Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

TUSSIDRILL SIRUP BEZ CUKRU 15 MG/5 ML 125ML/375MG PET Sirup - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101741

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 101741
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107980
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
K čemu se používá: Ke krátkodobé léčbě, trpíte-li suchým nebo dráždivým kašlem a jste-li dospělá osoba starší 15 let věku. Přípravek je určen pouze pro dospělé a dospívající nad 15 let věku! Celková doba užívání by neměla překročit 5 dní.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls98351/2012 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TUSSIDRILL sirup bez cukru 15 mg/5 ml 

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud u Vás vyskytne se kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je TUSSIDRILL sirup a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TUSSIDRILL sirup užívat 
3.  Jak se TUSSIDRILL sirup užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak TUSSIDRILL sirup uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je TUSSIDRILL sirup a k čemu se používá 

Tento přípravek patří do skupiny léků, které se používají k potlačení a zmírnění suchého kašle 
a které se nazývají antitusika.   
Tento  přípravek  je  ve  formě  sirupu  a  je  určený  ke  krátkodobé  léčbě  suchého  kašle  a  kašle 
způsobeného podrážděním.  
Přípravek je určen pouze pro dospělé a dospívající nad 15 let věku. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TUSSIDRILL sirup užívat 

 
Neužívejte TUSSIDRILL sirup  

 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  monohydrát  dextrometorfan-hydrobromidu  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Jestliže trpíte těžkými dýchacím obtížemi (selháváním dýchacího systému). 

 

Jestliže  máte  těžkou  obstrukční  chorobu  plic  (máte  zúžené  dýchací  cesty)  nebo  trpíte 
astmatem. 

 

Jestliže užíváte současně některý z léků na depresi včetně inhibitorů MAO, a 14 dní po 
skončení jejich užívání. 

 

Jestliže užíváte léčivý přípravek obsahující cinakalcet. 

 

Jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku TUSSIDRILL sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

2/6 

Jsou 2 druhy kašle: suchý kašel a kašel s produkcí hlenů. Tento přípravek není určen k léčbě 
kašle  s produkcí  hlenů.  Produktivní  kašel  je  přirozený  obranný  mechanismus  nezbytný  k 
odstranění hlenu z průdušek. 
 
Přípravek není určen pro osoby mladší 15 let. 
 
Před zahájením léčby se musíte poradit se svým lékařem: 
-   jestliže  máte  chronické  (dlouhodobé)  onemocnění  plic  nebo  průdušek  doprovázené 

kašlem s produkcí hlenů; 

jestliže trpíte onemocněním jater (poškození jater). 

 
Během léčby informujte lékaře: 
-  jestliže  kašel  začne  být  produktivní  (vlhký),  je  doprovázen  překrvením  dýchacích  cest, 

hleny nebo horečkou; 

-    jestliže trpíte onemocněním jater. 
 
Během  léčby  se  nedoporučuje  pít  alkoholické  nápoje  a  užívat  léčivé  přípravky  s obsahem 
alkoholu (viz „Další léčivé přípravky a TUSSIDRILL sirup“). 
 
Tento přípravek může vyvolat psychickou a tělesnou závislost. U pacientů, kteří jsou náchylní 
ke zneužívání látek nebo vzniku závislosti na nich, by proto měla být léčba krátkodobá a měla 
by probíhat pod přísným lékařským dohledem. 
 
Další léčivé přípravky a TUSSIDRILL sirup 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Tento  přípravek  obsahuje  monohydrát  dextrometorfan-hydrobromidu.  Nekombinujte  léky 
obsahující dextrometorfan či jiné léky proti kašli (antitusika) s tímto přípravkem, aby nedošlo 
k překročení maximální doporučené dávky. 
Neužívejte TUSSIDRILL sirup současně s léky určenými k léčbě depresí, které obsahují  
inhibitory  MAO  (skupina  antidepresiv,  která  snižuje  enzym  monoaminooxidázu)  a  jinými 
sedativy  (zklidňující  léky)  pro  centrální  nervovou  soustavu  (jako  jsou  morfinové  deriváty, 
neuroleptika,  barbituráty,  benzodiazepiny,  anxiolytika,  hypnotika,  sedativní  antidepresiva; 
sedativní H1 antihistaminika; klonidin; baklofen, thalidomid). 
Neužívejte  TUSSIDRILL  sirup  současně  s přípravky,  které  obsahují  cinakalcet  (inhibitor 
parathormonu). 
Neužívejte  TUSSIDRILL  sirup  současně  s přípravky,  které  inhibují  jaterní  systém 
cytochromu  P450-2D6,  protože  ty  mohou  významně  zvýšit  koncentraci  dextrometorfanu 
(jako  je  fluoxetin,  paroxetin,  amiodaron,  haloperidol,  propafenon,  chinidin,  sertralin, 
fluvoxamin). 
Neužívejte  TUSSIDRILL  sirup  současně  s léky  na  produktivní  kašel  (expektorancia)  a 
morfinovými deriváty (léky proti bolesti, léky proti kašli). 
 
Během  léčby  je  třeba  se  vyhnout  pití  alkoholických  nápojů  a  užívání  přípravků  s obsahem 
alkoholu. 
 
TUSSIDRILL sirup s jídlem, pitím a alkoholem 
Tento přípravek může způsobovat ospalost. Ospalost se může zvýšit pitím alkoholu. Proto se 
během léčby vyhněte pití alkoholických nápojů. 
 

 

3/6 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Tento  přípravek  by  neměl  být  používán  během  těhotenství.  Během  posledních  tří  měsíců 
těhotenství  by  zneužití  tohoto  přípravku  mohlo  způsobit  vážné  zdravotní  problémy 
u nenarozeného dítěte. 
Vzhledem k obsahu alkoholu se nedoporučuje tento přípravek užívat během těhotenství.  
Podávání  tohoto  léčivého  přípravku  se  v  těhotenství  a  u  žen  v  reprodukčním  věku,  které 
nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje. 
 
Kojení 
Není  známo,  zda  se  dextrometorfan  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Ve  vysokých  dávkách 
může  účinná  látka  u  kojených  dětí,  jejichž  matky  při  kojení  užívají  celkově  působící  léky 
proti kašli (antitusika), způsobit dýchací obtíže či svalovou ochablost. 
Proto je užívání tohoto léku při kojení zakázáno. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: lehká a 
přechodná ospalost a závratě, které by mohly být nebezpečné, pokud řídíte nebo obsluhujete 
stroje. Ospalost se zesiluje pitím alkoholu. 
Je vhodné začít užívat přípravek večer. 
 
TUSSIDRILL sirup obsahuje 

 

Roztok  maltitolu. 

Pokud  Vám  Váš  lékař řekl,  že nesnášíte  některé cukry,  poraďte  se se  svým 

lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Přípravek  může  mít mírný projímavý účinek. 
Energetická hodnota maltitolu 9,66 kJ/g (2,3 kcal/g). 

  Methylparaben  a  propylparaben  .  Přípravek  může  způsobit  alergické  reakce 

(pravděpodobně zpožděné). 

  Alkohol (ethanol 96%). Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně 

než 100 mg v jedné dávce (5 ml).  

 
3.  

Jak se TUSSIDRILL sirup užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Tento lék by se měl užívat pouze tehdy, když se kašel projevuje. Například u kašle, který se 
objevuje pouze večer, může stačit jedna dávka tohoto léku večer.  
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  1  -  2  odměrky  (5-10  ml)  najednou,  kterou  lze  v případě 
potřeby užívat 3 – 4 krát denně. V případě potřeby je možné užít další dávku nejdříve po 4 
hodinách.   Nikdy však neužijte víc než 8 odměrek za den (40 ml). 
Jestliže jste starší než 65 let nebo máte onemocnění jater, počáteční dávka má být poloviční. 
Poraďte se s lékařem, jak máte uzpůsobit dávku Vašemu zdravotnímu stavu. 
 
Přípravek je určen k perorálnímu podání. Používejte odměrku, která je dodávána s lahvičkou. 
Po každé dávce omyjte dobře odměrku vodou.  
 

 

4/6 

Délka  léčby  musí  být  krátkodobá,  neužívejte  přípravek  déle  než  5  dní.  Jestliže  se  objeví 
horečka  nebo  jestliže  se  symptomy  zhorší  nebo  nezlepší  po  5  dnech,  nezvyšujte  dávky  nad 
doporučené dávkování, neužívejte zároveň jiný lék proti kašli, ale NAVŠTIVTE LÉKAŘE. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku TUSSIDRILL sirup než jste měl(a) 
V případě předávkování ihned kontaktujte svého lékaře. 
Známky a příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení, poruchy svalového napětí, 
neklid,  zmatenost,  ospalost,  strnulost,  nystagmus  (mimovolný  pohyb  očí),  tachykardie 
(zrychlený  srdeční  tep),  ataxie  (nejistá  chůze),  toxická  psychóza  s vizuálními  halucinacemi, 
podrážděnost. 
V případě  masivního  předávkování  se  mohou  objevit  následující  nežádoucí  účinky:  kóma, 
utlum dýchání, křeče. 
Pokud se tyto účinky objeví, je nutné ihned přerušit užívání přípravku a vyhledat lékaře nebo 
nejbližší lékařskou pohotovost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít TUSSIDRILL sirup  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
Jestliže  zapomenete  užít  přípravek,  užijte  další  dávku  v co  nejkratším  čase,  pokud  stále 
kašlete. Neužívejte ale více než doporučenou denní dávku. 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze z dostupných dat určit: 
-  nevolnost, zvracení, zácpa, 
-  závratě, ospalost, 
-  alergické reakce. Známky alergie jsou svědění, vyrážka, zčervenání, otok obličeje, jazyka 

či krku a dýchací potíže, které se mohou objevit náhle. Pokud se objeví alergie, užívání 
přípravku okamžitě ukončete a navštivte lékaře, 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  Jak TUSSIDRILL sirup uchovávat  
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

5/6 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce 
za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete známek snížené jakosti, např. změny barvy, 
vůně. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co TUSSIDRILL sirup obsahuje 
Léčivou látkou je:  
Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 0,300 g na 100 ml. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Methylparaben,  propylparaben,  ethanol  96%,  roztok  maltitolu,  punčové  aroma,  roztok 
hydroxidu sodného k úpravě pH, čistěná voda. 
 
 
Pozor! Tento lék obsahuje alkohol: obsah alkoholu v sirupu je 1,3 %, tj. 0,05 g alkoholu na 
jednu 5 ml odměrku. 
V celkové denní dávce je obsaženo 0,4 g alkoholu. 
 
 
Jak  TUSSIDRILL sirup vypadá a co obsahuje toto balení  
Bezbarvý čirý viskózní roztok s rumovým aroma.  
 
Lahvička o objemu 125, 150 ml 
Jedna 125 ml lahvička odpovídá 25 odměrným lžičkám 
Jedna 150 ml lahvička odpovídá 30 odměrným lžičkám 
(1 odměrná lžička = 1 kávová lžička = 5 ml) 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Medicament 
45 place Abel Gance 
92 100 BOULOGNE, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production 
Site SIMAPHAC  
Zone Industrielle de Châteaurenard  
45220 Chateaurenard, Francie 
 
 

 

6/6 

Pierre Fabre Medicament Production 
Site PROGIPHARM  
Rue du lycée 
45500 Gien, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.3.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu TUSSIDRILL SIRUP BEZ CUKRU 15 MG/5 ML 125ML/375MG PET Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu TUSSIDRILL SIRUP BEZ CUKRU 15 MG/5 ML 125ML/375MG PET Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám