Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TOPAMAX 15 MG 60X15MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21840

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A
Kód výrobku: 21840
Kód EAN: 8595006793121
Kód SÚKL: 47540
Držitel rozhodnutí: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A
Topamax je určen k samostatné léčbě (pouze tímto přípravkem) dospělých a dětí od 2 let s nově zjištěnou epilepsií nebo k převedení na samostatnou léčbu pacientů s epilepsií. Topamax je určen k doplňkové léčbě epilepsie dospělých a dětí od 2 let s parciálními záchvaty nebo generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty. Topamax je určen k doplňkové léčbě záchvatů při Lennox-Gastautově syndromu dospělých a dětí. Topamax je rovněž určen k profylaxi (předcházení) migrenózních bolestí hlavy dospělých.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls244622/2009, sukls244623/2009
a příloha k sp.zn. sukls258610/2011, sukls61980/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Topamax 15 mg
Topamax 25 mg
tvrdé tobolky
topiramatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Topamax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat
3. Jak se Topamax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Topamax uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Topamax a k čemu se používá

Topamax patří do skupiny léčiv nazývaných antiepileptika. Používá se:

samostatně pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 6 let věku
s jinými léčivými přípravky pro léčbu (epileptických) záchvatů u dospělých a dětí od 2 let věku
k prevenci migrenózních bolestí hlavy u dospělých.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Topamax užívat

Neužívejte Topamax

jestliže jste alergický(á) na topiramát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
k prevenci migrény v případě, že jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou
antikoncepci (další informace viz bod Těhotenství a kojení).

Nejste-li si jistý(á), že se Vás výše uvedená skutečnost týká, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete Topamax užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem před užíváním přípravku Topamax, pokud:
máte problémy s ledvinami, zejména ledvinové kameny nebo chodíte na dialýzu
jste v minulosti měl(a) problémy s krví a tělními tekutinami (metabolická acidóza)
máte problémy s játry
2/8
máte problémy se zrakem, zejména glaukom (zelený zákal)
máte problémy s růstem
držíte dietu s vysokým obsahem tuků (ketogennní dieta)
jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět (další informace viz bod těhotenství a kojení).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat.

Je důležité, abyste nepřestal(a) užívat přípravek bez předchozí porady s lékařem.

Poradit s lékařem se musíte i v případě, že byste měl(a) užívat jakýkoli léčivý přípravek obsahující
topiramát jiný než Topamax.

V průběhu léčby přípravkem Topamax můžete ubývat na váze, proto je při užívání tohoto přípravku
nutno pravidelně kontrolovat tělesnou hmotnost. Ubýváte-li příliš na váze nebo dítě užívající přípravek
dostatečně nepřibývá, je nutno se poradit s lékařem.

U malého počtu osob léčených antiepileptiky jako je Topamax se vyskytly myšlenky na sebepoškození
nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky vyskytnou, okamžitě vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Topamax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užívala(a) nebo které možná budete užívat. Topamax a některé další léčivé přípravky se mohou
vzájemně ovlivňovat. Někdy může být nutné upravit dávku některého z dalších léků, které užíváte,
nebo přípravku Topamax.

Zejména informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:
jiné léčivé přípravky, které poškozují nebo omezují Vaše myšlení, soustředění nebo svalovou
koordinaci (např. léčivé přípravky tlumící centrální nervový systém jako jsou myorelaxancia
přípravky uvolňující svaly a sedativa utišující prostředky)
antikoncepční tablety. Topamax může snížit jejich účinek.

Informujte svého lékaře o změnách menstruačního krvácení během užívání antikoncepčních tablet a
přípravku Topamax.

Veďte si seznam léčivých přípravků, které užíváte. Ukažte tento seznam lékaři a lékárníkovi před
užíváním dalšího přípravku.

Další léčiva, o kterých byste se měl(a) poradit s lékařem nebo lékárníkem, jsou jiná antiepileptika,
risperidon, lithium, hydrochlorothiazid, metformin, pioglitazon, glibenklamid, amitriptylin,
propranolol, diltiazem, venlafaxin, flunarizin, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (rostlinný
přípravek užívaný k léčbě deprese).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete Topamax užívat.

Topamax s jídlem a pitím

Topamax můžete užívat s potravou nebo nalačno. Během užívání přípravku Topamax pijte během dne
velké množství tekutin, abyste zabránil(a) vzniku ledvinových kamenů. Během užívání přípravku
Topamax byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

Těhotenství, kojení a fertilita

3/8
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař rozhodne, zda můžete Topamax užívat. Podobně jako u ostatních antiepileptik hrozí v případě
užívání přípravku Topamax riziko poškození nenarozeného dítěte. Ujistěte se, že jsou Vám rizika a
přínosy užívání přípravku Topamax k léčbě epilepsie během těhotenství jasné.

Jestliže jste těhotná nebo můžete otěhotnět a neužíváte účinnou antikoncepci, neužívejte Topamax
k prevenci migrény.

Matky, které během užívání přípravku Topamax kojí, musejí lékaři oznámit co nejdříve, pokud se
u dítěte objeví cokoli neobvyklého.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Topamax se mohou objevit závratě, únava a problémy se zrakem. Neřiďte
dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje bez předchozí porady s lékařem.

Topamax obsahuje sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se Topamax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte Topamax přesně, jak Vám bylo předepsáno. Lékař většinou zahájí léčbu nízkou
dávkou přípravku Topamax a dávku bude pomalu zvyšovat, dokud nebude nalezena
nejvhodnější dávka.
Tvrdé tobolky přípravku Topamax se mohou polykat celé nebo lze tobolku otevřít a vysypat
obsah na čajovou lžičku jakéhokoli měkkého jídla. Příkladem jsou jablečné pyré, krém,
zmrzlina, kaše, pudink nebo jogurt. Po požití se okamžitě napijte, abyste se ujistil(a), že byla
spolknuta veškerá směs léku a potravy.
Držte tvrdou tobolku svisle tak, abyste mohl(a) přečíst slovo TOP.
Opatrně vytočte průhlednou část tobolky. Nejlepší je to udělat nad malým množstvím potravy,
na které obsah tobolky vysypete.
Vysypte celý obsah tobolky na lžičku s měkkým jídlem; dávejte při tom pozor, zda je do jídla
vysypán celý obsah.
Ujistěte se, že spolknete celou lžičku se směsí léku a potravy ihned. Vyhněte se kousání.
Okamžitě se napijte, abyste se ujistil(a), že spolknete veškerou směs.
Směs léku a potravy nikdy neskladujte pro další použití.
Topamax lze užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle. Během dne vypijte velké množství
tekutin, abyste během užívání přípravku Topamax zabránil(a) tvorbě ledvinových kamenů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Topamax, než jste měl(a)

Ihned vyhledejte lékaře. Vezměte si s sebou obal od léčivého přípravku.
Můžete se cítit ospalý(á),unavený(á) nebo mít sníženou pozornost, nedostatek koordinace, mít
obtíže s mluvením nebo soustředěním, mít dvojité nebo rozmazané vidění, cítit závratě kvůli
nízkému krevnímu tlaku, cítit se depresivně nebo neklidně, mít bolesti břicha nebo křeče
(záchvaty).
4/8

K předávkování může dojít, pokud spolu s přípravkem Topamax užíváte další léčivé přípravky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Topamax

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže je však již
téměř doba na další dávku, vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v užívání jako obvykle.
Pokud jste zapomněl(a) užít dvě nebo více dávek, vyhledejte lékaře.
Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky v tutéž dobu), abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Topamax

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez porady s lékařem. Vaše příznaky by se mohly vrátit.
Rozhodne-li lékař o ukončení léčby tímto přípravkem, může snižovat dávku postupně během několika
dnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Neprodleně oznamte svému lékaři nebo vyhledejte lékařskou pomoc, vyskytnou-li se u Vás
následující nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
Deprese (nová nebo zhoršení stávající).
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
Záchvaty (křeče);
Úzkost, podrážděnost, změny nálady, zmatenost, dezorientace;
Problémy s koncentrací, pomalé myšlení, ztráta paměti, problémy s pamětí (nově se objevivší,
náhlá změna nebo zhoršení stávajících);
Ledvinové kameny, časté nebo bolestivé močení.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
Zvýšená kyselost krve (může způsobit problémy s dýcháním, včetně dušnosti, ztrátu chuti
k jídlu, nevolnost, zvracení, nadměrnou únavu a rychlý či nepravidelný tlukot srdce);
Snížené pocení nebo jeho ztráta;
Myšlenky na vážné sebepoškození se, pokus o vážné sebepoškození.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)
Glaukom (zelený zákal) blokáda tekutiny v oku způsobující zvýšený nitrooční tlak, bolest
nebo zhoršení zraku.

Další následující účinky, které jsou uvedeny níže, oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud
se stanou vážnými:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)
Ucpaný nos, výtok z nosu, bolest v krku;
Brnění, bolest a/nebo necitlivost různých částí těla;
Ospalost, únava;
Závrať;
Nevolnost, průjem;
Úbytek tělesné hmotnosti.
5/8

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)
Anemie (chudokrevnost = nízký počet červených krvinek);
Alergická reakce (jako kožní vyrážka, zčervenání, svědění, otok obličeje, kopřivka);
Ztráta chuti k jídlu, snížení chuti k jídlu;
Agrese, pohybový neklid, zlost;
Obtíže s usínáním nebo se spánkem;
Problémy s řečí nebo porucha řeči, nejasná řeč;
Nemotornost nebo nedostatek koordinace, pocit nejistoty při chůzi;
Snížení schopnosti provést běžné úkony;
Snížení nebo ztráta chuti, žádná chuť;
Mimovolní třes, rychlé nekontrolovatelné pohyby očí;
Porucha zraku jako dvojité nebo rozmazané vidění, zhoršení zraku, obtíže se zaostřením;
Pocit točení hlavy (vertigo), zvonění v uších, bolest ucha;
Dušnost;
Krvácení z nosu;
Horečka, špatný pocit, slabost;
Zvracení, zácpa, bolest břicha nebo špatný pocit v břiše, špatné zažívání, infekce žaludku nebo
střeva;
Sucho v ústech;
Vypadávání vlasů;
Svědění;
Bolest nebo otok kloubů, svalové stahy nebo záškuby, bolest svalů nebo slabost, bolest na hrudi;
Přírůstek tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)
Snížení počtu krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají zastavit krvácení), snížení počtu
bílých krvinek, které Vás pomáhají chránit proti infekci, snížení hladiny draslíku v krvi;
Zvýšení hladin jaterních enzymů, zvýšení počtu eosinofilů (typ bílých krvinek) v krvi;
Otok mízních uzlin na krku, v podpaží nebo rozkroku;
Zvýšení chuti k jídlu;
Povznesená nálada;
Slyšení, vidění nebo cítění věcí, které nejsou přítomny, závažná duševní porucha (psychóza);
Nevyjadřování a/nebo necítění emocí, neobvyklá podezíravost, návaly paniky;
Problémy se čtením, porucha řeči, problémy se psaním;
Neklid, nadměrná aktivita;
Pomalé myšlení, snížení vědomí nebo pohotovosti;
Omezené nebo pomalé pohyby těla, mimovolní nenormální opakující se pohyby svalů;
Mdloba;
Nenormální pocit při doteku, poškození hmatu;
Poškozený, změněný nebo žádný čich;
Neobvyklé pocity, které mohou předcházet migréně nebo určitému druhu záchvatu;
Suché oko, citlivost očí na světlo, mrkání, nadměrná tvorba slz;
Snížení nebo ztráta sluchu, ztráta sluchu v jednom uchu;
Pomalý nebo nepravidelný tlukot srdce, pocit bušení srdce v hrudi;
Nízký krevní tlak, nízký krevní tlak po postavení se (v důsledku toho mohou někteří lidé
užívající Topamax omdlévat, mít závratě nebo mohou omdlít při náhlém postavení nebo
posazení se);
Návaly horka, pocit tepla;
Pankreatitida (zánět slinivky břišní);
Nadměrná plynatost, pálení žáhy, pocit plného nebo nafouklého břicha;
Krvácení dásní, zvýšená tvorba slin, slinění, zapáchající dech;
Nadměrný příjem tekutin, žízeň;
Změna zbarvení pokožky;
6/8
Svalová ztuhlost, bolest boků;
Krev v moči, inkontinence (únik) moči, urgentní pocit na močení, bolest ve slabinách nebo
bolest ledvin;
Obtíže s dosažením a udržením erekce, sexuální porucha;
Příznaky podobné chřipce;
Studené prsty rukou a nohou;
Pocit opilosti;
Problémy s učením.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)
Neobvykle povznesená nálada;
Ztráta vědomí;
Slepota na jedno oko, dočasná slepota, šeroslepost;
Tupozrakost;
Otok očí a okolo očí;
Necitlivost, brnění, změna zbarvení (do běla, modra a poté červena) prstů rukou a nohou při
vystavení chladu;
Zánět jater, selhání jater;
Stevens-Johnsonův syndrom, potenciálně život ohrožující stav, který se může projevit bolestí na
různých sliznicích (např. v ústech, nosu a očích), kožní vyrážkou, či puchýři;
Nenormální zápach kůže;
Špatný pocit v horních a dolních končetinách;
Problémy s ledvinami;
Zvýšení kyselosti krve.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)
Makulopatie, onemocnění makuly, což je malé místo na sítnici, kde je nejintenzivnější vidění.
V případě změny nebo zhoršování zraku je nutno se poradit s lékařem.
Toxická epidermální nekrolýza, život ohrožující stav spojený se Stevens-Johnsonovým
syndromem (ale ještě závažnější), charakterizovaný rozšířením puchýřů a olupováním vrchních
vrstev kůže (viz vzácné nežádoucí účinky).

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky u dětí jsou většinou podobné nežádoucím účinkům pozorovaným u dospělých.
Některé nežádoucí účinky jsou však u dětí pozorovány buď častěji a/nebo mohou být u dětí závažnější
než u dospělých. Nežádoucí účinky, které mohou být závažnější, jsou snížení nebo ztráta pocení a
zvýšení kyselosti krve. Nežádoucí účinky, které se mohou u dětí vyskytnout častěji, zahrnují
onemocnění horních cest dýchacích.


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Topamax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Topamax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru/lahvičce/krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Uchovávejte lahvičku dobře uzavřenou, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

7/8
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Topamax obsahuje

Léčivou látkou je topiramatum.
Jedna tvrdá tobolka přípravku Topamax obsahuje topiramatum 15 nebo 25 mg.

Pomocné látky přípravku Topamax jsou uvedeny níže:
Zrněný cukr (kukuřičný škrob a sacharosa), povidon, acetát celulózy

Tobolka
Želatina, oxid titaničitý (E171)

Inkoust
Černý inkoust [černý oxid železitý (E172), šelak a propylenglykol].

Jak Topamax vypadá a co obsahuje toto balení

Tobolky 15 mg: tvrdé želatinové tobolky obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá
neprůhledná s označením 15 mg, vrchní část průhledná s označením TOP.
Tobolky 25 mg: tvrdé želatinové tobolky obsahující bílé až téměř bílé mikrogranule, spodní část bílá
neprůhledná s označením 25 mg, vrchní část průhledná s označením TOP.

Neprůhledná plastová HDPE lahvička s bezpečnostním uzávěrem obsahující 20, 28, 60 nebo
100 tobolek s mikrogranulemi.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Janssen-Cilag S.p.A., Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie
Janssen-Cilag GmbH, Johnson & Johnson Platz 1, 41470 Neuss, Německo (pouze pro Německo)
DHL Supply Chain Italy S.p.A, Via C.Janssen, Borgo S. Michele, Latina, Itálie (pouze pro Itálii)
McGregor Cory Limited, Middleton Close, Banbury, OXON, OX16 4RS, Velká Británie (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie Topamax harde capsules
Bulharsko TOPAMAX
Česká republika Topamax
Dánsko Topimax
Finsko Topimax kapseli, kova
Francie EPITOMAX, GELULE
Island Topimax hylki, hör
Irsko TOPAMAX Sprinkle Capsules
Itálie TOPAMAX kapsule rigide, 60 capsule
Kypr TOPAMAX Sprinkles
8/8
Lotyšsko Topamax sprinte capsules
Lucembursko Topamax gélules
Malta Topamax
Německo Topamax 25<50>Hartkapseln
Nizozemsko Topamax Sprinkle, harde capsules
Norsko Topimax Kapsel, hard
Polsko Topamax kapsulki
Portugalsko Topamax
Rakousko Topamax Granulat in Kapseln
Rumunsko TOPAMAX sprinte caps
Řecko TOPAMAC
Slovenská republika Topamax cps
Slovinsko TOPAMAX kapsule
Španělsko TOPAMAX DISPERSABLE, cápsulas
Švédsko Topimax kapslar, hrda
Velká Británie TOPAMAX Sprinkle Capsules

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.12.2012

Recenze

Recenze produktu TOPAMAX 15 MG 60X15MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TOPAMAX 15 MG 60X15MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám