Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12871
Kód EAN: 8594739050358
Kód SÚKL: 4160
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Mast se používá u dospělých i dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících na terapii kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních onemocnění neinfekčního původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber).

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls241044/2009
Příbalová informace: Informace pro uživatele
TRIAMCINOLON S LÉČIVA
mast
Triamcinolonum et Acidum salicylicum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li
stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Triamcinolon S Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon S Léčiva používat
3. Jak se přípravek Triamcinolon S Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Triamcinolon S Léčiva je mast obsahující středně účinný protizánětlivě působící hormon triamcinolon,
který působí výrazně protizánětlivě a protisvědivě. Kyselina salicylová zlepšuje průnik hormonu pokožkou
a napomáhá odlupování zrohovatělé kůže.
Mast se používá u dospělých i dětí k místní léčbě neinfekčních zánětů kůže a podkoží reagujících na terapii
kortikosteroidy, subakutního a chronického ekzému, lupénky, u svědivých kožních onemocnění neinfekčního
původu (neurodermatitida, lichen simplex chronicus, lichen ruber).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon S Léčiva:
- pokud jste přecitlivělý(á) na triamcinolon, kyselinu salicylovou, lanolin nebo jinou složku tohoto přípravku,
- máte sklon k astmatickému záchvatu, kopřivce nebo alergické rýmě po podání kyseliny acetylsalicylové,
- trpíte infekčním onemocněním kůže (zejména herpes simplex, pásový opar, plané neštovice, tuberkulóza kůže,
syfilitické kožní projevy, hnisavé zánětlivé onemocnění kůže), onemocněním kůže vyvolanými houbami (plísněmi) a
parazity, růžovkou, zánětem kůže kolem úst, příznaky ztenčení kůže po použití hormonů (kortikosteroidů),
- nenanášejte mast na otevřené rány a sliznice (zvláště oční spojivku) a v místech vlhké zapářky.
Mast Triamcinolon S Léčiva není vhodná k ošetřování obličeje.
Při léčbě mastí není vhodné slunění.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Triamcinolon S Léčiva je zapotřebí:
- u malých dětí (především do 6 let), používání masti na plochy kůže pod plenkami by měl schválit lékař.
-u déle trvající používání masti, kdy může docházet k ztenčení kůže, rozšíření drobných cév, pajizévkam.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Strana 2 (celkem 3)
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné ovlivnění účinku Triamcinolonu S Léčiva a jiných přípravků při doporučeném dávkování není známo.
Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s touto mastí žádné volně prodejné
léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte
Triamcinolon S Léčiva.
Používání přípravku Triamcinolon S Léčiva s jídlem a pitím
Jídlo a pití nemá vliv na používání přípravku Triamcinolon S Léčiva.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Lékař by měl být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném). Používání přípravku v období těhotenství
a kojení není vhodné, jeho případnou krátkodobou aplikaci na malé plochy je nutno individuálně posoudit.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Triamcinolon S Léčiva neovlivňuje pozornost.
Důležité informace o některých složkách přípravku Triamcinolon S Léčiva
Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin), který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA LÉČIVA POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárnika.
Neurčí-li lékař jinak, mast se obvykle nanáší dětem i dospělým na postižené místo v malém množství 2-3x denně
nejdéle po dobu 7 dnů. Pokud se do té doby projevy onemocnění nezlepší nebo se naopak zhorší, je nutné přerušit
léčbu a poradit se o dalším léčení s lékařem.
Na doporučení lékaře je možno ošetřené místo překrýt neprodyšnou fólií.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Triamcinolon S Léčiva je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Triamcinolon S Léčiva než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství masti malým dítětem může dojít k nevolnosti a k zvracení. Je vhodné
zvracení podpořit (nebo vyvolat) a podat aktivní uhlí. Neprodleně vyhledejte lékaře.
Při ošetřování chorobných ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvláště tzv. okluzivním způsobem tj. při
překrytí ošetřeného místa neprodyšnou fólií) nelze vyloučit vstřebávání léčivé látky a celkové nežádoucí účinky.
Proto se ihned obraťte na lékaře, objeví-li se u Vás zažívací obtíže jako nevolnost, bolesti břicha, dále krevní
výrony, otoky nebo podrážděnost.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Triamcinolon S Léčiva
Pokud zapomenete nanést doporučené množství přípravku, naneste mast co nejdříve. Následující množství
přípravku naneste na postižené místo dle doporučení lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Strana 3 (celkem 3)
Podobně jako všechny léky, může i Triamcinolon S Léčiva způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky přípravku Triamcinolon S Léčiva jsou převážně místní reakce v místě
podání přípravku. Nicméně při ošetřování postižených ploch přesahujících 15 % tělesného povrchu (zvl. okluzivním
způsobem) nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky.
Při používání Triamcinolon S Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence
výskytu:
Vzácné (u 1 - 10 z 10 000 léčených): druhotné infekce ošetřovaných míst, kožní atrofie (při déle trvajíci
nekontrolované aplikaci mohou vznikat kortikosteroidy vyvolané kožní atrofie)
Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 léčených): přecitlivělost, kontaktní alergie, zvýšená citlivost na světlo
(fotosenzitivita), poruchy zbarvení kůže (pigmentace), nadmerné ochlupení (hypertrichóza), steroidní akné
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TRIAMCINOLON S LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC, v dobře uzavřené tubě.
Přípravek Triamcinolon S Léčiva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Triamcinolon S Léčiva obsahuje
Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum 30 mg (0,1 %) a Acidum salicylicum 900 mg (3 %) ve 30 g masti.
Pomocnými látkami jsou ceresin, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína.
Jak přípravek Triamcinolon S Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: Triamcinolon S Léčiva je mast nažloutlé barvy.
Velikost balení: 30 g masti
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.8.2010

Recenze

Recenze produktu TRIAMCINOLON S LÉČIVA 1X30GM Mast

Diskuze

Diskuze k produktu TRIAMCINOLON S LÉČIVA 1X30GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze