Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

TORECAN 5X1ML/6.5MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16077

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16077
Kód EAN: 3838989503758
Kód SÚKL: 91836
Držitel rozhodnutí: KRKA
Nauzea a zvracení po chirurgických zákrocích, při chemoterapii cytotoxickými látkami s lehkým nebo středně silným emetogenním účinkem, při radioterapii a při terapii léky, které vyvolávají zvracení (opiáty, námelové alkaloidy, theofylin). Nausea a zvracení u onemocnění gastrointestinálního traktu a u hepatobiliárních poruch, u urémie, migrény, intrakraniální hypertenze, u kraniocerebrálních poranění a kinetóz. Závratě po komoci mozku, u postkomočního syndromu, u cerebrovaskulární arteriosklerózy, u Meniérova syndromu a jiných vestibulárních poruch.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls161718/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Torecan, 6,5 mg/1 ml 

injekční roztok 

thiethylperazinum 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Torecan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Torecan používat 

3. 

Jak se přípravek Torecan používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Torecan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Torecan a k čemu se používá 

 
Torecan patří do skupiny léčivých přípravků zvaných fenothiaziny. Působí na struktury v prodloužené 
míše, které regulují fyziologické procesy související se zvracením. Tímto způsobem potlačuje 
odpověď těla na podněty, které vyvolávají nevolnost a zvracení. 
 
Léčivý přípravek se používá k léčbě nevolnosti a zvracení v následujících případech:  

po chemoterapii nádorových onemocnění,  

po radioterapii,  

po léčbě léčivými přípravky, které mohou vyvolat zvracení, 

po chirurgických operacích. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Torecan používat 

 
Neužívejte přípravek Torecan: 

jestliže jste alergický(á) na thiethylperazin, fenothiaziny nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

u těžších poruch vědomí nebo jiných příznaků poruch funkce centrálního nervového systému, 

jestliže máte velmi nízký krevní tlak, 

jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

 
Torecan se nesmí podávat dětem do 15 let a dětem a dospívajícím s příznaky nebo projevy podobnými 
náhlé těžké chorobě mozku doprovázené poruchou funkce jater (Reyův syndrom). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Torecan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo sestrou. 

jestliže máte potíže s nízkým krevním tlakem, 

 

jestliže jste těhotná a máte určitou formu zvýšeného krevního tlaku doprovázeného otoky končetin 
(preeklampsie), 

jestliže máte poruchu funkce jater,  

jestliže máte potíže s mimovolními záškubovitými pohyby těla,  

jestliže užíváte léčivý přípravek zvaný bromokryptin. 

 
Stejně  jako  ostatní  léčivé  přípravky,  které  působí  proti  zvracení,  může  i  Torecan  zakrývat  příznaky 
některých onemocnění trávicího ústrojí a centrálního nervového systému nebo nežádoucí účinky jiných 
léčivých přípravků. 
 
Jako fenothiazin může Torecan způsobit soubor příznaků zvaných maligní neuroleptický syndrom. Tyto 
příznaky zahrnují vysokou teplotu, svalovou ztuhlost, změnu psychického stavu a kolísání krevního tlaku. 
V tomto případě léčbu ihned přerušte a co nejdříve vyhledejte lékaře. 
 
U starších pacientů nemá léčba trvat déle než dva měsíce, protože dlouhodobá léčba může způsobit vznik  
mimovolních záškubovitých pohybů.  
 
Torecan injekce se nesmí podávat do tepny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Torecan 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
Jestliže je Torecan užíván společně s jinými léčivými přípravky, mohou se jejich účinky vzájemně 
ovlivňovat, což může vést ke snížení nebo zvýšení účinků jednoho nebo druhého léčivého přípravku. 
Svému lékaři sdělte, zejména pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

léčivé přípravky, které působí na centrální nervový systém (hypnotika, opioidní léčivé přípravky 
na bolest, sedativa, léčivé přípravky na depresi),  

léčivé přípravky, které potlačují vylučování některých hormonů (bromokryptin), 

léčivé přípravky na rakovinu (prokarbazin). 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
K dispozici jsou pouze omezené údaje o thiethylperazinu u těhotných žen. Studie na zvířatech jsou 
nedostatečné k vyloučení teratogenního účinku thiethylperazinu, protože dvě observační studie našly 
možnou souvislost. Jako preventivní opatření byste Torecan neměla během těhotenství používat. 
 
Kojení 
Fenothiaziny se vylučují do mateřského mléka, a proto byste Torecan neměla během kojení používat. 
 
Plodnost 
Plodnost potkaních samců nebyla po léčbě thiethylperazinem ovlivněna. Účinky na počet zabřeznutí 
u potkaních samic byly pozorovány pouze při dávkách vyšších než doporučených, což svědčí pro malý 
význam při klinickém použití. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud jste léčen injekcemi přípravku Torecan nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje. Torecan může 
významně snížit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, zejména pokud současně užíváte sedativa nebo 
hypnotika nebo pijete alkohol. 
 
Torecan obsahuje sorbitol (E420) a disiřičitan sodný (E223) 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý  přípravek  používat.  Disiřičitan  sodný  může  vzácně  způsobovat  těžké  alergické  reakce  a zúžení 
průdušek. 

 

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce; je tedy v podstatě  „bez 
sodíku“. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Torecan používá 

 
Tento léčivý přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra.  
Denní dávka je jedna až tři ampulky roztoku. 
 
Injekce se zpravidla podávají do svalu. Během podání injekce byste měl(a) ležet. Ve výjimečných 
případech může lékař aplikovat injekci do žíly.  
K prevenci zvracení po chirurgických zákrocích v celkové anestezii, se podává jedna ampulka do 
svalu asi půl hodiny před koncem operace.  
Délka léčby závisí na typu onemocnění. Váš lékař posoudí, jak dlouho budete léčivý přípravek užívat.  
 
Zvláštní populace 
 
Porucha funkce ledvin 
U pacientů s poruchou funkce ledvin nebyly studie provedeny.  
 
Porucha funkce jater 
U pacientů s poruchou funkce jater se jaterní funkce mají sledovat, pokud je přípravek Torecan užíván 
ve vyšších dávkách nebo dlouhodobě. 
 
Pediatrická populace 
Dětem a dospívajícím do 15 let se léčivý přípravek nesmí podávat.  
 
Starší pacienti 
Torecan se má u starších pacientů (75 let a více) užívat s opatrností.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Torecan, než jste měl(a) 
Příliš vysoké dávky mohou vyvolat sucho v ústech, závratě, zmatenost, mimovolní záškubovité pohyby a 
mdloby v důsledku poklesu krevního tlaku. V závažných případech předávkování se může vyskytnout 
bezvědomí, křeče a jiné známky poruchy centrálního nervového systému. Okamžitě sdělte svému lékaři 
nebo ošetřujícímu personálu, jestliže se u Vás rozvíjí některý z těchto příznaků. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Torecan 
Řekněte svému lékaři nebo jinému ošetřujícímu personálu, že jste nedostal(a) přípravek Torecan. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100): 

bolest hlavy, závratě, spavost, neklid. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000): 

zvětšení prsou u mužů (po dlouhodobém podávání) 

závažné křeče nebo jiné známky poruch centrálního nervového systému (ztuhnutí a zkroucení 
šíje, celková ztuhlost, mimovolní záškubovité pohyby oční bulvy a grimasy obličeje). U starších 

 

pacientů se mohou mimovolní záškubovité pohyby vyskytnout po dlouhodobém podávání. Tyto 
poruchy většinou zmizí po vysazení léčby nebo snížení dávky.  

neprůhlednost oční čočky (po dlouhodobém podávání),  

nahromadění tělních tekutin s otoky končetin a tváře, snížení krevního tlaku,  

pocit sucha v ústech, nechutenství. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000): 

bolest trojklanného nervu,  

zrychlení srdečního tepu,  

žloutenka. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Torecan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo ampulce za 
„EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Torecan obsahuje 

Léčivou látkou je thiethylperazin. Jeden ml injekčního roztoku (1 ampulka) obsahuje 
thiethylperazinum 6,5 mg ve formě  thiethylpareazini malas. 

Dalšími složkami jsou kyselina askorbová, sorbitol (E 420), disiřičitan sodný (E 223) a voda na 
injekci. Viz bod 2. 

 
Jak přípravek Torecan vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý nebo slabě žlutý roztok 
Balení obsahuje 5 nebo 50 ampulek o obsahu 6,5 mg/ml roztoku, zabalených do papírové krabičky.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
23. 12. 2015 

Recenze

Recenze produktu TORECAN 5X1ML/6.5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TORECAN 5X1ML/6.5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám