Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HOSPIRA S.P.A., LISCATE
Kód výrobku: 16833
Kód EAN: 4032046001204
Kód SÚKL: 12319
Držitel rozhodnutí: HOSPIRA S.P.A., LISCATE
Přípravek se užívá u dospělých k léčbě intrahepatální cholestázy (městnání žluči v játrech) u chronického zánětu jater a žlučových cest, u kterých je riziko přechodu do cirhózy (tvrdnutí jater). Přípravek se dále užívá k léčbě intrahepatální cholestázy v těhotenství.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls39459/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Transmetil 500 mg injekce
Ademetioninum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Transmetil injekce a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Transmetil injekce užívat
3. Jak se přípravek Transmetil injekce užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Transmetil injekce uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK TRANSMETIL INJEKCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Transmetil je lék, který doplňuje pokles S-adenosylmethioninu, látky, jež je
nezbytnou součástí metabolických pochodů jaterních buněk. Tím usnadňuje enzymové
pochody transmetylace (ovlivnění funkce biologických membrán) a transsulfurace
(syntéza cysteinu, taurinu a glutathionu), odpovědné za odbourávání odpadních látek v
játrech a tvorbu a vylučování žluči.

Přípravek Transmetil injekce se užívá u dospělých k léčbě intrahepatální cholestázy
(městnání žluči v játrech) a u chronického zánětu jater a žlučových cest, u kterých
existuje riziko přechodu do cirhózy (tvrdnutí jater). Přípravek se dále užívá k léčbě
intrahepatální cholestázy v těhotenství.

Po nitrožilním podání se asi polovina podané látky vyloučí močí, po nitrosvalovém
podání se látka prakticky úplně vstřebá (96 %). Maximální plazmatická hodnota je
dosažena asi po 45 minutách.


Stránka 2 z 6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TRANSMETIL INJEKCE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Transmetil injekce
- jestliže trpíte vrozenou poruchou zpracování methioninu (druh aminokyseliny)
v organismu nebo vrozenou poruchou projevující se přítomností homocysteinu (druh
aminokyseliny) v moči nebo jeho zvýšenou hladinou v krvi (např. deficit enzymu
cystathion-beta syntázy, porucha metabolismu vitaminu B12).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku adementionin nebo na
kteroukoliv další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použítí přípravku Transmetil je zapotřebí
- pokud trpíte pre-cirhotickým stadiem onemocnění jater či cirhózou
- pokud se léčíte pro bipolární afektivní poruchou, neboť u těchto pacientů byly při léčbě
ademetioninem hlášeny případy přechodu z deprese k hypománii či mánii
- pokud během léčby zpozorujete, že trpíte větší úzkostí.
U pacientů léčených ademetioninem byly hlášeny případy přechodného vzniku nebo
zhoršení úzkosti. Obvykle není potřeba léčbu přerušit, ale v některých případech může
být nezbytné snížit dávku nebo léčbu ukončit.

Pokud se Vás týká některý z prvních dvou výše uvedených stavů, upozorněte na to
lékaře před zahájením léčby. Pokud zpozorujete během léčby, že jste úzkostlivější než
obvykle, upozorněte na to lékaře ihned.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek Transmetil by neměl být užíván společně s léky k léčbě deprese, jako jsou
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva (klopramin) nebo s
volně prodejnými přípravky a rostlinnými doplňky stravy obsahujícími tryptofan, protože
u této kombinace může dojít k nadměrnému vzrůstu hladiny serotoninu v séru, což je
doprovázeno řadou různorodých obtíží.

Těhotenství a kojení
Užívání vysokých dávek ademetioninu u žen v těhotenství nevedlo k žádným
nežádoucím účinkům. Je-li užívání tohoto přípravku zcela nezbytné, je možné jej v
těhotenství užívat.
Přípravek je možno užívat v období kojení, pokud jeho přínos převáží možné riziko pro
dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů se mohou objevit závratě. Prosím, neřiďte ani neobsluhujte těžké
stroje, dokud se neprokáže, že léčba tímto přípravkem u Vás nemá vliv na schopnost
tyto aktivity vykonávat.

Stránka 3 z 6

3. JAK SE TRANSMETIL INJEKCE UŽÍVÁ
Dávkování stanoví lékař individuálně s přihlédnutím k závažnosti onemocnění a
k tělesné hmotnosti nemocného.
Zahajovací léčba: Počáteční denní dávka je 7 14 mg ademetioninu na kg tělesné
hmotnosti, tj. jedna nebo dvě (ráno a večer) nitrosvalové nebo nitrožilní injekce po dobu
dvou týdnů (tj. 500 1000 mg denně).

Udržovací léčba: Pokud je po dvou týdnech nutno pokračovat v léčbě, přechází se na
podání přípravku ve formě tablet.
Jelikož nedostatek vitaminu B12 a kyseliny listové může snížit hladinu ademetioninu v
krvi, doporučuje se během léčby hladiny těchto látek sledovat a při jejich nedostatku je
vhodné jejich užívání.

Máte-li jakéli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Transmetil injekce nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Žádné závažnější nežádoucí účinky nebyly hlášeny ani po dlouhodobém užívání, ani při
podání vysokých dávek.
Nebyly pozorovány žádné případy lékové závislosti nebo návykovost.
Nejčastější nežádoucí účinky u pacientů z klinických studií byly nevolnost, bolesti břicha
a průjem.
Některé další pozorované nežádoucí účinky byly tyto:
Infekce: infekce močových cest
Psychiatrické a nervové poruchy: nespavost, zmatenost, závratě, bolesti hlavy, pocity
brnění či mravenčení
Srdce a cévní systém: návaly horka, srdeční potíže, zánět povrchových žil
Poruchy trávicícho ústrojí: nadmutí břicha, bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení,
poruchy trávení, sucho v ústech, plynatost, zánět jícnu
Poruchy kůže: zvýšené pocení, svědění kůže
Poruchy svalů a kloubů: bolesti kloubů, křeče ve svalech
Celkové reakce: zimnice, onemocnění podobné chřipce, malátnost, otoky na periferních
částech těla, pálení žáhy, zimnice
Nicméně u těchto nežádoucích účinků však nebylo vždy možné určit příčinný vztah mezi
pozorovaným účinkem a léčivem.

Nežádoucí účinky sledované v klinické praxi po uvedení přípravku na trh:
Poruchy imunity: anafylaktická reakce
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: otok hrtanu
Poruchy kůže a podkožní tkáně: reakce v místě injekčního vpichu (zřídka s nekrózou
kůže),vyrážka, angioedém (difúzní otok podkožní tkáně)
Psychiatrické poruchy: úzkost
Stránka 4 z 6

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK TRANSMETIL INJEKCE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Přípravek Transmetil injekce nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Transmetil injekce obsahuje

Léčivou látkou je Ademetionini busilas 949 mg, což odpovídá ademetioninum 500 mg.

Ampule s rozpouštědlem (5 ml) obsahuje: lysin, hydroxid sodný a vodu na injekci.

Jak přípravek Transmetil injekce vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Transmetil injekce je prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.
Přípravek je k dostání jako vzduchotěsná propichovací lahvička s lyofilizátem, s
gumovou zátkou a kovovým (hliníkovým) prstencem a skleněná ampule obsahující
rozpouštědlo.
Lyofilizát je téměř bílé barvy, roztok je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý.
Balení obsahuje 5 lahviček s lyofilizátem 500 mg + 5 ampulí s rozpouštědlem 5 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo
Výrobce
Hospira S.p.A., Liscate (Milano), Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci.
Stránka 5 z 6

Česká republika
Abbott Laboratories s. r. o.
Hadovka Office Park
Evropská 2591/33d
CZ-160 00 Praha 6
Tel: + 420 267 292 111

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 25.7.2012
Stránka 6 z 6

---------[perforace k oddělení instrukcí pro zdravotnické pracovníky od příbalové informace pro pacienta]----


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Transmetil 500 mg injekce

NÁVOD K PŘÍPRAVĚ

Lyofilizát se rozpustí přiloženým rozpouštědlem před použitím. Přípravek je dále
použitelný po dobu 6 hodin při teplotě do 25 C. Nitrožilní podání má být velmi pomalé,
přibližně 5 minut.
Po rozpuštění je možno přípravek ředit 5% roztokem glukózy nebo fyziologickým
roztokem.
Rozpuštěný přípravek je možno přidat do infuzního roztoku, doba podání záleží na
objemu, přibližně 100 ml za 20 minut.
Ademetionin by neměl být mísen s alkalickými nebo kalciové ionty obsahujícími roztoky.
Pokud má prášek lyofilizátu jinou než bílou barvu (v důsledku poškození lahvičky nebo
jejímu vystavení teplu), přípravek by neměl být použit.
Nespotřebovanou část léčiva znehodnoťte.

Recenze

Recenze produktu TRANSMETIL 500 MG INJEKCE 5X500MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRANSMETIL 500 MG INJEKCE 5X500MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze