Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

TRISENOX 1MG/ML 10X10ML Koncentrát pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26091

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 26091
Kód EAN: 5909990016433
Kód SÚKL: 27800
Trisenox se používá u pacientů trpících akutní promyelocytární leukémií (APL), u nichž byly jiné způsoby léčby této choroby neúspěšné. APL představuje ojedinělý typ myeloidní leukémie, nemoci, při níž se vyskytují abnormální bílé krvinky, abnormální krvácení a modřiny.

Příbalový leták

1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

2

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
TRISENOX 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jeden ml přípravku TRISENOX obsahuje 1 mg arseni trioxidum. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Koncentrát pro infuzní roztok 
Sterilní, čirý, bezbarvý vodný roztok 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 
TRISENOX je indikován k indukci remise a konsolidace u dospělých pacientů s: 
 

nově diagnostikovanou akutní promyelocytární leukémií (APL) ohrožených nízkým až středním 
rizikem (počet leukocytů ≤ 10 x 10

3

/µl) v kombinaci s kyselinou all-trans retinovou (ATRA), 

 

relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémií (APL) (předchozí léčba měla zahrnovat 
terapii retinoidy a chemoterapii), 

která je charakterizována přítomností translokace t(15;17) a/nebo přítomností genu promyelocytární 
leukémie/alfa-receptoru tretinoinu (gen PLM/RAR-alfa). 
 
Poměr odpovědí jiných podtypů akutní myelogenní leukémie na oxid arsenitý nebyl zkoumán. 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 
TRISENOX musí být podáván pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou akutních leukémií a 
je nutno dodržovat speciální postupy monitorování, popsané v bodu 4.4.  
 
Dávkování 
 
Pro dospělé i starší osoby je doporučena stejná dávka. 
 
Nově diagnostikovaná akutní promyelocytární leukémie (APL) s nízkým až středním rizikem 
 
Schéma indukční léčby 
TRISENOX musí být podáván intravenózně v dávce 0,15 mg/kg/den každý den, dokud nedojde ke 
kompletní remisi. Pokud ke kompletní remisi nedojde do 60 dnů, je třeba podávání ukončit. 
 
Konsolidační schéma 
TRISENOX musí být podáván intravenózně v dávce 0,15 mg/kg/den, 5 dní v týdnu. V léčbě je nutné 
pokračovat 4 týdny, poté je nutné přerušení v délce 4 týdnů; celkem jsou nutné 4 tyto cykly. 
 
Relabující/refrakterní akutní promyelocytární leukémie (APL) 
 
Schéma indukční léčby 
TRISENOX musí být podáván intravenózně ve fixních dávkách 0,15 mg/kg/den jednou denně, dokud 
nedojde ke kompletní remisi (v buněčné hmotě kostní dřeně je přítomno méně než 5 % blastů a není 

3

 

prokázána přítomnost leukemických buněk). Pokud ke kompletní remisi nedojde do 50 dnů, je třeba 
dávkování přerušit. 
 
Konsolidační schéma 
Konsolidační léčba musí být zahájena 3 až 4 týdny po skončení indukční léčby. TRISENOX je třeba 
podávat intravenózně v 25 dávkách 0,15 mg/kg/den, a to pět po sobě jdoucích dnů v týdnu, po nichž 
následuje dvoudenní pauza; toto schéma se opakuje po dobu pěti týdnů. 
 
Úprava dávkování 
 
Léčba přípravkem TRISENOX se musí dočasně přerušit před koncem léčebného cyklu kdykoliv, 
jakmile je zpozorován třetí nebo vyšší stupeň toxicity podle verze 2 Obecných kritérií toxicity 
Národního ústavu pro rakovinu („National Cancer Institute Common Toxicity Criteria“) a pokud se 
předpokládá, že tato toxicita by mohla souviset s léčbou přípravkem TRISENOX. U pacientů, u nichž 
se objeví nežádoucí účinky, které jsou považovány za související s přípravkem TRISENOX, lze 
pokračovat v léčbě teprve po vyřešení toxické příhody nebo až se abnormalita, jež byla příčinou 
přerušení léčby, navrátí do výchozí hodnoty. V takovýchto případech musí být léčba obnovena v 
dávce, která představuje 50 % předchozí denní dávky. Pokud do sedmi dnů od obnovení léčby ve 
snížené dávce nedojde k opakování toxické příhody, lze denní dávku zvýšit zpět na 100 % původní 
dávky. Pacienti, u kterých dojde k opakovanému výskytu toxicity, musejí být z léčby vyřazeni. 
Další informace týkající se EKG, abnormalit elektrolytů a hepatotoxicity viz bod 4.4. 
 
Zvláštní populace 
 
Pacienti s poruchou funkce jater 
 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny jaterních poruch a při léčbě 
přípravkem TRISENOX se mohou projevit hepatotoxické účinky, je třeba dbát opatrnosti při 
používání přípravku TRISENOX u pacientů s poruchou funkce jater (viz body 4.4 a 4.8). 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny poruch ledvin, je třeba dbát 
opatrnosti při používání přípravku TRISENOX u pacientů s poruchou funkce ledvin. 
 
Pediatrická populace 
 
Bezpečnost a účinnost přípravku TRISENOX u dětí ve věku do 17 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje pro děti ve věku 5 až 16 let jsou popsány v bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit 
žádná doporučení ohledně dávkování. Nejsou dostupné žádné údaje pro děti ve věku do 5 let. 
 
Způsob podání 
 
TRISENOX musí být podáván intravenózně po dobu jedné až dvou hodin. Dobu trvání infuze lze 
prodloužit až na 4 hodiny, pokud jsou pozorovány vasomotorické reakce. Centrální žilní katétr není 
nezbytný. Pacienti musí být na počátku léčby hospitalizováni vzhledem k symptomům choroby a k 
zajištění příslušného monitorování. 
 
Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 

4

 

4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 
Pacienti s klinicky nestabilní APL jsou zvláště rizikoví a bude zapotřebí u nich častěji sledovat 
elektrolyty a hladinu cukru v krvi a častěji provádět vyšetření hematologických a renálních parametrů, 
parametrů koagulace a jaterní testy. 
 
Syndrom aktivace leukocytů (diferenciační syndrom APL) 
27 % pacientů trpících relabující/refrakterní APL a léčených oxidem arsenitým hlásilo příznaky 
podobné syndromu nazývanému RA-akutní promyelocytární leukémie (retinoic-acid-acute 
promyelocytic leukaemia, RA-APL) neboli diferenciační syndrom APL, pro nějž je typická horečka, 
dušnost, přírůstky tělesné hmotnosti, pulmonální infiltráty a pleurální nebo perikardiální výpotky, 
s leukocytózou nebo bez ní. Tento syndrom může způsobit úmrtí. U pacientů s nově diagnostikovanou 
APL léčených oxidem arsenitým a kyselinou all-trans retinovou (ATRA) byl zjištěn diferenciační 
syndrom APL v 19 % případů, a to včetně 5 závažných případů. Při prvních známkách, které by 
mohly naznačovat vznik tohoto syndromu (nevysvětlitelná horečka, dušnost a/nebo zvýšení tělesné 
hmotnosti, abnormální nálezy poslechového vyšetření hrudníku nebo abnormality patrné na 
rentgenových snímcích), musí být léčba přípravkem TRISENOX dočasně zastavena a je třeba ihned 
zahájit podávání vysokých dávek steroidů (dexamethason 10 mg intravenózně dvakrát denně), a to bez 
ohledu na počet leukocytů; léčba musí pokračovat minimálně po dobu tří dnů nebo déle, dokud 
známky a symptomy nevymizí. V klinicky opodstatněných případech/podle potřeby se též doporučuje 
konkomitantní léčba diuretiky. U většiny pacientů není zapotřebí během léčby diferenciačního 
syndromu APL ukončit podávání přípravku TRISENOX trvale. Jakmile dojde k odeznění známek 
a symptomů, lze znovu zahájit léčbu přípravkem TRISENOX v dávce, která bude během prvních 
7 dnů odpovídat 50 % předchozí dávky. Poté, pokud se předchozí toxicita znovu nezhorší, může být 
léčba přípravkem TRISENOX obnovena v plné dávce. V případě, že se symptomy objeví znovu, je 
nutné dávkování přípravku TRISENOX snížit na předchozí výši. Aby se předešlo vzniku 
diferenciačního syndromu APL během indukční léčby, lze u pacientů s APL od 1. dne aplikace 
přípravku TRISENOX až do konce indukční léčby podávat prednison (0,5 mg/kg tělesné hmotnosti 
denně po celou dobu indukční léčby). Doporučuje se nekombinovat léčbu steroidy s chemoterapií, 
neboť neexistují žádné zkušenosti s podáváním steroidů a chemoterapie během léčby syndromu 
aktivace leukocytů vyvolaného přípravkem TRISENOX. Zkušenosti získané po uvedení na trh 
naznačují, že podobný syndrom může nastat u pacientů s jinými typy maligních onemocnění. 
Monitorování a léčbu těchto pacientů je třeba provádět postupem popsaným výše. 
 
Abnormality v elektrokardiogramu (EKG) 
Oxid arsenitý může způsobit prodloužení QT intervalu a kompletní atrioventrikulární blokádu. 
Prodloužení QT intervalu může vést k ventrikulární arytmii typu torsades de pointes, která může mít 
za následek smrt. Předchozí léčba anthracykliny může zvýšit riziko prodloužení QT intervalu. Riziko 
vzniku torsades de pointes souvisí s mírou prodloužení QT intervalu, se souběžným podáváním 
léčivých přípravků prodlužujících QT interval (jako jsou antiarytmika tříd Ia a III, např. chinidin, 
amiodaron, sotalol, dofetilid), antipsychotik (např. thioridazinu), antidepresiv (např. amitriptylinu), 
některých makrolidů (např. erythromycinu), některých antihistaminik (např. terfenadinu a astemizolu), 
některých chinolonových antibiotik (např. sparfloxacinu) a jiných jednotlivých léčivých přípravků, 
která prodlužují QT interval (např. cisaprid), s anamnézou torsades de pointes, s dříve existujícím 
prodloužením QT intervalu, s městnavým srdečním selháváním, s podáváním diuretik způsobujících 
úbytek draslíku, amfotericinu B nebo s jinými stavy, které ústí v hypokalémii nebo hypomagnezémii. 
V klinických studiích prováděných s pacienty s relabujícím/refrakterním onemocněním se u 40 % 
pacientů léčených přípravkem TRISENOX objevilo alespoň jednou prodloužení upraveného QT 
intervalu (QTc) přesahující 500 ms. Prodloužení QTc intervalu bylo pozorováno mezi prvním až 
pátým týdnem po infuzi přípravku TRISENOX, s návratem k základní hodnotě do osmi týdnů po 
infuzi přípravku TRISENOX. U jednoho pacienta (kterému bylo souběžně podáváno několik léčivých 
přípravků včetně amfotericinu B) se během indukční léčby relapsu APL oxidem arsenitým objevily 
asymptomatické torsades de pointes. U nově diagnostikované APL vykazovalo při podávání oxidu 
arsenitého v kombinaci s ATRA (viz bod 4.8) 15,6 % pacientů prodloužení QTc intervalu. U jednoho 
nově diagnostikovaného pacienta byla indukční léčba ukončena z důvodu závažného prodloužení QTc 
intervalu a abnormalit elektrolytů v den 3 indukční léčby. 
 

5

 

Doporučení pro monitorování EKG a elektrolytů 
Před zahájením léčby přípravkem TRISENOX musí být provedeno 12svodové EKG a musí být 
vyhodnocena hladina elektrolytů v séru (draslík, vápník a hořčík) a kreatininu; stávající abnormality 
elektrolytů musejí být upraveny a pokud možno je třeba vysadit léčivé přípravky, které způsobují 
prodloužení QT intervalu. Srdeční činnost pacientů s rizikovými faktory prodloužení QTc intervalu 
nebo s rizikovými faktory pro torsades de pointes by měla být kontinuálně monitorována (pomocí 
EKG). Pokud je QTc interval delší než 500 ms, je třeba dokončit nápravná opatření a QTc interval 
musí být znovu vyhodnocen sérií EKG; pokud je to možné, lze si vyžádat radu specialisty, než se 
začne uvažovat o podání přípravku TRISENOX. Během léčby přípravkem TRISENOX musejí být 
udržovány koncentrace draslíku nad 4 mEq/l a koncentrace hořčíku nad 1,8 mg/dl. Pacienti, u nichž 
absolutní hodnota QT intervalu přesáhne 500 ms, musejí být znovu vyšetřeni a je třeba neprodleně 
učinit opatření k úpravě souběžných rizikových faktorů, pokud tyto existují, přičemž je třeba zvážit 
rizika a přínosy pokračování nebo ukončení léčby přípravkem TRISENOX. Pokud dojde k synkopě, 
zrychlenému nebo nepravidelnému srdečnímu rytmu, je třeba pacienta hospitalizovat a průběžně 
sledovat, musejí být vyhodnoceny elektrolyty v séru a do té doby, než se QTc interval sníží na 460 ms, 
než se upraví abnormality elektrolytů a než vymizí synkopa a nepravidelný srdeční rytmus, musí být 
léčba přípravkem TRISENOX dočasně přerušena. Po zotavení je třeba znovu zahájit léčbu v dávce, 
která odpovídá 50 % předchozí denní dávky. Pokud se prodloužení QTc intervalu znovu neprojeví 
během 7 dnů po obnovení léčby při snížené dávce, lze druhý týden znovu zahájit léčbu přípravkem 
TRISENOX v dávce 0,11 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Pokud nedojde k prodloužení, lze denní 
dávku zvýšit zpět na 100 % původní dávky. Údaje o účinku oxidu arsenitého na QTc interval během 
infuze nejsou k dispozici. Elektrokardiogramy musejí být prováděny během indukce a konsolidace 
dvakrát týdně; u klinicky nestabilních pacientů pak častěji. 
 
Hepatotoxicita (stupně 3 nebo vyšší) 
Ve skupině pacientů nově diagnostikovaných s APL a ohrožených nízkým až středním rizikem se 
během indukční nebo konsolidační léčby oxidem arsenitým v kombinaci s ATRA (viz bod 4.8) 
u 63,2 % z nich projevily hepatotoxické účinky stupně 3 nebo 4. Toxické účinky však odezněly po 
dočasném přerušení podávání oxidu arsenitého, ATRA nebo obou přípravků. Léčba přípravkem 
TRISENOX musí být ukončena před plánovaným koncem léčby vždy, když se zjistí hepatotoxicita 
3. stupně nebo vyšší na základě obecných kritérií toxicity Národního ústavu pro rakovinu (National 
Cancer Institute Common Toxicity Criteria). Jakmile koncentrace bilirubinu, SGOT a/nebo alkalické 
fosfatázy poklesne pod čtyřnásobek normálního horního limitu, je třeba znovu zahájit léčbu 
přípravkem TRISENOX v dávce odpovídající 50 % předchozí dávky podávané během prvních 7 dnů. 
Poté, pokud se předchozí toxicita znovu nezhorší, lze léčbu přípravkem TRISENOX opět zahájit 
v plné dávce. Pokud se hepatotoxicita projeví znovu, musí být léčba přípravkem TRISENOX trvale 
ukončena. 
 
Úprava dávkování 
Léčba přípravkem TRISENOX musí být dočasně přerušena před koncem léčebného cyklu kdykoliv, 
jakmile je zpozorován třetí nebo vyšší stupeň toxicity podle obecných kritérií toxicity Národního 
ústavu pro rakovinu („National Cancer Institute Common Toxicity Criteria“) a pokud se předpokládá, 
že tato toxicita by mohla souviset s léčbou přípravkem TRISENOX (viz bod 4.2). 
 
Laboratorní vyšetření 
Hladiny elektrolytů a glukózy v krvi, vyšetření hematologických a renálních parametrů, parametrů 
koagulace a jaterní testy musejí být po dobu indukční fáze sledovány minimálně dvakrát týdně, u 
klinicky nestabilních pacientů pak častěji a minimálně jednou týdně po dobu konsolidační fáze. 
 
Pacienti s poruchou funkce ledvin 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny poruch ledvin, je 
doporučeno dbát opatrnosti při užívání přípravku TRISENOX u pacientů s poruchou funkce ledvin. 
Zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin jsou nedostačující k rozhodnutí, zda je nutná 
úprava dávkování. 
Používání přípravku TRISENOX u dialyzovaných pacientů nebylo studováno. 
 

6

 

Pacienti s poruchou funkce jater 
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje pro všechny skupiny jaterních poruch a při léčbě 
oxidem arsenitým se mohou projevit hepatotoxické účinky, je třeba při používání přípravku 
TRISENOX u pacientů s jaterními poruchami dbát opatrnosti (viz bod 4.4 o hepatotoxicitě a bod 4.8). 
Zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce jater jsou nedostačující k rozhodnutí, zda je nutná 
úprava dávkování. 
 
Starší populace 
O využití přípravku TRISENOX pro starší osoby existují jen omezené klinické údaje. U těchto osob je 
třeba zachovávat opatrnost. 
 
Hyperleukocytóza 
Léčba oxidem arsenitým u některých pacientů s relabující/refrakterní APL souvisela s rozvojem 
hyperleukocytózy (≥ 10 x 10

3

/μl). Zdálo se, že neexistuje souvislost mezi základní hodnotou počtu 

bílých krvinek a rozvojem hyperleukocytózy ani korelace mezi základní hodnotou počtu bílých 
krvinek a nejvyšší hodnotou počtu bílých krvinek. Hyperleukocytóza nebyla nikdy léčena dodatečnou 
chemoterapií a vyřešila se při pokračování v léčbě přípravkem TRISENOX. Počty bílých krvinek 
během konsolidace nebyly tak vysoké jako během indukční léčby a pohybovaly se do 10 x 10

3

/μl, 

s výjimkou jednoho pacienta, jehož počet bílých krvinek během konsolidace činil 22 x 10

3

/μl. U 

dvaceti pacientů s relabující/refrakterní APL (50 %) se projevila leukocytóza, ovšem u všech těchto 
pacientů se počty bílých krvinek snižovaly nebo se normalizovaly do doby, kdy došlo k remisi kostní 
dřeně, a cytotoxická chemoterapie ani leukoferéza nebyly potřebné. U 35 ze 74 (47 %) pacientů nově 
diagnostikovaných s APL a ohrožených nízkým až středním rizikem se během indukční terapie 
vyvinula leukocytóza (viz bod 4.8). Všechny případy však byly úspěšně léčeny hydroxykarbamidem. 
 
U pacientů s nově diagnostikovanou relabující/refrakterní APL, u kterých se po zahájení léčby vyvine 
chronická leukocytóza, je třeba podávat hydroxykarbamid. S podáváním hydroxykarbamidu 
v příslušné dávce je třeba pokračovat, aby byl zachován počet bílých krvinek ≤ 10 x 10

3

/μl, a poté je 

nutné dávku postupně snižovat. 
 
Tabulka 1 Doporučení pro zahájení léčby hydroxykarbamidem 

Počet leukocytů 

Hydroxykarbamid 

10-50 x 10

3

/µl 

500 mg čtyřikrát denně 

> 50 x 10

3

/µl 

1 000 mg čtyřikrát denně 

 
Vznik druhotných primárních malignit 
Léčivá látka přípravku TRISENOX, oxid arsenitý, je lidský karcinogen. Sledujte, zda u pacientů 
nevznikají druhotné primární malignity. 
 
4.5 

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Nebyla prováděna žádná formální posouzení farmakokinetických interakcí mezi přípravkem 
TRISENOX a jinými léčivými přípravky. 
 
Léčivé přípravky, o nichž je známo, že způsobují prodloužení QT/QTc intervalu, hypokalemii nebo 
hypomagnezemii 
Prodloužení QT/QTc intervalu se během léčby oxidem arsenitým očekává, hlášeny byly také torsades 
de pointes a kompletní srdeční blokáda. U pacientů, kteří užívají nebo užívali léčivé přípravky, o nichž 
je známo, že způsobují hypokalemii nebo hypomagnezemii, jako jsou diuretika nebo amfotericin B, 
může být riziko torsades de pointes vyšší. Doporučuje se zvýšená opatrnost, pokud se TRISENOX 
podává společně s jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že prodlužují QT/QTc interval, jako 
jsou makrolidová antibiotika či antipsychotikum thioridazin, nebo s léčivými přípravky, o nichž je 
známo, že způsobují hypokalemii nebo hypomagnezemii. Další informace o léčivých látkách 
způsobujících prodloužení QT intervalu jsou uvedeny v bodu 4.4. 
 

7

 

Léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají hepatotoxické účinky 
Při léčbě oxidem arsenitým se mohou projevit hepatotoxické účinky, a proto je třeba dbát opatrnosti 
při používání přípravku TRISENOX společně s léčivými přípravky, o nichž je známo, že mají 
hepatotoxické účinky (viz bod 4.4 a 4.8). 
 
Další antileukemika 
 
Vliv přípravku TRISENOX na účinnost jiných antileukemik není znám. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 
Antikoncepce u mužů a žen 
 
Ženy ve fertilním věku a muži musí během léčby přípravkem TRISENOX používat účinnou 
antikoncepci. 
 
Těhotenství 
 
Studie na zvířatech prokázaly, že oxid arsenitý má embryotoxické a teratogenní účinky (viz bod 5.3). 
Studie se u těhotných žen, užívajících přípravek TRISENOX, neprováděly. Pokud je tento léčivý 
přípravek užíván během těhotenství nebo pokud pacientka během jeho užívání otěhotní, musí být 
informována o možném poškození plodu. 
 
Kojení 
 
Arsen se vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k možným závažným nežádoucím 
účinkům, které by během kojení mohl TRISENOX vyvolat, musí být kojení přerušeno před 
podáváním a v průběhu léčby TRISENOXEM. 
 
Fertilita 
 
S přípravkem TRISENOX nebyly provedeny žádné klinické ani neklinické studie fertility. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 
Přípravek TRISENOX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Souhrn bezpečnostního profilu 
 
Nežádoucí účinky spojené s CTC stupněm 3 a 4 se v klinických studiích vyskytly u 37 % pacientů 
s refrakterní/relabující APL. Nejčastěji hlášené reakce byly: hyperglykémie, hypokalémie, neutropenie 
a zvýšené hodnoty alaninaminotransferázy (ALT). Leukocytóza se vyskytla u 50 % pacientů trpících 
refrakterní/relabující APL; byla stanovena na základě hematologického posouzení. 
 
Závažné nežádoucí účinky byly u populace s refrakterní/relabující APL časté (1 - 10 %) a nikoliv 
neočekávané. Tyto závažné nežádoucí účinky přičítané oxidu arsenitému zahrnovaly diferenciační 
syndrom APL (3), leukocytózu (3), prodloužený QT interval (4, 1 včetně torsades de pointes), atriální 
fibrilaci/síňový flutter (1), hyperglykémii (2) a řadu různých závažných nežádoucích účinků 
souvisejících s krvácením, infekcemi, bolestmi, průjmy a nauzeou. 
 
Nežádoucí příhody vyžadující naléhavou léčbu měly u pacientů s refrakterní/relabující APL obecně 
tendenci v průběhu času ustupovat, snad proto, že došlo ke zmírnění vlastního chorobného procesu. 
Pacienti měli tendenci snášet konsolidaci a udržovací léčbu s nižší toxicitou než během indukce. To je 
pravděpodobně dáno nárůstem nežádoucích příhod vlivem nezvládnutého chorobného procesu na 

8

 

počátku léčby a vlivem velkého množství souběžně podávaných léčivých přípravků potřebných pro 
zvládnutí symptomů a morbidity. 
 

Ve fázi 3, multicentrické, noninferiorní studie srovnávající 

kyselinu all-trans-retinovou 

(ATRA) s 

chemoterapií a ATRA s oxidem arsenitým u nově diagnostikovaných pacientů s APL s nízkým až 
středním rizikem (studie APL0406; viz také bod 5.1), byly pozorovány závažné nežádoucí účinky 
včetně jaterní toxicity, trombocytopenie, neutropenie a prodloužení QTc intervalu u pacientů léčených 
oxidem arsenitým. 

 
Tabulkový seznam nežádoucích účinků 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve studii APL0406 u nově diagnostikovaných pacientů a 
v klinických studiích a/nebo post-marketingovém sledování u relabujících/ refrakterních pacientů s 
APL. Nežádoucí účinky jsou řazeny v tabulce 2 dle MedDRA s preferencí termínů podle orgánové 
třídy a frekvence výskytu během klinických studií. Frekvence nežádoucích účinků v klinických 
studiích s přípravkem TRISENOX u pacientů s APL byla definována následovně: (velmi časté ≥ 1/10), 
(časté ≥ 1/100 až < 1/10), (méně časté ≥ 1/1 000 až < 1/100), není známo (z dostupných údajů nelze 
určit). 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka 2 
 

Všechny stupně  Stupně ≥ 3 

Infekce a infestace 
Herpes zoster 

Časté 

Není známo 

Sepse  

Není známo 

Není známo 

Pneumonie 

Není známo 

Není známo 

Poruchy krve a lymfatického systému 
Febrilní neutropenie 

Časté 

Časté 

Leukocytóza 

Časté 

Časté 

Neutropenie 

Časté  

Časté 

Pancytopenie 

Časté 

Časté 

Trombocytopenie 

Časté 

Časté 

Anémie 

Časté 

Není známo 

Leukopenie 
Lymfopenie 

Není známo 
Není známo 

Není známo 
Není známo 

Poruchy metabolismu a výživy 
Hyperglykémie 

Velmi časté 

Velmi časté 

Hypokalemie 

Velmi časté 

Velmi časté 

Hypomagnesemie 

Velmi časté 

Časté 

Hypernatremie 

Časté 

Časté 

Ketoacidóza 

Časté 

Časté 

Hypermagnesemie 

Časté 

Není známo 

Dehydratace 

Není známo 

Není známo 

Retence tekutin 

Není známo 

Není známo 

Psychiatrické poruchy 
Stav zmatenosti 

Není známo 

Není známo 

Poruchy nervového systému 
Parestezie 
Závrať 

Velmi časté 
Velmi časté 

Časté 
Není známo 

Bolest hlavy 

Velmi časté 

Není známo 

Konvulze 

Časté 

Není známo 

Poruchy oka 
Rozmazané vidění 

Časté 

Není známo 

Srdeční poruchy 
Tachykardie 

Velmi časté 

Časté 

9

 

 

Všechny stupně  Stupně ≥ 3 

Perikardialní výpotek 

Časté 

Časté 

Ventrikulární extrasystoly 

Časté 

Není známo 

Srdeční selhání 

Není známo 

Není známo 

Ventrikulární tachykardie 

Není známo 

Není známo 

Cévní poruchy 
Vaskulitida 
Hypotenze 

Časté 
Časté 

Časté 
Není známo 

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 
Diferenciační syndrom 

Velmi časté 

Velmi časté 

Dyspnoe 

Velmi časté 

Časté 

Hypoxie 

Časté 

Časté 

Pleurální výpotek 

Časté 

Časté 

Pleuritická bolest 

Časté 

Časté 

Plicní alveolární hemoragie 

Časté 

Časté 

Pneumonitida 

Není známo 

Není známo 

Gastrointestinální poruchy 
Průjem 

Velmi časté 

Časté 

Zvracení 
Nauzea 

Velmi časté 
Velmi časté 

Není známo 
Není známo 

Abdominální bolest 

Časté 

Časté 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Pruritus 

Velmi časté 

Není známo 

Vyrážka 

Velmi časté 

Není známo 

Erytém 

Časté 

Časté 

Otok obličeje 

Časté 

Není známo 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Myalgie 

Velmi časté 

Časté 

Artralgie 

Časté 

Časté 

Bolest kostí 

Časté 

Časté 

Poruchy ledvin a močových cest 
Renální selhání 

Časté 

Není známo 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Pyrexie 

Velmi časté 

Časté 

Bolest 

Velmi časté 

Časté 

Únava 

Velmi časté 

Není známo 

Edém 

Velmi časté  

Není známo 

Bolest na hrudi 

Časté 

Časté 

Zimnice 

Časté 

Není známo 

Vyšetření 
Zvýšení alaninaminotransferázy  

Velmi časté 

Časté 

Zvýšení aspartátaminotransferázy  

Velmi časté 

Časté 

Prodloužení QT intervalu na EKG  

Velmi časté 

Časté 

Hyperbilirubinemie 

Časté 

Časté 

Zvýšení hladiny kreatininu v krvi 

Časté 

Není známo 

Zvýšení tělesné hmotnosti 
Zvýšené hladiny gamaglutamyltransferázy* 

Časté 
Není známo* 

Není známo 
Není známo* 

*Ve studii CALGB C9710 byly zvýšené hladiny CGT stupně ≥ 3 nahlášeny u 2 pacientů z 200, kterým 
byly podány konsolidační cykly přípravku TRISENOX (cyklus 1 a cyklus 2) a u žádného v kontrolním 
rameni. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
 
Diferenciační syndrom 
Během léčby přípravkem TRISENOX mělo 14 z 52 pacientů ve studiích APL s relabujícími pacienty 
jeden či několik symptomů diferenciačního syndromu APL, pro nějž je typická horečka, dušnost, 

10

 

váhové přírůstky, plicní infiltráty a pleurální nebo perikardiální výpotky, s leukocytózou nebo bez ní 
(viz bod 4.4). 27 pacientů trpělo během indukce leukocytózou (počet bílých krvinek 

 10 x 10

3

/

l), u 

čtyř z nich hodnoty přesahovaly 100 000/

l. Základní hodnota počtu bílých krvinek nekorelovala 

s rozvojem leukocytózy ve studii a počty bílých krvinek během konsolidační léčby nebyly tak vysoké 
jako v průběhu indukce. V těchto studiích nebyla leukocytóza léčena chemoterapeutiky. Léčivé 
přípravky, které se používají pro snížení počtu bílých krvinek, jsou často příčinou exacerbace toxicit 
souvisejících s leukocytózou, přičemž žádný standardní postup se neukázal jako účinný. Jeden pacient 
léčený v rámci paliativního léčebného programu zemřel na mozkovou příhodu, jejíž příčinou byla 
leukocytóza, následující po léčbě chemoterapeutiky ke snížení počtu bílých krvinek. Doporučeným 
postupem je pozorování a intervence jen ve vybraných případech. 
 
V pivotních studiích s relabujícími pacienty byla mortalita, jejíž příčinou bylo krvácení vlivem 
diseminované intravaskulární koagulace (DIC - disseminated intravascular coagulation), velmi častá 
(> 10 %), což odpovídá mortalitě v rané fázi tak, jak je uváděna v literatuře. 
 
U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem byl zjištěn 
diferenciační syndrom v 19 % případů, a to včetně 5 těžkých případů. 
 
Zkušenosti získané po uvedení přípravku na trh ukazují, že diferenciační syndrom, podobně jako 
syndrom kyseliny retinové, byl hlášen rovněž při léčbě jiných malignit, a ne pouze při léčbě APL 
přípravkem TRISENOX. 
 
Prodloužení QT intervalu 
Oxid arsenitý může vyvolat prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4). Prodloužení QT intervalu může 
vést k ventrikulární arytmii typu torsades de pointes, která může mít za následek smrt. Riziko vzniku 
torsades de pointes souvisí s mírou prodloužení QT intervalu, se souběžným podáváním léčivých 
přípravků, které prodlužují QT interval, s anamnézou torsades de pointes, s dříve existujícím 
prodloužením QT intervalu, s městnavým srdečním selháváním, s podáváním diuretik způsobujících 
úbytek draslíku nebo s jinými stavy, které ústí v hypokalemii nebo hypomagnezemii. Jedna pacientka 
(které bylo souběžně podáváno několik léčivých přípravků, včetně amfotericinu B) trpěla 
symptomatickými torsades de pointes během indukční léčby relabující APL oxidem arsenitým. Do 
konsolidace přešla bez dalšího důkazu prodloužení QT intervalu. 
 
U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem bylo zjištěno 
prodloužení QTc intervalu v 15,6 % případů. U jednoho pacienta byla 3. den ukončena indukční léčba 
z důvodu závažného prodloužení QTc intervalu a abnormalit elektrolytů. 
 
 
Periferní neuropatie 
Periferní neuropatie, pro niž je typická parestezie/dysestezie, je častým a dobře známým účinkem 
přítomnosti arsenu v okolním prostředí. Pouze dva pacienti s relabující/refrakterní APL předčasně 
ukončili léčbu kvůli této nežádoucí příhodě a jednomu z nich byl dále podáván dodatečně TRISENOX 
podle následného protokolu. U 44 % pacientů s relabující/refrakterní APL se objevily symptomy, které 
lze spojovat s neuropatií; většinou byly mírné až střední a po ukončení léčby přípravkem TRISENOX 
byly reverzibilní. 
 
Hepatotoxicita (stupně 3-4) 
U 63,2 % pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem se během 
indukční nebo konsolidační léčby přípravkem TRISENOX v kombinaci s ATRA vyskytly 
hepatotoxické účinky stupně 3 nebo 4. Toxické účinky však odezněly při dočasném přerušení 
podávání přípravku TRISENOX, ATRA nebo obou přípravků (viz bod 4.4). 
 

11

 

Hematologická a gastrointestinální toxicita 
U pacientů nově diagnostikovaných s APL ohrožených nízkým až středním rizikem se projevila 
gastrointestinální toxicita, neutropenie stupně 3-4 a trombocytopenie stupně 3 nebo 4, tyto stavy však 
byly 2,2krát méně časté u pacientů léčených přípravkem TRISENOX v kombinaci s ATRA ve 
srovnání s pacienty léčenými ATRA + chemoterapií. 
 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinů uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 

Předávkování 

 
Pokud se objeví příznaky, které ukazují na závažnou akutní otravu arsenem (např. křeče, svalová 
slabost a zmatenost), je třeba přípravek TRISENOX neprodleně vysadit a lze zvážit možnost chelátové 
léčby penicilaminem v dávce ≤ 1 g za den. Pro určení délky léčby penicilaminem je třeba vzít v úvahu 
laboratorní hodnoty arzenu v moči. Pro pacienty, kteří nemohou užívat perorální léčivé přípravky, lze 
zvážit použití dimerkaprolu v dávce 3 mg/kg podávaného intramuskulárně každé čtyři hodiny, dokud 
neodezní veškerá toxicita, která pacienta bezprostředně ohrožuje na životě. Poté je možné podávat 
penicilamin v dávce 

 1 g denně. V případě koagulopatie se doporučuje perorálně podávat chelatační 

činidlo DMSA (kyselinu dimerkaptojantarovou, sukcimer) (DCI) 10 mg/kg nebo 350 mg/m

2

 každých 

osm hodin během pěti dnů a potom každých 12 hodin po dobu dvou týdnů. Pro pacienty se závažným 
akutním předávkováním arzenem je třeba zvážit možnost použití dialýzy. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: Jiná cytostatika, ATC kód: L01XX27 
 
Mechanismus účinku 
 
Mechanismus účinku přípravku TRISENOX není zcela znám. Oxid arsenitý vyvolává změny 
v morfologii a fragmentaci deoxyribonukleové kyseliny (DNA), což je typické pro apoptózu buněk 
humánní promyelocytární leukémie NB4 in vitro. Oxid arsenitý dále způsobuje poškození nebo 
degradaci fúzního proteinu promyelocytární leukémie/alfa receptoru kyseliny retinové (PML/RAR 
alfa). 
 
Klinická účinnost a bezpečnost 
 
Nově diagnostikovaní pacienti s APL, kteří nejsou ohroženi vysokým rizikem 
 
TRISENOX byl zkoumán u 77 nově diagnostikovaných pacientů s APL ohrožených nízkým až 
středním rizikem v kontrolované, randomizované klinické studii noninferiority fáze 3, která 
srovnávala účinnost a bezpečnost přípravku TRISENOX v kombinaci s kyselinou all-trans-retinovou 
(ATRA) s účinností a bezpečností ATRA v kombinaci s chemoterapií (např. idarubicin a mitoxantron) 
(studie APL0406). Do studie byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovanou APL potvrzenou 
přítomností t(15; 17), PML-RARα metodou RT-PCR či mikrogranulární distribucí PML v buněčném 
jádře v leukemických buňkách. K dispozici nejsou žádné údaje o pacientech s variantními 
translokacemi, jako je t(11;17) (PLZF/RARα). Ze studie byli vyloučeni pacienti s významnými 
arytmiemi, abnormalitami EKG (vrozený syndrom dlouhého QT intervalu, významná ventrikulární či 
atriální tachykardie v současnosti nebo v anamnéze, klinicky významná klidová bradykardie 
(< 50 úderů za minutu), QTc > 450 ms při screeningovém EKG, blokáda pravého raménka plus levý 
přední hemiblok, bifascikulární blok) nebo neuropatií. Pacienti v léčebné skupině s přípravky ATRA+ 

12

 

TRISENOX obdrželi perorálně ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně a intravenózně TRISENOX v dávce 

0,15 mg/kg denně do dosažení kompletní remise. Během konsolidace byla ATRA podávána ve stejné 
dávce po dobu 2 týdnů s přerušením v délce 2 týdny, celkem v 7 cyklech. Přípravek TRISENOX byl 
aplikován ve stejné dávce 5 dnů v týdnu po 4 týdny s přerušením v délce 4 týdnů, a to celkem ve 
4 cyklech. Pacienti v léčebné skupině s ATRA a chemoterapií obdrželi intravenózně idarubicin 
v dávce 12 mg/m

2

 ve dny 2, 4, 6 a 8 a perorálně ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně až do dosažení 

kompletní remise. Během konsolidace byl pacientům podáván idarubicin v dávce 5 mg/m

2

 ve dny 1 až 

4 a ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně po dobu 15 dnů. Poté jim byl intravenózně aplikován mitoxantron 

v dávce 10 mg/m

2

 ve dny 1 až 5 a znovu ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně po dobu 15 dnů, a nakonec 

jednorázová dávka idarubicinu 12 mg/m

2

 a ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně po dobu 15 dnů. Každý 

cyklus konsolidace byl zahájen při hematologickém zotavení z předchozího cyklu, definovaném jako 
absolutní počet neutrofilů > 1,5×10

9

/l a trombocytů > 100×10

9

/l. Pacienti v léčebné skupině 

ATRA+chemoterapie též podstoupili udržovací léčbu až po dobu 2 let, která sestávala z perorálně 
podávaného merkaptopurinu v dávce 50 mg/m

2

 denně, intramuskulárně podávaného methotrexátu 

v dávce 15 mg/m

2

 týdně a ATRA v dávce 45 mg/m

2

 denně pod dobu 15 dnů jednou za 3 měsíce. 

 
Klíčové výsledky účinnosti jsou shrnuty v tabulce 3 níže: 
 
Tabulka 3 

Cílový parametr 

ATRA +  

TRISENOX 

(n = 77) 

[%] 

ATRA +  

chemoterapie 

(n = 79) 

[%] 

Interval 

spolehlivosti 

(CI) 

 
 

P-hodnota 

2letá doba přežití 
bez příhod (EFS) 

97 

86 

95 % CI pro 

rozdíl, 2-22 
procentních 

bodů 

p < 0,001 

pro noninferioritu 

 

p = 0,02 

pro superioritu 

ATRA+TRISENOX 

Kompletní 
hematologická 
remise (HCR) 

100 

95 

 

p = 0,12 

2letá doba 
celkového přežití 
(OS) 

99 

91 

 

p = 0,02 

2letá doba přežití 
bez nemoci (DFS) 

97 

90 

 

p = 0,11 

2letá kumulativní 
incidence relapsu 
(CIR) 

 

p = 0,24 

APL = akutní promyelocytární leukémie; ATRA = kyselina all-trans retinová 
 
Relabující/refrakterní APL 
 
TRISENOX byl zkoumán na 52 pacientech trpících APL, kteří byli předtím léčeni anthracyklinem a 
retinoidy, a to ve dvou otevřených, jednoduchých nekomparativních studiích. V jednom případě se 
jednalo o klinickou studii jednoho řešitele (n = 12) a v druhém případě o multicentrickou studii, která 
se konala v devíti institucích (n = 40). Pacienti v první studii dostávali střední dávku přípravku 
TRISENOX 0,16 mg/kg/den (rozmezí od 0,06 do 0,20 mg/kg/den) a pacienti zařazení do 
multicentrické studie dostávali fixní dávku 0,15 mg/kg/den. TRISENOX byl podáván intravenózně po 
dobu jedné až dvou hodin až do doby, kdy byla kostní dřeň oproštěna od leukemických buněk, 
maximálně však po dobu 60 dní. Pacienti s kompletní remisí dostali v rámci konsolidační léčby 
přípravkem TRISENOX dalších 25 dávek v pětitýdenním období. Konsolidační léčba byla zahájena 6 
týdnů (rozmezí 3 - 8) po indukci ve studii konané v rámci jedné instituce a 4 týdny (rozmezí 3 - 6) po 

13

 

indukci v multicentrické studii. Kompletní remise byla definována jako absence viditelných 
leukemických buněk v kostní dřeni a periferní obnova destiček a bílých krvinek. 
 
Pacienti ve studii konané v jediném místě hodnocení relabovali po 1 – 6 předchozích léčebných 
režimech a dva pacienti relabovali po transplantaci kmenových buněk. Pacienti v multicentrické studii 
relabovali po 1 – 4 předchozích léčebných režimech a 5 pacientů relabovalo po transplantaci 
kmenových buněk. Střední věk ve studii konané v jediném místě hodnocení činil 33 let (věkové 
rozmezí 9 až 75 let). Střední věk v multicentrické studii činil 40 let (věkové rozmezí 5 až 73 let). 
 
Přehled výsledků je uveden v následující tabulce 4: 
 
Tabulka 4 

 

Studie v jediném místě 

hodnocení 

N = 12 

Multicentrická studie 

N = 40 

Dávka přípravku 
TRISENOX v mg/kg/den 
(medián, rozmezí) 

0,16 (0,06 – 0,20) 

0,15 

Kompletní remise 

11 (92 %) 

34 (85 %) 

Doba, než došlo k remisi 
kostní dřeně (medián)  

32 dní 

35 dní 

Doba, než došlo ke 
kompletní remisi (medián)  

54 dní 

59 dní 

Přežití po 18 měsících 

67 % 

66 % 

 
Do studie konané v jediném místě hodnocení byli zařazeni dva pediatričtí pacienti (do 18 let věku), u 
obou došlo ke kompletní remisi. Do multicentrické studie bylo zařazeno pět pediatrických pacientů 
(do 18 let věku), u tří z nich došlo ke kompletní remisi. Nebyly léčeny žádné děti do pěti let věku. 
 
V rámci následné léčby po konsolidaci dostávalo sedm pacientů ve studii konané v jediném místě 
hodnocení a 18 pacientů v multicentrické studii další udržovací léčbu přípravkem TRISENOX. Tři 
pacienti ze studie v jediném místě hodnocení a 15 pacientů z multicentrické studie podstoupili po 
ukončení léčby přípravkem TRISENOX transplantaci kmenových buněk. Kaplan-Meierův medián 
trvání kompletní remise ve studii konané v jediném místě hodnocení činil 14 měsíců, v multicentrické 
studii jej nebylo dosaženo. Při poslední kontrole žilo šest z 12 pacientů ze studie konané v jediném 
místě hodnocení, střední doba následné péče představovala 28 měsíců (rozmezí 25 až 29). 
V multicentrické studii žilo 27 pacientů ze 40 se střední dobou následné péče 16 měsíců (rozmezí 9 až 
25). Kaplan-Meierovy odhady přežívání po 18 měsících u obou studií jsou uvedeny níže. 
 

14

 

0

6

12

18

24

30

36

Months

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Single Center
Multicenter Study

At Risk

  12
  40

Deaths

   6

  13

18-Month

67%
66%

 

Legenda: 

Single center – Jediné místo hodnocení 

 

 

Multicenter Study – Multicentrická studie 

At risk – Rizikových 
Deaths – Úmrtí 
18-month – 18 měsíců 
Months – Měsíce 
 
Cytogenetické potvrzení konverze k normálnímu genotypu a detekce konverze PML/RAR

 k normálu 

pomocí reverzní transkriptázové - polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) jsou uvedeny v tabulce 5 
níže. 
 
Cytogenetika po léčbě přípravkem TRISENOX 
 
Tabulka 5 

 

Pilotní studie v jediném 

místě hodnocení 

N s kompletní remisí = 11 

Multicentrická studie 

N s kompletní remisí = 

34 

Konvenční 
cytogenetika 
[t(15;17)] 
Neprovedena 
Provedena 
Nehodnotitelná 

 
 
 

8 (73 %) 

1 (9 %) 

2 (18 %) 

 
 
 

31 (91 %) 

0 % 

3 (9 %) 

 

RT-PCR u PML/ 
RAR

 

 
Negativní 
Pozitivní 
Nehodnotitelné 
 

 
 
 

8 (73 %) 
3 (27 %) 

 
 
 

27 (79 %) 

4 (12 %) 

3 (9 %) 

 

15

 

Odpovědi byly patrné ve všech zkoumaných věkových skupinách pohybujících se od 6 do 75 let. 
Poměr odpovědi byl u obou pohlaví obdobný. Zkušenosti s účinky přípravku TRISENOX u variantní 
APL obsahující chromozomální translokace t(11;17) a t(5;17) neexistují. 
 
Pediatrická populace 
Zkušenosti u dětí jsou limitované. Ze 7 pacientů do 18 let věku (rozmezí 5 do 16 let) léčených 
přípravkem TRISENOX v doporučené dávce 0,15 mg/kg/den, 5 pacientů dosáhlo kompletní odpovědi 
(viz bod 4.2). 
 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Anorganická lyofilizovaná forma oxidu arsenitého při vložení do roztoku okamžitě tvoří kyselinu 
arsenitou (As

III

) jako produkt hydrolýzy. As

III

 je farmakologicky aktivní forma oxidu arsenitého. 

 
Distribuce 
Distribuční objem (V

d

) pro As

III

 je velký (> 400 l) a indikuje tak značnou distribuci do tkání se 

zanedbatelnými proteinovými vazbami. V

d

 je také závislé na váze, narůstá s nárůstem tělesné 

hmotnosti. Všechen oxid arsenitý se ukládá hlavně v játrech, ledvinách a srdci. V menší míře pak v 
plicích, vlasech a nehtech. 
 
Biotransformace 
Metabolismus oxidu arsenitého zahrnuje oxidaci kyseliny arsenité, aktivní formy oxidu arsenitého, na 
kyselinu arseničnou (As

V

) stejně jako oxidativní methylaci na kyselinu methylarseničnou (MMA

V

 ) a 

kyselinu dimethylarseničnou (DMA

V

), methyltrasferázami, především v játrech. Pětimocné 

metabolity, MMA

V

 a DMA

V

, se objevují v plazmě pomalu (přibližně 10-24 hodin po prvním podání 

oxidu arsenitého), ale díky jejich delšímu poločasu se více kumulují po opakovaném podávání než 
As

III

. Rozsah kumulace těchto metabolitů je závislý na dávkovacím režimu. Přibližná kumulace po 

opakovaném podávání se pohybuje od 1,4- do 8- násobku v porovnání s jednorázovým podáním. 
Hladina As

V

 v plazmě je relativně nízká. 

 
Enzymatické studie in vitro s lidskými jaterními mikrozómy prokázaly, že oxid arsenitý nevykazuje 
inhibiční působení na substrát hlavních enzymů cytochromu P450, jako je 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 
2C19, 2D6, 2E1, 3A4/5, 4A9/11. Nepředpokládá se, že léčivé přípravky, které jsou substráty pro tyto 
enzymy P450, interagují s TRISENOXem. 
 
Eliminace 
Přibližně 15 % podané dávky přípravku TRISENOX je vyloučeno močí v nezměněné formě jako As

III

Methylované metabolity As

III

 (MMA

V

, DMA

V

) jsou vylučovány primárně močí. Plazmatická 

koncentrace As

III

 se snižuje z nejvyšších plazmatických koncentrací dvoufázově s průměrným 

terminálním eliminačním poločasem 10-14 hodin. Celková clearance As

III

 v rozmezí jednorázových 

dávek od 7 do 32 mg (podávané 0,15 mg/kg) je 49 l/h a renální clearance je 9 l/h. Clearance není 
závislá na hmotnosti člověka nebo na podané dávce pro studované dávkovací rozmezí. Očekávané 
průměrné terminální poločasy eliminace metabolitů MMA

V

 a DMA

V

 jsou 32 hodin a 70 hodin (v 

tomto pořadí). 
 
Poruchy funkce ledvin 
Plazmatická clearance As

III

 nebyla změněna u pacientů s lehkou poruchou ledvin (clearance kreatininu 

50-80 ml/min) nebo středně závažnou poruchou ledvin (clearance kreatininu 30-49 ml/min). 
Plazmatická clearance As

III

 u pacientů s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu menší než 30 

ml/min) byla o 40 % nižší v porovnání s pacienty s normální funkcí ledvin (viz bod 4.4). 
 
Systémová expozice MMA

V

 a DMA

V

 má sklon k tomu být větší u pacientů s poruchou ledvin; 

klinický následek je neznámý, ale nebyla zaznamenána žádná zvýšená toxicita. 
 
Poruchy funkce jater 
Farmakokinetické údaje u pacientů s hepatocelulárním karcinomem, kteří mají mírnou až středně 
závažnou poruchu jater, indikují, že As

III

 nebo As

V

 se nekumulují po infuzích podávaných dvakrát 

16

 

týdně. Nebyla pozorována žádná jasná tendence ke zvýšení systémové expozice As

III

, As

V

, MMA

V

 

nebo DMA

V

 se snižujícím se stupněm jaterní funkce, jak bylo stanoveno pomocí na dávce 

normalizované AUC. 
 
Linearita/nelinearita 
V celém rozsahu jednorázového podávání dávek od 7 do 32 mg (podávané 0,15 mg/kg), se systémová 
expozice (AUC) zdá být lineární. Pokles z nejvyšších koncentrací As

III

 v plazmě probíhá 

dvoufázovým způsobem a je charakterizován úvodní rychlou distribuční fází, která je následována 
pomalejší terminální eliminační fází. Po podávání 0,15 mg/kg denně (n=6) nebo dvakrát týdně (n=3) 
byla v porovnání s jednorázovou infuzí pozorována přibližně dvojnásobná kumulace As

III

. Tato 

kumulace byla mírně vyšší, než se očekávalo na základě výsledků jednorázového podání. 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Omezené studie reprodukční toxicity oxidu arsenitého na zvířatech poukazují na embryotoxicitu a 
teratogenicitu (defekty nervové trubice, anoftalmie a mikroftalmie) při podávání dávek 1 – 
10násobných oproti doporučené klinické dávce (mg/m

2

). Studie fertility nebyly u přípravku 

TRISENOX prováděny. Sloučeniny arsenu vyvolávají chromozomální aberace a morfologické změny 
savčích buněk in vitro a in vivo. Nebyly uskutečněny žádné formální studie karcinogenity oxidu 
arsenitého. Oxid arsenitý i jiné anorganické sloučeniny arsenu jsou ovšem známy jako lidské 
karcinogeny. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Hydroxid sodný 
Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l (k úpravě pH) 
Voda na injekci 
 
6.2 

Inkompatibility 

 
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými 
léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky 
 
Po naředění v intravenózním roztoku je TRISENOX chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 24 hodin 
při teplotě 15 °C – 30 °C a po dobu 48 hodin, je-li uchováván v chladničce (při 2 °C – 8 °C). Z 
mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud nebude použit okamžitě, 
přechází odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání naředěného přípravku na uživatele, přičemž by 
za běžných okolností neměla být překročena doba 24 hodin při 2 °C –  8°C, pokud ovšem nebylo 
naředění provedeno v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Chraňte před mrazem. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Ampulka z borosilikátového skla třídy I, obsahující 10 ml koncentrátu. Jedno balení obsahuje 10 
ampulek. 
 

17

 

6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Jak se TRISENOX připravuje 
 
Po celou dobu manipulace s přípravkem TRISENOX je třeba přísně dodržovat aseptický postup, 
neboť není přítomno žádné konzervační činidlo. 
 
TRISENOX se musí naředit 100 až 250 ml injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml (5%) nebo 
injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), a to bezprostředně po vynětí z ampulky. Určeno 
pouze pro jedno použití a jakékoliv nepoužité zbytky v jednotlivých ampulkách musejí být vhodným 
způsobem zlikvidovány. Neuchovávejte žádné zbytky pro pozdější podání. 
 
TRISENOX nesmí být mísen ani souběžně podáván v jedné intravenózní soupravě s jinými léčivými 
přípravky. 
 
TRISENOX musí být podáván intravenózně po dobu jedné až dvou hodin. Dobu trvání infuze lze 
prodloužit až na 4 hodiny, pokud jsou pozorovány vasomotorické reakce. Centrální žilní katétr není 
nezbytný. 
 
Naředěný roztok musí být čirý a bezbarvý. Veškeré parenterální roztoky musejí být před podáním 
vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice či nežádoucí zabarvení. Pokud roztok obsahuje 
cizorodé částice, nepoužívejte jej. 
 
Správný postup likvidace 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek, jakýkoliv materiál, který přišel do kontaktu s přípravkem, nebo 
odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Teva B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nizozemsko 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/204/001 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 5. března 2002 
Datum posledního prodloužení registrace: 5. března 2007 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu.

18

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

19

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Almac Pharma Services Limited 
Almac House 
20 Seagoe Industrial Estate 
Craigavon 
BT63 5QD 
Velká Británie 
 
Teva Operations Poland Sp. z o.o. 
ul. Mogilska 80 
31-546 Kraków 
Polsko 
 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 
Swensweg 5, 
2031 GA Haarlem, 
Nizozemsko 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti 
farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace 
a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

  na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 
  při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

20

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

21

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

22

 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
TRISENOX 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
arseni trioxidum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jeden ml obsahuje arseni trioxidum 1 mg. 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Ostatní složky: 
hydroxid sodný 
roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l voda na injekci 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Koncentrát pro infuzní roztok 
10 ampulek o objemu 10 ml (10 mg/10 ml) 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Intravenózní podání, určeno pouze pro jednotlivou dávku. 
Před použitím nařeďte – před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Cytotoxický: zacházejte opatrně 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
Použitelnost naředěného přípravku je uvedena v příbalové informaci. 
 
 

23

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 
Chraňte před mrazem. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Teva B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nizozemsko 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/02/204/001 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. 
 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

24

 

 
 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 
 
AMPULKA 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
TRISENOX 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 
arseni trioxidum 
Intravenózní podání 
 
 
2. 

ZPŮSOB PODÁNÍ 

 
Určeno pouze pro jednotlivou dávku, před použitím nařeďte – viz příbalová informace. 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. 

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

 
10 mg/10 ml 
 
 
6. 

JINÉ 

 

25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

26

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 
 

TRISENOX 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok 

arseni trioxidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
 
1. 

Co je přípravek TRISENOX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRISENOX používat 

3. 

Jak se přípravek TRISENOX používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek TRISENOX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek TRISENOX a k čemu se používá 

 
TRISENOX se používá u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou akutní promyelocytární 
leukémií (APL) ohrožených nízkým až středním rizikem a u dospělých pacientů, u nichž byly jiné 
způsoby léčby této choroby neúspěšné. APL představuje ojedinělý typ myeloidní leukémie, nemoci, 
při níž se vyskytují abnormální bílé krvinky, abnormální krvácení a modřiny. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRISENOX používat 

 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
TRISENOX se musí podávat pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou akutních leukémií. 
 
Nepoužívejte přípravek TRISENOX 
Jestliže jste alergický(á) na oxid arsenitý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku TRISENOX se musíte poradit se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, 
jestliže 

-  máte poruchu funkce ledvin, 
-  máte jakékoli problémy s játry. 

 
Lékař provede následující opatření: 

-  Před podáním první dávky přípravku TRISENOX Vám bude vyšetřena krev ke změření hladiny 

draslíku, hořčíku, vápníku a kreatininu. 

-  Před podáním první dávky je třeba, aby Vám byl proveden elektrický záznam činnosti srdce 

(elektrokardiogram, EKG). 

27

 

-   Krevní testy (hořčík, vápník, testy funkce jater) by měly být v průběhu léčby přípravkem 

TRISENOX opakovány. 

-   Dále Vám bude dvakrát týdně natočen elektrokardiogram. 
-   Pokud se u Vás vyskytuje riziko abnormálního srdečního rytmu určitého typu (např. torsades de 

pointes nebo prodloužení QTc intervalu), bude Vaše srdce sledováno nepřetržitě. 

-  Lékař může během léčby a po léčbě sledovat Váš zdravotní stav, protože oxid arsenitý, který je 

léčivou látkou přípravku TRISENOX, může způsobit jiné druhy nádorových onemocnění. Je 
nutné, abyste svému lékaři při každé návštěvě oznámil(a) jakékoli nové a výjimečné příznaky 
a okolnosti. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek TRISENOX se nedoporučuje dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek TRISENOX
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Informujte svého lékaře zejména 

-  pokud užíváte některý typ léků, které mohou vyvolat změnu srdečního rytmu. Mezi ně patří: 

 

některé typy antiarytmik (léčivé přípravky používané ke korekci nepravidelného 
srdečního rytmu, např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid) 

 

léky určené k léčbě psychóz (ztráta kontaktu s realitou, např. thioridazin) 

 

léky určené k léčbě deprese (např. amitriptylin) 

 

některé typy léků určených k léčbě bakteriálních infekcí (např. erythromycin a 
sparfloxacin) 

 

některé léky určené k léčbě alergií, jako je senná rýma, nazývané antihistaminika (např. 
terfenadin a astemizol) 

 

veškeré léčivé přípravky, které způsobují snížení hladiny hořčíku nebo draslíku v krvi 
(např. amfotericin B) 

 

cisaprid (léčivý přípravek používaný pro úlevu od určitých žaludečních potíží). 

Nepříznivý účinek těchto léků na srdeční rytmus se může vlivem přípravku TRISENOX zvýšit. 
Nezapomeňte svého lékaře informovat o veškerých lécích, které užíváte. 

-  nebo pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) jakékoli léky, které mohou ovlivňovat 

játra. Jestliže si nejste jistý(á), ukažte lahvičku nebo balení svému lékaři. 

 
Přípravek TRISENOX s jídlem a pitím 
Při léčbě přípravkem TRISENOX není zapotřebí dodržovat žádná omezení v jídle či pití. 
 
Těhotenství 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
TRISENOX může poškodit plod, pokud jej užívá těhotná žena. 
Pokud byste mohla otěhotnět, musíte v průběhu léčby přípravkem TRISENOX používat účinnou 
antikoncepci. 
Pokud jste těhotná nebo pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem TRISENOX, musíte se poradit 
se svým lékařem. 
I muži by měli během léčby přípravkem TRISENOX používat účinnou antikoncepci. 
 
Kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Arsen přítomný v přípravku TRISENOX přechází do mateřského mléka. 
Vzhledem k tomu, že by přípravek TRISENOX mohl kojeným dětem ublížit, během léčby přípravkem 
TRISENOX nekojte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Předpokládá se, že  přípravek TRISENOX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje. 

28

 

Pokud u Vás po injekci přípravku TRISENOX nastanou potíže nebo se nebudete cítit dobře, neřiďte 
dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje ani stroje, dokud příznaky neodezní. 
 
Přípravek TRISENOX obsahuje sodík 
Trisenox obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. To znamená, že léčivý přípravek 
je v podstatě „bez sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek TRISENOX používá 

 
 
Délka a frekvence podávání 
 
Pacienti s nově diagnostikovanou promyelocytární leukémií 
Lékař Vám bude přípravek TRISENOX podávat každý den jednou denně formou infuze. V prvním 
léčebném cyklu může takováto každodenní léčba trvat nejvýše 60 dní, nebo do té doby, než lékař 
stanoví, že došlo ke zlepšení onemocnění. Pokud Vaše onemocnění zareaguje na přípravek 
TRISENOX, dostanete ve čtyřech dalších léčebných cyklech 20 dávek, které Vám budou podávány 
vždy pět dnů v týdnu (po kterých bude následovat přerušení na 2 dny) po dobu 4 týdnů, po kterých 
bude následovat 4týdenní přerušení. Lékař přesně stanoví, jak dlouho léčba přípravkem TRISENOX 
potrvá. 
 
Pacienti s akutní promyelocytární leukémií, jejichž onemocnění nereagovalo na jinou léčbu 
Lékař Vám bude přípravek TRISENOX podávat jednou denně formou infuze. V prvním léčebném 
cyklu můžete být léčen(a) každý den nejvýše po dobu 50 dnů, nebo dokud Váš lékař nedojde k závěru, 
že se Vaše onemocnění zlepšilo. Pokud Vaše onemocnění reaguje na přípravek TRISENOX, dostanete 
ve druhém cyklu léčby 25 dávek, které Vám budou podávány 5 dnů v týdnu (po kterých bude 
následovat 2 denní přerušení) po dobu 5 týdnů. Váš lékař rozhodne, jak dlouho přesně musíte v léčbě 
přípravkem TRISENOX pokračovat. 
 
Způsob a cesta podání 
 
Přípravek TRISENOX musí být naředěn injekčním roztokem glukózy nebo roztokem chloridu 
sodného. 
 
Přípravek TRISENOX obvykle podává lékař nebo zdravotní sestra. Je podáván tzv. kapačkou (infuzí) 
do žíly, která potrvá jednu až dvě hodiny, možná i déle, pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, jako 
jsou návaly horka a závratě. 
 
Přípravek TRISENOX nesmí být mísen ani souběžně podáván v jedné infuzní soupravě s jinými 
léčivými přípravky. 
 
Pokud Vám lékař podá vyšší dávku přípravku TRISENOX, než měl 
Mohou se u Vás vyskytnout křeče, svalová slabost a zmatenost. Pokud k tomuto dojde, musí být léčba 
přípravkem TRISENOX neprodleně přerušena a lékař Vás bude léčit na předávkování arsenem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

29

 

Informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se u Vás objeví následující 
nežádoucí účinky; mohou to být vážné příznaky zvané „diferenciační syndrom“, které mohou 
končit úmrtím: 

Potíže s dýcháním 

Kašel 

Bolest na hrudi 

Horečka 

 
Informujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se u Vás objeví jeden nebo více z 
následujících nežádoucích účinků; mohou to být známky alergické reakce: 

Potíže s dýcháním 

Horečka 

Náhlé zvýšení tělesné hmotnosti 

Zadržování vody 

Mdloby 

Palpitace (silné bušení srdce, které můžete cítit ve své hrudi) 

 
Při léčbě přípravkem TRISENOX se u Vás může vyskytnout některý z následujících nežádoucích 
účinků: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 

únava (malátnost), bolest, horečka, bolest hlavy 

pocit na zvracení, zvracení, průjem 

závratě, bolest svalů, znecitlivění nebo mravenčení 

vyrážka nebo svědění, zvýšená hladina cukru v krvi, otok (otok v důsledku přebytečné 
tekutiny), 

dušnost, rychlý srdeční tep, abnormální záznam EKG, 

snížení draslíku nebo hořčíku v krvi, abnormální jaterní nebo ledvinové testy včetně 
nadměrného množství bilirubinu nebo gama-glutamyltransferázy v krvi 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 

snížení počtu krvinek (krevních destiček, červených a/nebo bílých krvinek), zvýšení počtu 
bílých krvinek, 

zimnice, zvýšení tělesné hmotnosti, 

horečka kvůli infekci a nízkému počtu bílých krvinek, pásový opar (infekce herpes zoster), 

bolest na hrudi, krvácení do plic, hypoxie (nízký obsah kyslíku), hromadění tekutiny kolem 
srdce nebo plic, nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus 

křeče, bolest kloubů nebo kostí, zánět krevních cév, 

zvýšení sodíku nebo hořčíku, ketony v krvi a moči (ketoacidóza), selhání ledvin 

bolest břicha 

zarudnutí kůže, otok obličeje, rozmazané vidění 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): 

plicní infekce, infekce v krvi 

zánět plic, který způsobuje bolest na hrudi a dušnost, srdeční selhání, 

dehydratace, zmatenost 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 
přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek TRISENOX uchovávat 

 

30

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku ampulky a na krabičce. 
Chraňte před mrazem. 
 
Pokud není přípravek po naředění použit okamžitě, přechází odpovědnost za dobu a podmínky jeho 
uchovávání na Vašeho lékaře, přičemž by za běžných okolností neměla být překročena doba 24 hodin 
při 2 – 8 °C, pokud ovšem nebylo naředění provedeno za sterilních podmínek. 
 
Tento léčivý přípravek nesmí být použit, pokud zaznamenáte, že obsahuje cizorodé částice nebo 
pokud je roztok zabarven. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co TRISENOX obsahuje
 
-  Léčivou látkou je arseni trioxidum (oxid arsenitý) 1 mg/ml. 
-  Dalšími složkami jsou hydroxid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l a voda na injekci. 
 
Jak TRISENOX vypadá a co obsahuje toto balení 
-  TRISENOX je koncentrát pro infuzní roztok. TRISENOX se dodává ve skleněných ampulkách 
jako koncentrovaný, sterilní, čirý, bezbarvý vodný roztok, který se připraví a naředí v nemocnici a 
podává se formou infuze do žíly. Jedna krabička obsahuje 10 skleněných ampulek určených pro 
jednotlivou dávku. Jedna ampulka obsahuje 10 mg oxidu arsenitého. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
 
Výrobce 
Almac Pharma Services Limited, Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5QD, 
Velká Británie 
 
Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków, Polsko 
 
Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR} 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

 

Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a 
jejich léčby. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 

31

 

PO CELOU DOBU MANIPULACE S PŘÍPRAVKEM TRISENOX JE TŘEBA PŘÍSNĚ 
DODRŽOVAT ASEPTICKÝ POSTUP, NEBOŤ NENÍ PŘÍTOMNO ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ 
ČINIDLO. 
 
Rekonstituce přípravku TRISENOX 
Přípravek TRISENOX musí být před použitím naředěn. 
 
Personál musí být proškolen v zacházení s přípravkem a ředění oxidu arsenitého a musí mít na sobě 
vhodné ochranné prostředky. 
 
Otevření ampulky: Ampulku přípravku TRISENOX držte tak, že barevné označení směřuje vzhůru a 
je proti Vám. Ampulkou zatřeste nebo na ni ťukejte tak, aby se veškerý roztok z hrdla ampulky dostal 
do ampulky. Nyní palcem zatlačte na barevné označení a ampulku, kterou pevně svíráte druhou rukou, 
rozlomte. 
 
Rekonstituce: Opatrně vsuňte jehlu stříkačky do ampulky a natáhněte veškerý obsah. Přípravek 
TRISENOX pak musí být okamžitě naředěn 100 až 250 ml injekčního roztoku glukózy 50 mg/ml 
(5 %) nebo injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %). 
 
Nepoužité zbytky v jednotlivých ampulkách musejí být vhodným způsobem zlikvidovány. 
Neuchovávejte žádné zbytky pro pozdější podání. 
 
Použití přípravku TRISENOX 
Pouze k jednorázovému podání. Přípravek TRISENOX nesmí být mísen ani souběžně podáván v jedné 
intravenózní soupravě s jinými léčivými přípravky. 
 
TRISENOX musí být podáván intravenózně po dobu jedné až dvou hodin. Dobu trvání infuze lze 
prodloužit až na 4 hodiny, pokud jsou pozorovány vasomotorické reakce. Centrální žilní katétr není 
nezbytný. 
 
Naředěný roztok musí být čirý a bezbarvý. Veškeré parenterální roztoky musejí být před podáním 
vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují částice či nežádoucí zabarvení. Pokud roztok obsahuje 
cizorodé částice, nepoužívejte jej. 
 
Po naředění v intravenózním roztoku je TRISENOX chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 24 hodin 
při teplotě 15 – 30 °C a po dobu 48 hodin, je-li uchováván v chladničce (při 2 – 8 °C). Z 
mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud nebude použit okamžitě, 
přechází odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání naředěného přípravku na uživatele, přičemž by 
neměla být za běžných okolností překročena doba 24 hodin při 2 – 8 °C, pokud ovšem nebylo 
naředění provedeno v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách. 
 
Správný postup likvidace 
Veškerý nepoužitý přípravek, jakýkoliv materiál, který přišel do kontaktu s přípravkem, a odpad musí 
být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Recenze

Recenze produktu TRISENOX 1MG/ML 10X10ML Koncentrát pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRISENOX 1MG/ML 10X10ML Koncentrát pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám