Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

Kód výrobku: 25457

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

1/9 

sp.zn. sukls126926/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TRINOVUM 

tablety 

ethinylestradiolum, norethisteronum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Trinovum a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trinovum užívat 

3. 

Jak se Trinovum užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Trinovum uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Trinovum a k čemu se používá 

 
Trinovum je perorální kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek určený k zabránění 
otěhotnění. Přípravek zastavuje zrání a uvolňování vajíček ve vaječnících, zvyšuje hustotu hlenu 
děložního hrdla (tím je omezen průnik spermií do dělohy) a mění vlastnosti děložní sliznice. 
Podstatně tak znesnadňuje uhnízdění oplodněného vajíčka. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Trinovum užívat 

 
Neužívejte Trinovum 

jestliže jste alergická na ethinylestradiol, norethisteron nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

při zánětu žil nebo tromboembolickém onemocnění (tvorba krevních sraženin v žilách 
např. dolních končetin nebo pánve, ucpání plicní tepny těmito sraženinami); 

při prodělaném zánětu hlubokých žil nebo předchozím tromboembolickém onemocnění; 

při cévních mozkových nebo srdečních příhodách; 

při migréně; 

při nádorovém onemocnění prsu nebo při podezření na toto onemocnění; 

při onemocnění srdečních chlopní provázeném komplikacemi; 

při vysokém krevním tlaku (hodnoty 160/100 mmHg a vyšší než 160/100 mmHg); 

při cukrovce provázené cévním postižením; 

při nádorovém onemocnění dělohy nebo jiných orgánů, na jejichž funkci mají vliv pohlavní 
hormony a při podezření na tato onemocnění; 

při neobjasněném neobvyklém krvácení z rodidel; 

2/9 

při prodělané žloutence v těhotenství nebo během předchozího užívání hormonální 
antikoncepce; 

při náhlých nebo dlouhodobých jaterních chorobách; 

při jaterních nádorech; 

v těhotenství nebo při podezření na těhotenství a v období kojení. 

 
Upozornění a opatření 

u rizikových faktorů cévních onemocnění jako jsou např. kouření, zvýšená hladina 
krevních tuků, zvýšený krevní tlak nebo obezita, vyšší věk, výskyt cévních onemocnění 
v rodině, dlouhodobý pobyt na lůžku nebo rozsáhlý chirurgický výkon; 

při vysokém krevním tlaku (přetrvávající hodnoty 140/90 mmHg); 

při cukrovce; 

při těžké depresi i v předchozím období; 

při silném kuřáctví. Kouření zvyšuje riziko závažných srdečních a cévních komplikací 
během užívání hormonální antikoncepce. Toto riziko se zvyšuje s věkem, zvláště u žen ve 
věku nad 35 let a s počtem vykouřených cigaret. Proto se ženám, které užívají hormonální 
antikoncepci, důrazně doporučuje nekouřit.  

 
Uvědomte vždy svého lékaře, pokud trpíte některým z těchto onemocnění nebo jste je dříve 
prodělala, pokud kouříte nebo užíváte jiné léky. 
 
Tromboembolické onemocnění 
Užívání jakékoli kombinované perorální antikoncepce přináší zvýšené riziko tromboembolického 
onemocnění ve srovnání se situací, kdy k užívání nedochází. Riziko je nejvyšší během prvního 
roku užívání. Existují také některé důkazy, že riziko se zvyšuje, když je užívání kombinované 
perorální antikoncepce opětovně zahájeno po pauze v užívání trvající 4 týdny nebo déle. Riziko je 
nižší než riziko tromboembolického onemocnění spojeného s těhotenstvím, které se odhaduje na 
60 případů na 100 000 těhotenství. Žilní tromboembolické onemocnění končí v 1 - 2 % případů 
úmrtím. Epidemiologické studie naznačují, že výskyt tromboembolického onemocnění u 
uživatelek perorální antikoncepce s nízkou dávkou estrogenů (< 0,050 miligramu 
ethinylestradiolu), k nimž patří Trinovum, se pohybuje mezi 20 až 40 případy na 100 000 žen/rok, 
ale toto odhadnuté riziko kolísá dle typu gestagenu. Výskyt tromboembolického onemocnění u 
žen, které neužívají perorální antikoncepci, je 5 až 10 případů na 100 000 žen/rok. Riziko 
tromboembolických chorob v souvislosti s perorální antikoncepcí nezávisí na délce užívání a 
vymizí po ukončení užívání. 
 
Důvody k neodkladné poradě s lékařem jsou
 

vzniklé těhotenství; 

první výskyt migrenózních obtíží nebo častější výskyt nezvykle silných bolestí hlavy; 

náhlé poruchy zraku, sluchu nebo řeči; 

nezvyklé křeče nebo brnění v končetinách, závratě; 

příznaky hlubokého zánětu žil (např. nezvyklé bolesti lýtek nebo otoky nohou); 

příznaky plicní embolie (prudká bolest na hrudi, vykašlávání krve, náhlá dušnost); 

příznaky možného srdečního záchvatu (silné bolesti na hrudi, pocit tíhy na hrudníku); 

tvorba uzlů nebo bulek v prsech, samovolný odtok mléka z prsních bradavek; 

závažná změna nálady ve smyslu deprese; 

žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očního bělma); 

náhlá prudká bolest v oblasti žaludku; 

významný vzestup krevního tlaku (při hodnotách 140 - 90 mmHg); 

chloasma (zhnědnutí kůže, nejčastěji v obličeji). 

 

3/9 

Plánované chirurgické operace nebo omezení pohyblivosti 
Užívání hormonální antikoncepce by mělo být přerušeno čtyři týdny před plánovanou operací a 
opět zahájeno dva týdny po obnovení úplné pohyblivosti. Nezapomeňte v tomto období používat 
jinou antikoncepční metodu, např. kondom. V případě náhlého omezení pohyblivosti (po úraze 
apod.) ukončete užívání přípravku Trinovum a informujte o tom lékaře. 
 
Vyšetření a sledování žen užívajících hormonální antikoncepci
 
Všechny ženy by se měly podrobovat pravidelnému preventivnímu gynekologickému vyšetření a 
jednou za tři až šest měsíců kontrole krevního tlaku. 
 
Snížení účinnosti 
Antikoncepční účinek může být snížen: 

pokud neužíváte tablety dle návodu, např. při vynechání jedné nebo více tablet; 

pokud trpíte těžkým průjmem déle než 24 hodin nebo zvracíte do 3 hodin po užití tablet; 

užíváte-li Trinovum současně s některými jinými léky nebo rostlinnými doplňky (viz 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). 

V těchto případech je nezbytné používat jinou antikoncepční metodu (např. kondom) po celé 
období možného snížení účinnosti a ještě dalších sedm dní. 
 
Chtěné otěhotnění 
Návrat plodnosti po skončení užívání přípravku Trinovum může být v některých případech 
opožděn (zvláště při nepravidelném menstruačním cyklu před užíváním přípravku). 
Vyšší výskyt poškození plodu při otěhotnění bezprostředně po skončení užívání nebyl prokázán. 
 
Další léčivé přípravky a Trinovum
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Než začnete společně s přípravkem Trinovum užívat nějaký další lék, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Léčiva, která mohou snižovat účinnost přípravku Trinovum 
-  Barbituráty (léky užívané zejména při nespavosti). 
-  Bosentan (určený k léčbě vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic). 
-  Karbamazepin, topiramát, felbamát, oxkarbazepin,fenytoin, rufinamid (určené k léčbě 

epilepsie).  

-  Griseofulvin (antimykotikum). 
-  Modafinil (určený k povzbuzení duševní činnosti). 
-  Colesevelam (k léčbě vysokých hodnot cholesterolu). 
-  Rifampicin, rifabutin  (určený k léčbě tuberkulózy). 
-  Přípravky obsahující léčivou rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 
-  Ritonavir, nelfinavir (určený k léčbě HIV). 
-  Boceprevir, telaprevir (k léčbě hepatitidy C). 
-  Fenylbutazon (obsažen v některých nepříliš četných lécích proti nespavosti a lécích tlumících 

bolest). 

-  Ampicilin, tetracyklin, (antibiotika). Většina antibiotik může snižovat účinnost hormonální 

antikoncepce vzhledem k narušení činnosti střevních bakterií, čímž je sníženo vstřebávání 
účinných hormonů v antikoncepčním přípravku. Prvním příznakem snížení účinnosti může 
být nepravidelné krvácení. Při možném snížení účinnosti je zapotřebí použít navíc další 
antikoncepční metodu. 

 
Léčivo, které může zvyšovat hladiny účinných hormonů v krvi 

4/9 

-  Indinavir, atazanavir, etravirin (určený k léčbě HIV). 
-  Acetaminofen. 
-  Kyselina askorbová (vitamin C). 
-  Etorikoxib (užívaný k léčbě bolesti). 
-  Atorvastatin, rosuvastatin (užívané ke snížení hladiny krevních tuků). 
-  Pití grapefruitového džusu může způsobit zvýšení hladiny estrogenu, který je obsažen 

v přípravku Trinovum. 

 
Trinovum může ovlivnit účinky jiných léků 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte lamotrigin, přípravek užívaný při léčbě epilepsie. Může 
být zapotřebí změnit jeho dávkování, protože při kombinaci může být snížen jeho léčebný účinek.

 

 

 
Ovlivnění laboratorních vyšetření 
Některá laboratorní vyšetření (stanovení hladin hormonů, ukazatelů krevní srážlivosti apod.) 
mohou být účinky přípravku Trinovum ovlivněna. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte 
Trinovum. 
 
Užívání přípravku Trinovum s jídlem a pitím 
Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku Trinovum, přípravek proto můžete užívat buď po 
jídle, nebo na lačno. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek Trinovum není určen k užívání v období těhotenství. Vzhledem k tomu, že byla 
nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících hormonální antikoncepci a 
může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání přípravku Trinovum 
kojícím matkám doporučit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Trinovum nemá vliv na schopnost řídit vozidla nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku  
Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (druh cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte 
nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat. 

Oranžová žluť, kterou obsahují oranžové tablety, může způsobit alergické reakce. 

 
3. 

JAK SE TRINOVUM UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte Trinovum přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Trinovum užívejte 21 po sobě jdoucích dní. Po nich následuje sedmidenní přestávka, kdy se 
přípravek neužívá. 
 
Zahájení 1. den menstruace
 
Užívání zahajte první den menstruace bílými tabletami po dobu sedmi dní. 
Pokračujte světle oranžovými tabletami a po zbývajících sedm dní užívejte tablety oranžové. 
V tomto případě jste chráněna před otěhotněním od samého začátku užívání. Po užití poslední 
oranžové tablety následuje sedmidenní přestávka, během které se obvykle dostaví menstruační 

5/9 

krvácení (většinou slabší a kratší, než jste byla zvyklá před užíváním hormonální antikoncepce). 
Po této sedmidenní přestávce pokračujte v užívání první (bílou) tabletou z dalšího blistru (i 
v případě, že krvácení dosud neskončilo). 
Tento rytmus užívání, tj. 21 dní jedna tableta denně a 7 dní vynechání udržujte, dokud je ochrana 
před otěhotněním žádoucí. 
 
Zahájení 5. den menstruace
 
Některé ženy mohou hormonální antikoncepci lépe snášet, pokud začnou první blistr užívat pátý 
den menstruačního cyklu (pátý den od prvního dne krvácení i v případě, že krvácení již skončilo). 
Pátého dne cyklu užijete první (bílou) tabletu a pokračujete jednou tabletou denně, v pořadí sedm 
bílých, sedm světle oranžových a sedm oranžových tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dní 
užívání tablet však musíte využít navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání 
je stejné jako v předchozím odstavci. 
 
Zahájení v neděli následující po 1. dnu menstruace
 
Některé ženy dávají přednost začátku užívání v neděli, převážně vzhledem ke snadno 
zapamatovatelnému rytmu, protože každý nový blistr se začíná užívat v neděli, a dále vzhledem k 
menstruačnímu krvácení od pondělí do pátku a nikoli o víkendech. První blistr začněte užívat 
první neděli po začátku menstruačního krvácení. Pokud jste začala krvácet v neděli, začněte 
užívat tablety v tuto neděli. V neděli po začátku krvácení užijte tedy první (bílou) tabletu a 
pokračujte jednou tabletou denně, v pořadí sedm bílých, sedm světle oranžových a sedm 
oranžových tablet, tj. celkem 21 dní. Prvních sedm dní užívání tablet však musíte rovněž využít 
navíc jiné antikoncepční metody, např. kondomu. Další užívání je stejné jako v předchozím 
odstavci s tím, že první tableta každého dalšího blistru připadá vždy na neděli. 
Na blistru je vyznačeno sedm dní v týdnu. Zahájíte-li užívání např. ve středu, je zapotřebí vytlačit 
tabletu s označením políčka WED (středa). Nad každým políčkem je uvedeno jméno dne v týdnu, 
což umožňuje snadnou kontrolu užívání: souhlasí-li údaj dne se skutečností, užíváte tablety 
správně. Pro spolehlivost hormonální antikoncepce je důležité užívat tablety ve stejnou denní 
dobu. Volba (např. ráno nebo večer) záleží na Vašem rozhodnutí. 
 
Užívání po porodu 
V případě, že nekojíte, můžete začít užívat Trinovum tři týdny po porodu. Dřívější termín nelze 
doporučit, protože po porodu může být obecně zvýšeno riziko tvorby krevních sraženin. 
Vzhledem k tomu, že byla nalezena malá množství hormonů v mléce kojících matek užívajících 
hormonální antikoncepci a může rovněž dojít k ovlivnění kvality a množství mléka, nelze užívání 
přípravku Trinovum kojícím matkám doporučit. 
 
Užívání po umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu 
Po nekomplikovaném umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu do 20. týdne 
těhotenství můžete po dohodě s lékařem zahájit užívání ihned (v den zákroku nebo další den po 
provedení zákroku). 
Po vyvolaném nebo samovolném potratu ve 20. týdnu nebo po 20. týdnu je možno zahájit užívání 
hormonální antikoncepce buď 21. dne po zákroku nebo prvního dne první menstruace, pokud 
nastane před 21. dnem. 
Žádná další antikoncepční opatření nejsou nutná, je však vždy zapotřebí dodržovat doporučení 
lékaře týkající se pohlavní zdrženlivosti vyplývající z vlastního provedeného zákroku. 
 
Vynechání menstruačního krvácení 
Pokud jste užívala tablety přesně dle návodu a v sedmidenní přestávce se nedostaví krvácení, 
začněte užívat další blistr obvyklým způsobem. Pravděpodobnost, že jste otěhotněla, je malá. 
Pokud jste však neužívala tablety dle návodu nebo se u Vás nedostavilo již druhé krvácení, může 

6/9 

těhotenství připadat v úvahu. Nezačínejte proto užívat další balení, dokud lékař případné 
těhotenství nevyloučí. Třebaže nebyl prokázán vyšší výskyt poškození plodu při užívání 
hormonální antikoncepce v časném těhotenství, užívání hormonální antikoncepce se během 
těhotenství nedoporučuje. 
 
Přechod z jiného hormonálního antikoncepčního přípravku
  
První bílou tabletu byste měla užít hned první den krvácení, které následuje po využívání tablet 
předchozího přípravku. Odstup od začátku užívání přípravku Trinovum však nesmí v žádném 
případě přesáhnout sedm dní. 
Při převádění z přípravku obsahujícího pouze gestagen by mělo být užívání přípravku Trinovum 
zahájeno první den po užití poslední tablety. Po úvodních 7 dní by však měla být použita ještě 
další nehormonální metoda antikoncepce. 

 

Jestliže jste užila více přípravku Trinovum, než jste měla 
Po požití vyšších dávek perorální antikoncepce malými dětmi nebyly pozorovány závažné 
příznaky otravy, přesto se však při náhodném požití tablet dítětem poraďte s lékařem. 
Předávkování může způsobit nevolnost a krvácení z rodidel. 
 
Jestliže jste zapomněla užít Trinovum 
Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo méně než 12 hodin, užijte zapomenutou tabletu ihned a 
další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni. Jste nadále chráněna 
proti otěhotnění a žádná další opatření nejsou nutná. 
Pokud od obvyklé doby užívání uplynulo více než 12 hodin, užijte poslední zapomenutou tabletu 
ihned a další v obvyklou dobu, i když to znamená užít dvě tablety v jednom dni nebo zároveň. 
Pokud jste zapomněla užít více než jednu tabletu, zlikvidujte všechny zapomenuté kromě 
poslední, kterou užijete, jak je již výše uvedeno. Poté pokračujte v užívání obvyklým způsobem. 
Po následujících sedm dní musíte používat navíc jinou antikoncepční metodu, např. kondom, 
nikoli kalendářní metodu nebo sledování bazální teploty nebo hlenu. Pokud jste zapomněla užít 
jednu nebo více ze sedmi oranžových tablet v blistru (oranžové tablety 15 - 21 včetně), 
postupujete stejným způsobem s tím, že další blistr začnete užívat ihned po využívání tohoto. 
Neučiníte tedy obvyklou sedmidenní přestávku a následující den po poslední oranžové tabletě 
aktuálního blistru užijete první (bílou) tabletu z dalšího blistru. 
V tomto případě se krvácení může dostavit až po využívání druhého blistru v pořadí, kdy již 
učiníte obvyklou sedmidenní přestávku. 
Krvácení se však může objevit i během užívání druhého blistru, obzvláště na začátku. Pokračujte 
nadále v užívání tablet, toto krvácení zpravidla samovolně odezní. Pokud se Vám však zdá doba 
krvácení neobvykle dlouhá nebo krvácení neobvykle silné, informujte svého lékaře. 
Každý následný cyklus užívání se zahajuje po uplynutí sedmi dní bez užívání přípravku. 
Pokračujte dalším balením bez ohledu na to, zda nastalo nebo dosud trvá krvácení. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 žen)  

7/9 

Otoky, napětí v prsou, křeče v břiše, nadýmání, akné, silná bolest hlavy, deprese, podráždění, 
zadržování tekutin v organismu. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 žen) 
Kvasinkové onemocnění pochvy, krvácení v mezidobí, vynechání menstruace, bolestivost prsů, 
nevolnost, zvracení, nesnášenlivost kontaktních čoček, chloasma (hnědavé nebo tmavě hnědé 
skvrny v obličeji, které mohou být zvýrazněny při delším slunění), vyrážka, nadměrný růst 
ochlupení, migréna, změna libida, změny nálady, zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti, změna 
chuti k jídlu. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 žen) 
Rakovina prsu, děložního čípku nebo jater; benigní (nezhoubné) bulky v prsech; neobvyklé buňky 
na děložním čípku, alergické reakce (hypersenzitivita); abnormální hodnoty krevního cukru nebo 
insulinové hodnoty; otoky obličeje, jazyka nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže 
s polykáním a dýcháním a mohou být doprovázeny vyrážkou, bolestivými červenými puchýři na 
pažích nebo nohách (anafylaktické/anafylaktoidní reakce); neobvyklé hodnoty tuku v krvi (jako je 
cholesterol);  mozková příhoda; krevní sraženina v oční cévě; srdeční infarkt; krevní sraženina 
v žilách dolních končetin;  krevní sraženina v plicích; zánět slinivky břišní; krevní sraženina 
v tepně zásobující střeva; žloutenka; žlučové kameny nebo blokáda žlučovodu; krevní sraženina 
jaterních žil; otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka (angioedém); červenofialové bolestivé uzly na 
kůži, horečka, bolesti v kloubech (nodózní erytém); kopřivka; svědící kůže; přecitlivělost kůže na 
ultrafialové záření; tvorba mléka mimo období kojení; potlačení tvorby mléka (laktace); zvětšení 
prsů; suchost pochvy; nepravidelná menstruace; tělesná slabost; únava. 
   
Pokud budete Trinovum užívat, měla byste se vyvarovat slunění nebo používat vysoce ochranné 
krémy. 
 
Riziko závažných onemocnění nebo úmrtí je u zdravých žen velmi nízké. Toto riziko se však 
významně zvyšuje v přítomnosti dalších rizikových faktorů jako je vysoký krevní tlak, kouření, 
zvýšené hladiny krevních tuků, obezita a cukrovka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
Příznivé účinky 
Epidemiologickými studiemi byly prokázány příznivé účinky perorální antikoncepce především u 
přípravků obsahujících dávky estrogenů vyšší než 0,035 mg. 
Účinky na menstruační cyklus: 

zvýšení pravidelnosti menstruačního (měsíčního) krvácení; 

snížení krevní ztráty a snížení výskytu chudokrevnosti z nedostatku železa; 

snížení výskytu bolestivých menstruací. 

Účinky spojené se zábranou ovulace (uvolnění vajíčka): 

8/9 

snížení výskytu funkčních cyst vaječníku; 

snížení výskytu mimoděložního těhotenství (těhotenství, která jsou umístěna mimo dutinu 
děložní a mohou vážně ohrozit život ženy silným krvácením do dutiny břišní). 

Ostatní účinky: 

snížení výskytu nezhoubných onemocnění prsu; 

snížení výskytu náhlých zánětlivých onemocnění malé pánve; 

snížení výskytu nádoru děložní sliznice; 

snížení výskytu nádoru vaječníku. 

 
 
5. 

Jak Trinovum uchovávat  

 
Přípravek Trinovum uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Trinovum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za “Použ. do:”. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte Trinovum, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Trinovum obsahuje 
 
-  Léčivými látkami jsou ethinylestradiolum a norethisteronum. 

  1 bílá tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 0,5 mg norethisteronu. 

  1 světle oranžová tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 0,75 mg norethisteronu. 

  1 oranžová tableta obsahuje 0,035 mg ethinylestradiolu a 1,0 mg norethisteronu. 

-  Pomocnými látkami jsou laktóza, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát a u 

oranžových tablet ještě oranžová žluť ( E110). 

 
Jak Trinovum vypadá a co obsahuje toto balení 
Jedno balení obsahuje: 
7 bílých tablet, které mají na obou stranách vyraženo C 535,  
7 světle oranžových tablet, které mají na obou stranách vyraženo C 735, 
7 oranžových tablet, které mají na obou stranách vyraženo C 135.  
Tablety jsou baleny v PVC/Al blistru a v krabičce. 
 
Velikost balení 3x21 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 29.9.2015. 
 

9/9 

Překlad cizojazyčných výrazů na blistru 
Zkratky označení jednotlivých dní v týdnu: 
MON ... pondělí, TUE ... úterý, WED ... středa, THU ... čtvrtek, FRI ... pátek, SAT ... sobota, 
SUN ... neděle 
 

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 25457
Kód EAN: 8595006790458
Kód SÚKL: 15346
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Trinovum je určen k ochraně proti početí.

Příbalový leták

TRINOVUM 3X21(=63) Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TRINOVUM 3X21(=63) Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: TRINOVUM 3X21(=63) Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRINOVUM 3X21(=63) Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám