Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty » Léky na předpis nosní léčiva

TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96428

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ITC FARMA S.R.L., POMEZIA (ROME)
Kód výrobku: 96428
Kód EAN: 8032790080094
Kód SÚKL: 15128
Držitel rozhodnutí: ITC FARMA S.R.L., POMEZIA (ROME)
Používá se u sezónní alergické rýmy, u trvalé alergické i nealergické rýmy, dále k léčbě nosních polypů a pro prevenci nosních polypů po polypektomii (chirurgické odstranění nosních polypů).

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls105368/2011 a sukls105374/2011

Příbalová informace

TINKAIR 50 g
TINKAIR 100 g
(Budesonidum)
nosní sprej, suspenze


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Tinkair 50 g/100 g a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tinkair 50 g/100 g
používat
3. Jak se Tinkair 50 g/100 g používá
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Tinkair 50 g/100 g uchovávat.
6. Další informace.
1. Co je Tinkair 50 g/100 g a k čemu se používá

Tinkair 50 g/100 g je glukokortikoid ve spreji určený k nosnímu podání.
Používá se u sezónní alergické rýmy, u trvalé alergické i nealergické rýmy, dále k léčbě
nosních polypů a pro prevenci nosních polypů po polypektomii (chirurgické odstranění
nosních polypů).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tinkair
50 g/100 g užívat
Neužívejte Tinkair 50 g/100 g
- jestliže jste alergický/á na budesonid nebo na kteroukoli další složku Tinkair
50 g/100 g
Zvláštní opatrnosti při použití Tinkairu50 g/100 g je zapotřebí
- Jestliže trpíte současně mykotickou nebo virovou infekcí.
2
- Pokud trpíte plicní tuberkulózou. Použití kortikosteroidů je možné až po důkladném
zvážení terapeutických výhod a jejich porovnání s nežádoucími účinky, a proto musíte
na své onemocnění upozornit svého lékaře.
- jestliže máte glaukom (zelený zákal).
- Pokud trpíte nosními vřídky, nebo jste prodělali chirurgický zákrok nebo poranění
nosu, měli byste začít s léčbou kortikoidů až po úplném zahojení rány, protože
kortikosteroidy tlumí účinky při hojení kožních poranění.
- V případě výskytu kožní reakce nebo podráždění sliznic, upozorněte na to neodkladně
svého lékaře, protože přípravek obsahuje butylhydroxyanisol, který tyto příznaky
může působit.
- Pokud jste současně léčeni perorálními (podávanými ústy) kortikosteroidy. Přechod na
používání samotného nosního spreje Tinkair 50 g/100 g musí probíhat pod
lékařskou kontrolou.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku se porad´te se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
V případě nutnosti současného podávání dalších léčivých přípravků do nosu se doporučuje
zachovat odstup minimálně půl hodiny.

Těhotenství a kojení.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Dosud nejsou žádné důkazy o tom, že by užívání přípravku Tinkair bylo škodlivé pro
těhotnou ženu nebo kojence. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem tinkair,
navštivte co nejdříve svého lékaře. Tinkair lze užívat v průběhu kojení při dodržení
doporučeného dávkování přípravku.

Použití u dětí
- Pro nedostatek klinických dat není Tinkair určen dětem mladším šesti let.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
- Tinkair 50 g ( 100 g) nosní sprej nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. Jak se Tinkair 50 g/100 g používá

Vždy užívejte Tinkair 50 g/100 g přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepřekračujte maximální povolenou dávku. Při
dlouhodobém používání vysokých dávek by se mohly projevit systémové (celkové) nežádoucí
účinky kortikoidů. Je důležité abyste dodržoval dávku uvedenou lékárníkem na obalu nebo
doporučenou Vaším lékařem. Užíváním vyšší nebo nižší dávky se mohou zhoršit projevy
Vašeho onemocnění.

Před každým použitím :
1) obsah lahvičky dobře protřepejte
2) opatrným pootočením odstraňte z nosního aplikátoru ochranný kryt.
3) podržte lahvičku ve svislé poloze, v dostatečné vzdálenosti od tváře, jak je nakresleno na
obrázku, uchopte horní sprejovou část lahvičky mezi prsty, tím se aktivuje dávkovací pojistka
3
a lék se začne jemně rozprašovat. Dávkovací pojistka zůstane aktivní. Neplatí to v případě,
pokud lahvičku rozeberete, nebo se přípravek delší dobu nepoužívá.
4) před použitím nosního spreje Tinkair 50 g/100 g se opatrně vysmrkejte, abyste si dobře
uvolnili nosní dírky.
5) předkloňte mírně hlavu, uzavřete si prstem jednu nosní dírku, do druhé nosní dírky jemně
vložte aplikátor, palcem zatlačte na dno lahvičky směrem nahoru. Tím dosáhnete jemného
rozprašovacího efektu.
6) aplikátor vyndejte z nosní dírky, hlavu trochu zakloňte a ponechte v záklonu několik
sekund, abyste umožnili dokonalé rozptýlení v nose. Stejně se postupuje i u druhé nosní dírky.
7) na aplikátor nasaďte ochranný kryt.

Upozornění:
Po otevření spotřebujte přípravek do 3 měsíců. V případě, že se ventil ucpe, odstraňte nosní
aplikátor z lahvičky a promývejte ho několik minut teplou vodou. Na ucpaná místa v žádném
případě nepoužívejte ostré předměty. Dávkování by mělo být individuální.
Léčba rýmy:
Obvyklá počáteční dávka přípravku jsou dvě dávky nosního spreje po 50 mikrogramech
budesonidu do každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer.
Po dosažení klinického účinku (-obvykle během 1-2 týdnů pravidelné aplikace přípravku) se
pokračuje udržovací dávkou, tj. obvykle jedna dávka nosního spreje po 50 mikrogramech do
každé nosní dírky dvakrát denně, ráno a večer, nebo dvě dávky do každé nosní dírky jedenkrát
denně, a to ráno.
Udržovací dávka by měla být stanovena jako nejnižší účinná dávka, při které je pacient bez
klinických obtíží.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku.

Léčba a prevence nosních polypů:
200 g (-100 g do každé nosní dírky ) dvakrát denně.

POZNÁMKA:
Celkový léčebný účinek nosního spreje se projeví až po několika dnech léčby (-v ojedinělých
případech ne dříve než za dva týdny pravidelné léčby).
Léčba sezónní rýmy by měla být podle okolností zahájena před očekávanou expozicí
alergenů. Někdy je nutné současně předepsat doplňkovou léčbu např. použití antihistaminik
pro potlačení očních symptomů alergické rýmy.
V případě, že průchodnost nosu je špatná (-ucpaný nos), může se před použitím nosního
spreje Tinkair 50 g/100 g v prvních dvou nebo třech dnech aplikovat nosní
vazokonstriktor (látka způsobující zúžení cév).

Je nepravděpodobné, že by i vícenásobná dávka mohla způsobit závažnější klinické
problémy, přesto, jestliže jste užil/a podstatně více přípravku, než jste měl/a, informujte
svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a použít Tinkair 50 g/100 g, nezdvojujte následující dávku.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít Tinkair 50g/100 g nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
4
U přípravku Tinkair jsou známé následující časté, méně časté a velmi vzácné nežádoucí
účinky:
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Poruchy dýchacího ústrojí: podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu.

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Poruchy imunitního systému: časná nebo zpožděná reakce z přecitlivělosti zahrnující
kopřivku, vyrážku, dermatitidu, otok a svědění.

Velmi vzácné (méně než 1 pacienta z 10000)
Poruchy dýchacího ústrojí: tvorba vřídků na nosní sliznici až proděravění nosní přepážky..
Poruchy imunitního systému: anafylaktická reakce (celková alergická reakce, jejíž projevy
mohou být poruchy dýchání, neklid, bledost, studený pot, pocit na omdlení a další)


Pediatrická populace
U dětí léčených nosními kortikoidy zvláště při podávání vysokých dávek, bylo hlášeno
opoždění růstu.


Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak Tinkair 50 g/100 g uchovávat.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.
Po otevření lék spotřebujte do 3 měsíců.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte
se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které nespotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace
Co přípravek Tinkair 50 g/100 g obsahuje
- Léčivou látkou je budesonidum 1 mg nebo 2 mg v 1 ml suspenze, 50 g nebo 100 g
v jedné dávce přípravku.
- Pomocnými látkami jsou:
Disperzní celulosa, hypromelosa, natrium-lauryl-sulfát, makrogol 400,
butylhydroxyanisol, citronan sodný, monohydrát kyseliny citronové, kalium-sorbát,
roztok kyseliny chlorovodíkové ( 1 mol/l), dinatrium-edetát a čištěná voda.
Jak Tinkair 50 g/100 g vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Tinkair 50 g/100 g je hnědá skleněná lahvička s obsahem 15 ml a s plastovou
tlakovou dávkovací pumpičkou s nosním aplikátorem a ochranným krytem .
Jedna lahvička obsahuje buď 200 dávek po 50 g, nebo 200 dávek po100 g.
5


Držitelem rozhodnutí o registraci je
ITALCHIMICI S.p.A,
Via Pontina Km 29,
00040 Pomezia (Rome),
Itálie

Výrobcem je
ITC Farma s.r.l.
Via Pontina Km.29
00040 Pomezia, Řím
Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele registračního
rozhodnutí:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika
Tel. : 296303340

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.6.2012

Recenze

Recenze produktu TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu TINKAIR 100 MCG 200DÁV Suspenze ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám