Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 101741
Kód EAN:
Kód SÚKL: 107980
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
K čemu se používá: Ke krátkodobé léčbě, trpíte-li suchým nebo dráždivým kašlem a jste-li dospělá osoba starší 15 let věku. Přípravek je určen pouze pro dospělé a dospívající nad 15 let věku! Celková doba užívání by neměla překročit 5 dní.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE RP
INFORMACE PRO UŽIVATELE
TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml
Léčivá látka:Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum
Sirup
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tussidrill sirup bez cukru 15mg/5ml byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIDRILL sirup užívat
3. Jak se TUSSIDRILL sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TUSSIDRILL sirup uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml
Antitusikum
Dextrometorfan je látka, která tlumí kašel. Je to morfinový derivát s centrálním účinkem ( v mozku)..
V doporučených léčebných dávkách netlumí dýchací centrum. Nezpůsobuje ani návyk ani závislost.
K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ke krátkodobé léčbě, trpíte-li suchým nebo dráždivým kašlem a jste-li dospělá osoba starší 15 let věku.
Přípravek je určen pouze pro dospělé a dospívající nad 15 let věku!
Celková doba užívání by neměla překročit 5 dní.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml UŽÍVAT
Neužívejte přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru 15 mg/5 ml
Jestliže- trpíte selháváním dýchacího systému
- trpíte astmatem a máte astmatický kašel
- máte alergii na některou ze složek přípravku
- užíváte současně některý z antidepresivních léků - inhibitory MAO, léky k léčbě depresí nebo některých nervových chorob a 14 dní po skončení jejich užívání.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml je zapotřebí
- V případě chronického(dlouhodobého) onemocnění průdušek nebo plic doprovázeného kašlem s produkcí hlenů se poraďte s lékařem.
- Nepoužívejte tento lék k léčbě produktivního ( vlhkého) kašle. V tomto případě je kašel
obranným mechanismem nutným k vykašlávání hlenu z průdušek.
- Jestliže kašel začne být produktivní (vlhký), je doprovázen překrvením dýchacích cest, hleny nebo horečkou, poraďte se o další léčbě s lékařem.
- Z důvodu přítomnosti maltitolu se tento lék nesmí užívat v případě nesnášenlivosti fruktózy (dědičná metabolická choroba).
- Z důvodu přítomnosti alkoholu je nutné poradit se před užíváním tohoto léku s lékařem, trpíte-li onemocněním jater nebo epilepsií.
Pozor! Tento lék obsahuje alkohol: obsah alkoholu v sirupu je 1,3 %, tj. 0,05 g alkoholu na jednu 5 ml odměrku (kávovou lžičku).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek nesmíte užívat anebo byste měli užívat s opatrností v kombinacích s následujícími vyjmenovanými přípravky.
Kontraindikované kombinace - léky určené k léčbě depresí nebo některých nervových chorob :
Neselektivní inhibitory MAO: riziko vzniku serotoninergického syndromu- průjem, bušení srdce, pocení, třes, zmatenost nebo dokonce kóma.
Selektivní inhibitory MAO (moklobemid, toloxaton): extrapolací neselektivních inhibitorů MAO. Riziko vzniku serotoninergického syndromu- průjem, bušení srdce, pocení, třes, zmatenost nebo dokonce kóma. Přípravek se nesmí používat během léčby a dva týdny po ukončení léčby.
Nedoporučené kombinace:
Alkohol: zvýšení sedativního účinku centrálních antitusik. Při narušené pozornosti může být nebezpečné řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Vyhněte se proto současnému užití alkoholických nápojů a jiných léků obsahujících alkohol.
- Nekombinujte tento lék s lékem na zkapalnění bronchiálních sekretů (expektorans, mukolytikum léky na odkašlání).
Kombinace vyžadující opatrnost:
Přípravky určené k léčbě neurologických či psychických poruch jako jsou úzkost, nespavost, deprese, psychózy či k léčbě pruritu ( svědění): neuroleptika; barbituráty; benzodiazepiny; nebenzodiazepinová anxiolytika, hypnotika, sedativní antidepresiva; sedativní antihistaminH1; klonidin a podobné látky; baklofen..
Zvýšený útlum centrální nervové soustavy. Při narušené pozornosti může být nebezpečné
řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.
- Jiné morfinové deriváty (léky proti bolesti, proti kašli a náhradní přípravky): snížená aktivita dýchacího systému ( umocněný účinek léků) související se sedativními
účinky morfinových derivátů, zvláště u starších osob.
Během léčby se vyhněte pití alkoholických nápojů a jakýmkoli lékům obsahujícím alkohol.
Užívání přípravku TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml s jídlem a pitím
Nezohledňuje se
Těhotenství a kojení
Tento přípravek by neměl být používán během těhotenství ( přítomnost alkoholu).
Kojení
Tento lék přechází do mateřského mléka.
Nadměrně vysoké dávky dextrometorfanu podávané kojícím ženám mohou u kojených dětí
způsobit přítomnost apnoických pauz či povrchního dýchání či svalovou ochablost.
Proto je užívání tohoto léku v průběhu kojení zakázané.
Máte-li jakékoliv pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék někdy způsobuje lehkou a přechodnou ospalost nebo závratě, které by mohly být nebezpečné u řidičů a uživatelů určitých typů strojů. Tento jev se po několika dávkách zmenšuje, ale naopak se zesiluje pitím alkoholu.
Je vhodné začít užívat přípravek večer.
Důležité ínformace o některých složkách přípravku
Léčivá látka: 5ml odměrka obsahuje 15 mg dextrometorfanhydrobromidu ( opiát)
Pomocné látky , které je nutno zdůraznit: maltitol, alkohol, parabeny.
Z důvodu přítomnosti maltitolu se tento lék nesmí užívat v případě nesnášenlivosti -fruktózy(dědičná metabolická choroba).Parabeny- v případě nesnášenlivosti-kožní reakce či vzácně záchvatovité zúžení průdušek.
3. JAK SE TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistiý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je následující:
Dospělý užije jako jednotlivou dávku jednu (1) , maximálně dvě (2) odměrky po 5 ml (kávové lžičky)
V případě potřeby opakuje další dávku každé 4hodiny.
Nikdy však neužijte víc než osm (8) odměrek po 5 ml za den!
Délka léčby musí být krátkodobá , maximálně 5dní!
Po každé dávce omyjte dobře odměrku vodou.
Tento lék by se měl užívat pouze tehdy, když se kašel projevuje. Například u kašle, který se objevuje pouze večer, může stačit jedna dávka tohoto léku večer.
- Jestliže se objeví horečka nebo jestliže se symptomy zhorší nebo nezlepší po 5 dnech, nezvyšujte dávky nad doporučené dávkování, neužívejte zároveň jiný lék proti kašli, ale NAVŠTIVTE LÉKAŘE.
- Jestliže současně užíváte další lék obsahující dextromethorphan anebo jiné antitusikum ( přípravek k tlumení kašle), ujistěte se , že nepřekračujete denní, maximální, doporučenou dávku ( viz. Dávkování a způsob použití).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml
Užijte další dávku v co nejkratším čase po zapomenuté dávce.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste užil více přípravku TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml
Kontaktujte ihned poté svého lékaře.
V případě náhodného předávkování , nebo jestliže jste Vy nebo vaše dítě náhodně požilo větší množství TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml, rychle vyhledejte lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, musí mít i přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru 15mg/5ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U některých osob může přípravek vyvolat následující obtíže:
- závratě, ospalost,
- nevolnost, zvracení, zácpa,
- možnost alergických reakcí (kožní vyrážka, zčervenání nebo otok v obličeji, jazyka či krku, ve vzácných případech náhlé dýchací potíže): užívání přípravku okamžitě ukončete a navštivte lékaře,
- z důvodu přítomnosti maltitolu riziko gastrointestinálních poruch a průjmu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
JAK PŘÍPRAVEK TUSSIDRILL sirup bez cukru, 15mg/5ml UCHOVÁVAT
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek pokud si všimnete známek snížené jakosti např. změna barvy, vůně.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod a domácího odpadui. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co TUSSIDRILL sirup bez cukru, 15mg/5ml obsahuje
Léčivou látkou je :
Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum.0,300g na 100ml
Pomocnými látkami jsou:
Methylparaben, propylparaben, ethanol 96%, roztok maltitolu, punčové aroma, roztok hydroxidu sodného k úpravě pH, čistěná voda.
Pozor! Tento lék obsahuje alkohol: obsah alkoholu v sirupu je 1,3 %, tj. 0,05 g alkoholu na jednu 5 ml odměrku.
V celkové denní dávce je obsaženo 0, 4g alkoholu.
Jak přípravek TUSSIDRILL sirup bez cukru, 15mg/5ml vypadá a co obsahuje toto balení
Bezbarvý čirý viskózní roztok s rumovým aroma
Lahvička o objemu 125, 150 ml
Jedna 125 ml lahvička odpovídá 25 odměrným lžičkám
Jedna 150 ml lahvička odpovídá 30 odměrným lžičkám
(1 odměrná lžička = 1 kávová lžička = 5 ml)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel
Pierre Fabre |Medicament
92 100 BOULOGNE, Francie
Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production
Chateaurenard, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
17.10. 2007

Recenze

Recenze produktu TUSSIDRILL SIRUP BEZ CUKRU 15 MG/5 ML 125ML/375MG PET Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu TUSSIDRILL SIRUP BEZ CUKRU 15 MG/5 ML 125ML/375MG PET Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze