Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TIMONIL 150 RETARD TBL 100X150MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21776

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21776
Kód EAN:
Kód SÚKL: 75293
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Timonil retard se užívá k léčbě epilepsie (padoucnice), a to u jednoduchých parciálních záchvatů (fokálních), komplexních parciálních záchvatů (psychomotorických), záchvatů typu Grand mal, zvláště ložiskového původu (spánkový grand mal, difúzní grand mal) a u smíšených epileptických poruch. Dále se používá k léčbě záchvatovité bolesti v oblasti obličeje (neuralgie trojklanného nervu) a jiných bolestivých křečových stavů různého původu (např.: neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivé postižení nervů při cukrovce, záchvatovité bolestivé a křečové stavy u roztroušené sklerózy). Timonil retard se dále používá k prevenci epileptických záchvatů při odvykací léčbě závislosti na alkoholu (pouze při pobytu v nemocnici) a v psychiatrii k předcházení a léčbě bipolární afektivní poruchy (manio depresivní psychóza). Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls123247/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 
 

Timonil 150 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním 
Timonil 300 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním 
Timonil 600 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním 

carbamazepinum 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je Timonil retard a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Timonil retard užívat 

3. 

Jak se Timonil retard užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Timonil retard uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Timonil retard a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku Timonil retard, karbamazepin, je chemicky příbuzná tricyklickým 
antidepresivům. Karbamazepin má protizáchvatové, od bolesti nervů ulevující, náladu 
stabilizující, antiagresivní a protiúzkostlivé účinky. 
Timonil retard se používá k léčbě epilepsie, určitých druhů bolesti (neuralgie trojklanného 
nervu, genuinní neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivá neuropatie při cukrovce), 
neepileptických záchvatů při roztroušené skleróze, k prevenci záchvatů v rámci abstinenčního 
syndromu při léčbě alkoholismu a k prevenci a léčbě manio-depresivních fází. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Timonil retard užívat 

 
Neužívejte Timonil retard: 

jestliže jste alergický(á) na karbamazepin, tricyklická antidepresiva (léky k léčbě 
deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte nebo jste měl(a) poruchy funkce kostní dřeně 

jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi 

jestliže  máte  A-V  blok  (určitý  typ  poruchy  systému  vedení  elektrických  vzruchů  v 
srdci) 

jestliže máte nebo jste měl(a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného 
krevního  barviva  (jaterní  porfyrie,  např.  akutní  intermitentní  porfyrie,  porphyria 
variegata, porphyria cutanea tarda)  

jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) 
nebo jste toto léčivo užíval(a) během posledních dvou týdnů 

jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem 

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl(a) 
krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva 

jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku  

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami  

jestliže máte degenerativní svalové onemocnění (myotonická dystrofie), protože obtíže 
při vedení signálů v srdci se u této poruchy objevují často 

jestliže máte zelený zákal (zvýšený tlak v oku) nebo pokud trpíte bolestí nebo obtížemi 
během močení; v těchto případech je nutné, aby lékař Váš stav bedlivě sledoval 

jestliže podstupujete léčbu hormony štítné žlázy. V tomto případě je nutné, aby lékař 
kontroloval hladinu hormonů štítné žlázy, protože bude možná nutné dávku upravit. 

jestliže se objeví nebo se objevily známky neobvyklé citlivosti (např. kožní vyrážka) na 
oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital nebo lamotrigin (léky používané k léčbě epilepsie), 
protože v tomto případě máte také vyšší riziko vzniku neobvyklé citlivosti na 
karbamazepin. Pokud jste/byl(a) alergický(á) na karbamazepin, pravděpodobnost 
alergické reakce na oxkarbazepin je 25 až 30 %. 

jestliže trpíte smíšenými záchvaty zahrnujícími absence 

u dětí mladších 6 let. 

 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se při léčbě přípravkem Timonil retard objeví 
příznaky, jako je horečka, bolesti v krku, vředy v ústech, alergické kožní reakce, jako např. 
vyrážky s otokem lymfatických uzlin, a/nebo chřipkové příznaky, sklon ke vzniku modřin, 
plošné či tečkovité podkožní krvácení nebo známky zánětu jater, jako např. malátnost, ztráta 
chuti k jídlu, nevolnost nebo žluté zbarvení kůže či očí. Váš lékař rozhodne, zda se léčba musí 
zastavit. 
Po použití přípravku Timonil byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky 
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako 
červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. 
Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na 
genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). 
Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky 
podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo 
olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. 
Pokud se u Vás po použití přípravku Timonil vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo 
toxická epidermální nekrolýza , nesmíte léčbu přípravkem Timonil nikdy znovu zahájit. 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. 
 
Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u 
pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků 
pacientů. Váš lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením 
karbamazepinu nutný.  
 

Ppřed zahájením léčby a pravidelně poté Vám bude lékař kontrolovat krevní obraz, funkce 
jater a ledvin. Je důležité, abyste na tyto kontroly docházel(a). 
 
Upozorňujeme, že v případě abstinenčního syndromu při léčbě alkoholismu se nepříznivé 
reakce na karbamazepin podobají abstinenčním příznakům a lze je snadno zaměnit. 
 
Karbamazepin může zvyšovat citlivost kůže na sluneční světlo. Proto se vyhýbejte silnému 
slunečnímu záření během léčby přípravkem Timonil retard. 
 
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si 
ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého 
lékaře. 
 
Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou „pilulkou“ 
a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se poraďte s lékařem o alternativních 
antikoncepčních prostředcích. 
 
Informujte prosím svého lékaře i v případě, že jste kterýmkoliv z uvedených stavů trpěl(a) 
kdykoliv v minulosti. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Timonil retard 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
 
Jiná léčiva mohou zvyšovat či snižovat hladinu karbamazepinu v krvi. Zvýšené hladiny 
karbamazepinu v krvi mohou způsobit nežádoucí účinky (např. závratě, spavost, zhoršenou 
pohybovou koordinaci, dvojité vidění). Snížené hladiny karbamazepinu v plazmě mohou 
způsobit zhoršení onemocnění, například opakovaný výskyt epileptických záchvatů nebo 
záchvatů v rámci roztroušené sklerózy nebo pocit bolesti ve tváři, ústech nebo krku. Kromě 
toho může přípravek Timonil retard ovlivňovat účinek jiných léčiv. 
 
Pokud užíváte nebo jste užíval(a) kterékoliv z následujících léčiv, informujte o tom svého 
lékaře, protože mohou reagovat s přípravkem Timonil retard: 
 

inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci). Před 
zahájením léčby karbamazepinem se musí nejméně dva týdny předtím přerušit jakákoliv 
léčba inhibitory monoaminooxidázy. 

jiná léčiva na epilepsii (např. klonazepam, ethosuximid, felbamát, metsuximid, 
fenobarbital, primidon, fenytoin, progabid, lamotrigin, kyselina valproová, 
oxkarbazepin, zonisamid, levetiracetam, eslikarbazepin, stiripentol, tiagabin, topiramat, 
valnoktamid, valpromid, vigabatrin), 

alprazolam, klobazam (používá se na zklidnění nebo k léčbě úzkosti), 

midazolam (používá se v anestézii), 

aprepitant, ondansetron (používají se při silném zvracení), 

neuroleptika (používají se k léčbě určitých psychiatrických stavů, např. bromperidol, 
haloperidol, aripriprazol, klozapin, loxapin, olanzapin, paliperidon, kvetiapin, 
risperidon, ziprasidon, zotepin), 

lithium (používané k léčbě maniodepresivních poruch), 

léčba depresí, např. amitriptylin, bupropion, citalopram, klomipramin, fluvoxamin, 
imipramin, desipramin, mianserin, mirtazapin, nefazodon, nortriptylin, sertralin, 
viloxazin, fluoxetin, paroxetin, trazodon, 

určitá antibiotika (např. ciprofloxacin, isoniazid, tetracykliny, například doxycyklin, 
nebo makrolidová antibiotika, například klarithromycin, erythromycin, josamycin a 
troleandomycin), 

léčiva proti plísňovým infekcím, jako je kaspofungin, itrakonazol, ketokonazol, 
flukonazol a vorikonazol. Pokud budete muset užívat itrakonazol nebo vorikonazol, 
lékař by Vám měl doporučit alternativní lék na epilepsii. 

albendazol, prazikvantel (léky proti parazitujícím červům), 

loratadin, terfenadin (léky proti alergickým reakcím), 

kortikosteroidy (např. „kortizon“ používaný k léčbě zánětů, např. prednisolon, 
dexamethason), 

metadon (používaný při léčbě závislosti na opioidech a jako lék tišící bolest), 

theofylin, aminofylin (přípravky k léčbě astmatu), 

digoxin, ivabradin (léky na srdeční problémy), 

antagonisté kalcia (léčiva na vysoký krevní tlak nebo jiné srdeční stavy, např. felodipin, 
nimodipin, verapamil nebo diltiazem), 

léčiva na snížení hladiny cholesterolu (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin) 

cyklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus (používané při chirurgických výkonech u 
transplantací orgánů), 

léčiva na ředění krve (např. warfarin, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol, 
tiklopidin), 

danazol (používaný k léčbě některých ženských hormonálních poruch), 

diuretika („tablety podporující močení“, například acetazolamid, hydrochlorothiazid, 
furosemid), 

určité léky tišící bolest (buprenorfin, dextropropoxyfen/propoxyfen, fentanyl, ibuprofen, 
paracetamol, fenazon, tramadol), 

oxybutynin, dantrolen (snižující svalové napětí), 

flunarizin (používaný na léčbu migrény a závratí), 

methylfenidat (používaný k léčbě deficitu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)), 

propranolol (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění), 

 

léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, např. chinidin 

tadalafil (lék proti impotenci), 

gestrinon (používaný k léčbě endometriózy), 

rifampicin, rifabutin (používají se k léčbě tuberkulózy), 

isotretinoin (lék k léčbě akné), 

nikotinamid (doplněk vitamínu B3), 

cimetidin, omeprazol (léčiva na pálení žáhy a žaludeční vředy), 

metoklopramid (používaný k léčbě nevolnosti a zvracení), 

svalová relaxancia,  např. pankuronium (používaný v anestézii), oxybutynin (používá se 
proti samovolnému úniku moči), dantrolen (používaný proti silným svalovým křečím a 
hypertermii), 

isotretinoin (léčivo k léčbě akné), 

hormony štítné žlázy (používané k léčení poruch štítné žlázy), 

určité léky k léčbě HIV, např. indinavir, sachinavir, ritonavir, 

určité léky k léčbě rakoviny, např. cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicin, imatinib, 
lapatinib, temsirolimus, toremifen, 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek, používaný k léčbě 
mírné deprese, 

ženské hormony (estrogeny, deriváty progesteronu) a léky na zabránění těhotenství, 
např. „antikoncepční tabletka“. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu 
proti početí zajišťovanou „pilulkou“ a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se 
poraďte s lékařem o alternativních antikoncepčních prostředcích. 

 

Přípravek Timonil retard s pitím a alkoholem 
Během léčby tabletami Timonil retard byste neměl(a) pít alkohol, protože karbamazepin 
snižuje Vaši schopnost snášet alkohol. 
Neměl(a) byste pít grapefruitový džus během užívání přípravku Timonil retard, protože by se 
tím mohla zvýšit koncentrace karbamazepinu v krvi. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař Vám vysvětlí 
možná rizika a přínos léčby. 
Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Pokud žena léčená přípravkem Timonil retard 
otěhotní nebo plánuje otěhotnět nebo je třeba zahájit léčbu Timonilem během těhotenství, 
lékař pečlivě zváží prospěch z použití léčivého přípravku oproti možným rizikům. 
Nejnižší účinná dávka by se měla užívat zvláště během prvních tří měsíců těhotenství, které 
jsou zvláště významné, pokud jde o malformace. Pokud to bude možné, karbamazepin by se 
neměl během těhotenství užívat společně s jinými antiepileptiky, protože se tím zvyšuje riziko 
vrozených vad (malformací). 
Za žádných okolností ale nesmíte přestat lék užívat bez porady s lékařem, protože epileptické 
záchvaty mohou poškodit dítě nebo Vás. Riziko spojené s epileptickými záchvaty může být 
závažnější než riziko malformací. 
 
Stejně jako u jiných antiepileptik byly ve spojitosti s karbamazepinem hlášeny různé typy 
vrozených vývojových vad, například obličeje, lebky nebo kardiovaskulárního systému 
(týkající se srdce a cév), nedostatečně vyvinuté nehty na prstech rukou, dále vrozené vývojové 
vady jiných orgánů (rovněž známé jako „fetální antikonvulzivní syndrom“) a vývojové 
poruchy. Také je zvýšené riziko tvorby rozštěpu páteře (spina bifida). Pro časné stanovení 
možného poškození plodu Vám lékař případně provede ultrazvukové vyšetření a vyšetření 
krve. 
Dalším faktorem při vzniku malformací může být nedostatek kyseliny listové. Proto může být 
prospěšné podávání kyseliny listové před těhotenstvím a během něj. 
 
Léčivá látka přípravku Timonil retard přechází do mateřského mléka. Proto před tím, než 
začnete kojit, se poraďte se svým lékařem. Pokud lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením 
a Vaše dítě je pečlivě sledováno vzhledem k možnému výskytu nežádoucích účinků, můžete 
své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, například Vaše dítě bude velmi 
ospalé, bude se obtížně kojit, bude mít alergické kožní reakce nebo známky poruchy funkce 
jater, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři. 
 
Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou „pilulkou“ 
a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se poraďte s lékařem o alternativních 
antikoncepčních prostředcích. 
 
Ve velmi vzácných případech byly hlášeny případy sexuální dysfunkce, jako jsou impotence 
či snížené libido, snížená mužská fertilita a/nebo abnormální tvorba spermií. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento lék může způsobovat závratě, malátnost, únavu, zhoršenou pohybovou koordinaci a 
poruchy vidění, například dvojité vidění nebo zastřené vidění, a proto může nepříznivě 
ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (např. při řízení 
motorových vozidel, obsluze strojů, provádění rizikové práce, práci ve výškách apod.) Tuto 
činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 

 
3. 

Jak se Timonil retard užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Režim dávkování není možné libovolně měnit, 
protože to může vést k selhání léčby. 
 
Léčba přípravkem Timonil retard se zahajuje nízkými počátečními dávkami, které pak postupně 
lékař zvyšuje až do dosažení nejefektivnější udržovací dávky. Dávkování se liší v závislosti na 
věku a tělesné hmotnosti a individuálně ji upraví Váš lékař. 
 
Obvyklá dávka u dospělých pacientů je 300-1200 mg při léčbě epilepsie a 300-900 mg při 
jiných indikacích - rozdělená do 2 dávek za den (24 hodin). V některých případech se 
osvědčilo rozdělení denní dávky do 4 – 5 dílčích dávek. 
Obvyklá denní dávka (za 24 hodin) u dětí činí 10-20 mg na kg tělesné hmotnosti. Léčebnou 
dávku může stanovit lékař, zvláště u kombinované léčby, po změření plazmatické hladiny a 
v závislosti na účinnosti. 
Tablety se polykají buď celé během jídla či po jídle a zapíjejí se trochou tekutiny, nebo je lze 
rozpustit (nechat rozptýlit) ve vodě. Tablety necháme rozpustit těsně před užitím. Tablety se 
nesmí žvýkat. 
 
Timonil  150  retard:  Půlicí  rýha  má  pouze  usnadnit  dělení  tablety,  pokud  máte  potíže  ji 
polknout celou. 
Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
Rozhodnutí o zahájení, pokračování a ukončení léčby provádí výhradně ošetřující lékař.  
 
Délka trvání léčby liší individuálně v závislosti na indikaci a individuálně odezvě a 
stanovuje ji ošetřující lékař. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Timonil retard je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte 
to svému lékaři. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Timonil retard, než jste měl(a) 
Pokud jste užil(a) příliš mnoho léku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. 
 
Po předávkování přípravkem Timonil retard se mohou objevit následující příznaky: 
Závratě, zhoršená pohybová koordinace, spavost, kóma, pocit na zvracení, zvracení, 
podrážděnost, neklid, zmatenost, mimovolní pohyby, porucha řeči, rozšíření zornic, 
mimovolní pohyby očí, návaly horka, zadržování moči, oslabené nebo zesílené reflexy, třes, 
vzrušení, křeče, snížená tělesná teplota, dýchací obtíže, srdeční poruchy, zrychlený srdeční 
tep, zhoršené vědomí, zástava dechu a srdeční selhání, akutní rozpad kosterního svalu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Timonil retard 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Užijte 
původní dávku a pokračujte podle původního režimu dávkování. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud neúmyslně vynecháte 
několik dávek přípravku Timonil retard, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Timonil retard 
Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. Nepřerušujte užívání léků, aniž byste se 
předtím poradil(a) se svým lékařem, mohl(a) byste tím ohrozit úspěšnost léčby. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pozorované nežádoucí účinky byly častější v kombinaci s jinými léky než při léčbě pouze 
tímto přípravkem (při monoterapii).

 

Obraťte se prosím ihned na svého lékaře, jestliže se 

objeví příznaky jako horečka, bolest v krku, kožní vyrážka s otokem uzlin a/nebo příznaky 
podobné chřipce, či známky zánětu jater, co jsou malátnost, ztráta chuti k jídlu, pocit na 
zvracení či zežloutnutí kůže během léčby přípravkem Timonil retard. Lékař rozhodne, zdali se 
léčba musí zastavit. 
 
Zvláště na počátku léčby se mohou projevit následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10) 
 

Změny krevního obrazu (zvýšený či snížený počet bílých krvinek, snížený počet 
krevních destiček). Lékař rozhodne, zda-li se musí léčba zastavit. 

Závrať, ospalost, zhoršená pohybová koordinace (ataxie), útlum, únava. 

Pocit na zvracení či nevolnost. 

Zvýšení hladin určitého jaterního enzymu (gama-GT). 

Alergické kožní reakce s horečkou i bez ní jako např. kopřivka, které mohou být těžké. 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): 
 

Zmatenost a neklid (agitovanost)

 

zvláště u starších pacientů. 

Bolest hlavy, problémy se zaostřováním očí (např. rozmazané vidění), dvojité vidění. 

Ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech. 

Zvýšená hladina určitého enzymu nacházejícího se v játrech nebo v kostech (alkalická 
fosfatáza). 

Malátnost. 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000): 
 

Mimovolní pohyby, například tiky, třesy, roztřesené ruce, kroucení, opakované pohyby 
nebo mimovolní pohyby očí. 

Zácpa, průjem bolest břicha, zánět v ústech (stomatitida). 

Zvýšení hodnot v testech jaterní funkce (jaterních transamináz). 

Zadržování tekutin, nízká hladina sodíku v krvi a zhoršení vodní rovnováhy 
doprovázené bolestí hlavy, zvracením, letargií a vzácně také zmateností nebo jinými 
neurologickými poruchami. 

Opožděné přecitlivělé (alergické) poruchy doprovázené horečkou, kožními vyrážkami, 
zánětem cév (také malých), otokem lymfatických uzlin, bolestí kloubů, sníženým nebo 
zvýšeným počtem bílých krvinek, zvětšenými játry a slezinou nebo zhoršenou funkcí 
jater, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke zničení/ztrátě žlučovodů v 
játrech. Tyto účinky mohou nastat v jakékoliv kombinaci a mohou nepříznivě 
ovlivňovat ostatní orgány, jako jsou plíce, ledviny, slinivku, střevo a srdce. 

Otok rukou, chodidel a nohou (edém), zvýšení tělesné hmotnosti. 

Ekzém nebo odlupování a zčervenání kůže (exfoliativní dermatitida, erythroderma), 
svědění. 

Porucha funkce ledvin, např. přítomnost bílkovin nebo červených krvinek v moči, 
snížená tvorba moči, zvýšený obsah močovinového dusíku v moči (azotémie). 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000): 
 

Snížení obsahu kyseliny listové v krvi, otoky lymfatických uzlin někdy doprovázené 
zvětšením sleziny. 

Trhavé pohyby, například v obličeji nebo ústy (obličejové grimasy, kroutivé pohyby, tj. 
choreoatetóza), dále poruchy řeči (mumlání nebo špatná artikulace při mluvení) nebo 
poruchy očních pohybů. 

Poruchy kůže, například pálení, škrábání, svědění nebo mravenčení, ale také snížené 
vnímání např. dotyku či bolesti bez zjevné fyzické příčiny (parestézie, periferní 
neuropatie, polyneuropatie), zánět nervů (periferní neuritida), narušené smyslové 
vnímání a paralýza (paréza). 

Halucinace (zvukové i zrakové), deprese, depresivní nebo manické rozladění, agrese, 
anorexie. 

Bolest kloubů, svalová slabost, bolest svalů, svalové křeče, např. dolních končetin 
(reverzibilní po vysazení). 

Zánět jater (může být i život ohrožující, zvláště pokud se vyskytne během prvních 
měsíců léčby), zežloutnutí kůže a očí, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke 
zničení/ztrátě žlučovodů v játrech. 

Obtíže s vedením elektrických vzruchů v srdci, A-V blok případně s náhlou ztrátou 
vědomí (určitý druh poruchy systému vedení elektrických vzruchů srdce), nízký tlak, 
vysoký tlak. 

Těžké zpuchýřující reakce kůže a sliznic (erytém multiforme a nodosum, Lyellův 
syndrom). 

Zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzibilita), porucha imunitního systému 
způsobující bolest kloubů, kožní vyrážku a horečku (lupus erythematosus disseminatus). 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000): 
 

Zastavení tvorby červených krvinek, závažný nedostatek určitých bílých krvinek, 
nedostatek červených krvinek, nedostatek všech krvinek (bílé krvinky, červené krvinky, 
krevní destičky). 

Stav s narušeným metabolismem červeného krevního pigmentu (akutní intermitentní 
porfyrie, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata). 

Akutní systémové alergické reakce včetně anafylaktického šoku, otok obličeje, úst, 
jazyka nebo jiných částí těla, který může způsobit dýchací obtíže (angioedém), zánět 
mozkových blan bez bakteriálního zdroje (aseptická meningitida) a příznaky, jako jsou 
horečka a svalové záškuby (myoklonus) a změny krevního obrazu (eosinofilie). 

Zvýšené hladiny hormonu podílejícího se na regulaci tvorby mléka (laktace) mohou 
vést ke zvětšení prsů u mužů (gynekomastie) nebo sekreci mateřského mléka mimo 
období kojení (galaktorea). 

Pozměněná funkce štítné žlázy. 

Narušený metabolismus vápníku, který může způsobit změknutí kostí (osteomalacie) a 
snížení hustoty kostních minerálů (osteoporóza). 

Zvýšené hladiny cholesterolu (včetně HDL cholesterolu a triglyceridů), zvýšený volný 
kortizol. 

Psychiatrické příznaky včetně změněné nebo depresivní nálady, dysfunkce myšlení, 
podrážděnost, netečnost. Preexistující psychóza se může aktivovat. 

Poruchy chuti. 

Porucha nazývaná maligní neuroleptický syndrom, která se vyznačuje příznaky, jako 
jsou třes kombinovaný s vysokou horečkou, extrémním pocením, rychlým srdečním 
pulzem a dechem, sníženou bdělostí a vědomím. 

Zánět očí (konjunktivitida), zakalení čoček, zvýšený tlak v oku, ve dvou případech byla 
hlášena toxická reakce v sítnici oka po dlouhodobé terapii. 

Poruchy sluchu, např. zvonění v uších (tinitus), abnormální citlivost na zvuk, snížená 
schopnost slyšet, změny ve vnímání výšky tónů. 

Ztráta vlasů, nadměrný růst ochlupení těla nebo obličeje u žen (hirsutismus). 

Nadměrné pocení, zánět krevních cév. 

Pomalý srdeční tep (bradykardie), nepravidelný srdeční tep, zhroucení krevního oběhu, 
selhání srdce. 

Zhoršení existující srdečního onemocnění zvláště u starších pacientů nebo u pacientů 
s oběhovými obtížemi. 

Abnormální tvorba krevních sraženin (tromboembólie), např. v plicích, zánět žil 
spojený se vznikem krevní sraženiny uvnitř (tromboflebitida). 

Jizvy a ztluštění v plicích (pulmonální fibróza), alergická reakce plic s horečkou, křeče 
spojené s horečkou (febrilní záchvaty), dýchací obtíže a infekce hrudníku 
(pneumonitida, pneumonie). 

Zánět jazyka, dásní (glositida, gingivitida). 

Zánět slinivky břišní. 

Jaterní selhání, poruchy jater (granulomatozní hepatitida). 

Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom* 
a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).  

Změny pigmentace kůže, drobné krvácení v kůži nebo sliznici (purpura), akné. 

Zánět části ledvin (tubulointersticiální nefritida), selhání ledvin nebo jiné obtíže 
močového traktu, napři obtíže při močení, bolestivé nebo časté močení, velký počet 
močení s malým objemem. 

Nízké hladiny protilátek (hypogamaglobulinémie). 

Sexuální dysfunkce, například impotence a snížené libido, snížená mužská plodnost 
a/nebo abnormální spermatogeneze se sníženým počtem spermií a/nebo motilitou. 

 

* v některých asijských zemích výskyt hlášen také jako vzácný

 

 
Není známo (frekvence z dostupných údajů nelze určit): 
 
Existují případy následujících stavů: 

Syndrom zahrnující polékovou vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné 
napadení dalších orgánů (DRESS syndrom). 

Zkřížené alergické reakce s jinými antiepileptiky. 

Kožní reakce se zarudnutím a tvorbou puchýřů (akutní generalizovaná exantematozní 
pustulóza, AGEP). 

Poškození kostní dřeně. 

Poruchy paměti. 

Zánět tlustého střeva. 

Zlomeniny. 

Kožní reakce s tmavě fialovými, svědícími papulami s plochým vrcholem s 
prokvétajícími bílými čarami (lichenoidní keratóza). 

Úplné uvolnění, vypadávání nehtů (onychomadéza). 

Reaktivace infekce určitým virem (lidský herpesvirus 6). 

10 

Nízké hladiny vitamínu B12. 

Zvýšené hladiny určité aminokyseliny (homocystein). 

Zhoršení příznaků roztroušené sklerózy. 

 
Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), 
osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo 
pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Podobně jako u jiných antiepileptik může karbamazepin vést ke zvýšení záchvatů, zvláště by 
se mohly poprvé vyskytnout absence nebo dále posílit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Timonil retard uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Timonil retard obsahuje 
 
Léčivou látkou je carbamazepinum. 
Pomocnými látkami jsou disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, amonio-methakrylátový 
kopolymer typ B, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, čištěná voda.  
 
Jak přípravek Timonil retard vypadá a co obsahuje toto balení 
Timonil  150  retard:  bílé  kulaté  ploché  tablety  s dělícím  křížem  na  jedné  straně,  na  druhé 
straně znak „T 150“. 
Timonil  300  retard:  bílé  kulaté  ploché  tablety  s dělícím  křížem  na  jedné  straně,  na  druhé 
straně znak „T“. 
Timonil 600 retard: bílé podlouhlé tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně znak 
„T“. 

11 

Timonil 150 retard: Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv 
její rozdělení na stejné dávky. 
Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
PVC/Al blistr, krabička 
 
Velikost balení  
Timonil 150 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 
Timonil 300 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním 
Timonil 600 retard: 50 tablet s prodlouženým uvolňováním  
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
DESITIN ARZNEIMITTEL 
Weg beim Jäger 214 
D-22335 Hamburg 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: 
Desitin Pharma s.r.o., Opletalova 25, 11121 Praha 1, Česká republika, tel. +420 222 245 375 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.12.2014. 

Recenze

Recenze produktu TIMONIL 150 RETARD TBL 100X150MG

Diskuze

Diskuze k produktu TIMONIL 150 RETARD TBL 100X150MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám