Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis vitamíny

THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 11938
Vitamin. Jeho nedostatek vede k neurologickým poruchám.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok

Vitamin. Jeho nedostatek vede k neurologickým poruchám.

sp.zn. sukls51426/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta

Thiamin Léčiva

50mg/ml

injekční roztok

thiamini-hydrochloridum (vitamin B 1 )

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat
 3. Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá

Vitamin B1(thiamin, aneurin), látka rozpustná ve vodě, je nezbytný pro činnost některých enzymů, uplatňuje se při štěpení a zužitkování cukrů a škrobů, které dodávají tělu energii. Je důležitý pro normální činnost nervového systému, svalů a srdce. Denní potřeba vitaminu B1 je 1 - 2 mg, v závislosti na přívodu sacharidů ve stravě. Vyvážená strava poskytuje přiměřené množství thiaminu. U starších lidí a u lidí s vysokou spotřebou energie, např. při zvýšené tělesné námaze, v těhotenství a při kojení, při dlouhodobém stresu, u nemocí se sníženým vstřebáváním živin ze střeva, u alkoholismu apod. jeho potřeba vzrůstá. Hypovitaminóza (nedostatek vitaminu B1) se může vyskytnout u alkoholiků, u pacientů s onemocněním ledvin léčených dialýzou a u pacientů dlouhodobě léčených hypertonickými roztoky glukosy. Hypovitaminóza se projeví nechutenstvím, únavností, poklesem krevního tlaku, závratěmi, poruchami srdečního rytmu, změnami EKG, svalovými bolestmi a poruchami nervovými i psychickými. Vitamin B1 se rozsáhle distribuuje do většiny tkání, objevuje se i v mateřském mléce. V organismu se neukládá. Močí se vyloučí jak nadměrné množství vitaminu B1 přesahující potřebu organismu, tak i jeho metabolity.

Použití přípravku Thiamin Léčiva:

Avitaminózy (naprostý nedostatek vitaminu B1), hypovitaminózy (nedostatek vitaminu B1), neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů), neuritida (zánět nervů), neuralgie (bolest nervů), paréza periferních nervů (obrna nervů), sclerosis multiplex (roztroušená skleróza), herpes zoster (pásový opar), psychické poruchy, myalgie (bolest svalů) a svalová slabost, alkoholismus, infekce, malabsorpční syndrom různé etiologie, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, které potlačují střevní flóru syntetizující vitaminy skupiny B.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než se začne přípravek Thiamin Léčiva používat

Přípravek Thiamin Léčiva se nesmí používat:

 • jestliže jste alergický(á) na thiamin-hydrochlorid (vitamin B1) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Thiamin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. U pacientů vícekrát léčených vysokými dávkami vitaminu B1 se doporučuje znovu začít injekční léčbu malými dávkami, aby se zabránilo případné alergické reakci.

Další léčivé přípravky a přípravek Thiamin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Cytostatika doxifluridin a fluoruracil (léky používané k léčbě zhoubných nádorů) snižují účinky thiaminu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Thiamin lze používat v těhotenství i při kojení, proniká do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Thiamin Léčiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Thiamin Léčiva používá

Dospělí: 1 ampulka 1× denně, výjimečně u závažných deficitů (nedostatku) častěji až do maximální dávky 300 mg/den, podkožně nebo nitrosvalově. Děti: 15 - 25 mg nitrosvalově 1× denně. Dobu podávání přípravku určuje lékař a závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván.

Jestliže bylo použito více přípravku Thiamin Léčiva, než mělo

Předávkování nebylo zaznamenáno.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se podávání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný přívod thiaminu se vyloučí močí. Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) může dojít k vyrážce, dušnosti, zúžení průdušek a anafylaktickému šoku (extrémní, život ohrožující forma alergické reakce).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je thiamini-hydrochloridum (vitamin B1). Jedna 2ml ampulka injekčního roztoku obsahuje thiamini-hydrochloridum 100 mg, tj. 1 ml obsahuje thiamini-hydrochloridum 50 mg. Pomocnými látkami jsou natrium-kalcium-edetát, voda na injekci.

Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Thiamin Léčiva je čirý bezbarvý až nepatrně nažloutlý roztok bez viditelných částic. Velikost balení: 10 ampulek po 2 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.3.2016.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11938
Kód EAN: 8594739049765
Kód SÚKL: 616
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a. s., Praha, Česká republika

Složení
Léčivá látka: Thiamini hydrochloridum (Vitamin B1) 100 mg ve 2 ml injekčního roztoku
Pomocné látky: natrium-kalcium-edetát, voda na injekci

Indikační skupina
Vitamin

Charakteristika
Vitamin B1 (thiamin, aneurin), látka rozpustná ve vodě, je ve fosforylované formě koenzymem karboxylázy. Jeho nedostatek vede k nedokonalému využití alfa-oxokyselin, což se projeví především poruchou metabolizmu sacharidů, které dodávají energii. Jeho nedostatek vede k neurologickým poruchám : periferní neuropatii – nezánětlivé onemocnění nervů (suchá forma beri-beri), encefalopatii – onemocnění mozku (cerebrální forma) nebo srdeční nedostatečnosti s otoky (vlhká forma). Denní potřeba vitamínu B1 je 1-2 mg, v závislosti na přívodu uhlohydrátů ve stravě. V těhotenství, při kojení a ve stáří je potřeba vitamínu B1 zvýšena, vyšší spotřeba je i při zvýšené tělesné námaze. Hypovitamínóza (nedostatek vitamínu B1) se projeví nechutenstvím, únavností, poklesem krevního tlaku, závratěmi, poruchami srdečního rytmu, změnami EKG, svalovými bolestmi a poruchami nervovými i psychickými. Hypovitamínóza se může vyskytnout u alkoholiků, u pacientů s onemocněním ledvin léčených dialýzou a u pacientů dlouhodobě léčených hypertonickými roztoky glukózy.

Farmakokinetické údaje
Thiamin se rozsáhle distribuuje do většiny tkání, objevuje se i v mateřském mléce. V organizmu se neukládá. Močí se vyloučí jak nadměrné množství thiaminu přesahující potřebu organizmu, tak i jeho metabolity.

Indikace
Avitamínózy (naprostý nedostatek vitamínu B1), hypovitamínózy (nedostatek vitamínu B1), neuropatie (nezánětlivé onemocnění nervů), neuritida (zánět nervů), neuralgie (bolest nervů), paréza periferních nervů (obrna nervů), sclerosis multiplex (roztroušená skleróza), herpes zoster (pásový opar), psychické poruchy, myalgie (bolest svalů) a svalová slabost, alkoholismus, infekce, malabsorpční syndrom různé etiologie, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, které potlačují střevní flóru syntetizující vitamíny skupiny B.

Kontraindikace
Přecitlivělost na léčivou látku.
Použití v těhotenství a při kojení: Podání není kontraindikováno.

Nežádoucí účinky
Hypersenzitivní reakce (dušnost, zúžení průdušek, vyrážka, zčervenání), jsou vzácné, velmi zřídka se může vyskytnout anafylaktický šok.

Interakce
Cytostatika doxifluridin a fluorouracyl (léky užívané k léčbě zhoubných nádorů) snižují účinky thiaminu.

Dávkování a způsob použití
Dospělí: 1 ampulka 1x denně, výjimečně u závažných deficitů častěji až do maximální dávky 300 mg/den, podkožně nebo nitrosvalově.
Děti: 15-25 mg nitrosvalově 1x denně.
Dobu podávání přípravku určuje lékař a závisí na důvodu, pro který je přípravek užíván.
U pacientů vícekrát léčených vysokými dávkami vitamínu B1 se doporučuje znovu začít injekční léčbu malými dávkami, aby se zabránilo případné alergické reakci.
Předávkování: nebylo zaznamenáno.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Příbalový leták

THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu THIAMIN LÉČIVA 10X2ML/100MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám