Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Kód výrobku: 13934
Kód EAN:
Kód SÚKL: 97445
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Přípravek Tramal čípky 100 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls225483/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRAMAL čípky 100 mg
Tramadoli hydrochloridumPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete :

1. Co je přípravek TRAMAL čípky a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL čípky užívat?
3. Jak se užívá přípravek TRAMAL čípky?
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat přípravek TRAMAL čípky
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL čípky je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů,
ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a
v mozku.
Přípravek TRAMAL čípky se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL ČÍPKY
UŽÍVAT?

Neužívejte TRAMAL čípky,
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
TRAMAL čípky
- při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňující náladu a emoce)
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a)
v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL čípky (viz "Vzájemné působení s
dalšími léčivými přípravky ")
- jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
- jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL čípky je zapotřebí:
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
- jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
- jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních
mozku);
- jestliže máte potíže s dýcháním;
2/6
- jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být
zvýšeno;
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.
Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se
zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL čípky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické
závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL čípky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance) a
může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů
závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL čípky a pacient musí být
během léčby pečlivě sledován.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL čípky vyskytne a nebo se v minulosti vyskytl
některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek TRAMAL čípky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na depresi).
Neužívejte TRAMAL čípky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory MAO užíval(a) v posledních 14
dnech.

Analgetický účinek přípravku TRAMAL čípky může být snížen a doba působení může být zkrácena,
užíváte-li léky, které obsahují
- karbamazepin ( na epileptické záchvaty);

- ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL čípky užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené,
- jestliže současně s přípravkem TRAMAL čípky užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika
jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á) nebo je
Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
TRAMAL čípky. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání TRAMAL čípky pro Vás vhodné.
- jestliže užíváte určitá antidepresiva.
TRAMAL čípky a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako
bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes,
zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C


- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL čípky kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti
(léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen a může se projevit
krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL čípky s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem TRAMAL čípky nepijte alkohol, protože účinky přípravku TRAMAL čípky a
alkoholu se mohou navzájem zesilovat.
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL čípky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL čípky byste
3/6
nemělaužívat jestliže jste těhotná.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována do
mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře.

Podle zkušeností s podáváním u lidí nemá tramadol žádný vliv na fertilitu u mužů ani u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL čípky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaše
reakce.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte
elektrické přístroje a neobsluhujte stroje.3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY UŽÍVÁ?

Vždy užívejte přípravek TRAMAL čípky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by
se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Neužívejte více než čtyři čípky přípravku TRAMAL čípky denně (odpovídá 400 mg tramadoli
hydrochloridum), pokud Vám lékař nedoporučil jinak.

Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Dospělí a mladiství od 12 let
Jeden čípek přípravku TRAMAL čípky (odpovídá 100 mg tramadoli hydrochloridum).
V závislosti na bolesti účinek trvá až 8 hodin.


Děti
Přípravek TRAMAL čípky není vhodný pro děti mladší 12 let.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká,
Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.


Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRAMAL čípky užívat. Jestliže
máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího
intervalu.

Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL čípky užívat?
TRAMAL čípky je určen k zavedení do konečníku.

Zaveďte 1 čípek do konečníku, nejlépe po vyprázdnění. Zahřátí čípku v ruce usnadní jeho zavedení.

Jak dlouho by se měl přípravek TRAMAL čípky užívat?
Neužívejte TRAMAL čípky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění nezbytná
dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých časových intervalech,
(v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem TRAMAL čípky
pokračovat a s jakou dávkou.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL čípky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
4/6

Jestliže jste použil(a) více přípravku TRAMAL čípky, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) jednu dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste
užít další dávku tak, jak máte předepsáno.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení
srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až
zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL čípky:
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL čípky, pravděpodobně se opět objeví bolest.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, pokračujte v užívání čípků jako
předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL čípky:
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL čípky předčasně, nejspíše se opět
objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým
lékařem.
Ukončení léčby přípravkem TRAMAL čípky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných
případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL čípky, po náhlém přerušení léčby
cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít
potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty,
halucinace, neobvyklé pocity, jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi
vzácně byly zaznamenány další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní
osobnosti (depersonalizace), změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia).
Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL čípky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se
prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL čípky nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob),
- časté (mohou se objevit u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),
- méně časté (mohou se objevit u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),
- vzácné (mohou se objevit u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),
- velmi vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 osob)
- není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok
obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL čípky je pocit na zvracení a závratě, které
se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytly ve velmi vzácných případech.

Srdeční poruchy
Méně časté : účinky na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps).
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži.
Vzácné : pomalá srdeční akce.

zátěži.
5/6

Vyšetření
Vzácné: zvýšení krevního tlaku

Poruchy nervového systému
Velmi časté : závratě.
Časté : bolesti hlavy, ospalost.
Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), třes, epileptické záchvaty, svalové
záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa), poruchy řeči.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání
jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat.


Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu.

Psychiatrické poruchy
Vzácné : halucinace, stavy zmatenosti, poruchy spánku, delirium, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL čípky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a povaha
může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách
nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji
zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést
k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.
Jestliže je přípravek TRAMAL čípky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je riziko vzniku
závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz. Jestliže jste
přestal(a) užívat přípravek TRAMAL čípky ).

Respirační poruchy:
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost.
Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě
na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu,
nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Poruchy oka
Vzácné : rozmazané vidění, výrazné rozšíření zorniček (mydriáza), zúžení zorniček (mióza).

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté : pocit na zvracení.
Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku,
nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté : pocení
Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné : svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močových cest
Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu.

6/6


Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté : únava

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.5. JAK PŘÍPRAVEK TRAMAL ČÍPKY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Přípravek TRAMAL čípky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TRAMAL čípky 100 mg obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jeden čípek obsahuje 100 mg tramadoli hydrochloridum.
Pomocnou látkou je ztužený tuk.
Jak přípravek TRAMAL čípky 100 mg vypadá a co obsahuje toto balení
TRAMAL čípky jsou bílé až světle žluté voskovité homogenní čípky

TRAMAL čípky jsou dodávány v balení, které obsahuje 5,10 nebo 20 čípků.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, NěmeckoTato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.2.2013

Recenze

Recenze produktu TRAMAL ČÍPKY 100 MG 20X100MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMAL ČÍPKY 100 MG 20X100MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze