Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Kód výrobku: 13931
Kód EAN: 4032129000896
Kód SÚKL: 04306
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Přípravek Tramal tobolky 50 mg se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

Stránka 1 z 7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls224833/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TRAMAL TOBOLKY 50 mg
Tvrdé tobolky
Tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete :

1. Co je přípravek TRAMAL tobolky a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAMAL tobolky užívat
3. Jak se přípravek TRAMAL tobolky užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TRAMAL tobolky uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL TOBOLKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL tobolky je lék proti bolesti, který patří do skupiny opioidů,
ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky v míše a
v mozku.
Přípravek TRAMAL tobolky 50 mg se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TRAMAL TOBOLKY
UŽÍVAT

Neužívejte TRAMAL tobolky
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
TRAMAL tobolky
- při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňující náladu a emoce)
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a)
v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL tobolky (viz "Vzájemné působení s
dalšími léčivými přípravky")
- jestliže jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
- jako náhradu při léčbě drogové závislosti.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL tobolky je zapotřebí:
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
- jestliže trpíte poruchami vědomí (jestliže je Vám na omdlení);
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
Stránka 2 z 7
- jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při
onemocněních
mozku);
- jestliže máte potíže s dýcháním;
- jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů
může být zvýšeno;
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.
Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách.
Riziko se zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky
(400 mg).

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL tobolky může vést ke vzniku tělesné nebo
psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL tobolky dlouhodobě, může jeho účinek
slábnout (vznik
tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků
anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem
TRAMAL tobolky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL tobolky vyskytne nebo se v minulosti
vyskytl
některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře.

Tento léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek TRAMAL tobolky současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky
na léčbu deprese). Neužívejte TRAMAL tobolky ani tehdy, jestliže jste výše uvedené
inhibitory MAO užíval(a) v posledních 14 dnech.

Analgetický účinek přípravku TRAMAL tobolky může být snížen a doba působení může být
zkrácena, užíváte-li léky, které obsahují
- karbamazepin (na epileptické záchvaty);
- ondansetron (proti žaludeční nevolnosti).
Váš lékař Vám řekne, zda byste měl(a) přípravek TRAMAL tobolky užívat a v jaké dávce.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:
- jestliže současně s přípravkem TRAMAL tobolky užíváte léky na uklidnění, na spaní
a jiná analgetika jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol.
Můžete se cítit malátný(á) nebo je Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví,
oznamte to svému lékaři.

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá
antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže
s těmito léky současně užíváte i TRAMAL tobolky. Váš lékař Vám řekne, jestli je
užívání TRAMAL tobolky pro Vás vhodné.

- jestliže užíváte určitá antidepresiva.
TRAMAL tobolky a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás
projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných
svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí,
tělesná teplota nad 38 °C.
- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL tobolky kumarinové přípravky proti
Stránka 3 z 7
krevní srážlivosti (léky pro zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být
zesílen, a může se
projevit krvácení.
Užívání přípravku TRAMAL tobolky s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem TRAMAL tobolky nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku
TRAMAL tobolky.
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL tobolky.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL tobolky
byste neměla užívat pokud jste těhotná.
Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou
vylučována do mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte
o radu svého lékaře.
Podle zkušeností s podáváním u lidí nemá tramadol žádný vliv na fertilitu u mužů ani u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL tobolky může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění a může tak
ovlivnit Vaše
reakce.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek,
nepoužívejte
elektrické přístroje, neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL TOBOLKY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek TRAMAL tobolky 50 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění
bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Neužívejte více než 8 tvrdých tobolek denně (odpovídá 400 mg tramadoli hydrochloridum),
pokud Vám lékař nedoporučí jinak.

Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Dospě lí a mladist ví od 12 let
Jedna nebo dvě tobolky přípravku TRAMAL tobolky (což odpovídá 50 až 100 mg tramadoli
hydrochloridum).
V závislosti na Vaší bolesti účinek trvá asi 4-8 hodin.Děti
Přípravek TRAMAL tobolky není vhodný pro děti mladší 12 let.

Stránka 4 z 7
Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to
týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.


Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRAMAL tobolky
užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit
prodloužení dávkovacího intervalu.

Jak a kdy by se měl přípravek TRAMAL tobolky užívat ?
TRAMAL tobolky pro perorální podání (k vnitřnímu užití).
Vždy TRAMAL tobolky polkněte celé, nedělte, nežvýkejte a zapije se dostatečným množstvím
tekutiny.
TRAMAL tobolky lze užívat nezávisle na jídle.

Jak dlouho by s e měl přípravek TRAMAL tobolky užívat ?
Neužívejte TRAMAL tobolky déle, než je nezbytné. Je-li z důvodu povahy a závažnosti
onemocnění nezbytná dlouhodobá léčba bolesti, Váš lékař Vás bude kontrolovat v pravidelných
a krátkých časových intervalech, (v případě potřeby i léčbu přeruší), aby zjistil, zda byste měl(a)
v léčbě přípravkem TRAMAL tobolky pokračovat a s jakou dávkou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL tobolky je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRAMAL tobolky, než jste měl(a):
Jestliže jste omylem užil(a) dávku navíc, nejspíše žádné negativní účinky nenastanou. Měl(a) byste
užít další dávku tak, jak máte předepsáno.
Po velmi vysokých dávkách se mohou objevit velmi úzké zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku,
bušení
srdce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, poruchy
dýchání až zástava dechu. V těchto případech ihned volejte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít TRAMAL tobolky:
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRAMAL tobolky, pravděpodobně se opět objeví bolest.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku, prostě pokračujte v užívání
tobolek
jako předtím.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL tobolky:
Pokud přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL tobolky předčasně, nejspíše se opět
objeví bolest. Pokud chcete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte
se se svým lékařem.
Ukončení léčby přípravkem TRAMAL tobolky je obvykle bez příznaků z vysazení. Avšak ve
vzácných
případech, se mohou někteří lidé, kteří užívali nějakou dobu TRAMAL tobolky, po náhlém
přerušení léčby cítit ne zcela dobře. Mohou cítit neklid, úzkost, nervozitu nebo se cítit nejistí.
Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním nebo potíže žaludeční a střevní. U velmi malého
počtu lidí mohou nastat panické záchvaty, halucinace, neobvyklé pocity, jako jsou svědění, brnění a
snížená citlivost, a hučení v uších (tinnitus). Velmi vzácně byly zaznamenány další neobvyklé
účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace),
změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia). Pokud se po
vysazení přípravku TRAMAL tobolky vyskytne u Vás některý z těchto příznaků, poraďte se prosím
se svým lékařem.

Stránka 5 z 7
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL tobolky nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob),
- časté (mohou se objevit u více než 1 ze 100 osob a méně než 1 z 10 osob),
- méně časté (mohou se objevit u více než 1 z 1000 osob a méně než 1 z 100 osob),
- vzácné (mohou se objevit u více než 1 z 10 000 osob a méně než 1 z 1000 osob),
- velmi vzácné (mohou se objevit u méně než 1 z 10 000 osob)
- není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je
otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s
dýchacími potížemi. Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL tobolky je
pocit na zvracení a závratě, které se vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání)
se
vyskytly ve velmi vzácných případech.

Srdeční a oběhové poruchy
Méně časté : účinky na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení
nebo kolaps).
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické
zátěži.
Vzácné : pomalá srdeční akce.


Vyšetření
Vzácné: zvýšení krevního tlaku

Poruchy nervového systému
Velmi časté : závratě.
Časté : bolesti hlavy, ospalost.
Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), třes, epileptické záchvaty,
svalové záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa), poruchy řeči.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném
užívání
jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat.

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu.

Psychiatrické poruchy
Vzácné : halucinace, stavy zmatenosti, poruchy spánku, delirium, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL tobolky se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich
intenzita a povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže
mohou spočívat ve změnách nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách
aktivity (obvykle snížení, vzácněji zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání
(změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést
k chybným
Stránka 6 z 7
rozhodnutím).
Je možný vznik
závislosti.
Jestliže je přípravek TRAMAL tobolky užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je
riziko vzniku
závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL tobolky ).

Respirační poruchy:
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost.
Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které
působí tlumivě na mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno
zhoršení projevů astmatu, nebylo však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.

Poruchy oka
Vzácné : rozmazané vidění, výrazné rozšíření zorniček (mydriáza), zúžení zorniček (mióza).

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté : pocit na zvracení.
Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku
v žaludku, nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté : pocení
Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné : svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močových cest
Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu.

Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté : únava

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK TRAMAL TOBOLKY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek TRAMAL tobolky nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25°
C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.Stránka 7 z 7
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRAMAL tobolky 50 mg obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 50 mg tramadoli hydrochloridum.

Pomocnými látkami jsou
Jádro tobolky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
Plášť tobolky: želatina, indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek TRAMAL tobolky 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé želatinové tobolky, víčko zelené, spodní část světle žlutá, uvnitř bílý až nažloutlý prášek,
na tobolce černý potisk logo firmy Grünenthal.
TRAMAL tobolky je balen do blistrů a dodáván v krabičkách s 10 nebo 20 tvrdými tobolkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GRÜNENTHAL GmbH, Aachen, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.2.2013


Recenze

Recenze produktu TRAMAL TOBOLKY 50 MG 20X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMAL TOBOLKY 50 MG 20X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze