Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

TILADE MINT 2X112DÁV Susp. k inhal. v tlak.obalu

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15701

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RHÔNE-POULENC RORER, FISONS LTD, HOLMES CHAPEL
Kód výrobku: 15701
Kód EAN: 8595187800274
Kód SÚKL: 56242
Držitel rozhodnutí: RHÔNE-POULENC RORER, FISONS LTD, HOLMES CHAPEL
Tilade Mint se pro svůj preventivní protizánětlivý účinek doporučuje k léčbě mírnějších forem průduškového astmatu, vyvolaného nejrůznějšími příčinami, např. studeným vzduchem, alergeny, tělesnou a duševní námahou a škodlivinami v ovzduší. Tilade Mint je určen pro pravidelné preventivní užívání a ne pro okamžitou úlevu od příznaků onemocnění. Tilade Mint zlepšuje plicní funkce, snižuje frekvenci a sílu záchvatů průduškových křečí a kašle a také snižuje nadměrnou reaktivitu průdušek. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Může se použít jako přídavná léčba k již existující terapii, což často vede ke zlepšení stavu pacienta.

Příbalový leták

 

sp.zn sukls117816/2009 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tilade Mint 

suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 

nedocromilum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové  informaci 
1. 

Co je přípravek Tilade Mint a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tilade Mint používat 

3. 

Jak se přípravek Tilade Mint používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tilade Mint uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tilade Mint a k čemu se používá 

 
Sodná  sůl  nedokromilu, léčivá látka obsažená  v přípravku Tilade Mint, zabraňuje  uvolňování látek  ze 
specifických zánětlivých buněk v dýchacích cestách, ke kterému dochází u astmatické reakce.  Dochází 
ke snížení jak bezprostřední, tak i pozdní alergické reakce.  
Přípravek Tilade Mint tak zlepšuje plicní funkce, snižuje frekvenci a sílu bronchospasmu (křeče průdušek 
a kašle) a také snižuje nadměrnou reaktivitu průdušek. 
 
Levomenthol je chuťová přísada, která překrývá hořkou chuť sodné soli nedokromilu. 
 
Přípravek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. 
 
Přípravek Tilade Mint se pro svůj preventivní protizánětlivý účinek doporučuje k léčbě mírnějších forem 
průduškového astmatu, vyvolaného nejrůznějšími příčinami, např. studeným vzduchem, alergeny, 
tělesnou a duševní námahou a škodlivinami v ovzduší. Přípravek Tilade Mint je určen pro pravidelné 
preventivní užívání a ne pro okamžitou úlevu od příznaků astmatu. 

 
Přípravek  mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Může se použít jako přídavná léčba k již 
existující terapii, což často vede ke zlepšení stavu pacienta. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tilade Mint používat 

 
Nepoužívejte přípravek Tilade Mint
 

jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6).  
 
Upozornění a opatření 

 

Před použitím přípravku Tilade Mint se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. 
Přípravek Tilade Mint je určen k pravidelnému dennímu užívání a neslouží k léčbě příznaků akutního 
zúžení průdušek. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek nesmí užívat děti do 2 let, neboť u této věkové skupiny dosud nejsou do dnešní doby k 
dispozici dostatečné zkušenosti s užíváním. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Tilade Mint 
Dosud nebyly zaznamenány žádné závažné interakce u člověka ani u zvířat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Pro  užívání přípravku Tilade  Mint  během  těhotenství  a  v  době  kojení  musí být zvlášť  závažné 
důvody, i když dosavadní zkušenosti naznačují, že přípravek nemá nežádoucí vliv na matku ani dítě. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Tilade Mint nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tilade Mint používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého  lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  
Přípravek Tilade Mint je určen k inhalačnímu podání.  
Obvyklá  dávka  přípravku  pro  dospělé, dospívající a  děti starší  2  let jsou 2 vdechy (tj. 4 mg sodné soli 
nedokromilu) 2 - 4krát denně.   Dávku  může lékař v tomto rozmezí upravit podle potřeb pacienta.  
Celkovou dávku 16 mg, tj. 8 vdechů za den, nepřekračujte. 
 
Pro zajištění dobrého účinku by měl být přípravek Tilade Mint užíván pravidelně. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Tilade Mint je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tilade Mint, než jste měl(a) 
Při náhodném použití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Tilade Mint 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tilade Mint 
Pro zajištění dobrého účinku by měl být přípravek Tilade Mint užíván pravidelně. Pokud chcete přestat 
s užíváním tohoto přípravku, poraďte se s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  

 

Pozorované nežádoucí účinky jsou definovány následovně: 

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10): bolest břicha, zvracení, pocit na zvracení 
(nauzea), kašel, bronchospasmus (zúžení průdušek), bolest hlavy. 

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): porucha trávení (dyspepsie), porucha vnímání chuti 
(dysgeuzie). 

 
Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  přípravku. 
 
 
 
5. 

Jak přípravek Tilade Mint uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem. 
 
Chraňte před přímým slunečním světlem.  Nádobka je pod tlakem, nesmí se propichovat ani házet do 
ohně, a to ani po vyprázdnění. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP“. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tilade Mint obsahuje 
Léčivou látkou je nedocromilum natricum. Jedna odměřená dávka obsahuje nedocromilum     
natricum 2 mg.  

Dalšími složkami jsou povidon 40, makrogol 600, levomenthol, apafluran (HFA 227) jako hnací 
plyn.  

 
Jak přípravek Tilade Mint vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tilade Mint je suspenze v tlakovém obalu určená k inhalaci.   
 
Velikost balení:  
1 tlaková nádobka se 112 odměřenými dávkami a standardním náustkem nebo 
2  tlakové  nádobky,  každá  se  112  odměřenými  dávkami  a  Syncronerem  (tj.  náustkem  s  otevřenou 
komorou pro inhalaci). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 
 
Výrobce 

 

Aventis Pharma Fisons Ltd., Holmes Chapel, Cheshire, Velká Británie. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.5.2015. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ SYNCRONERU (náustku s otevřenou komorou pro inhalaci) 
 
Aby  se  dostala správná dávka přípravku  Tilade Mint až do Vašich  plic, je velmi důležité, abyste 
pečlivě dodržovala tento návod. 
 
1. Sejměte ze spreje zelené víčko a zkontrolujte čistotu náustku. 
 
2. Držte sprej tak, jak je nakresleno na obrázku a rozevřete jej. Sprej (Syncroner) je správně otevřený, 
když uslyšíte klapnutí. 
 
3.  Sprej  dobře  protřepejte.  Před  prvním  použitím  je  nutné  inhalátor  přezkoušet  čtyřmi  stlačeními. 
Pokud  nebyl inhalátor používán po dobu minimálně 3  dnů, je nutné jej před vlastní aplikací přezkoušet 
dvěma stlačeními. 
 
4.  Před  vložením  náustku  do  úst  vydechněte. Nedýchejte  do  inhalátoru,  protože  tím  může  dojít  k 
vysrážení léčivé látky a ucpání trysky. 
 
5. Držte sprej tak, jak je nakresleno na obrázku, vložte jej do úst a zavřete rty. 
 
6. Začněte se pomalu zhluboka nadechovat ústy.  Ve chvíli, kdy začnete s nádechem, stlačte kovovou 
nádobku dolů a pokračujte ve vdechování. 
(Pomůcka: hluboký vdech trvá asi 3 vteřiny, stiskněte nádobku na začátku druhé vteřiny). 
 
7. Vyndejte náustek z úst a zadržte dech na 10 sekund nebo na tak dlouho jak můžete, a pak pomalu 
vydechněte. 
 
8. Před inhalací druhé dávky počkejte alespoň 1 minutu a potom opakujte kroky 4 až 7. 
 
9. Po použití Syncroner složte a uzavřete víčkem. 
 
 
JAK ZKONTROLOVAT SPRÁVNOU TECHNIKU INHALOVÁNÍ 
 
Tento druh inhalátoru byl vyvinut k tomu, aby ulehčil inhalační techniku. Při správném použití uniká jen 
velmi  malé  množství aerosolu  otevřenou částí  do vzduchu. Na takové  malé ztráty nemusíte brát zřetel. 
 
Jestliže neužíváte sprej správně, uniká značné množství aerosolu, které je viditelné jako jemná mlha 
(viz obrázek). 
 
Používáte-li  sprej  poprvé,  poproste  někoho  o  kontrolu,  jestli  neuniká  mlha. Svoji  techniku  si  také 
můžete zkontrolovat sami před zrcadlem. Jestliže se mlha tvoří, znovu si pečlivě prostudujte body 4, 5, 
6 a 7. 
 
Poznámka 
 
Prášek uniká, protože: 
 
a) jste stiskli sprej dříve, než jste začali vdechovat; 
 
b) jste stiskli sprej až poté, co jste skončili s vdechováním; 
 
c) jste nevdechli dostatečně zhluboka. 
 
 
ČIŠTĚNÍ SYNCRONERU 
 
Plastový náustek musí být udržován v čistotě, aby se zabránilo vzniku usazenin a ucpání trysky. Alespoň 

 

2krát  týdně  sejměte  z  plastového náustku  víčko  a  vyndejte  z  něho  i  kovovou nádobku. Samotný 
plastový náustek potom umyjte horkou vodou.   Proplachujte  ho vždy  z obou stran po dobu alespoň  1 
minuty  (viz  obrázek). Po  umytí  náustek  oklepejte  a  nechte  na  suchém  místě  přes  noc dokonale 
uschnout.  Teprve potom vraťte zpět kovovou nádobku a víčko. 
 
Náustek se nepoškodí, budete-li ho umývat každý den. 
 
Pozor: nesundávejte bílou plastovou koncovku z kovové nádobky. Kovovou nádobku nenamáčejte do 
vody. 
 
 
INHALAČNÍ NÁSTAVCE 
Tento otevřený inhalační náustek (Syncroner) není možné používat s jinými nástavci. 
 
 
NÁVOD K POUŽITÍ STANDARDNÍHO NÁUSTKU 
 
Aby se dostala správná  dávka přípravku Tilade Mint až  do  Vašich plic,  je  velmi  důležité,  abyste 
pečlivě dodržovali tento návod: 
 
1. Sprej dobře protřepejte. 
 
2. Sejměte ze spreje modré víčko a zkontrolujte čistotu náustku. 
 
3.  Před  vložením  náustku  do  úst  vydechněte. Nedýchejte  do  inhalátoru,  protože  tím  může  dojít  k 
vysrážení léčivé látky a ucpání trysky. 
 
4. Držte sprej tak, jak je nakresleno na obrázku, vložte náustek do úst a sevřete rty. 
 
5. Mírně zakloňte  hlavu a pomalu se zhluboka nadýchněte ústy. Ve chvíli, kdy začnete s  nádechem, 
stiskněte pevně kovovou nádobku a pokračujte ve vdechování. 
 
6.  Vyndejte  sprej  z  úst  a  zadržte  dech  na  10  sekund,  nebo  na  tak  dlouho  jak  můžete,  a  pak  pomalu 
vydechněte. 
 
7. Před inhalací druhé dávky počkejte alespoň 1 minutu a potom opakujte kroky 3, 4, 5 a 6. Po použití 
sprej uzavřete víčkem. 
 
 
ČIŠTĚNÍ 
 
Plastový náustek musí být udržován v čistotě, aby se zabránilo vzniku usazenin a ucpání trysky. Alespoň 
dvakrát týdně sejměte z plastového náustku víčko a vyndejte z něho i kovovou nádobku. Samotný 
plastový náustek potom umyjte horkou vodou. Proplachujte  ho vždy  z obou stran po dobu alespoň 1 
minuty.  Potom vraťte zpět kovovou nádobku a víčko. 
 
Náustek se nepoškodí, budete-li ho umývat každý den. 
 
Pozor: Nesundávejte bílou plastovou koncovku z kovové nádobky. Kovovou nádobku nenamáčejte do 
vody. 
 
INHALAČNÍ NÁSTAVCE 
 
Tento sprej je možné používat s inhalačními nástavci, jako je např. Fisonair.   Použití těchto nástavců je 
výhodné pro děti a pacienty s obtížemi s koordinací inhalace. 

Recenze

Recenze produktu TILADE MINT 2X112DÁV Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu TILADE MINT 2X112DÁV Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám