Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

TRISEQUENS 3X28(=84) Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19498

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19498
Kód EAN: 8590355000579
Kód SÚKL: 56202
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Trisequens je přípravek hormonální substituční terapie (HST), který se používá k následujícím účelům: - Zmírnění nebo odstranění menopauzálních symptomů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy, atd.), které ženy pociťují. - Trisequens je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, které mají zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1/10 

sp.zn.sukls190224/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Trisequens potahované tablety 

 

Estradiolum/norethisteroni acetas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Trisequens a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens používat 

3. 

Jak se přípravek Trisequens používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Trisequens uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Trisequens a k čemu se používá 

 
Trisequens je přípravek sekvenční kombinované hormonální substituční terapie (HST), který se užívá 
každý den bez přerušení. Trisequens je určen pro ženy po menopauze, od jejichž poslední přirozené 
menstruace uběhlo již minimálně 6 měsíců. 
 
Trisequens obsahuje 2 hormony, estrogen (estradiol) a progestagen (norethisteron-acetát). Estradiol 
v přípravku Trisequens je totožný s estradiolem, který se vytváří ve vaječnících žen, a je klasifikován 
jako přirozený estrogen. Norethisteron-acetát je syntetický progestagen, který působí podobně jako 
progesteron, což je další důležitý ženský pohlavní hormon. 
 
Trisequens se používá: 
 
Ke zmírnění symptomů objevujících se po menopauze  
Během menopauzy klesá množství estrogenu produkovaného ženským organismem. To může 
způsobovat příznaky, jako jsou návaly horka v obličeji, na krku a hrudníku. Trisequens zmírňuje tyto 
postmenopauzální příznaky. Trisequens vám bude předepsán pouze, pokud vás tyto příznaky silně 
omezují v běžném životě. 
 
K prevenci osteoporózy
 
U některých žen po menopauze může dojít ke zkřehnutí kostí (osteoporóza). Měla byste s lékařem 
probrat všechny dostupné možnosti. 
Pokud máte v důsledku osteoporózy zvýšené riziko zlomenin, a jiné léky pro vás nejsou vhodné, 
můžete užívat Trisequens, abyste zabránila osteoporóze po menopauze. 
 
Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené. 
 
 

2/10 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens používat 

 
Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky 
 
Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat, 
eventuálně zda budete v léčbě pokračovat. 
 
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků či operace) jsou 
omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HST se může lišit. Pohovořte 
si o tom s lékařem. 
 
Než začnete léčbu hormonální substituční terapií, či než ji začnete užívat znovu, lékař zjistí vaši a 
rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout pro provedení lékařských vyšetření. Ta mohou 
zahrnovat vyšetření prsů a/nebo interní vyšetření, pokud je to nezbytné. 
 
Po zahájení léčby přípravkem Trisequens byste měla chodit na pravidelná vyšetření (minimálně 
jednou ročně). Při těchto návštěvách si s lékařem pohovořte o přínosech a rizicích pokračující léčby 
přípravkem Trisequens. 
 
Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře. 
 
Nepoužívejte přípravek Trisequens: 
 
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, 
pohovořte si se svým lékařem, než Trisequens začnete užívat. 
Trisequens neužívejte: 
• 

jestliže je u Vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u Vás na ni podezření  

• 

jestliže je u Vás zjištěna rakovina děložní sliznice (rakovina endometria) či jiný zhoubný 
estrogenně podmíněný nádor či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás 
na něj podezření 

• 

jestliže trpíte jakýmkoliv vaginálním krvácením, u něhož nebyla zjištěna příčina  

• 

jestliže trpíte nadměrným zesílením děložní sliznice (hyperplazií endometria), které není 
léčeno 

• 

jestliže máte krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), například v dolních končetinách 
(trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve 

• 

jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (jako například nedostatek proteinu C, proteinu 
S nebo antitrombinu). 

• 

jestliže trpíte nebo jste někdy prodělala onemocnění způsobené krevními sraženinami v tepnách 
jako je například infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris 

• 

jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a hodnoty jaterních testů se nevrátily do 
normálu  

• 

jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo na kteroukoliv 
další složku přípravku Trisequens (viz bod 6. Obsah balení a další informace

• 

jestliže trpíte vzácným onemocněním krve tzv. porfyrií, které je dědičné 

 
Pokud se u vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat Trisequens, 
okamžitě ho vysaďte a hned kontaktujte lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před zahájením léčby informujte lékaře, jestliže se u vás vyskytly níže uvedené stavy, neboť se mohou 
objevit znovu nebo se mohou během léčby přípravkem Trisequens zhoršit. Pokud tomu tak je, lékař vás 
může zvát na kontroly častěji: 
 
• 

děložní fibroidy 

• 

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní 
sliznice (hyperplazie endometria) 

3/10 

• 

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie)

• 

zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (například pokud matka, sestra či 
babička onemocněly rakovinou prsu) 

• 

vysoký krevní tlak 

• 

jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater 

• 

diabetes 

• 

žlučové kameny 

• 

migréna nebo těžké bolesti hlavy 

• 

onemocnění imunitního systému, které ovlivňuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus 
erythematosus, SLE) 

• 

epilepsie 

• 

astma 

• 

onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza) 

• 

velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy) 

• 

zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami 

• 

nesnášenlivost na laktózu 

 
Ukončete léčbu přípravkem Trisequens a okamžitě kontaktujte svého lékaře 
Pokud se u vás během užívání HST objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků: 
• 

kterýkoliv ze stavů uvedený v bodě Nepoužívejte přípravek Trisequens 

• 

žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může to být příznak jaterního onemocnění. 

• 

stoupne-li silně váš krevní tlak (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě) 

• 

objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény 

• 

otěhotníte-li 

• 

objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například: 

- bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny 
- náhlá bolest na prsou 
- potíže s dýcháním 
Více informací viz Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie) 
 
Upozornění
: Trisequens není antikoncepce. Pokud od vaší poslední menstruace uplynulo méně než 
12 měsíců nebo pokud je vám méně než 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí 
antikoncepci. Poraďte se s lékařem. 
 
HST a rakovina 
 
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice 
(rakovina endometria) 
 
Užívání HST pouze na bázi samotných estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice 
(hyperplazie endometria) a vzniku rakoviny děložní sliznice (rakovina endometria). 
Progestagen obsažený v přípravku Trisequens vás před tímto dodatečným rizikem chrání. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50-65 let, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina 
endometria v průměru u 5 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, bude 
rakovina endometria diagnostikována u 10 až 60 žen z 1 000 (tj. 5 až 55 případů navíc), a to 
v závislosti na dávce a délce užívání. 
 
Neočekávané krvácení 
Po dobu užívání přípravku Trisequens se u vás bude dostavovat měsíční krvácení (tzv. krvácení 
z vysazení přidaného progestagenu). Pokud se však objeví neočekávané krvácení či kapky krve 
(špinění) mimo měsíční krvácení, které: 
• 

trvá déle než prvních šest měsíců 

• 

objeví se po více než 6 měsících od začátku užívání přípravku Trisequens 

4/10 

• 

pokračuje i po vysazení přípravku Trisequens 

navštivte lékaře, jakmile to bude možné. 
 
Rakovina prsu 
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové (a možná rovněž samotné 
estrogenové) léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Toto dodatečné riziko závisí na tom, jak dlouho 
HST užíváte. Dodatečné riziko se projevuje po několika letech. Vrací se však k normálu během 
několika (většinou pěti) let po ukončení léčby. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu delší než 5 let diagnostikována 
rakovina prsu v průměru u 9 až 17 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, to bude 13 až 
23 případů na 1 000 žen (tj. 4 až 6 případů navíc). 
 
Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte změny jako: 
• 

dolíčky v kůži 

• 

změny na bradavkách 

• 

jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte. 

 
Dále se doporučuje účastnit se mamografického screeningového programu, pokud je vám tato možnost 
nabídnuta. Při mamografickém screeningovém vyšetření je důležité, abyste upozornila zdravotní sestru či 
personál obsluhující mamograf, že užíváte hormonální substituční terapii, protože tato léčba může zvyšovat 
denzitu prsů, což může ovlivnit výsledky mamogramu. Při zvýšené denzitě prsů nemusí mamografie odhalit 
všechny bulky. 
 
Rakovina vaječníků (ovarií) 
 
Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání 
HST obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným 
rizikem rakoviny vaječníků. 
 
Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54 let, které 
neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HST 
po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc). 
 
Účinky HST na srdce a krevní oběh
 
 
Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie) 
Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek HST přibližně 1,3 až 3násobné než u žen, které 
HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby. 
 
Krevní sraženina může být vážná, a pokud vnikne do plic, může způsobit bolest na prsou, 
dýchavičnost, slabost nebo dokonce úmrtí. 
 
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách, je vyšší, pokud jste vyššího věku a 
pokud se na vás vztahuje některý z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud pro vás platí 
některá z těchto podmínek: 
• 

po delší období nemůžete chodit kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (viz bod 3 Pokud 
musíte podstoupit operaci

• 

máte výraznou nadváhu (BMI>30kg/m

2

• 

máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky 
zamezujícími vzniku krevních sraženin 

• 

u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami v dolních 
končetinách, plicích nebo jiných orgánech 

• 

máte systémový lupus erythematosus (SLE) 

5/10 

• 

máte rakovinu 

 
Příznaky krevní sraženiny najdete v části Ukončete léčbu přípravkem Trisequens a okamžitě 
kontaktujte svého lékaře
. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat vznik krevní 
sraženiny v žilách v průměru u 4 až 7 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, to bude 9 až 12 
případů na 1 000 žen, (tj. 5 případů navíc). 
 
Onemocnění srdce (infarkt) 
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu. 
 
U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik 
ischemické choroby srdeční než u žen, jež žádnou HST neužívají.  
 
Cévní mozková příhoda 
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HST cca 1,5 násobně vyšší než u žen, jež HST 
neužívají. Počet případů cévní mozkové příhody navíc v důsledku užívání HST se bude zvyšovat s 
věkem. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat výskyt cévní 
mozkové příhody v průměru u 8 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST déle než 5 let, to bude 11 případů na 1 000 žen (tj. 
3 případy navíc). 
 
Další stavy 
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST začaly 
užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Trisequens 
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Trisequens, což může vést 
k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky: 
• 

Léky k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) 

• 

Léky k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin) 

• 

Léky k léčbě infekce HIV (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir) 

• 

Léky používané k léčbě žloutenky typu C (například telaprevir) 

• 

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum

 
Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinky přípravku Trisequens: 
• 

Léky obsahující ketokonazol (přípravky proti plísním) 

 
Při současné léčbě cyklosporinem se může projevit vliv přípravku Trisequens. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používala nebo které možná budete používat, o bylinných léčivých přípravcích a ostatních přírodních 
produktech. 
 
Laboratorní testy 
Potřebujete-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte 
přípravek Trisequens, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
Přípravek Trisequens s jídlem a pitím 

6/10 

Tablety lze užívat jak s jídlem a pitím, tak i nalačno. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství: 
Trisequens je určen pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, léčbu přípravkem 
Trisequens přerušte a kontaktujte lékaře. 
 
Kojení
: Trisequens nesmíte používat, jestliže kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Trisequens nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Trisequens obsahuje: 
Trisequens obsahuje monohydrát laktózy. Pokud trpíte nesnášenlivostí na některé typy cukrů, poraďte 
se před použitím přípravku Trisequens se svým lékařem. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Trisequens používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud nepřecházíte z jiné hormonální substituční terapie, můžete začít léčbu přípravkem Trisequens 
v jakýkoliv vhodný den. Pokud přecházíte z jiné hormonální substituční terapie, poraďte se s lékařem, 
kdy byste měla léčbu přípravkem Trisequens začít. 
 
Užívejte jednu tabletu denně, přibližně ve stejnou dobu 
 
Jedno balení obsahuje 28 tablet 
1. až 12. den 

Užívejte jednu modrou tabletu každý den po dobu 12 dní 

13. až 22. den  Užívejte jednu bílou tabletu každý den po dobu 10 dní 
23. až 28. den  Užívejte jednu červenou tabletu každý den po dobu 6 dní 
 
Tabletu zapijte sklenicí vody. 
 
Jakmile vypotřebujete celé kalendářové balení, pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového 
balení bez přerušení. Krvácení podobné menstruaci (cyklus) se obvykle objeví na začátku užívání 
nového balení. 
 
Pro další informace o používání kalendářového balení čtěte NÁVOD PRO POUŽITÍ na konci 
příbalové informace. 
 
Lékař vám má předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná nejkratší 
dobu. Poraďte se s lékařem, pokud se vám zdá, že vaše dávka je příliš silná nebo naopak není dosti silná. 
 
Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění obtíží, obraťte se na svého lékaře. S léčbou byste 
měla pokračovat pouze, dokud přínos léčby bude převažovat nad jejími riziky.  
 
Jestliže jste užila více přípravku Trisequens, než jste měla 
Pokud jste užila více tablet přípravku Trisequens, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo 
s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Trisequens, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Trisequens 
Zapomenete-li si vzít tabletu v obvyklou dobu, užijte ji v průběhu následujících 12 hodin. Pokud již 
uběhlo víc než 12 hodin, začněte s léčbou následující den jako obvykle. Nezdvojujte následující 
dávku, abyste doplnila vynechanou dávku.  
Opomenutí dávky může zvýšit pravděpodobnost výskytu náhlého krvácení a špinění. 
 

7/10 

Jestliže jste přestala používat přípravek Trisequens 
Chcete-li léčbu přípravkem Trisequens ukončit, promluvte si nejprve se svým lékařem. Lékař vám 
vysvětlí účinky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Pokud musíte podstoupit operaci: 
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte ošetřujícího chirurga, že užíváte Trisequens. Možná bude 
třeba přestat užívat Trisequens čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních 
sraženin (viz bod 2, Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie)). Zeptejte se svého lékaře, kdy 
budete moci léčbu přípravkem Trisequens opět zahájit.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST neužívají: 
• 

rakovina prsu 

• 

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) 

• 

rakovina vaječníků 

• 

krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolie) 

• 

onemocnění srdce 

• 

cévní mozková příhoda 

• 

pravděpodobná ztráta paměti, pokud je s léčbou HST započato po 65. roku života 

Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než 
začnete přípravek Trisequens používat

 
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – projeví u 1 až 10 žen z 1 000) 
Může se objevit přecitlivělost/alergie, byť se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky 
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících stavů: kopřivku, svědění, otoky, 
dýchací obtíže, nízký krevní tlak (bledá a chladná pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, což mohou 
být známky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se objeví některý ze zmíněných příznaků, přestaňte 
Trisequens užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

 
Velmi časté nežádoucí účinky
 
• 

Bolesti nebo citlivost prsů 

• 

Nepravidelná menstruace nebo nadměrné menstruační krvácení 

 
Časté nežádoucí účinky 
• 

Bolesti hlavy 

• 

Zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin 

• 

Zánět pochvy 

• 

Poševní infekce spojené s plísňovými onemocněními 

• 

Migréna, která se objevila nově nebo která se zhoršila 

• 

Deprese, která se objevila nově nebo která se zhoršila 

• 

Nausea (nevolnost)  

• 

Bolesti břicha, otok nebo nepříjemný pocit v břiše 

• 

Otok nebo zvětšení prsů  

• 

Bolest zad 

• 

Křeče dolních končetin 

• 

Děložní fibroidy (nezhoubný nádor dělohy), zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt děložních 
fibroidů 

• 

Otok horních nebo dolních končetin (periferní otoky)  

• 

Zvyšování tělesné hmotnosti 

8/10 

 
Méně časté nežádoucí účinky  
• 

Plynatost nebo otoky 

• 

Akné 

• 

Vypadávání vlasů (alopecie) 

• 

Abnormální nadměrný růst chloupků podobný mužskému 

• 

Svědění nebo kopřivka 

• 

Zánět žil (povrchová tromboflebitida) 

• 

Lék neúčinkuje 

• 

Alergická reakce 

• 

Hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice) 

• 

Bolestivá menstruace 

• 

Nervozita 

 

Vzácné 

nežádoucí účinky 

• 

Plicní embolie (krevní sraženina) (viz část Krevní sraženiny v žilách v bodě 2 Čemu musíte 
věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens užívat
). 

• 

Hluboký zánět žil spojený s trombózou (krevní sraženina) 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
• 

Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria) 

• 

Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku 

• 

Onemocnění žlučníku, žlučové kameny, zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt žlučových 
kamenů 

• 

Nadměrná sekrece mazu, kožní vyrážky 

• 

Akutní alergická reakce projevující se otoky (angioneurotický edém) nebo jeho recidiva 

• 

Nespavost, závratě, úzkost 

• 

Změny sexuálních potřeb  

• 

Poruchy vidění 

• 

Snížení tělesné hmotnosti 

• 

Zvracení 

• 

Pálení žáhy 

• 

Svědění pochvy a genitálií 

• 

Infarkt myokardu a cévní mozková příhoda 

 
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně: 
• 

Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10 

• 

Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100 

• 

Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000 

• 

Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000 

• 

Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000 

• 

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit 

 
Další nežádoucí účinky kombinované HST 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST 
• 

Různá kožní onemocnění: 
- zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma) 
- bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (nodózní erytém) 
- zarudlá nebo bolestivá vyrážka ve tvaru terče (multiformní erytém) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

9/10 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Trisequens uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před chladem.  
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Trisequens obsahuje 
– 

Léčivými látkami jsou estradiolum a norethisteroni acetas. 

– 

Jedna modrá potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum). 

– 

Jedna bílá potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) a 
norethisteroni acetas 1 mg. 

– 

Jedna červená potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 1 mg (jako estradiolum 
hemihydricum). 

– 

Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-
stearát. 

– 

Potahová vrstva (modré tablety) obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171), 
indigokarmín (E132) a makrogol 400. 

– 

Potahová vrstva (bílé tablety) obsahuje: Hypromelosu, triacetin a mastek. 

– 

Potahová vrstva (červené tablety) obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171), 
červený oxid železitý (E172) a propylenglykol. 

 
Jak přípravek Trisequens vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm. Na modrých tabletách je vyraženo NOVO 280. Na 
bílých tabletách je vyraženo NOVO 281. Na červených tabletách je vyraženo NOVO 282. 
Jedno balení o 28 tabletách obsahuje 12 modrých tablet, 10 bílých tablet a 6 červených tablet. 
 
Dostupné velikosti balení: 
• 

1 x 28 potahovaných tablet 

• 

3 x 28 potahovaných tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
DK-2880 Bagsværd, 
Dánsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  27.4.2016 
 

10/10 

 
NÁVOD PRO POUŽITÍ 
 
Návod k použití kalendářového balení 
 
1. 

Nastavení otočného lékového kalendáře 

 
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku. 
 

 

 
2. 

Jak si vezmete první tabletu 

 
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu. 
 

 

 
3. 

Otočte víčkem každý den 

 
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak 
znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte pouze jednu tabletu jedenkrát denně. 
 
Průhledným víčkem lze pootočit teprve tehdy, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném 
okénku. 
 

 

 
 
 

Recenze

Recenze produktu TRISEQUENS 3X28(=84) Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRISEQUENS 3X28(=84) Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám