Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRANSTEC 52.5 MCG/H 5X30MG Náplast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14321

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN
Kód výrobku: 14321
Kód EAN: 4032129277243
Kód SÚKL: 42758
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, AACHEN
Je určen k léčbě střední až těžké bolesti při nádorovém onemocnění a silných bolestí, které nereagují na neopioidní analgetika. Transtec není vhodný k léčbě akutní bolesti.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls39296/2012, sukls39298/2012, sukls39299/2012 
 

  

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

 

TRANSTEC 35 µg/h, transdermální náplast 

TRANSTEC 52, 5 µg/h, transdermální náplast 

TRANSTEC 70 µg/h, transdermální náplast 

 

buprenorphinum 

 

 
P

řečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek TRANSTEC a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANSTEC používat 
3. Jak se přípravek TRANSTEC používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek TRANSTEC uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek TRANSTEC a k čemu se používá 

 

Přípravek TRANSTEC  je analgetikum (lék ulevující od bolesti) a je určen k odstranění středně silné 
až silné nádorové bolesti a silné bolesti, která nereaguje na jiné typy léků proti bolesti. Přípravek 
TRANSTEC náplasti se aplikuje na kůži a léčivá látka buprenorfin se vstřebává kůží do krve. 
Buprenorfin je silný opioid (silný lék proti bolesti), který účinkuje působením na centrální nervový 
systém (na určité  buňky v mozku a míše). Účinek transdermální náplast trvá až 4 dny. Přípravek 
TRANSTEC není vhodný k léčbě akutní bolesti. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  přípravek TRANSTEC používat 

 

Nepoužívejte přípravek TRANSTEC 

  jestliže jste alergický (á) na léčivou látku buprenorfin nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6); 

  jestliže jste závislí na silných lécích proti bolesti (opioidech); 
  jestliže trpíte chorobami, při kterých máte, nebo můžete mít, velké dechové obtíže; 
  jestliže současně užíváte inhibitory monoamino-oxidázy (MAO - léky k léčbě deprese) nebo 

pokud jste tyto léky užíval (a) během posledních 2 týdnů (viz „Užívání jiných přípravků“); 

  jestliže trpíte onemocněním myastenia gravis (určitý typ těžké svalové slabosti); 
  jestliže trpíte deliriem tremens (zmatenost a třes způsobený abstinencí po notorickém 

nadměrném pití alkoholu nebo během jednorázové, těžké opilosti); 

  jste-li těhotná. 

 
Přípravek TRANSTEC se nesmí používat k léčbě abstinenčních příznaků drogově závislých osob. 

 

 

Upozornění a opatření 

 Před použitím přípravku TRANSTEC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže jste vypil (a) nadměrné množství alkoholu; 
-  jestliže trpíte záchvaty nebo křečemi; 
-  jestliže je porušeno Vaše vědomí (mdloby, závrať) z neznámého důvodu; 
-  jestliže jste v šokovém stavu (studený pot může být jedním z příznaků); 
-  při zvýšeném nitrolebním tlaku (např. po poraněních hlavy nebo při onemocněních mozku), 

když není dostupné  umělé dýchání; 

-  jestliže máte dechové obtíže nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou dýchání zpomalovat 

nebo zeslabovat. (viz „Užívání jiných přípravků“); 

-  jestliže Vaše játra správně nefungují; 
-  jestliže máte sklon ke zneužívání léků nebo drog. 

 

Jestliže se u Vás objeví stavy uvedené v tomto odstavci nebo se u Vás objevily již dříve, informujte, 
prosím, svého lékaře. 

 

Věnujte také, prosím, pozornost následujícím upozorněním: 

  Někteří lidé se mohou stát závislými, pokud užívají silné léky proti bolesti jako TRANSTEC 

dlouhodobě. Při vysazení mohou mít abstinenční příznaky. (viz „Účinky po ukončení užívání 
přípravku TRANSTEC“). 

  Horečka nebo vnější teplo mohou vést k vyšším hodnotám buprenorfinu v krvi než obvykle. 

Vnější teplo může také zabránit náplasti správně přilnout. Nevystavujte se proto působení 
vnějšího horka (např. sauna, infračervené lampy, elektrické dečky, pryžové láhve s horkou 
vodou) a při  horečce se poraďte se svým lékařem. 

  Sportovci by si měli být vědomi, že tento léčivý přípravek může vyvolat pozitivní reakci  

      na anti-dopingové testy. 

  
Děti a dospívající 
Přípravek TRANSTEC nesmí užívat osoby mladší 18 let, protože dosud nejsou zkušenosti s užíváním v 
této věkové skupině. 

Další léčivé přípravky a přípravek TRANSTEC 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
-  přípravek TRANSTEC se nesmí používat současně s inhibitory monoamino-oxidázy 

(MAO - 

určité léky k léčbě deprese), nebo pokud byly tyto léky užívány v posledních 2 týdnech. 

-  přípravek TRANSTEC může u někoho vyvolat pocit ospalosti, nevolnosti nebo mdloby nebo 

může zapříčinit zpomalení nebo oslabení dýchání. Tyto nežádoucí účinky mohou být zesíleny 
jsou-li současně užívány další léky, které mohou mít stejný účinek. Mezi tyto další léky patří 
ostatní silné léky proti bolesti (opioidy), určité léky na spaní, léky ke znecitlivění a léky používané 
při léčbě určitých psychických onemocnění jako jsou tzv. trankvilizéry, antidepresiva a 
neuroleptika. 

-  účinek náplasti může být zesílen, jestliže je přípravek TRANSTEC používán současně např. s léky 

proti infekcím (antibiotiky) nebo plísním (antimykotiky) obsahujícími např. erytromycin nebo 
ketokonazol) nebo léky proti HIV (obsahující např. ritonavir) 

účinek přípravku TRANSTEC může být zeslaben při současném užívání jiných léků. Mezi tyto 

         léky patří  např. dexamethason, léky na epilepsii (např. obsahující karbamazepin nebo fenytoin) 

       nebo léky na tuberkulózu (např. rifampicin). 
 
Používání přípravku TRANSTEC s jídlem, pitím a alkoholem
 
Během  užívání  náplasti  TRANSTEC  nesmíte  pít  alkohol.  Alkohol  může  zesilovat  některé 
nežádoucí účinky přípravku a nemusíte se cítit dobře. Zesílit účinky přípravku TRANSTEC může 
rovněž pití šťávy z grapefruitu. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Těhotenství 
Dosud není dostatek zkušeností s užíváním přípravku TRANSTEC u těhotných. Z toho důvodu se 
nesmí přípravek TRANSTEC během těhotenství užívat. 

 

Kojení 
Buprenorfin, léčivá látka obsažená v náplasti, může snižovat tvorbu mléka a vylučuje se do něj. Proto 
přípravek TRANSTEC během kojení nepoužívejte. 

 

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů 
TRANSTEC u Vás může vyvolat závratě a ovlivnit Vaše reakce do té míry, že byste mohli 
v neočekávaných nebo náhlých situacích reagovat nepřiměřeně nebo nedostatečně rychle. To platí 
zejména 

-  na začátku léčby, 
-  při změně dávkování, 
-  při změně analgetika na přípravek TRANSTEC, 
-  jestliže současně užíváte léky, které působí na mozek (centrální nervový systém), 
-  jestliže pijete alkohol. 

 

Jste-li takto ovlivněni, nesmíte během používání přípravku TRANSTEC řídit nebo obsluhovat stroje. 
To platí rovněž při ukončení léčby přípravkem TRANSTEC. Neřiďte a neobsluhujte stroje nejméně 24 
hodin po odstranění náplasti. 

 

Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

3. 

Jak se přípravek TRANSTEC používá 

 

Vždy

 užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Přípravek TRANSTEC je dostupný ve 3 silách: TRANSTEC 35 µg/h, transdermální náplast; 
TRANSTEC 52,5 µg/h, transdermální náplast; TRANSTEC 70 µg/h, transdermální náplast. 

 

Váš lékař vybere takovou sílu náplasti, která je pro Vás nejvhodnější. Během léčby může lékař sílu 
změnit na nižší nebo vyšší, pokud je to nutné. 

 

Doporučené dávka přípravku je: 
Dospělí 
Pokud neurčil lékař jinak, nalepte jednu náplast přípravku TRANSTEC (způsobem, jak je podrobně 
popsáno níže) a vyměňujte ji nejpozději po 4 dnech. Pro pohodlné používání můžete měnit náplast 
dvakrát týdně ve stejný den, např. vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek večer.  K lepšímu zapamatování 
výměny náplasti si udělejte poznámku na kalendáři na zevním obalu. Pokud Vám  lékař předepsal 
k náplasti další léky proti bolesti, dodržujte přesně jeho rady a doporučení, jinak prospěch z léčby 
přípravkem TRANSTEC nebude úplný. 

 

Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek TRANSTEC  by neměly používat osoby mladší 18 let, protože zatím nejsou s jeho používáním 
u této věkové skupiny  žádné zkušenosti. 

 

Starší pacienti 
U starších  pacientů není nutná žádná úprava dávkování přípravku TRANSTEC. 

 

 

Pacienti s onemocněním ledvin /dialyzovaní pacienti 
U pacientů s onemocněními ledvin a pacientů na dialýze nejsou  žádné změny v dávkování nutné. 

 

Pacienti s onemocněním jater 

 

U pacientů s onemocněními jater mohou být intenzita a trvání účinku náplasti přípravku TRANSTEC 
ovlivněny. Pokud patříte k této skupině pacientů, budete pečlivěji sledováni. 
 
Způsob použití 

 

Než nalepíte náplast 

Zvolte si na Vaší horní části těla rovné, čisté a 
neochlupené místo, přednostně na hrudníku 
pod klíční kostí nebo na horní části zad  (viz 
obrázek). 

Jestliže nemůžete náplast nalepit sami, 
požádejte někoho o pomoc. 

 

 

 

 

 

 

 

hrudník 

záda 

 

 

  Jestliže je vybrané místo ochlupené, ostřihejte ochlupení nůžkami. Nesmí se holit! 
  Vyvarujte se zarudlé, podrážděné nebo jinak poškozené kůže, např. většími jizvami. 
  Vybraná část kůže musí být suchá a čistá. Je-li zapotřebí, umyjte ji studenou nebo vlažnou 

vodou. Nepoužívejte mýdlo nebo jiné  prostředky. Po horké koupeli nebo sprše počkejte, 
dokud není Vaše kůže úplně suchá a chladná. Nenanášejte na vybrané místo žádné roztoky, 
krémy nebo masti. Mohly by zabránit správnému přilnutí náplasti. 

 
Nalepení náplasti

 

1.  

krok 

Každá náplast je uzavřena v sáčku. Těsně před použitím otevřete 
sáček roztržením v místě zářezu. Vyjměte náplast. 

 

 

 

 

 

2.   

krok 

Lepicí strana náplasti je opatřena stříbrnou krycí folií. Odstraňte 
opatrně polovinu folie. Přilnavé 
části se nedotýkejte. 

 

 

 

 

 

3.    krok 

Nalepte náplast na vybrané místo na kůži a odstraňte zbytek 

krycí folie. 

 

 

 

 

 

4. 

krok 

Přitiskněte náplast na kůži dlaní asi po dobu 30 
sekund. Ujistěte se, že náplast je na kůži nalepena celá, zvláště na 

okrajích. 

 

 

 

 

 

 

 

Opotřebení náplasti 
Náplast  můžete  nechat  na  kůži  až  4  dny.  Pokud  jste  náplast  správně  přitiskli,  je  riziko  jejího  uvolnění 
malé.  Můžete se s ní sprchovat, koupat a  plavat. Nevystavujte však  náplast působení nadměrného tepla 
(např. v sauně, infračervené lampy, elektrické dečky, ohřívací láhve). 

 

V nepravděpodobném případě, že se náplast uvolní dříve než je potřeba její výměna, nepoužívejte 
znovu stejnou náplast. Nalepte si rovnou novou náplast (viz odstavec níže „Výměna náplasti“). 

 

Výměna náplasti 

   Odstraňte starou náplast 
   Složte ji napůl přilnavou stranou k sobě. 
   Pečlivě ji zlikvidujte. Nesmí zůstat v dohledu nebo dosahu dětí! 
   Nalepte novou náplast na jiné místo na kůži (jak je popsáno výše). Před nalepením náplasti na 

stejné místo, nejméně jeden týden vyčkejte. 

 

Délka léčby 
Váš lékař rozhodne, jak dlouho byste měli být léčeni přípravkem TRANSTEC. Nesmíte léčbu ukončit na 
základě vlastního uvážení, protože bolest by se mohla vrátit a nemuseli byste se cítit dobře (viz také 
„Účinky při ukončení léčby přípravkem TRANSTEC“). 

 

Pokud máte pocit, že účinek náplastí TRANSTEC je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
Jestliže jste použil(a) více přípravku TRANSTEC než jste měl(a)
 
Pokud se to stane, může dojít k předávkování buprenorfinem. Předávkování může zesílit nežádoucí 

 

účinky buprenorfinu jako je ospalost, nevolnost a zvracení. Můžete mít zúžené zornice a dýchání se 
může zpomalit a zeslabit. Může rovněž u Vás dojít k oběhovému kolapsu. 

 

Jakmile zjistíte, že jste použili více náplastí, než jste měli, odstraňte přebytečné náplasti a poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít náplast přípravku TRANSTEC 
Pokud jste si zapomněli náplast nalepit, nalepte novou náplast hned, jakmile to zjistíte. Pak je 
zapotřebí změnit dny nalepení, např. jestliže jste obvykle nalepovali náplast v pondělí a čtvrtek, ale 
zapomněli jste si novou nalepit do středy, kdy si ji nalepíte, budete od té doby měnit náplasti ve středu 
a v sobotu. Poznamenejte si novou dvojici dnů na kalendáři zevního obalu. Pokud si vyměníte náplast 
velmi pozdě, bolest se může vrátit. V tomto případě kontaktujte svého lékaře. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek TRANSTEC 
Jestliže přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRANSTEC příliš brzy, bolest se vrátí. Pokud si 
přejete ukončit léčbu z důvodu nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem. Sdělí Vám, jaké jsou 
další možnosti, popř. zda můžete být léčeni jinými přípravky. 

 

Někteří lidé mohou mít po náhlém ukončení dlouhodobého používání silných léků proti bolesti tzv. 
abstinenční příznaky (příznaky z vysazení). Riziko těchto účinků po ukončení užívání přípravku 
TRANSTEC je velmi nízké. Pokud však cítíte nervozitu, úzkost, roztřesenost, jste-li přehnaně 
aktivní, máte obtíže se spaním nebo zažíváním, sdělte to svému lékaři. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRANSTEC nežádoucí účinky, které se nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

 

 

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10): 
nauzea (pocit na zvracení), zarudnutí, svědění  
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100): 
závratě, bolesti hlavy, dušnost, zvracení, zácpa, změny na kůži (vyrážka, obvykle při opakovaném podání), 
pocení, otoky (např. nohou), únava  
 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 1000): 
zmatenost, poruchy spánku, neklid, různé stupně útlumu (sedace), v rozpětí od únavy po otupělost, poruchy 
oběhu (jako je nízký krevní tlak nebo vzácně i oběhový kolaps), sucho v ústech, vyrážka, potíže s vylučováním, 
retence moči (méně moči než obvykle), malátnost  
 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob z 10 000): 
ztráta chuti k jídlu, klamné představy jako halucinace, úzkost a noční děsy, snížený zájem o pohlavní život, 
obtížné soustředění, poruchy řeči, otupělost, poruchy rovnováhy, abnormální kožní vjemy (brnění, svědění, 
pálení), poruchy vidění, rozmazané vidění, otoky víček, návaly horka, obtížné dýchání, pokles dýchání, pálení 
žáhy, kopřivka, potíže s erekcí, abstinenční příznaky (viz níže), reakce v místě aplikace  
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 osob z 10 000):  
závažné alergické reakce (viz níže), závislost, střídání nálad, svalové záškuby, poruchy vnímání chuti, 
„špendlíkové“ zornice (velmi zúžené), bolesti uší, abnormálně rychlý dech, škytavka, říhání, vřídky, malé 
puchýře, bolesti na hrudi

 

 

V některých případech se objeví opožděné alergické reakce s patrnými známkami zánětu. V takovém případě 
přestaňte přípravek TRANSTEC používat a navštivte svého lékaře. 

Objeví-li se u Vás otok paží, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo v krku, který může způsobit dýchací 
nebo polykací potíže, kopřivka, mdloby, zažloutnutí kůže nebo bělma, (nazývané žloutenka), odstraňte 
transdermální náplast a navštivte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte pomoc na pohotovosti 
nejbližší nemocnice. Mohou to být příznaky velmi vzácné závažné alergické reakce

 

 

Někteří lidé mohou mít abstinenční příznaky (příznaky z vysazení), po náhlém ukončení dlouhodobého 
užívání silných léků proti bolesti. Riziko vzniku příznaků z vysazení, při ukončeném používání náplasti 
přípravku TRANSTEC užívat, je malé. Avšak cítíte-li se neklidný(á), nervózní nebo roztřesený(á), nebo jste-
li příliš aktivní, máte potíže se spánkem nebo zažíváním, sdělte to svému lékaři. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek TRANSTEC uchovávat 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte přípravek TRANSTEC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a sáčku 
(„Použitelné do:“ měsíc/rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci. 

 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí

 

 

6. 

Obsah balení a 

další informace 

 
Co přípravek TRANSTEC obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je buprenorfin (buprenorphinum) 
-  Pomocnými látkami jsou 
Adhezivní hmota (obsahující buprenorfin): oleyl-oleát, povidon K90, kyselina levulová, adhezivní 
akrylátový kopolymer 387-2054, (se zesíťovacím činidlem). 
Adhezivní hmota (bez buprenorfinu): adhezivní akrylátový kopolymer 387-2051, (bez zesíťovacího činidla). 
Separační folie mezi adhezivní hmotou s buprenorfinem a adhezivní hmotou bez něj: pegoteratová 
fólie 23 UM 
Zadní strana: pegoterát. 
Krycí vrstva (překrývá adhezivní hmotu obsahující buprenorfin a musí být před aplikací odstraněna) 
silikonizovaná pegoterátová fólie 100 UM na jedné straně s hliníkem. 

 

TRANSTEC 35 μg/h, 
transdermální náplast 

Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 20 mg a uvolní 
35 mikrogramů buprenorfinu za  hodinu. 
Plocha obsahující léčivou látku je 25 cm2. 

TRANSTEC 52,5 μg/h, 
transdermální náplast 

Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 30 mg a uvolní 
52,5 mikrogramů buprenorfinu za  hodinu. 
Plocha obsahující léčivou látku je 37,5 cm2. 

TRANSTEC 70 μg/h, 
transdermální náplast 

Jedna transdermální náplast obsahuje buprenorphinum 40 mg a uvolní 
70 mikrogramů buprenorfinu za  hodinu. 
Plocha obsahující léčivou látku je 50 cm2. 

 

Jak přípravek TRANSTEC vypadá a co obsahuje toto balení 

 

TRANSTEC jsou transdermální náplasti tělové barvy se zaoblenými rohy, označené 

 

TRANSTEC 35 μg/h, buprenorphinum 20 mg 
TRANSTEC 52,5 μg/h, buprenorphinum 30 mg 
TRANSTEC 70 μg/h, buprenorphinum 40 mg 

 

Přípravek TRANSTEC je dodáván v balení 3,5,10 transdermálních náplastí, jednotlivě balených do 
zatavených sáčků. 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Grünenthal GmbH, Aachen, Německo 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.3.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu TRANSTEC 52.5 MCG/H 5X30MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu TRANSTEC 52.5 MCG/H 5X30MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám