Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

TRALGIT 10X50MG Tobolky - recenze

Kód výrobku: 14208

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TRALGIT 10X50MG Tobolky

sp. zn. sukls112300/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

TRALGIT

tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat
 3. Jak se přípravek TRALGIT užívá
 4. Možné nežádoucí účinky přípravku TRALGIT
 5. Jak přípravek TRALGIT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek TRALGIT a k čemu se používá

Přípravek TRALGIT se užívá k tišení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí a při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích, s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti. Nástup účinku je asi za 15 až 30 minut a trvá 6 až 8 hodin.

Přípravek TRALGIT je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRALGIT užívat

Neužívejte přípravek TRALGIT:

 • jestliže jste alergický(á) na tramadol, na analgetika morfinového typu (léky proti bolesti) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při otravě alkoholem a léky (hypnotiky - léky navozující spánek, narkotickými analgetiky-léky proti bolesti, psychofarmaky - léky k léčbě duševních nemocí nebo jinými látkami, které ovlivňují nervovou činnost),
 • při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy - léků proti depresi, a do 14 dnů po jejich aplikaci. Přípravek TRALGIT není určen pro děti a mladistvé do 14 let.

V případě, že výše uvedené stavy se u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku TRALGIT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte poruchami vědomí nejasného původu, poruchami dýchání, sklonem ke křečím nebo zvýšeným nitrolebním tlakem,
 • trpíte poruchami jater či ledvin,
 • jste závislí na drogách,
 • máte poruchu funkce nadledvin.

Přípravek není vhodný jako substituční látka při závislosti na opioidech.

Další léčivé přípravky a přípravek TRALGIT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Tralgit a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem, zejména užíváte-li:

 • léky proti depresi ze skupiny SSRI, tricyklických antidepresiv, či inhibitorů MAO,
 • léky určené k léčbě duševních chorob (antipsychotika), proti úzkosti (anxiolytika) nebo na spaní (hypnotika),
 • selegilin (lék k léčbě Parkinsonovy choroby), karbamazepin (lék k léčbě epilepsie),
 • linezolid (antibiotikum), ritonavir (lék proti virovým infekcím),
 • digoxin (lék na srdce), mexiletin (lék k léčbě poruch srdečního rytmu),
 • ciprofloxacin (chemoterapeutikum), cimetidin (lék určený k léčbě vředů žaludku nebo dvanáctníku), domperidon či metoklopramid (léky proti zvracení).

Riziko nežádoucích účinků je zvýšené:

 • jestliže užíváte léky, které mohou vyvolat křeče (záchvaty), jako některá antidepresiva nebo antipsychotika. Riziko vyvolání záchvatu se může zvýšit, jestliže s těmito léky současně užíváte i TRALGIT. Váš lékař Vám řekne, jestli je užívání přípravku TRALGIT pro Vás vhodné.
 • jestliže užíváte určitá antidepresiva. TRALGIT a tyto léky se mohou vzájemně ovlivňovat a můžou se u Vás projevit příznaky jako bezděčné rytmické svalové stahy, včetně stahů okohybných svalů, neklid, nadměrné pocení, třes, zvýšené reflexy, zvýšení svalového napětí, tělesná teplota nad 38 °C.
 • jestliže užíváte benzodiazepiny (léky používané např. k léčbě úzkosti, poruch spánku, epilepsie, ke zklidnění, snížení svalového napětí). Současné užívání přípravku Tralgit a benzodiazepinů či jiných sedativně-hypnotických přípravků (např. některé léky na poruchy spánku a na uklidnění) může způsobit únavu, dýchací obtíže (útlum dechu) a v nejzazších případech kóma a smrt. Z tohoto důvodu je současné podávání zvažováno jen v případě, kdy není možná jiná léčba. Pokud budete současně užívat Tralgit a benzodiazepiny, lékař Vám předepíše nejnižší účinné dávky na nejkratší možnou dobu současného užívání.

Přípravek TRALGIT s jídlem, pitím a alkoholem

Příjem potravy neovlivňuje účinek přípravku, lze jej tedy užívat bez ohledu na dobu jídla. Během léčby nepožívejte alkoholické nápoje. Při léčbě tramadolem a současném požívání alkoholu hrozí riziko celkového útlumu, útlumu dechu, kómatu a smrti.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek TRALGIT prochází placentární bariérou. Protože o použití tramadolu v průběhu těhotenství existuje jen omezené množství informací, je jeho užívání u těhotných žen možné pouze ve zvlášť závažných případech. O podání léku během těhotenství rozhoduje lékař.

Kojícím ženám se nedoporučuje přípravek TRALGIT užívat. Ve zvlášť závažných případech je možné jednorázové podání, kdy není nutné kojení přerušovat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání přípravku TRALGIT pacient nesmí řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a koordinaci pohybů! Přípravek TRALGIT může přivodit ospalost a útlum.

3. Jak se přípravek TRALGIT užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování i délku léčby určí vždy lékař. Dávkování se upravuje podle intenzity bolesti a podle individuální citlivosti na bolest. K odstranění bolesti by se měla použít nejnižší možná dávka přípravku.

Dospělí a dospívající od 14 let

Obvykle se při náhlé bolesti užívá 1 tobolka. Jestliže do 30 minut až jedné hodiny bolest neustoupí, můžete užít další tobolku. Při déletrvající bolesti se obvykle užívá 1-2 tobolky 3 až 4krát denně. Maximální jednotlivá dávka jsou dvě tobolky, maximální denní dávka by neměla překročit 8 tobolek. Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6 až 8 hodin.

Starší pacienti

U starších pacientů (nad 75 let) může být prodloužena doba vylučování přípravku. Jestli se Vás to týká, Váš lékař Vám doporučí prodloužení dávkovacího intervalu.

Závažné onemocnění jater a ledvin (nedostatečnost)/dialyzovaní pacienti

Pacienti se závažnou nedostatečností jater nebo ledvin nesmí léčivý přípravek TRALGIT užívat. Jestliže máte mírnou nebo středně závažnou nedostatečnost, Váš lékař Vám může doporučit prodloužení dávkovacího intervalu.

Způsob podání

Přípravek neužívejte déle, než je k léčbě nezbytně nutné. Spolkněte celou tobolku a zapijte tekutinou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku TRALGIT je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému ošetřujícímu lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TRALGIT, než jste měl(a)

Předávkování se projevuje miózou (zúžení zornic), zvracením, oběhovým selháním, poruchou vědomí různého stupně (spavost až kóma), vznikem křečí a útlumem dý chání. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem neprodleně kontaktujte lékaře!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TRALGIT

Jestliže zapomenete užít obvyklou dávku a bolest se znovu objeví, vynechanou dávku užijte ihned, když si vzpomenete. Dodržte odstup mezi dávkami a maximální denní dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte prosím ihned užívat tablety a vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se u vás projeví

anafylaktická reakce (celková prudká alergická reakce). Ta se může projevit potížemi s

dýcháním až těžkou dušností, otoky tváře, rtů či krku, pocitem na omdlení až mdlobami,

horkostí, pocením, červenými skvrnami na kůži či kopřivkou.

Při užívání tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle frekvence výskytu:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):

 • závratě, pocity na zvracení.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):

 • bolesti hlavy, malátnost, pocení, zvracení, sucho v ústech, zácpa.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):

 • nechutenství, pocity bušení srdce, zrychlená srdeční činnost, závratě či omdlévání při náhlé změně polohy (sed nebo stoj z polohy vleže), žaludeční obtíže, průjem, kožní reakce (svědění, vyrážka, kopřivka).

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 lidí):

 • alergická reakce, anafylaxe, zmatenost, poruchy spánku, stavy nepřiměřeně dobré nálady provázené celkově zvýšenou aktivitou, stavy zhoršené nálady, snížená aktivita, poruchy vnímání a myšlení, změny vnímání chuti, brnění a mravenčení končetin, záchvaty křečí, zpomalení srdeční činnosti, rozmazané vidění, snížená aktivita mozkového centra pro řízení dechu, pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím, zúžení průdušek, sípání, zhoršení astmatu, zažívací obtíže, bolesti břicha, říhání, svalová slabost, poruchy močení, zvýšení krevního tlaku.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí):

 • závislost na tramadolu (účinná látka přípravku TRALGIT), nepokoj, nervozita, neklid se zvýšeným nutkáním k pohybu, nadměrné mimovolní pohyby, třes, otoky v důsledku alergické reakce, zvýšené hodnoty jaterních testů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie), zúžení zornic, poruchy svalového napětí, zvýšení svalového napětí,
 • nedostatek androgenu (mužského pohlavního hormonu), což může způsobovat poruchy erekce a ejakulace,
 • poškození jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek TRALGIT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek TRALGIT obsahuje

 • Léčivou látku je tramadoli hydrochloridum 50 mg v 1 tobolce.
 • Dalšími složkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, želatina.

Jak přípravek TRALGIT vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílá neprůhledná tobolka s bílým práškem uvnitř.

Velikost balení: 10 tobolek (1 blistr) 20 tobolek (2 blistry po 10 tobolkách) Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce:

Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

  1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14208
Kód EAN: 8584005416506
Kód SÚKL: 32085
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Tralgit a k čemu se používá? Přípravek Tralgit se užívá na tišení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí a při bolestivých vyšetřovacích nebo léčebných zákrocích, s relativně malým rizikem vzniku psychické a fyzické závislosti. Nástup účinku je asi za 15-30 minut a trvá 6-8 hodin. Přípravek Tralgit je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 14 let.

Příbalový leták

TRALGIT 10X50MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu TRALGIT 10X50MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: TRALGIT 10X50MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu TRALGIT 10X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TRALGIT 10X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám