Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Kód výrobku: 14312
Kód EAN:
Kód SÚKL: 12688
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Přípravek Tramal Retard tablety se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták


1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls225488/2012, sukls225489/2012,
sukls225490/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg
TRAMAL RETARD TABLETY 150 mg
TRAMAL RETARD TABLETY 200 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
(tramadoli hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TRAMAL RETARD TABLETY a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užívat
3. Jak se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TRAMAL RETARD TABLETY uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL RETARD TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL RETARD TABLETY je lék proti bolesti, který patří do
skupiny opioidů, které působí na centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové
buňky v pateřní míše a v mozku.

Přípravek TRAMAL RETARD TABLETY se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL RETARD TABLETY
UŽÍVAT
Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku
TRAMAL RETARD TABLETY
- při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky
ovlivňujícími náladu a emoce)
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky užívané při léčbě deprese) a nebo pokud jste je
užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY
(viz "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky ").
- jestliže máte epilepsii a Vaše záchvaty nejsou léčbou dostatečně zvládnuté;
- jako náhradu při odvykací (protidrogové) léčbě.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL RETARD TABLETY je zapotřebí:
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
- jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
- jestliže trpíte zvýšeným tlakem v mozku (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních
mozku);

2/7
- jestliže máte potíže s dýcháním;
- jestliže máte sklon k epilepsii nebo záchvatům, protože riziko záchvatů se může zvýšit;
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
V takových případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

Epileptické záchvaty byly zaznamenány u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko
může být zvýšeno, jestliže dávky tramadolu překračují doporučený horní limit denní dávky (400 mg).

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL RETARD TABLETY, tablety s prodlouženým
uvolňováním může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL
RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout a může být potřebné zvyšování dávek (vznik
tolerance). U pacientů se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje
pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY, za pečlivé lékařské kontroly.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY vyskytne a nebo se
v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Přípravek TRAMAL RETARD TABLETY se nesmí užívat současně s inhibitory MAO (určité léky k léčbě
deprese).

Účinek přípravku TRAMAL RETARD TABLETY může časem slábnout a doba jeho působení se může
zkracovat, jestliže užíváte léky obsahující
- karbamazepin (na epileptické záchvaty);
- ondasetron ( k prevence vzniku žaludeční nevolnosti).
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:
- jestliže současně s přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY užíváte trankvilizéry, prášky na spaní
a ostatní analgetika jako je morfín a kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit
mátožnější nebo je Vám na omdlení. Jestli se to přihodí, řekněte to svému lékaři.

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně
užíváte i TRAMAL RETARD TABLETY. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání TRAMAL
RETARD TABLETY pro Vás vhodné.

- jestliže užíváte určitá antidepresiva.
TRAMAL RETARD TABLETY a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u
Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů,
neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad
38 °C.


- jestliže užíváte kumarinové deriváty (léky pro zředění krve), jako např. warfarin současně s
přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY. Účinek těchto léků na srážení krve může být ovlivněn a
může se objevit krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL RETARD TABLETY s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY nepijte alkohol, jelikož může být zesílen
jeho účinek. Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL RETARD TABLETY.

Těhotenství a kojení

3/7
Poraďte se se svým lékařem,nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

O bezpečnosti užívání tramadolu těhotnými ženami je málo informací. Proto by se přípravek TRAMAL
RETARD TABLETY během těhotenství neměl užívat.

Chronické užívání během těhotenství může vést ke vzniku abstinenčního syndromu u novorozenců.

Obecně se nedoporučuje užívání tramadolu během kojení. Malá množství tramadolu jsou vylučována do
mateřského mléka. Kvůli jednotlivé dávce není obvykle nutné kojení přerušovat. O radu požádejte svého
lékaře.
Podle zkušeností s podáváním u lidí nemá tramadol žádný vliv na fertilitu u mužů ani u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může způsobit ospalost, závrať a rozmazané vidění a tudíž může
zhoršit Vaše reakce. Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní
prostředek, nepoužívejte elektrická zařízení, neobsluhujte stroje a nevykonávejte práci ve výškách!

Důležité informace o některých složkách přípravku TRAMAL RETARD TABLETY:
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL RETARD TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek TRAMAL RETARD TABLETY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Neužívejte více než 400 mg tramadoli hydrochloridum denně, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Neurčí-li lékař jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a mladiství od 12 let
Jedna tableta přípravku TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg 2 x denně, (odpovídá 200 mg tramadoli
hydrochloridum denně), nejlépe ráno a večer. Není-li bolest takovou dávkou potlačena, je možno zvýšit
dávku na 150 mg nebo 200 mg 2 x denně.

Váš lékař Vám může předepsat v případě potřeby jinou, vhodnější sílu přípravku TRAMAL RETARD
TABLETY.


Děti:
Přípravek TRAMAL RETARD TABLETY není vhodný pro děti mladší 12 let.

Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.
.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek
užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit
prodloužení dávkovacího intervalu.

Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užívat?

4/7
TRAMAL RETARD TABLETY jsou určeny k perorálnímu (vnitřnímu) užití.

Vždy spolkněte tablety přípravku TRAMAL RETARD TABLETY celé, s dostatečným množstvím tekutiny,
nejlépe ráno a večer. Nedělte je, ani je nekousejte. Tablety můžete užít nalačno nebo s jídlem.

Jak dlouho byste měl(a) přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užívat?
Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti
onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých
časových intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem
TRAMAL RETARD TABLETY pokračovat a s jakou dávkou.

Jestliže máte dojem, že účinek přípravku TRAMAL RETARD TABLETY je příliš silný nebo příliš slabý,
řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRAMAL RETARD TABLETY, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) jednu dávku navíy, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste
užít další dávku tak, jak máte předepsáno.

Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení
srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až
zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL RETARD TABLETY:
Jestliže jste zapomněl(a) užít tablety, pravděpodobně se opět objeví bolest.
Nezdvojujte následující dávku abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, prostě pokračujte v užívání tablet jako
předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL RETARD TABLETY:
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY předčasně, nejspíše se
opět objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se
svým lékařem.

Ukončení léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve
vzácných případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL RETARD TABLETY, po
náhlém přerušení léčby necítit dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být
hyperaktivní, mít potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat
panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity, jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení
v uších (tinitus). Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL RETARD TABLETY vyskytne u Vás některý
z těchto příznaků, poraďte se prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny, může mít i přípravek TRAMAL RETARD TABLETY nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Obvykle se třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob),
- časté (mohou se objevit u více než 1 ze 100 osob a méně než u 1 z 10 osob),
- méně časté (mohou se objevit u více než 1 z 1000 osob a méně než u 1 ze 100 osob),
- vzácné (mohou se objevit u více než 1 z 10 000 osob a méně než u 1 z 1000 osob),
- velmi vzácné (mohou se objevit méně než u 1 z 10 000 osob).
- není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je
otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s
dýchacími potížemi.
Nejčastějšími nežádoucími účinky během léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY je pocit na
zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.


5/7

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, sípavé dýchání, otoky kůže) a šok (náhlé
oběhové selhání) se vyskytují velmi vzácně.

Srdeční a oběhové poruchy
Méně časté: vliv na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo
kolaps). Tyto nežádoucí účinky se vyskytují především u stojících pacientů a nebo po
tělesné zátěži.
Vzácné: pomalá srdeční akce.

Vyšetření
Vzácné: zvýšení krevního tlaku

Nervové poruchy
Velmi časté: závratě.
Časté: bolesti hlavy, otupělost.
Vzácné: abnormální čití (např. svědění, mravenčení, necitlivost), chvění,
epileptické záchvaty, svalové záškuby, nekoordinované pohyby,
přechodná ztráta vědomí (synkopa), poruchy řeči.
Po vysokých dávkách tramadolu a nebo při současném užívání léků snižujících práh pro vznik záchvatů se
mohou epileptické záchvaty objevit.


Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu

Nežádoucí účinky na psychiku
Vzácné: halucinace, stavy zmatenosti, poruchy spánku, delirium, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY se mohou vyskytnout psychické obtíže. Jejich
intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce terapie). Tyto obtíže mohou
spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podráždění), změnách aktivity (obvykle
snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny v čití a rozpoznávání,
které mohou vést k chybným rozhodnutím).
Je možný vznik lékové závislosti.

Oční poruchy
Vzácné: rozmazané vidění, zúžení zorniček (mióza), výrazné rozšíření zorniček (mydriáza).


Dýchací potíže:
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost
Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, avšak příčinná souvislost s léčivou látkou
tramadolem nebyla stanovena.
Jestliže se překročí nejvyšší doporučovaná dávka anebo při současném užívání jiných
léků ovlivňujících mozkové funkce, může dojít ke snížení dechové frekvence.


Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté: pocit na zvracení.
Časté: zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté: nutkání na zvracení, žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku, nadýmání),
průjem.

Kožní poruchy
Časté: pocení
Méně časté: kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

6/7

Svalové potíže
Vzácné: svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů.

Poruchy močení
Vzácné: poruchy močení a nebo menší množství moči než obvykle.

Celkové tělesné příznaky
Časté: únava


Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka nebo krku a/nebo potíže s polykáním nebo
kopřivka s dýchacími potížemi, měli byste neodkladně navštívit lékaře.

Jestliže je přípravek TRAMAL RETARD TABLETY užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli
riziko je velmi nízké.
Po náhlém ukončení léčby se mohou vzácně objevit abstinenční příznaky (viz. Jestliže jste přestal(a) užívat
přípravek TRAMAL RETARD TABLETY ).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRAMAL RETARD TABLETY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek TRAMAL RETARD TABLETY po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TRAMAL RETARD TABLETY obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2208/100 000, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, makrogol 6000, propylenglykol, mastek,
oxid titaničitý (E171).

TRAMAL RETARD TABLETY 150 mg
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tramadoli hydrochloridum 150 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2208/100 000, magnesium-stearát, koloidní bezvodý
oxid křemičitý.
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, makrogol 6000, propylenglykol, mastek, oxid
titaničitý (E171), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), červený oxid železitý (E172).

TRAMAL RETARD TABLETY 200 mg
Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje tramadoli hydrochloridum 200 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa 2208/100 000, magnesium-stearát, koloidní bezvodý

7/7
oxid křemičitý.
Potah tablety: hypromelosa 2910/6, monohydrát laktosy, makrogol 6000, propylenglykol, mastek, oxid
titaničitý (E171), hlinitý lak chinolinové žluti (E104), červený oxid železitý a hnědý oxid železitý (E172).

Jak přípravek TRAMAL RETARD TABLETY vypadá a co obsahuje toto balení
TRAMAL RETARD TABLETY 100 mg: bílé vypuklé potahované tablety s vyraženým označením "T1" na
jedné straně a logem firmy na druhé straně.
TRAMAL RETARD TABLETY 150 mg: kulaté světle oranžové bikonvexní potahované tablety s vyrytým
označením "T2" na jedné a logem firmy na druhé straně.
TRAMAL RETARD TABLETY 200 mg: kulaté, světle hnědooranžové bikonvexní potahované tablety
s vyrytým označením "T3" na jedné a logem firmy na druhé straně.

Přípravek TRAMAL RETARD TABLETY je balen do blistrů a je dodáván v balení obsahujícím 10, 30 a 50
tablet s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GRÜNENTHAL GmbH, AACHEN, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 27.2.2013

Recenze

Recenze produktu TRAMAL RETARD TABLETY 100 MG 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze (1)

Diskuze k produktu TRAMAL RETARD TABLETY 100 MG 50X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

(1) (1) (0) 22/05/2006

Karel C. - bolest

proti bolesti páteře používám na předpis lékaře Apo-Ibuprofen s malým či nepatrným účinkem. Zkusil jsem Tramal 100 a po šesti hodinách po požití se cítím dobře, nebo vlastně podstatně lépe.

Vstoupit do diskuze