Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X20MG Potahované tablety

TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY  90X20MG Potahované tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku TULIP 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X20MG Potahované tablety

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls236994/2010, sukls237009/2010
a příloha ke sp.zn. sukls27197/2011, sukls27198/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tulip 10 mg potahované tablety
Tulip 20 mg potahované tablety

Atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je přípravek Tulip a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tulip užívat
3. Jak se přípravek Tulip užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tulip uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK TULIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tulip patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků).

Tulip se používá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů, pokud u Vás dieta s
nízkým obsahem tuků a tělesné cvičení nebylo dostatečně účinné. Pokud máte zvýšené riziko
srdečních onemocnění, Tulip může být též podáván ke snížení tohoto rizika i v případě, že je Vaše
hladina cholesterolu normální. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl/a pokračovat i
během léčby.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TULIP
UŽÍVAT

Neužívejte Tulip, jestliže:
- jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Tulip nebo na kterýkoliv z podobných léků používaných ke
snížení krevní hladiny tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (složení
viz bod 6)
- trpíte nebo jste někdy trpěl/a onemocněním jater
- jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
- jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci
- jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete
- kojíte.

1/6
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tulip je zapotřebí
Pokud se Vás týkají následující stavy, přípravek Tulip pro Vás nemusí být vhodný:
- jestliže jste v minulosti prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo máte
malá ložiska tekutiny v mozku v důsledku dříve prodělaných cévních mozkových příhod
- jestliže máte problémy s ledvinami
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu)
- jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů nebo jestliže se u Vás nebo ve Vaší
rodině vyskytlo svalové onemocnění
- jestliže jste měl/a problémy se svaly při léčbě hypolipidemiky (např. jinými léky s koncovkou -
statin nebo -fibrát)
- jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu
- jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění
- jestliže jste starší než 70 let.

Před tím, než začnete užívat přípravek Tulip, se poraďte s Vaším lékařem nebo lékárníkem,
pokud máte těžké respirační (dechové) selhávání.

Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením
léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Tulip, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků
spojených se svaly. Riziko svalových nežádoucích účinků, např. rhabdomyolýzy, je zvýšeno při
souběžném užívání určitých léků (viz bod 2 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Existují některé léky, které mohou změnit účinek přípravku Tulip, nebo může přípravek Tulip změnit
jejich účinek. Při takovém vzájemném působení se může snížit účinnost obou léků. Případně se může
zvýšit riziko či závažnost nežádoucích účinků, včetně vážné nemoci projevující se rozkladem svalů,
nazývané rhabdomyolýza, popsané v bodě 4:
- léky, které ovlivňují funkci imunitního systému, např. cyklosporin
- některá antibiotika nebo antimykotika (léky používané k léčbě plísňových infekcí), např.
erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol,
posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
- jiné léky upravující hladinu tuků v krvi, např. fibráty, gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
- některé blokátory vápníkových kanálů používané na léčbu anginy pectoris nebo vysokého
krevního tlaku, např. amlodipin, diltiazem
- léky na úpravu srdečního rytmu, např. digoxin, verapamil, amiodaron
- léky používané v léčbě HIV, jako např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir atd.
- mezi léky, o nichž je známo, že se vzájemně ovlivňují s přípravkem Tulip, patří ezetimib (lék na
snížení cholesterolu), warfarin (lék proti srážení krve), ústy užívané antikoncepční přípravky,
stiripentol (léky proti epileptickým záchvatům), cimetidin (používaný proti pálení žáhy a
peptickým vředům), fenazon (lék proti bolesti) a antacida (léky proti překyselení žaludku
obsahující hliník nebo hořčík)
- volně prodejné léky obsahující třezalku tečkovanou.

Užívání přípravku Tulip s jídlem a pitím
Pokyny k užívání přípravku Tulip naleznete v bodě 3. Vezměte prosím v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva
Denně nepijte více než jednu až dvě menší sklenice grapefruitové šťávy, protože velké množství
grapefruitové šťávy může ovlivnit účinek přípravku Tulip.

2/6
Alkohol
Během léčby přípravkem Tulip nepijte velké množství alkoholu. Podrobnosti viz bod 2 Zvláštní
opatrnosti při užívání přípravku Tulip je zapotřebí.

Těhotenství a kojení
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou metodu
ochrany proti početí.
Neužívejte přípravek Tulip, jestliže kojíte.

Bezpečnost přípravku Tulip v těhotenství a při kojení dosud nebyla prokázána.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tulip za normálních okolností neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky či obsluhovat stroje.
Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jsou tyto schopnosti přípravkem Tulip ovlivněny.

Důležité informace o některých složkách přípravku Flonidan
Přípravek Tulip obsahuje laktosu. Pokud trpíte dědičnými problémy intolerance galaktosy, vrozeným
deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí, neměli byste tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TULIP UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař nasadí dietu s nízkým obsahem cholesterolu, kterou byste měl/a
dodržovat i během léčby přípravkem Tulip.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Tulip je 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám dávku může
v případě potřeby zvyšovat až na potřebnou dávku. Váš lékař bude dávku zvyšovat v intervalu 4 týdnů
či delších. Nejvyšší dávka je 80 mg jednou denně.

Tablety přípravku Tulip se polykají celé a zapíjejí se vodou. Můžete je užívat kteroukoliv denní dobu
s jídlem nebo mezi jídly. Snažte se však tabletu užívat každý den ve stejnou dobu.

Vždy užívejte Tulip přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Délku léčby přípravkem Tulip určí lékař.

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Tulip příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tulip, než jste měl/a
Jestliže jste omylem užil/a větší množství tablet přípravku Tulip (více, než je Vaše obvyklá denní
dávka), poraďte se s lékařem nebo nejbližší lékařskou pohotovostí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tulip
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku tohoto přípravku, vezměte si příští dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Tulip
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, nebo máte-li v úmyslu přestat tento
přípravek užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


3/6
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tulip nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tablety
užívat a ihned informujte svého lékaře nebo se dostavte na nejbližší pohotovost v nemocnici:

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
- závažná alergická reakce vyvolávající otok obličeje, jazyka a krku, který vyvolává výrazné
problémy s dýcháním.
- závažné onemocnění se silným olupováním a otékáním kůže, tvorbou puchýřů na kůži, ústech,
očích, pohlavních orgánech a horečkou. Kožní vyrážka s růžovo-červenými skvrnami na dlaních
nebo chodidlech, které mohou přecházet v puchýře.
- svalová slabost, citlivost nebo bolest, zejména pokud se současně necítíte dobře nebo máte
vysokou teplotu, neboť se může jednat o abnormální rozklad svalů, který může být život
ohrožující a vést k ledvinovým problémům.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
- jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným či neobvyklým krvácením nebo tvorbou
modřin, může se jednat o problémy s játry. Je nutné, abyste se co nejdříve poradil/a s lékařem.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Tulip:

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
- zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu
- alergické reakce
- zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru
v krvi), zvýšení kreatinkinázy v krvi
- bolest hlavy
- nevolnost, zácpa, plynatost, zažívací obtíže, průjem
- bolest kloubů, bolest svalů a bolest v zádech
- výsledky krevních testů nasvědčující poruše funkce jater.

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
- anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení hmotnosti, pokles hladiny cukru v krvi (pokud máte
cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru v krvi)
- noční můry, nespavost
- závratě, znecitlivění nebo brnění prstů na nohou a rukou, snížená citlivost na bolest či dotyk,
změny chuti k jídlu, ztráta paměti
- rozmazané vidění
- zvonění v uších a/nebo hlavě
- zvracení, říhání, bolest v nadbřišku a podbřišku, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající
bolest žaludku)
- hepatitida (zánět jater)
- vyrážka, kožní vyrážka a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů
- bolest šíje, svalová slabost
- únava, celkový pocit špatného zdraví, slabost, bolest na hrudi, otékání zejména kotníků (edém),
zvýšená teplota
- nález bílých krvinek v moči.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
- poruchy zraku
4/6
- neočekávané krvácení či tvorba modřin
- cholestáza (zežloutnutí kůže a očního bělma)
- poškození šlach.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
- alergická reakce mezi příznaky patří náhlé hvízdavé dýchání a bolest či tíže na hrudi, otok
očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka či hrdla, dýchací obtíže, kolaps
- ztráta sluchu
- gynekomastie (zvětšení prsů u mužů i žen).

U některých statinů (léků stejného typu jako Tulip) byly zaznamenány následující možné nežádoucí
účinky:
- obtíže v pohlavním životě
- deprese
- těžkosti s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnost či horečka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TULIP UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Tulip nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/blistru za
Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nepoužívejte, jestliže zaznamenáte viditelné známky poškození.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tulip obsahuje

Léčivou látkou je atorvastatin.
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum calcicum odpovídající 10 mg / 20 mg
atorvastatinum.

Pomocné látky jsou:
Tulip 10 mg potahované tablety :
Jádro: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, polysorbát
80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potah: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, mastek.

Tulip 20 mg potahované tablety:
Jádro: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, polysorbát
5/6
6/6
80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potah: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E 172),
mastek.

Jak přípravek Tulip vypadá a co obsahuje toto balení
Tulip 10 mg potahované tablety:
Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým HLA 10 na jedné straně.

Tulip 20 mg potahované tablety:
Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým HLA 20 na jedné straně.

Al/Al blistry po 30, 60 a 90 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz
s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.3.2011
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz