Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

TYSABRI 300 MG IVN 1X15ML(20MG/ML) Koncentrát pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 70154

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70154
Kód EAN: 8715831000052
Kód SÚKL: 27184
Tysabri se používá k léčbě roztroušené sklerózy (RS). Příznaky RS se u každého pacienta liší a můžete mít některé nebo žádné z nich. Příznaky mohou zahrnovat: problémy s chůzí, necitlivost v obličeji, na rukou nebo nohou, problémy s viděním věcí, únavu, pocit ztráty rovnováhy nebo závratě, problémy s udržením moči a stolice, obtíže s přemýšlením a soustředěním, deprese, akutní či chronickou bolest, sexuální problémy a ztuhlost a svalové křeče. Když příznaky propuknou, nazývá se to relaps (rovněž se označuje jako nové vzplanutí nebo záchvat). Když dojde k relapsu, můžete zaznamenat příznaky náhle během několika hodin nebo jak pomalu postupují během několika dnů. Příznaky se poté obvykle budou postupně zlepšovat (tomu se říká remise). Bude Tysabri vždy působit? U několika pacientů, kteří užívají Tysabri, může přirozená obrana těla během doby zastavit správné působení Tysabri (tělo si vytvoří protilátky proti Tysabri). Jestliže Tysabri řádně nepůsobí, může lékař rozhodnout, že podstoupíte krevní testy a bude-li to nezbytné, zastaví podávání Tysabri.

Příbalový leták

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 
 

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. 

P

odrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8. 

 
 
1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml koncentrátu obsahuje natalizumabum 20 mg. 
 

Po naředění (viz bod 6.6) obsahuje infuzní roztok přibližně 2,6 mg/ml natalizumabu. Natalizumab je 
rekombinantní humanizovaná protilátka proti-

α4-integrinu produkovaná linií myších buněk na základě 

technologie rekombinantní DNA. 
 
Pomocná látka 

se známým účinkem 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mmol (neboli 52 mg) sodíku. Po rozředění ve 100 ml chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9 

%

) léčivý přípravek obsahuje 17,7 mmol (neboli 406 mg) sodíku. 

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Koncentrát pro infuzní roztok. 
 

Bezbarvý, čirý až slabě opalizující roztok. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
TYSABRI je indikován v 

monoterapii jako onemocnění modifikující léčba u dospělých s vysoce 

aktivní relabující remitující roztroušenou sklerózou 

u následujících skupin pacientů: 

 

• 

Pacienti s vysoce aktivním 

onemocněním navzdory úplnému a adekvátnímu léčebnému cyklu s 

alespoň jednou onemocnění modifikující léčbou (disease modifying therapy, DMT) (výjimky 
a informace o vymývacích obdobích (wash-out periodách) jsou uvedeny v bodech 4.4 a 5.1). 

 
nebo 
 

• 

Pacienti s 

rychle se vyvíjející těžkou relabující remitující roztroušenou sklerózou, definovanou 

2 nebo více relapsy v jednom roce a s 

1 nebo více gadoliniem zkontrastněnými ložisky na MRI 

mozku nebo významným zvýšením počtu T2 ložisek ve srovnání s předchozím nedávno 
provedeným MRI. 

 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Léčbu přípravkem TYSABRI má zahajovat a nepřetržitě sledovat specializovaný lékař se zkušenostmi 

v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění na pracovištích se snadným přístupem k MRI. 
 

Pacienti, kteří jsou léčeni TYSABRI, musí obdržet Kartu pacienta a musí být informováni o rizicích 

tohoto léčivého přípravku (viz také Příbalová informace). Po 2 letech léčby musí být pacienti znovu 

informováni o rizicích TYSABRI, především o zvýšeném riziku progresivní multifokální 

leukoencefalopatie (PML), a spolu se svými ošetřovateli musí být poučeni o časných příznacích PML. 
 

dispozici musí být prostředky ke zvládnutí hypersenzitivních reakcí a přístup k MRI. 

 

Někteří pacienti mohli být vystaveni působení imunosupresivních léčivých přípravků (např. 

mitoxantron, cyklofosfamid, azathioprin). Tyto léčivé přípravky mohou způsobit prodlouženou 

imunosupresi i poté, co bylo podávání zastaveno. Proto musí lékař před zahájením léčby TYSABRI 
potvrdit, že tito pacienti nemají narušenou imunitu (viz také bod 4.4). 
 
Dávkování 
 

Přípravek TYSABRI 300 mg se podává intravenózní infuzí jednou za 4 týdny. 
 

U pacientů, kteří za 6 měsíců nevykazují žádný terapeutický prospěch, je třeba pokračování v léčbě 

znovu pečlivě zvážit. 
 

Údaje o bezpečnosti a účinnosti natalizumabu po 2 letech léčby byly získány na základě 

kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií. Po 2 letech je o pokračování v léčbě možné uvažovat 

pouze po přehodnocení potenciálního prospěchu a rizika. Pacienti musí být znovu informováni 

rizikových faktorech PML, jako je trvání léčby, užívání imunosupresivních léčiv před užíváním 

TYSABRI a přítomnost protilátek proti JC viru (virus Johna Cunninghama) (viz bod 4.4). 
 

Opětovné podávání 
 

Účinnost opětovného podávání nebyla stanovena, bezpečnost viz bod 4.4. 
 
Zvláštní populace 
 
Starší pacienti 
 

Podávání TYSABRI pacientům starším 65 let se vzhledem k chybějícím údajům u této populace 

nedoporučuje. 
 
Porucha funkce jater a ledvin 
 
Studie vlivu poruch funkce ledvin nebo jater nebyly provedeny. 
 

Mechanismus eliminace a výsledky populační farmakokinetiky naznačují, že u pacientů s poruchou 
funkce jater nebo ledvin by úprava dávky nebyla nezbytná. 
 
Pediatrická populace  
 

Bezpečnost a účinnost přípravku TYSABRI u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyly stanoveny. 

Nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny 
v bodech 4.8 a 5.1.

 

 

Způsob podání 
 

Přípravek TYSABRI je určen k intravenóznímu podání. 
 

Návod k naředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 
 

Po naředění (viz bod 6.6) je infuze podávána přibližně jednu hodinu, přičemž je u pacientů během 

infuze a 1 hodinu po dokončení infuze nutno sledovat výskyt příznaků hypersenzitivních reakcí. 

 
TYSABRI se 

nesmí podávat injekčně jako bolus. 

 
4.3 

Kontraindikace 

 

Hypersenzitivita na natalizumab nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou 

bodě 6.1.  

 
Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 
 
Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních 

infekcí včetně pacientů s narušenou imunitou (včetně 

pacientů podstupujících imunosupresivní terapie nebo těch, u nichž došlo k narušení imunity 

předchozími terapiemi viz rovněž body 4.4 a 4.8). 
 
Kombinace s jinými DMT. 
 

Známá aktivní maligní onemocnění s výjimkou pacientů s bazocelulárním karcinomem kůže. 
 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) 
 
Použití TYSABRI bývá spojováno se zvýšeným rizikem PML, oportunní infekcí vyvolanou JC virem, 

která může být fatální nebo může vést k těžké invaliditě. Vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku PML 

musí specializovaný lékař spolu s pacientem individuálně posoudit výhody a rizika léčby TYSABRI. 
Pacienti 

musí být po celou dobu léčby sledováni v pravidelných intervalech a mají být spolu se svými 

ošetřovateli poučeni o časných projevech a příznacích PML. JC virus rovněž způsobuje neuronopatii 
granulárních 

buněk (GCN), která byla hlášena u pacientů léčených přípravkem TYSABRI. Příznaky 

JCV GCN jsou podobné příznakům PML (tj. cerebelární syndrom).

 

 
Se zvýšeným rizikem PML se pojí všechny následující nezávislé rizikové faktory. 
 

• 

Přítomnost protilátek proti viru JC. 

 

• 

Trvání léčby, zvláště trvá-li déle než 2 roky. Po 2 letech léčby mají být všichni pacienti znovu 
informováni o riziku PML souvisejícím s 

léčivým přípravkem TYSABRI. 

 

• 

Užívání imunosupresivních léčiv před užíváním TYSABRI. 

 

Pacienti s pozitivními protilátkami proti viru JC jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku PML ve 
srovnání s pacienty s negativním nálezem protilátek proti viru JC. 

U pacientů, kteří mají všechny tři 

rizikové faktory pro vznik PML (tj. jsou pozitivní na protilátky proti viru JC a byli 

léčeni přípravkem 

TYSABRI déle než 2 roky v minulosti 

byli léčeni imunosupresivy), je riziko vzniku PML významně 

vyšší. 
 

pacientů léčených přípravkem TYSABRI, kteří byli pozitivně testováni na protilátky proti JC viru a 

kteří v minulosti nebyli léčeni imunosupresivy, souvisí úroveň protilátkové odpovědi (index) proti viru 
JC s úrovní rizika vzniku PML.  
 

U pacientů, kteří se považují za vysoce rizikové, má léčba přípravkem TYSABRI pokračovat pouze 

případě, že její přínosy převažují nad riziky. Odhad rizika vzniku PML v různých podskupinách 

pacientů je uveden v příručce Informace pro lékaře a pokyny k léčbě. 
 
Testování protilátek proti viru JC 
 
Testování protilátek proti viru JC 

poskytuje podpůrné informace pro stratifikaci rizika léčby 

TYSABRI. Serologické testování protilátek proti viru JC 

se doporučuje před zahájením léčby 

přípravkem TYSABRI nebo u pacientů léčených tímto přípravkem, u kterých je stav protilátek 
neznámý. Pacienti s negativním nálezem protilátek proti viru JC 

mohou být přesto vystaveni riziku 

vzniku 

PML například z důvodu nové infekce JCV, fluktuace hladin protilátek či falešně negativního 

výsledku testu. 

Doporučuje se opakované testování pacientů s negativním nálezem protilátek proti viru 

JC 

každých 6 měsíců. U pacientů s nízkou hodnotou indexu, kteří v minulosti nebyli léčeni 

imunosupresivy, 

se doporučuje opakované vyšetření každých 6 měsíců po dosažení 2 let léčby. 

 
Test na protilátky proti viru JC 

(ELISA) se nemůže používat k diagnostice PML. Použití plazmaferézy 

(PLEX) nebo intravenózního imunoglobulinu (IVIG) může ovlivnit výsledek interpretace testu na 
protilátky proti viru JC v séru. Pacienti nemají být testováni na protilátky proti viru JC do 

dvou týdnů 

po PLEX

, protože protilátky byly ze séra odstraněné, ani do 6 měsíců po podání IVIG (tj. 6 měsíců = 

5x poločas imunoglobulinů). 
 
Další informace o testování protilátek proti viru JC jsou uvedeny v 

příručce Informace pro lékaře a 

pokyny k léčbě. 
 
Screening PML pomocí MRI 
 

Před zahájením léčby přípravkem TYSABRI musí být k dispozici jako reference současné MRI 
(obvykle ne starší jak 

3 měsíce) a toto vyšetření se musí opakovaně provádět alespoň jednou za rok. U 

pacientů se zvýšeným rizikem PML je třeba zvážit častější MRI vyšetření za použití zkráceného 

protokolu (např. každé 3 až 6 měsíců). To zahrnuje: 
 

•  pacienty

, kteří mají všechny 3 rizikové faktory vzniku PML (tj. mají pozitivní nález protilátek 

proti viru JC byli 

léčeni přípravkem TYSABRI déle než 2 roky v minulosti byli léčeni 

imunosupresivy), 

 

nebo 
 

•  pacienty, 

kteří nebyli v minulosti léčeni imunosupresivy, ale mají vysoký index protilátek 

proti viru JC a 

jsou léčeni přípravkem TYSABRI déle než 2 roky. 

 
Ze 

současných poznatků vyplývá, že riziko vzniku PML u pacientů léčených přípravkem TYSABRI 

po dobu delší než 2 roky 

při hodnotě indexu menší nebo rovné 0,9 (

≤ 0,9) 

je nízké a značně se zvyšuje 

při hodnotách indexu vyšších než 1,5 (další informace jsou uvedeny v příručce Informace pro lékaře a 

pokyny k léčbě). 
 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící 

účinnost a bezpečnost přípravku TYSABRI při převedení 

pacientů z DMT s imunosupresivním účinkem. Není známo, zda u pacientů převedených z těchto 
terapií na 

přípravek TYSABRI existuje zvýšené riziko PML, proto mají být tito pacienti častěji 

sledováni (tj. podobně jako pacienti převedení z imunosupresiv na přípravek TYSABRI). 
 
PML je nutno zvážit jako diferenciální diagnóza u každého pacienta s RS lé

čeného přípravkem 

TYSABRI, který vykazuje 

neurologické příznaky a/nebo má nové léze na mozku zjištěné pomocí 

MRI

. Byly hlášeny případy asymptomatické PML na základě MRI a pozitivního nálezu JCV DNA 

v mozkomíšním moku. 
 

Další informace pro lékaře týkající se zvládání rizika vzniku PML u pacientů léčených přípravkem 
TYSABRI jsou uvedeny v 

příručce Informace pro lékaře a pokyny k léčbě. 

 

Při podezření na PML nebo JCV GCN se musí další podávání přípravku přerušit, dokud 

nebude PML vyloučena. 
 

Lékař by měl pacienta vyšetřit a určit, zda jde o příznaky svědčící pro neurologickou dysfunkci, a 

pokud ano, zda jsou tyto příznaky typické pro RS nebo případně naznačují PML nebo JCV GCN. 
Existují-

li jakékoliv pochybnosti, je nutno zvážit další vyšetření, včetně zobrazení MRI, přednostně 

s kontrastní látkou (pro porovnání se vstupním 

MRI před zahájením léčby), vyšetření mozkomíšního 

moku (CSF) na přítomnost DNA JC viru a opakovaná neurologická vyšetření, jak je popsáno 

Informacích pro lékaře a pokynech k léčbě (viz Poučení pro vzdělávání). Jakmile lékař vyloučí PML 

a/nebo JCV GCN 

(v případě nutnosti zopakováním klinických, zobrazovacích a/nebo laboratorních 

vyšetření, pokud klinické podezření přetrvává), lze podávání přípravku TYSABRI obnovit. 
 

Lékař musí především sledovat příznaky svědčící pro PML nebo JCV GCN, kterých si pacient nemusí 

všimnout (např. kognitivní, psychické příznaky nebo cerebelární syndrom). Pacientům by se rovněž 

mělo doporučit, aby o své léčbě informovali svého partnera nebo ošetřovatele, kteří si mohou 

všimnout příznaků, jež si pacient neuvědomuje.  
 
PML byla hlášena po 

ukončení léčby přípravkem TYSABRI u pacientů, u nichž nebyly zjištěny 

nálezy, které by na onemocnění PML v době ukončení léčby upozorňovaly. Pacienti a lékaři mají po 

ukončení léčby přípravkem TYSABRI pokračovat ve stejném protokolu monitorování a nadále 

pozorně sledovat výskyt jakýchkoliv nových projevů a příznaků, které mohou naznačovat PML, ještě 

přibližně po dobu dalších 6 měsíců. 
 
Jestliže se u pacienta vyvine PML, podávání TYSABRI 

musí být trvale ukončeno. 

 

Po rekonstituci imunitního systému bylo u pacientů s narušenou imunitou s PML pozorováno zlepšení 
stavu. 
 

PML a IRIS (imunorestituční zánětlivý syndrom) 
 

IRIS se vyskytuje téměř u všech pacientů s PML léčených přípravkem TYSABRI po vysazení tohoto 

léčivého přípravku nebo jeho eliminaci z oběhu, např. plazmaferézou (viz bod 5.2). IRIS je považován 

za důsledek obnovy funkce imunitního systému u pacientů s PML, což může vést k závažným 

neurologickým komplikacím a může končit úmrtím. V průběhu zotavování z PML je třeba sledovat 
rozvoj IRIS, k 

němuž u pacientů s PML léčených TYSABRI docházelo během několika dnů až týdnů 

po výměně plasmy, a aplikovat vhodnou léčbu souvisejícího zánětu (viz další informace v Informacích 

pro lékaře a pokynech k léčbě). 
 

Infekce včetně oportunních infekcí 
 

Při používání TYSABRI byly hlášeny jiné oportunní infekce, zvláště u pacientů s Crohnovou nemocí, 
u nichž došlo k narušení imunity nebo u nichž existovala významná komorbidita. Zvýšené riziko 
jiných oport

unních infekcí při používání tohoto léčivého přípravku u pacientů bez těchto komorbidit 

nelze v 

současnosti vyloučit. Oportunní infekce byly rovněž zjištěny u pacientů s roztroušenou 

sklerózou léčených TYSABRI v monoterapii (viz bod 4.8). 
 
TYSABRI zvyšuje riziko rozvoje 

encefalitidy a meningitidy způsobené viry herpes simplex a varicella 

zoster. 

Po uvedení přípravku TYSABRI na trh byly u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených 

tímto přípravkem zaznamenány závažné, život ohrožující a někdy i smrtelné případy těchto infekcí 
(viz bod 4.8). V 

případě, že se u pacienta vyskytne herpetická encefalitida či meningitida, je třeba 

podávání tohoto léčivého přípravku ukončit a zahájit vhodnou léčbu herpetické encefalitidy či 
meningitidy. 
 
Akutní retinální nekróza (acute retinal necrosis, ARN) je vzácná, fulminantní virová infekce sítnice 

způsobená zástupci ze skupiny herpesvirů (např. virem varicella zoster). ARN byla pozorována 

pacientů, kterým byl podáván přípravek TYSABRI, a může vést ke ztrátě zraku. Pacienti s očními 

příznaky, jako jsou např. snížená ostrost vidění, zarudnutí a bolestivost oka, mají být odesláni na 

vyšetření sítnice z důvodu ARN. Jestliže je klinicky diagnostikována ARN, je u těchto pacientů nutné 

zvážit ukončení léčby přípravkem TYSABRI. 
 

Lékaři předepisující tento léčivý přípravek by měli vzít na vědomí možnost, že se během léčby 

TYSABRI mohou objevit jiné oportunní infekce a měli by je zahrnout do diferenciální diagnózy 
infekcí, k 

nimž dochází u pacientů léčených TYSABRI. Při podezření na oportunní infekci je třeba 

podávání TYSABRI pozastavit do doby, dokud na základě dalších vyšetření nebude možné takovou 

infekci vyloučit. 
 
Jestliže se u pacienta užívajícího TYSABRI vyvine oportunní infekce, musí být podávání tohoto 

léčivého přípravku trvale ukončeno. 
 
Odborné poradenství 
 

Všichni lékaři, kteří zamýšlejí léčivý přípravek TYSABRI předepisovat, se musí obeznámit 

Informacemi pro lékaře a pokyny k léčbě. 

 

Lékaři musí s pacientem prodiskutovat výhody a rizika léčby TYSABRI a předat mu/jí Kartu pacienta. 

Pacienti musí být poučeni, že v případě, že se u nich vyskytne jakákoli infekce, musí svého lékaře 

informovat, že jsou léčeni TYSABRI.  
 

Lékaři by pacienty měli informovat o tom, že zejména v průběhu počátečních měsíců léčby je důležité 
podávání nep

řerušovat (viz Hypersenzitivita).  

 
Hypersenzitivita 
 

TYSABRI byly spojovány hypersenzitivní reakce včetně závažných systémových reakcí (viz bod 

4.8). K 

těmto reakcím obvykle došlo během infuze nebo až do 1 hodiny po dokončení infuze. Riziko 

hypersenziti

vity bylo nejvyšší u počátečních infuzí a při opětovné expozici TYSABRI následující po 

počáteční krátké expozici (jedna nebo dvě infuze) a dlouhodobém období (tři měsíce nebo déle) bez 

léčby. Riziko hypersenzitivních reakcí by však mělo být vzato v úvahu při každé podávané infuzi. 
 

Pacienty je třeba sledovat během infuze a až 1 hodinu od ukončení infuze (viz bod 4.8). Je třeba, aby 
byly k 

dispozici prostředky pro zvládnutí hypersenzitivních reakcí. 

 

Při prvních příznacích hypersenzitivity přerušte podávání TYSABRI a zahajte příslušnou terapii. 
  

Pacienti, u nichž se objevila hypersenzitivní reakce, musí být trvale vyřazeni z léčby TYSABRI. 
 
Sou

běžná léčba imunosupresivy  

 

Bezpečnost a účinnost TYSABRI v kombinaci s jinými imunosupresivními a antineoplastickými 

terapiemi nebyla plně posouzena. Souběžné používání těchto léčivých přípravků s TYSABRI je 

kontraindikováno, protože může zvýšit riziko infekcí, včetně infekcí oportunních (viz bod 4.3). 
 
V klinických studiích s RS fáze 3 nebyla 

souběžná léčba relapsů krátkodobým podáváním 

kortikosteroid

ů spojena se zvýšeným výskytem infekce. Krátkodobé podávání kortikosteroidů lze, 

v kombinaci s 

přípravkem TYSABRI, použít. 

 

Předchozí léčba imunosupresivními nebo imunomodulačními terapiemi 
 

pacientů s léčbou imunosupresivními léčivými přípravky v anamnéze existuje zvýšené riziko vzniku 

PML. 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící 

účinnost a bezpečnost přípravku TYSABRI při převedení 

pacientů z DMT s imunosupresivním účinkem. Není známo, zda u pacientů převedených z těchto 
terapií na 

přípravek TYSABRI existuje zvýšené riziko PML, proto mají být tito pacienti častěji 

sledováni (tj. podobně jako pacienti převedení z imunosupresiv na přípravek TYSABRI, viz část 
Screening PML pomocí MRI). 
 

U pacientů, kteří dříve užívali imunosupresiva, je třeba postupovat opatrně a poskytnout dostatek času 
na obnovení imunitních funkcí

. Lékaři musí vyhodnotit každý jednotlivý případ a rozhodnout, zda 

před zahájením léčby TYSABRI existuje nějaký důkaz o narušení imunity (viz bod 4.3). 
 

Při převádění pacientů z jiné DMT na přípravek TYSABRI je nutné zohlednit poločas a způsob účinku 
této další terapie, aby se 

předešlo aditivnímu imunitnímu účinku a zároveň se minimalizovalo riziko 

reaktivace onemocnění. Před zahájením léčby přípravkem TYSABRI se doporučuje vyšetřit úplný 
krevní obraz 

(včetně lymfocytů), aby bylo jisté, že imunitní účinky předchozí terapie (např. cytopenie) 

odezněly. 
 
Jestliže pacienti nejeví žádné známky významných abnormalit souvisejících s 

léčbou, např. 

neutropenii a lymfopenii

, mohou přejít z interferonu beta nebo glatiramer-acetátu přímo na přípravek 

TYSABRI. 
 

Při přechodu z dimethyl-fumarátu má být wash-out perioda (vymývací období) dostatečně dlouhá, aby 
se, 

před zahájením léčby přípravkem TYSABRI, obnovil počet lymfocytů. 

 

Po ukončení léčby fingolimodem se počet lymfocytů postupně vrací k normálním hodnotám do 1 až 

měsíců po ukončení léčby. Před zahájením léčby přípravkem TYSABRI má být wash-out perioda 

(vymývací období) 

dostatečně dlouhá, aby se obnovil před zahájením léčby přípravkem TYSABRI 

počet lymfocytů. 
 
Teriflunomid se z plazmy eliminuje pomalu. Bez procedury urychlující eliminaci 

může vylučování 

teriflunomidu z plazmy trvat 

několik měsíců až 2 roky. Doporučuje se procedura urychlující eliminaci 

tak, jak je definovaná v 

souhrnu údajů o přípravku teriflunomidu, anebo, alternativně, wash-out 

perioda (vymývací období) nemá být kratší než 3,5 

měsíce. Při přechodu pacientů z teriflunomidu na 

přípravek TYSABRI je nutná opatrnost s ohledem na možné souběžné imunitní účinky. 
 
Alemtuzumab má 

výrazně prodloužené imunosupresivní účinky. Jelikož skutečná doba trvání těchto 

účinků není známa, zahájení léčby přípravkem TYSABRI po alemtuzumabu se nedoporučuje, pokud 
u konkrétního pacienta 

přínosy zcela jasně nepřeváží nad riziky. 

 
Imunogenicita 
 

Zhoršení choroby nebo příhody spojené s infuzí mohou signalizovat vývoj antinatalizumabových 
protilátek. V 

těchto případech je třeba přítomnost protilátek vyšetřit, a zůstávají-li pozitivní při 

potvrzujícím testu po 

minimálně 6 týdnech, je léčbu nutné zastavit, neboť perzistentní protilátky se 

pojí s 

podstatným snížením účinnosti TYSABRI a zvýšeným výskytem hypersenzitivních reakcí (viz 

bod 4.8). 
 

U pacientů, kteří po počáteční krátké expozici TYSABRI měli dlouhé období bez léčby, existuje po 

opětovném podání přípravku větší riziko tvorby protilátek proti natalizumabu a hypersenzitivních 

reakcí. Proto je u těchto pacientů třeba zjistit přítomnost protilátek a jsou-li tyto pozitivní i při 
potvrzujícím testu po 

minimálně 6 týdnech, nelze u těchto pacientů pokračovat v léčbě přípravkem 

TYSABRI.  
 

Jaterní příhody 
 

V období po uvedení přípravku na trh byly spontánně hlášeny závažné nežádoucí účinky poškození 

jater. Toto poškození jater může vzniknout kdykoli během léčby, dokonce i po užití první dávky. V 

několika případech došlo k opětovnému výskytu těchto reakcí poté, co byl přípravek TYSABRI znovu 

nasazen. U některých pacientů, kteří mají v předchozí zdravotní anamnéze abnormální výsledky 

jaterních testů, došlo při užívání přípravku TYSABRI k opětovnému zhoršení výsledků jaterních testů. 

Pacienti by měli být podle potřeby monitorováni, zda u nich nedošlo k jaterní dysfunkci, a poučeni o 

tom, aby v případě výskytu příznaků jaterní poruchy, jako je žloutenka či zvracení, kontaktovali svého 

lékaře. V případě závažné poruchy funkce jater by měl být přípravek TYSABRI vysazen. 
 

Ukončení léčby TYSABRI 
 

Jestliže je rozhodnuto o ukončení léčby natalizumabem, musí lékař vzít na vědomí, že natalizumab 

zůstává v krvi a má farmakodynamické účinky (např. zvýšený počet lymfocytů) přibližně po dobu 12 

týdnů od poslední dávky. Zahájení další léčby během tohoto období povede k souběžné expozici 

natalizumabu. U léčivých přípravků, jako jsou například interferon a glatiramer-acetát, nebyla 

souběžná expozice této doby trvání v klinických studiích spojována s bezpečnostními riziky. U 

pacientů s RS nejsou k dispozici žádné údaje ohledně souběžné expozice imunosupresivním léčivům. 

Podávání těchto léčivých přípravků brzy po vysazení natalizumabu může vést k aditivnímu 
imunosupr

esivnímu účinku. Jednotlivé případy je třeba pečlivě zvažovat a může být vhodná wash-out 

perioda (vymývací období) natalizumabu. Krátkodobé užívání steroidů k léčbě relapsů nebylo 
v klinických studiích spojováno se zvýšenými infekcemi. 
 
Obsah sodíku v TYSABRI 
 

TYSABRI obsahuje 2,3 mmol (neboli 52 mg) sodíku v 1 injekční lahvičce léčivého přípravku. Po 

rozředění ve 100 ml chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) léčivý přípravek obsahuje 17,7 mmol (neboli 

406 mg) sodíku. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku.  
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Přípravek TYSABRI je kontraindikován v kombinaci s jinými DMT (viz bod 4.3). 
 
Imunizace 
 

V randomizované otevřené studii se 60 pacienty s relabující RS se neprojevil žádný významný rozdíl 

humorální imunitní odpovědi na paměťový (recall) antigen (tetanický toxoid) a jen o něco pomalejší 

a redukovaná humorální imunitní odpověď na neoantigen (keyhole limpet hemocyanin) byla 

pozorována u pacientů, kteří byli přípravkem TYSABRI léčeni po dobu 6 měsíců, v porovnání 

neléčenou kontrolní skupinou. Živé vakcíny nebyly hodnoceny. 

 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).  
 
Údaje z klinických s

tudií, prospektivního těhotenského registru, postmarketingového sledování a 

dostupné literatury nenaznačují vliv expozice přípravku TYSABRI na výsledky těhotenství. 
 

Do dokončeného prospektivního registru těhotných žen, kterým byl podáván přípravek TYSABRI, 

bylo zařazeno 355 těhotenství s dostupnými výsledky. Zaznamenáno bylo 316 porodů živých 

novorozenců, přičemž u 29 z nich byly hlášeny vrozené vady. U šestnácti z těchto 29 případů byly 
vady klasifikovány jako závažné. Výskyt vad v tomto registru odpovídá výskytu vad v dalších 

těhotenských registrech pacientek s roztroušenou sklerózou. V souvislosti s přípravkem TYSABRI 
nebyl zaznamenán žádný specifický vzorec vrozených vad. 
 

Případy publikované v literatuře informovaly o přechodné lehké až středně těžké trombocytopenii a 
anemii pozorované u 

novorozenců narozených ženám, kterým byl v průběhu třetího trimestru 

těhotenství podáván přípravek TYSABRI. Proto se doporučuje, aby byl u novorozenců žen, kterým 
byl v 

průběhu třetího trimestru těhotenství podáván tento léčivý přípravek, sledován možný výskyt 

hematologických abnormalit. 
 

Jestliže žena otěhotní v době, kdy přípravek TYSABRI používá, je třeba zvážit ukončení podávání 

tohoto léčivého přípravku. Při hodnocení prospěchu a rizika použití přípravku TYSABRI v průběhu 

těhotenství je třeba brát v úvahu klinický stav pacientky a možný návrat aktivity onemocnění po 

přerušení léčby tímto léčivým přípravkem. 
 

10 

Kojení   
 
Natalizumabum 

se vylučuje do lidského mateřského mléka. Účinek natalizumabu na 

novorozence/kojence n

ení znám. Kojení má být během léčby TYSABRI přerušeno. 

 
Fertilita 
 

V jedné studii v dávkách výrazně přesahujících dávky u lidí  bylo pozorováno snížení fertility samic 

morčat; natalizumab neovlivňoval fertilitu samců. Nepovažuje se za pravděpodobné, že by podávání 

natalizumabu v maximální doporučené dávce ovlivnilo fertilitu u lidí. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

přípravkem TYSABRI nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a 

obsluhovat stroje. Nicméně vzhledem k tomu, že závratě jsou často zaznamenávaným nežádoucím 

účinkem, je třeba pacienty, u kterých se tento nežádoucí účinek vyskytne, poučit, aby neřídili ani 

neobsluhovali stroje, dokud závrať neodezní. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 
 
V placebem kontrolovaných studiích s 1 

617 pacienty s RS léčenými natalizumabem po dobu 2 let 

(placebo: 1 

135) se nežádoucí účinky vedoucí k ukončení léčby vyskytly u 5,8 % pacientů léčených 

natalizumabem (placebo: 4,8 

%). Během více než dvouleté doby trvání studií udávalo 43,5 % pacientů 

léčených natalizumabem nežádoucí účinky na léčivo (placebo: 39,6 %).  
 

Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky identifikovanými v placebem kontrolovaných studiích 

u pacientů s roztroušenou sklerózou, kterým byl podáván natalizumab v doporučené dávce, byly 

závratě, nauzea, kopřivka a ztuhlost v souvislosti s infuzemi.  
 
Tabulkový 

přehled nežádoucích účinků 

 
Níže jsou uvedeny nežádoucí reakce hlášené v souvislosti s natalizumabem s incidencí o 0,5 % vyšší 
než u placeba. 
 

Nežádoucí účinky jsou uváděny jako preferované termíny MedDRA podle třídy primárních 

orgánových systémů podle databáze MedDRA. Frekvence výskytu byla definována následovně: 
 

časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100). 
 

každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Třída orgánových systémů 
podle MedDRA  

Nežádoucí účinek 

Frekvence 

Infekce a infestace 

Infekce močového traktu 

Časté 

Nasofaryngitida 

Časté 

Poruchy imunitního systému 

Kopřivka 

Časté 

Hypersenzitivita 

Méně časté 

Poruchy nervového systému 

Bolesti hlavy 

Časté 

Závratě 

Časté 

Progresivní multifokální 
leukoencefalopatie (PML) 

Méně časté 

Gastrointestinální poruchy 

Zvracení 

Časté 

Nauzea 

Časté 

Poruchy svalové a kosterní 

Artralgie 

Časté 

11 

soustavy a pojivové tká

ně 

 

Celkové poruchy a reakce v 

místě aplikace 

Ztuhlost 
 

Časté 

Pyrexie 

Časté 

Únava 

Časté 

 
 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Infuzní reakce 
 
Ve dvouletých kontrolovaných klinických studiích s 

pacienty trpícími RS byla příhoda spojená 

infuzí definována jako nežádoucí příhoda, která se vyskytla v průběhu infuze nebo během 1 hodiny 

od ukončení infuze. K takové příhodě došlo u 23,1 % RS pacientů léčených natalizumabem (placebo: 
18,7 

%). K příhodám, které byly častěji hlášeny u natalizumabu než u placeba, patřily závratě, nauzea, 

kopřivka a ztuhlost. 
 
Hypersenzitivní reakce 
 
Ve dvouletých kontrolovaných studiích s pacienty trpícími RS se hypersenzitivní reakce vyskytovaly 
až u 4 

% pacientů. Anafylaktické/anafylaktoidní reakce se vyskytly u méně než 1 % pacientů 

užívajících TYSABRI. K 

hypersenzitivním reakcím obvykle došlo během infuze nebo do 1 hodiny po 

dokončení infuze (viz bod 4.4). Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny hypersenzitivní reakce, které 
se vyskytly s 

jedním nebo několika následujícími souvisejícími příznaky: hypotenze, hypertenze, 

bolesti hrudníku, hrudní dyskomfort, dyspnoe a angioedém, spolu s dalšími obvyklejšími příznaky, 

jako je vyrážka a kopřivka. 
 
Imunogenicita 
 

U 10 % pacientů byly ve dvouletých kontrolovaných klinických studiích s pacienty trpícími RS 
detekovány antinatalizumabové protilátky. Perzistentní antinatalizumabové protilátky (jeden pozitivní 

test reprodukovatelný při opakovaném testování za nejméně 6 týdnů) se vyvinuly přibližně u 6 % 

pacientů. U dalších 4 % pacientů byly protilátky detekovány pouze jednou. Perzistentní protilátky byly 
spojovány s 

podstatným poklesem účinnosti TYSABRI a zvýšeným výskytem hypersenzitivních 

reakcí. Dalšími reakcemi souvisejícími s infuzí a spojovanými s perzistentními protilátkami byly 
ztuhnutí, nauzea, zvracení a návaly horka/zrudnutí (viz bod 4.4). 
 

Jestliže po přibližně 6 měsících léčby existuje podezření na perzistentní protilátky, buď vzhledem k 

snížené účinnosti, nebo k výskytu příhod souvisejících s infuzí, protilátky je možno zjistit a následně 

potvrdit testem provedeným 6 týdnů po prvním pozitivním testu. Léčba pacientů, u nichž se vyvinou 

perzistentní protilátky, by měla být ukončena, protože u pacientů s perzistentními protilátkami může 

dojít ke snížení účinnosti nebo zvýšení incidence hypersenzitivních reakcí nebo reakcí spojených s 
infuzí. 
 

Infekce včetně PML a oportunní infekce 
 
Ve dvouletých kontrolovaných studiích s pacienty trpícími RS se infekce vyskytovaly s frekvencí 

přibližně 1,5 na pacienta a rok, jak u pacientů léčených natalizumabem, tak u pacientů léčených 

placebem. Povaha infekcí byla obecně podobná u pacientů léčených natalizumabem a placebem. 
V kli

nických studiích RS byl hlášen případ průjmu vyvolaného prvoky cryptosporidium. V jiných 

klinických stud

iích byly hlášeny další oportunní infekce, přičemž některé z nich byly fatální. Léčba 

natalizumabem nebyla u většiny pacientů během infekce přerušena a při podání vhodné léčby došlo k 
zotavení. 
 
Herpetické infekce (virus Varicella-Zoster, virus Herpes simplex) se v klinických studiích vyskytly o 

něco častěji u pacientů léčených natalizumabem než u pacientů léčených placebem. Po uvedení 

přípravku na trh byly u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených přípravkem TYSABRI hlášeny 

12 

závažné, život ohrožující a n

ěkdy i smrtelné případy encefalitidy a meningitidy vyvolané viry herpes 

s

implex či varicella zoster. Doba trvání léčby přípravkem TYSABRI před vypuknutím infekce se 

pohybovala v rozmezí 

několika měsíců až několika let (viz bod 4.4). 

 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených přípravkem TYSABRI pozorovány vzácné 

případy ARN. Některé případy se vyskytly u pacientů s herpetickou infekcí centrálního nervového 
systému (CNS) 

(např. s herpetickou meningitidou a encefalitidou). Závažné případy ARN, 

s pos

tižením jednoho oka nebo obou očí, vedly u některých pacientů ke ztrátě zraku. Léčba hlášená 

těchto případech zahrnovala antivirovou terapii a v některých případech chirurgický zákrok (viz 

bod 4.4). 
 

klinických studiích, postmarketingových observačních studiích a postmarketingové pasivní 

surveillanci byly hlášeny případy PML. PML obvykle vede k těžkému postižení nebo smrti (viz 
bod 4.4).  

Po uvedení přípravku TYSABRI na trh byly u pacientů rovněž hlášeny případy JCV GCN. 

Příznaky JCV GCN jsou podobné příznakům PML. 
 

Jaterní příhody  
 

V období po uvedení přípravku na trh byly hlášeny spontánní případy závažných poruch funkce jater, 

zvýšená hladina jaterních enzymů a hyperbilirubinémie (viz bod 4.4). 
 
Anemie a hemolytická anemie 
 
V postmarketingových obser

vačních studiích byly u pacientů léčených přípravkem TYSABRI hlášeny 

vzácné, závažné případy anemie a hemolytické anemie. 
 

Maligní nádorová onemocnění 
 

Během více než dvouleté doby léčby nebyly mezi pacienty léčenými natalizumabem a pacienty 

léčenými placebem pozorovány žádné rozdíly ve frekvenci výskytu nebo povaze maligních 

nádorových onemocnění. Avšak vliv natalizumabu na maligní nádorová onemocnění bude možné 

vyloučit až na základě dlouhodobějších sledování. Viz bod 4.3. 
 

Účinky na laboratorní testy 
 
Ve 

dvouletých kontrolovaných klinických studiích u pacientů s RS léčba TYSABRI byla spojována se 

zvýšením počtu lymfocytů, monocytů, eosinofilů, bazofilů a jaderných červených krvinek 

(erytroblastů) v krevním oběhu. Zvýšené koncentrace neutrofilů nebyly pozorovány. Zvýšení 

lymfocytů, monocytů, eosinofilů a bazofilů vůči výchozímu stavu se pohybovalo v rozmezí 35 % až 
140 

% pro jednotlivé typy krvinek, ale průměrný počet krvinek zůstával v normálních rozmezích. 

Během léčby TYSABRI byla pozorována malá snížení hladiny hemoglobinu (průměrný pokles 
0,6 

g/dl), hematokritu (průměrný pokles 2 %) a počtu červených krvinek (průměrný pokles 

0,1 x 10

6

/l). Všechny změny hematologických proměnných se vrátily na hodnoty před léčbou obvykle 

během 16 týdnů od poslední dávky léčivého přípravku a změny nebyly spojovány s klinickými 

příznaky. Po uvedení přípravku na trh byla rovněž hlášena eosinofilie (počet eosinofilů >1500/mm

3

bez klinických příznaků. V takových případech, kde byla léčba TYSABRI přerušena, se zvýšené 
hladiny e

osinofilů upravily. 

 
Pediatrická populace 
 

Závažné nežádoucí účinky byly hodnoceny u 621 pediatrických pacientů s RS, kteří byli zařazeni do 
metaanalýzy (viz také bod 5.1). V 

rámci omezení těchto údajů nebyly v této populaci pacientů 

identifikovány žádné n

ové bezpečnostní signály. V metaanalýze byl zaznamenán 1 případ herpetické 

meningitidy. V metaanalýze nebyl 

zjištěn žádný případ PML, avšak PML byla hlášena u pediatrických 

pacientů léčených natalizumabem po uvedení přípravku na trh. 
 

13 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9 

Předávkování 

 

Nebyl hlášen žádný případ předávkování. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Selektivní imunosupresivní látky, ATC kód: L04AA23. 
 

Farmakodynamické účinky 
 

Natalizumab je selektivní inhibitor adhezní molekuly a váže se na α4-podjednotku humánních 

integrinů, která má vysokou expresi na povrchu všech leukocytů s výjimkou neutrofilů. Specificky se 

natalizumab váže na α4β1 integrin blokující interakci s jeho analogickým receptorem, vaskulární 

buněčnou adhezní molekulou - 1 (VCAM-1), a ligandy osteopontinu a alternativně spojenou doménou 
fibronektinu, spojovacího segmentu - 1 (CS-

1). Natalizumab blokuje interakci α4β7 integrinu 

mukosální adresinovou buněčnou adhezní molekulou - 1 (MadCAM-1). Narušení těchto 

molekulárních interakcí brání transmigraci 

mononukleárních leukocytů endotelem do zanícené 

parenchymální tkáně. Další mechanismus působení natalizumabu může spočívat v potlačení 

probíhajících zánětlivých reakcí v nemocných tkáních inhibicí interakce leukocytů s expresí α4 s jejich 
ligandy v extrace

lulární matrici a na parenchymálních buňkách. Natalizumab sám o sobě může 

způsobovat potlačení zánětlivé aktivity přítomné v místě onemocnění a potlačovat další doplňování 

imunitních buněk do zanícených tkání. 
 
U RS se má za to, že léze vznikají, když akti

vované T lymfocyty překročí hematoencefalickou bariéru 

(blood-

brain barrier = BBB). Migrace leukocytů přes BBB vyvolává interakci mezi adhezními 

molekulami na zanícených buňkách a endotelových buňkách cévní stěny. Interakce mezi α4β1 a jeho 

cíli je důležitou složkou patologického zánětu v mozku a narušení těchto interakcí vede ke snížení 

zánětu. Za normálních podmínek nevykazuje VCAM-1 expresi v parenchymu mozku. V přítomnosti 

prozánětlivých cytokinů je však VCAM-1 přesměrován na endotelové buňky a možná na gliální buňky 

blízkosti míst zánětu. V rámci zánětu centrálního nervového systému (CNS) při RS je to interakce 

α4β1 s VCAM-1, CS-1 a osteopontinem, která zprostředkovává pevnou adhezi a transmigraci 

leukocytů do mozkového parenchymu a může prodlužovat zánětlivou kaskádu v tkáni CNS. Blokáda 

molekulárních interakcí α4β1 s jeho cíli snižuje zánětlivou aktivitu přítomnou v mozkupři RS a 

inhibuje další migraci imunitních buněk do zanícené tkáně, čímž snižuje tvorbu nebo zvětšování lézí 
RS. 
 

Klinická účinnost 
 

Účinnost v monoterapii se vyhodnocovala v jediné randomizované, dvojitě slepé, placebem 

kontrolované studii trvající dva roky (studie AFFIRM) u pacientů s relabující remitující RS, kteří měli 

před zařazením do studie nejméně 1 klinický relaps za rok a skóre 0 až 5 na Kurtzkeho škále 

Expanded Disability Status Scale [Rozšířená škála míry postižení] (EDSS). Medián věku byl 37 let 

medián trvání onemocnění 5 let. Pacienti byli randomizováni v poměru 2:1 pro užívání TYSABRI 

300 mg (n = 627) nebo placeba (n = 315) každé 4 

týdny až do počtu 30 infuzí. Neurologická vyšetření 

se prováděla každých 12 týdnů a v případě podezření na relaps. Každoročně byla prováděna MRI 

vyšetření T1-vážených lézí zvýrazněných gadoliniem (Gd) a T2-hyperintenzivních lézí. 
 

14 

Hlavní charakteristiky a výsledky jsou uvedeny v tabulce níže. 
 

Studie AFFIRM: Hlavní charakteristiky a výsledky 

Forma  

Monoterapie; 

randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem 

kontrolovaná paralelní studie trvající 

120 týdnů 

Subjekty  

RRMS (McDonaldova kritéria) 

Léčba 

Placebo / natalizumab 300 mg intravenózně každé 4 týdny 

Endpoint po roce 

Frekvence relapsů 

Endpoint po dvou letech 

Progrese na EDSS 

Sekundární endpointy  

Proměnné odvozené z frekvence relapsů / proměnné odvozené z MRI 

Subjekty  

Placebo 

Natalizumab 

Randomizováno 

315 

627 

Na konci 1 roku 

296 

609 

Na konci 2 let 

285 

589 

 

 

 

Věk v letech, medián (rozpětí) 

37 (19-50) 

36 (18-50) 

Anamnéza RS v letech, medián 

(rozpětí) 

6,0 (0-33) 

5,0 (0-34) 

Doba od diagnózy v letech, 

medián (rozpětí) 

2,0 (0-23) 

2,0 (0-24) 

Relapsy v 

předchozích 12 

měsících, medián (rozpětí) 

 

1,0 (0-5) 

 

1,0 (0-12) 

Výchozí hodnota, medián EDSS 

(rozpětí) 

2 (0-6,0) 

2 (0-6,0) 

 

 

 

VÝSLEDKY 

 

 

Roční frekvence relapsů  

 

 

Po jednom roce (primární 

endpoint)   

0,805 

0,261 

Po dvou letech 

0,733 

0,235 

Jeden rok   

Poměr frekvencí 0,33 CI

95 %

 0,26 ; 0,41 

Dva roky  

Poměr frekvencí 0,32 CI

95 %

 0,26 ; 0,40 

Bez relapsů  

 

 

Po jednom roce 

53 % 

76 % 

Po dvou letech 

41 % 

67 % 

 

 

 

Postižení  

 

 

Podíl pacientů s progresí

(12-

týdenní průkaznost, primární 

endpoint)   

29 % 

17 % 

 

Poměr rizik 0,58, CI

95 %

 0,43; 0,73, p<0,001 

Podíl pacientů s progresí

(24-

týdenní průkaznost)   

23 % 

11 % 

 

Poměr rizik 0,46, CI

95 %

 0,33; 0,64, p<0,001 

MRI (0-2 roky) 

 

 

Medián změny v objemu T2 

hyperintenzivní léze (v %) 

+8,8 % 

-9,4 % 

(p < 0,001) 

Průměrný počet nových nebo 

nově se zvětšujících T2 

hyperintenzivních lézí 

11,0 

1,9 

(p < 0,001) 

Průměrný počet T1 

hypointenzivních lézí 

4,6 

1,1 

(p < 0,001) 

Průměrný počet lézí 

zkontrastněných Gd 

1,2 

0,1 

(p < 0,001) 

15 

Progrese post

ižení byla definována jako min. zvýšení o 1,0 bodu na EDSS oproti základní hodnotě 

EDSS ≥ 1,0 setrvávající po dobu 12 nebo 24 týdnů nebo min. zvýšení o 1,5 bodu na EDSS oproti 

základní hodnotě EDSS = 0 setrvávající po dobu 12 nebo 24 týdnů. 

 

V dílčí skupině pacientů indikovaných pro léčbu rychle se vyvíjející relabující remitující RS (pacientů 

se 2 nebo více relapsy a 1 nebo více lézemi Gd+) byla roční frekvence relapsů 0,282 u skupiny léčené 
TYSABRI (n = 148) a 1,455 u skupiny s placebem (n = 

61) (p < 0,001). Poměr rizik pro progresi 

postižení byl 0,36 (95 % CI: 0,17, 0,76) p = 0,008. Tyto výsledky byly získány z post hoc analýzy a je 
nutno k 

nim přihlížet s obezřetností. Žádné informace o závažnosti relapsů před zařazením pacientů do 

studie nejsou k dispozici. 
 

Předběžná analýza výsledků (z května 2015) z probíhajícího observačního programu s TYSABRI 
(TYSABRI Observational Program, TOP), multicentrické studie fáze 4 s jedním ramenem (n = 5770) 
ukázala, že u pacient

ů převedených z interferonu beta (n = 3255) nebo glatimer-acetátu (n = 1384) na 

přípravek TYSABRI se udržoval významný pokles roční frekvence relapsů (p<0,0001). Průměrná 

skóre EDSS zůstala stabilní po dobu 5 let. V souladu s výsledky účinnosti pozorovanými u pacientů 

převedených z interferonu beta nebo glatimer-acetátu na přípravek TYSABRI byl u pacientů 

převedených z fingolimodu (n = 147) na přípravek TYSABRI pozorován významný pokles roční 
frekvence relaps

ů (annualised relapse rate, ARR), který byl stabilní po dobu 2 let, a průměrná skóre 

EDSS zůstala podobná od začátku studie do 2. roku. Při interpretaci těchto údajů je nutné zohlednit 
omezenou velikost vzorku a kratší dobu trvání expozice 

přípravku TYSABRI u této podskupiny 

pacientů. 
 

Byla provedena metaanalýza po uvedení přípravku na trh za použití údajů 621 pediatrických pacientů 
s R

S léčených přípravkem TYSABRI (medián věku 17 let, věkové rozmezí 7-18 let, 91 % ve věku 

≥14 let). V rámci této analýzy se v limitované podskupině pacientů s dostupnými údaji před léčbou 
(158 z 621 pac

ientů) prokázal pokles roční frekvence relapsů (ARR) z 1,466 (95% CI 1,337; 1,604) 

před léčbou na 0,110 (95% CI 0,094; 0,128). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Po opakovaném intravenózním podání natalizumabu v dávce 300 

mg pacientům s RS byla maximální 

pozorovaná sérová koncentrace 110 ± 52 

μg/ml. Střední hodnota průměrné nejnižší koncentrace v 

ustáleném stavu se během dávkování pohybovala v rozmezí od 23 μg/ml do 29 μg/ml. Předpovídaná 

doba pro ustálený stav byla přibližně 36 týdnů. 
 

Analýza populační farmakokinetiky byla provedena na vzorcích od více než 1100 pacientů s RS, kteří 
užívali natalizumab v dávkách od 3 do 6 mg/kg. Z 

nich 581 pacientů užívalo fixní dávku 300 mg v 

monoterapii. Průměrná clearance ± SD v ustáleném stavu byla 13,1 ± 5,0 ml/hod. při průměrném 

poločasu ± SD 16 ± 4 dnů. Analýza zkoumala farmakokinetické účinky v souvislosti s vybranými 

faktory včetně tělesné hmotnosti, věku, pohlaví, funkce jater a ledvin a přítomnosti 

antinatalizumabových protilátek. Bylo zjištěno, že farmakokinetiku natalizumabu ovlivňuje pouze 

tělesná hmotnost a přítomnost antinatalizumabových protilátek. Dále bylo zjištěno, že tělesná 

hmotnost ovlivňuje clearance méně než poměrným způsobem, to znamená, že 43 % změna v tělesné 

hmotnosti vedla ke změně clearance o 31 až 34 %. Změna clearance nebyla klinicky významná. 

Přítomnost perzistentních antinatalizumabových protilátek zvýšila clearance natalizumabu přibližně 

trojnásobně ve shodě se sníženými koncentracemi natalizumabu v séru zjištěnými u pacientů 

opakovaně pozitivních na protilátky (viz bod 4.8). 
 

Farmakokinetika natalizumabu u pediatrických pacientů s RS nebyla stanovena. Farmakokinetika 
natalizumabu u 

pacientů s renální či hepatální insuficiencí nebyla studována. 

 

Účinek výměny plasmy na clearance a farmakodynamiku natalizumabu byl hodnocen ve studii s 12 
pacienty s 

RS. Po 3 výměnách plasmy (v 5-8-denním intervalu) bylo odstraněno celkem cca 70-80 % 

natalizumabu. Toto číslo je srovnatelné s cca 40 % pozorovanými v dřívějších studiích, při kterých se 

provádělo měření během podobného období pozorování po ukončení léčby natalizumabem. Vliv 

výměny plasmy na obnovení migrace lymfocytů a tedy její klinický význam není znám. 

16 

 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po 

opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 
 

Ve shodě s farmakologickou aktivitou natalizumabu se pozměněné cestování lymfocytů ve většině in 
vivo
 studií projevilo ja

ko zvýšení počtu bílých krvinek společně se zvýšením hmotnosti sleziny. Tyto 

změny byly reverzibilní a nebylo zjištěno, že by měly nežádoucí toxikologické důsledky. 
 

Ve studiích prováděných na myších nevedlo podávání natalizumabu ke zvýšení růstu a metastázám 

melanomových a lymfoblastových leukemických buněk. 
 

Amesově testu nebo testech humánních chromozomálních aberací nebyly pozorovány žádné 

klastogenní nebo mutagenní účinky natalizumabu. Natalizumab nevykazoval žádné účinky v in vitro 
testu na prolifer

aci nebo cytotoxicitu nádorové linie pozitivní na α4-integrin. 

 

V jedné studii s dávkami výrazně přesahujícími humánní dávky bylo pozorováno snížení fertility 

samic morčat; natalizumab neovlivňoval fertilitu samců. 
 

Účinek natalizumabu na reprodukci byl hodnocen v 5 studiích, 3 na morčatech a 2 na opicích 
makakech jávských. 

Tyto studie nepřinesly žádný důkaz o teratogenních účincích nebo účincích na 

růst potomstva. V jedné studii s morčaty bylo zaznamenáno malé snížení přežití mláďat. Ve studii na 
opicích s

e zdvojnásobil počet potratů ve skupinách léčených natalizumabem v dávce 30 mg/kg v 

porovnání s odpovídajícími kontrolními skupinami. Bylo to v 

důsledku vysoké incidence potratů 

léčených skupinách v první kohortě, která nebyla v druhé kohortě pozorována. V žádné další studii 

nebyly zaznamenány účinky na frekvenci potratů. Studie s březími opicemi makaky jávskými 

prokázala změny na plodu související s natalizumabem, které zahrnovaly mírnou anémii, snížený 

počet krevních destiček, zvýšenou hmotnost sleziny a sníženou hmotnost jater a thymu. Tyto změny 

byly spojovány se zvýšenou extramedulární hematopoézou ve slezině, atrofií thymu a sníženou jaterní 

hematopoézou. U potomků narozeným samicím do porodu léčeným natalizumabem došlo ke snížení 

počtu krevních destiček, avšak anémie u nich nebyla prokázána. Všechny změny byly pozorovány 

dávkách překračujících humánní dávku a po odbourání natalizumabu se vrátily do původního stavu. 

 
U opic 

makaků jávských do porodu léčených natalizumabem byly v mateřském mléce některých zvířat 

zjištěny nízké koncentrace natalizumabu. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného 

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného  
Chlorid sodný 
Polysorbát 80 (E433) 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou 
uvedeny v 

bodě 6.6. 

 

17 

6.3 

Doba použitelnosti 

 

Neotevřená injekční lahvička 
 
4 roky 
 

Naředěný roztok 
 

Po naředění injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) se doporučuje přípravek 

neprodleně použít. Pokud se nepoužije okamžitě, naředěný roztok se musí uchovávat při teplotě 2 °C – 

°C a musí být podán infuzí do 8 hodin od naředění. Za čas a podmínky uchování před použitím 

odpovídá uživatel. 
 
6.4 

Z

vláštní opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
15 

ml koncentrátu v injekční lahvičce (sklo typu I) se zátkou (chlorbutylový kaučuk), těsněním 

(hliník) a odnímatelným víčkem.  

Velikost balení je jedna injekční lahvička v krabičce. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Návod k použití: 

• 

Před naředěním a podáváním injekční lahvičku TYSABRI prohlédněte, zda neobsahuje částice. 

Jestliže v 

injekční lahvičce zjistíte částice a/nebo kapalina není bezbarvá, čirá až slabě 

opalizující, injekční lahvička se nesmí použít. 

 

• 

Při přípravě roztoku TYSABRI k intravenózní (i.v.) infuzi použijte aseptický postup. Z injekční 

lahvičky odstraňte odnímatelné víčko. Injekční jehlu zasuňte do injekční lahvičky středem 
pryžové zátky a odsajte 15 ml koncentrátu pro infuzní roztok. 

 

• 

Přidejte 15 ml koncentrátu pro infuzní roztok ke 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 

9 mg/ml (0,9 

%). Roztok TYSABRI opatrně obraťte, aby se dokonale promíchal. 

Neprotřepávejte. 

 

• 

Přípravek TYSABRI nesmí být mísen s žádnými jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly. 

 

• 

Naředěný léčivý přípravek před podáním vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice. 

Nepoužívejte jej, jestliže změnil barvu nebo jsou-li v něm viditelné cizí částice. 

 

• 

Naředěný léčivý přípravek použijte co nejdříve, a to nejdéle do 8 hodin od naředění. Jestliže se 

naředěný léčivý přípravek uchovává při 2 °C až 8 °C (chraňte před mrazem), nechte roztok 

před infuzí zahřát na pokojovou teplotu. 

 

• 

Naředěný roztok se podává intravenózní infuzí po dobu 1 hodiny rychlostí přibližně 

2 ml/minutu. 

 

• 

Po dokončení infuze propláchněte intravenózní vstup 100 ml injekčního roztoku chloridu 

sodného 9 mg/ml (0,9 %). 

 

18 

• 

Každá injekční lahvička je pouze k jednorázovému použití. 

 

• 

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Biogen Idec Limited,  
Innovation House,  
70 Norden Road,  
Maidenhead,  
Berkshire,  
SL6 4AY  
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/06/346/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 27. června 2006 
Datum posledního prodloužení registrace: 18. dubna 2016  
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
<MM/RRRR> 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agent

ury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

 
 

19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 
A. 

VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY 

/BIOLOGICKÝCH LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE 

ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ 
ŠARŽÍ 
 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ  

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

20 

A. 

VÝROBCE/VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY /BIOLOGICKÝCH 

LÉČIVÝCH LÁTEK A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPO

UŠTĚNÍ ŠARŽÍ  

 

Název a adresa výrobce/výrobců biologické léčivé látky/biologických léčivých látek 
 
Biogen Inc 
5000 Davis Drive 
Research Triangle Park 
NC 27709-4627 
USA 
 
Biogen (Denmark) Manufacturing ApS 
Biogen Allé 1 
DK-3400 Hillerød 
Dánsko 
 
Název a adres

a výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Biogen (Denmark) Manufacturing ApS 
Biogen Allé 1 
DK-3400 Hillerød 
Dánsko 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky 

pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 

jsou uvedeny v 

seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 

směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 

léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný 

RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k 

významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

21 

• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 

Na základě toho, jak jsou pacienti léčení TYSABRI v současné době sledováni na národní úrovni, 
držitel rozhodnutí o registraci musí projednat a nechat schválit národními kompetentními orgány 

odpovídající opatření, aby bylo dosaženo širšího monitorování (např. registry, sledovací studie po 

uvedení na trh). Držitel rozhodnutí o registraci musí zavést schválená opatření pro monitorování 

časovém rámci dohodnutém s národními kompetentními orgány. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci musí po projednání a dohodě s národními kompetentními orgány ve 
všech 

členských zemích, kde je TYSABRI uveden na trh, zajistit, aby všichni lékaři, kteří TYSABRI 

hodlají předepisovat, obdrželi složku pro lékaře, obsahující následující části: 

• 

Souhrn údajů o přípravku a Příbalovou informaci 

• 

Informace o TYSABRI pro lékaře 

• 

Kartu pacienta

 

 

• 

Formuláře o zahájení léčby a o pokračování v léčbě přípravkem TYSABRI 

• 

Formulář o ukončení léčby přípravkem TYSABRI 

 
Informace o TYSABRI pro lékaře musí obsahovat následující klíčové body: 
• 

Léčbu přípravkem TYSABRI má zahajovat a nepřetržitě sledovat specializovaný lékař se 
zkušenostmi v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění ve střediscích s včasným 
přístupem k MRI. 

• 

Informace o tom, že při léčbě TYSABRI se mohou vyskytnout atypické/oportunní infekce, 
především PML, včetně: 

Informace, že riziko PML se zvyšuje s prodlužující se délkou 

léčby, a že při léčbě delší 

než 24 měsíců riziko dále narůstá a o  dalších faktorech, které jsou spojeny se zvýšeným 
rizikem vzniku PML: 
 

p

řítomnost protilátek proti viru JC, 

 

úroveň protilátkové odpovědi (index) u pacientů, kteří v minulosti nebyli léčeni 
imunosupresivy, 

 

léčba imunosupresivy před používáním přípravku TYSABRI. 
 

Stratifikace rizika vzniku 

PML na základě identifikovaných rizikových faktorů a 

předvedení míry rizika PML v daném časovém intervalu léčby, jakožto i kumulativního 
rizika PML. 
 

Diagnózy a prognózy symptomatické a asymptomatické PML 

  rozlišení mezi PML a relapsem RS. 

 

Algoritmu léčby PML. 

 

Doporučení k provedení vyšetření MRI v následujících časových intervalech: 
 

v průběhu 3 měsíců před zahájením léčby přípravkem TYSABRI, 

 

j

ednou ročně během léčby přípravkem TYSABRI, 

 

častější vyšetření MRI (každé 3 až 6 měsíců) u pacientů s vysokým rizikem PML, 

 

p

ři prvních projevech jakýchkoliv příznaků, které by naznačovaly onemocnění 

PML. 
 

o

 

Popisu MRI 

protokolů pro vstupní vyšetření a rutinní screening a protokolu v případě 

podezření na PML. 

22 

Testování protilátek proti viru JC, frekvence testování a interpretace kvalitativních a 
kvantita

tivních výsledků, séroprevalence  protilátek proti viru JC a míra sérokonverze 

průběhu času. 

Strategie sledování pacienta po 

ukončení léčby přípravkem TYSABRI. 

Informace, že pacienty je nutné informovat o 

přínosech a rizicích léčby přípravkem 

TYSABRI a předat jim: 

 

v

ýtisk formuláře o zahájení léčby přípravkem TYSABRI,  

 

Kartu pacienta s textem schváleným 

Výborem pro humánní léčivé přípravky 

(CHMP). 

Informace, že má-

li  léčba  pokračovat  po  dobu  delší  než  24  měsíců,  je  pacienty  nutno 

informovat  o  zvýšeném  riziku  PML  a  poskytnout  jim  výtisk  formuláře  o  pokračování 

léčbě. 

Informace o možnosti jiných oportunních infekcí. 

Informace o nutnosti informovat národní kompetentní 

orgán o všech případech PML. 

 

• 

In

formace o následujících nežádoucích účincích: 

o

 

infuzní reakce, 

o

 

hypersenzitivní reakce, 

o

 

tvorba protilátek. 

 

• 

Informace o jakémkoliv registru 

či  jiném  systému  sledování  založeném v členském  státě  a  o 

tom, jak do něj zařazovat pacienty. 

 

Formulář o zahájení léčby musí obsahovat následující informace: 
• 

Informace  o  tom,  že  formulář  o  zahájení  léčby  má  za  cíl  poskytnout  pacientům  informace  o 
PML a IRIS.   

• 

Informace  o  PML  a  IRIS  včetně  rizika  vzniku  PML v průběhu  léčby,  stratifikovaného na 
základě předchozí léčby imunosupresivními léčivy a infekce virem JC.  

• 

Potvrzení, že lékař prodiskutoval rizika PML a riziko IRIS v případě, že je léčba přerušena na 
základě podezření na výskyt PML.   

• 

Potvrzení, že pacient chápe rizika PML a že obdržel výtisk formuláře a Kartu pacienta.   

• 

Pacientovy údaje, podpis a datum.   

• 

Jméno lékaře předepisujícího tento léčivý přípravek, podpis a datum. 

• 

Datum zahájení léčby.  

 

Formulář o pokračování v léčbě musí obsahovat informace z formuláře o zahájení léčby a navíc i 
prohlášení, že se rizika PML zvyšují s prodlužující se délkou 

léčby a že léčba delší než 24 měsíců v 

sobě nese zvýšené riziko. 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

25 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 

VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok 
natalizumabum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička koncentrátu o objemu 15 ml obsahuje natalizumabum 300 mg (20 mg/ml). Po 

naředění obsahuje infuzní roztok cca 2,6 mg/ml natalizumabu. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Mon

ohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid 

sodný, polysorbát 80 (E433) a voda na injekci. 
 
Další informace naleznete v 

příbalové informaci.  

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 
Koncentrát pro infuzní roztok, 
1 x 15 

ml injekční lahvička. 

 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání. 

Před infuzí nařeďte. 

Po naředění neprotřepávejte.   
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
Použitelné do: 
 
 

26 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C).  Chraňte před mrazem. Uchovávejte injekční lahvičku 

krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 
 
10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z N, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Biogen Idec Limited 
Innovation House 
70 Norden Road 
Maidenhead 
Berkshire 
SL6 4AY  
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/06/346/001 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V 

BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Nevyžaduje se – 

odůvodnění přijato. 

 
 

27 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 

OZNAČENÍ NA INJEKČNÍ LAHVIČCE 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok 
natalizumabum 
Intravenózní podání.  
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 

Před infuzí nařeďte. Po naředění neprotřepávejte.   
 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO PO

ČET 

 
15 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

29 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TYSABRI 300 mg koncentrát pro infuzní roztok 

Natalizumabum 

 

Tento 

přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. 

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Kromě této příbalové informace obdržíte Kartu pacienta s důležitými bezpečnostními informacemi, 

které musíte znát dříve, než začnete přípravek TYSABRI (vyslovuje se „TY-SAB-RY“) používat a 

rovněž i během léčby přípravkem TYSABRI. 
 

Ponechte si příbalovou informaci a Kartu pacienta pro případ, že si je budete potřebovat přečíst 
znovu. 

Ponechte si příbalovou informaci a Kartu pacienta u sebe po celou dobu léčby a dále 

ještě šest měsíců po poslední dávce přípravku TYSABRI, protože nežádoucí účinky se mohou 

vyskytnout i po ukončení léčby. 

Máte-

li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 

postupujte v 

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v 

této příbalové informaci

1. 

Co je 

přípravek TYSABRI a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYSABRI používat 

3. 

Jak se 

přípravek TYSABRI používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak 

přípravek TYSABRI uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je 

přípravek TYSABRI a k čemu se používá 

 

Přípravek TYSABRI obsahuje léčivou látku (natalizumab). Jedná se o monoklonální protilátku.

 

Ta 

působí tak, že se váže na určité bílkoviny v těle, čímž brání škodlivému účinku těchto bílkovin. 
 

Přípravek TYSABRI se používá k léčbě roztroušené sklerózy (RS). RS způsobuje v mozku zánět, 

který poškozuje nervové buňky. Přípravek TYSABRI zabraňuje buňkám, které způsobují zánět, aby se 

dostaly do mozku. Tím se snižuje poškození nervové soustavy způsobené RS. 
 

Jaké jsou příznaky roztroušené sklerózy?  

Příznaky RS se u každého pacienta liší a u Vás se mohou projevit některé nebo žádné z nich.   
 

Příznaky mohou zahrnovat: problémy s chůzí, necitlivost v obličeji, na rukou nebo nohou, problémy 

s viděním, únavu, pocit ztráty rovnováhy nebo závratě, problémy s udržením moči a stolice, obtíže s 

přemýšlením a soustředěním, deprese, akutní či chronickou bolest, sexuální problémy a ztuhlost a 

svalové křeče. Propuknutí příznaků se nazývá relaps (rovněž se označuje jako nové vzplanutí nebo 
záchvat). Když dojde k 

relapsu, mohou se příznaky rozvinout rychle během několika hodin, nebo 

pomalu během několika dnů. Příznaky budou poté obvykle postupně odeznívat (tomu se říká remise). 
 
V klinických studiích 

přípravek TYSABRI snižoval rozvoj postižení způsobeného RS přibližně na 

polovinu a 

asi o dvě třetiny snížil četnost záchvatů RS. Přestože si při podávání přípravku TYSABRI 

možná žádného zlepšení nevšimnete, 

přípravek TYSABRI může přesto působit tak, aby zabraňoval 

zhoršování RS. 

30 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYSABRI používat 

 

Předtím, než zahájíte léčbu přípravkem TYSABRI, je důležité, abyste se svým lékařem projednal(a) 

přínosy, které od této léčby očekáváte, a rizika, která jsou s ní spojena. 
 
Nepoužívejte 

přípravek TYSABRI 

• 

Jestliže jste alergický(á) 

na natalizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6). 

 

• 

Jestliže 

Vám lékař oznámil, že máte PML (progresivní multifokální leukoencefalopatií). PML je 

vzácná infekce mozku. 

 

• 

Jestliže 

Vám lékař řekne, že máte závažný problém s imunitním systémem (způsobený 

onemocněním, jako je například HIV, nebo některými léky, které užíváte nebo jste užíval(a)). 

 

• 

Jestliže užíváte 

léky, které potlačují nebo modulují imunitní systém, mezi něž patří jiné léky 

používané k 

léčbě RS. Tyto léky nelze souběžně užívat s TYSABRI (viz Další léčivé přípravky 

přípravek TYSABRI). 

 

• 

Jestliže máte aktivní nádorové onem

ocnění (s výjimkou určitého typu nádorového onemocnění 

kůže nazývaného bazocelulární karcinom). 

 

Upozornění a opatření 
 

Před použitím přípravku TYSABRI se poraďte se svým lékařem. 
 
Infekce 
 

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže máte či se domníváte, že máte nějaký druh infekce (viz 

nežádoucí účinky). Některé infekce, jiné než PML,  mohou být rovněž závažné a mohou být 

způsobeny viry, bakteriemi či jinými příčinami. 
 

Objevily se případy vzácné infekce mozku nazývané PML (progresivní multifokální 
leukoen

cefalopatie), které se vyskytly u pacientů, kterým byl TYSABRI podáván. PML může 

způsobit těžké postižení nebo úmrtí. 
 

• 

Příznaky PML mohou být podobné relapsu RS (např. slabost nebo změny vidění). Proto, pokud 
se domníváte, že se Vaše RS zhoršuje nebo zaznamenáte-

li jakékoliv nové příznaky během 

léčby přípravkem TYSABRI nebo do 6 měsíců po ukončení léčby přípravkem TYSABRI, je 

velmi důležité, abyste to co nejdříve oznámil(a) svému lékaři. 

 

• 

Promluvte si se svým partnerem nebo ošetřující osobou a informujte je o své léčbě. Mohou se 

vyskytnout příznaky, které si sám(sama) možná neuvědomíte, jako jsou změny nálady nebo 

chování, výpadky paměti nebo potíže s řečí a komunikací, které Váš lékař potřebuje dále 

vyšetřit, aby vyloučil PML. Mějte na paměti příznaky, které se mohou objevit až 6 měsíců po 

ukončení léčby přípravkem TYSABRI. 

 

• 

Tyto informace najdete rovněž v Kartě pacienta, kterou Vám předal Váš lékař. Je důležité, 

abyste tuto Kartu pacienta měl(a) stále u sebe a ukázal(a) ji svému partnerovi nebo ošetřující 
o

sobě. 

 
PML je spojena s nekontrolovaným zvýšením JC viru v mozku, 

ačkoliv příčina tohoto zvýšení není 

některých pacientů léčených přípravkem TYSABRI známa. Onemocnění nazývané JCV GCN 

(JCV neuronopatie granulárních 

buněk) je rovněž způsobeno virem JC a vyskytlo se u některých 

31 

pacientů léčených přípravkem TYSABRI. JC virus je běžný virus, kterým se nakazí mnoho lidí, ale 

obvykle nevyvolává zjevné onemocnění. 
 

Váš lékař může před zahájením léčby přípravkem TYSABRI provést krevní testy, aby zkontroloval, 
zda máte protilátky proti JC viru. Tyto protilátky jsou známkou toho, že jste infikován(a) JC virem. 
L

ékař Vám může krevní testy během léčby přípravkem TYSABRI zopakovat, aby zkontroloval, zda 

nedošlo ke změně. 
 
Riziko PML je 

při léčbě přípravkem TYSABRI vyšší: 

• 

Jestliže máte v krvi protilátky proti viru JC. 

• 

Čím déle jste léčen(a), zvláště pokud jste již léčen(a) déle než dva roky.  

• 

Jestliže jste v minulosti užíval(a) 

lék ze skupiny imunosupresiv. Tyto léky snižují činnost 

imunitního systému. 

 

Máte-li všechna t

ři výše popsaná rizika, je u Vás pravděpodobnost vzniku PML vyšší.  

 
Jestliže jste v minulosti neužíval(a) 

imunosupresiva a přípravkem TYSABRI se léčíte  2 roky nebo 

déle, 

úroveň hladiny protilátek proti viru JC může souviset s rizikem vzniku PML. 

 
U pacie

ntů s nízkým rizikem vzniku PML může lékař tyto testy pravidelně opakovat, aby zjistil, zda se 

něco nezměnilo: 

•  jestliže nemáte v krvi protilátky proti viru JC NEBO 

•  jestliže se 

léčíte déle než 2 roky a máte nižší hladinu protilátek proti viru JC v krvi. 

 

Dříve než začnete přípravek TYSABRI používat a pokud přípravek TYSABRI používáte déle 
než dva roky, 

poraďte se se svým lékařem o tom, zda je přípravek TYSABRI pro Vás tou 

nejvhodnější léčbou. 
 

U pacientů s PML se po léčbě PML, kdy je přípravek TYSABRI z těla odstraněn, pravděpodobně 
vyskytne reakce zvaná IRIS (

imunorestituční zánětlivý syndrom). IRIS může vést ke zhoršení Vašeho 

stavu včetně zhoršení funkce mozku.  
 
Alergické reakce 
 

Několik pacientů mělo na přípravek TYSABRI alergickou reakci. Váš lékař bude kontrolovat, zda se 

během infuze a jednu hodinu po infuzi neobjeví alergické reakce. 
 

Bude 

přípravek TYSABRI vždy působit? 

 

U několika pacientů, kteří používají přípravek TYSABRI, může přirozená obranyschopnost těla 

postupem času zabránit správnému působení přípravku TYSABRI (tělo si vytvoří protilátky proti 
TYSABRI). Váš l

ékař může na základě krevních testů rozhodnout, zda u Vás TYSABRI účinkuje 

správně či nikoli, a pokud to bude nutné, ukončí léčbu přípravkem TYSABRI. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek TYSABRI 
 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 

• 

Přípravek TYSABRI nesmíte používat, jestliže jste léčen(a) jinými léky na léčbu RS. 

 

• 

Přípravek TYSABRI možná nebudete moci používat, pokud v současnosti dostáváte nebo jste 

dříve dostával(a) léky, které ovlivňují Váš imunitní systém. 

 

32 

Těhotenství a kojení 
 
Jestliže 

jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

• 

Jestliže jste těhotná, nepoužívejte přípravek TYSABRI bez toho, že byste se poradila se svým 

lékařem. Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, či plánujete 

otěhotnět, oznamte to ihned svému lékaři. 

 

• 

Během používání přípravku TYSABRI nekojte. Poraďte se se svým lékařem o tom, zda se máte 
rozhodnout pro kojení nebo pro používání 

přípravku TYSABRI. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Studie o 

vlivu přípravku TYSABRI na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou 

k dispozici. Pokud však máte 

závratě, což je častý nežádoucí účinek, nesmíte řídit dopravní prostředky 

a ani obsluhovat stroje. 
 

Přípravek TYSABRI obsahuje sodík 
 

Jedna injekční lahvička přípravku TYSABRI obsahuje 2,3 mmol (neboli 52 mg) sodíku. Po rozředění 

použití obsahuje tento léčivý přípravek 17,7 mmol (neboli 406 mg) sodíku v 1 dávce. Nutno vzít 

úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 

 
 
3. 

Jak se 

přípravek TYSABRI používá 

 

Přípravek TYSABRI Vám podá lékař se zkušenostmi s léčbou RS. Lékař Vás může převést z jiného 
léku na 

léčbu RS přímo na přípravek TYSABRI, pokud u Vás nezjistí žádné projevy abnormalit 

způsobených předchozí léčbou. Lékař Vám provede krevní testy na zjištění přítomných abnormalit 
a protilátek proti viru JC. 

Při přechodu z některých léků na léčbu RS Vám může lékař doporučit 

určitou dobu počkat, až se většina předchozího léku z těla vyloučí. Zahájení léčby přípravkem 

TYSABRI po alemtuzumabu se všeobecně nedoporučuje. Pokud jste byl(a) léčen(a) alemtuzumabem, 
je 

potřebné důkladné zhodnocení a diskuze s Vaším lékařem, aby bylo možné rozhodnout, zda je 

přechod na přípravek TYSABRI pro Vás vhodný. 
 
Vždy použí

vejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem.  
 

• 

Doporučená dávka pro dospělé je 300 mg jednou za 4 týdny. 

 

• 

Předtím, než Vám bude přípravek TYSABRI podán, se musí naředit. Podává se do žíly infuzí, 

obvykle do paže. Infuze trvá přibližně 1 hodinu. 

 

• 

Informace pro lékaře a zdravotnické pracovníky o tom, jak připravovat a podávat přípravek 

TYSABRI, jsou uvedeny na konci této příbalové informace. 

 

• 

Je důležité pokračovat v používání tohoto léčivého přípravku, dokud budete Vy i lékař 

přesvědčeni, že Vám to pomáhá. Nepřerušované podávání přípravku TYSABRI je důležité, 

zejména během několika prvních měsíců léčby. Je to proto, že u pacientů, kteří dostali jednu či 

dvě dávky přípravku TYSABRI a poté léčbu na tři nebo více měsíců přerušili, byla daleko vyšší 

pravděpodobnost vzniku alergické reakce po opětovném zahájení léčby.   

 
Jestliže dávku 

přípravku TYSABRI vynecháte 

Jestliže vynecháte svou obvyklou dávku 

přípravku TYSABRI, dohodněte se se svým lékařem, aby 

Vám byla vynechaná dávka podána 

co nejdříve. Pak můžete pokračovat v léčbě podáváním přípravku  

TYSABRI každé 4 týdny. 

33 

 
Vždy po

užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.  
 
Máte-li jakékoli další otázky k 

přípravku TYSABRI, zeptejte se svého lékaře. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže z

aznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků, neprodleně informujte svého lékaře či 

zdravotní sestru. 
 

Příznaky závažných infekcí zahrnují: 

horečku neznámého původu, 

s

ilný průjem, 

dušnost 

d

louhotrvající závrať, 

bolest hlavy, 

pokles hmotnosti, 

skleslost, 

poruchy zraku, 

bolest nebo zarudnutí oka (očí). 
 

Skupina příznaků způsobených závažným infekčním onemocněním mozku zahrnuje: 
– 

z

měny osobnosti a chování, jako je zmatenost, delirium či ztráta vědomí, záchvaty, bolest hlavy, 

pocit na zvracení/zvracení, ztu

hnutí šíje, extrémní citlivost na ostré světlo, horečka, vyrážka 

(kdekoliv po těle). 

 
T

yto příznaky mohou být způsobeny infekcí mozku (encefalitidou) nebo mozkových blan 

(meningitidou). 
 

Příznaky alergie na přípravek TYSABRI během infuze či krátce po ní: 

• 

s

vědivá vyrážka (kopřivka), 

• 

o

tok obličeje, rtů nebo jazyka, 

• 

dýchací obtíže, 

• 

bolesti nebo tíže na hrudníku, 

• 

  zvýšení nebo snížení krevního tlaku (zjistí to Váš 

lékař nebo zdravotní sestra, pokud Vám 

  sledují krevní tlak). 

 
Známky možných 

problémů s játry: 

• 

žl

outnutí kůže nebo očního bělma, 

• 

n

eobvykle tmavá moč. 

 

Přípravek TYSABRI může mít i další nežádoucí účinky. 
 

Níže je uveden seznam nežádoucích účinků podle toho, jak často byly dané nežádoucí účinky hlášeny 
v klinických studiích: 
 

34 

Časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout až 1 osobu z 10: 

• 

i

nfekce močových cest, 

• 

bolest v krku a výtok z nosu nebo ucpaný nos, 

• 

t

řes, 

• 

s

vědivá vyrážka (kopřivka), 

• 

bolest hlavy, 

• 

z

ávratě, 

• 

pocit na zvracení (nauzea), 

• 

nevolnost (zvracení), 

• 

b

olest kloubů, 

• 

h

orečka, 

• 

únava. 

 

Méně časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout až 1 osobu ze 100: 

• 

z

ávažná alergie (přecitlivělost), 

• 

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). 

 

Vzácné nežádoucí účinky, které mohou postihnout až 1 osobu z 1000: 

• 

neobvyklé infekce (tzv. „oportunní infekce“), 

• 

z

ávažná anemie (snížení počtu červených krvinek, což může způsobit zblednutí kůže a také 

dušnost a pocit nedostatku energie). 

 
Jestliže se domníváte, že máte infekci, ihned se 

obraťte na svého lékaře. 

Ukažte Kartu pacienta a tuto příbalovou informaci každému lékaři, který se podílí na Vaší léčbě, nejen 
svému neurologovi. 
 
Tyto informace 

rovněž naleznete v Kartě pacienta, kterou jste dostal(a) od Vašeho lékaře. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků 
uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací 

bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak 

přípravek TYSABRI uchovávat 

 
Uchovávejte ten

to přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k 

poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Neotevřená injekční lahvička: 
Uchovávejte v 

chladničce (2 °C – 8 °C). 

Chraňte před mrazem. 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 

Naředěný roztok: 

Po naředění se doporučuje přípravek neprodleně použít. Pokud se nepoužije okamžitě, naředěný 

roztok se musí uchovávat při teplotě 2 °C – 8 °C a infuze musí být podána do 8 hodin od naředění. 
 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud uvidíte v roztoku částice a/nebo pokud roztok v injekční lahvičce 

změní barvu. 
 
 

35 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co 

přípravek TYSABRI obsahuje 

Léčivou látkou je natalizumabum. Jedna 15ml injekční lahvička koncentrátu obsahuje natalizumabum 
300 mg (20 mg/ml). 

Po naředění obsahuje infuzní roztok přibližně 2,6 mg/ml natalizumabu. 

 
Dalšími složkami jsou: 
m

onohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, 

heptah

ydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 

chlorid sodný (viz bod 2 „

Přípravek TYSABRI obsahuje sodík“), 

polysorbát 80 (E433), 
voda na injekci. 
 
Jak 

přípravek TYSABRI vypadá a co obsahuje toto balení 

TYSABRI je čirá, bezbarvá až slabě zakalená kapalina. Jedna krabička obsahuje jednu skleněnou 

lahvičku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Biogen Idec Limited 
Innovation House 
70 Norden Road 
Maidenhead 
Berkshire 
SL6 4AY 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Biogen (Denmark) Manufacturing ApS 
Biogen Allé 1 
DK-3400 Hillerød 
Dánsko 
 
Dal

ší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 
Biogen Belgium N.V./S.A. 
Tél/Tel: +32 2 219 12 18 
 

Lietuva 
UAB "JOHNSON & JOHNSON" 
Tel: +370 5 278 68 88 
 

България 

ТП ЕВОФАРМА 
Te

л.: +359 2 962 12 00 

 

Luxembourg/Luxemburg 
Biogen Belgium N.V./S.A. 
Tél/Tel: +32 2 219 12 18 
 

Česká republika 
Biogen (Czech Republic) s.r.o. 
Tel: +420 255 706 200 
 

Magyarország 
Biogen Hungary Kft. 
Tel.: +36 (1) 899 9883 

Danmark 
Biogen (Denmark) A/S 
Tlf: +45 77 41 57 57 
 

Malta 
Pharma MT limited 
Tel: +356 213 37008/9 
 

Deutschland 
Biogen GmbH 
Tel: +49 (0) 89 99 6170 
 

Nederland 
Biogen Netherlands B.V. 
Tel: +31 20 542 2000 

36 

Eesti 
UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal 
Tel: +372 617 7410 
 

Norge 
Biogen Norway AS 
Tlf: +47 23 40 01 00 

Ελλάδα 
Genesis Pharma SA  

Τηλ: +30 210 8771500 
 

Österreich 
Biogen Austria GmbH 
Tel: +43 1 484 46 13 

España 
Biogen Spain SL 
Tel: +34 91 310 7110 
 

Polska 
Biogen Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 351 51 00 
 

France 
Biogen France SAS 
Tél: +33 (0)1 41 37 95 95 
 

Portugal 
Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica 
Unipessoal, Lda 
Tel: +351 21 318 8450 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 230 34 46 
 

România 
Johnson & Johnson Romania S.R.L.  
Tel: +40 21 207 18 00 

Ireland 
Biogen Idec (Ireland) Ltd. 
Tel: +353 (0)1 463 7799 
 

Slovenija 
Biogen Pharma d.o.o. 
Tel: +386 1 511 02 90 
 

Ísland 
Icepharma hf 
Sími: +354 540 8000 
 

Slovenská republika 
Biogen Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 323 340 08 

Italia 
Biogen Italia s.r.l. 
Tel: +39 02 584 9901 
 

Suomi/Finland 
Biogen Finland Oy 
Puh/Tel: +358 207 401 200 
 

Κύπρος 
Genesis Pharma Cyprus Ltd 

Τηλ: +357 22 769946 
 

Sverige 
Biogen Sweden AB 
Tel: +46 8 594 113 60 
 

Latvija 
UAB "JOHNSON & JOHNSON" 

filiāle Latvijā 

Tel: +371 678 93561 
 

United Kingdom 
Biogen Idec Limited 
Tel: +44 (0) 1628 50 1000 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}. 
 
Další zdroje informací 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
1. 

Před naředěním a podáváním injekční lahvičku TYSABRI prohlédněte, zda neobsahuje částice. 
Jestliže v 

injekční lahvičce zjistíte částice a/nebo kapalina není bezbarvá, čirá až slabě 

opalizující, injekční lahvička se nesmí použít. 

 

37 

2. 

Při přípravě roztoku TYSABRI k intravenózní (i.v.) infuzi použijte aseptický postup. Z injekční 

lahvičky odstraňte odnímatelné víčko. Injekční jehlu zasuňte do injekční lahvičky středem 
pryžové zátky a odsajte 15 ml koncentrátu pro infuzní roztok. 

 
3. 

Přidejte 15 ml koncentrátu pro infuzní roztok ke 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 
9 mg/ml (0,9 

%). Roztok TYSABRI opatrně obraťte, aby se dokonale promíchal. 

Neprotřepávejte. 

 
4. 

Přípravek TYSABRI nesmí být mísen s žádnými jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly. 

 
5. 

Naředěný léčivý přípravek před podáním vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice. 

Nepoužívejte jej, jestliže změnil barvu nebo jsou-li v něm viditelné cizí částice. 

 
6. 

Naředěný léčivý přípravek použijte co nejdříve, a to nejdéle do 8 hodin od naředění. Jestliže se 

naředěný léčivý přípravek uchovává při 2°C až 8°C (chraňte před mrazem), nechte roztok před 
infuzí za

hřát na pokojovou teplotu. 

 
7. 

Naředěný roztok se podává intravenózní infuzí po dobu 1 hodiny rychlostí přibližně 
2 ml/minutu. 

 
8. 

Po dokončení infuze propláchněte intravenózní vstup 100 ml injekčního roztoku chloridu 
sodného 9 mg/ml (0,9 %). 

 
9. 

Každá injekční lahvička je pouze k jednorázovému použití. 

 
10. 

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 

 
 

Recenze

Recenze produktu TYSABRI 300 MG IVN 1X15ML(20MG/ML) Koncentrát pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TYSABRI 300 MG IVN 1X15ML(20MG/ML) Koncentrát pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám