Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HOSPIRA S.P.A., LISCATE
Kód výrobku: 16834
Kód EAN: 4032046001105
Kód SÚKL: 12317
Držitel rozhodnutí: HOSPIRA S.P.A., LISCATE
Přípravek se užívá u dospělých k léčbě intrahepatální cholestázy (městnání žluči) u chronického zánětu jater a žlučových cest, u kterých je riziko přechodu do cirhózy (tvrdnutí jater). Přípravek se dále užívá k léčbě intrahepatální cholestázy v těhotenství.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls41901/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Transmetil 500 mg tablety
enterosolventní tablety
Ademetioninum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Transmetil tablety a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Transmetil tablety užívat
3. Jak se přípravek Transmetil tablety užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Transmetil tablety uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRANSMETIL TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Transmetil je lék, který doplňuje pokles S-adenosylmethioninu, látky, jež je
nezbytnou součástí metabolických pochodů jaterních buněk. Tím usnadňuje enzymové
pochody v játrech, které jsou odpovědné za odbourávání odpadních látek v játrech a
tvorbu a vylučování žluči.

Přípravek Transmetil tablety se užívá u dospělých k léčbě intrahepatální cholestázy
(městnání žluči v játrech) a u chronického zánětu jater a žlučových cest, u kterých
existuje riziko přechodu do cirhózy (tvrdnutí jater). Přípravek se užívá k léčbě
intrahepatální cholestázy v těhotenství.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TRANSMETIL TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Transmetil tablety
- jestliže trpíte vrozenou poruchou zpracování methioninu (druh aminokyseliny)
v organismu nebo vrozenou poruchou projevující se přítomností homocysteinu (druh
2
aminokyseliny) v moči nebo jeho zvýšenou hladinou v krvi (např. deficit enzymu
cystathion-beta syntázy, porucha metabolismu vitaminu B12).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ademetionin nebo na kteroukoliv
další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použítí přípravku Transmetil je zapotřebí
- pokud trpíte pre-cirhotickým stadiem onemocnění jater či cirhózou
- pokud se léčíte pro bipolární afektivní poruchu, neboť u těchto pacientů byly při léčbě
ademetioninem hlášeny případy přechodu z deprese k hypománii či mánii
- pokud během léčby zpozorujete, že trpíte větší úzkostí

U pacientů léčených ademetioninem byly hlášeny případy přechodného vzniku nebo
zhoršení úzkosti. Obvykle není potřeba léčbu přerušit, ale v některých případech může
být nezbytné snížit dávku nebo léčbu ukončit.

Pokud se Vás týká některý z prvních dvou výše uvedených stavů, upozorněte na to
lékaře před zahájením léčby. Pokud zpozorujete během léčby, že jste úzkostlivější než
obvykle, upozorněte na to lékaře ihned.

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, upozorněte na to lékaře před
zahájením léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Transmetil by neměl být užíván společně s léky k léčbě deprese, jako jsou
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva (klopramin) nebo s
volně prodejnými přípravky a rostlinnými doplňky stravy obsahujícími tryptofan, protože
u této kombinace může dojít k nadměrnému vzrůstu hladiny serotoninu v séru, což je
doprovázeno řadou různorodých obtíží.

Užívání přípravku Transmetil tablety s jídlem a pitím
Pro lepší vstřebávání léčivé látky a lepší celkový léčebný účinek se doporučuje užívat
Transmetil tablety v době mezi dvěma jídly.

Těhotenství a kojení
Užívání vysokých dávek ademetioninu u žen v těhotenství nevedlo k žádným
nežádoucím účinkům. Je-li užívání přípravku zcela nezbytné, je možné jej v těhotenství
užívat. Přípravek je možno užívat v období kojení, pokud jeho přínos převáží možné
riziko pro dítě.
Poraďte se se svým lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů se mohou objevit závratě. Prosím, neřiďte ani neobsluhujte těžké
stroje, dokud se neprokáže, že léčba tímto přípravkem u Vás nemá vliv na schopnost
tyto aktivity vykonávat.
3


3. JAK SE TRANSMETIL TABLETY UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Transmetil tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčbu je možné zahájit buď podáním injekční formy přípravku (Transmetil 500 mg
injekce) a poté přejít na perorální užívání přípravku (tablety), nebo se léčba zahajuje
přímo užíváním tablet.
Zahajovací léčba: Doporučovaná dávka je 1-2 injekce přípravku Transmetil 500 mg
injekce do žíly či do svalu denně po dobu 2 týdnů nebo 1-2 tablety přípravku Transmetil
500 mg tablety denně po dobu 2 týdnů.
Udržovací léčba: Doporučovaná denní dávka je 10 - 25 mg na kg tělesné hmotnosti tj.
1000 - 1500 mg/denně, což odpovídá 2-3 tabletám, v jedné nebo dvou dávkách (ráno a
večer).
Tablety je třeba vyjmout z blistru bezprostředně před užitím. Tablety se polykají celé,
nerozkousané, zapijí se vodou.
Jelikož nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové může snížit hladinu ademetioninu v
krvi, doporučuje se během léčby hladiny těchto látek sledovat a při jejich nedostatku je
vhodné jejich užívání.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Transmetil tablety, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) větší množství tohoto přípravku a necítíte se dobře, kontaktujte svého
lékaře, nemocnici nebo lékárníka.
U tohoto přípravku nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Transmetil tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Transmetil tablety
Je důležité, abyste užíval(a) tablety do té doby, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu
tímto přípravkem ukončil(a).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Transmetil tablety nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné závažnější nežádoucí účinky nebyly hlášeny ani po dlouhodobém užívání, ani při
podání vysokých dávek.
Nebyly pozorovány žádné případy lékové závislosti nebo návykovosti.

Nejčastější nežádoucí účinky u pacientů z klinických studií byly nevolnost, bolesti břicha
a průjem.
Některé další pozorované nežádoucí účinky byly tyto:
4
Infekce: infekce močových cest
Psychiatrické a nervové poruchy: nespavost, zmatenost, závratě, bolesti hlavy, pocity
brnění či mravenčení
Srdce a cévní systém: návaly horka, srdeční potíže, zánět povrchových žil
Poruchy trávicícho ústrojí: nadmutí břicha, bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení,
poruchy trávení, sucho v ústech, plynatost, zánět jícnu
Poruchy kůže: zvýšené pocení, svědění kůže
Poruchy svalů a kloubů: bolesti kloubů, křeče ve svalech
Celkové reakce: zimnice, onemocnění podobné chřipce, malátnost, otoky na periferních
částech těla, pálení žáhy
Nicméně u těchto nežádoucích účinků však nebylo vždy možné určit příčinný vztah mezi
pozorovaným účinkem a léčivem.

Nežádoucí účinky sledované v klinické praxi po uvedení přípravku na trh:
Poruchy imunity: anafylaktická reakce
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: otok hrtanu
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, angioedém (difúzní otok podkožní tkáně)
Psychiatrické poruchy: úzkost

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TRANSMETIL TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Transmetil tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte Transmetil tablety, pokud si všimnete, že mají jinou než bílou barvu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Transmetil tablety obsahuje
Léčivou látkou je Ademetionini busilas 949 mg, což odpovídá ademetioninum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou koloidní oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, metakrylátový kopolymer Typ A, makrogol
6000, mastek, simetikonová emulze 30%, polysorbát, hydroxid sodný.5

Jak přípravek Transmetil tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Transmetil tablety jsou bílé oválné potahované tablety, které se rozpouštějí v
tenkém střevě (enterosolventní tablety).
Tablety jsou baleny v blistru a krabičce a jsou dostupné po 10 nebo 30 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
Hospira S.p.A., Liscate (Milano), Itálie
AbbVie S.r.l., Campoverde di Aprilia, Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.

Česká republika
Abbott Laboratories s. r. o.
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
CZ-160 00 Praha 6
Tel: + 420 267 292 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
5.3.2013

Recenze

Recenze produktu TRANSMETIL 500 MG TABLETY 10X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRANSMETIL 500 MG TABLETY 10X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze