Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 40832

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety

sp.zn. sukls220758/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Tulip 10 mg potahované tablety

Tulip 20 mg potahované tablety

atorvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Tulip a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tulip užívat
 3. Jak se přípravek Tulip užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tulip uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TULIP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tulip patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které upravují hladinu lipidů (tuků).

Tulip se používá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů, pokud u Vás dieta s nízkým obsahem tuků a tělesné cvičení nebylo dostatečně účinné. Pokud máte zvýšené riziko srdečních onemocnění, přípravek Tulip může být též podáván ke snížení tohoto rizika i v případě, že je Vaše hladina cholesterolu normální. Ve standardní nízkocholesterolové dietě byste měl(a) pokračovat i během léčby.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TULIP

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Tulip:

 • jestliže jste alergický(á) na přípravek Tulip nebo na kterýkoliv z podobných léků používaných ke snížení krevní hladiny tuků nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte nebo jste někdy trpěl(a) onemocněním jater
 • jestliže jste měl(a) neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů
 • jestliže jste žena v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci
 • jestliže jste těhotná nebo těhotenství v nejbližší době plánujete
 • jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tulip se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Důvody, proč pro Vás přípravek Tulip nemusí být vhodný, jsou následující:

 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku nebo máte malá ložiska tekutiny v mozku v důsledku dříve prodělaných cévních mozkových příhod
 • jestliže máte problémy s ledvinami
 • jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu)
 • jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů nebo jestliže se u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytlo svalové onemocnění
 • jestliže jste měl(a) problémy se svaly při léčbě hypolipidemiky (např. jinými léky s koncovkou „-statin“ nebo „-fibrát“)
 • jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu
 • jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění
 • jestliže jste starší než 70 let.

Před tím, než začnete užívat přípravek Tulip, se poraďte s Vaším lékařem nebo lékárníkem,

pokud máte těžké respirační selhávání.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává. Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Jestliže se Vás některý z uvedených stavů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Tulip, aby určil možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Je známo, že riziko svalových nežádoucích účinků, např. rhabdomyolýzy, se zvyšuje, pokud jsou některé léky užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Tulip“).

V průběhu léčby přípravkem Tulip Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a přípravek Tulip

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Existují některé léky, které mohou změnit účinek přípravku Tulip, nebo může přípravek Tulip změnit jejich účinek. Při takovém vzájemném působení se může snížit účinnost obou léků. Případně se může zvýšit riziko či závažnost nežádoucích účinků, včetně vážné nemoci projevující se rozkladem svalů, nazývané rhabdomyolýza, popsané v bodě 4:

 • léky, které ovlivňují funkci imunitního systému, např. cyklosporin
 • některá antibiotika nebo antimykotika (léky používané k léčbě plísňových infekcí), např. erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina fusidová
 • jiné léky upravující hladinu tuků v krvi, např. fibráty, gemfibrozil, jiné fibráty, kolestipol
 • některé blokátory vápníkových kanálů používané na léčbu anginy pectoris nebo vysokého krevního tlaku, např. amlodipin, diltiazem
 • léky na úpravu srdečního rytmu, např. digoxin, verapamil, amiodaron
 • léky používané v léčbě HIV, jako např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, kombinace tipranaviru/ritonaviru atd.
 • některé léky používané k léčbě hepatitidy C, např. telaprevir
 • jiné léky, o nichž je známo, že se vzájemně ovlivňují s přípravkem Tulip, zahrnující ezetimib (lék na snížení cholesterolu), warfarin (lék proti srážení krve), ústy užívané antikoncepční přípravky, stiripentol (léky proti epileptickým záchvatům), cimetidin (používaný proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (lék proti bolesti), kolchicin (k léčbě dny) a antacida (léky proti překyselení žaludku obsahující hliník nebo hořčík) a boceprevir (používaný k léčbě onemocnění jater, např. hepatitidy C)
 • volně prodejné léky obsahující třezalku tečkovanou.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Tulip s jídlem, pitím a alkoholem

Pokyny k užívání přípravku Tulip naleznete v bodě 3. Vezměte prosím v úvahu následující:

Grapefruitová šťáva

Denně nepijte více než jednu až dvě menší sklenice grapefruitové šťávy, protože velké množství grapefruitové šťávy může ovlivnit účinek přípravku Tulip.

Alkohol

Během léčby přípravkem Tulip nepijte velké množství alkoholu. Podrobnosti viz bod 2 „Upozornění a opatření“.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Neužívejte přípravek Tulip, jestliže jste v reprodukčním věku a nepoužíváte spolehlivou metodu ochrany proti početí. Neužívejte přípravek Tulip, jestliže kojíte.

Bezpečnost přípravku Tulip v těhotenství a při kojení dosud nebyla prokázána. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tulip za normálních okolností neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky či obsluhovat stroje. Neřiďte a neobsluhujte stroje, pokud jsou tyto schopnosti přípravkem Tulip ovlivněny.

Přípravek Tulip obsahuje laktosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TULIP UŽÍVÁ

Před zahájením léčby Vám lékař nasadí dietu s nízkým obsahem cholesterolu, kterou byste měl(a) dodržovat i během léčby přípravkem Tulip.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Tulip je 10 mg jednou denně u dospělých a dětí ve věku 10 let a starších. Váš lékař Vám dávku může v případě potřeby zvyšovat až na potřebnou dávku. Váš lékař bude dávku zvyšovat v intervalu 4 týdnů či delších. Nejvyšší dávka je 80 mg jednou denně u dospělých a 20 mg jednou denně u dětí.

Tablety přípravku Tulip se polykají celé a zapíjejí se vodou. Můžete je užívat v kteroukoliv denní dobu s jídlem nebo mezi jídly. Snažte se však tabletu užívat každý den ve stejnou dobu.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Délku léčby přípravkem Tulip určí lékař.

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Tulip příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tulip, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem užil(a) větší množství tablet přípravku Tulip (více, než je Vaše obvyklá denní dávka), vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tulip

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku tohoto přípravku, vezměte si příští dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tulip

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, nebo máte-li v úmyslu přestat tento přípravek užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tablety

užívat a ihned informujte svého lékaře nebo se dostavte na nejbližší pohotovost v nemocnici:

Vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

 • závažná alergická reakce vyvolávající otok obličeje, jazyka a krku, který vyvolává výrazné problémy s dýcháním
 • závažné onemocnění se silným olupováním a otékáním kůže, tvorbou puchýřů na kůži, ústech, očích, pohlavních orgánech a horečkou. Kožní vyrážka s růžovo-červenými skvrnami na dlaních nebo chodidlech, které mohou přecházet v puchýře.
 • slabost, citlivost nebo bolest svalů, zvláště pokud se zároveň necítíte dobře nebo máte vysokou teplotu, toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových buněk. Neobvyklý rozpad svalových buněk nemusí vždy odeznít, přestože přestanete atorvastatin užívat, může jít o život ohrožující stav a vést k poškození ledvin.

Velmi vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

 • jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným či neobvyklým krvácením nebo tvorbou modřin, může se jednat o problémy s játry. Je nutné, abyste se co nejdříve poradil(a) s lékařem.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Tulip

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

 • zánět nosních cest, bolest v krku, krvácení z nosu
 • alergické reakce
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru v krvi), zvýšení kreatinkinázy v krvi
 • bolest hlavy
 • nevolnost, zácpa, plynatost, zažívací obtíže, průjem
 • bolest kloubů, bolest svalů a bolest v zádech
 • výsledky krevních testů nasvědčující poruše funkce jater.

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

 • anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení hmotnosti, pokles hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, je nutné pečlivé sledování hladin cukru v krvi)
 • noční můry, nespavost
 • závratě, znecitlivění nebo brnění prstů na nohou a rukou, snížená citlivost na bolest či dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti
 • rozmazané vidění
 • zvonění v uších a/nebo v hlavě
 • zvracení, říhání, bolest v nadbřišku a podbřišku, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku)
 • hepatitida (zánět jater)
 • vyrážka, kožní vyrážka a svědění, kopřivka, vypadávání vlasů
 • bolest šíje, svalová slabost
 • únava, celkový pocit špatného zdraví, slabost, bolest na hrudi, otékání zejména kotníků (edém), zvýšená teplota
 • nález bílých krvinek v moči.

Vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):

 • poruchy zraku
 • neočekávané krvácení či tvorba modřin
 • cholestáza (zežloutnutí kůže a očního bělma)
 • poškození šlach.

Velmi vzácné

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000):

 • alergická reakce - mezi příznaky patří náhlé hvízdavé dýchání a bolest či tíže na hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka či hrdla, dýchací obtíže, kolaps
 • ztráta sluchu
 • gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky neznámé četnosti

: svalová slabost, která přetrvává.

U některých statinů (léků stejného typu jako Tulip) byly zaznamenány následující možné nežádoucí

účinky:

 • obtíže v pohlavním životě
 • deprese
 • těžkosti s dýcháním včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnost či horečka
 • cukrovka je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. JAK PŘÍPRAVEK TULIP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek Tulip nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek nepoužívejte, jestliže zaznamenáte viditelné známky poškození.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Tulip obsahuje

Léčivou látkou je atorvastatinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg/20 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Pomocnými látkami

jsou: Tulip 10 mg potahované tablety : Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, polysorbát 80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, mastek.

Tulip 20 mg potahované tablety: Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, hyprolosa, polysorbát 80, těžký oxid hořečnatý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. Potahová vrstva tablety: hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E 171), makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E 172), mastek.

Jak přípravek Tulip vypadá a co obsahuje toto balení

Tulip 10 mg potahované tablety:

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „HLA 10“ na jedné straně.

Tulip 20 mg potahované tablety:

Světle žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „HLA 20“ na jedné straně.

Al/Al blistry po 30, 60 a 90 potahovaných tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.11.2016

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 40832
Kód EAN: 3838957001163
Kód SÚKL: 50311
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Tulip 10 mg potahované tablety používá Ke snížení zvýšené hladiny krevních tuků - cholesterolu a triglyceridů v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná. Přípravek se užívá při: - zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb podle Fredricksona); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní forma); - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolémii (homozygotní forma) ke snížení hladin celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu spolu s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TULIP 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY 90X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám