Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TRACLEER 62,5 MG 56X62.5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25115

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 25115
Kód EAN: 7640111930280
Kód SÚKL: 27738
Co je Tracleer a k čemu se používá Tablety přípravku Tracleer jsou určeny k léčbě plicní hypertenze (vysoký krevní tlak v krevních cévách plic). Přípravek Tracleer snižuje tlak krve rozšířením těchto cév.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 
 
Tracleer 125 mg potahované tablety 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (jako bosentanum monohydricum). 
 
Tracleer 125 mg potahované tablety 
Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako bosentanum monohydricum). 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Potahovaná tableta (tablety): 
 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 

Oranžově-bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, s vystupujícím popisem “62,5” na jedné straně. 
 
Tracleer 125 mg potahované tablety 

Oranžově-bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety, s vystupujícím popisem “125” na jedné straně. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů u pacientů 

funkční klasifikace III WHO. Účinnost byla prokázána u: 

• 

primární (idiopatická a dědičná) plicní arteriální hypertenze 

• 

plicní arteri

ální hypertenze sekundární při sklerodermii bez signifikantního intersticiálního 

plicního onemocnění 

• 

plicní arteriální hypertenze sdružená s vrozeným levo-pravým zkratem a Eisenmengerovým 
syndromem 

 
Bylo prokázáno jisté zlepšení u nemocných s plicní arteri

ální hypertenzí funkční klasifikace II WHO 

(viz bod 5.1). 
 

Tracleer je též indikován pro snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se systémovou 

sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Způsob podání 
 

Tablety se užívají ráno a večer, s jídlem nebo nalačno. Potahované tablety se polykají spolu s vodou. 
 

Pacienty je třeba upozornit, aby nepolykali vysoušedlo v bílé lahvičce. 
 
Dávkování 
 

Plicní arteriální hypertenze 
 

Léčba má být zahájena a monitorována pouze lékařem se zkušenostmi s terapií PAH. 
 

Dospělí 

U dospělých pacientů se léčba přípravkem Tracleer má zahájit dávkou 62,5 mg dvakrát denně po dobu 

čtyř týdnů a potom zvýšit na udržovací dávku 125 mg dvakrát denně. Stejná doporučení platí pro 
znovun

asazení přípravku Tracleer po přerušení léčby (viz bod 4.4). 

 
Pediatrická populace 

Pediatrické farmakokinetické údaje od pediatrických pacientů ukazují, že koncentrace bosentanu u dětí 

s PAH ve věku od 1 roku do 15 let byly v průměru nižší než u dospělých pacientů, a že se nezvyšovaly 

zvýšením dávky přípravku Tracleer nad 2 mg/kg tělesné hmotnosti ani zvýšením frekvence dávkování 

z dvakrát denně na třikrát denně (viz bod 5.2). Zvýšení dávky ani zvýšení frekvence dávkování 

pravděpodobně nepovede k dalšímu klinickému přínosu. 
 

Na základě těchto farmakokinetických výsledků, pokud se používá u dětí s PAH ve věku 1 rok a 

starších, je doporučená počáteční i udržovací dávka 2 mg/kg ráno a večer.  
 

U novorozenců s přetrvávající plicní hypertenzí novorozenců (PPHN) nebyl přínos bosentanu ve 

standardní léčbě prokázán. Ohledně dávkování nelze dát žádné doporučení (viz body 5.1 a 5.2). 
 
Postup v 

případě klinického zhoršení PAH  

 

V případě klinického zhoršení (např. zkrácení vzdálenosti v šestiminutovém testu chůze o alespoň 
10 % ve srovnání s 

měřením před zahájením terapie) i přes léčbu přípravkem Tracleer po dobu alespoň 

osmi 

týdnů (cílová dávka po dobu alespoň čtyř týdnů) mají být zváženy alternativní možnosti terapie. 

Nicméně někteří pacienti, kteří nevykazují žádnou terapeutickou odpověď po osmi týdnech 

léčby přípravkem Tracleer, mohou reagovat příznivě po další čtyř- až osmitýdenní terapii.  
 

V případě pozdního klinického zhoršení i přes léčbu přípravkem Tracleer (tj. po několika měsících 

léčby) má být terapie přehodnocena. U některých pacientů, kteří nereagují dobře na přípravek Tracleer 
v dávce 125 

mg dvakrát denně, se může jejich zátěžová kapacita mírně zlepšit, pokud se dávka zvýší 

na 250 

mg dvakrát denně. Je třeba pečlivě stanovit poměr mezi prospěchem a rizikem a vzít v úvahu, 

že jaterní toxicita je závislá na dávce (viz body 4.4 a 5.1). 
 

Ukončení terapie 
 

náhlým ukončením terapie přípravkem Tracleer u pacientů s PAH existují pouze omezené zkušenosti. 

Nebyl pozorován žádný důkaz pro akutní “rebound” efekt. Aby se však zamezilo možnému výskytu 
klinického zhoršení v 

důsledku potenciálního “rebound” efektu, má se zvážit postupné snižování dávky 

(polovina dávky po 

dobu tří až sedmi dnů). V průběhu ukončování léčby se doporučuje intenzivnější 

sledování pacienta. 
Pokud 

se rozhodne o ukončení léčby přípravkem Tracleer, je třeba tak učinit postupně se současným 

zaváděním alternativního způsobu léčby. 
 
Systémová skleróza s 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů 

 

Léčbu má zahajovat a sledovat pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou systémové sklerózy. 
 

Dospělí 

Léčba se zahájí dávkou 62,5 mg dvakrát denně podávanou po dobu 4 týdnů s následným zvýšením na 
udržovací dávku 125 

mg dvakrát denně. Stejná doporučení platí pro znovunasazení přípravku Tracleer po 

přerušení léčby (viz bod 4.4). 
 
Zkušenosti z kontrolovaných klinických studií se v této indikaci omezují na dobu 6 

měsíců (viz bod 5.1). 

 

Odezva pacientů na léčbu a potřeba pokračující léčby musí být pravidelně hodnocena. Je třeba 

důkladně vyhodnocovat poměr přínosu a rizika léčby, přičemž se bere v potaz hepatotoxicita 
bosentanu (viz body 4.4 a 4.8). 
 
Pediatrická populace 

Neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů mladších než 18 let. U malých dětí s tímto 

onemocněním nejsou k dispozici o přípravku Tracleer žádné farmakokinetické údaje. 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce jater 
 

U pacientů se středně těžkou až těžkou jaterní dysfunkcí je přípravek Tracleer kontraindikován (viz 
body 

4.3, 4.4 a 5.2). U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (tj. Child-Pugh třída A) (viz bod 5.2) 

není úprava dávky nutná.  
 
 Porucha funkce ledvin 
 

U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. U dialyzovaných pacientů není úprava 
dávky nutná (viz bod 5.2). 
 
Starší pacienti 
 

U pacientů starších než 65 let není úprava dávky nutná. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
• 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

• 

Středně závažná až závažná porucha funkce jater, tj. Child-Pugh třída B nebo C (viz bod 5.2) 

• 

Výchozí hodnoty jaterních aminotransferáz, tj. aspartátaminotransferázy (AST) a/nebo 

alaninaminotransferázy (ALT) přesahující trojnásobek horního limitu normálu (HLN; viz 
bod 4.4) 

• 

Souběžné užívání cyklosporinu A (viz bod 4.5) 

• 

Těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6) 

• 

Ženy ve fertilním věku, které neužívají spolehlivé metody antikoncepce (viz body 4.4, 4.5 a 
4.6). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Účinnost přípravku Tracleer nebyla stanovena u pacientů s vážnou PAH. Jestliže se klinický stav 

zhorší, má se zvážit přechod k terapii, která je doporučena při závažném stupni onemocnění (např. 
epoprostenol) (viz bod 4.2). 
 

U pacientů s PAH stupně I funkční klasifikace podle WHO nebyl stanoven poměr přínosu a rizika 
bosentanu.  
 

Terapie přípravkem Tracleer smí být zahájena pouze tehdy, pokud je systémový systolický krevní tlak 
vyšší než 85 mmHg. 
 

Nebyl prokázán prospěšný účinek přípravku Tracleer na hojení již existujících vředů na prstech. 
 
Funkce jater 
 
Zvýšení jaterních aminotransferáz, tj. aspartátaminotransferázy a alaninaminotransferázy (AST a/nebo 
ALT) spojené s 

užíváním bosentanu je závislé na dávce. Změny hladin jaterních enzymů se obvykle 

objeví během prvních 26 týdnů terapie, nicméně mohou se vyskytnout i později během léčby (viz 

bod 

4.8). Tato zvýšení mohou být částečně důsledkem kompetitivní inhibice vylučování žlučových 

solí z 

hepatocytů, ale na rozvoji jaterní dysfunkce se pravděpodobně podílejí i jiné mechanismy, které 

dosud nebyly zcela objasněny. Akumulace bosentanu v hepatocytech vedoucí k cytolýze s potenciálně 
vážným poškozením jater nebo imunologický mechanis

mus nejsou vyloučeny. Riziko jaterní 

dysfunkce může být také zvýšeno, pokud jsou současně s bosentanem podávána léčiva, která jsou 

inhibitory exportní pumpy žlučových solí, např. rifampicin, glibenklamid a cyklosporin A (viz body 
4.3 a 4.5), ale k dispozici jsou pouze omezené údaje. 
 
Hladiny jaterních aminotransferáz musí být změřeny před zahájením terapie a následně 

měsíčních intervalech po dobu léčby přípravkem TracleerDále musí být hladiny jaterních 

aminotransferáz změřeny 2 týdny po každém zvýšení dávky. 
 

Doporučení v případě zvýšení ALT/AST 
 
Hladiny ALT/AST 

Doporučení pro terapii a monitorování 

> 3 a 

≤ 5 × HLN 

Výsledek by měl být potvrzen druhým jaterním testem; pokud jsou hodnoty 

potvrzeny, je třeba individuálně rozhodnout o pokračování podávání přípravku 

Tracleer, případně se snížením dávky, nebo zastavit podávání přípravku 

Tracleer (viz bod 4.2). Má se pokračovat v monitorování hladin aminotransferáz 

nejméně každé 2 týdny. Jestliže se hladiny aminotransferáz navrátí k hodnotám 

před počátkem léčby, má se podle níže popsaných podmínek zvážit pokračování 

léčbě nebo znovunasazení přípravku Tracleer. 

> 5 a 

≤ 8 × HLN 

Výsledek by měl být potvrzen druhým jaterním testem; pokud jsou hodnoty 

potvrzeny, terapie se má ukončit a hladiny aminotransferáz se mají monitorovat 

nejméně každé 2 týdny. Jestliže se hladiny aminotransferáz navrátí k hodnotám 

před počátkem léčby, má se podle níže popsaných podmínek zvážit 

znovuzahájení léčby přípravkem Tracleer. 

> 8 

× HLN 

Terapie musí být ukon

čena a není možné uvažovat o obnovení léčby přípravkem 

Tracleer. 

 

V případě přidružených klinických symptomů poškození jater, tj. nauzea, zvracení, horečka, 

bolesti břicha, žloutenka, neobvyklá apatie nebo únava, syndrom podobný chřipce (bolesti kloubů, 
sv

alů, horečka), musí být terapie ukončena a není možné uvažovat o obnovení léčby přípravkem 

Tracleer. 
 

Opětné zahájení terapie 

O obnovení terapie přípravkem Tracleer je možné uvažovat pouze tehdy, pokud potenciální výhody 

terapie přípravkem Tracleer převáží možná rizika a pokud jsou hladiny jaterních aminotransferáz 

rozmezí hodnot před zahájením léčby. Doporučuje se porada s hepatologem. Znovuzahájení terapie musí 

respektovat pokyny rozepsané v odstavci 4.2. Hladiny aminotransferáz musí být potom zkontrolovány 

do tří dnů po obnovení terapie, pak opět po dalších dvou týdnech a poté podle doporučení 
uvedených výše. 

HLN= horní limit normálu 

 
Koncentrace hemoglobinu 
 
Terapie bosentanem byla spojena se snížením koncentrace hemoglobinu závislým na dávce (viz 
bod 4.8). V placebem kontrolovaných studiích nebyla snížení hladiny hemoglobinu v souvislosti 
s bosentanem progresivní a stabilizovala se po prvních 4–12 

týdnech terapie. Doporučuje se 

zkontrolovat koncentrace hemoglobinu před zahájením léčby, každý měsíc během prvních čtyř měsíců 

a poté každého čtvrt roku. Pokud se objeví klinicky relevantní snížení koncentrace hemoglobinu, má 

se provést další zhodnocení a vyšetření za účelem stanovení příčiny a potřeby specifické léčby. 
V období po uvedení na trh byly hlášeny 

případy anémie vyžadující transfúzi červených krvinek (viz 

bod 4.8). 
 
 

Ženy ve fertilním věku 
 

Protože Tracleer může způsobit neúčinnost hormonálních antikoncepčních přípravků a vzhledem 
k riziku zhoršení pulmonární arteriální hypertenze v 

průběhu těhotenství a také k teratogenním 

účinkům sledovaným u zvířat: 
 
• 

u žen ve fertilním věku nesmí být léčba přípravkem Tracleer započata, pokud nepoužívají 

spolehlivou antikoncepci a pokud není výsledek těhotenského testu před terapií negativní 

• 

hormonální antikoncepc

e se během léčby přípravkem Tracleer nesmí používat jako jediná 

metoda antikoncepce 

• 

během léčby se doporučuje provádět každý měsíc těhotenský test, aby bylo možné časné zjištění 

těhotenství 

 
Další informace viz bod 4.5 a 4.6. 
 
Veno-okluzivní plicní choroba 
 

U pacientů s veno-okluzivní plicní chorobou byly po podání vasodilatačních látek (především 

prostacyklinů) hlášeny případy plicního edému. Proto pokud se po podání přípravku Tracleer 

pacientům s PAH objeví známky plicního edému, je nutné uvažovat o možnosti přidružené veno-

okluzivní plicní choroby. Po uvedení přípravku na trh byly případy plicního edému u pacientů 

léčených přípravkem Tracleer, u kterých bylo při diagnóze podezření na veno-okluzivní plicní 

chorobu, hlášeny vzácně. 
 
Pacienti s plicní arteri

ální hypertenzí a souběžným selháním levé komory 

 

U pacientů s plicní arteriální hypertenzí a souběžnou dysfunkcí levé komory nebyla provedena žádná 

specifická studie. Nicméně v placebem kontrolované studii (studie AC-052-301/302 [ENABLE 1 & 2]) 
bylo po pr

ůměrnou dobu 1,5 roku léčeno 1 611 pacientů (804 léčeno bosentanem a 807 dostávalo 

placebo) s 

těžkým chronickým selháním srdce (CHF = Chronic Heart Failure). V této studii došlo během 

prvních 4–

8 týdnů léčby bosentanem ke zvýšenému výskytu hospitalizací kvůli chronickému srdečnímu 

selhání, což by mohl být důsledek retence tekutin. V této studii se retence tekutin projevila časným 

přírůstkem tělesné hmotnosti, sníženou koncentrací hemoglobinu a zvýšenou incidencí edému nohou. Na 
konci této studie nebyl mezi 

skupinami pacientů léčených bosentanem a placebem žádný rozdíl v počtu 

všech hospitalizací kvůli srdečnímu selhání, ani v mortalitě. Proto se doporučuje sledovat u pacientů 

příznaky retence tekutin (např. přírůstek tělesné hmotnosti), zejména pokud souběžně trpí vážnou 

systolickou dysfunkcí. Pokud k tomu dojde, doporučuje se zahájit terapii diuretiky nebo pokud jsou již 

podávána, zvýšit jejich dávku. Před zahájením terapie přípravkem Tracleer je u pacientů se známkami 
retence tekutin nutno zvážit podání diuretik. 
 

Plicní arteriální hypertenze se současnou infekcí HIV 
 
Z klinických hodnocení jsou pouze omezené zkušenosti s 

podáváním přípravku Tracleer pacientům 

PAH se současnou infekcí HIV, která je léčena antiretrovirovými přípravky (viz bod 5.1). Interakční 

studie mezi bosentanem a lopinavirem+ritonavirem u zdravých subjektů prokázala zvýšené koncentrace 
bosentanu v 

krevní plazmě s maximální hladinou během prvních 4 dnů léčby (viz bod 4.5). Při zahájení 

léčby přípravkem Tracleer u pacientů, kteří potřebují ritonavirem potencované inhibitory proteáz, je třeba 

pečlivě sledovat schopnost pacientů tolerovat Tracleer, přičemž na počátku zahajovací fáze je nutno 

věnovat zvláštní pozornost riziku hypotenze a jaterním funkčním testům. Nelze vyloučit zvýšené 
dlouhod

obé riziko hepatotoxicity a nežádoucích hematologických příhod při použití bosentanu 

v kombinaci s 

antiretrovirovými léčivými přípravky. Vzhledem k možnosti interakcí souvisejících 

indukčním účinkem bosentanu na CYP450 (viz bod 4.5), které by mohly ovlivnit účinnost 

antiretrovirové terapie, musí tito pacienti být též pečlivě sledováni s ohledem na jejich HIV infekci. 
 
 

Plicní hypertenze jako sekundární následek chronického obstrukčního plicního onemocnění (CHOPN) 
 

Bezpečnost a schopnost tolerance bosentanu byla zkoumána v jedné probatorní, nekontrolované 

dvanáctitýdenní studii u 11 pacientů s plicní hypertenzí vzniklou sekundárně následkem závažné 

CHOPN (stupeň III klasifikace GOLD). Byl pozorován vzrůst minutové ventilace a pokles saturace 

kyslíkem, přičemž nejčastějším nežádoucím účinkem byla dušnost, která po přerušení léčby 
bosentanem vymizela. 
 

Současné podávání s jinými léčivy 
 

Současné podávání přípravku Tracleer s cyklosporinem A je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.5). 
 

Současné podávání přípravku Tracleer s glibenklamidem, flukonazolem a rifampicinem se 

nedoporučuje. Další informace viz bod 4.5. 
 

Současnému podávání přípravku Tracleer s inhibitorem CYP3A4 a inhibitorem CYP2C9 je nutno se 
vyhnout (viz bod 4.5). 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Bosentan je induktor isoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 cytochromu P 450 (CYP). Údaje získané in vitro 

také naznačují indukci CYP2C19. V důsledku toho budou při současném podání přípravku Tracleer 
plazmatické koncentrace látek metaboli

zovaných těmito isoenzymy sníženy. Je nutno zvážit možnost 

změny účinku léčiv, která jsou metabolizována těmito isoenzymy. Při zahájení, změně dávky nebo 

ukončení souběžné léčby s přípravkem Tracleer může být nutná úprava dávky těchto přípravků. 
 
Bosentan 

je metabolizován prostřednictvím CYP2C9 a CYP3A4. Inhibice těchto isoenzymů může 

zvýšit plazmatickou koncentraci bosentanu (viz ketokonazol). Vliv inhibitorů CYP2C9 na koncentraci 

bosentanu nebyl studován. Tuto kombinaci je nutno používat obezřetně.  
 
Flukonazol a další inhibitory CYP2C9 a CYP3A4: 

Současné podávání s flukonazolem, který inhibuje 

hlavně CYP2C9, ale do určité míry také CYP3A4, může vést k velkému zvýšení plazmatických 

koncentrací bosentanu. Tato kombinace se nedoporučuje. Z toho samého důvodu se s přípravkem 

Tracleer nedoporučuje současné podání ani silného inhibitoru CYP3A4 (jako např. ketokonazolu, 

itrakonazolu nebo ritonaviru), ani inhibitoru CYP2C9 (jako např. vorikonazolu). 
 
Cyklosporin A: 

Současné podávání přípravku Tracleer a cyklosporinu A (inhibitor kalcineurinu) je 

kontraindikováno (viz bod 

4.3). V případě současného podávání byly počáteční koncentrace bosentanu 

přibližně třicetkrát vyšší než koncentrace naměřené po samotném bosentanu. V rovnovážném stavu byly 
plazmatické koncentrace 

bosentanu třikrát až čtyřikrát vyšší než po podání samotného bosentanu. 

Mechanis

mus této interakce spočívá nejspíše v cyklosporinem navozené inhibici vychytávání bosentanu 

do hepatocytů zprostředkovaného transportními proteiny. Koncentrace cyklosporinu A v krvi (substrát 

CYP3A4) se snížily přibližně o 50 %. S největší pravděpodobností jde o důsledek indukce CYP3A4 
navozené bosentanem. 
 
Takrolimus, sirolimus: 

Současné podávání takrolimu nebo sirolimu a přípravku Tracleer nebylo u lidí 

studováno, ale společné podávání takrolimu nebo sirolimu a přípravku Tracleer může vést ke zvýšení 

plazmatické koncentrace bosentanu analogicky, jako je tomu při současné aplikaci s cyklosporinem A. 

Souběžně užívaný přípravek Tracleer může snížit plazmatickou koncentraci takrolimu a sirolimu. 

Proto se souběžné užívání přípravku Tracleer a takrolimu nebo sirolimu nedoporučuje. Pacienti, kteří 

vyžadují podávání zmíněné kombinace přípravků, musí být pečlivě sledováni s ohledem na výskyt 

nežádoucích příhod souvisejících s přípravkem Tracleer a musí být monitorovány koncentrace 
takrolimu a sirolimu v krvi. 
 
Glibenklamid: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu pěti dní snížilo 

plazmatickou koncentraci glibenklamidu (substrát CYP3A4) o 40 %, s 

potenciálně významným 

sníž

ením hypoglykemického účinku. Plazmatické koncentrace bosentanu byly také sníženy o 29 %. 

Navíc byl u 

pacientů, kterým byla podávána tato kombinovaná léčba, pozorován větší výskyt zvýšení 

hladin aminotransferáz. Jak glibenklamid, tak bosentan inhibují expo

rtní pumpu žlučových solí, což 

by mohlo zvýšené hladiny aminotransferáz vysvětlit. Tato kombinace se nemá používat. S jinými 

deriváty sulfonylmočoviny nejsou žádné další údaje o lékových interakcích k dispozici. 
 
Rifampicin: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů a rifampicinu, což je 

účinný induktor CYP2C9 a CYP34, 9 zdravým jedincům snížilo plazmatickou koncentraci bosentanu 
o 58 

%, přičemž v individuálních případech mohlo toto snížení dosáhnout až 90 %. V důsledku toho 

lze při současném podávání s rifampicinem očekávat významné snížení účinku bosentanu. Současné 
podávání rifampicinu s 

přípravkem Tracleer se nedoporučuje. Údaje o dalších induktorech CYP3A4, 

např. karbamazepinu, fenobarbitalu, fenytoinu a třezalce tečkované chybí, nicméně předpokládá se, že 

jejich současné podávání může vést ke snížené systémové expozici bosentanu. Nelze vyloučit klinicky 

významné snížení účinnosti. 
 
Lopinavir + ritonavir (a ostatní inhibitory proteáz potencované ritonavirem): 

Současné podávání 

bosentanu 125 

mg a lopinaviru + ritonaviru 400 + 100 mg dvakrát denně zdravým dobrovolníkům po 

dobu 9,5 

dne vedlo na počátku podávání k minimálním plazmatickým koncentracím bosentanu, které 

byly 48krát vyšší oproti hodnotám při podávání samotného bosentanu. Devátého dne byly koncentrace 
bosentanu v 

plazmě přibližně 5krát vyšší ve srovnání s podáváním samotného bosentanu. Tuto 

interakci nejpravděpodobněji způsobuje inhibice vychytávání do hepatocytů zprostředkovaného 

transportními proteiny a inhibice CYP3A4 způsobené ritonavirem, čímž se snižuje clearance 

bosentanu. Při současném podávání lopinaviru + ritonaviru nebo jiných ritonavirem potencovaných 

inhibitorů proteáz je nutné sledovat schopnost pacientů tolerovat přípravek Tracleer. 
 

Po současném podávání bosentanu po dobu 9,5 dne klesly plazmatické expozice lopinaviru a 

ritonaviru klinicky nevýznamnou měrou (přibližně o 14, respektive o 17 %). Plné indukce bosentanem 

však nemuselo být dosaženo a další poklesy inhibitorů proteáz nelze vyloučit. Doporučuje se příslušné 

sledování terapie HIV. Podobné účinky by se daly očekávat u ostatních inhibitorů proteáz 
potencovaných ritonavirem (viz bod 4.4). 
 
Ostatní antiretrovirové látky: O

hledně dalších dostupných antiretrovirových látek nelze vzhledem 

nedostatku údajů poskytnout žádná specifická doporučení. Vzhledem k potvrzené hepatotoxicitě 

nevirapinu, která by se mohla kumulovat s hepatotoxicitou bosentanu, se jejich kombinace 

nedoporučuje. 
 
Hormonální kontraceptiva: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů 

s jednou dávkou perorálního kontraceptiva obsahujícího norethisteron 1 mg + ethinylestradiol 35 

μg 

snížilo AUC norethisteronu o 14 % a ethinylestradiolu o 31 %. Avšak snížení vystavení vlivu bylo u 

jednotlivých jedinců až 56 % a 66 %. Z tohoto důvodu se užívání hormonů jako jediné metody 

antikoncepce bez ohledu na cestu podání (tj. perorální, injekční, transdermální nebo implantační 

formy) nepovažuje za spolehlivý způsob antikoncepce (viz body 4.4 a 4.6). 
 
Warfarin: 

Současné podávání bosentanu 500 mg dvakrát denně po dobu šesti dní snížilo plazmatické 

koncentrace jak S-warfarinu (substrát CYP2C9), tak R-warfarinu (substrát CYP3A4) o 29, respektive 
o 38 

%. Podle klinické zkušenosti souběžné podávání bosentanu s warfarinem u pacientů s PAH 

nemělo za následek klinicky relevantní změny INR (International Normalized Ratio) nebo dávky 

warfarinu (výchozí hodnoty versus hodnoty na konci klinických studií). Navíc byla frekvence změn 

dávkování warfarinu během testů kvůli změnám INR nebo kvůli nežádoucím účinkům obdobná mezi 

pacienty léčenými bosentanem a pacienty s placebem. U warfarinu nebo podobných perorálních 

antikoagulancií není po zahájení terapie bosentanem úprava dávky nutná, ale doporučuje se 

intenzivnější sledování INR, zejména během zahajování léčby bosentanem a v období titrování na 
vyšší dávku. 
 
Simvastatin: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 5 dní snížilo plazmatické 

koncentrace simvastatinu (substrát CYP3A4) a jeho aktivního metabolitu 

β-hydroxykyseliny o 34 %, 

respektive o 46 

%. Plazmatické koncentrace bosentanu nebyly při současném podávání se 

simvastatinem ovlivněny. Je nutno zvážit monitorování hladin cholesterolu a následnou úpravu dávky. 
 
Ketokonazol: 

Současné podávání bosentanu 62,5 mg dvakrát denně po dobu 6 dní a ketokonazolu, 

účinného inhibitoru CYP3A4, zvýšilo plazmatické koncentrace bosentanu přibližně dvakrát. Má se za 

to, že úprava dávky přípravku Tracleer není nutná. Ačkoliv ve studiích in vivo to nebylo prokázáno, 
lze podobná zvýšení plazmatických koncentrací bos

entanu očekávat i u jiných účinných inhibitorů 

CYP3A4 (jako např. itrakonazol nebo ritonavir). Při kombinaci s inhibitorem CYP3A4 jsou však 

pacienti, kteří jsou pomalými metabolizátory s ohledem na CYP2C9, ohroženi zvýšením 
plazmatických koncentrací bosent

anu, které mohou dosáhnout vyšších úrovní, a vyvolat tak případně 

škodlivé nežádoucí účinky. 
 
Epoprostenol: Omezené údaje získané ze studie (AC-052-356, [BREATHE-3]), ve které 10 

dětských 

pacientů bylo léčeno kombinací bosentanu a epoprostenolu, naznačují, že jak po jednotlivé dávce, tak i 
po opakovaném podání byly hodnoty C

max

 

a AUC bosentanu u pacientů s kontinuální infuzí 

epoprostenolu nebo bez ní podobné (viz bod 5.1). 
 
Sildenafil: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně (rovnovážný stav) se sildenafilem 

80 

mg třikrát denně (v rovnovážném stavu) současně podávaným po dobu 6 dnů zdravým 

dobrovolníkům mělo za následek snížení AUC sildenafilu o 63 % a zvýšení AUC bosentanu o 50 %. 

Při současném podávání se doporučuje zvýšená opatrnost. 
 
Tadalafil:
  Bosentan (125 mg 

dvakrát  denně)  snížil systémovou expozici tadalafilu  (40 mg jednou 

denně)  o 42 % a C

max

  o 27 % 

po  několika  současně  podaných  dávkách. Tadalafil neměl  vliv  na 

expozici (AUC a C

max

) bosentan

u ani jeho metabolitů. 

 
Digoxin: 

Současné podávání bosentanu 500 mg s digoxinem dvakrát denně po dobu 7 dní snížilo 

u digoxinu AUC o 12 %, C

max

 o 9 %

 

a C

min

 o 23 %. Mechanis

mem této interakce může být indukce 

P-

glykoproteinu. Není pravděpodobné, že by tato interakce měla klinický význam. 

 
Pediatrická populace 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 
 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (teratogenitu, embryotoxicitu; viz bod 5.3). 

Neexistují žádné spolehlivé údaje o užívání přípravku Tracleer u těhotných žen. Potenciální riziko pro 

lidi stále není známé. Přípravek Tracleer je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Ženy v 

reprodukčním věku 

 

Před zahájením léčby přípravkem Tracleer u žen v reprodukčním věku je třeba ověřit, že žena není 

těhotná, poskytnout příslušné rady o spolehlivých metodách antikoncepce a zahájit spolehlivou 

antikoncepci. Pacienti a předepisující lékaři si musí být vědomi toho, že následkem možných 

farmakokinetických interakcí může přípravek Tracleer způsobit selhání hormonálních antikoncepčních 

přípravků (viz bod 4.5). Proto ženy v reprodukčním věku nesmějí užívat hormonální antikoncepci 

(zahrnující perorální, injekční, transdermální nebo implantační formy) jako jedinou metodu 
antikoncepce, ale musejí používat 

i nějakou další nebo alternativní spolehlivou antikoncepční metodu. 

Pokud existuje jakákoliv pochybnost o tom, jakou radu je nutné poskytnout jednotlivé pacientce, 

doporučuje se konzultace s gynekologem. Vzhledem k možnému selhání hormonální antikoncepce 
b

ěhem léčby přípravkem Tracleer a také s ohledem na riziko závažného zhoršení plicní hypertenze 

vlivem těhotenství se během terapie přípravkem Tracleer doporučuje provádění těhotenských testů 

jednou měsíčně, aby se umožnilo časné zjištění těhotenství. 
 
Kojení 

10 

 

Není známo, zda se bosentan vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby 

přípravkem Tracleer nedoporučuje. 
 
Fertilita 
 

Studie na zvířatech prokázaly testikulární účinky (viz bod 5.3). Ve studii zjišťující účinky bosentanu 
na testikulárn

í funkce u mužských pacientů s PAH se po 3 nebo 6 měsících léčby bosentanem u 8 z 

24 

pacientů prokázaly snížené koncentrace spermatu v porovnání s výchozími hodnotami, a to 

nejméně o 42 %. Na základě těchto zjištění a předklinických údajů nelze vyloučit, že by bosentan 
mohl mít u 

mužů škodlivé účinky na spermatogenezi. U chlapců nelze po léčbě bosentanem vyloučit 

dlouhodobý vliv na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nebyly provedeny žádné studie ke zhodnocení přímého vlivu přípravku Tracleer na schopnost řídit a 

obsluhovat stroje. Nicméně přípravek Tracleer může způsobit hypotenzi s příznaky jako závrať, 

rozmazané vidění nebo synkopa, které by mohly schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Ve 20 stud

iích kontrolovaných placebem, prováděných na základě různých terapeutických indikací, 

bylo celkem 2 

486 pacientů léčeno bosentanem při denních dávkách v rozmezí 100 až 2000 mg a 

838 pacientů bylo léčeno placebem. Průměrná doba trvání léčby byla 45 týdnů. Nežádoucí účinky 

byly definovány jako příhody vyskytující se u alespoň 1 % pacientů léčených bosentanem při 

frekvenci vyšší alespoň o 0,5 % než u placeba. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou bolest 
hlavy (11,5 %), edém / retence tekutin (13,2 %), 

abnormální výsledky testů jaterních funkcí (10,9 %) a 

anémie / pokles hemoglobinu (9,9 %). 
 

Léčba bosentanem souvisela se vzestupy jaterních aminotransferáz a poklesy koncentrace 
hemoglobinu v závislosti na dávce (viz bod 4.4). 
 

Nežádoucí účinky sledované ve 20 placebem kontrolovaných studiích bosentanu a po uvedení 

přípravku na trh jsou řazeny do skupin podle četnosti výskytu s použitím následující konvence: velmi 

časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10); méně časté (≥ 1/1000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až 

<1/1000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 

rámci každé skupiny četnosti se nežádoucí účinky uvádějí podle klesající závažnosti. Ve výskytu 

nežádoucích účinků nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní rozdíly mezi celkovým souborem 
dat a jednotlivými schválenými indikacemi. 
 

Třída orgánových systémů 

Četnost 

Nežádoucí účinek 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Časté 

Anémie, pokles hemoglobinu 
(viz bod 4.4) 

Není známo

 

Anémie nebo pokles 
hemoglobinu vyžadující 

transfuzi erytrocytů

1

 

Méně časté 

Trombocytopenie

1

 

Méně časté 

Neutropenie, leukopenie

1

 

Poruchy imunitního systému 

Časté 

Reakce z 

přecitlivělosti (včetně 

dermatitidy, svědění a vyrážky)

Vzácné 

Anafylaxe a/nebo angioedém

1

 

Poruchy nervového systému 

Ve

lmi časté 

Bolest hlavy

3  

Časté 

Synkopa

1, 4 

11 

Poruchy oka 

Není známo 

Rozmazané vidění

1

 

Srdeční poruchy 

Časté 

Palpitace

1, 4 

Cévní poruchy 

Časté 

Zrudnutí 

Časté 

Hypotenze

1, 4 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 

Časté 

Nazální kongesce

1

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté 

Gastroezofageální refluxní 
choroba 

Průjem 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté 

Abnormální testy jaterních 
funkcí (viz bod 4.4) 

Méně časté 
 

Vzestupy aminotransferáz 
související s 

hepatitidou (včetně 

možné exacerbace skryté 
hepatitidy) a/nebo žloutenkou

1

 

(viz bod 4.4) 

Vzácné 

Cirhóza jater, selhání jater

1

 

Poruchy kůže a podkoží 

Časté 

Erytém 

Celkové poruchy a reakce v 

místě 

aplikace 

Velmi časté 

Edém, zadržování tekutin

 

1

Údaje získané po uvedení přípravku na trh, frekvence jsou založeny na statistickém modelu z údajů z placebem 

kontrolovaných studií. 

2

 Reakce z 

přecitlivělosti byly hlášeny u 9,9 % pacientů užívajících bosentan a u 9,1 % pacientů dostávajících placebo. 

3

 Bolesti hlavy byly udávány u 11,5 

% pacientů užívajících bosentan a u 9,8 % pacientů dostávajících placebo. 

4

 Tyto typy reakcí se též mohou vztahovat k 

základnímu onemocnění. 

5

 

Edém nebo porucha vylučování tekutin byly hlášeny u 13,2 % pacientů užívajících bosentan a u 10,9 % pacientů 

dostávajících placebo. 

 
Po 

uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy neobjasněné cirhózy jater po dlouhodobé terapii 

přípravkem Tracleer u pacientů s vícečetnými současnými chorobami a polypragmázií. Vyskytly se též 

vzácné případy jaterního selhání. Tyto případy zdůrazňují význam přísného dodržování měsíčního 

rozpisu sledování jaterní funkce po dobu léčby přípravkem Tracleer (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 
 

Nekontrolované klinické studie u pediatrických pacientů  
 

Profil bezpečnosti v první pediatrické nekontrolované studii provedené s potahovanými tabletami 
(BREATHE-3: n = 

19, střední hodnota věku 10 let [rozmezí 3 až 15 let], otevřená, bosentan 2 mg/kg 

dvakrát denně, trvání léčby 12 týdnů) byl podobný jako v klíčových studiích u dospělých pacientů 
s PAH. Ve studii BREATHE-3 b

yly nejčastějšími nežádoucími účinky zrudnutí kůže (21 %), bolesti 

hlavy a abnormální testy jaterních funkcí (oba po 16 %).  
 
Souhrná analýza nekontrolovaných pediatrických studií provedených u PAH s bosentanem v dávce 
32 

mg ve formě dispergovatelných tablet (FUTURE 1/2, FUTURE 3/prodloužení) zahrnovala celkem 

100 dětí léčených bosentanem v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (n = 33), 2 mg/kg třikrát denně (n = 31) 

nebo 4 mg/kg dvakrát denně (n = 36). Při zařazení bylo šest pacientů ve věku 3 měsíce až 1 rok, 
15 d

ětí bylo ve věku v rozmezí 1 rok až méně než 2 roky a 7 dětí bylo ve věku 2 až 12 let. Střední 

hodnota doby trvání léčby byla 71,8 týdne (rozmezí 0,4 až 258 týdnů). 
 

Bezpečnostní profil byl v této souhrnné analýze nekontrolovaných pediatrických studií podobný 

bezpečnostnímu profilu pozorovanému v klíčových studiích u dospělých pacientů s PAH s výjimkou 

infekcí, které byly hlášeny častěji než u dospělých (69,0 % vs 41,3 %). Tento rozdíl v četnosti infekcí 

může být zčásti způsoben vyšší střední hodnotou doby expozice léčbě v pediatrickém souboru (střední 
hodnota 71,8 

týdne) v porovnání se souborem dospělých (střední hodnota 17,4 týdne). Nejčastějšími 

12 

nežádoucími účinky byly infekce horních cest dýchacích (25 %), plicní (arteriální) hypertenze (20 %), 
nasofaryngitida (17 %), pyrexie (15 %), zvracení (13 %), bronchitida (10 

%), bolest břicha (10 %) a 

průjem (10 %). V četnostech nežádoucích účinků nebyl mezi pacienty staršími a mladšími než 2 roky 

žádný relevantní rozdíl, nicméně toto zjištění je založeno pouze na 21 dětech mladších 2 let včetně 

pacientů ve věku mezi 3 měsíci a 1 rokem). Nežádoucí účinky typu jaterních abnormalit a 

anémie/poklesu hemoglobinu se objevily u 9, respektive u 5 

% pacientů. 

 
V randomizované, placebem kontrolované studii provedené u pac

ientů s PPHN (FUTURE-4) bylo 

bosentanem v dávce 2 

mg/kg dvakrát denně ve formě dispergovatelných tablet léčeno celkem 

13 

novorozenců (8 pacientů bylo na placebu). Střední doba trvání léčby byla 4,5 dne u bosentanu 

(rozmezí 0,5 až 10,0 dní) a 4,0 dny u placeba (rozmezí 2,5 až 6,5 

dne). Nejčastějšími nežádoucími 

účinky u pacientů léčených bosentanem a u pacientů léčených placebem byly, v uvedeném pořadí, 
anémie nebo pokles hemoglobinu (7 a 2 pacienti), generalizovaný edém (3 a 0 

pacientů) a zvracení (2 

a 0 pa

cientů). 

 

Změny laboratorních hodnot 
 
Zhoršení jaterních funkcí 
 

klinickém programu se obecně během prvních 26 týdnů léčby vyskytovala na dávce závislá zvýšení 

hodnot jaterních aminotransferáz, která se obvykle rozvinula postupně a byla převážně 
asymptom

atická. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny vzácné případy cirhózy jater a selhání 

jater. 
 
Mechanis

mus tohoto nežádoucího účinku není jasný. Tato zvýšení aminotransferáz se mohou při 

pokračující terapii udržovací dávkou přípravku Tracleer nebo po snížení dávky vrátit spontánně 

výchozím hodnotám, nicméně někdy může být nutné léčbu přerušit nebo ukončit (viz bod 4.4). 

 
Ve 20 integrovaných, placebem kontrolovaných studiích bylo pozorováno zvýšení jaterních 
aminotransferáz na 

≥ 3  × HLN u 11,2 

% pacientů léčených bosentanem ve srovnání s 2,4 % pacientů, 

kterým bylo podáváno placebo. Vzrůsty na ≥ 8 × HLN byly pozorovány u 3,6 % pacientů léčených 
bosentanem a u 0,4 % 

pacientů dostávajících placebo. Vzrůsty aminotransferáz souvisely se zvýšeným 

bilirubinem (

≥ 2 × HLN) bez důkazu biliární obstrukce u 0,2 % (5 pacientů) léčených bosentanem a u 

0,3 % (6 

pacientů) dostávajících placebo. 

 
V souhrnné analýze provedené u 100 

dětí s PAH z nekontrolovaných pediatrických studií FUTURE 

1/2 a FUTURE 3/prodloužení byla zv

ýšení jaterních aminotransferáz ≥ 3 × HLN pozorována u 

2 % 

pacientů. 

 
Ve studii FUTURE-4 zahrnující 13 

novorozenců s PPHN léčených bosentanem v dávce 2 mg/kg 

dvakrát denně po dobu kratší než 10 dní (rozmezí 0,5 až 10,0 dní) se během léčby nevyskytly žádné 

případy zvýšení jaterních aminotransferáz ≥ 3 × HLN, nicméně 3 dny po ukončení léčby bosentanem 

se objevil jeden případ hepatitidy. 
 
Hemoglobin 
 

V placebem kontrolovaných studiích u dospělých bylo hlášeno snížení koncentrace hemoglobinu z 
výchozí hodnoty na hodnotu nižší než 10 g/dl bylo hlášeno u 8,0 

% pacientů léčených bosentanem a u 

3,9 

% pacientů, kteří dostávali placebo (viz bod 4.4). 

 
V souhrnné analýze provedené u 100 

dětí s PAH z nekontrolovaných pediatrických studií 

FUTURE 1/2 a FUTURE 3/prodloužení byl u 10,0 

% pacientů hlášen pokles koncentrací hemoglobinu 

výchozích hodnot na méně než 10 g/dl. K poklesu pod 8 g/dl nedošlo. 

 

13 

Ve studii FUTURE-

4 se během léčby u 6 ze 13 novorozenců s PPHN léčených bosentanem vyskytl 

pokles hemoglobinu z výchozích hodnot v 

rámci referečního rozmezí na hodnoty nižší než je spodní 

limit normálu. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

Bosentan byl aplikován jako jednotlivá dávka zdravým jedincům až do množství 2400 mg a u pacientů 

jiným onemocněním než plicní hypertenzí až do množství 2000 mg/den po dobu dvou měsíců. 

Nejčastějším nežádoucím účinkem byly bolesti hlavy mírné až střední intenzity. 
 

Silné předávkování může mít za následek výraznou hypotenzi vyžadující aktivní kardiovaskulární 
podporu. V 

období po uvedení na trh byl hlášen 1 případ předávkování množstvím 10 000 mg 

přípravku Tracleer, které požil jeden dospívající pacient mužského pohlaví. Měl příznaky nevolnosti, 

zvracení, hypotenze, závratě, pocení a rozmazaného vidění. Zcela se zotavil během 24 h při podpoře 

krevního tlaku. Poznámka: bosentan se dialýzou neodstraňuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: jiná antihypertenziva, ATC kód: C02KX01 
 
Mechanis

mus účinku 

 
Bosentan je duální antagonista endotelinového receptoru (ERA) s afinitou jak k endotelinovému 
receptoru A, tak k endotelinovému receptoru B (ET

A

 a ET

B

). Bosentan snižuje pulmonální i 

systémovou vaskulární rezistenci, což má za následek zvýšení minutového srdečního objemu bez 

zvýšení srdeční frekvence. 
 
Neurohormon endotelin-1 (ET-1) je jedním z 

nejúčinnějších známých vazokonstriktorů a může také 

způsobit fibrózu, proliferaci buněk, srdeční hypertrofii a přestavbu a působí prozánětlivě. Tyto účinky 

jsou zprostředkovány vazbou endotelinu na ET

A

 a ET

B

 receptory lokalizované v 

endotelu a buňkách 

hladkých sva

lů cév. Koncentrace ET-1 ve tkáních a plazmě jsou zvýšeny při různých 

kardiovaskulárních poruchách a onemocněních pojivové tkáně, včetně PAH, sklerodermie, akutního a 

chronického srdečního selhání, ischémie myokardu, systémové hypertenze a aterosklerózy, což svědčí 
pro patogenní roli ET-

1 při těchto onemocněních. Při PAH a srdečním selhání, za nepřítomnosti 

antagonismu na endotelinovém receptoru, jsou zvýšené koncentrace ET-1 v silné korelaci se 

závažností a prognózou onemocnění. 
 
Bosentan kompetuje s vazbou ET-

1 a jiných ET peptidů na ET

A

 i ET

B

 receptory, s 

mírně vyšší afinitou 

k ET

A

 

receptorům (K

i

 = 4,1–43 

nanomolů) než k ET

B

 

receptorům (K

i

 = 38-730 

nanomolů). Bosentan 

je specifický antagonista ET receptorů a na jiné receptory se neváže. 
 

Účinnost 
 

Zvířecí modely 

U zvířecích modelů plicní hypertenze snížilo chronické perorální podávání bosentanu plicní cévní 

rezistenci a zvrátilo plicní vaskulární rezistenci a hypertrofii pravé komory. U zvířecích modelů plicní 
fibrózy bosentan snižoval ukládání kolagenu v plicích. 
 

14 

Účinnost u dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí 

Byly provedeny dvě randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované studie 
u 32 (studie AC-052-351) a 213 (studie AC-052-352, [BREATHE-

1]) dospělých pacientů s PAH 

(primární plicní hypertenze nebo sekundární plicní hypertenze především u sklerodermie) stupně III–

IV funkční klasifikace WHO. Po čtyřech týdnech aplikace bosentanu 62,5 mg dvakrát denně byly 
udržovacími dávkami hodnocenými v 

těchto studiích 125 mg dvakrát denně v AC-052-351 a 125 mg 

dvakrát denně a 250 mg dvakrát denně v AC-052-352. 
 

Bosentan byl přidán ke stávající terapii pacientů, která mohla zahrnovat kombinaci antikoagulancií, 

vazodilatancií (např. blokátorů kalciových kanálů), diuretik, kyslíku a digoxinu, nikoli však 
epoprostenolu. Kontrolou bylo placebo a stávající terapie. 
 

Primárním cílovým parametrem účinnosti byla pro každou studii změna vzdálenosti dosažené 

šestiminutovou chůzí ve dvanáctém týdnu v první studii a v šestnáctém týdnu ve druhé studii. V obou 

studiích vyvolalo podávání bosentanu významné zvýšení zátěžové kapacity. Prodloužení vzdálenosti 

chůze korigované k placebu bylo ve srovnání s výchozí hodnotou v primárním cílovém parametru 
každé studie 76 

metrů (p = 0,02; t-test), respektive 44 metrů (p = 0,0002; Mannův-Whitneyův U test). 

Rozdíly mezi dvěma skupinami léčenými dávkou 125 mg dvakrát denně a 250 mg dvakrát denně 

nebyly statisticky významné, nicméně existoval trend směrem ke zlepšení zátěžové kapacity ve 

skupině, které byla podávána dávka 250 mg dvakrát denně. 
 

podsouboru populace pacientů bylo zlepšení ušlé vzdálenosti v šestiminutovém testu znatelné po 

čtyřech týdnech terapie, nepochybně evidentní po osmi týdnech terapie a udrželo se až do 28 týdnů 

dvojitě zaslepené terapie. 
 

V retrospektivní analýze respondentů, založené na změnách ušlé vzdálenosti, funkční klasifikaci WHO 
a dušnosti u 95 

pacientů randomizovaných do skupiny, která v placebem kontrolovaných studiích 

dostávala bosentan 125 

mg dvakrát denně, bylo zjištěno, že v osmém týdnu došlo u 66 pacientů ke 

zlepšení, 22 

pacientů bylo stabilizovaných a u 7 pacientů došlo ke zhoršení. Z 22 pacientů 

stabilizovaných v osmém týdnu došlo u šesti 

pacientů ke zlepšení v týdnu 12/16 a u čtyř došlo ve 

srovnání s výchozí hodnotou ke zho

ršení. Ze sedmi pacientů, u kterých došlo ke zhoršení osmý týden, 

došlo u tří ke zlepšení v týdnu 12/16 a u čtyř došlo ve srovnání s výchozí hodnotou ke zhoršení. 
 
Invazivní hemodynamické parametry byly stanoveny pouze v první studii. Terapie bosentanem vedla 

významnému zvýšení srdečního indexu doprovázenému významným snížením plicního arteriálního 

tlaku, plicní vaskulární rezistence a středního tlaku pravé síně. 
 

Při léčbě bosentanem bylo pozorováno snížení projevů PAH. Měření dušnosti během testů chůzí 

vykázalo u pacientů léčených bosentanem zlepšení. Ve studii AC-052-352 byla výchozí hodnota u 92 % 
z 213 

pacientů klasifikována jako stupeň III funkční klasifikace WHO a 8 % jako stupeň IV. Terapie 

bosentanem vedla ke zlepšení u 42,4 % 

pacientů (placebo 30,4 %) funkční klasifikace WHO. Celková 

změna funkční klasifikace WHO během obou testů byla významně lepší u pacientů léčených bosentanem 
ve srovnání s 

pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve 28. týdnu byla léčba bosentanem spojena 

s významným snížením podílu klinického zhoršení ve srovnání s placebem (10,7 % vs 37,1 %; 
p = 0,0015). 
 

V randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studii (AC-052-364; 
[EARLY]) dostávalo 185 

pacientů s PAH třídy II funkční klasifikace WHO (s průměrnou výchozí 

hodnotou ušlé vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí 435 m) bosentan 62,5 mg dvakrát denně po 
dobu 4 

týdnů a poté 125 mg dvakrát denně (n = 93), nebo placebo (n = 92) po dobu 6 měsíců. Do 

studie byli zařazeni nemocní, kteří pro PAH dosud nebyli léčeni (n = 156) nebo užívali stabilní dávku 
sildenafilu (n = 

29). Přidruženými primárními cílovými parametry byla změna plicní vaskulární 

rezistence (PVR) (v 

%) a rozdíl ušlé vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí oproti výchozí 

hodnotě po šesti měsících v porovnání s placebovou skupinou. Přiložená tabulka uvádí analýzy 

předem specifikované v protokolu. 
 
 

15 

 

PVR (dyn.s/cm

5

Vzdálenost 6-

minutové chůze 

(m) 

 

Placebo (n=88)  Bosentan (n=80)  Placebo (n=91)  Bosentan (n=86) 

Výchozí hodnota; průměr 
(SD) 

802 (365) 

851 (535) 

431 (92) 

443 (83) 

Změna oproti výchozí 

hodnotě; průměr (SD) 

128 (465) 

-69 (475) 

-8 (79) 

11 (74) 

Ú

činky léčby 

-22,6 % 

19 

95% CL 

-34, -10 

-4, 42 

Hodnota - p 

< 0,0001 

0,0758 

CL = meze intervalu spolehlivosti; PVR = plicní vaskulární rezistence; SD 

= směrodatná odchylka 

 
Terapie bosentanem byla spojena se snížením míry klinického zhoršení definovaného jako 
kombinovaný parametr složený z 

progrese symptomů, hospitalizace pro PAH nebo úmrtí ve srovnání 

placebem (poměrné snížení rizika 77 %, pro 95 % interval spolehlivosti 20 až 94 %, p = 0,0114). 

Hlavní složkou léčebného účinku bylo zlepšení komponenty progrese symptomů. Ve skupině léčené 
bosentanem došlo k 

jedné hospitalizaci kvůli zhoršení PAH a v placebové skupině došlo ke třem 

hospitalizacím. V 

průběhu šestiměsíční dvojitě zaslepené studie bylo zaznamenáno po jednom úmrtí 

každé z obou sledovaných skupin, závěry ve smyslu přežívání nelze proto jednoznačně vyvodit. 

 
Ode všech 173 

pacientů léčených bosentanem v kontrolované fázi a/nebo kteří přešli z placeba na 

bosentan v otevřené části prodloužené fáze studie EARLY byly získány dlouhodobé údaje. Průměrná 

délka léčby bosentanem byla 3,6 ± 1,8 roku (až 6,1 roku), přičemž 73 % pacientů bylo léčeno nejméně 
3 roky a 62 

% nejméně 4 roky. Pacienti mohli být v otevřené prodloužené části studie léčeni dalšími 

léky proti PAH podle potřeby. U většiny pacientů byla diagnostikována idiopatická nebo dědičná PAH 
(61 %). Celkem 78 

% pacientů zůstalo ve funkční třídě II dle WHO. Odhady přežití dle Kaplana-

Meiera byly 90, respektive 85 % za 3, respektive 4 

roky po zahájení léčby. Ve stejných časech 88 % a 

79 

% pacientů nezaznamenalo zhoršení PAH (definováno jako úmrtí ze všech příčin, transplantace 

plic, síňová septostomie nebo zahájení léčby intravenózními nebo subkutánními prostanoidy). 

Relativní přínos předchozí léčby placebem ve dvojitě zaslepené fázi a přínos jiných medikací 
nasazených v 

otevřené prodloužené části nejsou známy. 

 

prospektivní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (AC-

052-405 [BREATHE-5]) dostávali pacienti s 

PAH stupně III funkční klasifikace WHO a 

Eisenmengerovým syndromem 

sdruženým s vrozeným srdečním onemocněním, bosentan 62,5 mg 

dvakrát denně po čtyři týdny a poté 125 mg dvakrát denně po dobu dalších dvanácti týdnů (n = 37, 
z nichž 31 

mělo obousměrný zkrat převážně z prava do leva). Primárním cílem bylo prokázat, že 

bosentan nezhoršuje hypoxémii. Po 16 

týdnech se průměrná saturace kyslíkem u skupiny užívající 

bosentan zvýšila o 1,0 % (95 % interval spolehlivosti - 0,7; 2,8 %) v porovnání se skupinou užívající 
placebo (n = 

17), což dokazuje, že bosentan nezpůsobil zhoršení hypoxémie. Průměrná plicní vaskulární 

rezistence byla u skupiny užívající bosentan významně snížena (s převažujícícím účinkem pozorovaným 

u podskupiny pacientů s obousměrným nitrosrdečním zkratem). Po 16 týdnech bylo průměrné 

prodloužení ušlé vzdálenosti upravená na placebo při šestiminutovém testu chůzí 53 m (p = 0,0079), což 

odráží zlepšení zátěžové kapacity. V otevřené prodloužené fázi (AC-052-409) studie BREATHE-5 
dostávalo 26 

pacientů nadále během dalších 24 týdnů léčby (průměrně 24,4 ± 2,0 týdne) bosentan a, 

obecně, účinnost přetrvávala. 
 
U 16 

pacientů s PAH stupně III funkční klasifikace WHO se současnou infekcí HIV byla provedena 

otevřená, nekomparativní studie (AC-052-362 [BREATHE-4]). Pacienti byli léčeni bosentanem 62,5 mg 

dvakrát denně po čtyři týdny a potom 125 mg dvakrát denně po dobu dalších 12 týdnů. Po 16 týdnech 

léčby, oproti výchozímu stavu, bylo zjištěno významné zlepšení zátěžové kapacity: průměrné 
prodloužení ušlé vzdálenosti v 

šestiminutovém testu chůzí o 91,4 metrů z průměrných 332,6 metrů 

přivýchozím stavu (p<0,001). Ohledně účinků bosentanu na účinnost antiretrovirovýchch léků nelze 

učinit žádné závěry (viz též bod 4.4). 
 

Nejsou studie, které by prokázaly přínos léčby přípravkem Tracleer na přežití. Kvalita života však 

16 

byla dlouhodobě sledována u všech 235 pacientů léčených bosentanem ve dvou klíčových, placebem 
kontrolovaných studiích (AC-052-351 a AC-052-352) a/nebo ve dvou jejich nekontrolovaných 

otevřených prodlouženích. Průměrná doba expozice bosentanu byla 1,9 roku ± 0,7 roku; (min: 
0,1 roku; max: 3,3 

roku), přičemž pacienti byli sledováni průměrně 2,0 ± 0,6 roku. Většina pacientů 

byla diagnostikována jako primární plicní hypertenze (72 

%) a byli zařazeni podle funkční klasifikace 

WHO do třídy III (84 %). V této celkové populaci byly odhady přežití podle Kaplana-Meiera 93, 
respektive 84 

% za jeden a dva roky od zahájení léčby bosentanem. Odhady přežití byly nižší 

podskupině pacientů s PAH, jež vznikla sekundárně k systémové skleróze. Odhady mohou být 

ovlivněny počáteční léčbou epoprostenolem u 43 z 235 pacientů. 
 

Studie provedené u dětí s plicní arteriální hypertenzí 
 
BREATHE-3 (AC-052-356) 
Bosentan ve f

ormě potahovaných tablet byl hodnocen v otevřené nekontrolované studii u devatenácti 

pediatrických pacientů s PAH ve věku 3 až 15 let. Tato studie byla původně navržena jako 
farmakokinetická studie (viz bod 

5.2). Pacienti měli primární plicní hypertenzi (10 pacientů) nebo PAH 

související s 

kongenitální srdeční vadou (9 pacientů) a byli při zahájení studie zařazeni podle funkční 

klasifikace WHO do stupně II (n = 15, 79 %) nebo stupně III (n = 4, 21 %). Pacienti byli na dobu 

dvanácti týdnů rozděleni do tří hmotnostních skupin a podle toho jim byla stanovena výše dávek 

bosentanu přibližně 2 mg/kg dvakrát denně. Polovina pacientů v každé skupině byla již léčena 

intravenózně podávaným epoprostenolem a dávka epoprostenolu zůstala konstantní po celou dobu trvání 
studie.  
 

Hemodynamika byla měřena u sedmnácti pacientů. Průměrné zvýšení výchozích hodnot srdečního 
indexu byla 0,5 l/min/m

2

, průměrné snížení plicního arteriálního tlaku byla 8 mmHg a průměrné 

snížení plicní vaskulární rezistence (PVR) byla 389 dyn·sec·cm

-5

. Tato hemodynamická zlepšení 

výchozích hodnot byla při souběžném podávání epoprostenolu nebo bez něj podobná. Změny 

výchozích hodnot parametrů zátěžové kapacity byly ve 12. týdnu vysoce variabilní a žádná z nich 
nebyla významná. 
 
FUTURE 1/2 (AC-052-365/AC-052-367) 

Studie FUTURE 1 byla otevřenou, nekontrolovanou studií, která byla provedena s bosentanem ve 

formě dispergovatelných tablet podávaným v udržovací dávce 4 mg/kg dvakrát denně 36 pacientům 
od 2 do 11 

let věku. Studie byla primárně navržena jako farmakokinetická studie (viz bod 5.2). Na 

začátku studie měli pacienti idiopatickou (31 pacientů [86 %]) nebo familiární (5 pacientů [14 %]) 

PAH a byli zařazeni podle funkční klasifikace WHO do stupně II (n = 23, 64 %) nebo stupně (n = 13, 
36 %). Ve studii F

UTURE 1 byla střední doba expozice hodnocené léčbě 13,1 týdne (rozmezí: 8,4 až 

21,1). 33 z těchto pacientů byla poskytnuta pokračující léčba bosentanem ve formě dispergovatelných 
tablet v dávce 4 

mg/kg dvakrát denně v nekontrolované prodloužené fázi studie FUTURE 2 po střední 

dobu celkového trvání léčby 2,3 roku (rozmezí: 0,2 až 5,0 roku). Na začátku studie FUTURE 1 

užívalo 9 pacientů epoprostenol. U 9 pacientů byla během studie nově zahájena léčba specifická pro 

PAH. Odhad nepřítomnosti zhoršení PAH (úmrtí, transplantace plic nebo hospitalizace kvůli zhoršení 
PAH) dle Kaplana-Meiera po 2 letech byl 78,9 

%. Odhad celkového přežití dle Kaplana-Meiera po 2 

letech byl 91,2 %. 
 
FUTURE 3 (AC-052-373) 

V této otevřené, randomizované studii se 32 mg bosentanu ve formě dispergovatelných tablet bylo 
64 

dětí se stabilní PAH ve věku od 3 měsíců do 11 let randomizováno do skupiny léčené po dobu 

24 

týdnů bosentanem v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (n = 33) nebo 2 mg/kg třikrát denně (n = 31). 

43 

dětí (67,2 %) bylo ve věku ≥ 2 roky až 11 let, 15 dětí (23,4 %) bylo ve věku mezi 1 a 2 roky a 

dětí (9,4 %) bylo ve věku mezi 3 měsíci a 1 rokem. Studie byla primárně navržena jako 

farmakokinetická studie (viz bod 

5.2), přičemž cílové parametry účinnosti byly pouze exploratorní. 

Etiologie PAH, podle klasifikace Dana Point, zahrnovala idiopatickou PAH (46 

%), dědičnou PAH 

(3 %), PAH související s korektivním chirurgickým zákrokem na srdci (38 %) a PAH související 

kongenitální srdeční vadou spojenou s levo-pravými zkraty, včetně Eisenmengerova syndromu 

(13 

%). Na začátku léčby hodnoceným přípravkem byli pacienti zařazeni podle funkční klasifikace 

WHO do stupně I (n = 19, 29 %), stupně II (n = 27, 42 %) nebo stupně III (n = 18, 28 %). Při vstupu 

17 

do studie byli pacienti léčeni léčivými přípravky proti PAH (nejčastěji samotným inhibitorem 
fosfodiesterázy-5 [sildenafil] samotný [35,9 %], samotným bosentanem [10,9 %] a kombinací 
bosentanu, iloprostu a sildenafilu [10,9 %]

) a v průběhu studie pokračovali ve své léčbě PAH. 

 

Na začátku studie byla méně než polovina zařazených pacientů (45,3 %  [29/64]) léčena bosentanem 

samotným nekombinovaným s dalšími léčivými přípravky proti PAH. Během 24 týdnů hodnocené 

léčby 40,6 % pacientů (26/64) setrvalo na monoterapii bosentanem aniž by u nich došlo ke zhoršení. 

Analýza celkové zahrnuté populace (64 pacientů) prokázala, že většina zůstala během doby léčby 

přinejmenším stabilní (tj. bez zhoršení) na základě nepediatrického specifického funkčního hodnocení 
dle WHO (97 

% dvakrát denně, 100 % třikrát denně) a na základě lékařova celkového klinického 

dojmu (94 

% dvakrát denně, 93 % třikrát denně). Odhad nepřítomnosti zhoršení PAH (úmrtí, 

transplantace plic nebo hospitalizace kvůli zhoršení PAH) dle Kaplana-Meiera po 24 týdnech byl 
96,9 

% ve skupině s podáváním dvakrát denně a 96,7 % ve skupině s podáváním třikrát denně.  

 

Při podávání dávky 2 mg/kg třikrát denně v porovnání s dávkou 2 mg/kg dvakrát denně nebyl 

prokázán žádný klinický přínos. 
 

Studie provedená u novorozenců s přetrvávající plicní hypertenzí novorozenců (PPHN): 
 
FUTURE 4 (AC-052-391) 

Šlo o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou randomizovanou studii u předčasně nebo v termínu 

narozených novorozenců (gestační věk 36 až 42 týdnů) s PPHN. Pacienti se suboptimální odpovědí na 
inhalovaný oxid dusna

tý (iNO) navzdory nejméně 4 hodinám kontinuální léčby byli léčeni 

bosentanem ve formě dispergovatelných tablet v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (N = 13) nebo 
placebem (N = 

8) podávaným nasogastrickou sondou jako přídatná léčba k iNO do kompletního 

vysazení iN

O nebo do selhání léčby (definované jako potřeba extrakorporální membránové oxygenace 

[ECMO] nebo nasazení alternativního plicního vasodilatátoru) po dobu maximálně 14 dní. 
 

Střední doba expozice hodnocené léčbě byla 4,5 (rozmezí: 0,5 až 10,0) dní ve skupině léčené 

bosentanem a 4,0 (rozmezí: 2,5 až 6,5) dní ve skupině léčené placebem. 
 

Výsledky u této populace nenaznačily dodatečný přínos bosentanu: 

• 

střední doba do úplného vysazení iNO byla 3,7 dne (meze intervalu 95% spolehlivosti 

[

CLs

]

 

1,17, 6,95) u bosentanu a 2,9 dne (95% CLs 1,26, 4,23) u placeba (p = 0,34).  

• 

střední doba do úplného vysazení mechanické ventilace byla 10,8 dne (95% CLs 3,21, 12,21 
dne) u bosentanu a 8,6 dne (95% CLs 3,71, 9,66 dne) u placeba (p = 0,24). 

• 

u jednoho pacienta ve skupině léčené bosentanem došlo k selhání léčby (potřeba ECMO podle 

definice dle protokolu), což bylo stanoveno na základě zvyšujících se hodnot oxigenačního 

indexu během 8 hodin po první dávce hodnoceného léčiva. Tento pacient se během 60 dní 
následného pozorování uzdravil. 

 
Kombinace s epoprostenolem 
Kombinace bosentanu a epoprostenolu byla sledována ve dvou studiích: AC-052-355 (BREATHE-2) a 
AC-052-356 (BREATHE-3). AC-052-

355 byla multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená 

paralelně uspořádaná studie bosentanu versus placebo u 33 pacientů se závažnou PAH, kteří dostávali 

souběžně terapii epoprostenolem. AC-052-356 byla otevřená, nekontrolovaná studie; 10 z 19 

pediatrických pacientů bylo během dvanácti týdenní studie léčeno souběžně bosentanem a 
epoprostenolem. 

Bezpečnostní profil kombinace se nelišil od profilu očekávaného u každého přípravku a 

kombinovaná terapie byla dobře tolerována u dětí i dospělých. Klinický přínos kombinace nebyl 
prokázán. 
 
Systémová skleróza s probíhajícím 

vředovým onemocněním prstů 

Byly 

provedeny dvě randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studie u 

122 (Studie AC-052-401 [RAPIDS-1] a 190 (Studie AC-052-331 [RAPIDS-

2]) dospělých pacientů se 

systémovou sklerózou a vředovým onemocněním prstů (buď stávající vředy na prstech nebo vředy na 

prstech během posledního roku v anamnéze). Ve studii AC-052-331 museli pacienti mít na prstu alespoň 

18 

jeden vřed nedávného původu, přičemž napříč oběma studiemi mělo 85 % pacientů při zahájení studie 

stávající vředové onemocnění prstů. Po 4 týdnech podávání bosentanu 62,5 mg dvakrát denně byla 
hodnocená udržovací dávka v 

obou těchto studiích 125 mg dvakrát denně. Trvání dvojitě slepé terapie 

bylo 16 

týdnů ve studii AC-052-401 a 24 týdnů ve studii AC-052-331. 

 

Základní způsoby léčby systémové sklerózy a vředů na prstech byly povoleny, pokud byly konstantní po 

dobu alespoň 1 měsíce před zahájením léčby a během období dvojitě slepé studie. 
 

Počet nových vředů na prstech od zahájení do skončení studie byl v obou studiích primárním parametrem 

účinnosti. Léčba bosentanem vedla ve srovnání s placebem k menšímu počtu nových vředů na prstech 

průběhu studie. Ve studii AC-052-401 se během 16 týdnů dvojitě slepé terapie vyvinulo v průměru 

1,4 

nových vředů na prstech oproti 2,7 nových vředů na prstech ve skupině dostávající placebo 

(p = 0.0042). Ve studii AC-052-

331 byly během 24 týdnů dvojitě slepé terapie odpovídající hodnoty 

1,9 oproti 2,7 

nových vředů na prstech (p = 0,0351). V obou studiích měli pacienti léčení bosentanem 

nižší pravděpodobnost vývoje nových vředů na prstech v průběhu studie a byla u nich delší doba, než se 

vyvinul nový vřed naprstech, ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo. Tento účinek bosentanu na 

snížení počtu nových vředů na prstech byl výraznější u pacientů s četnými vředy na prstech. 
 
V žádné z 

těchto 2 studií nebyl pozorován žádný účinek na dobu hojení vředů na prstech. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetické vlastnosti bosentanu byly dokumentovány zejména u zdravých osob. Omezené 
údaje u 

pacientů ukazují, že vystavení vlivu bosentanu u dospělých pacientů s PAH je přibližně 2krát 

větší než u dospělých zdravých jedinců. 
 

U zdravých jedinců bosentan vykazuje farmakokinetiku závislou na dávce a času. Clearance a 

distribuční objem klesají se zvýšenými intravenózními dávkami a zvyšují se s časem. Po perorálním 

podání je systémová expozice přímo úměrná dávce až do dávky 500 mg. Při vyšších perorálních 
dávkách roste C

max

 

a AUC méně, než by odpovídalo dávce. 

 
Absorpce 
 

U zdravých jedinců je absolutní biologická dostupnost bosentanu přibližně 50 % a není ovlivněna 

potravou. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo během 3 – 5 hodin. 
 
Distribuce 
 

Bosentan se silně váže (> 98 %) na plazmatické proteiny, zejména albumin. Bosentan neproniká do 

erytrocytů. 
 
Po intravenózní dávce 250 

mg byl stanoven distribuční objem (V

ss

) přibližně osmnáct litrů. 

 

Biotransformace a vylučování 
 
Po jedné intravenózní dávce 250 mg byla clearance 8,2 

l/h. Terminální eliminační poločas (t

1/2

) je 

5,4 hodiny. 
 

Při opakovaném podání se plazmatické koncentrace bosentanu postupně snižují na 50 až 65 % 

koncentrací stanovených po podání jedné dávky. Tento pokles je pravděpodobně důsledkem 

autoindukce metabolizujících jaterních enzymů. Rovnovážného stavu je dosaženo během 3 až 5 dní. 
 
Bosentan se metabolizuje v 

játrech isoenzymy cytochromu P450, CYP2C9 a CYP3A4 a následně se 

vylučuje do žluči. V moči se naleznou méně než 3 % perorálně podané dávky. 
 

Bosentan se metabolizuje na tři metabolity a pouze jeden z nich je farmakologicky aktivní. Tento 

metabolit se vylučuje převážně nezměněn žlučí. U dospělých pacientů je expozice tomuto aktivnímu 

19 

metabolitu větší než u zdravých jedinců. U pacientů s prokázanou cholestázou může být expozice tomuto 
aktivnímu metabolitu zvýšena. 
 
Bosentan je induktorem 

CYP2C9 a CYP3A4 a pravděpodobně také CYP2C19 a P-glykoproteinu. In 

vitro bosentan inhibuje v 

kulturách hepatocytů exportní pumpu žlučových solí. 

 
Údaje in vitro 

prokázaly, že bosentan neměl relevantní inhibiční účinky na testované isoenzymy CYP 

(CYP1A2, 2

A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4). Proto se neočekává, že by bosentan zvyšoval 

plazmatické koncentrace léčiv metabolizovaných těmito isoenzymy. 
 
Farmakokinetika u zvláštních populací 

Na základě zkoumaného rozmezí každé proměnné se neočekává, že by farmakokinetika bosentanu 
byla v 

dospělé populaci významně ovlivněna pohlavím, tělesnou hmotností, rasou nebo věkem.  

 

Děti 

Farmakokinetika byla u pediatrických pacientů hodnocena ve 4 klinických studiích (BREATHE-3, 
FUTURE 1, FUTURE-3 a FUTURE-4; viz bod 5.1). Vz

hledem k omezeným údajům u dětí mladších 2 

let je farmakokinetika v této věkové kategorii stále nedostatečně charakterizována. 
 
Studie AC-052-356 (BREATHE-3) hodnotila farmakokinetiku po jednorázovém a opakovaném 
perorálním podání 

bosentanu ve formě potahovaných tablet v dávce 2 mg/kg dvakrát denně u 19 dětí ve 

věku od 3 do 15 let s PAH. V této studii expozice bosentanu klesala s časem způsobem konzistentním se 

známými autoindukčními vlastnostmi bosentanu. Průměrné hodnoty AUC (CV %) bosentanu u 
pediatrický

ch pacientů, kterým bylo podáváno 31,25 mg, 62,5 mg nebo 125 mg dvakrát denně, byly po 

výše uvedených dávkách 3496 (49), 5428 (79), respektive 6124 (27) 

ng·h/ml, přičemž byly nižší než 

hodnota 8149 (47) 

ng·h/ml pozorovaná u dospělých pacientů s PAH, léčených 125 mg dvakrát denně. V 

rovnovážném stavu byla systémová expozice u pediatrických pacientů vážících 10 až 20 kg, 20 až 40 kg 
a > 40 kg 43, 67, respektive 75 % systémové expozice u 

dospělých. 

 
Ve studii AC-052-365 (FUTURE-1) byly dispergovatelné tablety podány 36 

dětem s PAH ve stáří 2 až 

11 let. Nebyla pozorována žádná závislost na dávce, protože koncentrace bosentanu v 

krevní plazmě 

rovnovážném stavu a hodnoty AUC byly při dávkách 2 a 4 mg/kg podobné (AUC

τ 

: 3577 ng.h/ml pro 

mg/kg dvakrát denně a 3371 ng.h/ml pro 4 mg/kg dvakrát denně). Průměrná expozice bosentanu byla 

těchto pediatrických pacientů zhruba poloviční oproti expozici u dospělých dostávajících udržovací 

dávku 125 

mg dvakrát denně, avšak její rozmezí vykazovalo značný přesah s hodnotami pro dospělé.  

 
Ve studii AC-052-373 (FUTURE 3), využívající dispergovatelné tablety, byla expozice bosentanu 

pacientů léčených dávkou 2 mg/kg dvakrát denně srovnatelná s expozicí ve studii FUTURE 1. 

V celkové populaci (n = 31) vedla dávka 2 mg/kg dvakrá

t denně k denní expozici 8535 ng•h/ml; AUC

τ

 

byla 4268 

ng•h/ml (CV: 61%). U pacientů mezi 3 měsíci a 2 lety věku byla denní expozice 

7879 ng•h/ml; AUC

τ

 byla 3939 

ng•h/ml (CV: 72%). U pacientů mezi 3 měsíci a 1 rokem věku (n = 2) 

byla AUC

τ

 5914 ng•h/ml (CV: 

85%) a u pacientů mezi 1 až 2 roky věku (n = 7) byla AUC

τ

 

3507 

ng•h/ml (CV: 70%). U pacientů starších 2 let (n = 22) byla denní expozice 8820 ng•h/ml; AUC

τ

 

byla 4410 ng•h/ml (CV: 58%). Dávkování bosentanu 2 

mg/kg třikrát denně expozici nezvyšovalo; 

denní expozice byla 7275 ng•h/ml, (CV: 83%, n = 27). 
 

Na základě nálezů ze studií BREATHE-3, FUTURE 1 a FUTURE 3 se ukazuje, že expozice 

bosentanu dosahuje plató u dětských pacientů při nižších dávkách než u dospělých, a že dávky 

převyšující 2 mg/kg dvakrát denně (4 mg/kg dvakrát denně nebo 2 mg/kg třikrát denně) nepovedou 

pediatrických pacientů k vyšší expozici. 

 
Ve studii AC-052-391 (FUTURE 4) 

provedené u novorozenců, se koncentrace bosentanu během 

prvního dávkovacího intervalu pomalu a kontinuálně zvyšovaly, což vedlo k nízké expozici (AUC

0-12

 

v plné krvi: 164 ng•h/ml, n = 11). V rovnovážném stavu AUC

τ

 v plné krvi byla 6165 ng•h/ml (CV: 

133%, n = 

7), což se podobá expozici pozorované u dospělých pacientů s PAH léčených 125 mg 

dvakrát denně, přičemž se bere v úvahu distribuční poměr krev/plasma 0,6. 

20 

 

Následky těchto nálezů ohledně hepatotoxicity jsou neznámé. Pohlaví a současné užívání 

intravenózního epoprostenolu nemělo na farmakokinetiku bosentanu významný vliv. 
 
Porucha funkce jater 

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A) nebyly ve farmakokinetice 

pozorovány žádné významné změny. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater byla AUC bosentanu 
v rovnovážném stavu o 9 % vyšší a AUC aktivního metabolitu, Ro 48-5033, o 33 % vyšší než u 
zdravých 

dobrovolníků.  

 

Vliv středně závažné poruchy funkce jater (Child-Pugh třída B) na farmakokinetiku bosentanu a jeho 
primární metabolit Ro 48-5033 byl hodnocen ve studii zahrnující 5 

pacientů s plicní hypertenzí 

související s portální hypertenzí a s poruchou funkce jater Child-

Pugh třídy B a 3 pacienty s PAH z 

jiných příčin a s normální funkcí jater. U pacientů s poruchou funkce jater Child-Pugh třídy B byla 

střední hodnota (95% interval spolehlivosti) AUC bosentanu v rovnovážném stavu 360 (212-
613) ng.h/ml, tj. 4,7 

krát vyšší, a střední hodnota (95% interval spolehlivosti) AUC aktivního 

metabolitu Ro 48-5033 byla 106 (58,4-192) ng.h/ml, tj. 12,4 

krát vyšší, než u pacientů s normální 

funkcí jater (bosentan: střední hodnota [95% interval spolehlivosti] AUC: 76,1 [9,07-638] ng.h/ml; 
Ro 48-

5033: střední hodnota [95% interval spolehlivosti] AUC 8,57 [1,28-57,2] ng.h/ml). I když byl 

počet zařazených pacientů omezený a byla u nich pozorována vysoká variabilita, naznačují tyto údaje, 

že u pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída B) dochází k výraznému 
zvýšení expozice bosentanu a jeho primárnímu metabolitu Ro 48-5033. 
 

Farmakokinetika bosentanu nebyla u pacientů s Child-Pugh třídou C poruchy funkce jater hodnocena. 

Přípravek Tracleer je u ,pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater, tj. s Child-

Pugh třídou B nebo C kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Porucha funkce ledvin 

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 až 30 ml/min) se plazmatické 
konce

ntrace bosentanu snížily přibližně o 10 %. Plazmatické koncentrace metabolitů bosentanu se u 

těchto pacientů zvýšily přibližně dvakrát ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin. U pacientů s 
poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. Specifická k

linická zkušenost u pacientů 

podstupujících dialýzu neexistuje. Na základě fyzikálně-chemických vlastností a vysokého stupně 
vazby na proteiny se u 

bosentanu neočekává, že by se významnou měrou odstranil z cirkulace 

dialýzou (viz bod 4.2). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Dvouletá studie kancerogenity u myší prokázala zvýšenou kombinovanou incidenci hepatocelulárních 

adenomů a karcinomů u myších samců, nikoliv však u samic, při plazmatických koncentracích 

přibližně dvakrát až čtyřikrát vyšších než jsou plazmatické koncentrace dosahované při terapeutických 
dávkách u 

lidí. U potkanů vyvolalo perorální podávání bosentanu po dobu dvou let malé, významné 

zvýšení kombinované incidence adenomů a karcinomů folikulárních buněk štítné žlázy u samců, 
nikoliv však u 

samic, při plazmatických koncentracích přibližně devětkrát až čtrnáctkrát vyšších, než 

jsou plazmatické koncentrace dosahované při terapeutické dávce u lidí. Testy genotoxicity byly 
negativní. 

U potkanů byla prokázána mírná nerovnováha hormonů štítné žlázy vyvolaná bosentanem. 

Nicméně se neprokázalo, že by bosentan ovlivňoval funkce štítné žlázy u lidí (tyroxin, TSH.) 
 
Vliv bosentanu na mitochondriální funkce není znám. 
 

Bylo prokázáno, že bosentan je teratogenní u potkanů při plazmatických hladinách vyšších než 
1,5 

násobek plazmatických koncentrací dosahovaných při terapeutické dávce u lidí. Teratogenní 

účinky, včetně malformace hlavy, faciálních oblastí a velkých cév, byly závislé na dávce. Podobné 
typy malformací pozorované u jiných antag

onistů receptoru ET a u myší s vypnutým genem pro ET 

naznačují, že jde o účinek vlastní této třídě látek. U žen ve fertilním věku musí být přijata příslušná 

preventivní opatření (viz body 4.3, 4.4 a 4.6). 

21 

 

S chronickým podáváním antagonistů endotelinového receptoru hlodavcům je spojován rozvoj 
testikulární tubulární atrofie a zhoršení fertility. 
 

Ve studiích fertility u samců a samic potkanů nebyl při plazmatických koncentracích 21 krát, 
respektive 43 

krát vyšších, než jsou očekávané terapeutické hladiny u lidí, pozorován vliv na počet 

spermií, motilitu a životnost, ani na pářící schopnost nebo plodnost. Neexistoval ani žádný nežádoucí 
vliv na vývoj implantovaného embrya nebo na implantaci. 
 
Lehce zvýšená incidence testikulární tubulární atrofie byla pozorov

ána u potkanů, kterým byl podáván 

bosentan perorálně v dávkách 125 mg/kg/den (asi čtyřnásobek maximální doporučené dávky u lidí 
[maximum recommended human dose - MRHD] a nejnižší testovaná dávka) po dobu dvou let, 

nicméně nikoli u dávek až 1500 mg/kg/den (asi 50 násobek MRHD) po dobu 6 měsíců. Ve studii 

toxicity na juvenilních potkanech, kde potkani dostávali bosentan od 4. dne po vrhu až do dospělosti, 

byly po odstavení pozorovány snížené absolutní hmotnosti varlat a nadvarlat a snížené počty spermií v 
nad

varlatech. Hladina, při které se nepozorují žádné nežádoucí účinky (NOAEL) byla 21 násobkem 

(21 dní po vrhu) a 2,3 násobkem (69 dní po vrhu) lidské terapeutické expozice. 
 

Nicméně 21 dní po vrhu nebyly po 7 násobku (samci) a 19násobku (samice) lidské terapeutické 

expozice zjištěny žádné účinky na celkový vývoj, růst, smyslové a kognitivní funkce, reprodukční 

schopnosti. V dospělosti (69 dní po vrhu) nebyly žádné účinky bosentanu zjištěny při 1,3 násobku 
(samci) a 2,6 násobku (samice) terapeutické expozice u 

dětí s PAH. 

 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Jádro tablety: 

Kukuřičný škrob 

Předbobtnalý škrob 

Sodná sůl karboxymethylškrobu 
Povidon 
Glycerol-dibehenát 
Magnesium-stearát 
 
Obal tablety: 
Hypromelóza 
Triacetin 
Mastek 

Oxid titaničitý (E171) 
Žlutý oxid železitý (E172) 

Červený oxid železitý (E172) 
Ethylcelulóza 
 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
4 roky 

Bílé polyetylenové lahvičky: použijte do 30 dnů po prvním otevření. 
 
 
 

22 

6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 
Blistry PVC/PE/PVDC/hliník: 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

Bílé lavičky z polyetylenu o vysoké hustotě: 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety  
PVC/PE/PVDC/Al blistry obsahující 14 potahovaných tablet. 

Krabička obsahuje: 14, 56 nebo 112 potahovaných tablet. 
 

Bílé lahvičky z polyetylenu o vysoké hustotě se silikagelem jako vysoušedlem, obsahující 56 
potahovaných tablet. 

Krabičky obsahují 56 potahovaných tablet. 
 
Tracleer 125 mg potahované tablety  
PVC/PE/PVDC/Al blistry obsahující 14 potahovaných tablet. 

Krabička obsahuje: 56 nebo 112 potahovaných tablet. 
 

Bílé lahvičky z polyetylenu o vysoké hustotě se silikagelem jako vysoušedlem, obsahující 56 
potahovaných tablet. 

Krabičky obsahují 56 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 
Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci. 
 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 
EU/1/02/220/001 
EU/1/02/220/002 
EU/1/02/220/003 
EU/1/02/220/007 
 
Tracleer 125 mg potahované tablety 
EU/1/02/220/004 
EU/1/02/220/005 

23 

EU/1/02/220/008 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15. května 2002 
 
Datum prodloužení: 20. dubna 2012 
 
 
10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 
 

24

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 32 mg dispergovatelné tablety  
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna dispergovatelná tableta obsahuje bosentanum 32,5 mg (jako monohydricum). 
Pomocná látka: 3,7 mg aspartamu (E951) v 

jedné dispergovatelné tabletě  

 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Dispergovatelná tableta:  
 

Světle žluté až bělavé tablety ve tvaru čtyřlístku, dělené na 4 díly na jedné straně a s vyraženým číslem 
„32” 

na druhé straně. Dispergovatelnou tabletu lze dělit na 4 stejné části. 

 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1 

Terapeutické indikace 

 

Léčba plicní arteriální hypertenze (PAH) pro zlepšení zátěžové kapacity a symptomů u pacientů 

funkční klasifikace III WHO. Účinnost byla prokázána u: 

• 

primární (idiopatická a dědičná) plicní arteriální hypertenze 

• 

plicní arteriální hypertenze sekundární při sklerodermii bez signifikantního intersticiálního 

plicního onemocnění 

• 

plicní arteriální hypertenze sdružená s vrozeným levo-pravým zkratem a Eisenmengerovým 
syndromem 

 
Bylo prokázáno jisté zlepšení u nemocných s 

plicní arteriální hypertenzí funkční klasifikace II WHO 

(viz bod 5.1). 
 

Tracleer je též indikován pro snížení počtu nových vředů na prstech u pacientů se systémovou 

sklerózou a pokračující vředovou chorobou prstů (viz bod 5.1). 
 
4.2 

Dávkování a způsob podání 

 

Způsob podání 
 

Tablety se mají užívat perorálně ráno a večer, s jídlem nebo bez jídla. 
 

Dispergovatelné tablety se musí přidat do malého množství vody na lžíci a tekutina se musí zamíchat, 

aby se před spolknutím usnadnilo rozpuštění. Na lžíci je třeba přidat trochu další vody, kterou pacient 

spolkne, aby byla jistota, že bylo podáno celé množství léku. Jeli to možné, měla by se vypít sklenice 
vody, aby byla jistota požití veškerého léku. Je-

li to třeba, lze dispergovatelnou tabletu rozdělit tak, že 

se rozláme podél rýh na jejím povrchu (viz bod 6.6). 
 

Dispergovatelné tablety byly studovány pouze u pediatrických pacientů. Srovnání biologické 
dostupnosti mezi di

spergovatelnými tabletami a potahovanými tabletami u dospělých ukázalo nižší 

expozici bosentanu u dispergovatelných tablet (viz bod 

5.2). Proto by mělo být jejich podávání 

dospělých vyhrazeno pacientům, kteří nemohou užívat potahované tablety. 

 

25

 

 
Dávkování 
 
Plicní arteriální hypertenze 
 

Léčba má být zahájena a monitorována pouze lékařem se zkušenostmi s terapie PAH.  
 

Dospělí 

U dospělých pacientů se léčba přípravkem Tracleer má zahájit dávkou 62,5 mg dvakrát denně po dobu 

čtyř týdnů a potom zvýšit na udržovací dávku 125 mg dvakrát denně. Stejná doporučení platí pro 

znovunasazení přípravku Tracleer po přerušení léčby (viz bod 4.4). 
 
Pediatrická populace 

Pediatrické farmakokinetické údaje od pediatrických pacientů ukazují, že koncentrace bosentanu u dětí 
s PA

H ve věku od 1 roku do 15 let byly v průměru nižší než u dospělých pacientů, a že se nezvyšovaly 

zvýšením dávky přípravku Tracleer nad 2 mg/kg tělesné hmotnosti ani zvýšením frekvence dávkování 

z dvakrát denně na třikrát denně (viz bod 5.2). Zvýšení dávky ani zvýšení frekvence dávkování 

pravděpodobně nepovede k dalšímu klinickému přínosu. 
 

Na základě těchto farmakokinetických výsledků, pokud se používá u dětí s PAH ve věku 1 rok a 

starších, je doporučená počáteční i udržovací dávka 2 mg/kg ráno a večer.  
 

novorozenců s přetrvávající plicní hypertenzí novorozenců (PPHN) nebyl přínos bosentanu ve 

standardní léčbě prokázán. Ohledně dávkování nelze dát žádné doporučení (viz body 5.1 a 5.2). 
 
Postup v 

případě klinického zhoršení PAH  

 

V případě klinického zhoršení (např. zkrácení vzdálenosti v šestiminutovém testu chůze o alespoň 
10 % ve srovnání s 

měřením před zahájením terapie) i přes léčbu přípravkem Tracleer po dobu alespoň 

osmi 

týdnů (cílová dávka po dobu alespoň čtyř týdnů) mají být zváženy alternativní možnosti terapie. 

Nicméně někteří pacienti, kteří nevykazují žádnou terapeutickou odpověď po osmi týdnech 

léčby přípravkem Tracleer, mohou reagovat příznivě po další čtyř- až osmitýdenní terapii. 
 

V případě pozdního klinického zhoršení i přes léčbu přípravkem Tracleer (tj. po několika měsících 

léčby) má být terapie přehodnocena. U některých pacientů, kteří nereagují dobře na přípravek Tracleer 
v dávce 125 

mg dvakrát denně, se může jejich zátěžová kapacita mírně zlepšit, pokud se dávka zvýší 

na 250 mg dvakrát 

denně. Je třeba pečlivě stanovit poměr mezi prospěchem a rizikem,  a vzít v úvahu, 

že jaterní toxicita je závislá na dávce (viz body 4.4 a 5.1). 
 

Ukončení terapie 
 

náhlým ukončením terapie přípravkem Tracleer u pacientů s PAH existují pouze omezené zkušenosti. 

Nebyl pozorován žádný důkaz pro akutní “rebound” efekt. Aby se však zamezilo možnému výskytu 
klinického zhoršení v 

důsledku potenciálního “rebound” efektu, má se zvážit postupné snižování dávky 

(polovina dávky po 

dobu tří až sedmi dnů). V průběhu ukončování léčby se doporučuje intenzivnější 

sledování pacienta. 
 

Pokud se rozhodne o ukončení léčby přípravkem Tracleer, je třeba tak učinit postupně se současným 

zaváděním alternativního způsobu léčby. 
 
Systémová skleróza s 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů 

 

Léčbu má zahajovat a sledovat pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou systémové sklerózy. 
 

Dospělí 

Léčba se zahájí dávkou 62,5 mg dvakrát denně podávanou po dobu 4 týdnů s následným zvýšením na 
udržovací dávku 125 

mg dvakrát denně. Stejná doporučení platí pro znovunasazení přípravku Tracleer po 

přerušení léčby (viz bod 4.4). 

26

 

 
Zkušenosti z kontrolovaných klinických studií se v této indikaci omezují na dobu 6 

měsíců (viz bod 5.1). 

 

Odezva pacientů na léčbu a potřeba pokračující léčby musí být pravidelně hodnocena. Je třeba 

důkladně vyhodnocovat poměr přínosu a rizika léčby, přičemž se bere v potaz hepatotoxicita 
bosentanu (viz bod 4.4 a 4.8). 
 
Pediatrická populace 

Neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti u pacientů mladších než 18 let. U malých dětí s tímto 

onemocněním nejsou k dispozici o přípravku Tracleer žádné farmakokinetické údaje. 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce jater 
 

U pacientů se středně těžkou až těžkou jaterní dysfunkcí je přípravek Tracleer kontraindikován (viz 
body 4.3, 4.4 a 

5.2). U pacientů s mírnou poruchou funkce jatern (tj. Child-Pugh třída A) (viz bod 5.2) 

není úprava dávky nutná.  
 
Porucha funkce ledvin 
 

U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. U dialyzovaných pacientů není úprava 
dávky nutná (viz bod 5.2). 
 
Starší pacienti 
 

U pacientů starších než 65 let není úprava dávky nutná. 
 
4.3 

Kontraindikace 

 
• 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

• 

Středně závažná až závažná porucha funkce jater, tj. Child-Pugh třída B nebo C (viz bod 5.2) 

• 

Výchozí hodnoty jaterních aminotransferáz, tj. aspartátaminotransferázy (AST) a/nebo 

alaninaminotransferázy (ALT) přesahující trojnásobek horního limitu normálu (HLN; viz 
bod 4.4) 

• 

Souběžné užívání cyklosporinu A (viz bod 4.5) 

• 

Těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6) 

• 

Ženy ve fertilním věku, které neužívají spolehlivé metody antikoncepce (viz body 4.4, 4.5 a 
4.6). 

 
4.4 

Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Účinnost přípravku Tracleer nebyla stanovena u pacientů s vážnou PAH. Jestliže se klinický stav 

zhorší, má se zvážit přechod k terapii, která je doporučena při závažném stupni onemocnění (např. 
epoprostenol) (viz bod 4.2). 
 

U pacientů s PAH stupně I funkční klasifikace podle WHO nebyl stanoven poměr přínosu a rizika 
bosentanu.  
 
Tera

pie přípravkem Tracleer smí být zahájena pouze tehdy, pokud je systémový systolický krevní tlak 

vyšší než 85 mmHg. 
 

Nebyl prokázán prospěšný účinek přípravku Tracleer na hojení již existujících vředů na prstech. 
 

27

 

Funkce jater 
 
Zvýšení jaterních aminotransferáz, tj. aspartátaminotransferázy a alaninaminotransferázy (AST a/nebo 
ALT) spojené s 

užíváním bosentanu je závislé na dávce. Změny hladin jaterních enzymů se obvykle 

objeví během prvních 26 týdnů terapie, nicméně mohou se vyskytnout i později během léčby (viz 
bod 

4.8). Tato zvýšení mohou být částečně důsledkem kompetitivní inhibice vylučování žlučových 

solí z 

hepatocytů, ale na rozvoji jaterní dysfunkce se pravděpodobně podílejí i jiné mechanismy, které 

dosud nebyly zcela objasněny. Akumulace bosentanu v hepatocytech vedoucí k cytolýze s potenciálně 
vážným poškozením jater nebo imunologický mechanis

mus nejsou vyloučeny. Riziko jaterní 

dysfunkce může být také zvýšeno, pokud jsou současně s bosentanem podávána léčiva, která jsou 
inhibitory exportní pumpy žl

učových solí, např. rifampicin, glibenklamid a cyklosporin A (viz 

body 4.3 a 4.5), ale k dispozici jsou pouze omezené údaje. 
 
Hladiny jaterních aminotransferáz musí být změřeny před zahájením terapie a následně 

měsíčních intervalech po dobu léčby přípravkem TracleerDále musí být hladiny jaterních 

aminotransferáz změřeny 2 týdny po každém zvýšení dávky. 
 

Doporučení v případě zvýšení ALT/AST 
 
Hladiny ALT/AST 

Doporučení pro terapii a monitorování 

> 3 a 

≤ 5 × HLN 

Výsledek by měl být potvrzen druhým jaterním testem; pokud jsou hodnoty 

potvrzeny, je třeba individuálně rozhodnout o pokračování podávání přípravku 

Tracleer, případně se snížením dávky, nebo zastavit podávání přípravku 
Tracleer (viz bod 

4.2). Má se pokračovat v monitorování hladin aminotransferáz 

n

ejméně každé 2 týdny. Jestliže se hladiny aminotransferáz navrátí k hodnotám 

před počátkem léčby, má se podle níže popsaných podmínek zvážit pokračování 

léčbě nebo znovunasazení přípravku Tracleer. 

> 5 a 

≤ 8 × HLN 

Výsledek by měl být potvrzen druhým jaterním testem; pokud jsou hodnoty 

potvrzeny, terapie se má ukončit a hladiny aminotransferáz se mají monitorovat 

nejméně každé 2 týdny. Jestliže se hladiny aminotransferáz navrátí k hodnotám 

před počátkem léčby, má se podle níže popsaných podmínek zvážit 
zno

vuzahájení léčby přípravkem Tracleer. 

> 8 

× HLN 

Terapie musí být ukončena a není možné uvažovat o obnovení léčby přípravkem 
Tracleer. 

 

V případě přidružených klinických symptomů poškození jater, tj. nauzea, zvracení, horečka, 

bolesti břicha, žloutenka, neobvyklá apatie nebo únava, syndrom podobný chřipce (bolesti kloubů, 

svalů, horečka), musí být terapie ukončena a není možné uvažovat o obnovení léčby přípravkem 
Tracleer. 
 

Opětné zahájení terapie 

O obnovení terapie přípravkem Tracleer je možné uvažovat pouze tehdy, pokud potenciální výhody 

terapie přípravkem Tracleer převáží možná rizika a pokud jsou hladiny jaterních aminotransferáz 

rozmezí hodnot před zahájením léčby. Doporučuje se porada s hepatologem. Znovuzahájení terapie musí 

respektovat pokyny rozepsané v odstavci 4.2. Hladiny aminotransferáz musí být potom zkontrolovány 

do tří dnů po obnovení terapie, pak opět po dalších dvou týdnech a poté podle doporučení 
uvedených výše. 

HLN=horní limit normálu 

 
Koncentrace hemoglobinu 
 
Terapie bosentanem byla spojena se snížením koncentrace hemoglobinu závislým na dávce (viz 
bod 4.8). V placebem kontrolovaných studiích nebyla snížení hladiny hemoglobinu v souvislosti 
s bosentanem progresivní a stabilizovala se po prvních 4–12 

týdnech terapie. Doporučuje se 

zkontro

lovat koncentrace hemoglobinu před zahájením léčby, každý měsíc během prvních čtyř měsíců 

a poté každého čtvrt roku. Pokud se objeví klinicky relevantní snížení koncentrace hemoglobinu, má 

28

 

se provést další zhodnocení a vyšetření za účelem stanovení příčiny a potřeby specifické léčby. 

období po uvedení na trh byly hlášeny případy anémie vyžadující transfúzi červených krvinek (viz 

bod 4.8). 
 

Ženy ve fertilním věku 
 

Protože Tracleer může způsobit neúčinnost hormonálních antikoncepčních přípravků a vzhledem 
k riziku zhoršení pulmonární arteriální hypertenze v 

průběhu těhotenství a také k teratogenním 

účinkům sledovaným u zvířat: 
 
• 

u žen ve fertilním věku nesmí být léčba přípravkem Tracleer započata, pokud nepoužívají 
spolehlivou antikoncepci a pokud není výsled

ek těhotenského testu před terapií negativní 

• 

hormonální antikoncepce se během léčby přípravkem Tracleer nesmí používat jako jediná 
metoda antikoncepce 

• 

během léčby se doporučuje provádět každý měsíc těhotenský test, aby bylo možné časné zjištění 

těhotenství 

 
Další informace viz bod 4.5 a 4.6. 
 
Veno-okluzivní plicní choroba 
 

U pacientů s veno-okluzivní plicní chorobou byly po podání vasodilatačních látek (především 

prostacyklinů) hlášeny případy plicního edému. Proto pokud se po podání přípravku Tracleer 
paci

entům s PAH objeví známky plicního edému, je nutné uvažovat o možnosti přidružené veno-

okluzivní plicní choroby. Po uvedení přípravku na trh byly případy plicního edému u pacientů 

léčených přípravkem Tracleer, u kterých bylo při diagnóze podezření na veno-okluzivní plicní 

chorobu, hlášeny vzácně. 
 
Pacienti s 

plicní arteriální hypertenzí a souběžným selháním levé komory 

 

U pacientů s plicní arteriální hypertenzí a souběžnou dysfunkcí levé komory nebyla provedena žádná 

specifická studie. Nicméně v placebem kontrolované studii (studie AC-052-301/302 [ENABLE 1 & 2]) 

bylo po průměrnou dobu 1,5 roku léčeno 1 611 pacientů (804 léčeno bosentanem a 807 dostávalo 
placebo) s 

těžkým chronickým selháním srdce (CHF = Chronic Heart Failure). V této studii došlo během 

prvních 4–8 

týdnů léčby bosentanem ke zvýšenému výskytu hospitalizací kvůli chronickému srdečnímu 

selhání, což by mohl být důsledek retence tekutin. V této studii se retence tekutin projevila časným 

přírůstkem tělesné hmotnosti, sníženou koncentrací hemoglobinu a zvýšenou incidencí edému nohou. Na 

konci této studie nebyl mezi skupinami pacientů léčených bosentanem a placebem žádný rozdíl v počtu 

všech hospitalizací kvůli srdečnímu selhání, ani v mortalitě. Proto se doporučuje sledovat u pacientů 

příznaky retence tekutin (např. přírůstek tělesné hmotnosti), zejména pokud souběžně trpí vážnou 
systolickou dysfunkcí. Pokud k 

tomu dojde, doporučuje se zahájit terapii diuretiky nebo pokud jsou již 

podávána, zvýšit jejich dávku. Před zahájením terapie přípravkem Tracleer je u pacientů se známkami 
retence tekutin zvážit podání diuretik. 
 

Plicní arteriální hypertenze se současnou infekcí HIV 
 
Z klinických hodnocení jsou pouze omezené zkušenosti s 

podáváním přípravku Tracleer pacientům 

PAH se současnou infekcí HIV, která je léčena antiretrovirovými přípravky (viz bod 5.1). Interakční 

studie mezi bosentanem a lopinavirem+ritonavirem u zdravých subjektů prokázala zvýšené koncentrace 
bosentanu v 

krevní plazmě s maximální hladinou během prvních 4 dnů léčby (viz bod 4.5). Při zahájení 

léčby přípravkem Tracleer u pacientů, kteří potřebují ritonavirem potencované inhibitory proteáz, je třeba 

pečlivě sledovat schopnost pacientů tolerovat Tracleer, přičemž na počátku zahajovací fáze je nutno 

věnovat zvláštní pozornost riziku hypotenze a jaterním funkčním testům. Nelze vyloučit zvýšené 

dlouhodobé riziko hepatotoxicity a nežádoucích hematologických příhod při použití bosentanu 
v kombinaci s 

antiretrovirovými léčivými přípravky. Vzhledem k možnosti interakcí souvisejících se 

indukčním účinkem bosentanu na CYP450 (viz bod 4.5), které by mohly ovlivnit účinnost 

antiretrovirové terapie, musí tito pacienti být též pečlivě sledováni s ohledem na jejich HIV infekci. 

29

 

 

Plicní hypertenze jako sekundární následek chronického obstrukčního plicního onemocnění (CHOPN) 
 

Bezpečnost a schopnost tolerance bosentanu byla zkoumána v jedné probatorní, nekontrolované 
dvanáctitýdenní studii u 11 

pacientů s plicní hypertenzí vzniklou sekundárně následkem závažné 

CHOPN (stadium III klasifikace GOLD). Byl pozor

ován vzrůst minutové ventilace a pokles saturace 

kyslíkem, přičemž nejčastějším nežádoucím účinkem byla dušnost, která po přerušení léčby 
bosentanem vymizela. 
 

Současné podávání s jinými léčivy 
 

Současné podávání přípravku Tracleer s cyklosporinem A je kontraindikováno (viz bod 4.3 a 4.5). 
 

Současné podávání přípravku Tracleer s glibenklamidem, flukonazolem a rifampicinem se 

nedoporučuje. Další informace viz bod 4.5. 
 

Současnému podávání přípravku Tracleer s inhibitorem CYP3A4 a inhibitorem CYP2C9 je nutno se 
vyhnout (viz bod 4.5). 
 

Přípravek Tracleer 32 mg dispergovatelné tablety obsahuje zdroj fenylalaninu (aspartam – E951). Ten 

může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií. 
 
4.5 

Interakce s 

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 
Bosentan je indu

ktor, isoenzymů CYP2C9 a CYP3A4 cytochromu P 450 (CYP). Údaje získané in 

vitro 

také naznačují indukci CYP2C19. V důsledku toho budou při současném podání přípravku 

Tracleer plazmatické koncentrace látek metabolizovaných těmito isoenzymy sníženy. Je nutno zvážit 

možnost změny účinku léčiv, která jsou metabolizována těmito isoenzymy. Při zahájení, změně dávky 

nebo ukončení souběžné léčby s přípravkem Tracleer může být nutná úprava dávky těchto přípravků. 
 

Bosentan je metabolizován prostřednictvím CYP2C9 a CYP3A4. Inhibice těchto isoenzymů může 

zvýšit plazmatickou koncentraci bosentanu (viz ketokonazol). Vliv inhibitorů CYP2C9 na koncentraci 

bosentanu nebyl studován. Tuto kombinaci je nutno používat obezřetně.  
 
Flukonazol a další inhibitory CYP2C9 a CYP3A4: So

učasné podávání s flukonazolem, který inhibuje 

hlavně CYP2C9, ale do určité míry také CYP3A4, může vést k velkému zvýšení plazmatických 

koncentrací bosentanu. Tato kombinace se nedoporučuje. Z toho samého důvodu se s přípravkem 

Tracleer nedoporučuje současné podání ani silného inhibitoru CYP3A4 (jako např. ketokonazolu, 

itrakonazolu nebo ritonaviru), ani inhibitoru CYP2C9 (jako např. vorikonazolu). 
 
Cyklosporin A: 

Současné podávání přípravku Tracleer a cyklosporinu A (inhibitor kalcineurinu) je 

kontraindikováno (viz bod 

4.3). V případě současného podávání byly počáteční koncentrace bosentanu 

přibližně třicetkrát vyšší než koncentrace naměřené po samotném bosentanu. V rovnovážném stavu byly 

plazmatické koncentrace bosentanu třikrát až čtyřikrát vyšší než po podání samotného bosentanu. 
Mechanis

mus této interakce spočívá nejspíše v cyklosporinem navozené inhibici vychytávání bosentanu 

do hepatocytů zprostředkovaného transportními proteiny. Koncentrace cyklosporinu A v krvi (substrát 

CYP3A4) se snížily přibližně o 50 %. S největší pravděpodobností jde o důsledek indukce CYP3A4 
navozené bosentanem. 
 
Takrolimus, sirolimus: 

Současné podávání takrolimu nebo sirolimu a přípravku Tracleer nebylo u lidí 

studováno, ale společné podávání takrolimu nebo sirolimu a přípravku Tracleer může vést ke zvýšení 

plazmatické koncentrace bosentanu analogicky, jako je tomu při současné aplikaci s cyklosporinem A. 

Souběžně užívaný přípravek Tracleer může snížit plazmatickou koncentraci takrolimu a sirolimu. 

Proto se souběžné užívání přípravk Tracleer a takrolimu nebo sirolimu nedoporučuje. Pacienti, kteří 

vyžadují podávání zmíněné kombinace přípravků, musí být pečlivě sledováni s ohledem na výskyt 

30

 

nežádoucích příhod souvisejících s přípravkem Tracleer a musí být monitorovány koncentrace 
takrolimu a sirolimu v krvi. 
 
Glibenklamid: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu pěti dní snížilo 

plazmatickou koncentraci glibenklamidu (substrát CYP3A4) o 40 %, s 

potenciálně významným 

snížením hypoglykemického účinku. Plazmatické koncentrace bosentanu byly také sníženy o 29 %. 
Navíc byl u 

pacientů, kterým byla podávána tato kombinovaná léčba, pozorován větší výskyt zvýšení 

hladin aminotransferáz. Jak glibenklamid, tak bosentan inhibují exportní pumpu žlučových solí, což 
by mohlo zvýšen

é hladiny aminotransferáz vysvětlit. Tato kombinace se nemá používat. S jinými 

deriváty sulfonylmočoviny nejsou žádné další údaje o lékových interakcích k dispozici. 
 
Rifampicin: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů a rifampicinu, což je 

účinný induktor CYP2C9 a CYP34, 9 zdravým jedincům snížilo plazmatickou koncentraci bosentanu 
o 58 

%, přičemž v individuálních případech mohlo toto snížení dosáhnout až 90 %. V důsledku toho 

lze při současném podávání s rifampicinem očekávat významné snížení účinku bosentanu. Současné 
podávání rifampicinu s 

přípravkem Tracleer se nedoporučuje. Údaje o dalších induktorech CYP3A4, 

např. karbamazepinu, fenobarbitalu, fenytoinu a třezalce tečkované chybí, nicméně předpokládá se, že 

jejich současné podávání může vést ke snížené systémové expozici bosentanu. Nelze vyloučit klinicky 

významné snížení účinnosti.  
 
Lopinavir + ritonavir (a ostatní inhibitory proteáz potencované ritonavirem): 

Současné podávání 

bosentanu 125 mg a lopinaviru + ritonaviru 400 + 100 

mg dvakrát denně zdravým dobrovolníkům po 

dobu 9,5 dne vedlo na počátku podávání k minimálním plazmatickým koncentracím bosentanu, které 
byly 48 

krát vyšší oproti hodnotám při podávání samotného bosentanu. Devátého dne byly 

koncentrace bosentanu v 

plazmě přibližně 5 krát vyšší ve srovnání s podáváním samotného bosentanu. 

Tuto interakci nejpravděpodobněji způsobuje inhibice vychytávání do hepatocytů zprostředkovaného 

transportními proteiny a inhibice CYP3A4 způsobené ritonavirem, čímž se snižuje clearance 

bosentanu. Při současném podávání lopinaviru + ritonaviru nebo jiných ritonavirem potencovaných 

inhibitorů proteáz je nutné sledovat schopnost pacientů tolerovat přípravek Tracleer.  
 

Po současném podávání bosentanu po dobu 9,5 dne klesly plazmatické expozice lopinaviru a 

ritonaviru klinicky nevýznamnou měrou (přibližně o 14, respektive o 17 %). Plné indukce bosentanem 

však nemuselo být dosaženo a další poklesy inhibitorů proteáz nelze vyloučit. Doporučuje se příslušné 

sledování terapie HIV. Podobné účinky by se daly očekávat u ostatních inhibitorů proteáz 
potencovaných ritonavirem (viz bod 4.4). 
 
Ostatní antiretrovirové látky: P

hledně dalších dostupných antiretrovirových látek nelze vzhledem 

nedostatku údajů poskytnout žádná specifická doporučení. Vzhledem k potvrzené hepatotoxicitě 

nevirapinu, která by se mohla kumulovat s hepatotoxicitou bosentanu, se jejich kombinace 

nedoporučuje. 
 
Hormonální kontraceptiva: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 7 dnů 

s jednou dávkou perorálního kontraceptiva obsahujícího norethisteron 1 mg + ethinylestradiol 35 

μg 

snížilo AUC norethisteronu o 14 % a ethinylestradiolu o 31 %. Avšak snížení vystavení vlivu bylo u 

jednotlivých jedinců až 56 % a 66 %. Z tohoto důvodu se užívání hormonů jako jediné metody 
a

ntikoncepce bez ohledu na cestu podání (tj. perorální, injekční, transdermální nebo implantační 

formy) nepovažuje za spolehlivý způsob antikoncepce (viz bod 4.4, a 4.6). 
 
Warfarin: 

Současné podávání bosentanu 500 mg dvakrát denně po dobu šesti dní snížilo plazmatické 

koncentrace jak S-warfarinu (substrát CYP2C9), tak R-warfarinu (substrát CYP3A4) o 29, respektive 
o 38 

%. Podle klinické zkušenosti souběžné podávání bosentanu s warfarinem u pacientů s PAH 

nemělo za následek klinicky relevantní změny INR (International Normalized Ratio) nebo dávky 

warfarinu (výchozí hodnoty versus hodnoty na konci klinických studií). Navíc byla frekvence změn 

dávkování warfarinu během testů kvůli změnám INR nebo kvůli nežádoucím účinkům obdobná mezi 

pacienty léčenými bosentanem a pacienty s placebem. U warfarinu nebo podobných perorálních 

antikoagulancií není po zahájení terapie bosentanem úprava dávky nutná, ale doporučuje se 

31

 

intenzivnější sledování INR, zejména během zahajování léčby bosentanem a v období titrování na 
vyšší dávku. 
 
Simvastatin: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně po dobu 5 dní snížilo plazmatické 

koncentrace simvastatinu (substrát CYP3A4), a jeho aktivního metabolitu 

β-hydroxykyseliny o 34, 

respektive o 46 %. Plazmatické koncentrace bosentanu nebyl

y při současném podávání se 

simvastatinem ovlivněny. Je nutno zvážit monitorování hladin cholesterolu a následnou úpravu dávky. 
 
Ketokonazol: 

Současné podávání bosentanu 62,5 mg dvakrát denně po dobu 6 dní a ketokonazolu, 

účinného inhibitoru CYP3A4, zvýšilo plazmatické koncentrace bosentanu přibližně dvakrát. Má se za 

to, že úprava dávky přípravku Tracleer není nutná. Ačkoliv ve studiích in vivo to nebylo prokázáno, 

lze podobná zvýšení plazmatických koncentrací bosentanu očekávat i u jiných účinných inhibitorů 

CYP3A4 (jako např. itrakonazol a ritonavir). Při kombinaci s inhibitorem CYP3A4 jsou však pacienti, 

kteří jsou pomalými metabolizátory s ohledem na CYP2C9, ohroženi zvýšením plazmatických 
koncentrací bosentanu, které mohou dosáhnout vyšších úrovní a vy

volat tak případně škodlivé 

nežádoucí účinky. 
 
Epoprostenol: Omezené údaje získané ze studie (AC-052-356, [BREATHE-3]), ve které 10 

dětských 

pacientů bylo léčeno kombinací bosentanu a epoprostenolu, naznačují, že jak po jednotlivé dávce, tak i 
po opakovaném podání byly hodnoty C

max

 

a AUC bosentanu u pacientů s  kontinuální infuzí 

epoprostenolu nebo bez ní podobné (viz bod 5.1). 
 
Sildenafil: 

Současné podávání bosentanu 125 mg dvakrát denně (rovnovážný stav) se sildenafilem 

80 

mg třikrát denně (v rovnovážném stavu) současně podávaným po dobu 6 dnů zdravým 

dobrovolníkům mělo za následek snížení AUC sildenafilu o 63 % a zvýšení AUC bosentanu o 50 %. 

Při současném podávání se doporučuje zvýšená opatrnost. 
 
Tadalafil:  Bosentan (125 mg 

dvakrát  denně)  snížil systémovou expozici tadalafilu  (40 mg jednou 

denně)  o 42 % a C

max

  o 27 % 

po  několika  současně  podaných  dávkách. Tadalafil neměl  vliv  na 

expozici (AUC a C

max

) bosentan

u ani jeho metabolitů.

  

 
Digoxin: 

Současné podávání bosentanu 500 mg s digoxinem dvakrát denně po dobu 7 dní snížilo 

u digoxinu AUC o 12 %, C

max

 o 9 %

 

a C

min

 o 23 %. Mechanis

mem této interakce může být indukce 

P-

glykoproteinu. Není pravděpodobné, že by tato interakce měla klinický význam. 

 
Pediatrická populace 
Studie interakcí byly provedeny pouze u d

ospělých. 

 
4.6 

Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 
 

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (teratogenitu, embryotoxicitu; viz bod 5.3). 

Neexistují žádné spolehlivé údaje o užívání přípravku Tracleer u těhotných žen. Potenciální riziko pro 

lidi stále není známé. Přípravek Tracleer je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Ženy v 

reprodukčním věku 

 

Před zahájením léčby přípravkem Tracleer u žen v reprodukčním věku je třeba ověřit, že žena není 

těhotná, poskytnout příslušné rady o spolehlivých metodách antikoncepce a zahájit spolehlivou 

antikoncepci. Pacienti a předepisující lékaři si musí být vědomi toho, že následkem možných 

farmakokinetických interakcí může přípravek Tracleer způsobit selhání hormonálních antikoncepčních 

přípravků (viz bod 4.5). Proto ženy v reprodukčním věku nesmějí užívat hormonální antikoncepci 

(zahrnující perorální, injekční, transdermální nebo implantační formy) jako jedinou metodu 

antikoncepce, ale musejí používat i nějakou další nebo alternativní spolehlivou antikoncepční metodu. 
Pokud existuje jakákoliv pochybnost o tom, jakou radu je nutné poskytnout jednotlivé pacientce, 

doporučuje se konzultace s gynekologem. Vzhledem k možnému selhání hormonální antikoncepce 

32

 

během léčby přípravkem Tracleer a také s ohledem na riziko závažného zhoršení plicní hypertenze 

vlivem těhotenství se během terapie přípravkem Tracleer doporučuje provádění těhotenských testů 

jednou měsíčně, aby se umožnilo časné zjištění těhotenství. 
 
Kojení 

Není známo, zda se bosentan vylučuje do lidského mateřského mléka. Kojení se během léčby 

přípravkem Tracleer nedoporučuje. 
 
Fertilita 
 

Studie na zvířatech prokázaly testikulární účinky (viz bod 5.3). Ve studii zjišťující účinky bosentanu 

na testikulární funkce u mužských pacientů s PAH se po 3 nebo 6 měsících léčby bosentanem u 
8 z 24 

pacientů prokázaly snížené koncentrace spermatu v porovnání s výchozími hodnotami, a to 

nejméně o 42 %. Na základě těchto zjištění a předklinických údajů nelze vyloučit, že by bosentan 
mohl mít u 

mužů škodlivé účinky na spermatogenezi. U chlapců nelze po léčbě bosentanem vyloučit 

dlouhodobý vliv na fertilitu. 
 
4.7 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Nebyly provedeny žádné studie ke zhodnocení přímého vlivu přípravku Tracleer na schopnost řídit a 
obsluhovat s

troje. Nicméně přípravek Tracleer může způsobit hypotenzi s příznaky jako závrať, 

rozmazané vidění nebo synkopa, které by mohly schopnost řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit. 
 
4.8 

Nežádoucí účinky 

 
Ve 20 

studiích kontrolovaných placebem, prováděných na základě různých terapeutických indikací, 

bylo celkem 2 

486 pacientů léčeno bosentanem při denních dávkách v rozmezí 100 až 2000 mg a 

1 838 

pacientů bylo léčeno placebem. Průměrná doba trvání léčby byla 45 týdnů. Nežádoucí účinky 

byly definovány jako příhody vyskytující se u alespoň 1 % pacientů léčených bosentanem při 

frekvenci vyšší alespoň o 0,5 % než u placeba. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou bolesti 
hlavy (11,5 %), edém / retence tekutin (13,2 

%), abnormální výsledky testů jaterních funkcí (10,9 %) a 

anémie / pokles hemoglobinu (9,9 %). 
 

Léčba bosentanem souvisela se vzestupy jaterních aminotransferáz a poklesy koncentrace 
hemoglobinu v závislosti na dávce (viz bod 4.4.). 
 

Nežádoucí účinky sledované ve 20 placebem kontrolovaných studiích bosentanu a po uvedení 

přípravku na trh jsou řazeny do skupin podle četnosti výskytu s použitím následující konvence: velmi 

časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až 
<1/1 000), velmi vzácné (<1/1 0000); není známo (z 

dostupných údajů nelze určit).  

 

rámci každé skupiny četnosti se nežádoucí účinky uvádějí podle klesající závažnosti. Ve výskytu 

nežádoucích účinků nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní rozdíly mezi celkovým souborem 
dat a jednotlivými schválenými indikacemi. 
 

Třída orgánových systémů 

Četnost 

Nežádoucí účinek 

Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Časté 

Anémie, pokles hemoglobinu (viz 
bod 4.4) 

Není známo

 

Anémie nebo pokles hemoglobinu 

vyžadující transfuzi erytrocytů

1

 

Méně časté 

Trombocytopenie

1

 

Méně časté 

Neutropenie, leukopenie

1

 

Poruchy imunitního systému 

Časté 
 

Reakce z 

přecitlivělosti (včetně 

dermatitidy, svědění a vyrážky)

Vzácné 

Anafylaxe a/nebo angioedém

1

 

33

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté 

Bolesti hlavy

3  

Časté 

Synkopa

1, 4 

Poruchy oka 

Není známo 

Rozmazané vidění

1

 

Srdeční poruchy 

Časté 

Palpitace

1, 4 

Cévní poruchy 

Časté 

Zrudnutí 

Časté 

Hypotenze

1, 4 

Respirační, hrudní a mediastinální 
poruchy 

Časté 

Nazální kongesce

1

 

Gastrointestinální poruchy 

Časté 

Gastroezofageální refluxní choroba 

Průjem 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté 

Abnormální testy jaterních funkcí 
(viz bod 4.4) 

Méně časté 
 

Vzestupy aminotransferáz 
související s 

hepatitidou (včetně 

možné exacerbace skryté hepatitidy) 
a/nebo žloutenkou

1

 (viz bod 4.4) 

Vzácné 

Cirhóza jater, selhání jater

1

 

Poruchy kůže a podkoží 

Časté 

Erythém 

Celkové poruchy a reakce v 

místě 

aplikace 

Velmi časté 

Edém, zadržování tekutin

Údaje získané po uvedení přípravku na trh, frekvence jsou založeny na statistickém modelu z údajů z placebem 

kontrolovaných studií 

2

 Reakce z 

přecitlivělosti byly hlášeny u 9,9 % pacientů užívajících bosentan a u 9,1 % pacientů dostávajících placebo. 

3

 Bolesti hlavy byly udávány u 11,5 

% pacientů užívajících bosentan a u 9,8 % pacientů dostávajících placebo. 

4

 Tyto typy reakcí se též mohou vztahovat k 

základnímu onemocnění. 

5

 

Edém nebo porucha vylučování tekutin byly hlášeny u 13,2 % pacientů užívajících bosentan a u 10,9 % pacientů 

dostávajících placebo. 

 

Po uvedení na trh byly hlášeny vzácné případy neobjasněné cirhózy jater po dlouhodobé terapii 

přípravkem Tracleer u pacientů s vícečetnými současnými chorobami a polypragmázií. Vyskytly se též 

vzácné případy jaterního selhání. Tyto případy zdůrazňují význam přísného dodržování měsíčního 
rozpisu sledo

vání jaterní funkce po dobu léčby přípravkem Tracleer (viz bod 4.4). 

 
Pediatrická populace 
 

Nekontrolované klinické studie u pediatrických pacientů  
 

Profil bezpečnosti v první pediatrické nekontrolované studii provedené s potahovanými tabletami 
(BREATHE-3: n = 

19, střední hodnota věku 10 let [rozmezí 3 až 15 let], otevřená, bosentan 2 mg/kg 

dvakrát denně, trvání léčby 12 týdnů) byl podobný jako v klíčových studiích u dospělých pacientů 
s PAH. Ve studii BREATHE-

3 byly nejčastějšími nežádoucími účinky zrudnutí kůže (21 %), bolesti 

hlavy a abnormální testy jaterních funkcí (oba po 16 %). 
 
Souhrná analýza nekontrolovaných pediatrických studií provedených u PAH s bosentanem v dávce 
32 

mg ve formě dispergovatelných tablet (FUTURE 1/2, FUTURE 3/prodloužení) zahrnovala celkem 

100 dětí léčených bosentanem v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (n = 33), 2 mg/kg třikrát denně (n = 31) 
nebo 4 

mg/kg dvakrát denně (n = 36). Při zařazení bylo šest pacientů ve věku 3 měsíce až 1 rok, 

15 

dětí bylo ve věku v rozmezí 1 rok až méně než 2 roky a 79 dětí bylo ve věku 2 až 12 let. Střední 

hodnota doby trvání léčby byla 71,8 týdne (rozmezí 0,4 až 258 týdnů). 
 

Bezpečnostní profil byl v této souhrnné analýze nekontrolovaných pediatrických studií podobný 

bezpečnostnímu profilu pozorovanému v klíčových studiích u dospělých pacientů s PAH s výjimkou 

infekcí, které byly hlášeny častěji než u dospělých (69,0 % vs 41,3 %). Tento rozdíl v četnosti infekcí 

může být zčásti způsoben vyšší střední hodnotou doby expozice léčbě v pediatrickém souboru (střední 

34

 

hodnota 71,8 

týdne) v porovnání se souborem dospělých (střední hodnota 17,4 týdne). Nejčastějšími 

nežádoucími účinky byly infekce horních cest dýchacích (25 %), plicní (arteriální) hypertenze (20 %), 
nasofaryngitida (17 %), pyrexie (15 %), zvracení (13 %), bronchitida (10 

%), bolest břicha (10 %) a 

průjem (10 %). V četnostech nežádoucích účinků nebyl mezi pacienty staršími a mladšími než 2 roky 

žádný relevantní rozdíl, nicméně toto zjištění je založeno pouze na 21 dětech mladších 2 let včetně 

pacientů ve věku mezi 3 měsíci a 1 rokem). Nežádoucí účinky typu jaterních abnormalit a 

anémie/poklesu hemoglobinu se objevily u 9, respektive u 5 

% pacientů. 

 

V randomizované, placebem kontrolované studii provedené u pacientů s PPHN (FUTURE-4) bylo 
bosentanem v dávce 2 

mg/kg dvakrát denně ve formě dispergovatelných tablet léčeno celkem 

13 

novorozenců (8 pacientů bylo na placebu). Střední doba trvání léčby byla 4,5 dne u bosentanu 

(rozmezí 0,5 až 10,0 dní) a 4,0 dny u placeba (rozmezí 2,5 až 6,5 

dne). Nejčastějšími nežádoucími 

účinky u pacientů léčených bosentanem a u pacientů léčených placebem byly, v uvedeném pořadí, 
anémie nebo pokles hemoglobinu (7 a 2 pacienti), generalizovaný edém (3 a 0 

pacientů) a zvracení 

(2 a 0 

pacientů). 

 

Změny laboratorních hodnot 
 
Zhoršení jaterních funkcí 
 

klinickém programu se obecně během prvních 26 týdnů léčby vyskytovala na dávce závislá zvýšení 

hodnot jaterních aminotransferáz, která se obvykle rozvinula postupně a byla převážně 

asymptomatická. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny vzácné případy cirhózy jater a selhání 
jater. 
 
Mechanis

mus tohoto nežádoucího účinku není jasný. Tato zvýšení aminotransferáz se mohou při 

pokračující terapii udržovací dávkou přípravku Tracleer nebo po snížení dávky vrátit spontánně 
k výchozím hodno

tám, nicméně někdy může být nutné léčbu přerušit nebo ukončit (viz bod 4.4). 

 
Ve 20 integrovaných, placebem kontrolovaných studiích bylo pozorováno zvýšení jaterních 
aminotransferáz na 

≥ 3  × HLN u 11,2 

% pacientů léčených bosentanem ve srovnání s 2,4 % pacientů, 

kterým bylo podáno placebo Vzrůsty na ≥ 8 × HLN byly pozorovány u 3,6 % pacientů léčených 
bosentanem a u 0,4 

% pacientů dostávajících placebo. Vzrůsty aminotransferáz souvisely se zvýšeným 

bilirubinem (≥ 2 × HLN) bez důkazu biliární obstrukce u 0,2 % (5 pacientů) léčených bosentanem a u 
0,3 % (6 

pacientů) dostávajících placebo. 

 
Souhrnné analýze provedené u 100 

dětí s PAH z nekontrolovaných pediatrických studií FUTURE 1/2 

a FUTURE 

3/prodloužení byla zvýšení jaterních aminotransferáz ≥ 3 × HLN pozorována u 2 % 

pacientů. 
 
Ve studii FUTURE-4 zahrnující 13 

novorozenců s PPHN léčených bosentanem v dávce 2 mg/kg 

dvakrát denně po dobu kratší než 10 dní (rozmezí 0,5 až 10,0 dní) se během léčby nevyskytly žádné 

případy zvýšení jaterních aminotransferáz ≥ 3 × HLN, nicméně 3 dny po ukončení léčby bosentanem 

se objevil jeden případ hepatitidy. 
 
Hemoglobin 
 

V placebem kontrolovaných studiích u dospělých bylo hlášeno snížení koncentrace hemoglobinu z 
výchozí hodnoty na hodnotu nižší než 10 g/dl bylo hlášeno u 8,0 % 

pacientů léčených bosentanem a u 

3,9 

% pacientů, kteří dostávali placebo (viz bod 4.4).  

 

V souhrnné analýze provedené u 100 dětí s PAH z nekontrolovaných pediatrických studií 
FUTURE 1/2 a FUTURE 3/prodloužení byl u 10,0 

% pacientů hlášen pokles koncentrací hemoglobinu 

výchozích hodnot na méně než 10 g/dl. K poklesu pod 8 g/dl nedošlo. 

 

35

 

Ve studii FUTURE-

4 se během léčby u 6 ze 13 novorozenců s PPHN léčených bosentanem vyskytl 

pokles hemoglobinu z výchozích hodnot v 

rámci referečního rozmezí na hodnoty nižší než je spodní 

limit normálu. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 
 
4.9 

Předávkování 

 

Bosentan byl aplikován jako jednotlivá dávka zdravým jedincům až do množství 2400 mg a u pacientů 

jiným onemocněním než plicní hypertenzí až do množství 2000 mg/den po dobu dvou měsíců. 

Nejčastějším nežádoucím účinkem byly bolesti hlavy mírné až střední intenzity. 
 

Silné předávkování může mít za následek výraznou hypotenzi vyžadující aktivní kardiovaskulární 
podporu. V období po uvedení na trh byl hlášen 1 

případ předávkování množstvím 10 000 mg 

přípravku Tracleer, které požil jeden dospívající pacient mužského pohlaví. Měl příznaky nevolnosti, 

zvracení, hypotenze, závratě, pocení a rozmazaného vidění. Zcela se zotavil během 24 h při podpoře 

krevního tlaku. Poznámka: bosentan se dialýzou neodstraňuje. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1 

Farmakodynamické vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: jiná antihypertenziva, ATC kód: C02KX01 
 
Mechanis

mus účinku 

 
Bosentan je duální antagonista endotelinového receptoru (ERA) s afinitou jak k endotelinovému 
receptoru A, tak k endotelinovému receptoru B (ET

A

 a ET

B

). Bosentan snižuje pulmonální i 

systémovou vaskulární rezistenci, což má za následek zvýšení minutového srdečního objemu bez 

zvýšení srdeční frekvence. 
 
Neurohormon endotelin-1 (ET-1) je jedním z 

nejúčinnějších známých vazokonstriktorů a může také 

způsobit fibrózu, proliferaci buněk, srdeční hypertrofii a přestavbu a působí prozánětlivě. Tyto účinky 

jsou zprostředkovány vazbou endotelinu na ET

A

 a ET

B

 receptory lokalizované v 

endotelu a buňkách 

hladkých svalů cév. Koncentrace ET-1 ve tkáních a plazmě jsou zvýšeny při různých 

kardiovaskulárních poruchách a onemocněních pojivové tkáně, včetně PAH, sklerodermie, akutního a 

chronického srdečního selhání, ischémie myokardu, systémové hypertenze a aterosklerózy, což svědčí 
pro patogenní roli ET-

1 při těchto onemocněních. Při PAH a srdečním selhání, za nepřítomnosti 

antagonismu na endotelinovém receptoru, jsou zvýšené koncentrace ET-1 v silné korelaci se 

závažností a prognózou onemocnění. 
 
Bosentan kompetuje s vazbou ET-

1 a jiných ET peptidů na ET

A

 i ET

B

 receptory, s 

mírně vyšší afinitou 

k ET

A

 

receptorům (K

i

 = 4,1–43 

nanomolů) než k ET

B

 

receptorům (K

i

 = 38-730 

nanomolů). Bosentan 

je specifický antagonista ET receptorů a na jiné receptory se neváže. 
 

Účinnost 
 

Zvířecí modely 

U zvířecích modelů plicní hypertenze snížilo chronické perorální podávání bosentanu plicní cévní 

rezistenci a zvrátilo plicní vaskulární rezistenci a hypertrofii pravé komory. U zvířecích modelů plicní 
fibrózy bosentan snižoval ukládání kolagenu v plicích. 
 

36

 

Účinnost u dospělých pacientů s plicní arteriální hypertenzí 

Byly provedeny dvě randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, placebem kontrolované studie 
u 32 (studie AC-052-351) a 213 (studie AC-052-352, [BREATHE-

1]) dospělých pacientů s PAH 

(primární plicní hypertenze nebo sekundární p

licní hypertenze především u sklerodermie) stupně III–

IV funkční klasifikace WHO. Po čtyřech týdnech aplikace bosentanu 62,5 mg dvakrát denně byly 
udržovacími dávkami hodnocenými v 

těchto studiích 125 mg dvakrát denně v AC-052-351 a 125 mg 

dvakrát denně a 250 mg dvakrát denně v AC-052-352. 
 

Bosentan byl přidán ke stávající terapii pacientů, která mohla zahrnovat kombinaci antikoagulancií, 

vazodilatancií (např. blokátorů kalciových kanálů), diuretik, kyslíku a digoxinu, nikoli však 
epoprostenolu. Kontrolou bylo placebo a stávající terapie. 
 

Primárním cílovým parametrem účinnosti byla pro každou studii změna vzdálenosti dosažené 

šestiminutovou chůzí ve dvanáctém týdnu v první studii a v šestnáctém týdnu ve druhé studii. V obou 
studiích vyvolalo podávání bosent

anu významné zvýšení zátěžové kapacity. Prodloužení vzdálenosti 

chůze korigované k placebu bylo ve srovnání s výchozí hodnotou v primárním cílovém parametru 
každé studie 76 

metrů (p = 0,02; t-test), respektive 44 metrů (p = 0,0002; Mannův-Whitneyův U test). 

Rozdíly mezi dvěma skupinami léčenými dávkou 125 mg dvakrát denně a 250 mg dvakrát denně 

nebyly statisticky významné, nicméně existoval trend směrem ke zlepšení zátěžové kapacity ve 

skupině, které byla podávána dávka 250 mg dvakrát denně. 
 
U podsouboru p

opulace pacientů bylo zlepšení ušlé vzdálenosti v šestiminutovém testu znatelné po 

čtyřech týdnech terapie, nepochybně evidentní po osmi týdnech terapie a udrželo se až do 28 týdnů 

dvojitě zaslepené terapie. 
 

V retrospektivní analýze respondentů, založené na změnách ušlé vzdálenosti, funkční klasifikaci WHO 
a dušnosti u 95 

pacientů randomizovaných do skupiny, která v placebem kontrolovaných studiích 

dostávala bosentan 125 

mg dvakrát denně, bylo zjištěno, že v osmém týdnu došlo u 66 pacientů ke 

zlepšení, 22 

pacientů bylo stabilizovaných a u 7 pacientů došlo ke zhoršení. Z 22 pacientů 

stabilizovaných v osmém týdnu došlo u šesti 

pacientů ke zlepšení v týdnu 12/16 a u čtyř došlo ve 

srovnání s výchozí hodnotou ke zhoršení. Ze sedmi pacientů, u kterých došlo ke zhoršení osmý týden, 

došlo u tří ke zlepšení v týdnu 12/16 a u čtyřh došlo ve srovnání s výchozí hodnotou ke zhoršení. 
 
Invazivní hemodynamické parametry byly stanoveny pouze v první studii. Terapie bosentanem vedla 

významnému zvýšení srdečního indexu doprovázenému významným snížením plicního arteriálního 

tlaku, plicní vaskulární rezistence a středního tlaku pravé síně. 
 

Při léčbě bosentanem bylo pozorováno snížení projevů PAH. Měření dušnosti během testů chůzí 

vykázalo u pacientů léčených bosentanem zlepšení. Ve studii AC-052-352 byla výchozí hodnota u 92 % 
z 213 

pacientů klasifikována jako stupeň III funkční klasifikace WHO a 8 % jako stupeň IV. Terapie 

bosentanem vedla ke zlepšení u 42,4 

% pacientů (placebo 30,4 %) funkční klasifikace WHO. Celková 

změna funkční klasifikace WHO během obou testů byla významně lepší u pacientů léčených bosentanem 
ve srovnání s 

pacienty, kterým bylo podáváno placebo. Ve 28. týdnu byla léčba bosentanem spojena 

s významným snížením podílu klinického zhoršení ve srovnání s placebem (10,7 % vs 37,1 %; 
p = 0,0015). 
 

V randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studii (AC-052-364; EARLY) 
dostávalo 185 

pacientů s PAH třídyII funkční klasifikace WHO (s průměrnou výchozí hodnotou ušlé 

vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí 435 m) bosentan 62,5 mg dvakrát denně po dobu 4 týdnů a 
poté 125 

mg dvakrát denně (n = 93), nebo placebo (n = 92) po dobu 6 měsíců. Do studie byli zařazeni 

nemocní, kteří pro PAH dosud nebyli léčeni (n = 156) nebo užívali stabilní dávku sildenafilu (n = 29). 

Přidruženými primárními cílovými parametry byla změna plicní vaskulární rezistence (PVR) (v %) a 

rozdíl ušlé vzdálenosti při šestiminutovém testu chůzí oproti výchozí hodnotě po šesti měsících 
v porovnání s 

placebovou skupinou. Přiložená tabulka uvádí analýzy předem specifikované v 

protokolu. 
 
 

37

 

 

PVR (dyn.s/cm

5

Vzdálenost 6-

minutové chůze (m) 

 

Placebo (n=88)  Bosentan (n=80)  Placebo (n=91)  Bosentan (n=86) 

Výchozí hodnota; průměr 
(SD) 

802 (365) 

851 (535) 

431 (92) 

443 (83) 

Změna oproti výchozí 

hodnotě; průměr (SD) 

128 (465) 

-69 (475) 

-8 (79) 

11 (74) 

Léčebný účinek 

-22,6% 

19 

95% CL 

-34, -10 

-4, 42 

Hodnota - p 

< 0,0001 

0,0758 

CL = meze intervalu spolehlivosti; PVR = plicní vaskulární rezistence

; SD = směrodatná odchylka 

 
Terapie bosentanem byla spojena se snížením míry klinického zhoršení definovaného jako 

kombinovaný parametr složený z progrese symptomů, hospitalizace pro PAH nebo úmrtí ve srovnání 

placebem (poměrné snížení rizika 77 %, pro 95 % interval spolehlivosti 20 až 94 %, p = 0,0114). 

Hlavní složkou léčebného účinku bylo zlepšení komponenzy progrese symptomů. Ve skupině léčené 
bosentanem došlo k 

jedné hospitalizaci kvůli zhoršení PAH a v placebové skupině došlo ke třem 

hospitalizacím. V 

průběhu šestiměsíční dvojitě zaslepené studie bylo zaznamenáno po jednom úmrtí 

každé z obou sledovaných skupin, závěry ve smyslu přežívání nelze proto jednoznačně vyvodit. 

 
Ode všech 173 

pacientů léčených bosentanem v kontrolované fázi a/nebo kteří přešli z placeba na 

bosentan v otevřené části prodloužené fáze studie EARLY byly získány dlouhodobé údaje. Průměrná 

délka léčby bosentanem byla 3,6 ± 1,8 roku (až 6,1 roku), přičemž 73 % pacientů bylo léčeno nejméně 
3 roky a 62 

% nejméně 4 roky. Pacienti mohli být v otevřené prodloužené části studie léčeni dalšími 

léky proti PAH podle potřeby. U většiny pacientů byla diagnostikována idiopatická nebo dědičná PAH 
(61 %). Celkem 78 

% pacientů zůstalo ve funkční třídě II dle WHO. Odhady přežití dle Kaplana-

Meiera byly 90, respektive 85 % za 3, respektive 4 

roky po zahájení léčby. Ve stejných časech 88 % a 

79 

% pacientů nezaznamenalo zhoršení PAH (definováno jako úmrtí ze všech příčin, transplantace 

plic, síňová septostomie nebo zahájení léčby intravenózními nebo subkutánními prostanoidy). 

Relativní přínos předchozí léčby placebem ve dvojitě zaslepené fázi a přínos jiných medikací 
nasazených v 

otevřené prodloužené části nejsou známy. 

 

prospektivní, multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii (AC-

052-405 [BREATHE-5]) dostávali pacienti s 

PAH stupně III funkční klasifikace dle WHO a 

Eisenmengerovým syndromem 

sdruženým s vrozeným srdečním onemocněním, bosentan 62,5 mg 

dvakrát denně po čtyři týdny, a poté 125 mg dvakrát denně po dobu dalších dvanácti týdnů (n = 37, 
z nichž 31 

mělo obousměrný zkrat převážně z prava do leva). Primárním cílem bylo prokázat, že 

bosentan nezhoršuje hypoxémii. Po 16 týdnech se průměrná saturace kyslíkem u skupiny užívající 
bosentan zvýšila o 1,0 % (95 % interval spolehlivosti -0,7; 2,8 %) v porovnání se skupinou užívající 
placebo (n = 17)

, což dokazuje, že bosentan nezpůsobil zhoršení hypoxémie. Průměrná plicní vaskulární 

rezistence byla u skupiny užívající bosentan významně snížena (s převažujícícím účinkem pozorovaným 

u podskupiny pacientů s obousměrným nitrosrdečním zkratem). Po 16 týdnech bylo průměrné 

prodloužení ušlé vzdálenosti upravená na placebo při šestiminutovém testu chůzí 53 m (p = 0,0079), což 

odráží zlepšení zátěžové kapacity. V otevřené prodloužené fázi (AC-052-409) studie BREATHE-5 
26 pa

cientů nadále dostávalo během dalších 24 týdnů léčby (průměrně 24,4 ± 2,0 týdne) bosentan a, 

obecně, účinnost přetrvávala. 
 

U 16 pacientů s PAH stupně III funkční klasifikace WHO se současnou infekcí HIV byla provedena 

otevřená, nekomparativní studie (AC-052-362 [BREATHE-4]). Pacienti byli léčeni bosentanem 62,5 mg 

dvakrát denně po čtyři týdny a potom 125 mg dvakrát denně po dobu dalších 12 týdnů. Po 16 týdnech 

léčby, oproti výchozímu stavu, bylo zjištěno významné zlepšení zátěžové kapacity: průměrné 
prodloužení ušlé vzdálenosti v 

šestiminutovém testu chůzí o 91,4 metrů z průměrných 332,6 metrů při 

výchozím stavu (p< 

0,001). Ohledně účinků bosentanu na účinnost antiretrovirových léků nelze učinit 

žádné závěry (viz též bod 4.4). 
 
Nejsou studie, které by proká

zaly přínos léčby přípravkem Tracleer na přežití. Kvalita života však 

byla dlouhodobě sledována u všech 235 pacientů léčených bosentanem ve dvou klíčových, placebem 

38

 

kontrolovaných studiích (AC-052-351 a AC-052-352) a/nebo ve dvou jejich nekontrolovaných 
ot

evřených prodlouženích. Průměrná doba expozice bosentanu byla 1,9 roku ± 0,7 roku; (min: 

0,1 roku; max: 3,3 

roku), přičemž pacienti byli sledováni průměrně 2,0 ± 0,9 roku. Většina pacientů 

byla diagnostikována jako primární plicní hypertenze (72 %) a byli 

zařazeni podle funkční klasifikace 

WHO do třídy III (84 %). V této celkové populaci byly odhady přežití podle Kaplana-Meiera 93, 
respektive 84 

% za jeden a dva roky od zahájení léčby bosentanem. Odhady přežití byly nižší 

podskupině pacientů s PAH, jež vznikla sekundárně k systémové skleróze. Odhady mohou být 

ovlivněny počáteční léčbou epoprostenolem u 43 z 235 pacientů. 
 

Studie provedené u dětí s plicní arteriální hypertenzí 
 
BREATHE-3 (AC-052-356) 

Bosentan ve formě potahovaných tablet byl hodnocen v otevřené nekontrolované studii u devatenácti 

pediatrických pacientů s PAH ve věku 3 až 15 let. Tato studie byla původně navržena jako 
farmakokinetická studie (viz bod 

5.2). Pacienti měli primární plicní hypertenzi (10 pacientů) nebo PAH 

související s kongenitá

lní srdeční vadou (9 pacientů) a byli při zahájení studie zařazeni podle funkční 

klasifikace WHO do stupně II (n = 15, 79 %) nebo stupně III (n = 4, 21 %). Pacienti byli na dobu 

dvanácti týdnů rozděleni do tří hmotnostních skupin a podle toho jim byla stanovena výše dávek 

bosentanu přibližně 2 mg/kg dvakrát denně. Polovina pacientů v každé skupině byla již léčena 

intravenózně podávaným epoprostenolem a dávka epoprostenolu zůstala konstantní po celou dobu trvání 
studie.  
 

Hemodynamika byla měřena u sedmnácti pacientů. Průměrné zvýšení výchozích hodnot srdečního 
indexu byla 0,5 l/min/m

2

, průměrné snížení plicního arteriálního tlaku byla 8 mmHg a průměrné 

snížení plicní vaskulární rezistence (PVR) byla 389 dyn·sec·cm

-5

. Tato hemodynamická zlepšení 

výchozích hod

not byla při souběžném podávání epoprostenolu nebo bez něj podobná. Změny 

výchozích hodnot parametrů zátěžové kapacity byly ve 12. týdnu vysoce variabilní a žádná z nich 
nebyla významná. 
 
FUTURE 1/2 (AC-052-365/AC-052-367) 
Studie FUTURE 

1 byla otevřenou, nekontrolovanou studií, která byla provedena s bosentanem ve 

formě dispergovatelných tablet podávaným v udržovací dávce 4 mg/kg dvakrát denně 36 pacientům 
od 2 do 11 

let věku. Studie byla primárně navržena jako farmakokinetická studie (viz bod 5.2). Na 

začátku studie měli pacienti idiopatickou (31 pacientů [86 %]) nebo familiární (5 pacientů [14 %]) 

PAH a byli zařazeni podle funkční klasifikace WHO do stupně II (n = 23, 64 %) nebo stupně III 
(n = 13, 36 

%). Ve studii FUTURE 1 byla střední doba expozice hodnocené léčbě 13,1 týdne 

(rozmezí: 8,4 až 21,1). 33 z těchto pacientů byla poskytnuta pokračující léčba bosentanem ve formě 
dispergovatelných tablet v dávce 4 

mg/kg dvakrát denně v nekontrolované prodloužené fázi studie 

FUTURE 

2 po střední dobu celkového trvání léčby 2,3 roku (rozmezí: 0,2 až 5,0 roku). Na začátku 

studie FUTURE 1 užívalo 9 

pacientů epoprostenol. U 9 pacientů byla během studie nově zahájena 

léčba specifická pro PAH. Odhad nepřítomnosti zhoršení PAH (úmrtí, transplantace plic nebo 
hospitalizace 

kvůli zhoršení PAH) dle Kaplana-Meiera po 2 letech byl 78,9 %. Odhad celkového 

přežití dle Kaplana-Meiera po 2 letech byl 91,2 %. 
 
FUTURE 3 (AC-052-373) 

V této otevřené, randomizované studii se 32 mg bosentanu ve formě dispergovatelných tablet bylo 
64 

dětí se stabilní PAH ve věku od 3 měsíců do 11 let randomizováno do skupiny léčené po dobu 

24 

týdnů bosentanem v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (n = 33) nebo 2 mg/kg třikrát denně (n = 31). 

43 

dětí (67,2 %) bylo ve věku ≥ 2 roky až 11 let, 15 dětí (23,4 %) bylo ve věku mezi 1 a 2 roky a 

dětí (9,4 %) bylo ve věku mezi 3 měsíci a 1 rokem. Studie byla primárně navržena jako 

farmakokinetická studie (viz bod 

5.2), přičemž cílové parametry účinnosti byly pouze exploratorní. 

Etiologie PAH, podle klasifikace Dana Point, zahrnovala idiopatickou PAH (46 

%), dědičnou PAH 

(3 %), PAH související s korektivním chirurgickým zákrokem na srdci (38 %) a PAH související 

kongenitální srdeční vadou spojenou s levo-pravými zkraty, včetně Eisenmengerova syndromu 

(13 

%). Na začátku léčby hodnoceným přípravkem byli pacienti zařazeni podle funkční klasifikace 

WHO do stupně I (n = 19, 29 %), stupně II (n = 27, 42 %) nebo stupně III (n = 18, 28 %). Při vstupu 

39

 

do studie byli pacienti léčeni léčivými přípravky proti PAH (nejčastěji samotným inhibitorem 
fosfodiesterázy-5 [sildenafil] samotný [35,9 %], samotným bosentanem [10,9 %] a kombinací 
bosentanu, iloprostu a sildenafilu [10,9 %]

) a v průběhu studie pokračovali ve své léčbě PAH. 

 

Na začátku studie byla méně než polovina zařazených pacientů (45,3 %  [29/64]) léčena bosentanem 

samotným nekombinovaným s dalšími léčivými přípravky proti PAH. Během 24 týdnů hodnocené 

léčby 40,6 % pacientů (26/64) setrvalo na monoterapii bosentanem aniž by u nich došlo ke zhoršení. 
Analýza celkové zahrnuté populace (64

 

pacientů) prokázala, že většina zůstala během doby léčby 

přinejmenším stabilní (tj. bez zhoršení) na základě nepediatrického specifického funkčního hodnocení 
dle WHO (97 

% dvakrát denně, 100 % třikrát denně) a na základě lékařova celkového klinického 

dojmu (94 

% dvakrát denně, 93 % třikrát denně). Odhad nepřítomnosti zhoršení PAH (úmrtí, 

transplantace plic nebo hospitalizace kvůli zhoršení PAH) dle Kaplana-Meiera po 24 týdnech byl 
96,9 

% ve skupině s podáváním dvakrát denně a 96,7 % ve skupině s podáváním třikrát denně.  

 

Při podávání dávky 2 mg/kg třikrát denně v porovnání s dávkou 2 mg/kg dvakrát denně nebyl 

prokázán žádný klinický přínos. 
 

Studie provedená u novorozenců s přetrvávající plicní hypertenzí novorozenců (PPHN): 
 
FUTURE 4 (AC-052-391) 
Š

lo o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou randomizovanou studii u předčasně nebo v termínu 

narozených novorozenců (gestační věk 36 až 42 týdnů) s PPHN. Pacienti se suboptimální odpovědí na 

inhalovaný oxid dusnatý (iNO) navzdory nejméně 4 hodinám kontinuální léčby byli léčeni 

bosentanem ve formě dispergovatelných tablet v dávce 2 mg/kg dvakrát denně (N = 13) nebo 
placebem (N = 

8) podávaným nasogastrickou sondou jako přídatná léčba k iNO do kompletního 

vysazení iNO nebo do selhání léčby (definované jako potřeba extrakorporální membránové oxygenace 

[ECMO] nebo nasazení alternativního plicního vasodilatátoru) po dobu maximálně 14 dní. 
 

Střední doba expozice hodnocené léčbě byla 4,5 (rozmezí: 0,5 až 10,0) dní ve skupině léčené 
bosentanem a 4,0 (rozmezí: 2,5 

až 6,5) dní ve skupině léčené placebem. 

 

Výsledky u této populace nenaznačily dodatečný přínos bosentanu: 

• 

střední doba do úplného vysazení iNO byla 3,7 dne (meze intervalu 95 % spolehlivosti 

[

CLs

]

 

1,17, 6,95) u bosentanu a 2,9 dne (95 % CLs 1,26, 4,23) u placeba (p = 0,34).  

• 

střední doba do úplného vysazení mechanické ventilace byla 10,8 dne (95 % CLs 3,21, 12,21 
dne) u bosentanu a 8,6 dne (95 % CLs 3,71, 9,66 dne) u placeba (p = 0,24). 

• 

u jednoho pacienta ve skupině léčené bosentanem došlo k selhání léčby (potřeba ECMO podle 

definice dle protokolu), což bylo stanoveno na základě zvyšujících se hodnot oxigenačního 

indexu během 8 hodin po první dávce hodnoceného léčiva. Tento pacient se během 60 dní 
následného pozorování uzdravil. 

 
Kombinace s epoprostenolem 
Kombinace bosentanu a epoprostenolu byla sledována ve dvou studiích: AC-052-355 (BREATHE-2) a 
AC-052-356 (BREATHE-3). AC-052-

355 byla multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená 

paralelně uspořádaná studie bosentanu versus placebo u 33 pacientů se závažnou PAH, kteří dostávali 

souběžně terapii epoprostenolem. AC-052-356 byla otevřená, nekontrolovaná studie; 10 z 19 

pediatrických pacientů bylo během dvanácti týdenní studie léčeno souběžně bosentanem a 

epoprostenolem. Bezpečnostní profil kombinace se nelišil od profilu očekávaného u každého přípravku a 

kombinovaná terapie byla dobře tolerována u dětí i dospělých. Klinický přínos kombinace nebyl 
prokázán. 
 
Systémová skleróza s 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů 

Byly provedeny dvě randomizované, dvojitě slepé, multicentrické, placebem kontrolované studie u 
122 (Studie AC-052-401, RAPIDS-1) a 190 (Studie AC-052-331, RAPIDS-

2) dospělých pacientů se 

systémovou sklerózou a vředovým onemocněním prstů (buď stávající vředy na prstech, nebo vředy na 

prstech během posledního roku v anamnéze. Ve studii AC-052-331 museli pacienti mít na prstu alespoň 

40

 

jeden vřed nedávného původu, přičemž napříč oběma studiemi mělo 85 % pacientů při zahájení studie 

stávající vředové onemocnění prstů. Po 4 týdnech podávání bosentanu 62,5 mg dvakrát denně byla 
hodnocená udržovací dávka v 

obou těchto studiích 125 mg dvakrát denně. Trvání dvojitě slepé terapie 

bylo 16 

týdnů ve studii AC-052-401 a 24 týdnů ve studii AC-052-331. 

 

Základní způsoby léčby systémové sklerózy a vředů na prstech byly povoleny, pokud byly konstantní po 

dobu alespoň 1 měsíce před zahájením léčby a během období dvojitě slepé studie. 
 

Počet nových vředů na prstech od zahájení do skončení studie byl v obou studiích primárním parametrem 

účinnosti. Léčba bosentanem vedla ve srovnání s placebem k menšímu počtu nových vředů na prstech 

průběhu studie. Ve studii AC-052-401 se během 16 týdnů dvojitě slepé terapie vyvinulo v průměru 

1,4 

nových vředů na prstech oproti 2,7 nových vředů na prstech ve skupině dostávající placebo 

(p = 0,0042). Ve studii AC-052-

331 byly během 24 týdnů dvojitě slepé terapie odpovídající hodnoty 

1,9 oproti 2,7 

nových vředů na prstech (p = 0,0351). V obou studiích měli pacienti léčení bosentanem 

nižší pravděpodobnost vývoje nových vředů na prstech v průběhu studie a byla u nich delší doba, než se 

vyvinul nový vřed na prstech, ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo. Tento účinek bosentanu na 

snížení počtu nových vředů na prstech byl výraznější u pacientů s četnými vředy na prstech. 
 
V žádné z 

těchto 2 studií nebyl pozorován žádný účinek na dobu hojení vředů na prstech. 

 
5.2 

Farmakokinetické vlastnosti 

 
Farmakokinetické vlastnosti bosentanu byly dokumentovány zejména u zdravých osob. Omezené 
údaje u 

pacientů ukazují, že vystavení vlivu bosentanu u dospělých pacientů s PAH je přibližně 2krát 

větší než u dospělých zdravých jedinců. 
 

U zdravých jedinců bosentan vykazuje farmakokinetiku závislou na dávce a času. Clearance a 

distribuční objem klesají se zvýšenými intravenózními dávkami a zvyšují se s časem. Po perorálním 

podání je systémová expozice přímo úměrná dávce až do dávky 500 mg. Při vyšších perorálních 
dávkách roste C

max

 

a AUC méně, než by odpovídalo dávce. 

 
Absorpce 
 

U zdravých jedinců je absolutní biologická dostupnost bosentanu přibližně 50 % a není ovlivněna 

potravou. Maximálních plazmatických koncentrací je dosaženo během 3 – 5 hodin. 
 
Distribuce 
 

Bosentan se silně váže (> 98 %) na plazmatické proteiny, zejména albumin. Bosentan neproniká do 

erytrocytů. 
 
Po intravenózní dávce 250 mg byl stan

oven distribuční objem (V

ss

) přibližně osmnáct litrů. 

 

Biotransformace a vylučování 
 
Po jedné intravenózní dávce 250 mg byla clearance 8,2 

l/h. Terminální eliminační poločas (t

1/2

) je 

5,4 hodiny. 
 

Při opakovaném podání se plazmatické koncentrace bosentanu postupně snižují na 50 až 65 % 

koncentrací stanovených po podání jedné dávky. Tento pokles je pravděpodobně důsledkem 

autoindukce metabolizujících jaterních enzymů. Rovnovážného stavu je dosaženo během 3 až 5 dní. 
 
Bosentan se metabolizuje v játrech isoenz

ymy cytochromu P450, CYP2C9 a CYP3A4 a následně se 

vylučuje do žluči. V moči se naleznou méně než 3 % perorálně podané. 
 

Bosentan se metabolizuje na tři metabolity a pouze jeden z nich je farmakologicky aktivní. Tento 

metabolit se vylučuje převážně nezměněn žlučí. U dospělých pacientů je expozice tomuto aktivnímu 

41

 

metabolitu větší než u zdravých jedinců. U pacientů s prokázanou cholestázou může být expozice tomuto 
aktivnímu metabolitu zvýšena. 
 

Bosentan je induktorem CYP2C9 a CYP3A4 a pravděpodobně také CYP2C19 a P-glykoproteinu. In 
vitro
 bosentan inhibuje v 

kulturách hepatocytů exportní pumpu žlučových solí. 

 
Údaje in vitro 

prokázaly, že bosentan neměl relevantní inhibiční účinky na testované isoenzymy CYP 

(CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4). Proto s

e neočekává, že by bosentan zvyšoval 

plazmatické koncentrace léčiv metabolizovaných těmito isoenzymy. 
 
Srovnání mezi lékovými formami 
 

Ve zkřížené farmakokinetické studii (AC-052-116) dostalo 16 zdravých dospělých jedinců 62,5 mg 

bosentanu ve formě potahovaných tablet s obsahem 62,5 mg nebo 64 mg bosentanu ve formě 
dispergovatelných tablet s obsahem 32 

mg. Po léčbě dispergovatelnými tabletami byla expozice 

bosentanu nižší než při použití potahovaných tablet (poměr geometrických průměrů pro AUC

0-

 

0,87 [90% interval spolehlivosti: 0,78; 0,97]). T

max

 a t

1/2

 

bosentanu nebyly lékovou formou významně 

ovlivněny. 
 
Farmakokinetika u zvláštních populací 
 

Na základě zkoumaného rozmezí každé proměnné se neočekává, že by farmakokinetika bosentanu 
byla v 

dospělé populaci významně ovlivněna pohlavím, tělesnou hmotností, rasou nebo věkem.  

 

Děti 

Farmakokinetika byla u pediatrických pacientů hodnocena ve 4 klinických studiích (BREATHE-3, 
FUTURE 1, FUTURE-3 a FUTURE-4; viz bod 

5.1). Vzhledem k omezeným údajům u dětí mladších 2 

let je farmakokinetika v této věkové kategorii stále nedostatečně charakterizována. 
 
Studie AC-052-356 (BREATHE-3) hodnotila farmakokinetiku po jednorázovém a opakovaném 
perorálním podání 

bosentanu ve formě potahovaných tablet v dávce 2 mg/kg dvakrát denně u 19 dětí ve 

věku od 3 do 15 let s PAH. V této studii expozice bosentanu klesala s časem způsobem konzistentním se 

známými autoindukčními vlastnostmi bosentanu. Průměrné hodnoty AUC (CV %) bosentanu u 

pediatrických pacientů, kterým bylo podáváno 31,25 mg, 62,5 mg nebo 125 mg dvakrát denně, byly po 
výše uvedených dávkách 3496 (49), 5428 (79), respektive 6124 (27) 

ng·h/ml, přičemž byly nižší než 

hodnota 8149 (47) 

ng·h/ml pozorovaná u dospělých pacientů s PAH, léčených 125 mg dvakrát denně. 

V rovnovážném st

avu byla systémová expozice u pediatrických pacientů vážících 10 až 20 kg, 20 až 

40 kg a > 40 kg 43, 67, respektive 75 % systémové expozice u 

dospělých. 

 
Ve studii AC-052-365 (FUTURE 1) byly dispergovatelné tablety podány 36 

dětem s PAH ve stáří 2 až 

11 let. Nebyla pozorována žádná závislost na dávce, protože koncentrace bosentanu v 

krevní plazmě 

rovnovážném stavu A hodnoty AUC byly při dávkách 2 a 4 mg/kg podobné (AUC

τ

; 3577 ng.h/ml pro 

mg/kg dvakrát denně a 3371 ng.h/ml pro 4 mg/kg dvakrát denně). Průměrná expozice bosentanu byla 

těchto pediatrických pacientů zhruba poloviční oproti expozici u dospělých dostávajících udržovací 

dávku 125 

mg dvakrát denně, avšak její rozmezí vykazovalo značný přesah s hodnotami pro dospělé.  

 
Ve studii AC-052-373 (FUTURE 3), využívající dispergovatelné tablety, byla expozice bosentanu 

pacientů léčených dávkou 2 mg/kg dvakrát denně srovnatelná s expozicí ve studii FUTURE 1. 

V celkové populaci (n = 31) vedla dávka 2 

mg/kg dvakrát denně k denní expozici 8535 ng•h/ml; AUC

τ

 

byla 4268 

ng•h/ml (CV: 61%). U pacientů mezi 3 měsíci a 2 lety věku byla denní expozice 

7879 ng•h/ml; AUC

τ

 byla 3939 

ng•h/ml (CV: 72%). U pacientů mezi 3 měsíci a 1 rokem věku (n = 2) 

byla AUC

τ

 

5914 ng•h/ml (CV: 85%) a u pacientů mezi 1 až 2 roky věku (n = 7) byla AUC

τ

 

3507 

ng•h/ml (CV: 70%). U pacientů starších 2 let (n = 22) byla denní expozice 8820 ng•h/ml; AUC

τ

 

byla 4410 ng•h/ml (CV: 58%). Dávkování bosentanu 2 

mg/kg třikrát denně expozici nezvyšovalo; 

denní expozice byla 7275 ng•h/ml, (CV: 83%, n = 27). 
 

42

 

Na základě nálezů ze studií BREATHE-3, FUTURE 1 a FUTURE 3 se ukazuje, že expozice 

bosentanu dosahuje plató u dětských pacientů při nižších dávkách než u dospělých, a že dávky 

převyšující 2 mg/kg dvakrát denně (4 mg/kg dvakrát denně nebo 2 mg/kg třikrát denně) nepovedou 

pediatrických pacientů k vyšší expozici. 

 
Ve studii AC-052-391 (FUTURE 4) 

provedené u novorozenců, se koncentrace bosentanu během 

prvního dávkovacího intervalu pomalu a kontinuálně zvyšovaly, což vedlo k nízké expozici (AUC

0-12

 

v plné krvi: 164 ng•h/ml, n = 11). V rovnovážném stavu AUC

τ

 v plné krvi byla 6165 ng•h/ml (CV: 

133%, n = 

7), což se podobá expozici pozorované u dospělých pacientů s PAH léčených 125 mg 

dvakrát denně, přičemž se bere v úvahu distribuční poměr krev/plasma 0,6. 
 
N

ásledky těchto nálezů ohledně hepatotoxicity jsou neznámé. Pohlaví a současné užívání 

intravenózního epoprostenolu nemělo na farmakokinetiku bosentanu významný vliv. 
 
Porucha funkce jater 

U pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída A) nebyly ve farmakokinetice 

pozorovány žádné významné změny. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater byla AUC bosentanu 
v rovnovážném stavu o 9 % vyšší a AUC aktivního metabolitu, Ro 48-5033, o 33 % vyšší než 

zdravých dobrovolníků.  

 

Vliv středně závažné poruchy funkce jater (Child-Pugh třída B) na farmakokinetiku bosentanu a jeho 
primární metabolit Ro 48-

5033 byl hodnocen ve studii zahrnující 5 pacientů s plicní hypertenzí 

související s portální hypertenzí a s poruchou funkce jater Child-

Pugh třídy B a 3 pacienty s PAH z 

jiných příčin a s normální funkcí jater. U pacientů s poruchou funkce jater Child-Pugh třídy B byla 

střední hodnota (95% interval spolehlivosti) AUC bosentanu v rovnovážném stavu 360 (212-613) 
ng.h/ml, tj. 4,7 

krát vyšší, a střední hodnota (95% interval spolehlivosti) AUC aktivního metabolitu Ro 

48-5033 byla 106 (58,4-192) 

ng.h/ml, tj. 12,4krát vyšší, než u pacientů s normální funkcí jater 

(bosentan: střední hodnota [95% interval spolehlivosti] AUC: 76,1 [9,07-638] ng.h/ml; Ro 48-5033: 

střední hodnota [95% interval spolehlivosti] AUC 8,57 [1,28-57,2] ng.h/ml). I když byl počet 

zařazených pacientů omezený a byla u nich pozorována vysoká variabilita, naznačují tyto údaje, že u 

pacientů se středně závažnou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída B) dochází k výraznému 
zvýšení expozice bosentanu a jeho primárnímu metabolitu Ro 48-5033. 
 

Farmakokinetika bosentanu nebyla u pacientů s Child-Pugh třídou C poruchy funkce jater hodnocena. 

Přípravek Tracleer je u pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce jater, tj. s Child-

Pugh třídou B nebo C, kontraindikován (viz bod 4.3). 
 
Porucha funkce ledvin 

U pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 15 až 30 ml/min) se plazmatické 

koncentrace bosentanu snížily přibližně o 10 %. Plazmatické koncentrace metabolitů bosentanu se 

těchto pacientů zvýšily přibližně dvakrát ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin. U pacientů 

s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná. Neexistuje Specifická klinická zkušenost u 

pacientů podstupujících dialýzu neexistuje. Na základě fyzikálně-chemických vlastností a vysokého 

stupně vazby na proteiny se u bosentanu neočekává, že by se významnou měrou odstranil z cirkulace 
dialýzou (viz bod 4.2). 
 
5.3 

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 
Dvouletá studie kancerogenity u myší prokázala zvýšenou kombinovanou incidenci hepatocelulárních 

adenomů a karcinomů u myších samců, nikoliv však u samic, při plazmatických koncentracích 

přibližně dvakrát až čtyřikrát vyšších než jsou plazmatické koncentrace dosahované při terapeutických 
dávkách u 

lidí. U potkanů vyvolalo perorální podávání bosentanu po dobu dvou let malé, významné 

zvýšení kombinované incidence adenomů a karcinomů folikulárních buněk štítné žlázy u samců, 
nikoliv však u 

samic, při plazmatických koncentracích přibližně devětkrát až čtrnáctkrát vyšších, než 

jsou plazmatické koncentrace dosahované při terapeutické dávce u lidí. Testy genotoxicity byly 

43

 

negativní.

U potkanů byla prokázána mírná nerovnováha hormonů štítné žlázy vyvolaná bosentanem. 

Nicméně se neprokázalo, že by bosentan ovlivňoval funkce štítné žlázy u lidí (tyroxin, TSH.) 
 
Vliv bosentanu na mitochondriální funkce není znám. 
 

Bylo prokázáno, že bosentan je teratogenní u potkanů při plazmatických hladinách vyšších 
1,5 násobek pl

azmatických koncentrací dosahovaných při terapeutické dávce u lidí. Teratogenní 

účinky, včetně malformace hlavy, faciálních oblastí a velkých cév, byly závislé na dávce. Podobné 
typy malformací pozorované u 

jiných antagonistů receptoru ET a u myší s vypnutým genem pro ET 

naznačují, že jde o účinek vlastní této třídě látek. U žen ve fertilním věku musí být přijata příslušná 

preventivní opatření (viz body 4.3, 4.4 a 4.6). 
 

S chronickým podáváním antagonistů endotelinového receptoru hlodavcům je spojován rozvoj 
testikulární tubulární atrofie a zhoršení fertility. 
 

Ve studiích fertility u samců a samic potkanů nebyl při plazmatických koncentracích 21 krát, 
respektive 43 

krát vyšších, než jsou očekávané terapeutické hladiny u lidí, pozorován vliv na počet 

spermií

, motilitu a životnost, ani na pářící schopnost nebo plodnost. Neexistoval ani žádný nežádoucí 

vliv na vývoj implantovaného embrya nebo na implantaci. 
 

Lehce zvýšená incidence testikulární tubulární atrofie byla pozorována u potkanů, kterým byl podáván 
bos

entan perorálně v dávkách 125 mg/kg/den (asi čtyřnásobek maximální doporučené dávky u lidí 

[maximum recommended human dose - MRHD] a nejnižší testovaná dávka) po dobu dvou let, 

nicméně nikoli u dávek až 1500 mg/kg/den (asi 50násobek MRHD) po dobu 6 měsíců. Ve studii 

toxicity na juvenilních potkanech, kde potkani dostávali bosentan od 4. dne po vrhu až do dospělosti, 

byly po odstavení pozorovány snížené absolutní hmotnosti varlat a nadvarlat a snížené počty spermií v 

nadvarlatech. Hladina, při které se nepozorují žádné nežádoucí účinky (NOAEL) byla 21násobkem 
(21 dní po vrhu) a 2,3násobkem (69 dní po vrhu) lidské terapeutické expozice. 
 

Nicméně 21 dní po vrhu nebyly po 7násobku (samci) a 19násobku (samice) lidské terapeutické 

expozice zjištěny žádné účinky na celkový vývoj, růst, smyslové a kognitivní funkce, reprodukční 

schopnosti. V dospělosti (69 dní po vrhu) nebyly žádné účinky bosentanu zjištěny při 1,3násobku 

(samci) a 2,6násobku (samice) terapeutické expozice u dětí s PAH. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1 

Seznam pomocných látek 

 
Mikrokrystalická celulosa 

Hydrogenfosforečnan vápenatý 

Sodná sůl kroskarmelosy 

Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Kyselina vinná 
Ovocné aroma (tutti frutti) 
Aspartam (E951) 

Draselná sůl acesulfamu 
Magnesium-stearát 
 
6.2 

Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 
 
6.3 

Doba použitelnosti 

 
5 roky 
 

44

 

Zbývající části rozdělené dispergovatelné tablety lze uchovávat při teplotě místnosti a musí se použít 

do 7 dnů. 
 
6.4 

Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
6.5 

Druh obalu a obsah balení 

 
Blistry „peel-push” Al/Al obsahující 14 dispergovatelných tablet. 

Krabička obsahuje 56 dispergovatelných tablet  
 
6.6 

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Dispergovatelná tableta je uzavřená v blistru zabezpečeném proti otevření dětmi. 
 

Každou dispergovatelnou tabletu lze rozpustit ve vodě pro přípravu tekutého léku přidáním tablety do 
malého množství vody na lžíci s 

použitím takového množství vody, které postačuje k pokrytí celé 

tablety. Když se tableta úplně rozpustí, podejte tekutinu pacientovi. 
 
Je-

li to třeba, lze dispergovatelnou tabletu dělit lámáním podél rýh vytvořených na jejím povrchu. 

Držte tabletu mezi prostředníkem a ukazovákem na obou stranách rýh, rýhou nahoru, a tabletu 
rozlomte podél rýhy (viz obrázek níže). 

 

Zbývající části rozdělené dispergovatelné tablety lze uchovávat při teplotě místnosti a musí se použít 

do 7 dnů. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/02/220/006 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 15. května 2002 
 
Datum prodloužení: 20. dubna 2012 
 
 

45

 

10. 

DATUM REVIZE TEXTU 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 
 

46

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 

BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 

PŘÍPRAVKU 

 

 

47

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Actelion Manufacturing GmbH 
Emil-Barell-Strasse 7 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 
 
Actelion Pharmaceuticals Belgium NV 
Bedrijvenlaan 1 
2800 Mechelen 
Belgie 
 

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 

propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů 

přípravku, bod 4.2) 

 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv včetně zpráv o potížích s játry o 

bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 
stanoveném v 

čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně 
popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 schválené registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky. 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 
• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 

Konrolovaný distribuční systém 
 

Držitel rozhodnutí o registraci musí dohodnout podrobnosti kontrolovaného distribučního systému 
s kompetentními národními orgány a je povinen zavést takový program podle národních podmínek 
tak, aby zajisti

l, že před předepsáním bude pro všechny zdravotnické odborníky, kteří hodlají 

48

 

přípravek Tracleer předepisovat nebo kteří jej vydávají, k dispozici Souprava předepisujícího 
obsahující následující: 
• 

Informace o přípravku Tracleer 

• 

Informační brožuru pro pacienta /Výstražnou kartu pacienta 

 

Poskytnutá informace o přípravku Tracleer musí obsahovat následující klíčové prvky: 

• 

Ž

e Tracleer je teratogenní pro zvířata. 

U

žívání přípravku Tracleer je kontraindikováno u těhotných žen. 

N

utnost účinné antikoncepce. 

Že existuje interakce s 

hormonálními antikoncepčními prostředky. 

D

oporučují se měsíční těhotenské testy u žen, které mohou otěhotnět. 

• 

Ž

e přípravek Tracleer je hepatotoxický. 

P

řípravek Tracleer se nesmí užívat při středním až závažném poškození jater Child-Pugh 

třídy B nebo C. 

N

utnost provádění testů jaterních funkcí: 

 

před zahájením léčby, 

 

měsíčních intervalech po celou dobu léčby, 

 

2 týdny po jakémkoli zvýšení dávky. 

N

utnost pečlivého sledování funkce jater a úpravy dávky, pokud hladiny stoupají nad 

trojnásobek horního limitu normálu (HLN):  
 

3 a ≤ 5 × HLN: ověřte hladiny a v případě jejich potvrzení snižte denní dávku 

nebo ukončete léčbu a sledujte jaterní funkce alespoň jednou za dva týdny. 

 

5 a ≤ 8 × HLN: ověřte hladiny a v případě jejich potvrzení ukončete léčbu a 

sledujte jaterní funkce alespoň jednou za dva týdny. 
Za výše popsaných okolností, pokud se hladiny vrátí k 

hodnotám před zahájením 

léčby, lze zvážit pokračování v léčbě či opětovné podávání přípravku Tracleer. 

 

> 8 

× HLN nebo kterékoli z 

přidružených klinických symptomů poškození jater: 

Léčbu je třeba ukončit, přičemž o obnovení podávání přípravku Tracleer se 
neuvažuje. 

• 

Ž

e léčba přípravkem Tracleer souvisí s poklesem hemoglobinu. 

N

utnost vyšetření krve: 

 

před zahájením léčby, 

 

měsíčně během prvních 4 měsíců, 

 

poté čtvrtletně. 

• 

Že léčba přípravkem Tracleer může být spojena s poklesem počtu spermií. 

• 

Že současné podávání přípravku Trancleer a cyklosporinu je kontraindikováno 

• 

Že bezpečnostní databáze přípravku Tracleer v indikaci snížení počtu nových vředů na prstech 

pacientů se systémovou sklerózou a probíhajícím vředovým onemocněním prstů je omezená, a 

že se lékařům doporučuje, aby zařadili pacienty do programu dohledu/rejstříku pro další 
zlepšení znalostí o 

tomto přípravku. Tento program dohledu/rejstřík by měl lékaře vést k tomu, 

aby hlásili nežádoucí účinky. 

 
Informace pro pacienty musí obsahovat následující informace:  
• 

Že Tracleer je teratogenní pro zvířata. 

• 

Že těhotné ženy nesmí přípravek Tracleer užívat. 

• 

Že ženy, které mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. 

• 

Že samotné hormonální antikoncepční prostředky nejsou účinné. 

• 

Nutnost pravidelných těhotenských testů. 

• 

Že Tracleer způsobuje pokles hemoglobinu a nutnost pravidelných krevních testů. 

• 

Že Tracleer je hepatotoxický a že je nutné pravidelné sledování jaterních funkcí. 

 
Výstražná karta pacienta: 
• 

Karta má pacientům připomínat, že musí pravidelně podstupovat krevní testy jaterních funkcí. 

49

 

• 

Karta má pacientky informovat, že musí zabránit otěhotnění a že musí zajistit, že budou 

používána účinná antikoncepční opatření. 

 

Registr hlášení vředů prstů (Digital Ulcer Outcome Registry - DUO) 
 

Držitel rozhodnutí o registraci vytvoří program dohledu/registr pro sběr informací o demografii, 

bezpečnosti a výsledku dat pacientů se systémovou sklerózou a probíhajícím vředovým onemocněním 

prstů, kterým byl předepsán Tracleer ke snížení množství nových vředů na prstech. Údaje, které se 

mají shromažďovat, musí odsouhlasit CHMP. Podrobnosti o řízení programu dohledu/registru pro 
sledování musí být odsouhlaseny s náro

dními kompetentními autoritami každého členského státu.  

 
• 

Povinnost vykonávat poregistrační opatření 

 
Popis 
 

Termín 
 

Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS):  

Registr hlášení vředů prstů (DUO): multicentrický, prospektivní, observační, 
neint

ervenčný program ke sledování dodržování požadavků SmPC na jaterní a 

těhotenské testy. 

Roční cyklus 

předkládání 

společně 
s PSUR 
 

Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti (PASS):  
Studie AC-052-516: Charakteristiky choroby a výsledky plicní arteriální 
hypertenze u 

dětí a dospívajících v reálném klinickém prostředí za účelem zajištění 

dalších informací o 

dlouhodobé bezpečnosti a výsledcích u pediatrických pacientů 

PAH (Systematický přehled prospektivních observačních registrů).  

 

Cyklus 
předkládání 
j

ednou za tři 

roky  

 

 
 

50

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

51

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

52

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

KRABIČKA SE 14, 56 A 112 TABLETAMI 
 

KRABIČKA/BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 
 
bosentanum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 62,5 mg (jako bosentanum monohydricum) 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 potahovaných tablet  
56 potahovaných tablet  
112 potahovaných tablet  
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uc

hovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
 

53

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/02/220/001 
EU/1/02/220/002 
EU/1/02/220/003 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.:  
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Tracleer 62,5 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD  

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

54

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

KRABIČKA S 56 A 112 TABLETAMI 
 

KRABIČKA/BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 125 mg potahované tablety 
 
bosentanum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako bosentanum monohydricum) 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet  
112 potahovaných tablet  
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

55

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
 
 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/02/220/004 
EU/1/02/220/005 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.:  
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

I

NFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Tracleer 125 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD  

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

56

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

KRABIČKA S 56 TABLETAMI 
 

KRABIČKA/BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 32 mg dispergovatelné tablety  
 
bosentanum 
 
 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna dispergovatelná tableta obsahuje bosentanum 32 mg (jako bosentanum monohydricum) 
 
 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Aspartam (E951), pro další informaci viz příbalová informace. 

Aspartam (E951) může být nebezpečný pro osoby s fenylketonurií. 
 
 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 dispergovatelných tablet (14 x 4) 
 
 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 

8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. 
 

57

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 

12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 
EU/1/02/220/006 
 
 

13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 
 
 

14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 

15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 

16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Tracleer 32 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD  

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

58

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 

KRABIČKA S 56 TABLETAMI 
 
KRA

BIČKA A ŠTÍTEK LAHVIČKY /LAHVIČKY 

 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 62,5 mg potahované tablety 
 
bosentanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna 

potahovaná tableta obsahuje 62,5 mg bosentanum (ve formě monohydrátu) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet  
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Nepolykejte vysoušedlo. 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 

Spotřebujte do 30 dnů po prvním otevření. 
 

Datum otevření: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

59

 

10. 

ZVLÁŠ

TNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/02/220/007 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Tracleer 62,5 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD  

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

60

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 

KRABIČKA S 56 TABLETAMI 
 

KRABIČKA A ŠTÍTEK LAHVIČKY /LAHVIČKY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 125 mg potahované tablety 
 
bosentanum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna 

potahovaná tableta obsahuje 125 mg bosentanum (ve formě monohydrátu) 

 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
56 potahovaných tablet  
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Perorální podání 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
Nepolykejte vysoušedlo. 
 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP{MM/RRRR} 

Spotřebujte do 30 dnů po prvním otevření. 
 

Datum otevření: 
 
 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
 

61

 

10. 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11. 

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL 
Velká Británie 
 
 
12. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

 
EU/1/02/220/008 
 
 
13. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 
 
 
14. 

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 
 
15. 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 
 
16. 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 
Tracleer 125 mg 
 
 
17. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD  

 
2D 

čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 
 
18. 

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 
PC: 
SN: 
NN: 
 
 

62

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 62,5 mg tablety 
 
bosentanum 
 
 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion 
 
 

3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 
 
 

5. 

JINÉ 

 
 

63

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 125 mg tablety 
 
bosentanum 
 
 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion 
 
 

3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 
 
 

5. 

JINÉ 

 
 

64

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 

 
 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tracleer 32 mg dispergovatelné tablety  
 
bosentanum 
 
 

2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Actelion 
 
 

3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP {MM/RRRR} 
 
 

4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š. 
 
 

5. 

JINÉ 

 
 
 

65

 

((Přední obal)) 
 

Důležitá bezpečnostní výstraha pro pacienty užívající  

přípravek Tracleer (bosentan) 

Tato karta obsahuje důležité informace o přípravku Tracleer, přečtěte si, 

prosím, tuto kartu pečlivě dříve, než zahájíte léčbu přípravkem Tracleer 
 
Vaše jméno:___________________________________________________ 
 

Předepisující lékař: _________________________________________ 
 

Pokud máte dotazy týkající se přípravku Tracleer, zeptejte se svého lékaře. 
Actelion Registration Ltd 

((Zadní obal)) 
Antikoncepce 

Užíváte v sou

časné době antikoncepční prostředky? 

 Ano         Ne 

Pokud Ano vyjmenujte je zde: 

 

............................................................................... 

 

............................................................................... 

 

Doneste t

uto kartu svému lékaři nebo gynekologovi při své příští návštěvě a 

ten Vám bude schopen poradit ohledně potřeby používání doplňkových či 

alternativních způsobů antikoncepce. 

((Vnitřní strana 1)) 

Pokud jste žena v 

reprodukčním věku, přečtěte si, prosím, pečlivě tuto stránku 

 

Těhotenství 

Tracleer může poškodit vývoj plodu. Proto nesmíte Tracleer užívat, jste-li těhotná, a během 

užívání přípravku Tracleer nesmíte otěhotnět. 
 

Navíc, pokud se léčíte na plicní hypertenzní chorobu, může otěhotnění závažně zhoršit 

příznaky Vašeho onemocnění. Máte-li podezření, že jste otěhotněla, sdělte to svému lékaři či 
gynekologovi. 
 
Antikoncepce 
Hormonální – 

jako je perorální antikoncepce neboli antikoncepční pilulky, hormonální injekce, 

implantáty nebo antikoncepční náplasti proti otěhotnění u žen užívajících přípravek Tracleer 

spolehlivě nechrání. Navíc ke kterémukoliv z těchto typů hormonální antikoncepce musíte 
používat bariérovou antikoncepci - jako je kondom, vaginální pesar nebo vaginální houba. 

Určitě všechny možné otázky proberte se svým lékařem nebo gynekologem: vyplňte 

podrobnosti na zadní straně této karty a při příští návštěvě lékaře nebo gynekologa vezměte 
kartu sebou. 
 

Před zahájením léčby přípravkem Tracleer a v průběhu léčby každý měsíc si musíte udělat 

těhotenský test, dokonce i když si myslíte, že nejste těhotná. 
 

Datum prvního měsíčního testu: 

((Vnitřní strana 2)) 
Krevní testy jaterních funkcí 
 

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající přípravek Tracleer vykazují 

abnormální výsledky testů jaterních funkcí. V průběhu léčby přípravkem 

Tracleer Váš lékař zařídí pravidelné krevní testy, aby zjistil změny funkce 
jater. 
 

Nezapomeňte si nechat udělat jaterní testy každý měsíc. 

Po zvýšení dávky se uskuteční doplňkový test po dvou týdnech. 
 

Datum prvního měsíčního testu: ............................................................ 

Váš měsíční rozpis krevních jaterních testů 

 
 Leden ______ 

 

 Kvě

ten ______ 

 

 Zá

í _____ 

 
 Únor ______ 

 

 erven ______ 

 

 íjen _____ 

 
 B

ezen ______ 

 

 ervenec ______   Listopad ____ 

 
 Duben ______ 

 

 Srpen ______ 

 

 Prosinec _____ 

 

VÝSTRAŽNÁ KARTA PACIENTA 

66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

67 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tracleer 62,5 mg potahované tablety 

Bosentanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li případně jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

3. 

Jak se Tracleer užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak uchovávat Tracleer 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

 

Tablety přípravku Tracleer obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný 
endotelin-1 (ET-

1), který způsobuje zužování krevních cév. Proto Tracleer vyvolává rozšíření 

krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů”. 
 
Tracleer se používá k 

léčbě  

• 

Plicní arteriální hypertenze 

(PAH): PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením 

krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v cévách (tepnách), které 

přivádějí krev od srdce k plícím. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může 

dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Tracleer rozšiřuje plicní tepny a 

tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se 

příznaky. 

 

Tracleer se používá k léčbě pacientů s PAH, kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové 
kapacity (schopnosti 

podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: 

třída III” zahrnuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s 

PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je Tracleer 
indikován, jsou:  
• 

primární (bez známé příčiny nebo dědičná);  

• 

způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje 

nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány); 

• 

způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují 

nenormální průtok krve srdcem a plícemi. 

 
• 

Vředů na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů se stavem 

zvaným sklerodermie. Tracleer snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech. 

 
 

68 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

 
Neužívejte Tracleer: 
• 

pokud jste alergický(á) na bosentan 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6) 

• 

pokud máte problémy s játry (

zeptejte se svého lékaře) 

• 

pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou 

antikoncepční metodu. Prosím, přečtěte si informaci v části „Antikoncepce” a Další léčivé 

přípravky a Tracleer” 

• 

pokud užíváte cyklosporin A 

(léčivo používané po transplantaci nebo k léčbě lupénky) 

 
Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z 

těchto skutečností, sdělte to svému lékaři. 

 

Upozornění a opatření 

Vyšetření, která provede lékař před léčbou 

• 

krevní test k vyšetření jaterních funkcí 

• 

krevní test ke sledování chudokrevnosti (nízký hemoglobin) 

• 

těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět 

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající Tracleer mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a 
chudokrevnost (nízký hemoglobin).  
 

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby 

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Tracleer pravidelné provádění krevních testů pro ověření 

změn funkce jater a hladiny hemoglobinu. 
 

Ohledně všech těchto testů také, prosím, sledujte Výstražnou kartu (najdete ji uvnitř balení tablet 

přípravku Tracleer). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku 

Tracleer. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na 

toto datum svého lékaře) do Výstražné karty, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího 
testu. 
 

Krevní testy pro zjištění funkce jater 

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Tracleer. Při zvýšení dávky se po dvou 
týdnech provede test navíc.  
 
Krevní testy na chudokrevnost 
Budou 

se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože 

pacienti 

užívající přípravek Tracleer mohou být postiženi chudokrevností.  

 

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby 

přípravkem Tracleer a provést další testy k vyšetření příčiny. 
 

Děti a dospívající 

Nedoporučuje se používat přípravek Tracleer u dětských pacientů se systémovou sklerózou a 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Viz také bod 3. Jak se Tracleer užívá. 
 

Další léčivé přípravky a Tracleer 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité, abyste 

svému lékaři sdělil/a, zda užíváte: 

• 

cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat 

současně s přípravkem Tracleer, 

• 

sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto přípravky se 

nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer, 

69 

 

• 

glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy), flukonazol a 
ketokonazol (k 

léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto 

přípravky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer, 

• 

další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Tracleer může vyžadovat 
zvláštní sledování, 

• 

hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, 

pokud užíváte přípravek Tracleer. Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku Tracleer naleznete 

Výstražnou kartu, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob 
antikoncepce, který je pro Vás vhodný, 

• 

jiné léky k 

léčbě plicní hypertenze: sildenafil a tadalafil, 

• 

warfarin (

léčivý přípravek snižující srážlivost krve), 

• 

simvastatin (používá se k 

léčbě vysoké hladiny cholesterolu). 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tracleer nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek 
Tra

cleer však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě a ovlivnit 

Vaš

e vidění a schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Tracleer 

závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Ženy v 

reprodukčním věku 

NEUŽÍVEJTE Tracleer, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 
 

Těhotenské testy 

Tracleer může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, 
která 

může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a 

pravidelně během užívání přípravku Tracleer.  
 
Antikoncepce 

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Tracleer spolehlivý 

způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání 

přípravku Tracleer. Tracleer může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například 
ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální 

antikoncepci, musíte též používat barierový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu 
nebo Váš partner musí též používat kondom). V 

balení tablet přípravku Tracleer naleznete Výstražnou 

kartu. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl 

zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Tracleer a jste 

ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět měsíčně těhotenské testy. 
 
Pokud 

otěhotníte při užívání přípravku Tracleer nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, 

sdělte to ihned svému lékaři. 
 
Kojení 

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám 

předepsán Tracleer, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka. 
 
Plodnost 

Pokud jste muž užívající přípravek Tracleer, je možné, že tento lék může snížit počet Vašich spermií. 

Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké 

otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem. 
 
3. 

Jak se Tracleer užívá 

 

Léčba přípravkem Tracleer má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní 
arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tent

o přípravek přesně podle pokynů 

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

70 

 

 

Přípravek Tracleer s jídlem a pitím 

Přípravek Tracleer lze užívat s jídlem nebo nalačno. 
 

Doporučená dávka 
 

Dospělí 

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po 

dobu prvních 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125 mg tablety dvakrát denně 

závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Tracleer reagujete. 

 

Děti a dospívající  

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 rok a starších se léčba 

přípravkem Tracleer obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a 

večer). Lékař Vám doporučí, jakou dávku máte brát. 
 

Upozorňujeme, že přípravek Tracleer je k dispozici také ve formě dispergovatelných (rozpustných) 
tablet o síle 32 

mg, které mohou usnadnit správné dávkování u dětí a pacientů s nízkou tělesnou 

hmotností nebo u těch, kteří mají problém s polykáním potahovaných tablet. 
 
Pokud 

máte pocit, že je účinek přípravku Tracleer příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, 

aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku. 
 
Jak se Tracleer užívá 

Tablety se musí zapíjet vodou (ráno a večer). Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tracleer, než jste měl(a) 

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tracleer 

Pokud si zapomenete vzít přípravek Tracleer, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom 

pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou tabletu. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tracleer 

Náhlé ukončení léčby přípravkem Tracleer může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání 

přípravku Tracleer, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik 

dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a). 
 
Máte-

li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Tracleer jsou: 

• 

Abnormální 

funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob 

• 

Chudokrevnost (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. 

Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi. 

Během léčby přípravkem Tracleer budou sledovány hodnoty Vašich jaterních a krevních testů (viz 
bod 

2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař. 

 

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují: 

• 

pocit na zvracení 

71 

 

• 

zvracení 

• 

horečku (vysokou teplotu) 

• 

bolest žaludku (břicha) 

• 

žloutenku (z

ežloutnutí kůže nebo bělma očí) 

• 

tmavé zbarvení moče 

• 

svědění kůže 

• 

netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)  

• 

příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou) 

 
Pokud si všimnete kteréhokoli z 

těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

Další nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
 
• 

Bolest hlavy 

• 

Otok (otok nohou a kotníků a jiné známky zadržování tekutin) 

 

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
 
• 

Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže 

• 

Reakce z 

přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky) 

• 

Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu) 

• 

Průjem 

• 

Synkopa (mdloby) 

• 

Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce) 

• 

Nízký krevní tlak  

• 

Nosní kongesce (ucpaný nos) 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
 
• 

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) 

• 

Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek) 

• 

Zvýšené hodnoty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater), včetně možného zhoršení 
skryté hepatitidy, a/nebo ž

loutenkou (zežloutnutím kůže a bělma očí) 

 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 
 
• 

Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo 
v krku) 

• 

Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater) 

 

Kromě toho bylo hlášeno rozmazané vidění, četnost není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů 

určit). 
 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 

U dětí užívajících přípravek Tracleer byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 
Hlášen

í nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k zís

kání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

72 

 

 
 
5. 

Jak uchovávat Tracleer 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za 
„EXP”. 
Bílé polyetyleno

vé lahvičky: použijte do 30 dnů po prvním otevření. 

 
Blistry PVC/PE/PVDC/hliník: 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

Bílé lavičky z polyetylenu o vysoké hustotě: 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje přípravek Tracleer 
 

Tracleer 62,5 mg potahované tablety: 

Léčivou látkou je bosentanum ve formě bosentanum 

monohydricum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 62,5 

mg (ve formě bosentanum 

monohydricum). 

Dalšími složkami 

jádru tablety jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, sodná sůl 

karboxymethylškrobu, povidon, glycerol-dibehenát a magnesium-stearát. Potah tablety 

obsahuje hypromelózu, triacetin, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), 

červený oxid železitý (E172) a ethylcelulózu. 

 
Jak Tracleer vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Přípravek Tracleer 62,5 mg potahované tablety jsou oranžově-bílé, kulaté potahované tablety 
s popisem “62,5” 

na jedné straně.  

 
Blistry PVC/PE/PVDC/Al obsahující 14 potahovaných tablet. 

Krabička obsahuje 14, 56 nebo 

112 potahovaných tablet (Tracleer 62,5 mg potahované tablety). 
 

Bílé lahvičky z polyetylenu o vysoké hustotě se silikagelem jako vysoušedlem, obsahující 56 

potahovaných tablet. Krabičky obsahují 56 potahovaných tablet (Tracleer 62,5 mg potahované 
tablety). 
Nepolykejte vysoušedlo. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
 

73 

 

Výrobce  
Actelion Manufacturing GmbH 
Emil-Barell-Strasse 7 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 
 
Actelion Pharmaceuticals Belgium NV 
Bedrijvenlaan 1 
2800 Mechelen 
Belgie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
België/Belgique/Belgien  
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Lietuva 
UAB ALGOL PHARMA 
Tel: +370 37 40 86 81 
 

България 

Аквахим AД 

Teл.: +359 2 807 50 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Česká republika 
Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Magyarország 
Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. 
Tel+36-1-413-3270 
 

Danmark 
Actelion Danmark, 
Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Sverige 
Tlf: +45 3694 45 95 
 

Malta 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

Deutschland 
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH 
Tel: +49 761 45 64 0 
 

Nederland 
Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. 
Tel: +31 (0)348 435950 
 

Eesti 
Algol Pharma OÜ 
Tel: +372 605 6014 
 

Norge 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Norge 
Tlf: +47 2248 0370 
 

Ελλάδα 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00 
 

Österreich 
Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH 
Tel: +43 1 505 4527 
 

España 
Actelion Pharmaceuticals España S.L.  
Tel: +34 93 366 43 99 
 

Polska 
Actelion Pharma Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 (22) 262 31 00 
 

France 
Actelion Pharmaceuticals France SAS  
Tél: +33 1 58 62 32 32 

Portugal 
Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda. 
Tel: +351 21 358 6120 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 2303 446 
 

România 
Geneva Romfarm International SRL 
Tel: +40 (021) 231 3561 
 

74 

 

Ireland 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

Slovenija 
Medis d.o.o. 
Tel: +386-(0)1 589 69 00 
 

 
Ísland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB 
Sími: +46 8 544 982 50 
 

 
Slovenská republika 
Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Italia 
Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l. 
Tel: +39 0542 64 87 40 
 

Suomi/Finland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Finland 
Puh/Tel: +358 9 2510 7720 
 

Κύπρος 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00 
 

Sverige 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB 
Tel: +46 8 544 982 50 
 

Latvija 
Algol Pharma SIA 
Tel: +371 6761 9365 
 

United Kingdom 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd 
Tel: +44 208 987 3333 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 

75 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tracleer 125 mg potahované tablety 

Bosentanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li případně jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás 

vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. 

 
 
Co naleznete v 

této příbalové informaci  

1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

3. 

Jak se Tracleer užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak uchovávat Tracleer 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

 

Tablety přípravku Tracleer obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný 
endotelin-1 (ET-

1), který způsobuje zužování krevních cév. Proto Tracleer vyvolává rozšíření 

krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů”. 
 
Tracleer se používá k 

léčbě  

• 

Plicní arteriální hypertenze 

(PAH): PAH je onemocnění vyznačující se závažným zúžením 

krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v cévách (tepnách), které 

přivádějí krev od srdce k plícím. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může 

dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Tracleer rozšiřuje plicní tepny a 

tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se 

příznaky. 

 
Tracleer se použív

á k léčbě pacientů s PAH, kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové 

kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: 

třída III” zahrnuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s 

PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je Tracleer 
indikován, jsou:  
• 

primární (bez známé příčiny nebo dědičná);  

• 

způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje 

nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány); 

• 

způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují 

nenormální průtok krve srdcem a plícemi. 

 
• 

Vředů na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů se stavem 

zvaným sklerodermie. Tracleer snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech. 

 
 

76 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

 
Neužívejte Tracleer: 
• 

pokud jste alergický(á) na bosentan 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6) 

• 

pokud máte problémy s játry 

(zeptejte se svého lékaře) 

• 

pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou 

antikoncepční metodu. Prosím, přečtěte si informaci v části „Antikoncepce” a Další léčivé 

přípravky aTracleer” 

• 

pokud užíváte cyklosporin A 

(léčivo používané po transplantaci nebo k léčbě lupénky) 

 
Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z 

těchto skutečností, sdělte to svému lékaři. 

 

Upozornění a opatření 
Vyše

tření, která provede lékař před léčbou 

• 

krevní test k vyšetření jaterních funkcí 

• 

krevní test ke sledování chudokrevnosti (nízký hemoglobin) 

• 

těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět 

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající Tracleer mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a 
chudokrevnost (nízký hemoglobin).  
 

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby 

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Tracleer pravidelné provádění krevních testů pro ověření 

změn funkce jater a hladiny hemoglobinu. 
 

Ohledně všech těchto testů také, prosím, sledujte Výstražnou kartu (najdete ji uvnitř balení tablet 

přípravku Tracleer). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku 

Tracleer. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na 

toto datum svého lékaře) do Výstražné karty, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího 
testu. 
 

Krevní testy pro zjištění funkce jater 

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Tracleer. Při zvýšení dávky se po dvou 
týdnech provede test navíc.  
 
Krevní testy na chudokrevnost 

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože 
pacienti 

užívající přípravek Tracleer mohou být postiženi chudokrevností.  

 

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby 

přípravkem Tracleer a provést další testy k vyšetření příčiny.  
 

Děti a dospívající 

Nedoporučuje se používat přípravek Tracleer u dětských pacientů se systémovou sklerózou a 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Viz také bod 3. Jak se Tracleer užívá. 
 

Další léčivé přípravky a Tracleer 

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité, abyste 

svému lékaři sdělil/a, zda užíváte: 

• 

cyklosporin A (lék užívaný po transplantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat 

současně s přípravkem Tracleer, 

• 

sirolimus nebo 

takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto přípravky se 

nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer, 

77 

 

• 

glibenklamid (lék užívaný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy), flukonazol a 
ketokonazol (k 

léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto 

přípravky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer,  

• 

další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Tracleer může vyžadovat 
zvláštní sledování, 

• 

hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, 

pokud užíváte přípravek Tracleer. Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku Tracleer naleznete 

Výstražnou kartu, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob 
antikoncepce, který je pro Vás vhodný,  
• 

jiné léky k 

léčbě plicní hypertenze: sildenafil a tadalafil, 

• 

warfarin (

léčivý přípravek snižující srážlivost krve), 

• 

simvastatin (používá se k 

léčbě vysoké hladiny cholesterolu). 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tracleer nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek 

Tracleer však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě a ovlivnit 
Vaše 

vidění a schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Tracleer 

závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Ženy v 

reprodukčním věku  

NEUŽÍVEJTE Tracleer, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 
 

Těhotenské testy 

Tracleer může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, 

která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a 

pravidelně během užívání přípravku Tracleer.  
 
Antikoncepce 
Po

kud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Tracleer spolehlivý 

způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání 

přípravku Tracleer. Tracleer může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například 
ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální 

antikoncepci, musíte též používat barierový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu 
nebo Váš partner musí též používat kondom). V 

balení tablet přípravku Tracleer naleznete Výstražnou 

kartu. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl 

zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Tracleer a jste 

ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět měsíčně těhotenské testy. 
 

Pokud otěhotníte při užívání přípravku Tracleer nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, 

sdělte to ihned svému lékaři. 
 
Kojení 

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám 

předepsán Tracleer, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka. 
 
Plodnost 

Pokud jste muž užívající přípravek Tracleer, je možné, že tento lék může snížit počet Vašich spermií. 

Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké 

otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem. 
 
 
3. 

Jak se Tracleer užívá 

 

Léčba přípravkem Tracleer má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní 

arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů 

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

78 

 

 

Přípravek Tracleer s jídlem a pitím 

Přípravek Tracleer lze užívat s jídlem nebo nalačno. 
 

Doporučená dávka 
 

Dospělí 

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po 
dobu prvních 4 

týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125 mg tablety dvakrát denně 

závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Tracleer reagujete. 

 

Děti a dospívající 

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 rok a starších se léčba 

přípravkem Tracleer obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a 

večer). Lékař Vám doporučí, jakou dávku máte brát. 
 

Upozorňujeme, že přípravek Tracleer je k dispozici také ve formě dispergovatelných (rozpustných) 
tablet o síle 32 

mg, které mohou usnadnit správné dávkování u dětí a pacientů s nízkou tělesnou 

hmotností nebo u těch, kteří mají problém s polykáním potahovaných tablet. 
 

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Tracleer příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, 

aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku. 
 
Jak se Tracleer užívá 

Tablety se musí zapíjet vodou (ráno a večer). Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tracleer, než jste měl(a) 

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tracleer 

Pokud si zapomenete vzít přípravek Tracleer, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom 

pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou tabletu. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tracleer 

Náhlé ukončení léčby přípravkem Tracleer může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání 

přípravku Tracleer, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik 

dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a). 
 
Máte-

li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Tracleer jsou: 

• 

Abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob 

• 

Chudokrevnost (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. 

Chudokrevn

ost může někdy vyžadovat krevní transfuzi. 

Během léčby přípravkem Tracleer budou sledovány hodnoty Vašich jaterních a krevních testů (viz 
bod 

2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař. 

 

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují: 

79 

 

• 

pocit na zvracení 

• 

zvracení 

• 

horečku (vysokou teplotu) 

• 

bolest žaludku (břicha) 

• 

žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí) 

• 

tmavé zbarvení moče 

• 

svědění kůže 

• 

netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)  

• 

příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou) 

 
Pokud si všimnete kteréhokoli z 

těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. 

 

Další nežádoucí účinky: 
 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
 
• 

Bolest hlavy 

• 

Otok (otok nohou a kotníků a jiné známky zadržování tekutin) 

 

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
 
• 

Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže 

• 

Reakce z 

přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky) 

• 

Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu) 

• 

Průjem 

• 

Synkopa (mdloby) 

• 

Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce) 

• 

Nízký krevní tlak  

• 

Nosní kongesce (ucpaný nos) 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
 
• 

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) 

• 

Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek) 

• 

Zvýšené hodno

ty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater), včetně možného zhoršení 

skryté hepatitidy, a/nebo žloutenkou (zežloutnutím kůže a bělma očí) 

 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 
 
• 

Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo 
v krku) 

• 

Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater) 

 

Kromě toho bylo hlášeno rozmazané vidění, četnost není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů 

určit). 
 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 

U dětí užívajících přípravek Tracleer byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 
 

80 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak uchovávat Tracleer 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte t

ento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za 

„EXP”. 

Bílé polyetylenové lahvičky: použijte do 30 dnů po prvním otevření. 
 
Blistry PVC/PE/PVDC/hliník: 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

Bílé lavičky z polyetylenu o vysoké hustotě: 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje přípravek Tracleer 
 

Tracleer 125 mg potahované tablety: 

Léčivou látkou je bosentanum ve formě bosentanum 

monohydricum. Jedna tableta obsahuje bosentanum 125 

mg (ve formě bosentanum 

monohydricum). 

Dalšími složkami 

jádru tablety jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, sodná sůl 

karboxymethylškrobu, povidon, glycerol-dibehenát a magnesium-stearát. Potah tablety 

obsahuje hypromelózu, triacetin, mastek, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), 

červený oxid železitý (E172) a ethylcelulózu. 

 
 
Jak Tracleer vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Přípravek Tracleer 125 mg potahované tablety jsou oranžově-bílé, oválné potahované tablety 
s popisem “125” 

na jedné straně. 

 
Blistry PVC/PE/PVDC/Al obsahující 14 potahovaných tablet. 

Krabička obsahuje 56 nebo 

112 potahovaných tablet. (Tracleer 125 mg potahované tablety). 
 

Bílé lahvičky z polyetylenu o vysoké hustotě se silikagelem jako vysoušedlem, obsahující 56 

potahovaných tablet. Krabičky obsahují 56 potahovaných tablet (Tracleer 125 mg potahované tablety). 
Nepolykejte vysoušedlo. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 

81 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
Výrobce 
Actelion Manufacturing GmbH 
Emil-Barell-Strasse 7 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 
 
Actelion Pharmaceuticals Belgium NV 
Bedrijvenlaan 1 
2800 Mechelen 
Belgie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
België/Belgique/Belgien  
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Lietuva 
UAB ALGOL PHARMA 
Tel: +370 37 40 86 81 
 

България 

Аквахим AД 

Teл.: +359 2 807 50 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Česká republika 
Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Magyarország 
Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. 
Tel: + 36-1-413-3270 
 

Danmark 
Actelion Danmark, 
Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Sverige 
Tlf: +45 3694 45 95 
 

Malta 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

Deutschland 
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH 
Tel: +49 761 45 64 0 
 

Nederland 
Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. 
Tel: +31 (0)348 435950 
 

Eesti 
Algol Pharma OÜ 
Tel: +372 605 6014 
 

Norge 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Norge 
Tlf: +47 2248 0370 
 

Ελλάδα 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00 
 

Österreich 
Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH 
Tel: +43 1 505 4527 
 

España 
Actelion Pharmaceuticals España S.L. 
Tel: +34 93 366 43 99 
 

Polska 
Actelion Pharma Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 (22) 262 31 00 
 

82 

 

France 
Actelion Pharmaceuticals France SAS  
Tél: +33 1 58 62 32 32 

Portugal 
Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda. 
Tel: +351 21 358 6120 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 2303 446 
 

România 
Geneva Romfarm International SRL 
Tel: +40 (021) 231 3561 
 

Ireland 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

Slovenija 
Medis d.o.o. 
Tel: +386-(0)1 589 69 00 
 

Ísland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB 
Sími: +46 8 544 982 50 
 

Slovenská republika 
Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Italia 
Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l. 
Tel: +39 0542 64 87 40 
 

Suomi/Finland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Finland 
Puh/Tel: +358 9 2510 7720 
 

Κύπρος 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00  
 

Sverige 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB  
Tel: +46 8 544 982 50 
 

Latvija 
Algol Pharma SIA 
Tel: +371 6761 9365 
 

United Kingdom 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd 
Tel: +44 208 987 3333 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 

83 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tracleer 32 mg dispergovatelné tablety 

Bosentanum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás 

důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-

li případně jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-

li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

této příbalové informaci. 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

3. 

Jak se Tracleer užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak uchovávat Tracleer 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Tracleer a k 

čemu se používá 

 

Tablety přípravku Tracleer obsahují bosentan. Ten blokuje přirozeně se vyskytující hormon nazývaný 
endotelin-1 (ET-

1), který způsobuje zužování krevních cév. Proto Tracleer vyvolává rozšíření 

krevních cév a patří ke skupině léků zvaných „antagonisté endothelinových receptorů”. 
 
Tracleer se používá k 

léčbě  

• 

Plicní arteriální hypertenze (PAH): PAH je 

onemocnění vyznačující se závažným zúžením 

krevních cév v plicích, což má za následek vysoký krevní tlak v cévách (tepnách), které 

přivádějí krev od srdce k plícím. Tento tlak snižuje množství kyslíku, který se v plicích může 

dostat do krve, což způsobuje větší obtížnost fyzické aktivity. Tracleer rozšiřuje plicní tepny a 

tím srdci usnadňuje čerpání krve těmito tepnami. Tím se snižuje krevní tlak a zmírňují se 

příznaky. 

 

Tracleer se používá k léčbě pacientů s PAH, kteří jsou zařazeni do třídy III, ke zlepšení zátěžové 

kapacity (schopnosti podávat fyzický výkon) a příznaků. “Třída” označuje závažnost onemocnění: 

třída III” zahrnuje výrazné omezení fyzické aktivity. Určitá zlepšení byla zaznamenána i u pacientů s 

PAH třídy II. “Třída II” zahrnuje mírné omezení fyzické aktivity. Typy PAH, při kterých je Tracleer 
indikován, jsou:  
• 

primární (bez 

známé příčiny nebo dědičná);  

• 

způsobená sklerodermií (také nazývaná systémová skleróza, onemocnění, které se vyznačuje 

nenormálním růstem pojivové tkáně, která je oporou pro kůži a jiné orgány); 

• 

způsobená vrozenými srdečními vadami se zkraty (abnormálními propojeními), které způsobují 

nenormální průtok krve srdcem a plícemi. 

 
• 

Vředů na prstech: (boláky na prstech na rukou a na nohou) u dospělých pacientů se stavem 

zvaným sklerodermie. Tracleer snižuje počet nově vzniklých vředů na prstech. 

 

84 

 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tracleer užívat 

 
Neužívejte Tracleer: 
• 

pokud jste alergický(á) na bosentan 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v 

bodě 6) 

• 

pokud máte problémy s játry 

(zeptejte se svého lékaře) 

• 

pokud jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět, protože nepoužíváte spolehlivou 

antikoncepční metodu. Prosím, přečtěte si informaci v části „Antikoncepce” a Další léčivé 

přípravky aTracleer” 

• 

pokud užíváte cyklosporin A 

(léčivo používané po transplantaci nebo k léčbě lupénky) 

 
Pokud se na Vás vztahuje kterákoli z 

těchto skutečností, sdělte to svému lékaři. 

 

Upozornění a opatření 

Vyšetření, která provede lékař před léčbou 

• 

krevní test k vyšetření jaterních funkcí 

• 

krevní test ke sledování chudokrevnosti (nízký hemoglobin) 

• 

těhotenský test, pokud jste žena, která může otěhotnět 

Bylo zjištěno, že někteří pacienti užívající Tracleer mají abnormální výsledky testů jaterních funkcí a 
chudokrevnost (nízký hemoglobin).  
 

Vyšetření, která bude lékař provádět během léčby 

Váš lékař zajistí během léčby přípravkem Tracleer pravidelné provádění krevních testů pro ověření 

změn funkce jater a hladiny hemoglobinu. 
 

Ohledně všech těchto testů také, prosím, sledujte Výstražnou kartu (najdete ji uvnitř balení tablet 

přípravku Tracleer). Pravidelné provádění těchto testů je důležité po celou dobu užívání přípravku 

Tracleer. Doporučujeme Vám zapsat si datum posledního a také datum příštího testu (zeptejte se na 

toto datum svého lékaře) do Výstražné karty, což Vám usnadní si zapamatovat den provedení dalšího 
testu. 
 

Krevní testy pro zjištění funkce jater 

Budou se provádět každý měsíc po dobu léčby přípravkem Tracleer. Při zvýšení dávky se po dvou 
týdnech provede test navíc.  
 
Krevní testy na chudokrevnost 

Budou se provádět každý měsíc po dobu prvních 4 měsíců léčby, poté každé tři měsíce, protože 

pacienti užívající přípravek Tracleer mohou být postiženi chudokrevností.  
 

Pokud jsou tyto výsledky abnormální, může lékař rozhodnout o snížení dávky nebo zastavení léčby 

přípravkem Tracleer a provést další testy k vyšetření příčiny. 
 

Děti a dospívající 

Nedoporučuje se používat přípravek Tracleer u dětských pacientů se systémovou sklerózou a 

probíhajícím vředovým onemocněním prstů. Viz také bod 3. Jak se Tracleer užívá. 
 

Další léčivé přípravky a Tracleer 
Prosím, informujte 

svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a 

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité, abyste 

svému lékaři sdělil/a, zda užíváte: 

• 

cyklosporin A (lék užívaný po transp

lantacích a při léčbě lupénky), který se nesmí užívat 

současně s přípravkem Tracleer, 

• 

sirolimus nebo takrolimus, léky, které se užívají po transplantacích, protože tyto přípravky se 

nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer, 

85 

 

• 

glibenklamid (lék užív

aný při cukrovce), rifampicin (k léčbě tuberkulózy), flukonazol a 

ketokonazol (k 

léčbě plísňových onemocnění), nevirapin (lék k léčbě HIV), protože tyto 

přípravky se nedoporučuje užívat současně s přípravkem Tracleer, 

• 

další léky k léčbě infekce HIV, jejichž současné užívání s přípravkem Tracleer může vyžadovat 
zvláštní sledování, 

• 

hormonální antikoncepční přípravky, protože nejsou účinné jako jediný způsob antikoncepce, 

pokud užíváte přípravek Tracleer. Uvnitř Vašeho balení tablet přípravku Tracleer naleznete 

Výstražnou kartu, kterou si musíte pečlivě přečíst. Váš lékař a/nebo gynekolog určí způsob 
antikoncepce, který je pro Vás vhodný, 
• 

jiné léky k 

léčbě plicní hypertenze: sildenafil a tadalafil, 

• 

warfarin (

léčivý přípravek snižující srážlivost krve), 

• 

simvastatin (používá se k 

léčbě vysoké hladiny cholesterolu). 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 

Tracleer nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek 

Tracleer však může způsobit hypotenzi (nízký krevní tlak), která může vyvolat pocit závratě a ovlivnit 
Vaše 

vidění a schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud tedy máte při užívání přípravku Tracleer 

závratě nebo rozmazané vidění, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat přístroje nebo stroje. 
 
Ženy v 

reprodukčním věku  

NEUŽÍVEJTE Tracleer, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 
 

Těhotenské testy 

Tracleer může poškodit nenarozené děti počaté před zahájením nebo během léčby. Pokud jste žena, 

která může otěhotnět, vyzve Vás lékař k provedení těhotenského testu před zahájením užívání a 

pravidelně během užívání přípravku Tracleer.  
 
Antikoncepce 

Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte při užívání přípravku Tracleer spolehlivý 

způsob antikoncepce. Lékař nebo gynekolog Vám poradí spolehlivý způsob antikoncepce při užívání 

přípravku Tracleer. Tracleer může způsobit neúčinnost hormonální antikoncepce (podávané například 
ústy, v injekci, implantované nebo v kožních náplastech). Pokud tedy používáte hormonální 
antikoncepci, musíte též používat b

arierový způsob (například ženský kondom, pesar, vaginální houbu 

nebo Váš partner musí též používat kondom). V 

balení tablet přípravku Tracleer naleznete Výstražnou 

kartu. Měla byste ji vyplnit a při příští návštěvě vzít ke svému lékaři, aby Váš lékař či gynekolog mohl 

zhodnotit, zda potřebujete další či alternativní spolehlivou antikoncepci. Pokud užíváte Tracleer a jste 

ve věku, kdy můžete otěhotnět, doporučuje se provádět měsíčně těhotenské testy. 
 

Pokud otěhotníte při užívání přípravku Tracleer nebo plánujete otěhotnět v nejbližší budoucnosti, 

sdělte to ihned svému lékaři. 
 
Kojení 

Svého lékaře ihned informujte, pokud kojíte. Doporučuje se přerušit kojení, pokud je Vám 

předepsán Tracleer, protože není známo, přechází-li tento lék do mateřského mléka. 
 
Plodnost 

Pokud jste muž užívající přípravek Tracleer, je možné, že tento lék může snížit počet Vašich spermií. 

Nelze vyloučit, že by to mohlo mít vliv na Vaši schopnost zplodit dítě. Pokud k tomu máte nějaké 

otázky nebo to u Vás vyvolává obavy, poraďte se se svým lékařem. 
 

Důležitá informace o některých ze složek přípravku Tracleer 
Jedna dispergovatelná tableta Tracleer 32 mg obsahuje 3,7 mg aspartamu (E951), který je zdrojem 

fenylalaninu. Aspartam může být škodlivý pro osoby s fenylketonurií.  
 
 

86 

 

3. 

Jak se Tracleer užívá 

 

Léčba přípravkem Tracleer má být zahájena a sledována pouze lékařem se zkušenostmi s léčbou plicní 

arteriální hypertenze nebo systémové sklerózy. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů 

svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Přípravek Tracleer s jídlem a pitím 

Přípravek Tracleer lze užívat s jídlem nebo nalačno. 
 

Doporučená dávka 
 

Dospělí 

Léčba dospělých se obvykle zahajuje dávkou 62,5 mg dvakrát denně (ráno a večer) podávanou po 
dobu prvn

ích 4 týdnů; poté Váš lékař obvykle doporučí užívání 125 mg tablety dvakrát denně 

závislosti na tom, jak na léčbu přípravkem Tracleer reagujete. 

 

Děti a dospívající 

Doporučení pro dávkování u dětí je určeno pouze pro PAH. U dětí ve věku 1 rok a starších se léčba 

přípravkem Tracleer obvykle zahajuje dávkou 2 mg na kg tělesné hmotnosti dvakrát denně (ráno a 

večer). Lékař Vám doporučí, jakou dávku máte brát.  
Je-

li třeba, lze dispergovatelnou tabletu rozdělit lámáním podél rýh na čtyři stejné části. 

 
Pokud m

áte pocit, že je účinek přípravku Tracleer příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři, 

aby bylo možné určit, zda není nutné změnit dávku. 
 
Jak se Tracleer užívá 

Tablety se musí zapíjet vodou (ráno a večer). Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 

Dispergovatelná tableta je uzavřená v blistru odolném proti otevření dětmi. 
 
Dispergovatelnou tabletu vyjmete takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

Oddělte jednotlivou dutinu blistru podél perforace. 

2. 

Odloupněte vrchní vrstvu. 

3. 

Protlačte farmaceutický přípravek folií. 

 
Ka

ždou dispergovatelnou tabletu přípravku Tracleer lze rozpustit ve vodě pro přípravu kapalného 

léku. Kapalný lék připravíte tak, že tabletu vložíte do malého množství vody na lžíci. Použijte 

množství vody postačující k zalití celé tablety. Vyčkejte jednu minutu do úplného rozpuštění tablety a 

potom vypijte veškerou tekutinu. Přidejte do lžíce trochu další vody a tekutinu polkněte, abyste si 
byl(a) jistý(á), že jste spolkl(a) veškerý lék. Je-li to možné, vypijte sklenici vody, aby se zajistilo užití 
celého množství léku. 
 
Je-

li třeba, lze dispergovatelnou tabletu dělit podél dělících rýh. Držte tabletu na obou stranách rýhy 

mezi palcem a ukazovákem rýhou nahoru. Rozdělte na poloviny zlomením tablety podél dělících rýh 
(viz obrázek níže). 

87 

 

 

Jestliže jste užil(a

) více přípravku Tracleer, než jste měl(a) 

Pokud si vezmete více tablet, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tracleer 

Pokud si zapomenete vzít přípravek Tracleer, vezměte si dávku ihned, jakmile si vzpomenete, potom 

pokračujte v užívání v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou tabletu. 
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tracleer 

Náhlé ukončení léčby přípravkem Tracleer může vést ke zhoršení příznaků. Neukončujte užívání 

přípravku Tracleer, aniž by Vám k tomu dal pokyn Váš lékař. Váš lékař Vám může říci, abyste několik 

dní před úplným ukončením léčby dávku snížil(a).

 

 
Máte-

li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Nejzávažnější nežádoucí účinky přípravku Tracleer jsou: 

• 

Abnormální funkce jater, která může postihnout více než 1 z 10 osob 

• 

Chudokrevnost (nedostatek červených krvinek), která může postihnout až 1 osobu z 10. 

Chudokrevnost může někdy vyžadovat krevní transfuzi. 

Během léčby přípravkem Tracleer budou sledovány hodnoty Vašich jaterních a krevních testů (viz 
bod 

2). Je důležité, abyste absolvoval(a) tyto testy tak, jak určil lékař. 

 

Známky toho, že játra nemusí správně pracovat, zahrnují: 

• 

pocit na zvracení 

• 

zvracení 

• 

horečku (vysokou teplotu) 

• 

bolest žaludku (břicha) 

• 

žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí) 

• 

tmavé zbarvení moče 

• 

svědění kůže 

• 

netečnost nebo únavu (neobvyklý pocit únavy nebo vyčerpání)  

• 

příznaky podobné chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou) 

 
Pokud si všimnete kteréhokoli z 

těchto příznaků, sdělte to ihned svému lékaři. 

 
Další nežádoucí ú

činky: 

 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 
 
• 

Bolest hlavy 

• 

Otok (otok nohou a kotníků a jiné známky zadržování tekutin)  

 
 

88 

 

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 
 
• 

Zarudlý vzhled nebo zrudnutí kůže 

• 

Reakce z 

přecitlivělosti (včetně zánětu kůže, svědění a vyrážky) 

• 

Gastroezofageální reflux (návrat kyselého žaludečního obsahu do jícnu) 

• 

Průjem 

• 

Synkopa (mdloby) 

• 

Palpitace (rychlé nebo nepravidelné bušení srdce) 

• 

Nízký krevní tlak  

• 

Nosní kongesce (ucpaný nos) 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 
 
• 

Trombocytopenie (nízký počet krevních destiček) 

• 

Neutropenie/leukopenie (nízký počet bílých krvinek) 

• 

Zvýšené hodnoty testů funkce jater s hepatitidou (zánětem jater), včetně možného zhoršení 

skryté hepatitidy, a/nebo žloutenkou (zežloutnutím kůže a bělma očí) 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 
 
• 

Anafylaxe (celková alergická reakce), angioedém (otok, nejčastěji okolo očí, rtů, jazyka nebo 

v krku) 

• 

Cirhóza (zjizvení) jater, jaterní selhání (závažná porucha funkce jater) 

 

Kromě toho bylo hlášeno rozmazané vidění, četnost není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů 

určit). 
 

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 

U dětí užívajících přípravek Tracleer byly hlášeny stejné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z 

nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
5. 

Jak uchovávat Tracleer 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za 
„EXP”. 
 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Zbytky r

ozdělené dispergovatelné tablety se mohou uchovávat při okojové teplotě a musí se použít do 

dnů. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 
 
 
 

89 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje přípravek Tracleer 
 

Léčivou látkou je bosentanum ve formě bosentanum monohydricumJedna dispergovatelná 
tableta obsahuje bosentanum 32 

mg (ve formě bosentanum monohydricum). 

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, hydrogenfosforečnan vápenatý, sodná sůl 

kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina vinná, ovocné aroma, aspartam 

(E951, prosím, přečtěte si další informace na konci části 2), draselná sůl acesulfamu, 
magnesium-stearát. 

 
Jak Tracleer vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tracleer 32 

mg dispergovatelné tablety jsou světle žluté až bělavé dispergovatelné tablety ve tvaru 

čtyřlístku dělené na jedné straně na čtvrtiny, s vyraženým číslem „32” na druhé straně.  
 

Blistry pro sloupnutí a protlačení obsahující 14 dispergovatelných tablet: Krabičky obsahují 56 
dispergovatelných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Actelion Registration Ltd 
Chiswick Tower, 13

th

 Floor 

389 Chiswick High Road 
London W4 4AL  
Velká Británie 
 
Výrobce 
Actelion Manufacturing GmbH 
Emil-Barell-Strasse 7 
79639 Grenzach-Wyhlen 

Německo 
 
Actelion Pharmaceuticals Belgium NV 
Bedrijvenlaan 1 
2800 Mechelen 
Belgie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
 
België/Belgique/Belgien  
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Lietuva 
UAB ALGOL PHARMA 
Tel: +370 37 40 86 81 
 

България 

Аквахим AД 

Teл.: +359 2 807 50 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. 
Tél/Tel: +32-(0)15 284 777 
 

Česká republika 
Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Magyarország 
Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. 
Tel: + 36-1-413-3270 
 

Danmark 
Actelion Danmark, 
Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Sverige 
Tlf: +45 3694 45 95 

Malta 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

90 

 

 
Deutschland 
Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH 
Tel: +49 761 45 64 0 
 

Nederland 
Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. 
Tel: +31 (0)348 435950 
 

Eesti 
Algol Pharma OÜ 
Tel: +372 605 6014 
 

Norge 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Norge 
Tlf: +47 2248 0370 
 

Ελλάδα 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00 
 

Österreich 
Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH 
Tel: +43 1 505 4527 
 

España 
Actelion Pharmaceuticals España S.L.  
Tel: +34 93 366 43 99 
 

Polska 
Actelion Pharma Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 (22) 262 31 00 
 

France 
Actelion Pharmaceuticals France SAS  
Tél: +33 1 58 62 32 32 

Portugal 
Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda. 
Tel: +351 21 358 6120 
 

Hrvatska 
Medis Adria d.o.o. 
Tel: +385 (0) 1 2303 446 
 

România 
Geneva Romfarm International SRL 
Tel: +40 (021) 231 3561 
 

Ireland 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd  
Tel: +44 208 987 3333 
 

Slovenija 
Medis d.o.o. 
Tel: +386-(0)1 589 69 00 
 

Ísland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB 
Sími: +46 8 544 982 50 
 

Slovenská republika 
Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o. 
Tel: +420 221 968 006 
 

Italia 
Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l. 
Tel: +39 0542 64 87 40 
 

Suomi/Finland 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, 
Filial Finland 
Puh/Tel: +358 9 2510 7720 
 

Κύπρος 

Actelion Pharmaceuticals Eλλάς Α.Ε. 

Τηλ: +30 210 675 25 00  
 

Sverige 
Actelion Pharmaceuticals Sverige AB  
Tel: +46 8 544 982 50 
 

Latvija 
Algol Pharma SIA 
Tel: +371 6761 9365 
 

United Kingdom 
Actelion Pharmaceuticals UK Ltd 
Tel: +44 208 987 3333 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
 
 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. 
 

Recenze

Recenze produktu TRACLEER 62,5 MG 56X62.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TRACLEER 62,5 MG 56X62.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám