Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

TRISEQUENS 1X28 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19499

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19499
Kód EAN: 8590355000562
Kód SÚKL: 96382
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Trisequens je přípravek hormonální substituční terapie (HST), který se používá k následujícím účelům: - Zmírnění nebo odstranění menopauzálních symptomů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy, atd.), které ženy pociťují. - Trisequens je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, které mají zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1/10
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls212706/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Trisequens potahované tablety
Estradiolum a norethisteroni acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Trisequens a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens používat
3. Jak se přípravek Trisequens používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Trisequens uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TRISEQUENS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Trisequens je přípravek sekvenční kombinované hormonální substituční terapie (HST), který se užívá
každý den bez přerušení. Trisequens je vhodný pro ženy po menopauze, od jejichž poslední přirozené
menstruace uběhlo již minimálně 6 měsíců.
Přípravek Trisequens obsahuje dva hormony, estrogen (estradiol) a progestagen (norethisteron-acetát).
Estradiol v přípravku Trisequens je totožný s estradiolem, který se vytváří ve vaječnících žen, a je
klasifikován jako přirozený estrogen. Norethisteron-acetát je syntetický progestagen, který působí
podobně jako progesteron, což je další důležitý ženský pohlavní hormon.
Trisequens je indikován
ke zmírnění nepříjemných menopauzálních symptomů jako jsou návaly horka, noční pocení,
suchost pochvy u žen po menopauze, kterým nebyla odňata děloha
k prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, které mají zvýšené riziko budoucích
zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky.
Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TRISEQUENS POUŽÍVAT
Bezpečnost HST
Kromě přínosů má HST také některá rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda máte HST
začít užívat a zda máte v léčbě pokračovat.
Lékařské vyšetření
2/10
Než začnete léčbu hormonální substituční terapií, měl by lékař zjistit vaši a rodinnou anamnézu. Lékař
se může rozhodnout pro vyšetření prsů a/nebo břicha a rovněž může provést interní vyšetření, avšak
pouze v případě, pokud jsou tato vyšetření pro vás nezbytná či je-li pro to zvláštní důvod.
Po zahájení léčby přípravkem Trisequens byste měla chodit na pravidelná vyšetření (minimálně
jednou ročně). Při těchto návštěvách s vámi lékař může hovořit o přínosech a rizicích pokračující
léčby přípravkem Trisequens.
Kromě pravidelných kontrol u lékaře nezapomínejte:
Pravidelně si vyšetřovat prsy, zda nedošlo ke změnám jako jsou vznik dolíčků v kůži, změny
na bradavkách nebo jakékoliv zatvrdliny, které vidíte či cítíte
Pravidelně podstupovat screeningová vyšetření prsů (mamografie) a cytologické vyšetření
děložního čípku (cervikální test).
Nepoužívejte přípravek Trisequens:
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů, oznamte to svému lékaři. Trisequens
nezačínejte užívat:
jestliže je u Vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u Vás na ni podezření
jestliže je u Vás zjištěna rakovina děložní sliznice (rakovina endometria) či jiný zhoubný
estrogenně podmíněný nádor či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás
na něj podezření
jestliže trpíte abnormálním vaginálním krvácením neznámého původu
jestliže trpíte hyperplazií endometria (nadměrným růstem děložní sliznice), která není léčena
jestliže máte krevní sraženiny v žilách (žilní tromboembolie), v dolních končetinách
(trombóza hlubokých žil) nebo plicích (plicní embolie) nebo jste je prodělala dříve
jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (trobmofilní porucha jako například nedostatek
proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu).
jestliže jste v prodělala infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu nebo pokud máte anginu
pectoris, jež způsobuje nepříjemný pocit, tlak nebo bolest na prsou
jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a hodnoty jaterních testů se nevrátily do
normálu
jestliže jste alergická (přecitlivělá) na estradiol, norethisteron-acetát nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Trisequens (viz bod 6. Další informace)
jestliže trpíte porfyrií (metabolickým onemocněním způsobujícím poruchu tvorby krevního
barviva).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trisequens je zapotřebí:
Informujte lékaře, trpíte-li níže uvedenými onemocněními nebo jestliže se u Vás tato onemocnění
vyskytla již dříve. Váš lékař může vaši léčbu bedlivěji sledovat. Tyto stavy se mohou ve vzácných
případech během léčby přípravkem Trisequens projevit znovu nebo se mohou zhoršit:
pokud trpíte leiomyomy (nezhoubné nádory dělohy) nebo endometriózou (stav, kdy děložní
sliznice roste mimo dělohu, což způsobuje bolest nebo krvácení), nebo pokud se tyto stavy
v minulosti u vás vyskytly
máte-li v anamnéze uváděné krevní sraženiny (trombóza) nebo vyskytují-li se u vás rizikové
faktory pro vznik krevních sraženin (viz níže Krevní sraženiny v žilách) (tyto rizikové faktory a
příznaky krevních sraženin jsou uvedeny v bodě 4 Další nežádoucí účinky kombinované HST)
vyskytují-li se u vás rizikové faktory pro vznik estrogenně podmíněných nádorů např. měl-li
někdo z vašich blízkých příbuzných (matka, sestra nebo babičky) rakovinu prsu a/nebo
endometria,
máte-li vysoký krevní tlak
máte-li onemocnění jater jako je adenom jater (nezhoubný nádor)
máte-li diabetes mellitus s postižením cév nebo bez něj
máte-li žlučové kameny
máte-li migrény nebo těžké bolesti hlavy
máte-li systémový lupus erythematodes (SLE - autoimunitní onemocnění)
3/10
měla-li jste hyperplazii endometria (nadměrný růst děložní sliznice)
máte-li epilepsii
máte-li astma
máte-li otosklerózu (progresivní/zhoršující se ztráta sluchu).
Máte-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři, že užíváte přípravek Trisequens, protože estrogen
může výsledky některých vyšetření ovlivnit.
Máte-li podstoupit operaci, oznamte to svému lékaři. Možná budete muset přípravek Trisequens 4
6 týdnů před operací vysadit, aby se snížilo riziko krevních sraženin. Lékař vám oznámí, kdy budete
moci začít přípravek znovu užívat.
HST a rakovina
Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina
endometria)
U žen, které nemají odňatu dělohu a které po delší dobu užívají HST pouze na bázi estrogenů, je
zvýšené riziko nadměrného růstu děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakoviny děložní sliznice
(rakovina endometria).
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě (jako je například přípravek Trisequens) pomáhá toto
dodatečné riziko snižovat.
Srovnání
U žen, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována rakovina endometria
v průměru u 5 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, by se
počet dodatečných případů mohl pohybovat v rozmezí 5 až 55 na 1 000 žen, v závislosti na dávce a
délce užívání.
Přidání progestagenu k léčbě samotnými estrogeny výrazně snižuje riziko rakoviny endometria.
Rakovina prsu
Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové (a možná rovněž samotné
estrogenové) léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Záleží na tom, jak dlouho HST užíváte.
Dodatečné riziko se projevuje po zhruba 3 letech. Vrací se však k normálu během několika (většinou
pěti) let po ukončení léčby.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 65 let, které HST neužívají, bude za dobu delší než 5 let diagnostikována
rakovina prsu v průměru u 9 až 12 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 65 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 6 na 1 000 žen.
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude za dobu více než 5 let diagnostikována rakovina
prsu v průměru u 14 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 4 na 1 000 žen.
Rakovina vaječníků
Rakovina vaječníků je mnohem vzácnější onemocnění než rakovina prsu. Má se za to, že dlouhodobé
užívání (alespoň 5 až 10 let) přípravků HST obsahujících pouze estrogeny přináší lehce zvýšené riziko
rakoviny vaječníků. Některé studie naznačují že dlouhodobé užívání kombinované HST může přinášet
podobné nebo poněkud nižší riziko.
U žen, které užívaly HST déle než 5 let bude na 2 5000 žen 1 případ navíc.
4/10
Účinky HST na srdce a krevní oběh
Krevní sraženiny v žilách (venózní trobmoembolie)
HST zvyšuje riziko krevních sraženin v žilách 1,3 až 3násobně, a to zvláště v prvním roce léčby.
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách je obecně vyšší, pokud se na vás
vztahuje jeden nebo více z níže uvedených případů:
jste vyššího věku
jste těhotná nebo jste krátce po porodu
užíváte estrogeny
u vás nebo u někoho z vašich blízkých příbuzných se vyskytly problémy s krevními sraženinami
v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech
máte výraznou nadváhu
trpíte onemocněním systémový lupus erythematodes (SLE)
máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky
zamezujícími vznik krevních sraženin (antikoagulanty)
po delší období nemůžete chodit či stát kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění
(dlouhodobá imobilizace)
máte rakovinu
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat vznik krevní
sraženiny v žilách v průměru u 4 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST více než 5 let, bude počet
dodatečných případů 5 na 1 000 žen.
Ischemická choroba srdeční
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci srdečních chorob. U žen užívajících estrogen-
progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik ischemické choroby srdeční než u žen, jež
žádnou HST neužívají. Vzhledem k tomu, že výchozí absolutní riziko ischemické choroby srdeční
silně závisí na věku, je u zdravých žen blížících se menopauze dodatečný počet případů ischemické
choroby srdeční způsobených užíváním estrogen-progestagenové HST velmi nízký, avšak bude se
zvyšovat s přibývajícím věkem.
Cévní mozková příhoda
Kombinovaná estrogen-progestagenová HST i HST na bázi samotných estrogenů zvyšují riziko cévní
mozkové příhody až 1,5 násobně. Srovnatelné riziko u žen užívajících HST oproti těm, jež HST
neužívají, nevykazuje změny s věkem nebo dobou, jež uplynula od menopauzy. Protože riziko cévní
mozkové příhody je však silně závislé na věku, bude celkové riziko cévní mozkové příhody u žen
užívajících HST s věkem stoupat.
Srovnání
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu delší než 5 let předpokládat výskyt cévní
mozkové příhody v průměru u 8 žen z 1 000.
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST déle než 5 let, bude počet dodatečných případů 3
na 1 000 žen.
Další stavy
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Riziko pravděpodobné ztráty paměti může být poněkud vyšší u žen,
jež nějaký druh HST začaly užívat po 65. roce věku.
5/10
Přípravek Trisequens přestaňte užívat:
Pokud se u vás objeví kterýkoli z níže uvedených příznaků, ukončete léčbu přípravkem Trisequens a
okamžitě kontaktujte svého lékaře:
- Objeví-li se u vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény
- Objeví-li se u vás žluté zbarvení kůže nebo očí (žloutenka) nebo jiná jaterní onemocnění
- Stoupne-li během užívání přípravku Trisequens silně váš krevní tlak (příznaky vysokého
krevního tlaku jsou například bolest hlavy, únava, závratě).
- Otěhotníte-li
- Objeví-li se některý ze stavů uvedený v bodě 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Trisequens používat.
Krvácení během užívání přípravku Trisequens
Trisequens způsobuje měsíční krvácení podobné menstruaci, jež se obvykle objeví na začátku užívání
nového balení. Pokud je krvácení silnější než obvykle, měla byste to říci lékaři. U některých žen se
však může během několika prvních měsíců léčby přípravkem Trisequens objevit nepravidelné
krvácení nebo špinění. Toto krvácení je však odlišné. Máte-li nepravidelné krvácení nebo špinění,
které trvá déle než jen několik prvních měsíců, které se objeví až po určité době užívání HST či
pokračuje i poté, co byla léčba přípravkem Trisequens ukončena, kontaktujte lékaře, jakmile to bude
možné.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léčivé přípravky mohou snižovat účinek přípravku Trisequens:
Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin)
Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin)
Léky používané k léčbě infekce HIV (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)
Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)
Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinky přípravku Trisequens:
Přípravky obsahující ketokonazol (přípravky proti plísním)
Při současném podávání cyklosporinu může dojít ke zvýšení hladin cyklosporinu v krvi.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Používání přípravku Trisequens s jídlem a pitím
Tablety lze užívat jak s jídlem a pitím, tak i nalačno.
Těhotenství a kojení
Těhotenství: přípravek Trisequens byste neměla užívat, jste-li těhotná.
Pokud otěhotníte během používání přípravku Trisequens, léčbu okamžitě přerušte a kontaktujte lékaře.
Kojení: Trisequens neužívejte, jestliže kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Trisequens nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Trisequens:
Trisequens obsahuje monohydrát laktózy. Pokud vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
typů cukrů, poraďte se před užíváním přípravku Trisequens se svým lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRISEQUENS POUŽÍVÁ
6/10
Vždy užívejte přípravek Trisequens přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud nepřecházíte z jiné hormonální substituční terapie, můžete začít léčbu přípravkem Trisequens
v jakýkoliv vhodný den. Pokud přecházíte z jiné hormonální substituční terapie, poraďte se s lékařem,
kdy byste měla léčbu přípravkem Trisequens začít.
Užívejte jednu tabletu denně, přibližně ve stejnou dobu
Jedno balení obsahuje 28 tablet
1. až 12. den Užívejte jednu modrou tabletu každý den po dobu 12 dní
13. až 22. den Užívejte jednu bílou tabletu každý den po dobu 10 dní
23. až 28. den Užívejte jednu červenou tabletu každý den po dobu 6 dní
Tabletu zapijte sklenicí vody.
Jakmile vypotřebujete celé kalendářové balení, pokračujte s léčbou tabletami z dalšího kalendářového
balení bez přerušení. Krvácení podobné menstruaci se obvykle objeví na začátku užívání nového
balení.
Pro další informace o používání kalendářového balení čtěte NÁVOD PRO POUŽITÍ na konci
příbalové informace.
Při léčbě menopauzálních příznaků by měla být použita nejnižší účinná dávka, která působí zmírnění
příznaků, a to po co nejkratší dobu.
Jestliže po 3 měsících léčby nepociťujete zmírnění obtíží, obraťte se na svého lékaře. S léčbou byste
měla pokračovat pouze, dokud přínos léčby bude převažovat nad jejími riziky.
Jestliže jste užila více přípravku Trisequens, než jste měla:
Pokud jste užila více tablet přípravku Trisequens, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo
s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Trisequens, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Trisequens:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnila vynechanou dávku. Zapomenete-li si vzít tabletu
v obvyklou dobu, užijte ji v průběhu následujících 12 hodin. Pokud již uběhlo víc než 12 hodin,
začněte s léčbou následující den jako obvykle.
Opomenutí dávky může zvýšit pravděpodobnost výskytu náhlého krvácení a špinění.
Chcete-li léčbu přípravkem Trisequens ukončit.
Chcete-li léčbu přípravkem Trisequens z jakéhokoliv důvodu ukončit, promluvte si o svém rozhodnutí
se svým lékařem. Vysvětlí Vám účinky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Trisequens nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek projeví u 1 až 10 žen z 1000)
Může se objevit přecitlivělost/alergie, byť se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících stavů: kopřivku, svědění, otoky,
dýchací obtíže, nízký krevní tlak (bledá a chladná pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, což mohou
být známky anafylaktické reakce/šok. Pokud se objeví některý ze zmíněných příznaků, přestaňte
Trisequens užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
7/10
Nežádoucí účinky se mohou objevovat s určitou frekvencí, která je definována následovně:
Velmi časté: projeví se u více než 1 pacienta z 10
Časté: projeví se u 1 až 10 pacientů ze 100
Méně časté: projeví se u 1 až 10 pacientů z 1 000
Vzácné: projeví se u 1 až 10 pacientů z 10 000
Velmi vzácné: projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit
Velmi časté nežádoucí účinky
Bolesti nebo citlivost prsů
Nepravidelná menstruace nebo nadměrné menstruační krvácení
Časté nežádoucí účinky
Bolesti hlavy
Zvýšení hmotnosti způsobené zadržováním tekutin
Zánět pochvy
Poševní infekce spojené s plísňovými onemocněními
Migréna, která se objevila nově nebo která se zhoršila
Deprese, která se objevila nově nebo která se zhoršila
Nausea (nevolnost)
Bolesti břicha, otok nebo nepříjemný pocit v břiše
Otok nebo zvětšení prsů
Bolest zad
Křeče dolních končetin
Děložní fibroidy (nezhoubný nádor dělohy), zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt děložních
fibroidů
Otok horních nebo dolních končetin (periferní otoky )
Zvyšování tělesné hmotnosti
Méně časté nežádoucí účinky
Plynatost nebo otoky
Akné
Vypadávání vlasů (alopecie)
Abnormální nadměrný růst chloupků podobný mužskému
Svědění nebo kopřivka
Zánět žil (povrchová tromboflebitida)
Lék neúčinkuje
Alergická reakce
Hyperplazie endometria (nadměrný růst děložní sliznice)
Bolestivá menstruace
Nervozita
Vzácné nežádoucí účinky
Plicní embolie (krevní sraženina) (viz rovněž část Krevní sraženiny v bodě 2 Čemu musíte
věnovat pozornost, než začnete přípravek Trisequens užívat).
Hluboký zánět žil spojený s trombózou (krevní sraženina)
Velmi vzácné nežádoucí účinky
Rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku
8/10
Onemocnění žlučníku, žlučové kameny, zhoršení, nový nebo opakovaný výskyt žlučových
kamenů
Nadměrná sekrece mazu, kožní vyrážky
Akutní alergická reakce projevující se otoky (angioneurotický edém) nebo jeho recidiva
Nespavost, závratě, úzkost
Změny sexuálních potřeb
Poruchy vidění
Snížení tělesné hmotnosti
Zvracení
Pálení žáhy
Svědění pochvy a genitálií
Infarkt myokardu a cévní mozková příhoda
Další nežádoucí účinky kombinované HST
Ženy užívající HST mají lehce zvýšené riziko vzniku následujících onemocnění
Rakovina prsu (více informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Rakovina prsu)
Nadměrný růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) (více
informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie
endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina endometria)
Rakovina vaječníků (více informací naleznete také v bodě 2 HST a rakovina, Rakovina
vaječníků)
Krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické příhody)
(více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní oběh, Krevní sraženiny
v žilách (venózní trobmoembolie))
Onemocnění srdce (více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní oběh,
Ischemická choroba srdeční)
Cévní mozková příhoda (více informací naleznete také v bodě 2 Účinky HST na srdce a krevní
oběh, Cévní mozková příhoda)
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Ztmavnutí kůže (chloasma)
Závažné postižení kůže, které může postihnout ústa a další části těla (multiformní erytém)
Purpurově červené otoky holení, stehen a méně často též paží. Mohou se též objevit
kloubní a svalové bolesti a horečka (nodózní erytém)
Purpurové nebo červenohnědé skvrny na kůži (vaskulární purpura)
Pravděpodobná ztráta paměti, pokud pacientky začínají užívat HST po 65. roce věku
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TRISEQUENS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Trisequens nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Chraňte před chladem.
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
9/10
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Trisequens obsahuje
- Léčivými látkami jsou estradiolum a norethisteroni acetas.
Jedna modrá potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum).
Jedna bílá potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum) a
norethisteroni acetas 1 mg.
Jedna červená potahovaná tableta obsahuje: Estradiolum 1 mg (jako estradiolum
hemihydricum).
- Pomocné látky jsou: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-
stearát.
Potahová vrstva (modré tablety) obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171),
indigkarmín (E132) a makrogol 400.
Potahová vrstva (bílé tablety) obsahuje: Hypromelosu, triacetin a mastek.
Potahová vrstva (červené tablety) obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171),
červený oxid železitý (E172) a propylenglykol.
Jak přípravek Trisequens vypadá a co obsahuje toto balení
Potahované tablety jsou kulaté o průměru 6 mm. Na modrých tabletách je vyraženo NOVO 280. Na
bílých tabletách je vyraženo NOVO 281. Na červených tabletách je vyraženo NOVO 282.
Jedno balení o 28 tabletách obsahuje 12 modrých tablet, 10 bílých tablet a 6 červených tablet.
Dostupné velikosti balení:
1 x 28 potahovaných tablet
3 x 28 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsvrd,
Dánsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 20.4.2011.
NÁVOD PRO POUŽITÍ
Návod k použití kalendářového balení
1. Nastavení otočného lékového kalendáře
Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku.
10/10
2. Jak si vezmete první tabletu
Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu.
3. Otočte víčkem každý den
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak
znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte pouze jednu tabletu jedenkrát denně.
Průhledným víčkem lze pootočit teprve tehdy, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném
okénku.

Recenze

Recenze produktu TRISEQUENS 1X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRISEQUENS 1X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám