Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRAMUNDIN RETARD 100 MG 50X100MG Tabl. s prodl. uvol. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14316
Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí.

Informace o produktu

Výrobce: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Kód výrobku: 14316
Kód EAN: 9002341012675
Kód SÚKL: 54237
Držitel rozhodnutí: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Co je Tramundin Retard a k čemu se používá? Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí. Je určen pro dospělé a děti starší 14 let. V doporučených léčebných dávkách nepůsobí útlum dýchání, neovlivňuje krevní oběh a nepůsobí zácpu.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls212286/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - Rp.

TRAMUNDIN RETARD 100mg
(tramadoli hydrochloridum)
tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Tramundin Retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat
3. Jak se Tramundin Retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Tramundin Retard
6 Další informace1. Co je Tramundin Retard a k čemu se používá?


Tramundin Retard patří do skupiny léků s indikační skupinou analgetikum-anodynum.
Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí.
Je určen pro dospělé a děti starší 14 let. V doporučených léčebných dávkách nepůsobí
útlum dýchání, neovlivňuje krevní oběh a nepůsobí zácpu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat ?

Tramundin Retard neužívejte:

jestliže jste alergický/á na léčivou látku (tramadol hydrochlorid) nebo na kteroukoliv další
složku přípravku Tramundin Retard
jestliže jste v nedávné době vypil/a větší množství alkoholu, užil/a větší množství léků na
spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek (psychotropní
léky)
jestliže současně užíváte určité léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy
IMAO) a nebo pokud jste je užíval/a v posledních 14 dnech
jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků
jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě.

2/7
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tramundin Retard je zapotřebí:

- jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (např. po
nehodě)
- jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater
- jestliže máte obtíže s dýcháním
- jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být zvýšeno riziko vzniku
křečí. Záchvaty byly hlášeny i u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených
dávkách. Riziko může být zvýšeno při dávkách překračující maximální denní
doporučenou dávku (400 mg).
- jestliže jste závislí na opiátech
- jestliže jste v šoku (příznakem může být chladný pot)
- máte-li intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom lékaře dříve než
začnete tento přípravek užívat

Jestliže se Vás některá varování týkají nebo se Vás týkaly v minulosti, obraťte se na svého
lékaře.

Věnujte prosím pozornost tomu, že Tramundin Retard může vést ke vzniku tělesné nebo
psychické závislosti. Užívá-li se Tramundin Retard dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a
může být potřebné zvyšování dávek (vznik tolerance). U nemocných se sklonem ke
zneužívání léků a/nebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá
léčba přípravkem Tramundin Retard za pečlivé lékařské kontroly.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Tramundin Retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.

Neužívejte Tramundin Retard současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy
(moklobemid nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte
Tramundin Retard ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval/a
v posledních 14 dnech.

Účinek přípravku Tramundin Retard může časem slábnout a doba jeho působení se může
zkracovat, jestliže užíváte léky obsahující tyto látky:
karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie)
bupremorfin, nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti)
metoklopramid (používaný na tlumení nucení na zvracení)
V ojedinělých případech mohou být přítomny zvýšené nežádoucí účinky selektivních
inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), což jsou některé léky proti depresi,
jestliže jsou používány současně s tramadolem. Nežádoucí účinky mohou být natolik
výrazné, že pak mluvíme o serotoninovém syndromu. K příznakům serotoninového
syndromu patří například zmatenost, neklid, vysoká teplota, pocení, snížená koordinace,
zvýšená citlivost na podněty, svalové křeče a průjem. Jestliže se tyto projevy vyskytnou,
vždy informujte lékaře. Po zastavení užívání SSRI obvykle dojde k rychlému zlepšení.

Riziko nežádoucích účinků stoupá, jestliže současně s přípravkem Tramundin Retard
užíváte následující léky:
- které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika.
Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
Tramundin Retard. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramundin Retard pro Vás
vhodné
jestliže užíváte určitá antidepresiva.Tramundin Retard a tyto léky se mohou vzájemně
ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy,
3/7
včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení
svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °
uklidňující léky jako jsou trankvilizéry, léky na spaní, léky proti depresi a silné léky proti
bolesti (morfin, kodein, pethidin). V těchto případech se můžete cítit výrazně unavený(á)
nebo můžete mít pocit na omdlení
léky proti poruchám krevní srážlivosti, např. warfarin; může být potřebné dávky těchto
léků snížit, jinak může dojít ke zvýšenému riziku těžkého krvácení
léky proti křečím užívané spolu s tramadolem mohou snižovat práh pro vznik záchvatů, u
těchto pacientů může být zvýšené riziko vzniku křečí.

Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Tramundin Retard s jídlem a pitím

V průběhu léčby přípravkem Tramundin Retard nepijte alkohol.

Těhotenství

Před užitím jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Tramadol prochází placentou. Dlouhodobá léčba v těhotenství může u novorozence vést
k abstinenčním příznakům. Tramadol se proto v těhotenství nesmí užívat. Poraďte se se
svým lékařem.

Kojení

Před užitím jakéhokoliv léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obecně se používání přípravku Tramundin Retard kojícím matkám nedoporučuje. Do
mateřského mléka se dostává malé množství tramadolu. Po jednorázovém podání
tramadolu není obvykle nutné kojení přerušovat. Poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Při podávání tramadolu může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou
pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. Po dobu užívání tohoto přípravku
nesmíte řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje a vykonávat práci ve výškách.
Důležité informace o některých složkách přípravku Tramundin Retard
Přípravek Tramundin Retard obsahuje monohydrát laktózy.
Víte-li, že máte intoleranci (nesnášenlivost) na nějaký cukr, informujte o tom svého lékaře
dříve než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Tramundin Retard užívá ?

Vždy užívejte přípravek Tramundin Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.

Všeobecné pokyny:
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest.
K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Doporučené dávky jsou informativní. Zásadně by měla být zvolena nejnižší dávka, která
vyvolá útlum bolesti. Při léčbě chronických bolestí je třeba dát přednost dávkování podle
časového plánu.
4/7
Doporučené dávkování:
Dospělým a mladistvým nad 14 roků jsou podávány jednotlivé dávky po 1 tabletě (což
odpovídá 100 mg tramadolu). Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou dělitelné, což
umožňuje dávkování po 50 mg a 100 mg.
Vzhledem k prodlouženému uvolňování léčivé látky je dosaženo doby působení v délce
až 12 hodin. Na tlumení středně silné až velmi silné bolesti podáváme maximálně 4
tablety denně (což odpovídá 400 mg tramadolu). Při útlumu bolestí způsobených
nádorovým onemocněním může lékař doporučenou denní dávku překročit.
Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli
se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti

Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek Tramundin
Retard užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař
Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

U starších pacientů nebo u pacientů s onemocněním jater nebo ledvin může lékař dávku
snížit nebo prodloužit odstup mezi dávkami.
Dětem do 14 let se lékové formy tramadolu s prodlouženým uvolňováním nepodávají.
Tablety Tramundin Retard 100mg musí být užity nerozkousané.

Způsob podání:

Tramundin Retard tablety se užívají nezávisle na jídle ráno a večer s odstupem 12-ti
hodin a zapíjí se menším množstvím tekutiny.
Tramundin Retard

by neměl být podáván déle než je nezbytně nutné. Pokud je přípravek
používán k dlouhodobému útlumu bolestí, měl by lékař v kratších časových intervalech
přehodnotit vhodnost dalšího používání přípravku a způsob jeho dávkování.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramundin Retard, než jste měl(a):

Projevem předávkování tramadolu jsou silně zúžené zornice, zvracení, neklid, zmatenost,
výrazný pokles krevního tlaku, rychlý tep, zpomalené povrchní dýchání, záchvaty svalových
křečí připomínající epileptický záchvat, poruchy až ztráta vědomí. U případů velmi těžkého
předávkování může dojít k rozšíření zornic, selhání krevního oběhu, šoku a bezvědomí. Při
předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tramundin Retard nežádoucí účinky.
Uvedené nežádoucí účinky se objevují s následující četností: Velmi časté 1/10 (> 10%),
časté 1/100,<1/10 (> 1% < 10%), méně časté 1/1000 , <1/100 (> 0,1%, < 1%), vzácné
1/10000, <1/1000 (> 0,01%, < 0,1%) a ojedinělé <1/10000 (<0,01%) včetně izolovaných
případů.

5/7
Nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky, hlášenými v průběhu léčby pacientů
přípravkem Tramundin Retard byly nevolnost a závratě, které se vyskytly u více než 1
pacienta z 10.
Tramadol může být kombinován s antiemetiky (léky potlačující nevolnost), pokud se v
průběhu jeho užívání vyskytne nevolnost a zvracení. Zácpa může být léčena šetřícími
projímadly.
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu používání Tramundin Retard:

Srdečně-cévní poruchy:
Méně časté (0,1 1%): Účinky na oběhový systém (bušení srdce, zrychlený tep, snížený tlak
až oběhový kolaps). Tyto nepříznivé účinky mohou nastat obzvláště ve vzpřímené poloze, po
nitrožilní aplikaci a u pacientů, kteří jsou fyzicky oslabení.
Vzácné (0,01 0,1%): pomalý puls, zvyšující se krevní tlak

Poruchy nervového systému
Velmi časté (>10%): Závratě
Časté (1-10%): bolesti hlavy, ospalost, mikrospánek
Vzácné: (0,01-0,1%): Změny chuti, poruchy citlivosti, třes, oslabené dýchání a epileptiformní
záchvaty.

Duševní poruchy:
Neobvyklé (0,01-0,1%): Byly hlášeny halucinace, zmatenost, poruchy spánku, noční můry.
Různé duševní poruchy, které se mohou individuálně lišit intensitou a charakterem
(v závislosti na osobnosti a trvání léčby). Tyto zahrnují změny nálad, změny v aktivitě a
změny v poznávacích a smyslových schopnostech (např. rozhodování v chování, poruchy
vnímání).
Může se vyvinout závislost.

Poruchy zraku:
Vzácné (0.01-0,1%): Neostré vidění

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:
Vzácné (0,01-0,1%): Dušnost, spazmus průdušek, útlum dýchání. Byly hlášeny případy
zhoršeného astmatu avšak kauzální vztah s tramadolem nemohl být potvrzen.

Poruchy trávícího ústrojí:
Velmi časté (>10%): nevolnost
Časté: (1-10%): Zvracení, zácpa, sucho v ústech
Méně časté: (0,1-1%): mimovolní pocit na zvracení, průjem, pocit tlaku v žaludku, nadýmání.

Kůže a podkožní tkáňové poruchy:
Časté (1-10%): Pocení
Vzácné: (0,01-0,1%): svědění, vyrážka, kopřivka, zčervenání, otok.

Svalové a kosterní poruchy:
Vzácné (0,01-0,1%): snížení svalové síly

Jaterní poruchy:
Velmi vzácné (<0,01%): zvýšení jaterních enzymů (transamináz)

Ledvinové a močové poruchy:
Vzácné (0,01-0,1%): poruchy močení, snížená tvorba moči, zadržování moči

Poruchy imunitního systému:
6/7
Vzácné (0,01-0,1%): Velmi vzácně byly hlášeny alergické reakce (např. dechová
nedostatečnost, dýchavičnost, otok alergického původu) anafylaktické a šokové reakce
(náhlý oběhový kolaps).

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce na podání:
Časté (1-10%): únava

Dlouhodobé použití léčiva Tramundin Retard s prodlouženým uvolňováním může způsobit
vývoj závislosti, ačkoliv riziko vzniku je nízké. Po přerušení léčby se mohou vyskytnout
abstinenční příznaky jako: vzrušení, úzkost, nervozita, nespavost, přehnaná pohyblivost, třes
a trávící obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Tramundin Retard uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nespotřebované tablety nebo tablety u nichž uplynula doba použitelnosti vraťte do lékárny.

6. Další informace
Co přípravek Tramundin Retard obsahuje

Léčivou látkou je: Jedna tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 100mg
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktózy, cetylstearylalkohol, dibutyl-sebakát, etylcelulóza, makrogol 400,
magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina olejová, mastek, hypromelóza
2910/5 a 2910/15, oxid titaničitý, hydroxypropylmethylcelulóza.
Jak přípravek Tramundin Retard vypadá a co obsahuje toto balení:
Bílé až téměř bílé potahované tablety, protáhlého tvaru, bikonvexní, se sraženými hranami a
půlicí rýhou na jedné straně.
Tramundin Retard je k dispozici ve velikostech balení:
10, 20, 30, 40 nebo 50 tablet v jednom balení
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci:
Mundipharma Ges. m. b. H., Apollogasse 16-18, A-1070 Vídeň, Rakousko

Výrobce:
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo

Pokud máte další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo lékárníka.
7/7
Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci.

Mundipharma GesmbH., Austria - organizační složka ČR
Karolinská 650/1
186 00 Praha 8
Tel: +420 222 318 221

Datum poslední revize textu: 28.11.2012

Recenze

Recenze produktu TRAMUNDIN RETARD 100 MG 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMUNDIN RETARD 100 MG 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám