Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16637
Kód EAN: 4022536683799
Kód SÚKL: 99477
Přípravek Ulcogant se používá k léčbě žaludečního a dvanáctníkového vředu, ke zmírnění obtíží a urychlení hojení vředu. Dále se používá k omezení znovuobjevení vředu dvanáctníku (profylaxe recidivy duodenálního vředu). Profylaxe recidivy je indikována u pacientů, u kterých je známo, že mají sklon k recidivám. Přípravek Ulcogant se také používá k léčení lehčích forem zánětů a vředů jícnu, které vznikají refluxem (návratem) žaludeční šťávy do jícnu (refluxní esofagitida). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let věku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
sp.zn. sukls79687/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ulcogant
Perorální suspenze
(sucralfatum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE ULCOGANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ULCOGANT
UŽÍVAT
3. JAK SE ULCOGANT UŽÍVÁ
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
5. JAK ULCOGANT UCHOVÁVAT
6. DALŠÍ INFORMACE

1. CO JE ULCOGANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Ulcogant působí lokálně, bezprostředně na sliznici jícnu, žaludku a dvanáctníku.
Tvoří na povrchu vředu ochrannou vrstvu proti agresivnímu účinku žaludeční šťávy.
Ochranná vrstva nepokrývá vřed jen mechanicky, ale dodatečně rozvíjí další účinek, váže
kyselinu, snižuje pepsin a absorbuje žluč. Kromě toho přípravek Ulcogant zvyšuje odolnost
žaludeční sliznice. Podávání přípravku Ulcogant vede rychle k ústupu potíží.

Přípravek Ulcogant se používá k léčbě žaludečního a dvanáctníkového vředu, ke zmírnění
obtíží a urychlení hojení vředu. Dále se používá k omezení znovuobjevení vředu dvanáctníku
(profylaxe recidivy duodenálního vředu). Profylaxe recidivy je indikována u pacientů, u
kterých je známo, že mají sklon k recidivám. Přípravek Ulcogant se také používá k léčení
lehčích forem zánětů a vředů jícnu, které vznikají refluxem (návratem) žaludeční šťávy do
jícnu (refluxní esofagitida). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ULCOGANT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ulcogant
-pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo pomocné látky obsažené
v přípravku uvedené v bodě 6.
Upozornění a opatření
Strana 2 (celkem 3)
Pro obsah hliníku by přípravek neměli užívat nemocní s těžkým omezením ledvinných funkcí
(uremie, dialyzovaní pacienti). U těžce nemocných pacientů, zejména na jednotkách
intenzivní péče, byly hlášeny po podání sukralfátu bezoáry (těleso vytvořené v zažívacím
traktu ze spolykaného nestravitelného materiálu), které měly souvislost se základním
onemocněním ( např. opožděné vyprazdňování žaludku v důsledku operace nebo onemocnění,
které snižuje žaludeční motilitu) nebo v souvislosti s podáváním některých léků. Není
doporučeno užívat přípravek během těhotenství a kojení. Přípravek se nesmí podávat dětem a
dospívajícím do 14 let vzhledem k nedostatku údajů o účinnosti a bezpečnosti přípravku u
této věkové skupiny. Suspenze přípravku Ulcogant nesmí být podávána nitrožilně.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném užívání Ulcogantu a tetracyklinu, tobramycinu, kolystinu, amfotericinu B,
fenytoinu, sulpiridu, digoxinu, cimetidinu, ranitidinu, ketokonazolu, teofylinu s pomalým
uvolňováním, cenodeoxycholové a ursodesoxycholové kyseliny může dojít ke sníženému
vstřebávání těchto léků. Toto můžeme omezit, když ponecháme dostatečný interval alespoň 2
hodiny mezi užíváním přípravku Ulcogant a těchto léků.
Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích,které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Důležité informace o některých složkách přípravku.
Přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou u někteých pacientů vyvolat
reakce z přecitlivělosti.

3. JAK SE ULCOGANT UŽÍVÁ

Pokud není určeno jinak, platí následující doporučení:
Dvanáctníkový vřed: 2krát 2 sáčky/odměrku suspenze; nebo 4krát 1 sáček/odměrku suspenze
denně.
Žaludeční vřed: 4krát 1 sáček/odměrku suspenze denně.
Profylaxe recidiv žaludečního a duodenálního vředu: 2krát 1 sáček/odměrku suspenze denně
Refluxní esofagitida (zánět jícnu způsobený zpětným tokem žaludeční šťávy), žaludeční vřed:
4krát 1 sáček/odměrku suspenze denně.

Způsob a délka užívání:
Přípravek se užívá nalačno.
3krát 1 sáček/odměrku suspenze přípravku Ulcogant před jídlem, 4. dávku užijete večer krátce
před spaním nebo 2 sáčky/odměrky suspenze přípravku Ulcogant ráno po probuzení a 2
sáčky/odměrky suspenze přípravku Ulcogant večer před spaním.
K profylaxi recidiv užít 1 sáček/odměrku suspenze přípravku Ulcogant ráno po probuzení a 1
sáček večer před spaním.

1 nebo 2 sáčky se nechají rozpustit v 1/2 sklenici vody.

Pro vyhojení vředu postačuje doba léčby 4 - 6 týdnů. Pokud ještě není úplné zhojení, možno v
léčbě pokračovat 12 týdnů. Úspěšné léčení refluxní esofagitidy trvá zpravidla 6 - 12 týdnů. K
profylaxi recidiv duodenálního vředu může být po zhojení vředu pokračováno v léčbě u
pacientů ohrožovaných recidivou 6 - 12 měsíců. U jednotlivých pacientů může lékař také
doporučit delší léčbu.

Strana 3 (celkem 3)
Dětí a dospívající
Ulcogant se nedoporučuje dětem a dospívajícím do 14 let vzhledem k nedostatečným údajům o léčbě
u této věkové skupiny.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Často (méně než u 1 z 10 pacientů, ale více než u 1 ze 100 léčených pacientů) se může objevit lehká
zácpa (obstipace). Ve vzácných případech (méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000
léčených pacientů) se mohou objevit závratě, nevolnost, suchost v ústech, vyrážka či svědění,
u těžce nemocných pacientů tvorba bezoárů (těleso v zažívacím traktu z nestravitelných
zbytků). Ve velmi vzácných případech (méně než u 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně
izolovaných případů) pocit plnosti. U pacientů s poruchami ledvin byla ve vzácných případech
prokázána encephalopatie. Jestliže se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky ve zvýšené míře
nebo objeví-li se jiné nežádoucí účinky mající pravděpodobnou souvislost s léčbou, obraťte se
na svého lékaře. Přípravek Ulcogant suspenze může vzhledem k obsahu metylparabenu a
propylparabenu vyvolat u predisponovaných jedinců reakce z přecitlivělosti (např. alergické
kožní reakce). Akutní příznaky otravy zatím nebyly pozorovány. Pokud by došlo
k předávkování nebo náhodnému požití dítětem, vyhledejte okamžitě lékaře.


5. JAK ULCOGANT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ulcogant obsahuje:

Léčivá látka: Sucralfatum 1 g (odpovídá 190 mg aluminia) v 1 sáčku (5 ml) nebo odměrce
(5 ml).
Pomocné látky jsou sodná sůl methylparabenu, sodná sůl propylparabenu, dihydrát sodné soli
sacharinu, karamelové aroma, anýzové aroma, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
xanthanová klovatina, glycerol 85%, čištěná voda

Jak přípravek Ulcogant vypadá a co obsahuje toto balení:

250 ml suspenze v lékovce
50 sáčků suspenze v 1 balení

Držitel rozhodnutí o registraci:
MERCK KGaA, Darmstadt, Německo

Výrobce:
MERCK, SL, Barcelona, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
2.10.2013

Recenze

Recenze produktu ULCOGANT 50X1GM Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu ULCOGANT 50X1GM Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze