Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 40563
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21286
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Proč mi lékař předepsal Trusopt free? Trusopt free se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku a k léčbě glaukomu (zeleného zákalu). Trusopt free lze používat samotný nebo ho přidávat k dalším lékům snižujícím nitrooční tlak (takzvaným beta-blokátorům).

Příbalový leták

1 /6
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls91999/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRUSOPT free bez konzervačních přísad
20 mg/ml , oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu
dorzolamidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TRUSOPT free bez konzervačních přísada k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete používat TRUSOPT free bez konzervačních
přísad
3. Jak se TRUSOPT free bez konzervačních přísad používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TRUSOPT free bez konzervačních přísad uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TRUSOPT free bez konzervačních přísad A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TRUSOPT free bez konzervačních látek obsahuje dorzolamid, který patří do skupiny léčiv zvaných
"inhibitory karboanhydrázy". Tento léčivý přípravek se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního
tlaku a k léčbě glaukomu (zeleného zákalu). Tento léčivý přípravek lze používat samotný nebo ho
přidávat k dalším lékům snižujícím nitrooční tlak (takzvaným beta-blokátorům).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRUSOPT
free bez konzervačních přísad POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dorzolamid-hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku.
- jestliže máte závažné onemocnění nebo potíže s ledvinami nebo ledvinové kameny v anamnéze.
Pokud si nejste jisti, zda můžete přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad používat, poraďte
se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRUSOPT free bez konzervačních přísad je zapotřebí
Informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech svých zdravotních potížích, v současnosti nebo
v minulosti, včetně potíží s očima a očních operací, a o jakékoli alergii na jakékoli léky.
Jestliže se u vás objeví jakékoli podráždění oka nebo jakékoli nové postižení oka jako zarudnutí oka
nebo otok očních víček, kontaktujte ihned ošetřujícího lékaře.
2 /6
Pokud máte podezření, že přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad vyvolává alergickou
reakci (například kožní vyrážku nebo svědění oka), přestaňte přípravek TRUSOPT free bez
konzervačních přísad používat a kontaktujte ihned ošetřujícího lékaře.
Jestliže nosíte kontaktní čočky, měli byste se před tím, než začnete přípravek TRUSOPT free bez
konzervačních přísad používat, poradit s ošetřujícím lékařem.
Použití u dětí
Přípravek TRUSOPT (s konzervačními přísadami) byl studován u kojenců a dětí mladších 6 let, kteří
měli zvýšený nitrooční tlak nebo měli diagnózu glaukomu. Pro více informací se obraťte na
ošetřujícího lékaře.
Použití u starších osob
Ve studiích s přípravkem TRUSOPT (s konzervačními přísadami) byly účinky přípravku TRUSOPT
(s konzervačními přísadami) u starších i mladších pacientů podobné.
Použití u osob s postižením funkce jater
Informujte ošetřujícího lékaře o všech případných potížích s funkcemi jater, které máte v současnosti
nebo jste měl(a) v minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte ošetřujícího lékaře o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte nebo hodláte
užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, zejména o jiných inhibitorech
karboanhydrázy jako je acetazolamid.
Těhotenství a kojení
Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Použití během těhotenství
Během těhotenství byste neměli přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad používat.
Informujte ošetřujícího lékaře o tom, že jste těhotná nebo se chystáte otěhotnět.
Použití při kojení
Při kojení byste neměli přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad používat. Informujte
ošetřujícího lékaře o tom, že kojíte nebo se chystáte kojit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie týkají se schopnosti řídit nebo používat stroje. Možné nežádoucí
účinky přípravku TRUSOPT free bez konzervačních přísad, jako jsou závrať a poruchy zraku, mohou
ovlivnit Vaši schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje. Po použití přípravku TRUSOPT free bez
konzervačních přísad neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit dobře nebo budete vidět
jasně.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRUSOPT free bez konzervačních přísad POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad přesně podle pokynů ošetřujícho
lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. Ošetřující lékař
stanoví vhodnou dávku a délku léčby.
3 /6
Pokud se přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad používá samostatně, dávka je po jedné
kapce do postiženého oka (očí) ráno, odpoledne a večer.
Jestliže Vám lékař doporučil používání přípravku TRUSOPT free bez konzervačních přísad spolu s
očními kapkami obsahujícími beta-blokátory, aby došlo ke snížení nitroočního tlaku, potom je
dávkování po jedné kapce přípravku TRUSOPT free bez konzervačních přísad do postiženého oka
(očí) ráno a večer.
Jestliže používáte TRUSOPT free bez konzervačních přísad spolu s jinými očními kapkami, je nutno
kapky aplikovat s odstupem nejméně 10 minut.
Bez porady s ošetřujícím lékařem dávku léku neměňte.
Dbejte na to, aby se špička jednodávkové pipety nedotkla oka ani jeho okolí. Mohlo by dojít ke
kontaminaci baktériemi, které vyvolávají oční infekce, což by mohlo vést k těžkému poškození oka
a případně i ke ztrátě zraku.
Aby se zamezilo možné kontaminaci jednodávkové pipety, vyhýbejte se kontaktu špičky
jednodávkové pipety s jakýmkoli povrchem.
Pokyny k použití
Přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad z jednodávkové pipety je nutno použít okamžitě
po otevření nádobky a aplikovat jej do postiženého oka (postižených očí). Protože po otevření
samostatné jednodávkové pipety nelze zachovat sterilitu, před každým použitím se musí otevřít
nový obal a je nutno zbývající obsah okamžitě po podání zlikvidovat. Každý jednodávkový obal
obsahuje dostatek roztoku pro obě oči.
1. Otevřete sáček, který obsahuje 15 jednodávkových pipet. Jsou v něm tři stripy po
5 jednodávkových pipetách, každý je v samostatném sáčku.
2. Nejprve si umyjte ruce, pak odlomte jednu pipetu ze stripu a otáčením otevřete uzávěr
jednodávkové pipety, viz obrázek.

3. Zakloňte hlavu a stáhněte si mírně dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.
4 /6
4. Do postiženého oka (postižených očí) aplikujte podle doporučení lékaře jednu kapku.
5. Po nakapání do oka použitou pipetu zlikvidujte, i pokud je v ní ještě zbytek roztoku, aby se
zabránilo znečištění roztoku bez konzervačních přísad.
6. Zbývající pipety uchovávejte v sáčku; tyto zbývající pipety je nutno použít do 15 dnů po
otevření sáčku. Jestliže nějaké pipety zbudou 15 dní po otevření sáčku, měli by se bezpečně
zlikvidovat a měl by se otevřít nový sáček. Je důležité pokračovat v užíváni očních kapek, jak
vám předepsal lékař.
Jestliže jste použil(a) více přípravku TRUSOPT free bez konzervačních přísad než jste měl(a)
Pokud jste do oka nakapal(a) příliš mnoho kapek nebo spolkl(a) část obsahu nádobky, může se Vám
kromě jiného točit hlava, měli byste ihned vyhledat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít TRUSOPT free bez konzervačních přísad
Je důležité, abyste TRUSOPT free bez konzervačních přísad používal(a) tak, jak Vám předepsal
ošetřující lékař. Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je však už téměř čas na další
dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se k pravidelnému dávkovacímu režimu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) používat TRUSOPT free bez konzervačních přísad
Pokud musíte ukončit léčbu, nejprve vyhledejte ošetřujícího lékaře. Máte-li jakékoli další otázky,
týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás projeví alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které
mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání, měli byste přerušit používání přípravku
a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s přípravkem TRUSOPT buď během
klinických hodnocení nebo po uvedení přípravku na trh:
Velmi časté: (u více než 1 z 10 léčených pacientů)
Pálení a bodání v očích.
Časté: (u 1 z 10 až 1 ze 100 léčených pacientů)
Zarudnutí oka (očí) a kolem oka (očí), slzení nebo svědění oka (očí) a účinky na povrchu oka (očí),
otok a/nebo podráždění povrchu a okolí oka (očí), krusty na víčku, rozmazané vidění, bolest hlavy,
nevolnost, hořká chuť a únava.
Méně časté: (u 1 ze 100 až 1 z 1 000 léčených pacientů)
Zánět rohovky.
Vzácné: (u 1 ze 1 000 až 1 z 1 10 000 léčených pacientů)
Brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, dočasná krátkozrakost, která se může vyřešit,
pokud se přeruší léčba, odchlípení cévnatky (následující po filtrační operaci), bolest oka,
ledvinové kameny, závrať, krvácení z nosu, podráždění hrdla, suchá ústa, kontaktní
5 /6
dermatitida, reakce alergického typu jako je vyrážka, kopřivka, svědění, ve vzácných
případech je možný otok rtů, očí a úst, dýchavičnost a vzácněji dušnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TRUSOPT free bez konzervačních přísad UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neotevřené sáčky s přípravkem TRUSOPT free bez konzervačních přísad nepoužívejte po datu
uvedeném ve formě šesti číslic za písmeny EXP na vnější krabičce, na obalu z fólie a na každém
jednodávkovém obalu. První dvě číslice uvádějí měsíc; poslední čtyři číslice uvádějí rok. Datum
použitelnosti platí pro poslední den daného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30° C. Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.
TRUSOPT free bez konzervačních látek můžete použít 15 dní po prvním otevření sáčku.
Nepoužitou jednodávkovou pipetu po této době zlikvidujte.
Otevřené jednodávkové pipety se zbývajícím roztokem zlikvidujte okamžitě po prvním použití.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co TRUSOPT free bez konzervačních přísad obsahuje
- Léčivou látkou je dorzolamid.
- Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidu (ve formě dorzolamidi hydrochloridum 22,26 mg).
- Dalšími složkami jsou hyetelosa, mannitol, natrium-citrát, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l a
voda na injekci.
Jak přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek TRUSOPT free bez konzervačních přísad je čirý, bezbarvý nebo téměř bezbarvý, mírně
viskózní roztok. Jeden hliníkový sáček obsahuje 15 jednodávkových pipet z polyethylenu o nízké
hustotě, které obsahují 0,2 ml roztoku.
Velikosti balení:
30 0,2 ml (2 sáčky po 15 jednodávkových obalech)
60 0,2 ml (4 sáčky po 15 jednodávkových obalech)
120 0,2 ml (8 sáčků po 15 jednodávkových obalech)
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Nizozemsko
6 /6
Výrobce:
Merck Sharp Dohme
Chibret (MIRABEL PLANT)
Route de Marsat, RIOM
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
Francie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie
TRUSOPT
Francie, Německo
DORZOLAMID CHIBRET
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.4.2010

Recenze

Recenze produktu TRUSOPT FREE BEZ KONZ. PŘÍSAD 60X0,2ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRUSOPT FREE BEZ KONZ. PŘÍSAD 60X0,2ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze