 

astenie (slabost), únava 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 – 10 pacientů z 10.000): 

hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi) 

nespavost, noční můry, poruchy paměti 

cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost), zvýšení počtu příznaků a známek 
myastenie gravis, parestezie (poruchy čití) 

systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky, lokální nebo generalizované vyrážky, 
svědění, anafylaktické reakce 

odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku, eroze rohovky, 

bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního rytmu), městnavé srdeční 
selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání. 

snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy 

bronchospasmus - zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým 
onemocněním), dušnost, kašel 

průjem, sucho v ústech, bolest břicha, zvracení 

ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka 

bolest svalů, systémový lupus erythematodes 

poruchy sexuálních funkcí, snížené libido 

 
Velmi vzácné vedlejší účinky (postihují méně než 1 z 10000 pacientů) 

u pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně 
zaznamenány případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se 
vznikem zakalených skvrn) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA uchovávat 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. Chraňte před  chladem a mrazem.  

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 28 dní při 25 

o

C. 

Z mikrobiologického hlediska může být přípravek po otevření uchováván maximálně po dobu 28 dní 
při 25 

o

C. Jiná doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti 

uživatele. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.   
Po nakapání léku do oka lahvičku ihned uzavřete.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA obsahuje 
 

Léčivou látkou je timololi maleas (timolol- maleinát) 6,8 mg odpovídá (0,5%) timololum  
(timolol) 5 mg v 1 ml roztoku. 1 ml = 34 kapek 

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid 0,1mg v 1ml (0,01%), dodekahydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hypromelosa, 
benzalkonium-chlorid, voda na injekci 

 

Jak přípravek UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA  vypadá a co obsahuje toto balení 
 
V LDPE lahvičce s kapátkem, HDPE závitovým uzávěrem s pojistným kroužkem modré barvy je 
1x5 ml, 3x5 ml nebo 1x10 ml roztoku. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
Tel.: +421 2 4333 3786 
Fax: +421 2 4363 8743 
e-mail: 

unimedpharma@unimedpharma.sk

 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
UNIMED BOHEMIA s.r.o., U Dvora 25, 779 00 Olomouc. E-mail: info@unimedpharma.cz 
 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
 
1. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu UNI TIMOLOL 0,5% UNIMED PHARMA 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám