Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 25457
Kód EAN: 8595006790458
Kód SÚKL: 15346
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Přípravek Trinovum je určen k ochraně proti početí.

Příbalový leták

1/8
sp.zn. sukls213508/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRINOVUM
tablety
ethinylestradiolum, norethisteronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Trinovum a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trinovum užívat
3. Jak se Trinovum užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Trinovum uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE TRINOVUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Trinovum je perorální kombinovaný hormonální přípravek určený k zábraně početí.
Přípravek zastavuje zrání a uvolňování vajíček ve vaječnících, zvyšuje hustotu hlenu děložního
hrdla (tím je omezen průnik spermií do dělohy) a mění vlastnosti děložní sliznice. Podstatně tak
znesnadňuje uhnízdění oplodněného vajíčka.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRINOVUM
UŽÍVAT

Neužívejte Trinovum
- jestliže jste alergická (přecitlivělá) na ethinylestradiol, norethisteron nebo na kteroukoli
další složku přípravku Trinovum;
- při zánětu žil nebo tromboembolickém onemocnění (tvorba krevních sraženin v žilách
např. dolních končetin nebo pánve, ucpání plicní tepny těmito sraženinami);
- při prodělaném zánětu hlubokých žil nebo předchozím tromboembolickém onemocnění;
- při cévních mozkových nebo srdečních příhodách;
- při migréně;
- při nádorovém onemocnění prsu nebo při podezření na toto onemocnění;
- při onemocnění srdečních chlopní provázeném komplikacemi;
- při vysokém krevním tlaku (hodnoty 160/100 mmHg a vyšší než 160/100 mmHg);
- při cukrovce provázené cévním postižením;
- při nádorovém onemocnění dělohy nebo jiných orgánů, na jejichž funkci mají vliv pohlavní
hormony a při podezření na tato onemocnění;
2/8
- při neobjasněném neobvyklém krvácení z rodidel;
- při prodělané žloutence v těhotenství nebo během předchozího užívání hormonální
antikoncepce;
- při náhlých nebo dlouhodobých jaterních chorobách;
- při jaterních nádorech;
- v těhotenství nebo při podezření na těhotenství a v období kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Trinovum je zapotřebí
- u rizikových faktorů cévních onemocnění jako jsou např. kouření, zvýšená hladina
krevních tuků, zvýšený krevní tlak nebo obezita, vyšší věk, výskyt cévních onemocnění
v rodině, dlouhodobý pobyt na lůžku nebo rozsáhlý chirurgický výkon;
- při vysokém krevním tlaku (přetrvávající hodnoty 140/90 mmHg);
- při cukrovce;
- při těžké depresi i v předchozím období;
- při silném kuřáctví. Kouření zvyšuje riziko závažných srdečních a cévních komplikací
během užívání hormonální antikoncepce. Toto riziko se zvyšuje s věkem, zvláště u žen ve
věku nad 35 let a s počtem vykouřených cigaret. Ženám, které užívají hormonální
antikoncepci, se důrazně doporučuje nekouřit.

Uvědomte vždy svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste je dříve
prodělala, pokud kouříte nebo užíváte jiné léky.

Tromboembolické onemocnění
Užívání jakékoli kombinované perorální antikoncepce přináší zvýšené riziko tromboembolického
onemocnění ve srovnání se situací, kdy k užívání nedochází. Riziko je nejvyšší během prvního
roku užívání. Riziko je nižší než riziko tromboembolického onemocnění spojeného
s těhotenstvím, které se odhaduje na 60 případů na 100 000 těhotenství. Žilní tromboembolické
onemocnění končí v 1 - 2 % případů úmrtím. Epidemiologické studie naznačují, že výskyt
tromboembolického onemocnění u uživatelek perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenů
(< 0,050 miligramu ethinylestradiolu), k nimž patří Trinovum, se pohybuje mezi 20 až 40 případy
na 100 000 žen/rok, ale toto odhadnuté riziko kolísá dle typu gestagenu. Výskyt
tromboembolického onemocnění u žen, které neužívají perorální antikoncepci, je 5 až 10 případů
na 100 000 žen/rok. Riziko tromboembolických chorob v souvislosti s perorální antikoncepcí
nezávisí na délce užívání a vymizí po ukončení užívání.
Důvody k neodkladné poradě s lékařem jsou
- vzniklé těhotenství;
- první výskyt migrenózních obtíží nebo častější výskyt nezvykle silných bolestí hlavy;
- náhlé poruchy zraku, sluchu nebo řeči;
- nezvyklé křeče nebo brnění v končetinách, závratě;
- příznaky hlubokého zánětu žil (např. nezvyklé bolesti lýtek nebo otoky nohou);
- příznaky plicní embolie (prudká bolest na hrudi, vykašlávání krve, náhlá dušnost);
- příznaky možného srdečního záchvatu (silné bolesti na hrudi, pocit tíhy na hrudníku);
- tvorba uzlů v prsech, samovolný odtok mléka z prsních bradavek;
- závažná změna nálady ve smyslu deprese;
- žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očního bělma);
- náhlá prudká bolest v oblasti žaludku;
- významný vzestup krevního tlaku (při hodnotách 140 - 90 mmHg);
- chloasma (zhnědnutí kůže, nejčastěji v obličeji).

Plánované chirurgické výkony nebo omezení pohyblivosti
3/8
Užívání hormonální antikoncepce by mělo být přerušeno čtyři týdny před plánovanou operací a
opět zahájeno dva týdny po obnovení úplné pohyblivosti. Nezapomeňte v tomto období používat
jinou antikoncepční metodu, např. kondom. V případě náhlého omezení pohyblivosti (po úraze
apod.) ukončete užívání přípravku Trinovum a informujte o tom lékaře.

Vyšetření a sledování žen užívajících hormonální antikoncepci
Všechny ženy by se měly podrobovat pravidelnému preventivnímu gynekologickému vyšetření a
jednou za tři až šest měsíců kontrole krevního tlaku.

Snížení účinnosti
Antikoncepční účinek může být snížen:
- pokud neužíváte tablety dle návodu, např. při vynechání jedné nebo více tablet;
- pokud trpíte těžkým průjmem déle než 24 hodin nebo zvracíte do 3 hodin po užití tablet;
- užíváte-li Trinovum současně s některými jinými léky nebo rostlinnými doplňky (viz
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
V těchto případech je nezbytné používat jinou antikoncepční metodu (např. kondom) po celé
období možného snížení účinnosti a ještě dalších sedm dní.

Chtěné otěhotnění
Návrat plodnosti po skončení užívání přípravku Trinovum může být v některých případech
opožděn (zvláště při nepravidelném menstruačním cyklu před užíváním přípravku).
Vyšší výskyt poškození plodu při otěhotnění bezprostředně po skončení užívání nebyl prokázán.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete společně s přípravkem Trinovum užívat nějaký další lék, poraďte se se svým
lékařem.

Léčiva, která mohou snižovat účinnost přípravku Trinovum
- Barbituráty (léky užívané zejména při nespavosti).
- Bosentan (určený k léčbě vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic).
- Karbamazepin, topiramát, felbamát, oxkarbazepin,fenytoin, rufinamid (určené k léčbě
epilepsie - padoucnice).
- Griseofulvin (antimykotikum).
- Modafinil (určený k povzbuzení duševní činnosti).
- Colesevelam (k léčbě vysokých hodnot cholesterolu).
- Rifampicin, rifabutin (určený k léčbě tuberkulózy).
- Přípravky obsahující léčivou rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).
- Ritonavir, nelfinavir (určený k léčbě HIV).
- Boceprevir, telaprevir (k léčbě hepatitidy C).
- Fenylbutazon (obsažen v některých nepříliš četných lécích proti nespavosti a lécích tlumících
bolest).
- Ampicilin, tetracyklin, (antibiotika). Většina antibiotik může snižovat účinnost hormonální
antikoncepce vzhledem k narušení činnosti střevních bakterií, čímž je sníženo vstřebávání
účinných hormonů v antikoncepčním přípravku. Prvním příznakem snížení účinnosti může
být nepravidelné krvácení. Při možném snížení účinnosti je zapotřebí použít navíc další
antikoncepční metodu.

Léčivo, které může zvyšovat hladiny účinných hormonů v krvi
- Indinavir, atazanavir, etravirin (určený k léčbě HIV).
4/8
- Acetaminofen.
- Kyselina askorbová (vitamin C).
- Etorikoxib (užívaný k léčbě bolesti).
- Atorvastatin, rosuvastatin (užívané ke snížení hladiny krevních tuků).
- Pití grapefruitového džusu může způsobit zvýšení hladiny estrogenu, který je obsažen
v přípravku Trinovum.

Trinovum může ovlivnit účinky jiných léků
Informujte svého lékaře, pokud užíváte lamotrigin, přípravek užívaný při léčbě epilepsie. Může
být zapotřebí změnit jeho dávkování, protože při kombinaci může být snížen jeho léčebný účinek.

Ovlivnění laboratorních vyšetření
Některá laboratorní vyšetření (stanovení hladin hormonů, ukazatelů krevní srážlivosti apod.)
mohou být účinky přípravku Trinovum ovlivněna. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte
Trinovum.

Užívání přípravku Trinovum s jídlem a pitím
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku Trinovum, přípravek proto můžete užívat buď po
jídle, nebo na lačno.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Trinovum není určen k užívání v období těhotenství. Vzhledem k tomu, že byla
nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci a
může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku Trinovum
kojícím matkám doporučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
TRINOVUM nemá vliv na schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek
užívat.

3. JAK SE TRINOVUM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Trinovum přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Trinovum užívejte 21 po sobě jdoucích dní. Po nich následuje sedmidenní přestávka, kdy se
přípravek neužívá.

Zahájení 1. den menstruace
Užívání zahajte první den menstruace bílými tabletami po dobu sedmi dní.
Pokračujte světle oranžovými tabletami a po zbývajících sedm dní užívejte tablety oranžové.
V tomto případě jste chráněna před otěhotněním od samého začátku užívání. Po užití poslední
oranžové tablety následuje sedmidenní přestávka, během které se obvykle dostaví menstruační
krvácení (většinou slabší a kratší, než jste byla zvyklá před užíváním hormonální antikoncepce).
5/8
Po této sedmidenní přestávce pokračujte v užívání první (bílou) tabletou z dalšího blistru (i
v případě, že krvácení dosud neskončilo).
Tento rytmus užívání, tj. 21 dní jedna tableta denně a 7 dní vynechání udržujte, dokud je ochrana
před otěhotněním žádoucí.

Zahájení 5. den menstruace
Některé ženy mohou hormonální antikoncepci lépe snášet, pokud začnou první blistr užívat pátý
den menstruačního cyklu (pátý den od prvního dne krvácení i v případě, že krvácení již skončilo).
Pátého dne cyklu užijete první (bílou) tabletu a pokračujete jednou tabletou denně, v pořadí sedm
bílých, sedm světle oranžových a sedm oranžových tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dní
užívání tablet však musíte využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání
je stejné jako v předchozím odstavci.

Zahájení v neděli následující po 1. dnu menstruace
Některé ženy dávají přednost začátku užívání v neděli, převážně vzhledem ke snadno
zapamatovatelnému rytmu, protože každý nový blistr se začíná užívat v neděli, a dále vzhledem k
menstruačnímu krvácení od pondělí do pátku a nikoli o víkendech. První blistr začněte užívat
první neděli po začátku menstruačního krvácení. Pokud jste začala krvácet v neděli, začněte
užívat tablety v tuto neděli. V neděli po začátku krvácení užijte tedy první (bílou) tabletu a
pokračujte jednou tabletou denně, v pořadí sedm bílých, sedm světle oranžových a sedm
oranžových tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dní užívání tablet však musíte rovněž využít
navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím
odstavci s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli.
Na blistru je vyznačeno sedm dní v týdnu. Zahájíte-li užívání např. ve středu, je zapotřebí vytlačit
tabletu s označením políčka WED (středa). Nad každým políčkem je uvedeno jméno dne v týdnu,
což umožňuje snadnou kontrolu užívání: souhlasí-li údaj dne se skutečností, užíváte tablety
správně. Pro spolehlivost hormonální antikoncepce je důležité užívat tablety ve stejnou denní
dobu. Volba (např. ráno nebo večer) záleží na Vašem rozhodnutí.

Užívání po porodu
V případě, že nekojíte, můžete začít užívat Trinovum tři týdny po porodu. Dřívější termín nelze
doporučit, protože po porodu může být obecně zvýšeno riziko tvorby krevních sraženin.
Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících
hormonální antikoncepci a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání
přípravku Trinovum kojícím matkám doporučit.

Užívání po umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu
Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu do 20. týdne
těhotenství můžete po dohodě s lékařem zahájit užívání ihned (v den zákroku nebo další den po
provedení zákroku).
Po vyvolaném nebo samovolném potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu je možno zahájit užívání
hormonální antikoncepce buď 21. dne po zákroku nebo prvního dne první menstruace, pokud
nastane před 21. dnem.
Žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná, je však vždy zapotřebí dodržovat doporučení
lékaře týkající se pohlavní zdrženlivosti vyplývající z vlastního provedeného zákroku.

Vynechání menstruačního krvácení
Pokud jste užívala tablety přesně dle návodu a v sedmidenní přestávce se nedostaví krvácení,
začněte užívat další blistr obvyklým způsobem. Pravděpodobnost, že jste otěhotněla, je malá.
Pokud jste však neužívala tablety dle návodu nebo se u Vás nedostavilo již druhé krvácení, může
těhotenství připadat v úvahu. Nezačínejte proto užívat další balení, dokud lékař případné
6/8
těhotenství nevyloučí. Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání
hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během
těhotenství nedoporučuje.

Přechod z jiného hormonálního antikoncepčního přípravku
První bílou tabletu byste měla užít hned první den krvácení, které následuje po využívání tablet
předchozího přípravku. Odstup od začátku užívání přípravku Trinovum však nesmí v žádném
případě přesáhnout sedm dní.
Při převádění z přípravku obsahujícího pouze gestagen by mělo být užívání přípravku Trinovum
zahájeno první den po užití poslední tablety. Po úvodních 7 dní by však měla být použita ještě
další nehormonální metoda antikoncepce.

Jestliže jste užila více přípravku Trinovum, než jste měla
Po požití vyšších dávek perorální antikoncepce malými dětmi nebyly pozorovány závažné
příznaky otravy, přesto se však při náhodném požití tablet dítětem poraďte s lékařem.
Předávkování může způsobit nevolnost a krvácení z rodidel.

Jestliže jste zapomněla užít Trinovum
Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo méně než 12 hodin, užijte zapomenutou tabletu ihned a
další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni. Jste nadále chráněna
proti otěhotnění a žádná další opatření nejsou nutná.
Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo více než 12 hodin, užijte poslední zapomenutou tabletu
ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni nebo zároveň.
Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, zlikvidujte všechny zapomenuté kromě
poslední, kterou užijete, jak je již výše uvedeno. Poté pokračujte v užívání obvyklým způsobem.
Po následujících sedm dní musíte používat navíc jinou antikoncepční metodu, např. kondom,
nikoli kalendářní metodu nebo sledování bazální teploty nebo hlenu. Pokud jste zapomněla užít
jednu nebo více ze sedmi oranžových tablet v blistru (oranžové tablety 15 - 21 včetně),
postupujete stejným způsobem s tím, že další blistr začnete užívat ihned po využívání tohoto.
Neučiníte tedy obvyklou sedmidenní přestávku a následující den po poslední oranžové tabletě
aktuálního blistru užijete první (bílou) tabletu z dalšího blistru.
V tomto případě se krvácení může dostavit až po využívání druhého blistru v pořadí, kdy již
učiníte obvyklou sedmidenní přestávku.
Krvácení se však může objevit i během užívání druhého blistru, obzvláště na začátku. Pokračujte
nadále v užívání tablet, toto krvácení zpravidla samovolně odezní. Pokud se Vám však zdá doba
krvácení neobvykle dlouhá nebo krvácení neobvykle silné, informujte svého lékaře.
Každý následný cyklus užívání se zahajuje po uplynutí sedmi dní bez užívání přípravku.
Pokračujte dalším balením bez ohledu na to, zda nastalo nebo dosud trvá krvácení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Trinovum nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Častými nežádoucími účinky (mohou postihnout méně než 1 z každých 10, ale více než 1 z
každých 100 osob) jsou: otoky, napětí v prsou, křeče v břiše, nadýmání, akné, silná bolest hlavy,
deprese, podráždění, zadržování tekutin v organismu.
7/8

Méně častými nežádoucími účinky (mohou postihnout méně než 1 z každých 100, ale více než 1
z každých 1 000 osob) jsou: kvasinkové onemocnění pochvy, krvácení v mezidobí, vynechání
menstruace, bolestivost prsů, nevolnost, zvracení, nesnášenlivost kontaktních čoček, chloasma
(hnědavé nebo tmavě hnědé skvrny v obličeji, které mohou být zvýrazněny při delším slunění),
vyrážka, nadměrný růst ochlupení, migréna, změna libida, změny nálady, zvýšení nebo snížení
tělesné hmotnosti, změna chuti k jídlu.
Pokud budete Trinovum užívat, měla byste se vyvarovat slunění nebo používat vysoce ochranné
krémy.

Riziko závažných onemocnění nebo úmrtí je u zdravých žen velmi nízké. Toto riziko se však
významně zvyšuje v přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, kouření,
zvýšené hladiny krevních tuků, obezita a cukrovka.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

Příznivé účinky
Epidemiologickými studiemi byly prokázány příznivé účinky perorální antikoncepce především u
přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg.
Účinky na menstruační cyklus:
- zvýšení pravidelnosti menstruačního (měsíčního) krvácení;
- snížení krevní ztráty a snížení výskytu chudokrevnosti z nedostatku železa;
- snížení výskytu bolestivých menstruací.
Účinky spojené se zábranou ovulace (uvolnění vajíčka):
- snížení výskytu funkčních cyst vaječníku;
- snížení výskytu mimoděložního těhotenství (těhotenství, která jsou umístěna mimo dutinu
děložní a mohou vážně ohrozit život ženy silným krvácením do dutiny břišní).
Ostatní účinky:
- snížení výskytu nezhoubných onemocnění prsu;
- snížení výskytu náhlých zánětlivých onemocnění malé pánve;
- snížení výskytu nádoru děložní sliznice;
- snížení výskytu nádoru vaječníku.


5. JAK TRINOVUM UCHOVÁVAT

Přípravek Trinovum uchovávejte při teplotě do 30 °C.
8/8
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Trinovum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použ. do:. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Trinovum, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Trinovum obsahuje

- Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a norethisteronum.
1 bílá tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 0,5 mg norethisteronu.
1 světle oranžová tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 0,75 mg norethisteronu.
1 oranžová tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 1,0 mg norethisteronu.
- Pomocnými látkami jsou laktóza, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát a u oranžových
tablet ještě oranžová žluť.

Jak Trinovum vypadá a co obsahuje toto balení
Jedno balení tvoří 7 bílých tablet, které mají na obou stranách vyraženo C 535, 7 světle
oranžových tablet, které mají na obou stranách vyraženo C 735 a 7 oranžových tablet, které mají
na obou stranách vyraženo C 135. Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru a v krabičce.
Velikost balení 3x21 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
9.10.2013

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru:
BN: číslo šarže:
MFD: datum výroby:
EXP: použitelné do:
Zkratky označení jednotlivých dní v týdnu:
MON ... pondělí, TUE ... úterý, WED ... středa, THU ... čtvrtek, FRI ... pátek, SAT ... sobota,
SUN ... neděle

Recenze

Recenze produktu TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze