Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

THYROZOL 10 50X10MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19803

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - THYROZOL 10 50X10MG Potahované tablety

1sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010
sp. zn. sukls277445/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Thyrozol 5
Thyrozol 10
Thiamazolum
Potahované tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Thyrozol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thyrozol užívat
3. Jak se Thyrozol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Thyrozol uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Thyrozol a k čemu se používá
Tento lék obsahuje thiamazol, který řídí nadměrnou tvorbu hormonů štítné žlázy bez ohledu na její
příčinu.
Thyrozol se používá k léčbě nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy:
- pokud je nutné, abyste užíval(a) lék k léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy, zvláště pokud máte
malou strumu (zduření na přední straně krku) nebo žádnou strumu,
- pokud se chystáte podstoupit chirurgický výkon na Vaší štítné žláze,
- pokud budete léčen(a) pomocí radioaktivního jódu, zvláště v závažných případech nadměrné
produkce hormonů štítné žlázy,
- po radiační léčbě do doby, než se objeví plný účinek radioaktivního jódu.
Thyrozol se také používá v prevenci nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy před podáním
radioaktivního jódu, jako je vyšetření pomocí jódové kontrastní látky:
- pokud máte mírně zvýšenou tvorbu hormonů štítné žlázy bez dalších příznaků,
- pokud má Vaše štítná žláza určité oblasti s tvorbou hormonů štítné žlázy (autonomní adenom),
- pokud jste dříve měl(a) nadměrnou tvorbu hormonů štítné žlázy.
22. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thyrozol užívat
Neužívejte přípravek THYROZOL:
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na thiamazol nebo na podobné látky (thionamidové
deriváty) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- pokud laboratorní vyšetření prokáže, že máte snížený počet určitých krevních buněk
(granulocytopenie),
- pokud máte poruchu odtoku žluči před zahájením léčby přípravkem Thyrozol,
- pokud jste měl(a) poškození kostní dřeně po předchozí léčbě thiamazolem nebo karbimazolem.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Thyrozol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Informuje svého lékaře, pokud jste dříve měl(a) mírné alergické reakce na thiamazol, jako je alergická
vyrážka nebo svědění. Lékař se rozhodne, zda můžete přípravek Thyrozol užívat.
Informujte svého lékaře, pokud máte velkou strumu (otok přední části krku), která zhoršuje dýchání,
protože struma může během léčby přípravkem Thyrozol růst. Váš lékař se může rozhodnout, že Vám
předepíše Thyrozol pouze po určitou dobu a bude Vás pravidelně během léčby kontrolovat.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou zánět sliznice v dutině
ústní, bolest v krku nebo horečka. To může být důsledkem závažného snížení počtu určitých krevních
buněk (agranulocytóza) a může k tomu dojít zvláště v prvních týdnech léčby s možností závažných
následků.
Pokud máte zvláště závažnou formu nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy, mohou být nutné velmi
vysoké dávky přípravku Thyrozol (více než 120 mg denně). V takovém případě bude u Vás Váš lékař
čas od času provádět kontroly krve, protože existuje možnost poškození Vaší kostní dřeně. Pokud
k tomu dojde, může Váš lékař léčbu ukončit a, bude-li to nutné, podá Vám jiný lék.
Pokud bude Vaše struma při léčbě přípravkem Thyrozol růst nebo pokud budete mít sníženou činnost
štítné žlázy, bude Váš lékař muset překontrolovat dávku přípravku Thyrozol. Takové stavy se mohou
také vyskytnout v důsledku přirozeného průběhu onemocnění. Podobně se také může vyvinout nebo
zhoršit určitý typ poruchy očí (endokrinní orbitopatie), což nesouvisí s léčbou přípravkem Thyrozol.
Je možné, že budete při léčbě přípravkem Thyrozol přibývat na váze. To je normální reakce Vašeho
těla. Thyrozol ovlivňuje hormony vytvářené Vaší štítnou žlázou, které regulují spotřebu energie.
Další léčivé přípravky a přípravek Thyrozol
Příjem jódu ovlivňuje účinek přípravku Thyrozol. Váš lékař stanoví dávku přípravku Thyrozol podle
Vašeho individuálního příjmu jódu a funkce Vaší štítné žlázy.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte antikoagulancia (léky pro zabránění srážení krve), protože
normalizace funkce štítné žlázy pomocí přípravku Thyrozol může ovlivnit jejich účinek. To samé
může platit pro ostatní léky. Informujte proto svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství a kojení
Těhotenství má obecně příznivý vliv na tvorbu hormonů štítné žlázy. V každém případě kontaktujte
svého lékaře, protože může být nutné, abyste pokračovala v léčbě přípravkem Thyrozol, zvláště
v prvních měsících těhotenství. Váš lékař se může rozhodnout, že dávku přípravku Thyrozol sníží, aby
3zabránil jakémukoli poškození Vašeho dítěte. To je zvláště důležité, pokud užíváte Thyrozol spolu
s hormony štítné žlázy, protože takováto kombinace nesmí být během těhotenství užívána.
To také platí v případě, že budete chtít kojit. Dávky až 10 mg normálně nemají žádný nežádoucí vliv
na Vaše dítě. Váš lékař bude pravidelně provádět kontrolu funkce štítné žlázy Vašeho dítěte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Thyrozol nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.
Thyrozol obsahuje laktosu
Informujte svého lékaře, pokud nesnášíte některé cukry, protože Thyrozol obsahuje laktosu.
3. Jak se Thyrozol užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem.
Obvyklá dávka
V závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění se Váš lékař rozhodne, jakou dávku zvolí. Obvykle
jsou doporučovány následující dávky:
Dospělí
Úvodní dávka je 10 40 mg thiamazolu denně (u některých pacientů může být nutná vyšší dávka) až
do normalizace funkce štítné žlázy. Udržovací dávka je buď 5 až 20 mg thiamazolu denně
v kombinaci s hormony štítné žlázy nebo 2,5 až 10 mg thiamazolu denně bez podávání hormonů štítné
žlázy.
Použití u dětí a dospívajících (od 3 do 17 let věku)
Úvodní dávka je 0,5 mg thiamazolu na kg tělesné hmotnosti denně. Váš lékař se poté rozhodne, zda je
dostačující nižší udržovací dávka a zda je nutné dodatečné podávání hormonů štítné žlázy.
Použití u dětí (ve věku 2 let a méně)
Užívání přípravku Thyrozol není doporučeno u dětí ve věku 2 let a méně.
Pokud máte riziko nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy po diagnostickém vyšetření pomocí
jódových kontrastních látek, může Vám Váš lékař předepsat 10 20 mg thiamazolu denně
s perchlorátem po dobu asi 10 dnů (do vyloučení jódové kontrastní látky z těla).
Pro nízké dávky jsou k dispozici tablety obsahující 5 mg thiamazolu.
Pacienti s poruchou funkce jater
Informujte svého lékaře, pokud máte poruchu funkce jater nebo onemocnění jater. V takovém případě
bude nutné snížit dávku přípravku Thyrozol.
Pacienti s poruchou funkce ledvin
Informujte svého lékaře, pokud máte poruchu funkce ledvin nebo onemocnění ledvin. V takovém
případě bude nutné dávku přípravku Thyrozol snížit.
Délka léčby
Délka léčby se může měnit v závislosti na stavu onemocnění. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jak
dlouho bude třeba léčbu užívat. Obvyklá délka léčby je následující:
4- léčba nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy (bez chirurgické léčby): 6 měsíců až 2 roky,
- podávání před chirurgickou léčbou: 3 až 4 týdny před výkonem,
- podávání před léčbou pomocí radiojódu: do normalizace funkce Vaší štítné žlázy,
- podávání po léčbě pomocí radiojódu: 4 až 6 měsíců až do začátku účinku radiojódu.
Způsob podání
Tablety polykejte s dostatečným množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice vody) ráno po snídani.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. Pokud užíváte více než jednu tabletu denně, můžete dávku
rozdělit do několika dávek užívaných v pravidelných denních intervalech.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Thyrozol, než jste měl(a)
Pokud jste náhodně užil(a) vyšší dávku, než byla předepsaná, nemějte žádné obavy. Pokud jste častěji
užíval(a) vyšší dávky, než byly předepsány, kontaktujte co nejdříve svého lékaře. Váš lékař může
upravit dávku přípravku Thyrozol nebo Vám může předepsat hormony štítné žlázy, aby nedošlo
k růstu štítné žlázy.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Thyrozol
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale užijte normální dávku
následující den.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku Thyrozol, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku Thyrozol se může vyskytnout jeden nebo více následujících nežádoucích účinků.
V některých případech se nežádoucí účinky mohou objevit až po několika měsících léčby.
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob):
- kožní reakce různého stupně (vyrážka, svědění, kopřivka). Jsou většinou mírné a vymizí během
léčby.
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob):
- bolesti kloubů (artralgie).
Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob):
Pokud se u Vás objeví příznaky, jako je zánět sliznice dutiny ústní, bolest v krku nebo horečka,
kontaktujte ihned svého lékaře. Může jít o známky závažného snížení počtu určitého typu krevních
buněk (agranulocytóza).
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob):
- poruchy nebo ztráta chuti (dysgeuzie, ageuzie),
- horečka.
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob):
- snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), snížení počtu krevních buněk (pancytopenie),
onemocnění lymfatických uzlin (generalizovaná lymfadenopatie),
- porucha hormonů regulujících hladinu glukosy v krvi s výrazným snížením hladin krevního cukru
(inzulínový autoimunitní syndrom),
- zánět nebo podráždění nervů (neuritida, polyneuropatie),
- otok slinných žláz,
5- porucha funkce jater nebo zánět jater (cholestatická žloutenka, toxická hepatitida). Příznaky
obecně vymizí po ukončení léčby,
- závažné alergické kožní reakce, které se mohou objevit na celém těle, včetně puchýřnatého
onemocnění kůže (Stevens-Johnsonův syndrom), vypadávání vlasů, zánětlivé autoimunitní
onemocnění kůže a pojivové tkáně (lupus erytematosus).
Děti a dospívající
Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících jsou obdobné jako výše uvedené nežádoucí účinky u
dospělých.
Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře, kontaktujte ihned svého lékaře.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
5. Jak přípravek Thyrozol uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Thyrozol obsahuje
Léčivou látkou je thiamazolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje thiamazolum 5 mg nebo 10 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/15, mastek,
celulosový prášek, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typC).
Potah tablety: dimetikon 100, makrogol 400, hypromelosa 2910/15, oxid titaničitý (E 171), žlutý
oxid železitý (E 172) u síly 5mg, červený a žlutý oxid železitý (E 172) u síly 10mg.
Jak přípravek Thyrozol vypadá a co obsahuje toto balení
Thyrozol 5: žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s dělící rýhou na obou stranách
Thyrozol 10: šedooranžové, kulaté bikonvexní potahované tablety s dělící rýhou na obou stranách
Thyrozol 5: 20, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet
Thyrozol 10: 20, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
6Držitel rozhodnutí o registraci
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Výrobce:
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Merck KGaA&Co Werk Spittal., Spittal/Drau, Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2013

Informace o produktu

Kód výrobku: 19803
Kód EAN: 4022536733562
Kód SÚKL: 2523A

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Thyrozol se používá pro léčbu nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy: - pokud je nutné, abyste užíval/a lék pro léčbu zvýšené činnosti štítné žlázy, zvláště, pokud máte malou strumu (otok na přední straně krku) nebo žádnou strumu; - pokud se chystáte podstoupit chirurgický výkon na Vaší štítné žláze; - pokud budete léčen/a pomocí radioaktivního jódu, zvláště v závažných případech nadměrné produkce hormonů štítné žlázy; - po radiační léčbě do doby, než se objeví plný účinek radioaktivního jódu. Thyrozol se také používá v prevenci nadměrné tvorby hormonů štítné žlázy před podáním radioaktivního jódu, jako je vyšetření pomocí jódové kontrastní látky. - pokud máte mírně zvýšenou tvorbu hormonů štítné žlázy bez dalších příznaků; - pokud má Vaše štítná žláza určité oblasti s tvorbou hormonů štítné žlázy (autonomní adenom); - pokud jste dříve měl/a nadměrnou tvorbu hormonů štítné žlázy.

Recenze

Recenze produktu THYROZOL 10 50X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu THYROZOL 10 50X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám