Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRAMUNDIN RETARD 100 MG 40X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 31987

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Kód výrobku: 31987
Kód EAN:
Kód SÚKL: 21415
Držitel rozhodnutí: MUNDIPHARMA GMBH, LIMBURG/LOHN
Co je Tramundin Retard a k čemu se používá? Tramundin Retard je lék k tlumení středně silných až silných akutních i chronických bolestí. Je určen pro dospělé a děti starší 14 let. V doporučených léčebných dávkách nepůsobí útlum dýchání, neovlivňuje krevní oběh a nepůsobí zácpu.

Příbalový leták

1/6 

sp. zn. sukls173923/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TRAMUNDIN  RETARD 100mg 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

       tramadoli hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Tramundin Retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat  

3. 

Jak se Tramundin Retard užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Tramundin Retard uchovávat 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je Tramundin Retard a k čemu se používá 
 
Tramundin Retard patří do skupiny léků nazývaných opioidní analgetika (anodyna). 
Tramundin  Retard  se  používá  k tlumení  středně  silných  až  silných  bolestí.  Je  určen  pro  dospělé  a 
dospívající starší 14 let.  
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tramundin Retard užívat  
 
Neužívejte Tramundin Retard: 
 

–  jestliže  jste  alergický(á)  na  tramadol  hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

–  jestliže  jste  v nedávné  době vypil(a) větší množství alkoholu, užil(a) větší množství léků na 

spaní, léků proti bolesti, opiátů nebo jiných léků účinkujících na mozek (psychotropní léky) 

–  jestliže současně užíváte určité léky proti depresi (tzv. inhibitory monoaminooxidázy IMAO) 

anebo pokud jste je užíval(a) v posledních 14 dnech  

–  jestliže máte epilepsii, která není pod kontrolou léků 
–  jako náhradu při odvykací protidrogové léčbě. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tramundin Retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

–  jestliže máte poranění hlavy nebo trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (např. po nehodě) 
–  jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater 
–  jestliže máte potíže s dýcháním 
–  jestliže máte sklon k epilepsii nebo ke křečím, protože může být zvýšeno riziko vzniku křečí  
–  jestliže jste nebo jste v minulosti byl(a) závislý(á) na opiátech nebo alkoholu 

2/6 

–  jestliže jste v šoku (příznakem může být chladný pot) 

 
 
Tramundin Retard může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se Tramundin 
Retard dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být potřebné zvyšování dávek (vznik 
tolerance). U nemocných se sklonem ke zneužívání léků a/nebo u pacientů závislých na lécích se 
doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem Tramundin Retard za pečlivé lékařské kontroly.  
 
Další léčivé přípravky a Tramundin Retard 
Účinky přípravku Tramundin Retard a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Neužívejte Tramundin Retard současně s léky zvanými inhibitory monoaminoxidázy (moklobemid 
nebo fenelzin na depresi, selegilin na Parkinsonovu chorobu). Neužívejte Tramundin Retard ani 
tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory monoaminoxidázy užíval(a) v posledních 14 dnech. 
 
Účinek přípravku Tramundin Retard může časem slábnout a doba jeho působení se může zkracovat, 
jestliže užíváte léky obsahující tyto látky:  
–  karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie) 
–  buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti) 
 
Současné užívání tramadolu s některými léky může snižovat účinek těchto přípravků. Mezi tyto léky 
patří např.: 

-  metoklopramid nebo domperidon (používané na tlumení nucení na zvracení) 
-  mexiletin (používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 
-  ciprofloxacin (antibiotikum) 

 
V ojedinělých případech mohou být přítomny zvýšené nežádoucí účinky selektivních inhibitorů 
zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), což jsou některé léky proti depresi, jestliže jsou používány 
současně s tramadolem. Nežádoucí účinky mohou být natolik výrazné, že pak mluvíme o 
serotoninovém syndromu. K příznakům serotoninového syndromu patří například zmatenost, neklid, 
vysoká teplota, pocení, snížená koordinace, zvýšená citlivost na podněty, svalové křeče a průjem. 
Jestliže se tyto projevy vyskytnou, vždy informujte lékaře. Po ukončení užívání SSRI obvykle dojde 
k rychlému zlepšení. 
 
Riziko nežádoucích účinků stoupá, jestliže současně s přípravkem Tramundin Retard užíváte: 

–  léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. 

Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i Tramundin 
Retard. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání Tramundin Retard pro Vás vhodné.  

–  některá antidepresiva. Tramundin Retard a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou 

se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných 
svalů,  neklid,  nadměrné  pocení,  třes,  zvýšené  reflexy,  zvýšení  svalového  napětí,  tělesná 
teplota nad 38 °C 

–  uklidňující  léky  jako  jsou  trankvilizéry,  léky  na  spaní,  léky  proti  depresi  a  silné  léky  proti 

bolesti  (morfin,  kodein,  pethidin).  V těchto  případech  se  můžete  cítit  výrazně  unavený(á) 
nebo můžete mít pocit na omdlení 

–  léky proti poruchám krevní srážlivosti, např. warfarin; může být potřebné dávky těchto léků 

snížit, jinak může dojít ke zvýšenému riziku těžkého krvácení 

–  digoxin (používá se k léčbě srdeční nedostatečnosti) 

 
Tramundin Retard s jídlem, pitím a alkoholem 
V průběhu léčby přípravkem Tramundin Retard se nesmí pít alkohol.  

 

 

3/6 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Tramadol  prochází  placentou. 

Dlouhodobé  užívání 

v těhotenství  může 

způsobit  syndrom  z 

vysazení  léku  u  novorozenců,  jako  například 

pronikavý  pláč,  neklid,  záchvaty,  průjem

  . 

Tramadol se proto v těhotenství nedoporučuje užívat.  
 
Kojení 
Obecně  se  používání  přípravku  Tramundin  Retard  kojícím  matkám  nedoporučuje.  Do  mateřského 
mléka se dostává malé množství tramadolu. Po jednorázovém podání tramadolu není obvykle nutné 
kojení přerušovat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Při podávání tramadolu může dojít k nepříznivému ovlivnění činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, 
koordinaci pohybů a rychlé rozhodování. K takovému ovlivnění může dojít zejména na začátku léčby 
nebo po zvýšení dávky přípravku. Pokud u Vás objeví během léčby ospalost, závratě, poruchy vidění 
nebo  jiné  nežádoucí  účinky  (uvedené  v bodě  4),  které  by  mohly  ovlivnit  pozornost,  neřiďte  ani 
nevykonávejte jiné činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.  
 
Přípravek Tramundin Retard obsahuje laktózu 

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, 
než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Tramundin Retard užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem či lékárníkem. 
 
Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest.  
Doporučené dávky jsou informativní. Měla by být zvolena nejnižší dávka, která vyvolá útlum bolesti a 
nemá žádné nežádoucí účinky nebo jsou nežádoucí účinky snesitelné. Při léčbě chronických bolestí je 
třeba dát přednost dávkování podle časového plánu. 
 
Doporučené dávkování: 
Dospělým a dospívajícím nad 14 roků se podává obvykle 1 tableta (což odpovídá 100 mg tramadolu) 
dvakrát denně. Tablety s prodlouženým uvolňováním jsou dělitelné, což umožňuje dávkování po 50 
mg a 100 mg. Lékař může přizpůsobit dávku v průběhu léčby dle potřeby. 
Vzhledem k prodlouženému uvolňování léčivé látky je dosaženo doby působení v délce až 12 hodin. 
Na tlumení středně silné až velmi silné bolesti podáváme maximálně 4 tablety denně (což odpovídá 
400 mg tramadolu) rozděleně ve dvou dávkách - ráno a večer, pokud možno podle pevného časového 
schématu, např. ráno v 8.00 hodin a večer ve 20.00 hodin. Při útlumu bolestí způsobených nádorovým 
onemocněním může lékař doporučenou denní dávku překročit.   
Pokud  jste  dosud  užíval(a)  tramadol  v lékové  formě  s okamžitým  uvolňováním  a  lékař  Vás  nyní 
převádí  na  léčbu  přípravkem  Tramundin  Retard  bude  Vám  odpovídající  dávka  přípravku  stanovena 
lékařem. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek Tramundin Retard není určen pro děti a dospívající do 14 let. 
 
Starší pacienti 

4/6 

U  starších  pacientů  (nad  75  let)  může  být  prodloužena  doba  vylučování  přípravku.  Jestli  se  Vás  to 
týká,  Váš  lékař  Vám  doporučí  prodloužení  dávkovacího  intervalu.  Obvykle  není  potřeba  upravovat 
dávku u pacientů do 75 let, pokud nemají potíže s játry nebo ledvinami. 
 
Závažné onemocnění jater nebo ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti  
U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin může lékař dávku snížit nebo prodloužit odstup mezi 
dávkami. 
 
Způsob podání: 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky pomocí půlicí rýhy, pokud to vyžaduje dávkování. Jinak se tablety 
Tramundin Retard 100mg nesmí lámat, dělit ani kousat. 
 
Tramundin Retard tablety se užívají nezávisle na jídle ráno a večer s odstupem 12-ti hodin a zapíjí se 
menším množstvím tekutiny. 
Tramundin Retard 

 

by neměl být podáván déle než je nezbytně nutné. Pokud je přípravek používán 

k dlouhodobému  útlumu  bolestí,  měl  by  lékař  v kratších  časových  intervalech  přehodnotit  vhodnost 
dalšího používání přípravku a způsob jeho dávkování. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tramundin Retard, než jste měl(a): 
Projevem  předávkování  tramadolu  jsou  silně  zúžené  zornice,  zvracení,  neklid,  zmatenost,  výrazný 
pokles  krevního  tlaku,  rychlý  tep,  zpomalené  povrchní  dýchání,  záchvaty  svalových  křečí 
připomínající epileptický záchvat, poruchy až ztráta vědomí. U případů velmi těžkého předávkování 
může  dojít  k rozšíření  zornic,  selhání  krevního  oběhu,  šoku  a  bezvědomí.  Při  předávkování  nebo 
náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tramundin Retard 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání 
tablet jako předtím, podle Vašeho časového schematu. 
 
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Tramundin Retard
  
Pokud chcete ukončit léčbu, poraďte se se svým lékařem. Lékař Vám možná bude muset snižovat 
dávku postupně. 
Jestliže  náhle  přerušíte  užívání  přípravku  Tramundin Retard, můžete se cítit špatně. Po dlouhodobé 
léčbě se u některých pacientů mohou po vysazení přípravku vzácně vyskytnout abstinenční příznaky, 
které se mohou projevit jako pocity rozrušení, úzkosti, nervozity nebo třes. Může se objevit nadměrná 
aktivita, nespavost nebo žaludeční nevolnost. Tyto účinky obvykle vymizí během několika dní. Pokud 
se u vás vyskytnou, informujte svého lékaře. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
 Jestliže se u Vás vyskytnou projevy jako otok obličeje, jazyka či hrdla, případně polykací potíže 
nebo kopřivka spolu s dýchacími obtížemi, vyhledejte ihned lékaře. 
 
Tramadol  může  být  kombinován  s antiemetiky  (léky  potlačující  pocit  na  zvracení),  pokud  se  v 
průběhu jeho užívání vyskytne nevolnost a zvracení.  Zácpa může být léčena šetřícími projímadly.  
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v průběhu používání Tramundin Retard: 
 

5/6 

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů): 

  závrať 
  pocit na zvracení 

 
Časté (může postihnout méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů): 

  bolest hlavy, ospalost, mikrospánek 
  zvracení, zácpa, sucho v ústech 
  nadměrné pocení 
  únava, astenie (tělesná slabost) 

 

Méně časté (může postihnout méně než 1 z 100, ale více než 1 z 1 000 léčených pacientů): 

  bušení srdce, zrychlený tep.  
  snížený  krevní  tlak  až oběhový  kolaps.  Tyto  nepříznivé  účinky  mohou  nastat  obzvláště  ve 

vzpřímené poloze a u pacientů, kteří jsou fyzicky oslabení. 

  zvýšení hodnot jaterních enzymů  
  syndrom  z vysazení  léku  (příznaky  jsou  například  neklid,  úzkost,  nervozita,  nespavost, 

hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky) 
 

Vzácné (může postihnout méně než 1 z 1000, ale více než 1 ze 10 000 léčených pacientů): 

  změny chuti, poruchy citlivosti, třes, oslabené dýchání, záchvaty křečí  
  halucinace, zmatenost, poruchy spánku, noční můry.  
  poruchy vidění 
  dušnost, zúžení průdušek, útlum dýchání 
  průjem, pocit tlaku v žaludku, nadýmání 
  svědění, vyrážka, kopřivka, zčervenání, otok. 
  snížení svalové síly 
  poruchy močení, snížená tvorba moči, zadržování moči 
  alergické reakce (např. dechová nedostatečnost, zúžení průdušek, dýchavičnost, otok 

alergického původu) anafylaktické a šokové reakce (náhlý oběhový kolaps).  

 
Není známo (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit): 

  zpomalený tep 
  zvýšený krevní tlak (hypertenze) 
  snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) 
  syndrom z vysazení léku u novorozenců (např. pronikavý pláč, neklid, záchvaty, průjem) 

 
Různé  duševní  poruchy,  které  se  mohou  individuálně  lišit  intensitou  a  charakterem  (v  závislosti  na 
osobnosti  a  trvání  léčby).  Tyto  zahrnují  změny nálad,  změny  v aktivitě  a  změny  v poznávacích  a 
smyslových schopnostech (např. rozhodování v chování, poruchy vnímání).  
Může se vyvinout závislost. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

6/6 

 
 
5. Jak přípravek Tramundin Retard uchovávat  
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Tramundin Retard obsahuje 
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum 
Pomocnými látkami jsou:  
Monohydrát  laktózy,  cetylstearylalkohol,  ethylcelulóza,  dibutyl-sebakát,  kyselina  olejová,  koloidní 
bezvodý  oxid  křemičitý,  mastek,  magnesium-stearát,  hypromelóza  2910/15,  makrogol  4000,  oxid 
titaničitý (E 171).  
 
Jak přípravek Tramundin Retard vypadá a co obsahuje toto balení: 
Bílé  až  téměř  bílé  potahované  tablety,  protáhlého  tvaru,  bikonvexní,  se  sraženými  hranami  a  půlicí 
rýhou na jedné straně. 
 
Tramundin Retard je k dispozici v balení po 10, 20, 30, 40 nebo 50 tabletách.  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Mundipharma Gesellschaft m. b. H., Apollogasse 16-18, A-1070 Vídeň, Rakousko 
 
Výrobce: 
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, Německo 
 
Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Mundipharma GesmbH., Austria - organizační složka ČR 
Karolinská 650/1 
186 00 Praha 8 
Tel: +420 222 318 221 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
16.11.2016 

Recenze

Recenze produktu TRAMUNDIN RETARD 100 MG 40X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMUNDIN RETARD 100 MG 40X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám