Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 16249
Kód EAN: 4030855003259
Kód SÚKL: 14566
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek se používá u dospělých při léčbě oční hypertenze, (zvýšený nitrooční tlak), chronického prostého glaukomu (zelený zákal), afakického glaukomu (zelený zákal po odstranění očních čoček) a pokud je jiná léčba nedostačující i při léčbě dětského glaukomu.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls11116/2012 a příloha
k sp.zn.sukls220866/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TIMOHEXAL 0,5%
oční kapky, roztok
(timololi maleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je TIMOHEXAL 0,5% a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TIMOHEXAL 0,5% používat
3. Jak se TIMOHEXAL 0,5% používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak TIMOHEXAL 0,5% uchovávat
6. Další informace

1. CO JE TIMOHEXAL 0,5% A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
TIMOHEXAL 0,5% jsou oční kapky s obsahem beta-sympatolytika timololu, které při podání
do spojivkového vaku snižuje nitrooční tlak bez ovlivnění šířky zornice.

Používá se
- při zvýšeném nitroočním tlaku (při nitrooční hypertenzi)
- při glaukomu (při chronickém glaukomu s otevřeným úhlem)
- při glaukomu po odnětí čočky (při afakickém glaukomu)
- při dětském glaukomu, jestliže jiné léčebné postupy neměly dostatečný účinek.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE TIMOHEXAL 0,5%
POUŽÍVAT

Nepoužívejte TIMOHEXAL 0,5%
- jestliže jste alergická na timolol, betablokátory nebo nějaké z dalších látek obsažených v
přípravku.
- jestliže máte v současnosti nebo jste měl(a) v minulosti dýchací potíže, jako astma nebo těžký
chronický obstrukční zánět průdušek

Používejte Timohexal 0,5% se zvláštní opatrností
Předtím než budete používat tento léčivý přípravek, informujte prosím svého lékaře jestliže jste
měl(a) v minulosti nebo máte v současnosti
- koronární onemocnění srdce (onemocnění věnčitých cév), srdeční selhání, nízký krevní tlak
2/5
- poruchy srdeční frekvence, jako např. bradykardie
- dýchací potíže, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc
- onemocnění periferních tepen, jako např. Raynaudova nemoc nebo Raynaudův syndrom
- cukrovka, protože timolol může maskovat projevy a známky nízké hladiny cukru v krvi
- zvýšenou činnost štítné žlázy, protože timolol může maskovat projevy a známky této zvýšené
činnosti.
Informujte svého lékaře, že používáte Timohexal 0,5% před chirurgickou anestezií, protože timolol
může změnit účinek některých léků používaných v průběhu anestezie.

Další léčivé přípravky a Timohexal 0,5%

Timohexal 0,5% může ovlivňovat nebo být ovlivněný dalšími léky, které užíváte, včetně ostatních
očních kapek k léčbě glaukomu. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo se chystáte užívat
lék určené ke snížení krevního tlaku, léky k léčbě cukrovky nebo k léčbě srdce.

Těhotenství, kojení a fertilita
Nepoužívejte Timohexal 0,5%, když jste těhotná, pokud to nepovažuje Váš lékař za nezbytné.
Nepoužívejte Timohexal 0,5%, jestliže kojíte. Timolol může přecházet do mateřského mléka.
Požádejte svého lékaře o radu předtím, než začnete užívat jakýkoli léčivý přípravek v období
kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ojediněle se může objevit dvojité vidění nebo pokles očních víček. Mohou se vyvinout poruchy
vidění, bolesti hlavy, závratě, pocity slabosti a nevolnost.

I při používání doporučeným způsobem může TIMOHEXAL 0,5% ovlivnit zrakovou ostrost, a tím i
reaktivitu a snížit schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. To ve zvýšené míře
platí při kombinaci s požitím alkoholu. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat pouze na základě
výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku TIMOHEXAL 0,5%
TIMOHEXAL 0,5% obsahuje jako konzervační prostředek benzalkonizum-chlorid. Tato látka
může způsobit podráždění očí. Vyvarujte se kontaktu s měkkými kontaktními čočkami.
Vyjměte kontaktní čočky před aplikací Timohexalu 0,5% a vyčkejte nejméně 15 minut, než si je
znovu nasadíte. Může způsobit obarvení měkkých kontaktních čoček.

3. JAK SE TIMOHEXAL 0,5% POUŽÍVÁ
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si njeste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba se zahájí vkápnutím jedné kapky přípravku dvakrát denně. Jestliže se nitrooční tlak za
stálého sledování upraví na požadovanou hodnotu, může lékař případně dávkování snížit na jednu
kapku jednou denně.

Oční kapky TIMOHEXAL 0,5% se vkápnou do spojivkového vaku tak, že mírně zakloníte hlavu,
díváte se vzhůru a slabě odtáhnete dolní oční víčko od povrchu oka. Pak zmáčknutím lahvičky
vkápnete jednu kapku přípravku za dolní víčko.
Nedotkněte se koncem kapací lahvičky oka. Po vkápnutí přípravku oko pomalu zavřete. Lahvičku
ihned po použití opět uzavřete.
3/5
Po vkápnutí přípravku Timohexal 0,5% stiskněte prstem vnitřní oční koutek proti nosu na 2 minuty.
To pomůže, aby se timolol nedostal do zbytku těla.
Dosud nepoužitá lahvička má bezpečnostní uzávěr, který se po prvním otevření uvolní a musí se
odstranit.

Léčba přípravkem TIMOHEXAL 0,5% bývá obvykle dlouhodobá. Dávkování se může změnit nebo
přerušit jedině na pokyn lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku TIMOHEXAL 0,5%, než jste měl(a)
Jestliže jste si vkápl(a) do oka větší než předepsanou dávku, poraďte se o dalším postupu se svým
lékařem. Jestliže omylem roztok přípravku požilo dítě, vyhledejte, prosím, neodkladně lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít TIMOHEXAL 0,5%
Snažte se nahradit zapomenutou dávku co nejdříve. Jestliže však do příští plánované dávky zbývá
již méně než osm hodin, zapomenutou dávku prostě vynechte a pokračujte až další plánovanou
dávkou v další plánovanou dobu. Rozhodně nezdvojujte následující dávku ve snaze nahradit dávku
vynechanou.

Jestliže jste přestal(a) používat TIMOHEXAL 0,5%
Z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem léčbu přípravkem TIMOHEXAL 0,5% nepřerušujte.
Zvýšený nitrooční tlak může trvat po dlouhou dobu, aniž pacient pociťuje zřetelné obtíže, přesto
však může oko natrvalo poškodit. Proto je pravidelná léčba velice důležitá.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Obvykle můžete pokračovat v léčbě, když nežádoucí účinky nejsou závažné. Jestli Vás
některé nežádoucí účinky znepokojují, řekněte o tom lékaři nebo lékárníkovi. Neukončujte léčbu,
aniž byste se poradil(a) s lékařem.
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následující konvence:
Velmi časté (výskyt u víc než 1 z 10 pacientů)
Časté (výskyt u víc než 1 ze 100 pacientů)
Méně časté (výskyt u víc než 1 z 1 000 pacientů)
Vzácné (výskyt u víc než 1 z 10 000 pacientů)
Neznámé (frekvence nebyla stanovena z dostupných dat)

Jako ostatní lokálně aplikované oční léčivé přípravky, i timolol je vstřebáván do krve. To může
způsobit podobné nežádoucí účinky, jaké byly pozorovány u systémových betablokátorů.
Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků u očních betablokátorů je nižší než u systémového
podání.
Mezi očekávané nežádoucí účinky pozorované u očních betablokátorů patří:
Systémové alergické reakce včetně angioedému, vyrážky , lokálnínebo generalizované vyrážky,
svědění, anafylaktické reakce.
Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi).
Nespavost, deprese, noční můry, poruchy paměti.
Synkopa (krátkodobá ztráty vědomí), cévní mozková příhoda, mozková ischemie (nedokrevnost),
zvýšení počtu příznaků a známek myastenie gravis, závratě, parestezie (poruchy čití), bolest hlavy.
4/5
Příznaky a známky očního podráždění (tj. pálení, bodání, svědění, slzení, zarudnutí), zánět očního
víčka, zánět rohovky, rozmazané vidění a odchlípení cévnatky po filtračním chirurgickém zákroku,
snížená citlivost rohovky, suché oči, eroze rohovky, pokles očního víčka, dvojité vidění.
Zpomalení srdeční frekvence, bolest na hrudi, bušení srdce, otoky, arytmie (poruchy srdečního
rytmu, městnavé srdeční selhání, síňokomorová blokáda, srdeční zástava, srdeční selhání.
Snížení krevního tlaku, Raynaudův fenomén, studené ruce a nohy.
Bronchospasmus- zúžení průdušek (především u pacientů s již existujícím bronchospastickým
onemocněním), dušnost, kašel
Poruchy chuti, nevolnost, dyspepsie (poruchy trávení), průjem, sucho v ústech, bolest břicha,
zvracení.
Ztráta vlasů, vyrážka připomínající lupénku nebo nové vzplanutí lupénky, kožní vyrážka.
Bolest svalů.
Poruchy sexuálních funkcí, snížené libido.
Astenie (slabost) /únava.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK TIMOHEXAL 0,5% UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Přípravek TIMOHEXAL 0,5% nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek déle než 6 týdnů po prvním otevření lahvičky.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co TIMOHEXAL 0,5% obsahuje
Léčivá látka je timololi maleas. Jeden ml očních kapek obsahuje timololi maleas 6,83 mg (což
odpovídá timololum 5,0 mg).
Pomocné látky jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci, dihydrát
dihydrogenfosforečnanu sodného, benzalkonium-chlorid (jako konzervans).

Jak TIMOHEXAL 0,5% vypadá a co obsahuje toto balení
TIMOHEXAL 0,5% je čirý, bezbarvý roztok.

Velikost balení: 1 lahvička s 5 ml roztoku nebo 3 lahvičky s 5 ml roztoku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:
HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo

Více informací o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
5/5

Výrobce:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo
Aeropharm GmbH, Francois-Mitterand-Allee 1, 07407 Rudolstadt, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.3.2013

Recenze

Recenze produktu TIMOHEXAL 0,5% 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TIMOHEXAL 0,5% 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze