Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Kód výrobku: 13938
Kód EAN:
Kód SÚKL: 97442
Držitel rozhodnutí: GRÜNENTHAL GMBH, STOLBERG
Přípravek Tramal injekční roztok 100 mg/2 ml se používá k léčbě středně silných až silných bolestí.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls225485/2012, sukls225486/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRAMAL injekční roztok 50 mg/1 ml
TRAMAL injekční roztok 100 mg/2 ml

(Tramadoli hydrochloridum)Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.V příbalové informaci naleznete :
1. Co je přípravek TRAMAL injekční roztok a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám podán přípravek TRAMAL injekční roztok
3. Jak se přípravek TRAMAL injekční roztok podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak uchovávat přípravek TRAMAL injekční roztok
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAMAL injekční roztok A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tramadol léčivá látka přípravku TRAMAL injekční roztok je lék proti bolesti, který patří do skupiny
opioidů ovlivňujících centrální nervový systém. Zmírňuje bolest působením na zvláštní nervové buňky
v míše a v mozku.

Přípravek TRAMAL injekční roztok se používá k léčbě středně silné až silné bolesti.2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ JE VÁM PODÁN
TRAMAL injekční roztok ?

Nepoužívejte TRAMAL injekční roztok
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
Tramal injekční roztok
- při akutní otravě alkoholem, užíváte-li léky na spaní, léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky
(léky ovlivňujícími náladu a emoce)
- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a)
v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL injekční roztok (viz "Vzájemné
působení s dalšími léčivými přípravky").
- jste epileptik a léčba dostatečně nepotlačuje vznik záchvatů
- jako náhradu při léčbě drogové závislosti.Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TRAMAL injekční roztok je zapotřebí:
- jestliže se domníváte, že jste závislý(á) na jiných lécích proti bolesti (opioidech);
2/8
- jestliže trpíte poruchami vědomí ( je vám na omdlení);
- jestliže jste v šoku (jehož příznakem může být například studený pot);
- jestliže trpíte zvýšeným nitrolebním tlakem (což je možné po poranění hlavy a nebo při onemocněních
mozku);
- jestliže máte potíže s dýcháním;
- jestliže máte epilepsii nebo jste náchylní záchvatům, protože riziko vzniku záchvatů může být
zvýšeno;
- jestliže trpíte chorobou jater nebo ledvin.
V těchto případech se před užitím tohoto léčivého přípravku poraďte se svým lékařem.

Byly hlášeny epileptické záchvaty u pacientů, kteří užívali tramadol v doporučených dávkách. Riziko se
zvyšuje, když dávky tramadolu překračují doporučenou horní hranici denní dávky (400 mg).

TRAMAL injekční roztok není určen k léčbě dětí mladších než 1 rok.

Věnujte prosím pozornost tomu, že přípravek TRAMAL injekční roztok může vést ke vzniku tělesné nebo
psychické závislosti. Je-li přípravek TRAMAL injekční roztok užíván dlouhodobě, může jeho účinek slábnout
(vznik tolerance) a může být potřebné zvyšování dávek. U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u
pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL injekční a pacient
musí být během léčby pečlivě sledován.

Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL injekční roztok vyskytne nebo se v minulosti
vyskytl některý z těchto problémů, informujte o tom prosím svého lékaře. Tento
léčivý přípravek nepodléhá zákonným omezením o omamných látkách.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek TRAMAL injekční roztok současně s léky zvanými inhibitory MAO (určité léky na
léčbu deprese).

Analgetický účinek přípravku TRAMAL injekční roztok může být snížen a doba působení může být
zkrácena, pokud užíváte léky, které obsahují
- karbamazepin (na epileptické záchvaty);
- ondansetron (proti žaludeční nevolnosti);
Váš lékař Vám řekne, zda a v jaké dávce by měl být přípravek TRAMAL injekční roztok užíván.

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené ,
- jestliže současně s přípravkem TRAMAL injekční roztok užíváte léky na uklidnění, na spaní a jiná
analgetika, jako je morfin nebo kodein (také se užívá proti kašli) a alkohol. Můžete se cítit malátný(á)
nebo je Vám na omdlení. Když se tyto příznaky objeví, oznamte to svému lékaři.

- jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo
antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i
TRAMAL injekční roztok. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání TRAMAL injekční roztok pro Vás
vhodné.

- jestliže užíváte určitá antidepresiva.
TRAMAL injekční roztok a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit
příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné
pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.
- jestliže užíváte současně s přípravkem TRAMAL injekční roztok kumarinové přípravky proti krevní
srážlivosti (léky na zředění krve), např. warfarin. Účinek těchto léků může být zesílen a projevit se
krvácením.

3/8
Používání přípravku TRAMAL injekční roztok s jídlem a pitím
V průběhu léčby přípravkem TRAMAL injekční roztok nepijte alkohol, protože zesiluje účinky přípravku
TRAMAL injekční roztok.
Jídlo neovlivňuje účinek přípravku TRAMAL injekční roztok.

Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jelikož o bezpečnosti tramadolu u těhotných žen není dostatek informací, TRAMAL injekční roztok byste
neměla užívat pokud jste těhotná.

Dlouhodobá léčba během těhotenství může vést u novorozence ke vzniku příznaků z vysazení.

Obecně se podávání tramadolu kojícím matkám nedoporučuje. Malá množství tramadolu jsou vylučována do
mateřského mléka. Po jedné dávce obvykle není nutné kojení přerušit. Požádejte o radu svého lékaře.

Podle zkušeností s podáváním u lidí nemá tramadol žádný vliv na fertilitu u mužů ani u žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek TRAMAL injekční roztok může způsobit ospalost, závratě a rozmazané vidění, a může tak
ovlivnit Vaše reakce.
Máte-li dojem, že Vaše reakce jsou ovlivněny, neřiďte automobil ani jiný dopravní prostředek, nepoužívejte
elektrické přístroje a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku TRAMAL injekční roztok
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, tj. je v podstatě sodíku prostý.3. JAK JE PŘÍPRAVEK TRAMAL injekční roztok POUŽÍVÁN?

Přípravek TRAMAL injekční roztok by měl být vždy používán přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se
měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Neurčí-li lékař jinak, je obvyklá dávka přípravku:

Dospělí a mladiství od 12 let
Obvyklá dávka je 1-2 ml přípravku TRAMAL injekční roztok (což odpovídá
50 - 100 mg tramadoli hydrochloridum).
V závislosti na Vaší bolesti trvá účinek asi 4-8 hodin.
Za normálních okolností je denní dávka do 8 ml přípravku TRAMAL injekční roztok dostatečná (odpovídá
400 mg tramadoli hydrochloridum). Výjimečně, v případě klinické potřeby, může lékař nařídit podání vyšší
denní dávky.

Další informace o podávání určené zdravotnickým pracovníkům jsou uvedeny na konci této příbalové
informace.

Děti od 1 roku věku:
Obvyklá jednotlivá dávka je 1-2 mg tramadolu na kg tělesné hmotnosti. K potlačení bolesti má být vždy
zvolena nejnižší účinná dávka. Nesmí být překročena celková denní dávka 8 mg tramadoli
hydrochloridum na kg tělesné hmotnosti, maximálně však 400 mg tramadoli hydrochloridum.


Další informace určené zdravotnickým pracovníkům o podávání dětem, jsou uvedeny na konci této
příbalové informace.

4/8
Starší pacienti
U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš
lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.
.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti
Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRAMAL injekční roztok užívat.
Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení
dávkovacího intervalu.
.

Jak a kdy se pří pravek TRAMAL injekční roztok podává ?
TRAMAL injekční roztok se podává pomalu obvykle do žíly na paži nebo jako injekce do svalu (obvykle do
hýždě) nebo do podkoží. Přípravek TRAMAL injekční roztok může také být zředěn a podán do žíly ve
formě infuze.

Další informace o podávání, určené zdravotnickým pracovníkům, jsou uvedeny na konci této příbalové
informace.

Jak dlouho se přípravek TRAMAL injekční roztok podává ?
Za žádných okolností by se přípravek TRAMAL injekční roztok neměl podávat déle, než je nezbytně nutné.
Pokud je potřebná dlouhodobá léčba, lékař Vás bude pravidelně v krátkých časových intervalech kontrolovat (v
případě potřeby léčbu i přeruší), aby stanovil, zda a v jakém rozsahu je další léčba potřebná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRAMAL injekční roztok je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

Je-li podáno více přípravku TRAMAL injekční roztok
Pokud dostanete omylem dávku navíc, obecně to nemá žádné negativní účinky. Další dávku byste měl(a)
dostat podle předpisu.

Po podání velmi vysokých dávek se mohou objevit zúžené zorničky, zvracení, pokles krevního tlaku, rychlá
srdeční akce, mdloby, porucha vědomí až koma (hluboké bezvědomí), epileptické záchvaty, dechové obtíže až
zástava dechu. V takových případech ihned volejte lékaře!

Pokud se omylem zapomene podat přípravek TRAMAL injekční roztok
Když nedostanete injekci nebo infuzi přípravku TRAMAL injekční roztok, bolest se pravděpodobně vrátí.
Podávání by mělo pokračovat jako dříve, dvojnásobná dávka jako náhrada jednotlivé zapomenuté dávky se
nemá podávat.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek přípravek TRAMAL injekční roztok
Pokud předčasně přerušíte nebo ukončíte léčbu přípravkem TRAMAL injekční roztok, bolest se
pravděpodobně vrátí. Pokud si přejete ukončit léčbu z důvodu nepříjemných nežádoucích účinků, poraďte se se
svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Ukončení léčby přípravkem TRAMAL injekční roztok je obvykle bez dalších příznaků. Avšak v ojedinělých
případech mohou někteří lidé, kterým byl TRAMAL injekční roztok určitou dobu podáván, cítit po náhlém
ukončení léčby neklid, úzkost, nervozitu nebo rozechvělost. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a
žaludeční nebo střevní potíže. U velmi malého počtu lidí mohou nastat záchvaty paniky, halucinace, neobvyklé
pocity jako svědění, brnění a znecitlivění, a hučení v uších (tinnitus). Velmi vzácně byly zaznamenány
další neobvyklé účinky na CNS, jako je zmatenost, bludy, změny vnímání vlastní osobnosti (depersonalizace),
změny vnímání skutečnosti (derealizace) a bludy z pronásledování (paranoia).
Pokud se po vysazení přípravku TRAMAL injekční roztok u Vás některý z těchto příznaků vyskytne,
oznamte to Vašemu lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

5/8


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TRAMAL injekční roztok nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Obvykle se četnost nežádoucích účinků třídí následujícím způsobem:
- velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob),
- časté (mohou se objevit u více než 1 ze 100 osob a méně než u 1 z 10 osob),
- méně časté (mohou se objevit u více než 1 z 1000 osob a méně než u 1 z 100 osob),
- vzácné (mohou se objevit u více než 1 z 10 000 osob a méně než u 1 z 1000 osob),
- velmi vzácné (mohou se objevit u méně 1 z 10 000 osob),
- není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc, pokud zaznamenáte příznaky alergické reakce, jako je otok obličeje,
jazyka a/nebo hrdla, a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivku spolu s dýchacími potížemi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem léčby přípravkem TRAMAL kapky je pocit na zvracení a závratě, které se
vyskytují u více než 1 pacienta z 10.

Poruchy imunitního systému
Vzácné: alergické reakce (např. ztížené dýchání, dušnost, otoky kůže) a šok (náhlé oběhové selhání) se
vyskytly ve velmi vzácných případech.

Srdeční a oběhové poruchy
Méně časté : účinky na srdce a krevní oběh (bušení srdce, rychlá srdeční akce, pocit na omdlení nebo kolaps).
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout především u pacientů, kteří stojí nebo při fyzické zátěži.
Vzácné : pomalá srdeční akce.

Vyšetření
Vzácné: zvýšení krevního tlaku


Poruchy nervového systému
Velmi časté : závratě.
Časté : bolesti hlavy, ospalost.
Vzácné : abnormální vjemy (např. svědění, mravenčení, znecitlivění), třes, epileptické záchvaty, svalové
záškuby, nekoordinované pohyby, přechodná ztráta vědomí (synkopa), poruchy řeči.
Epileptické záchvaty se objevily hlavně po užívání vysokých dávek tramadolu nebo při současném užívání
jiných léčivých přípravků, které mohou záchvaty vyvolat.

Poruchy metabolismu a výživy
Vzácné: změny chuti k jídlu.

Psychiatrické poruchy
Vzácné : halucinace, stavy zmatenosti, poruchy spánku, delirium, úzkost a noční děsy.
Po léčbě přípravkem TRAMAL injekční roztok se mohou vyskytnout psychiatrické poruchy. Jejich intenzita a
povaha může být různá (v závislosti na osobnosti pacienta a délce léčby). Tyto obtíže mohou spočívat ve změnách
nálady (obvykle povznesená nálada, vzácněji podrážděnost), změnách aktivity (obvykle snížení, vzácněji
zvýšení) a ve snížení poznávacího a smyslového vnímání (změny pocitů a rozpoznávání, které mohou vést k
chybným rozhodnutím).
Je možný vznik závislosti.
Jestliže je přípravek TRAMAL injekční roztok užíván dlouhodobě, může vzniknout závislost, ačkoli je
riziko vzniku závislosti velmi nízké. Po náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení (viz.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TRAMAL injekční roztok ).

Respirační poruchy:
6/8
Vzácné: pomalé dýchání, dušnost.
Při překročení doporučených dávek nebo při současném užívání jiných léků, které působí tlumivě na
mozkové funkce, může dojít ke zpomalení dýchání. Bylo popsáno zhoršení projevů astmatu, nebylo
však prokázáno, že byly způsobeny tramadolem.Poruchy oka
Vzácné : rozmazané vidění, výrazné rozšíření zorniček (mydriáza), zúžení zorniček (mióza).

Žaludeční a střevní obtíže
Velmi časté : pocit na zvracení.
Časté : zvracení, zácpa, sucho v ústech.
Méně časté : nucení na zvracení (zvedání žaludku), žaludeční nevolnost (např. pocity tlaku v žaludku,
nadýmání), průjem.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Časté : pocení
Méně časté : kožní reakce (např. svědění, vyrážka).

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Vzácné : svalová slabost.

Poruchy jater a žlučových cest
Velmi vzácné: zvýšení hodnot jaterních enzymů

Poruchy močových cest
Vzácné : ztížený nebo bolestivý odtok moči, menší množství moči oproti normálu.


Celkové poruchy a reakce v místě podání
Časté : únavaPokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.5. JAK PŘÍPRAVEK TRAMAL injekční roztok UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek TRAMAL injekční roztok nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné
zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRAMAL injekční roztok obsahuje
Léčivou látkou je tramadoli hydrochloridum.

TRAMAL injekční roztok 50 mg/ 1 ml
7/8
Jedna ampule (1 ml) přípravku TRAMAL injekční roztok 50 mg/ ml obsahuje 50 mg tramadoli
hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: trihydrát octanu sodného, voda na injekci.
TRAMAL injekční roztok 100 mg/ 2 ml
Jedna ampule (2 ml) přípravku TRAMAL injekční roztok 100 mg/2 ml obsahuje 100 mg tramadoli
hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: trihydrát octanu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek TRAMAL injekční roztok vypadá a co obsahuje toto balení
TRAMAL injekční roztok 50 mg/ ml je čirý bezbarvý roztok.
TRAMAL injekční roztok 50 mg/ ml je dodáván v ampulích z bezbarvého skla; balení obsahuje 5 ampulí
s 1 ml injekčního roztoku.

TRAMAL injekční roztok 100 mg/ 2 ml je čirý bezbarvý roztok.
TRAMAL injekční roztok 100 mg/2 ml je dodáván v ampulích z bezbarvého skla; balení obsahuje
5 nebo 10 ampulí s 2 ml injekčního roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

Výrobce
GRÜNENTHAL GmbH, , Aachen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.11.2012

Následující informace jsou určeny pouze zdravotnickým pracovníkům

Informace o zacházení s přípravkem TRAMAL injekční roztok
TRAMAL injekční roztok je dodáván v ampulkách s vyznačeným bodem zlomu. Ampulky mají linku zlomu a
mohou být jednoduše otevřeny:
1) Otočte ampulkou tak, že se místo zlomu ukáže vzhůru
2) Zlomte ampulku směrem dolů

Další informace o podání
Při středně silné bolesti se podává 1 ml přípravku TRAMAL injekční roztok (odpovídající 50 mg tramadol-
hydrochloridu). Pokud po 30-60 minutách nedojde k úlevě od bolesti, může se podat opět 1 ml.
Jsou-li při silné bolesti nutné vyšší dávky, může být podán 2 ml přípravku TRAMAL injekční roztok
(odpovídá 100 mg tramadol-hydrochloridu).
Brzy po operaci může léčba silné bolesti vyžadovat vyšší dávky, podávané on demand (léčba bolesti podle
potřeby). Potřeba v průběhu 24 hodin obecně není vyšší než při běžném podávání.
TRAMAL injekční roztok se podává intravenózně (obvykle do podkožních žil horní končetiny),
intramuskulárně (obvykle do hýždě) nebo subkutánně (pod kůži).
Nitrožilně se přípravek TRAMAL injekční roztok podává pomalu, 1 ml (ekvivalent 50 mg tramadol-
hydrochloridu) za minutu.
Přípravek TRAMAL injekční roztok lze také zředit vhodným infuzním roztokem (např. 0,9% roztokem
chloridu sodného nebo 5% roztokem glukosy) a podat jako nitrožilní infuzi nebo jako součást pacientem
řízené analgezie (PCA).

Inkompatibility přípravku TRAMAL injekční roztok TRAMAL injekční roztok 50 mg/1 ml nebo
100 mg/2 ml je prokazatelně inkompatibilní (nesmí se mísit) s injekčními roztoky diklofenaku,
indometacinu, fenylbutazonu, diazepamu, flunitrazepamu, midazolamu, glycerol-trinitrátu.

Jak se používá přípravek TRAMAL injekční roztok k léčbě dětí od 1 roku věku
(viz oddíl 3 JAK SE PŘÍPRAVEK TRAMAL injekční roztok POUŽÍVÁ?)


8/8
Výpočet injekčního objemu
1) Vypočtěte požadovanou celkovou dávku tramadol-hydrochloridu (mg): tělesná hmotnost (kg) x dávka
(mg/kg)
2) Vypočtěte objem (ml) zředěného injekčního roztoku, který má být podán: rozdělte celkovou denní
dávku (mg) patřičnou koncentrací zředěného roztoku (mg/ml; viz tabulka níže).
Tabulka: Ředění přípravku TRAMAL injekční roztok (vhodné roztoky k ředění najdete v oddíle Další
informace o podání)
Koncentrace zředěného
inj. roztoku pro injekci
(mg tramadol-
hydrochloridu/ml)
TRAMAL injekční roztok
50 mg/1 ml
+ přidané rozpouštědlo
TRAMAL injekční roztok
100 mg/2 ml
+ přidané rozpouštědlo
25,0 mg/ml 1 ml + 1 ml 2 ml + 2 ml
16,7 mg/ml 1 ml + 2 ml 2 ml + 4 ml
12,5 mg/ml 1 ml + 3 ml 2 ml + 6 ml
10,0 mg/ml 1 ml + 4 ml 2 ml + 8 ml
8,3 mg/ml 1 ml + 5 ml 2 ml + 10 ml
7,1 mg/ml 1 ml + 6 ml 2 ml + 12 ml
6,3 mg/ml 1 ml + 7 ml 2 ml + 14 ml
5,6 mg/ml 1 ml + 8 ml 2 ml + 16 ml
5,0 mg/ml 1 ml + 9 ml 2 ml + 18 ml

Podle svého výpočtu zřeďte obsah ampule přípravku TRAMAL injekční roztok přidáním vhodného
rozpouštědla, smíchejte a podejte vypočítaný objem zředěného roztoku. Přebytečný injekční roztok
zlikvidujte.

Příklad
Např. dítěti vážícímu 27 kg bychom chtěli podat dávku 1,5 mg tramadolu na kg tělesné hmotnosti.
Celková požadovaná dávka je 27 kg x 1,5 mg/kg = 40,5 mg tramadol-hydrochloridu.
Vhodná koncentrace zředěného roztoku je 10,0 mg/ml, jelikož objem, který se má podat, je asi 4 ml (40,5
mg /10,0 mg/ml = 4,05 ml).
Podle toho 1 ml přípravku TRAMAL injekční roztok (tj. celý obsah 1 ampule přípravku TRAMAL injekční
roztok 50 mg/1 ml) se přidáním 4 ml rozpouštědla (např. 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5% roztoku
glukosy) zředí na roztok o koncentraci 10 mg tramadol-hydrochloridu / ml.
Podá se 4 ml zředěného roztoku (40 mg tramadol-hydrochloridu).

Recenze

Recenze produktu TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 100 MG/2 ML 10X100MG/2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TRAMAL INJEKČNÍ ROZTOK 100 MG/2 ML 10X100MG/2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze