Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 16268
Kód EAN: 8711141574245
Kód SÚKL: 32560
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Proč mi lékař předepsal Trusopt? Trusopt se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku a k léčbě glaukomu (zeleného zákalu). Trusopt lze používat samotný nebo ho přidávat k dalším lékům snižujícím nitrooční tlak (takzvaným beta-blokátorům).

Příbalový leták

1/6 TRUS-EE/CZR-2007
Příloha č.1. ke sdělení sp.zn. sukls185698/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRUSOPT 20 mg/ml, oční kapky, roztok
(Dorzolamidi hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TRUSOPT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRUSOPT používat
3. Jak se TRUSOPT používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TRUSOPT uchovávat
6. Další informace
1. CO JE TRUSOPT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TRUSOPT je oční inhibitor karboanhydrázy, který snižuje tlak v očích.
TRUSOPT se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku a k léčbě glaukomu (zeleného
zákalu). TRUSOPT lze používat samotný nebo ho přidávat k dalším lékům snižujícím nitrooční tlak
(takzvaným beta-blokátorům).
Zvýšený nitrooční tlak může poškodit oční nerv a může vést ke zhoršení zraku a případně až ke
slepotě. Na zvýšený nitrooční tlak Vás může upozornit jen velmi málo příznaků. Aby byl odhalen, je
třeba lékařské vyšetření. Pokud máte zvýšený nitrooční tlak, je důležité, aby se lékařské oční vyšetření
a měření nitroočního tlaku provádělo pravidelně.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRUSOPT POUŽÍVAT
Neužívejte TRUSOPT
- jestliže jste alergický/á na dorzolamid hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku
přípravku TRUSOPT
- jestliže máte závažnou poruchu ledvin
Zvláštní opatrnosti při použití TRUSOPTu je zapotřebí
Informujte svého lékaře (nebo lékárníka) o jakýchkoli zdravotních potížích, které máte v současnosti
nebo jste měl(a) v minulosti, včetně očních potíží nebo operací oka, a o všech alergiích na kterékoli
léky.
Pokud u Vás dojde k podráždění oka nebo se objeví nové oční potíže jako zarudnutí oka nebo otoky
očních víček, okamžitě o tom informujte svého lékaře.
Pokud máte podezření, že u Vás TRUSOPT vyvolává alergické reakce (například kožní vyrážku nebo
svědění), přestaňte ho používat a co nejdříve vyhledejte svého lékaře.
2/6 TRUS-EE/CZR-2007
TRUSOPT obsahuje konzervační přísadu benzalkonium-chlorid. Tato konzervační přísada se může
usazovat v měkkých kontaktních čočkách. Jestliže nosíte kontaktní čočky, poraďte se před používáním
TRUSOPTu se svým lékařem.
Použití u dětí
TRUSOPT byl studován u kojenců a dětí mladších 6 let, které měly zvýšený nitrooční tlak nebo
diagnostikovaný glaukom. Pro získání více informací se zeptejte svého lékaře.
Použití u starších osob
Ve studiích s přípravkem TRUSOPT měl TRUSOPT podobné účinky u starších i mladších pacientů.
Použití u pacientů s poruchou funkce jater
Informujte svého lékaře o všech případných onemocněních jater, které máte v současnosti nebo jste
takové onemocnění prodělal(a) v minulosti.
Těhotenství
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve , než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Při kojení nesmíte tento léčivý přípravek používat.Informujte svého lékaře o tom , že kojíte nebo se
chystáte kojit.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku TRUSOPT a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by měl proto být informován o všech lécích, které užíváte nebo hodláte užívat,
včetně jiných očních kapek a léků volně prodejných. Je obzvláště důležité, aby Váš lékař věděl, že
užíváte vysoké dávky aspirinu (kyseliny acetylsalicylové).
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Možné nežádoucí účinky očních kapek TRUSOPT, jako jsou závratě a poruchy zraku, mohou ovlivnit
Vaši schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. (Viz také bod 4.)
Důležité informace o některých složkách TRUSOPTu
TRUSOPT obsahuje konzervační látku benzalkonium-chlorid. Tato konzervační látka se může ukládat
v měkkých kontaktních čočkách a případně čočky zbarvit. Jestliže nosíte kontaktní čočky, je třeba se
poradit se svým lékařem dříve, než začnete TRUSOPT používat.
3. JAK SE TRUSOPT POUŽÍVÁ
Vždy používejte TRUSOPT přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud se TRUSOPT používá samostatně, dávka je po jedné kapce do postiženého oka (očí) 3x denně
(ráno, odpoledne a večer).
Jestliže Vám lékař doporučí používání TRUSOPTu spolu s očními kapkami obsahujícími
beta-blokátory, aby došlo ke snížení nitroočního tlaku, potom je dávkování po jedné kapce
TRUSOPTu do postiženého oka (očí) 2x denně (ráno a večer).
Jestliže používáte TRUSOPT s dalšími očními kapkami, tyto oční kapky by měly být vkapávány
s odstupem nejméně 10 minut.
Aby se zabránilo možné kontaminaci, nesmí přijít kapací konec lahvičky do přímého kontaktu
s žádným jiným povrchem ani se dotknout oka nebo okolních tkání.
3/6 TRUS-EE/CZR-2007
Jestliže jste použil(a) více přípravku TRUSOPT, než jste měl(a)
Pokud dojde ke spolknutí obsahu lahvičky, musíte okamžitě vyhledat svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) použít TRUSOPT
TRUSOPT je nutno používat tak, jak Vám předepsal Váš lékař. Pokud dávku vynecháte, vezměte si ji
co nejdříve. Pokud ale už je téměř čas na další dávku, vynechanou dávku vypusťte a vraťte se
k pravidelnému dávkovacímu režimu.
Jestliže jste přestal(a) používat TRUSOPT
Neměňte dávkování léku, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Pokud musíte přestat s léčbou, ihned se
spojte s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Návod k použití
1. Před prvním použitím léku zkontrolujte, zda je kontrolní proužek neporušen. U dosud neotevřené
nádobky je mezi lahvičkou a víčkem mezera.
Opening Arrows šipky ukazující směr otevírání víčka
Safety Strip kontrolní proužek
2. Odtrhněte kontrolní proužek, tím je lahvička připravena k použití.
Gap mezera
Finger Push Area místo, kde se nádobka stlačuje prsty
Opening Arrows
Safety Strip
Gap
Finger Push Area
4/6 TRUS-EE/CZR-2007
3. Nádobku otevřete odšroubováním víčka ve směru šipek na vrchu víčka.
4. Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.
5. Uchopte lahvičku tak, abyste se palcem nebo ukazovákem dotýkali pružné plochy "Finger Push
Area (viz obrázek) a otočte ji dnem vzhůru. Mírným stiskem se aplikuje jedna kapka dle pokynu
lékaře.
NEDOTÝKEJTE SE OKA ANI OČNÍHO VÍČKA KONCEM KAPACÍHO UZÁVĚRU!

Finger Push Area místo, kde se nádobka stlačuje prsty
6. Opakujte kroky 4 a 5 u druhého oka, jestliže to doporučuje Váš lékař.
7. Uzavřete lahvičku zašroubováním víčka a jeho pevným dosednutím k nádobce.
Finger Push Area
Finger Push Area
5/6 TRUS-EE/CZR-2007
8. Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto
otvor v něm NEZVĚTŠUJTE.
9. Po vypotřebování všech dávek zůstane v lahvičce ještě malé množství TRUSOPTu. Tímto se
neznepokojujte, protože malé množství TRUSOPTu bylo přidáno navíc a Vy dostanete přesnou
dávku TRUSOPTu, kterou Vám lékař předepsal. Nesnažte se z lahvičky přebytek kapek získat.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i TRUSOPT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Pacienti mohou pociťovat oční příznaky jako pálení a píchání, rozostřené vidění, svědění, slzení,
zarudnutí očí, bolest v očích, otoky přední vrstvy oka, tvorbu strupů na očních víčkách nebo otoky
očních víček. Po aplikaci očních kapek můžete pocítit nahořklou chuť.
Mezi další nežádoucí účinky patří bolest hlavy, nevolnost, únava, závrať, mravenčení, ledvinové
kameny, krvácení z nosu, sucho v ústech, podráždění hrdla a reakce alergického typu včetně vyrážky,
kopřivky, svědění a dýchavičnost.
Vzácně se mohou vyskytnout i jiné nežádoucí účinky než výše uvedené; některé z nich mohou být
závažné. Další informace o nežádoucích účincích můžete získat od svého lékaře nebo lékárníka. Oba
mají podrobnější seznam nežádoucích účinků.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK TRUSOPT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě 1530 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce. První dvě čísla
znamenají měsíc a poslední dvě čísla rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.
TRUSOPT nesmí být používán déle než 4 týdny po prvním otevření lahvičky.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co TRUSOPT obsahuje
- Léčivou látkou je 20 mg/ml dorzolamidum (jako 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum).
- Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát citronanu sodného, roztok hydroxidu
sodného 1 mol/l a voda na injekci. Jako konzervační látka je přidán benzalkonium-chlorid.
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení
TRUSOPT se dodává v lahvičkách s obsahem 5 ml roztoku.
6/6 TRUS-EE/CZR-2007
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Nizozemsko
Výrobce
Merk Sharp & Dohme Chibret
Mirabel Plant
Route de Marsat, Riom
63963 Clermont-Ferrand Cedex 9
Francie
Další informace můžete získat od svého lékaře nebo lékárníka, kteří mají podrobnější informace
o očních kapkách TRUSOPT a Vašem očním onemocnění.
Další informace o tomto přípravku získáte také u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Evropská 2588/33A
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel: +420 233 010 111
msd_cr@merck.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.9.2011

Recenze

Recenze produktu TRUSOPT 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRUSOPT 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze