Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Kód výrobku: 28810
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16600
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Unasyn je indikován pro léčbu infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Obvyklou indikací jsou infekce horních i dolních dýchacích cest včetně sinusitíd, dále otitis media, epiglotitis; bakteriální pneumonie, infekce močového ústrojí a pyelonefritis, intraabdominální infekce včetně peritonitídy, cholecystitídy, endometritídy a celulitídy v pánevní oblasti; bakteriální septikémie; infekce kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů, a také infekce gonokokové. Unasyn lze podávat též perioperačně ke snížení výskytu pooperačních raných infekcí u pacientů podstupujících chirugické zákroky v oblasti břišní nebo pánevní, při kterých je nebezpečí kontaminace peritonea. Profylakticky se může Unasyn užít také k omezení pooperační sepse před ukončením těhotenství nebo před provedením císařského řezu.

Příbalový leták

1/4
sp. zn. sukls147572/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

UNASYN
Prášek pro injekční roztok
(Ampicillinum/sulbactamum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek UNASYN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNASYN používat
3. Jak se přípravek UNASYN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek UNASYN uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK UNASYN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek UNASYN je antibiotikum (přípravek proti bakteriálním infekcím) k celkovému použití,
které obsahuje kombinaci dvou léčivých látek: ampicilin a sulbaktam. Ampicilin je účinné
antibiotikum se širokým spektrem, které brání stavbě buněčné stěny mikrobů, a tím je usmrcuje
(působí baktericidně). Sulbaktam patří do skupiny tak zvaných beta-laktamových antibiotik a jejím
úkolem je navázat se na enzymy beta-laktamázy, které by jinak antibiotikum ampicilin rozložily, a
tím zabránily jeho účinku. Kromě toho má sulbaktam ještě vlastní antibakteriální účinnost.

UNASYN se podává u infekcí vyvolaných citlivými mikroorganizmy. Nejčastějším důvodem
používání jsou infekční onemocnění horních dýchacích cest, jako je zánět vedlejších nosních dutin,
středního ucha, zánět hrtanové příklopky; záněty dolních dýchacích cest - zápaly plic, průdušek; dále
záněty močových cest, ledvin, nitrobřišní infekce, infekční postižení kůže a měkkých tkání, kostí a
kloubů, a také kapavka. UNASYN lze také použít ke snížení rizika infekce před/během operačního
výkonu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK UNASYN,
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek UNASYN,
jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na ampicilin, sulbaktam, kterýkoliv penicilin či antibiotikum

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku UNASYN, je zapotřebí

jestliže při používání antibiotik trpíte vyrážkou či otokem v obličeji či na krku;
jestliže trpíte obtížemi s ledvinami;
jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz "Těhotenství a kojení");
jestliže má Vaše strava vysoký obsah vlákniny (nevstřebatelných sacharidů): antibiotikum by
u Vás mohlo vyvolat průjem;
2/4
jestliže jste na dietě se sníženým obsahem sodíku: přípravek UNASYN obsahuje 115 mg
sodíku v 1,5 g
jestliže užíváte jiné léky uvedené v bodu "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky"
jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo zhorší: stejně jako u všech antibiotik se může stát, že
některé bakterie vyvolávající vaši infekci začnou být proti léku odolné
jestliže se u Vás objeví průjem během/po léčbě antibiotiky, informujte o tom okamžitě Vašeho
lékaře

Přípravek UNASYN může vyvolat falešně pozitivní výsledky některých testů z moči, zejména testu
přítomnosti glukózy (cukru) u diabetiků, proto informujte lékaře, dříve než upravíte svou dietu.

Upozornění: přípravek UNASYN může vyvolat alergické reakce (viz "Možné nežádoucí účinky"), ke
kterým může dojít již při prvním podání přípravku. Vzácně může dojít i k závažné život ohrožující
reakci z přecitlivělosti, v takovém případě je nutná okamžitá lékařská péče.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména důležité je informovat lékaře, pokud užíváte probenecid, allopurinol, methotrexát či
hormonální antikoncepci, jiná antibiotika či chemoterapeutika či léky předcházející vzniku sraženin v
krvi, jako např. warfarin.

Účinky přípravku UNASYN a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Tyto vzájemné interakce mohou způsobit změnu v účinnosti užívaných léků. Navíc se může zvýšit
riziko nebo závažnost nežádoucích účinků.

K interakcím může dojít, užíváte-li:
přípravky určené k léčbě dny např. allopurinol nebo probenecid,
přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti,
některá antibiotika např. chloramfenikol, erythromycin, sulfonamidy a tetracykliny,
kontracepční přípravky obsahující estrogen určené k zabránění nechtěného těhotenství,
methotrexát určený k léčbě určitých typů rakoviny.

Používání přípravku UNASYN s jídlem a pitím

Před použitím přípravku UNASYN se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jste-li těhotná nebo máte podezření, že jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte,
poraďte se s lékařem, dříve než začnete používat přípravek UNASYN.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku UNASYN můžete pocítit závratě. Pokud k tomu dojde, neměl/a byste řídit
motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo elektrické nástroje. Uvědomte si, že pokud se necítíte dobře,
Vaše schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje může být ovlivněna.

Důležité informace o některých složkách přípravku UNASYN

Unasyn obsahuje sodík. Tato skutečnost se musí brát v úvahu při nízkosodíkové dietě.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK UNASYN POUŽÍVÁ
3/4

Přípravek UNASYN bude vždy připravován a podáván lékařem nebo profesionálním zdravotníkem.
UNASYN může být podán nitrožilně (injekcí nebo infuzí) nebo nitrosvalově injekcí.

Přesné dávkování určí vždy lékař.

Obvyklé rozpětí denních dávek přípravku UNASYN je u dospělých pacientů 1,5 12 g denně v
jednotlivých dávkách s intervaly 6 - 8 hodin. U méně závažných infekcí můžete interval zvolit
dvanáctihodinový.
Četnost dávkování a dobu trvání léčby určuje vždy lékař podle závažnosti onemocnění a funkce ledvin
pacienta. Doba trvání léčby je obvykle 5-14 dní, ale přípravek může být podáván i déle, v případech
zvlášť závažných infekcí.

U dětí je dávkování upraveno vzhledem k věku a tělesné hmotnosti dítěte. Obvykle se podává 150
mg/kg/den po 6 nebo 8 hodinách, u novorozenců do prvního týdne (zvláště nezralých) je snížena
dávka na 75 mg/kg/den v intervalu po 12 hodinách.

Při prevenci infekcí před/během operace se na začátku podává 1,5-3g přípravku UNASYN. Dávku lze
opakovat po 6-8 hodinách a podávání ukončit 24 hodin po skončení operačního výkonu, pokud lékař
nerozhodne o nutnosti další aplikace.

Při léčbě nekomplikované kapavky lze podat jednotlivou dávku 1,5g přípravku UNASYN. Pokud je
současně podán 1,0g probenecidu perorálně, prodlouží se doba vyšší plazmatické koncentrace
sulbactamu i ampicilinu.

Jestliže máte zhoršené funkce ledvin, může dojít ke snížení vylučování přípravku. Váš lékař upraví
podávání v závislosti na ledvinných funkcích.

Jestliže jste užil(a) více přípravku UNASYN, než jste měl(a)

Pokud jste znepokojen/a, že možná dostáváte příliš vysokou dávku přípravku, sdělte to okamžitě
svému lékaři nebo jinému zdravotníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek UNASYN

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek Vám bude podáván pod přísným lékařským dohledem, je
nepravděpodobné, že by byla Vaše dávka vynechána. Avšak informujte svého lékaře nebo lékárníka
jestliže si myslíte, že Vaše dávka byla zapomenuta.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek UNASYN nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se ale mohou občas vyskytnout průjmy nebo řidší stolice,
nevolnost, zvracení, bolesti v nadbřišku nebo i křeče v nadbřišku, Zřídka se může objevit alergická
reakce, prchavá vyrážka, svědění kůže, ospalost a únava, popř. bolesti hlavy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


4/4
5. JAK PŘÍPRAVEK UNASYN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě 15 250 C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za Použitelné do {zkratka
používaná pro dobu použitelnosti}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek UNASYN obsahuje

- Léčivými látkami jsou ampicillinum a sulbactamum. Jedna lahvička s práškem obsahuje 1,5 g
prášku: ampicillinum 1 g a sulbactamum 0,5 g.

Jak přípravek UNASYN, vypadá a co obsahuje toto balení

UNASYN se dodává v krabičce obsahující 1 lahvičku s 1,5 g prášku pro injekční roztok.
Prášek pro injekční roztok je bílý až skoro bílý.

Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, modrý flipp-off uzávěr,
krabička.

Velikost balení: 1 x 1,5 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Pfizer spol. s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Haupt Pharma Latina S.r.l.
Strada Statale 156 Km 47,600
04100 Borgo San Michele
Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena1.1.2013

Recenze

Recenze produktu UNASYN 1X1.5GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu UNASYN 1X1.5GM Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze