Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

TORVACARD 40 30X40MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34960

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 34960
Kód EAN: 8594739049376
Kód SÚKL: 19594
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se užívá při: - zvýšených hladinách cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemie) nebo současně zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridů v krvi (smíšená hyperlipidémie odpovídající typu IIa nebo IIb podle Fredricksona) nebo - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolemii (heterozygotní forma) v případě, že jiná opatření (jako jsou např. změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení váhy) nebyla dostatečně účinná; dále při - dědičně zvýšených hladinách cholesterolu v krvi při familiární hypercholesterolémii (homozygotní forma) spolu s ostatními léčebnými metodami na snížení krevních tuků (např. LDL aferéza) nebo v případě, že tyto léčebné metody nejsou dostupné.

Příbalový leták

1Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TORVACARD 10
TORVACARD 20
TORVACARD 40
potahované tablety
Atorvastatinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci..
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek TORVACARD a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TORVACARD užívat.
3. Jak se přípravek TORVACARD užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak přípravek TORVACARD uchovávat.
6. Obsah balení a další informace.
1. CO JE PŘÍPRAVEK TORVACARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek TORVACARD patří do skupiny léků známých jako statiny, což jsou léky, které
upravují hladinu lipidů (tuků) v těle.
Přípravek TORVACARD se užívá ke snížení hladiny krevních tuků - cholesterolu a
triglyceridů v případě, že jiná opatření jako změna dietního režimu, tělesné cvičení, snížení
váhy nebyla dostatečně účinná.
Přípravek TORVACARD se může užívat také ke snížení rizika onemocnění srdce dokonce i
tehdy, máte-li hladiny cholesterolu na normálních hodnotách. Ve standardní
nízkocholesterolové dietě byste měl/a pokračovat i během léčby.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
TORVACARD UŽÍVAT
Neužívejte přípravek TORVACARD
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na atorvastatin nebo na jakýkoliv podobný
léčivý přípravek používaný ke snížení krevních tuků nebo na jakoukoliv složku
přípravku (uvedenou v bodu 6),
- jestliže máte nebo jste někdy měl/a onemocnění mající vliv na játra,
- jestliže jste měl/a neobjasněné abnormální hodnoty jaterních testů,
- jestliže jste žena v produktivním věku a nepoužíváte vhodnou antikoncepci,
2- jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět,
- jestliže kojíte.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku TORVACARD se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Důvody, proč pro Vás přípravek TORVACARD nemusí být vhodný, jsou následující:
- jestliže jste prodělal/a cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku, jako důsledek
prodělané cévní mozkové příhody máte v mozku malé váčky s tekutinou,
- jestliže máte problémy s ledvinami,
- jestliže máte sníženou funkci štítné žlázy (hypotyreózu),
- jestliže máte opakované nebo neobjasněné bolesti svalů, vyskytlo-li se u Vás nebo ve
Vaší rodině dědičné svalové onemocnění,
- jestliže jste prodělal/a toxické poškození svalů při léčbě hypolipidemiky (např. jinými
statiny nebo fibráty),
- jestliže pravidelně konzumujete velké množství alkoholu,
- jestliže jste prodělal/a jaterní onemocnění,
- jste-li starší než 70 let.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat TORVACARD,
jestliže
- máte těžké respirační (dechové) selhávání.
Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před
zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem TORVACARD, aby
předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků spojených se svaly. Je známo, že riziko
nežádoucích svalových účinků, např. rhabdomyolýzy, se zvyšuje, pokud jsou některé léky
užívány ve stejnou dobu (viz bod 2 Další léčivé přípravky a přípravek TORVACARD ).
V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku
nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro
vznik diabetu.
Další léčivé přípravky a přípravek TORVACARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku TORVACARD nebo může být
jejich účinek přípravkem TORVACARD ovlivněn. Tento typ vzájemného ovlivňování může
způsobit, že jeden nebo oba léky se stanou méně účinnými. Navíc to může zvýšit riziko nebo
závažnost nežádoucích účinků, včetně závažného zhoršení svalové kondice známé jako
rhabdomyolýza popsaná v bodu 4 Možné nežádoucí účinky).
- Přípravky užívané ke snížení imunitních reakcí organismu, např. cyklosporin.
- Určitá antibiotika nebo antimykotika např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin,
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin, kyselina
fusidová.
- Jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. gemfibrozil, jiné fibráty,
kolestipol.
3- Některé blokátory vápníkového kanálu používané při angině pectoris nebo vysokém
krevním tlaku, např. amlodipin, diltiazem; přípravky regulující srdeční rytmus, např.
digoxin, verapamil, amiodaron.
- Léky užívané při léčbě HIV, např. ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir,
apod.
- Jiné přípravky, o kterých je známo, že ovlivňují účinek přípravku Torvacard,
zahrnující ezetimib (snižující cholesterol), warfarin (snižující krevní srážlivost),
perorální antikoncepce, stiripentol (používaný proti křečím u epilepsie), cimetidin
(proti pálení žáhy a peptickým vředům), fenazon (proti bolesti) a antacida (užívané při
potížích se zažíváním, obsahující hořčík a hliník).
- Přípravky k dostání bez lékařského předpisu: třezalka tečkovaná.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, neboť mohou na
sebe navzájem působit.
Přípravek TORVACARD s jídlem a pitím
Viz bod 3 Jak se přípravek TORVACARD užívá. Prosím, vezměte v úvahu následující:
Grapefruitová šťáva
Neužívejte víc než jednu nebo dvě skleničky grapefruitové šťávy denně, protože velká
množství mohou měnit účinek přípravku TORVACARD.
Alkohol
Vyhněte se konzumování příliš velkého množství alkoholu během užívání přípravku.
Další podrobnosti viz bod 2 Upozornění a opatření.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek TORVACARD neužívejte, pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete.
Přípravek TORVACARD neužívejte, jste-li v reprodukčním věku a nepoužíváte-li spolehlivé
antikoncepční prostředky.
Přípravek TORVACARD neužívejte, pokud kojíte.
Bezpečnost přípravku TORVACARD během těhotenství a kojení nebyla zatím prokázána.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento přípravek běžně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní
prostředek, jestliže přípravek ovlivňuje Vaši schopnost řídit. Neobsluhujte žádné přístroje
nebo stroje, pokud je Vaše schopnost používat je ovlivněna tímto přípravkem.
Přípravek TORVACARD obsahuje laktózu.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TORVACARD UŽÍVÁ
4Před zahájením léčby Vám lékař doporučí nízkocholesterolovou dietu, kterou byste měl/a
dodržovat také během léčby přípravkem TORVACARD.
Obvyklá počáteční dávka přípravku TORVACARD je 10 mg 1x denně u dospělých a dětí
ve věku 10 let a starších. Lékař Vám ji může zvýšit, pokud to uzná za vhodné, tak, abyste
užíval/a dostatečné množství. Váš lékař bude upravovat dávku v intervalu 4 týdnů nebo déle.
Maximální dávka přípravku TORVACARD je 80 mg 1x denně u dospělých a 20 mg 1x denně
u dětí.
Tablety přípravku TORVACARD se polykají celé, zapíjejí se vodou a mohou být užívány
kdykoliv v průběhu dne, s jídlem nebo bez něj. Snažte se však užívat tabletu každý den ve
stejnou dobu.
Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist/a,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Délku trvání léčby přípravkem TORVACARD stanoví Váš lékař.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku TORVACARD je příliš silný nebo slabý, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste užil/a více přípravku TORVACARD, než jste měl/a
Pokud náhodou užijete nadměrné množství tablet najednou (více než je Vaše obvyklá denní
dávka), vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek TORVACARD
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si další dávku v předepsaný čas. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek TORVACARD
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku nebo si přejete léčbu
ukončit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud u sebe zpozorujete kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků,
přestaňte užívat tablety a obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo vyhledejte
nejbližší nemocnici s pohotovostní službou.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1 000):
- Závažné alergické reakce způsobující otok obličeje, jazyka a krku, který může
způsobit velké obtíže při dýchání.
- Závažný stav s olupováním a otokem kůže, se vznikem puchýřů na kůži, v ústech, na
očích a genitáliích a horečkou. Kožní vyrážka s růžovočervenými skvrnami zvláště na
dlaních nebo ploskách nohou, s možným vznikem puchýřů.
5- Slabost, citlivost nebo bolest svalů, a zvláště, pokud se zároveň necítíte dobře nebo
máte vysokou horečku; toto může být způsobeno neobvyklým rozpadem svalových
buněk, což je život ohrožující stav a může vést i k poškození ledvin.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000):
- Jestliže zaznamenáte problémy s neočekávaným nebo neobvyklým krvácením nebo
zvýšenou tvorbou modřin, může to být známka jaterních komplikací. Informujte svého
lékaře co nejdříve.
Další možné nežádoucí účinky přípravku TORVACARD
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10) zahrnují:
- Zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu.
- Alergické reakce.
- Zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování
hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi.
- Bolest hlavy.
- Nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem.
- Bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad.
- Výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 100) zahrnují:
- Anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi
(pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi).
- Noční můry, nespavost.
- Závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená
citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti.
- Zastřené vidění.
- Zvonění v uších a/nebo v hlavě.
- Zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky
vyvolávající bolesti břicha).
- Hepatitida (zánět jater).
- Vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů.
- Bolest krku, svalová únava.
- Únava, pocit, že člověku není dobře, slabost, bolest na hrudi, otok zejména kotníků
(edém), horečka.
- Přítomnost bílých krvinek v moči.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1 000) zahrnují:
- Poruchy zraku.
- Neočekávané krvácení nebo tvorba modřin.
- Cholestáza (zežloutnutí kůže a bělma očí).
- Poranění šlach.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů) zahrnují:
- Alergické reakce příznaky mohou zahrnovat náhlý sípot a bolest nebo sevření na
hrudi, otok očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním,
kolaps.
- Ztráta sluchu.
- Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).
6Možné nežádoucí účinky hlášené u stejné skupiny léků - statinů:
- Sexuální potíže.
- Deprese.
- Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka.
- Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi,
nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. JAK PŘÍPRAVEK TORVACARD UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek TORVACARD nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TORVACARD obsahuje
Léčivou látkou je atorvastatin.
Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, resp. 20 mg, resp. 40 mg ve formě
atorvastatinum calcicum.
Pomocnými látkami jsou:
mikrokrystalická celulóza, těžký oxid hořečnatý, monohydrát laktózy, sodná sůl
kroskarmelózy, částečně substituovaná hyprolosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý, mastek.
Jak přípravek TORVACARD vypadá a co obsahuje toto balení
TORVACARD 10: Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech
9,0 x 4,5 mm.
TORVACARD 20: Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech
12,0 x 6,0 mm.
TORVACARD 40: Bílé až téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety o rozměrech
13,9 x 6,9 mm.
Velikost balení: 30 a 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci: Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
Výrobce:
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
7Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.5.2012

Recenze

Recenze produktu TORVACARD 40 30X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TORVACARD 40 30X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám