Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

THIOGAMMA 600 INJECT 500X20ML/600MG Injekční roztok - diskuze

Kód výrobku: 16818

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - THIOGAMMA 600 INJECT 500X20ML/600MG Injekční roztok

1/5

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls128383/2008


Příbalová informace: informace pro pacienta

Thiogamma 600 Injekt
koncentrát pro infuzní roztok
(acidum thiocticum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej proto žádné další osobě.
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Thiogamma 600 Injekt a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Thiogamma 600 Injekt používat
3. Jak se Thiogamma 600 Injekt používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Thiogamma 600 Injekt uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Thiogamma 600 Injekt a k čemu se používá

Léčivá látka kyselina thioktová (kyselina alfa-lipoová) se tvoří v organizmu vyšších živočichů
a působí na určité aktivity metabolizmu (přeměna látek v těle). Navíc má kyselina thioktová
antioxidační vlastnosti, které chrání nervové buňky před reaktivními degradačními produkty
(vznikají při odbourávání látek).

Použití
Přípravek se užívá k léčbě diabetické polyneuropatie (porušení nervů) spojené s poruchami
čití či bolestivostí (parestézie).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiogamma 600 Injekt
používat

Neužívejte Thiogamma 600 Injekt
- jestliže jste alergický(á)na kyselinu thioktovou nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Vzhledem k chybějícím zkušenostem s léčbou dětí a dospívajících se nedoporučuje podávat
přípravek Thiogamma 600 Injekt dětem a dospívajícím.
2/5

V souvislosti s injekčním podáním přípravku Thiogamma 600 Injekt byly hlášeny alergické
reakce včetně život ohrožujícího šoku (náhlé selhání oběhu) (viz bod 4. Možné nežádoucí
účinky). Proto Vás lékař při podávání přípravku bude sledovat, aby včas zaznamenal možné
časné příznaky (např. svědění, nevolnost, slabost). Pokud se tyto příznaky objeví, musí být
léčba okamžitě přerušena a v případě nutnosti musejí být zavedena léčebná opatření.

Další léčivé přípravky a Thiogamma 600 Injekt
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Současné používání s cisplatinou (léčí rakovinu) může způsobit ztrátu účinku cisplatiny.

Přípravek Thiogamma 600 Injekt může zesílit účinek insulinu a perorálních antidiabetik.
Proto se doporučuje, zejména v počátečním období léčby kyselinou thioktovou, provádět
pravidelné kontroly hladiny cukru v krvi. Ojediněle může být zapotřebí snížit dávku insulinu
nebo perorálních antidiabetik. Dodržujte přesně pokyny lékaře.

Přípravek Thiogamma 600 Injekt s jídlem, pitím a alkoholem
Pravidelná konzumace alkoholu znamená značné riziko vývoje a dalšího postupu narušení
nervů a může zabránit účinku léčby kyselinou thioktovou. Proto zásadně alkohol nepijte, a to
ani v období bez léčby.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Všeobecnou zásadou léčby v těhotenství a při kojení je předepsání léků pouze po pečlivém
zvážení rizika a přínosu léčby.

V těhotenství a při kojení je léčba kyselinou thioktovou možná pouze pokud ji lékař posoudí
jako nezbytnou a pacientky budou lékařem pravidelně kontrolovány. O léčbě těhotných a
kojících žen nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech nepotvrdily ovlivnění
plodnosti ani vývoje plodu.

Kojení
Není známo, zda kyselina thioktová prochází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Thiogamma 600 Injekt používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:
Při těžkých parestesiích při pokročilé diabetické polyneuropatii je doporučeno podat 1 ampuli
s 20 ml roztoku denně (odpovídá 600 mg kyseliny thioktové).

Způsob podání
Intravenózní podání (po naředění).
3/5

Po naředění obsahu ampule 50 až 250 ml fyziologického roztoku se dávka podává jako krátká
infuze po dobu 30 minut. Minimální čas 30 minut podání musí být zajištěn.

Vzhledem k fotosenzitivitě (citlivosti na světlo) léčivé látky musí být krátká infuze připravena
až těsně před použitím. Infuzní roztok musí být chráněn před světlem hliníkovou folií nebo
ochranným obalem proti světlu přiloženým v balení. Infuzní roztok chráněný před světlem
smí být uchováván pouze po dobu 6 hodin.

Kyselina thioktová tvoří s molekulami cukrů (například roztoky levulózy) těžce rozpustné
komplexní sloučeniny. Navíc je infuzní roztok inkompatibilní s roztokem glukózy,
Ringerovým roztokem, a s roztoky, o nichž je známo, že reagují se sulfhydrylovými
skupinami popřípadě s disulfidickými můstky.

Délka léčby
Naředěný roztok je při zahájení léčby podáván po dobu 2 4 týdnů.

Při pokračování léčby se používá 300 600 mg kyseliny thioktové ve formě potahovaných
tablet.

Prosím, pokud máte pocit, že účinek přípravku Thiogamma 600 Injekt je příliš silný nebo
slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Thiogamma 600 Injekt, než jste měl(a)
Při předávkování se může dostavit nevolnost, zvracení a bolest hlavy.

V některých případech po požití dávky vyšší než 10 g kyseliny thioktové, zvláště ve spojení
s konzumací velkého množství alkoholu, byly pozorovány závažné, někdy život ohrožující
příznaky otravy (např. křeče rozšířené na celé tělo, těžká porucha acidobazické rovnováhy
vedoucí k laktátové acidóze, závažné poruchy krevního srážení).

Při sebemenším podezření na výraznou otravu přípravkem Thoiogamma 600 Injekt je nutná
neprodlená hospitalizace a zahájení obecných opatření obvyklých při otravě.

Jestliže jste zapomněl(a) použít pravidelnou dávku přípravku Thiogamma 600 Injekt
Nezdvojnásobujte následující dávku abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiogamma 600 Injekt
Prosím, nepřerušujte léčbu bez předchozí poradě s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Níže uvedené nežádoucí účinky se vyskytly s následující četností:
4/5

velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000)
není neznámo

Reakce v místě podání
Velmi vzácné: reakce v místě vpichu.
Není známo: Po rychlém intravenózním podání se může objevit pocit tlaku
v hlavě a dýchací potíže. Tyto problémy odeznívají spontánně.

Reakce z přecitlivělosti
Velmi vzácné: alergické kožní reakce jako je vyrážka, kopřivka a svědění, i reakce
celého těla z přecitlivělosti včetně šoku.

Poruchy nervového systému
Velmi vzácné: změny a/nebo poruchy chuti, záchvaty a zdvojené vidění.

Poruchy krve a cév
Velmi vzácné: krvácení do kůže (purpura), poruchy funkce krevních destiček při
srážení krve (trombopatie).

Další nežádoucí účinky
Není známo: Díky zlepšenému využití glukosy se může objevit pokles hladiny cukru v krvi.
Byly popsány příznaky podobné hypoglykémii (nízká hladiny cukru v krvi) jako jsou závratě,
silné pocení, bolest hlavy a poruchy vidění.

Při prvních příznacích alergické reakce musíte přípravek Thiogamma 600 Injekt přestat
používat a okamžitě informovat lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci

5. Jak přípravek Thiogamma 600 Injekt uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte ampule v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Použitelnost po prvním otevření přípravku
Infuze připravená k podání může být chráněna před světlem uchovávána 6 hodin.
Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě,
doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by
neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

5/56. Obsah balení a další informace

Co přípravek Thiogamma 600 Injekt obsahuje
Léčivá látka: acidum thiocticum (kyselina -lipoová )
20 ml ampule roztoku obsahuje meglumini thioctas 1 167,70 mg (odpovídá acidum
thiocticum 600 mg)

Pomocné látky:
Meglumin, makrogol 300, voda na injekci.

Jak přípravek Thiogamma 600 Injekt vypadá a co obsahuje toto balení
Thiogamma 600 Injekt je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.
Čirý nažloutlý až zelenožlutý roztok

Velikost balení:
5x 20 ml, 10x 20 ml, 20x 20 ml; klinická balení: 50x 20 ml, 100x 20 ml, 500x 20 ml,
1000x 20 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Böblingen
Německo

Výrobce
Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH
Industriestrasse 3
34212 Melsungen
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
13.3.2013


Informace o produktu

Výrobce: SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH & CO.KG
Kód výrobku: 16818
Kód EAN:
Kód SÚKL: 55381
Držitel rozhodnutí: SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GMBH & CO.KG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Diabetická polyneuropatie u dospělých.

Recenze

Recenze produktu THIOGAMMA 600 INJECT 500X20ML/600MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu THIOGAMMA 600 INJECT 500X20ML/600MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám