Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Kód výrobku: 14291
Kód EAN: 4032129001114
Kód SÚKL: 57793
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Přípravek Tramal kapky 100 mg/1 ml se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1a) k rozhodntuí o změně registrace sp.zn.sukls2248618/2012PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAMAL kapky 100 mg/1 ml,
Perorální kapky, roztok v lahvičce s dávkovací pumpou
(Tramadoli hydrochloridum)Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete :

1. Co je přípravek TRAMAL kapky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TRAMAL kapky užívat
3. Jak se užívá přípravek TRAMAL kapky, roztok v lahvičce s dávkovací pumpou
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat přípravek TRAMAL kapky, roztok v lahvičce s dávkovací pumpou
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL kapky je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů,
ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a
v mozku.

Přípravek TRAMAL kapky se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL KAPKY UŽÍVAT
Neužívejte TRAMAL kapky
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
TRAMAL kapky
- při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňujícími náladu a emoce)
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a)
v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL kapky (viz "Vzájemné působení s
dalšími léčivými přípravky ").
- jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
- jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL kapky je zapotřebí:
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
- jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
2/7
- jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních
mozku);
- jestliže máte potíže s dýcháním;
- jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být
zvýšeno;
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se
zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

Přípravek TRAMAL kapky není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL kapky může vést ke vzniku tělesné nebo psychické
závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL kapky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout (vznik tolerance)
a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů
závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL kapky a pacient musí být
během léčby pečlivě sledován.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý
z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.
Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek TRAMAL kapky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na léčbu
deprese). Neužívejte TRAMAL kapky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené inhibitory MAO užíval(a)
v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku TRAMAL kapky může být snížen a doba působení může být zkrácena,
užíváte-li léky, které obsahují
- karbamazepin ( na epileptické záchvaty);
- ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL kapky užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené,
- jestliže současně s přípravkem TRAMAL kapky užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná analgetika
jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á) nebo je
Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
TRAMAL kapky. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání TRAMAL kapky pro Vás vhodné.
- jestliže užíváte určitá antidepresiva.
TRAMAL kapky a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit
příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid,
nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C


- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL kapky kumarinové přípravky proti krevní srážlivosti
(léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen, a může se projevit
krvácení.

Užívání přípravku TRAMAL kapky s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku TRAMAL
kapky.
3/7
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL kapky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL kapky byste neměla
užívat pokud jste těhotná.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována
do mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře.

Podle zkušeností s podáváním u lidí nemá tramadol žádný vliv na fertilitu u mužů ani u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL kapky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak ovlivnit Vaše
reakce.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte
elektrické přístroje, neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TRAMAL kapky:
Přípravek TRAMAL kapky obsahuje sacharosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
Pokud je přípravek TRAMAL kapky podáván dlouhodobě (např. 2 týdny a více) může mít škodlivý vliv na
chrup.
Přípravek TRAMAL kapky obsahuje též glyceromakrogol-hydroxystearát (odvozenina ricinového oleje),
který může vyvolat žaludeční nevolnost a průjem.3. JAK SE UŽÍVÁ PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY, ROZTOK V LAHVIČCE
S DÁVKOVACÍ PUMPOU ?

Vždy užívejte přípravek TRAMAL kapky přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

TRAMAL kapky je dodáván buď v lahvičce s kapací vložkou nebo v lahvičce s dávkovací pumpou. Prosím,
uvědomte si, že jedno stlačení lahvičky s dávkovací pumpou neodpovídá 1 kapce v lahvičce s kapací vložkou.
Viz poznámky na konci této příbalové informace pro další podrobnosti.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by
se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.
Neužívejte více než 32 stisků dávkovače (např. 8 dávek po 4 stisknutích), což odpovídá 400 mg tramadoli
hydrochloridum. Výjimečně, v případě klinické potřeby, může lékař doporučit podání vyšší denní dávky.

Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Dospělí a mladiství od 12 let
4 8 stlačení dávkovače (odpovídá 50 100 mg tramadoli hydrochloridum).
V závislosti na Vaší bolesti účinek přetrvává 4 8 hodin.


Děti

Pro děti starší než 1 rok je obvyklá jednotlivá dávka 1-2 mg tramadoli hydrochloridum/kg tělesné hmotnosti.
Obecně by měla být zvolena nejnižší možná analgeticky účinná dávka. Nesmí být překročena celková denní
4/7
dávka 8 mg tramadoli hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti, maximálně však 400 mg tramadoli
hydrochloridum.


U dětí se doporučuje podávat přípravek TRAMAL kapky přednostně z lahvičky s kapací vložkou nežz
lahvičky s dávkovací pumpou, protože umožňuje přesné dávkování podle dané tělesné hmotnosti.


Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká,
Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.
.


Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRAMAL kapky užívat. Jestliže
máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího
intervalu.

Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat ?
TRAMAL kapky, roztok pro perorální podání (k vnitřnímu užití).

TRAMAL kapky: Kapky se užívají s malým množstvím tekutiny nebo na kostce cukru a lze je užívat
nezávisle na jídle.

Podrobné informace o použití lahvičky s dávkovací pumpou najdete na konci této příbalové informace.

Jak dlouho by se měl přípravek TRAMAL kapky užívat ?
Neužívejte TRAMAL kapky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti onemocnění
nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných a krátkých časových
intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil zda byste měl(a) v léčbě přípravkem TRAMAL
kapky pokračovat a s jakou dávkou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL kapky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRAMAL kapky, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste užít další
dávku tak, jak máte předepsáno.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, bušení
srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy dýchání až
zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL kapky:
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL kapky, pravděpodobně se opět objeví bolest.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, prostě pokračujte v užívání kapek
jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky:
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL kapky předčasně, nejspíše se opět objeví bolest.
Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Ukončení léčby přípravkem TRAMAL kapky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve vzácných
případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL kapky, po náhlém přerušení léčby
cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí. Mohou být hyperaktivní, mít
potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého počtu lidí mohou nastat panické záchvaty,
halucinace, neobvyklé pocity jako jsou svědění, brnění a snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi
vzácně byly zaznamenány další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní
5/7
osobnosti (depersonalizace), změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia).
Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL kapky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se
prosím se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL kapky nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob),
- časté (mohou se objevit u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),
- méně časté (mohou se objevit u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),
- vzácné (mohou se objevit u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),
- velmi vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 osob),
- není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok
obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL kapky je pocit na zvracení a závratě, které
se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytly ve velmi vzácných případech.

Srdeční poruchy
Méně časté : účinky na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo
kolaps).
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži.
Vzácné : pomalá srdeční akce.

Vyšetření
Vzácné: zvýšení krevního tlakuPoruchy nervového systému
Velmi časté : závratě.
Časté : bolesti hlavy, ospalost.
Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), třes, epileptické záchvaty, svalové
záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa), poruchy řeči.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání
jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat.

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu.

Psychiatrické poruchy
Vzácné : halucinace, stavy zmatenosti, poruchy spánku, delirium, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL kapky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a
povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve
změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení,
vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které
mohou vést k chybným rozhodnutím). Je možný vznik závislosti.
6/7
Jestliže je přípravek TRAMAL kapky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je riziko vzniku
závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz. Jestliže jste
přestal(a) užívat přípravek TRAMAL kapky).


Respirační poruchy :
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost.
Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě
na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu,
nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Poruchy oka
Vzácné : rozmazané vidění, výrazné rozšíření zorniček (mydriáza), zúžení zorniček (mióza).

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté : pocit na zvracení.
Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v
žaludku, nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté : pocení
Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné : svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močových cest
Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu.Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté : únava

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK UCHOVÁVAT PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY, ROZTOK V LAHVIČCE
S DÁVKOVAČEM ?

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte kapky po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k
poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
7/7

důvodů

Co přípravek TRAMAL kapky 100 mg/1 ml obsahuje

Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.

Jeden ml perorálních kapek, roztoku obsahuje tramadoli hydrochloridum 100 mg (jedno stlačení dávkovače
uvolní roztok obsahující 12,5mg tramadoli hydrochloridum).
Pomocnými látkami jsou glycerol 85%, kalium-sorbát, glyceromakrogol-hydroxystearát, propylenglykol,
natrium-cyklamát, dihydrát sodné soli sacharinu, sacharosa, čištěná voda, silice máty rolní, anýzové aroma.
Jak přípravek TRAMAL kapky vypadá a co obsahuje toto balení
Tramal kapky je čirá, slabě viskosní, bezbarvá až slabě nahnědlá tekutina.
TRAMAL kapky je dodáván v balení:
1x 96 ml (lahvička z tmavého skla s dávkovací pumpou (PE,PP), krabička)Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, NěmeckoTato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.2.2013Návod k použití přípravku TRAMAL kapky v lahvičce s dávkovací pumpou

Poznámka k hladině obsahu
Ve výšce hladiny tekutiny v originálně zabalené lahvičce přípravku TRAMAL kapky, roztok může být rozdíl
i několik mm. Je to dáno rozdílnou tloušťkou stěny ve spodní části skleněné lahvičky.


Poznámka k užití

Před prvním použitím opakovaně stiskněte dávkovač, až se objeví roztok (z technických
důvodů je zapotřebí naplnit mechanizmus pumpy, aby dávky byly vždy stejné).


8/7

Držte lžíci nebo nádobku pod koncem dávkovače a stiskněte jej. Jeden úplný stisk dávkovače uvolní
množství roztoku, které odpovídá 5 kapkám a obsahuje 12,5 mg tramadoli hydrochloridum. (Doporučené
dávkování najdete v oddíle 3. JAK SE UŽÍVÁ PŘÍPRAVEK TRAMAL KAPKY, ROZTOK V
LAHVIČCE S DÁVKOVACÍ
PUMPOU

TRAMAL kapky je dodáván buď jako lahvička s kapací vložkou nebo jako lahvička s dávkovací pumpou.
Prosím, uvědomte si, že 1 stisknutí dávkovací pumpy neodpovídá jedné kapce z lahvičky s kapací vložkou.
Viz tabulka pro přesnější informaci.Počet stisků dávkovače Tramadoli hydrochloridum Odpovídá počtu kapek
1 stisk 12,5 mg 5 kapek
2 stisky 25 mg 10 kapek
3 stisky 37,5 mg 15 kapek
4 stisky 50 mg 20 kapek
5 stisky 62,5 mg 25 kapek
6 stisky 75 mg 30 kapek
7 stisky 87,5 mg 35 kapek
8 stisky 100 mg 40 kapek

Recenze

Recenze produktu TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML 1X96ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMAL KAPKY 100 MG/1 ML 1X96ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze