Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ULTRACOD 30 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 95631

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 95631
Kód EAN: 8594739031579
Kód SÚKL: 109799
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ultracod mohou užívat dospělí a mladiství nad 12 let při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, pohybového ústrojí, při bolestivé menstruaci.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

1/6 

Sp.zn.sukls64323/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

ULTRACOD 

500 mg/30 mg 

tablety 

paracetamolum/codeini phosphas hemihydricus 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat 

3. 

Jak se přípravek Ultracod užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ultracod uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ultracod a k čemu se používá 

 
Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  kodein  a  paracetamol.  Kodein  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných 
opioidní  analgetika,  což  jsou  léky  zmírňující  bolest,  a  v kombinaci  s  lékem  proti  bolesti 
paracetamolem zmírňuje bolest. 
Přípravek Ultracod je určen k léčbě středně silných až silných bolestí a mohou ho užívat dospělí při 
bolestech  různého  původu,  např. při bolestech  hlavy,  zubů,  pohybového  ústrojí  nebo  při  bolestivé 
menstruaci. 
 
Přípravek  Ultracod  mohou  užívat  dospívající  od  12  let  ke  krátkodobému  potlačení  středně  silné 
bolesti, kterou nelze zmírnit jinými léky proti bolesti, jako je samotný paracetamol nebo ibuprofen. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultracod užívat 

 
Neužívejte přípravek Ultracod 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  paracetamol  a/nebo  kodein  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže trpíte astmatickými záchvaty nebo závažnými dýchacími obtížemi; 
-  při poranění hlavy a při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. v důsledku mozkového krvácení či 

nádoru); 

-  při akutním selhání jater a při závažném poškození jater; 
-  jestliže jste nedávno prodělal(a) operaci jater, žlučníku nebo žlučovodu (žlučových cest); 
-  jestliže  užíváte  lék  proti  depresi  patřící  do  skupiny  inhibitorů  MAO  (inhibitorů 

monoaminooxidázy  –  jde  o  léky  k  léčbě  deprese),  nebo  jestliže  jste  takové  léky  užíval(a) 
v minulých dvou týdnech; 

2/6 

-  jestliže  jste  postižen(a)  paralytickým  ileem  (stav,  při  němž  střevní  svalovina  nedovoluje 

průchod potravy, což vede k zablokování střev); 

-  k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících (0 - 18 let) po odstranění krčních nebo nosních mandlí 

z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe; 

-  jestliže víte, že velmi rychle metabolizujete kodein na morfin; 
-  jestliže kojíte.  

 
Přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ultracod se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, pokud: 
-  máte akutní postižení jater; 
-  máte závažné postižení ledvin; 
-  nadměrně  konzumujete  alkohol,  užíváte  narkotika  a  psychotropní  látky,  nebo  jste  závislý(á)  na 

opiátech (morfinu, kodeinu). U pacientů se závislostí na alkoholu může v případě souběžné léčby 
přípravkem Ultracod docházet k poškození jater; 

-  trpíte poruchami vědomí; 
-  jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo na jiné nesteroidní protizánětlivé léky; 
-  užíváte jiné léky, které působí na játra. 
 
Opatrnost je nutná, 
-  jestliže  trpíte  chronickou  zácpou,  zánětlivým  nebo  obstrukčním  onemocněním  střev,  těžkým 

průjmem,  nadměrnou  potivostí  nebo  silným  krvácením,  při  nepravidelném  srdečním  rytmu,  u 
myastenie  gravis  (autoimunitní  onemocnění  vyvolávající  svalovou  slabost),  jestliže  máte 
žlučníkové  kameny,  pokud jste  starší  pacient,  pokud  trpíte  nezhoubným  zbytněním  prostaty,  při 
náhlé  příhodě  břišní,  pokud  víte,  že  máte  nedostatek  enzymu  glukózo-6-fosfát  dehydrogenázy, 
pokud máte nízký počet červených krvinek (tzv. hemolytická anemie). 

 
Neužívejte  přípravek  Ultracod  současně  s dalšími  léčivými  přípravky  obsahujícími  paracetamol  a 
kodein. 
Při nutnosti dlouhodobého užívání přípravku Ultracod je zapotřebí sledovat jaterní enzymy. 
Při  delším  užívání  vysokých  dávek  přípravku  Ultracod,  které  neodpovídá  doporučením  lékaře,  se 
mohou  vyskytnout  bolesti  hlavy.  V  tom  případě  nezvyšujte  dávky  léku.  Lék  vysaďte  a  vyhledejte 
lékaře. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Při déletrvajícím užívání vyšších dávek je možný rozvoj závislosti. 
 
Kodein je určitým enzymem v játrech přeměňován na morfin. Morfin je látka, která ulevuje od bolesti. 
Někteří  lidé  mají  tento  enzym  pozměněný,  což  se  může  projevit  různými  způsoby.  U  některých 
jedinců  morfin  nevzniká  vůbec  nebo  ve  velmi  malých  množstvích  a  neposkytne  proto  dostatečnou 
úlevu od bolesti. U jiných lidí existuje zvýšené riziko závažných nežádoucích účinků, protože dochází 
k  tvorbě  velmi  vysokých  množství  morfinu.  Pokud  se  u  Vás  objeví  jakýkoli  z  následujících 
nežádoucích účinků, musíte přestat tento přípravek užívat a okamžitě vyhledat pomoc lékaře: pomalé 
nebo  mělké  dýchání,  zmatenost,  ospalost,  malé  zorničky,  pocit  na  zvracení  nebo  zvracení,  zácpa, 
nechutenství. 
 
Děti a dospívající 
Užití u dětí a dospívajících po chirurgickém zákroku  
Kodein není určen k úlevě od bolesti u dětí a dospívajících po odstranění krčních nebo nosních mandlí 
z důvodu syndromu obstrukční spánkové apnoe.  
 
Užití u dětí s dýchacími obtížemi 
Použití  kodeinu  se  u  dětí  s  dýchacími  obtížemi  nedoporučuje,  neboť  příznaky  morfinové  toxicity 
mohou být u těchto dětí závažnější. 
 

3/6 

Další léčivé přípravky a přípravek Ultracod 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
-  Přípravek  Ultracod  může  zvyšovat  účinky  jiných  léků,  které  tlumí  nervový  systém,  např.  léků 

na spaní, na uklidnění, léků proti alergii, depresi, jiných léků proti bolesti. 
Současné užívání přípravku Ultracod a některých léků na spaní, léků proti epilepsii nebo rifampicinu 
(antibiotikum) může způsobit poškození jater. 

-  Při současném podávání přípravku Ultracod a lamotriginu (lék proti epilepsii) může dojít ke snížení 

účinnosti lamotriginu. 

-  Užívání  přípravku  Ultracod  spolu  s chloramfenikolem  (antibiotikum)  může  vést  k hromadění 

antibiotika v organismu a zvýšení jeho škodlivosti. 

-  Při  souběžném  užívání  látek  zpomalujících  vyprazdňování  žaludku  (např.  propanthelinium)  nebo 

látek  snižujících  hladinu  cholesterolu  (kolestyramin)  se  může  nástup  účinku  přípravku  Ultracod 
opozdit.  Naproti  tomu  se  může  účinek  přípravku  Ultracod  zrychlit  při  souběžném  užití  látek 
zrychlujících vyprazdňování žaludku (např. metoklopramidu nebo domperidonu). 

-  Současné podávání flukloxacilinu (antibiotikum) může vést k metabolické acidóze. 
-  Účinek paracetamolu se může snížit při podání perorální antikoncepce. 
-  Souběžné užívání kodeinu s látkami na odkašlávání (např. ambroxol) není vhodné, protože kodein 

může blokovat kašlací reflex. 

-  Současné  užívání  paracetamolu  (léčivá  látka  přípravku  Ultracod)  a  zidovudinu  (protivirový  lék) 

může vést ke snížení počtu bílých krvinek a k poškození jater. 

-  Při  současném  dlouhodobém  užívání  přípravku  Ultracod  ve  vyšších  dávkách  (více  než  4  tablety 

denně) současně s některými léky snižujícími krevní srážlivost (warfarin a jiné látky působící proti 
účinku  vitaminu  K)  může  docházet  ke  zvýšení  krvácivosti.  Proto  je  při  takovéto  současné  léčbě 
vhodné častěji kontrolovat srážlivost krve. 

 
Přípravek Ultracod s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek  užívejte  před  jídlem  nebo  v jeho  průběhu.  Užití  přípravku  po  jídle  může  vést  k  opoždění 
nástupu účinku. 
Při  užívání  tohoto  přípravku  nepijte  alkoholické  nápoje.  Závislost  na  alkoholu  spolu  s užíváním 
přípravku  Ultracod  může  vést  až  k poškození  jater.  Největší  riziko  poškození  jater  nastává  u 
chronických konzumentů alkoholu, užijí-li přípravek po krátkodobé abstinenci (přibližně 12 hod). 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Během  prvního  a  druhého  trimestru  se  může  přípravek  Ultracod  užívat  pouze  v nezbytně  nutných 
případech a až poté, kdy ošetřující lékař důkladně posoudí poměr mezi přínosem léčby a jejími riziky. 
Tento přípravek by neměl být užíván v průběhu třetího trimestru těhotenství a během porodu.  
Jestliže kojíte, přípravek Ultracod neužívejte. Kodein a morfin přechází do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Ultracod  může  nepříznivě  ovlivnit  schopnost  řízení  auta  či  obsluhy  strojů,  snižuje  totiž 
schopnost  rychle  reagovat.  To  platí  zvláště  při  současném  užívání  přípravku  Ultracod  s léky,  které 
tlumí nervový systém (např. léky na spaní). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ultracod užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

4/6 

Dospělí a dospívající nad 12 let 
Užívejte 1 – 2 tablety až 4krát denně (dle potřeby), odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejméně 
6 hodin. Dávka závisí na tělesné hmotnosti, jednu dávku 2 tablet mohou užít pouze pacienti o tělesné 
hmotnosti 60 kg a více. Neužívejte více než 8 tablet během 24 hodin. 
 
Tento přípravek nelze užívat déle než 3 dny. Jestliže se bolest po 3 dnech nezlepší, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Vzhledem k riziku závažných dýchacích potíží by přípravek Ultracod neměly užívat děti mladší 12 let. 
 
Tablety se polykají celé a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Starší pacienti 
Užívejte stejné dávky jako dospělí, pokud Váš lékař nerozhodne o snížení dávek. 
 
Pacienti se sníženou funkcí jater nebo ledvin 
Dávkování  se  řídí  pokyny  lékaře.  U  těchto  pacientů  je  obvykle  nutné  snížit  dávku  nebo  prodloužit 
interval  mezi  jednotlivými  dávkami.  Při  snížené  funkci  ledvin  lze  podat  maximálně  1  tabletu 
s odstupem od předešlé dávky nejméně 6 - 8 hodin. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ultracod, než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, a to i 
v případě,  že  se  cítíte  dobře.  Předávkování  se  může  projevovat  útlumem  dechu,  ospalostí,  krátkou 
ztrátou  vědomí,  poruchou  vidění,  zúžením  zornic,  nevolností,  zvracením  (zvratky  mohou  obsahovat 
krev  nebo  tmavé  částice,  které  vypadají jako  kávová  sedlina), bolestí hlavy,  zhoršením  pohybových 
schopností,  zadržováním  moči  a  stolice,  přechodně  černou  nebo  dehtovou  stolicí,  namodralým 
zbarvením kůže a sliznic, chladnou kůží, pocením, žloutenkou. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ultracod 
Vynechanou  dávku  užijte,  jakmile  si  vzpomenete.  Pokud  se  téměř  blíží  čas  následující  dávky, 
vynechte dávku předchozí a vyčkejte na další dávku. Vždy dodržujte odstup alespoň 4 hodiny mezi 
jednotlivými dávkami. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ultracod 
V případě  náhlého  vysazení  dlouhodobého  užívání  vyšších  než  doporučených  dávek  přípravku 
Ultracod se mohou objevit bolesti hlavy a únava, bolesti svalů, nervozita, poruchy trávení. Po vysazení 
tyto potíže odeznívají během několika dnů. Poté lze přípravek užívat pouze se souhlasem lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  přípravek  užívat  a  okamžitě  vyhledejte  lékařskou  pomoc,  pokud  se  u  Vás  objeví 
některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků: 
-  Náhlá  vysoká  horečka,  bolest  v krku  a  vředy  v ústech  –  to  jsou  příznaky  velmi  vážného 

onemocnění krve (nízký počet bílých krvinek).  

-  Závažné alergické reakce s otokem hrtanu, dušnost, návaly potu, nevolnost, snížení krevního tlaku 

vedoucího až k šokovému stavu. 

-  Byly hlášeny závažné kožní reakce, včetně zčervenání, puchýřů a olupování kůže.  
Při užívání paracetamolu a kodeinu (léčivé látky přípravku Ultracod) se mohou vyskytnout následující 

5/6 

nežádoucí účinky (seřazeny dle četnosti výskytu): 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí): 

  Únava, mdloby (krátkodobá ztráta vědomí při vysokých dávkách), závrať, mírné bolesti hlavy, 

pokles krevního tlaku, zácpa a zejména zpočátku nevolnost a zvracení. 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí): 

  Poruchy spánku, svědění, zarudnutí kůže, kopřivka. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí): 

  Ušní  šelest  a  zvonění  v  uchu,  dušnost,  sucho  v ústech,  alergická  vyrážka,  poruchy 

vidění/zúžení zornic (při vysokých dávkách). 

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí): 

  Snížení počtu bílých a červených krvinek, krevních destiček, zúžení průdušek (astma). 

  Útlum  dechových  funkcí  (při  vyšších  dávkách  nebo  u  pacientů  se  zvýšeným  tlakem  uvnitř 

lebky nebo poraněním hlavy), pocit velkého štěstí nebo velkého smutku (euforie/dysforie při 
vysokých dávkách), zhoršení zrakově pohybové koordinace (u vyšších dávek). 

  Otok plic (při vysokých dávkách, zejména u osob s poruchou funkce plic). 

 
Není známo (nelze z dostupných údajů určit): 

  Zánět jater (bolesti břicha, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení), který může vést až 

k selhání jater. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ultracod uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  zkratkou  „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6/6 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ultracod obsahuje 
Léčivou  látkou  je  paracetamol  a  hemihydrát  kodein-fosfátu.  Jedna  tableta  obsahuje  paracetamolum 
500 mg a codeini phosphas hemihydricus 30 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl 
kroskarmelosy, Povidon 30, kyselina stearová, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 
Jak přípravek Ultracod vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Ultracod jsou téměř bílé podlouhlé bikonvexní tablety. 
Balení obsahuje 10, 20, 30, 60 nebo 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Držitel 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
UAB „Oriola Vilnius”, Laisvés pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litva 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká  republika,  Lotyšsko,  Litva,  Polsko, 
Rumunsko 

Ultracod 

Estonsko 

Algocalm 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.5.2016 

Recenze

Recenze produktu ULTRACOD 30 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ULTRACOD 30 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám