Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Kód výrobku: 49544
Kód EAN: 3660053851706
Kód SÚKL: 85170
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., MARCY L'ETOILE
Prevence břišního tyfu dospělých a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících, zdravotnických pracovníků a vojáků.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009


Příbalová informace: informace pro uživatele

TYPHIM Vi
Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Polysacharidová vakcína proti břišnímu tyfu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je TYPHIM Vi a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude TYPHIM Vi podán
3. Jak se TYPHIM Vi používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TYPHIM Vi uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE TYPHIM Vi A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TYPHIM Vi je vakcína v předplněné injekční stříkačce o objemu 0,5 ml.
Vakcína se používá pro prevenci onemocnění břišním tyfem u dospělých a dětí od 2 let věku.
Vakcína TYPHIM Vi je určena zejména pro osoby cestující do endemických oblastí, migrující
osoby, zdravotnické pracovníky a vojáky.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE TYPHIM Vi PODÁN

Nepoužívejte TYPHIM Vi, jestliže:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli složku vakcíny
- máte horečnaté onemocnění, akutní onemocnění nebo rozvíjející se chronické onemocnění
(v těchto případech by očkování mělo být odloženo).

Upozornění a opatření při použití TYPHIM Vi:

Tato vakcína Vám zajistí ochranu proti bakterii břišního tyfu (Salmonella typhi), ale nechrání proti
infekcím příbuzných baktérií (Salmonella paratyphi A nebo B, nebo netyfoidní salmonele).

Vakcína TYPHIM Vi není určena pro děti mladší 2 let vzhledem k možné nedostatečné protilátkové
odpovědi u této věkové skupiny.

2/4


Informujte svého lékaře před očkováním, jestliže máte poruchu imunity (deficit imunity nebo
užíváte léky ovlivňující imunitní systém) nebo potíže spojené s krvácením.
Váš lékař rozhodne, zda a jak budete očkováni.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné
době užívali, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vakcína TYPHIM Vi Vám může být podána současně s jinými vakcínami (např. s vakcínou proti
hepatitidě A a B, vakcínou proti žluté zimnici, záškrtu, tetanu, dětské obrně, vzteklině, meningitidě
A+C), ale do odlišných míst vpichu.

Imunologická odpověď může být snížena v případě imunosupresivní léčby, jako je léčba
kortikosteroidy, cytotoxickými léky nebo radioterapie.

Těhotenství, kojení a fertilita

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

S ohledem na závažnost onemocnění a v případě vysokého rizika nákazy břišním tyfem není
těhotenství důvodem k tomu, aby Vám vakcína nebyla podána, avšak během těhotenství by měla
být tato vakcína podána jen na doporučení Vašeho lékaře.
Vakcína Vám může být podána v době kojení.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.


3. JAK SE TYPHIM Vi POUŽÍVÁ

Dávkování

VAKCÍNA JE URČENA PRO DOSPĚLÉ A DĚTI STARŠÍ 2 LET.
Ochranu Vám zajišťuje jedna dávka vakcíny (0,5 ml).
Přeočkování se provádí každé tři roky, jestliže riziko nákazy břišním tyfem stále trvá.
Vakcinační schéma je stejné pro dospělé i pro děti.

Způsob podání

Váš lékař Vám podá doporučenou dávku vakcíny injekčně do svalu nebo hluboko pod kůži.
Aplikace pod kůži je doporučena u osob s trombocytopenií a poruchami srážlivosti krve.

Máte-li jakékoli další otázky na použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


3/4


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léčivé přípravky, může mít i vakcína TYPHIM Vi nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.V průběhu klinických studií byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Jejich četnost výskytu
byla stanovena jako:

Velmi časté (postihují méně než 1 osobu z 10)
bolest, zatvrdnutí, zarudnutí v místě vpichu
Časté (postihují 1 až 10 osob ze 100)
horečka

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky po podání vakcíny TYPHIM Vi patřily mírné lokální
reakce v místě aplikace. Tyto příznaky se obvykle vyskytly do 48 hodin po vakcinaci a během 2
dnů odezněly.

Po uvedení vakcíny na trh byly hlášeny další nežádoucí účinky:
Anafylaktické/anafylaktoidní reakce zahrnující šok, sérová nemoc
Bolest hlavy
Astma
Nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha
Alergii podobné reakce jako jsou: svědění, vyrážka, kopřivka
Bolest ve svalech a kloubech
Únava, malátnost

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TYPHIM Vi UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C). Chraňte před mrazem.
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byla vakcína chráněna před světlem.

Nepoužívejte vakcínu po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu za Použitelné do:
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co TYPHIM Vi obsahuje
4/4


Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny TYPHIM Vi obsahuje:
Léčivou látkou je:
Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)........25 mikrogramů

Pomocnými látkami jsou: fenol, tlumivý roztok obsahující chlorid sodný, dihydrát
hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného a voda na injekci.

Jak TYPHIM Vi vypadá a co obsahuje balení

Vakcína TYPHIM Vi je injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (0,5 ml).

Velikost balení: 1 x 0,5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

SANOFI PASTEUR SA
2, avenue Pont Pasteur
69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za propouštění šarží:

SANOFI PASTEUR SA, Val de Reuil, Francie
SANOFI PASTEUR SA, Marcy lEtoile, Francie
SANOFI-AVENTIS Zrt., Budapešť, Maďarsko

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Podobně jako u jiných injekčně podávaných vakcín, musí být pro případ anafylaktické reakce po
podání vakcíny okamžitě k dispozici odpovídající léčba a zajištěn lékařský dohled.

Vakcína by měla být vystavena několik minut před aplikací pokojové teplotě.

Před použitím je třeba vakcínu opticky zkontrolovat na přítomnost makroskopicky patrných
cizorodých částic a na změnu vzhledu. Jestliže vakcína vzhledem nevyhovuje, je třeba ji vyřadit.
Vakcína nesmí být smísena s jinými léčivými přípravky v téže injekční stříkačce.

Vakcína se nesmí aplikovat intravenózně, ujistěte se, že jehla nepronikla do krevní cévy.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.12.2012

Recenze

Recenze produktu TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TYPHIM VI 1X0.5ML/25RG STŘ Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze