Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

THEOPLUS 300 100X300MG Tabl. s prodl. uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32229

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Kód výrobku: 32229
Kód EAN:
Kód SÚKL: 48234
Držitel rozhodnutí: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE
Theoplus se používá pro léčbu nebo prevenci bronchiálního astmatu s přetrvávající či paroxyzmální (záchvatovitou) dušností a u spastických forem chronických obstrukčních bronchopneumopatií (dlouhodobá onemocnění průdušek a plic spojených se zúžením průdušek a následnou dušností). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let.

Příbalový leták

 

 

1/5 

sp.zn. sukls157954/2012, sukls157955/2012 
a sp.zn. sukls149485/2014 
 

 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

THEOPLUS 100 
THEOPLUS 300 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

Theophyllinum  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

-   
-  Co naleznete v této příbalové informaci  
-  1.  Co je přípravek Theoplus a k čemu se používá 
-  2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Theoplus užívat  
-  3.  Jak se přípravek Theoplus užívá 
-  4.  Možné nežádoucí účinky 
-  5  Jak přípravek Theoplus uchovávat  
-  6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Theoplus a k čemu se používá 

Přípravek Theoplus obsahuje léčivou látku theofylin. 

 

Přípravek Theoplus patří do skupiny léčiv nazývaných bronchodilatátory (xanthiny). Působí tak, že 
zvětšuje průměr průdušek. 

 

Tento lék se používá u dospělých nebo dětí starších 6 let k symptomatické léčbě astmatu a dalších 
chronických obstrukčních plicních nemocí. 
 
Tento lék se nesmí u dětí při léčbě astmatu používat jako lék první volby. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Theoplus užívat   

 
Neužívejte přípravek Theoplus:  
-  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku (theofylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6).   

-  jestliže užíváte lék založený na třezalce tečkované nebo jistá antibiotika založená na enoxacinu   
-  přípravek nesmí užívat děti mladší 6 let. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Theoplus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

 

2/5 

Nezapomeňte svého lékaře informovat o stávající léčbě theofylinem, pokud Vám bude předepisovat 
jiný lék. 
 
Současné užívání léků obsahujících jistá antibiotika, jako je erythromycin, nebo inhalace halothanu 
(anestetikum) se nedoporučuje. 
 
Svého lékaře musíte předtím, než začnete užívat tento lék, informovat: 

 

jestliže jste těhotná  

 

jestliže máte nemoc postihující srdce (srdeční selhání) nebo cévy zásobující srdce (ischemická    

            choroba srdeční) 

 

jestliže trpíte poruchou jaterních funkcí 

 

jestliže máte nadměrně aktivní štítnou žlázu (hyperthyroidismus) 

 

jestliže máte nedostatečně aktivní štítnou žlázu (hypothyroidismus) 

 

jestliže se u Vás vyskytly křeče (epilepsie) 

 

jestliže máte neléčený žaludeční vřed nebo  vřed dvanáctníku 

 

jestliže máte vysokou horečku 

 

jestliže  trpíte  genetickou  poruchou  žláz  se  zevní  sekrecí  vedoucí  k plicním  a  trávicím 

problémům (cystická  
            fibróza) 

 

jestliže kouříte, protože kouření může narušit způsob, jakým lék funguje. 

 

jestliže jste obézní 

 

jestliže jste závislý/á na alkoholu 

 
Váš lékař Vás může požádat, abyste podstoupil/a krevní test, aby bylo možno vyhodnotit účinky léku 
nebo v případě nástupu nežádoucích účinků. 

 

Děti a dopívající 
U malých dětí používejte s velkou opatrností, protože jsou na účinky této třídy léčiv (xanthiny) 
mimořádně citlivé. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Theoplus 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

  Nikdy nesmíte užívat přípravek Theoplus současně s antibiotikem používaným k léčbě bakteriální 

infekce  (enoxacin)  nebo  současně  s třezalkou  tečkovanou  (viz  bod  2  „Neužívejte  přípravek 
Theoplus”). 

 

  Nedoporučuje  se    užívat  přípravek  Theoplus  současně  s antibiotikem  používaným  k léčbě 

bakteriální infekce (erythromycin) nebo během inhalace halothanu (anestetikum). 

 

  Četné  léky  mohou  změnit  účinky  přípravku  Theoplus,  buď  jejich  zesílením  nebo  oslabením. 

Pokud užíváte některý z následujících léků, musíte informovat svého lékaře: 
-  antibiotika  k léčbě  bakteriální  infekce  (rifampicin,  ciprofloxacin,  klarithromycin, josamycin, 

norfloxacin, pefloxacin a roxithromycin)  

-  lék používaný k léčbě vředů nebo kyselého refluxu (cimetidin) 
-  léky  používané  k léčbě  epilepsie  (fenobarbital,  karbamazepin,  fenytoin,  fosfenytoin, 

stiripentol a primidon) 

-  lék používaný k léčbě dny (allopurinol, febuxostat) 
-  lék používaný k léčbě plísňových infekcí (flukonazol) 
-  lék používaný k léčbě parazitární infekcí (thiabendazol) 
-  lék používaný k léčbě poruch nálady (lithium) 

 

 

3/5 

-  lék  používaný  k  léčbě  poruch  srdečního  rytmu  (propafenon)  nebo  srdečních  onemocnění 

(beta-blokátory) 

-  lék používaný na jisté druhy depresí (fluvoxamin nebo viloxazin) 
-  léky používané při jistých onemocněních tepen včetně aterosklerózy (tiklopidin, pentoxifylin) 
-  lék používaný při myotonickém syndromu, který se vyznačuje pomalou a obtížnou relaxací po 

kontrakci (mexiletin) 

-  léky používané k léčbě infekce virem lidské imunodeficience (HIV) (jako je ritonavir) 
-  lék používaný k léčbě rakoviny kůže (vemurafenib) 
-  lék používaný k vyšetřování kardiovaskulárního systému (dipyridamol) 
-  lék používaný k léčbě Alzheimerovy choroby (tacrin) 

kortikoidy (léky používané mimo jiné k léčbě zánětlivých chorob)

 

-  léky na odvykání kouření založené na nikotinu. 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Theoplus s jídlem a pitím a alkoholem 
Přípravek je možné užívat nezávisle na jídle. 
 
Alkohol může narušit způsob fungování tohoto léku. Během léčby tímto lékem je nutno se konzumaci 
alkoholu vyhnout.  
 
V průběhu léčby se doporučuje vyhnout se konzumaci černé kávy a černého čaje, protože může dojít 
ke zvýšení účinku theofylinu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Užívání přípravku v těhotenství je možné pouze pokud lékař rozhodne, že je to nezbytně nutné. 
 
Léčivá látka přípravku se vylučuje do mateřského mléka. Pokud nelze užívání přípravku přerušit, je 
nutné ukončit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nesnižuje pozornost při řízení motorových vozidel ani při obsluze strojů. 
 
Přípravek Theoplus obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí  
některých cukrů, obraťte se na něj předtím, než začnete tento lék užívat. 
 
3. 

Jak se přípravek Theoplus užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem .  
 
Doporučenou dávku upraví lékař pro každého jednotlivce individuálně. 
Pro dospělé a děti nad 50 kg je doporučená průměrná dávka10 mg/kg/den, rozdělená do dvou dávek, 
ráno a večer. 
Pro děti od 6 let a vážící méně jak 50 kg je doporučená průměrná dávka mezi 10 až 16 mg/kg/den, 
rozdělená do dvou dávek, ráno a večer. 
 
Je důležité, abyste tabletu (tablety) zapíjel/a půl sklenicí vody. 

 

 

4/5 

Jde o tablety s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že léčivá látka se do těla uvolňuje pomalu. 
K tomu, aby si lék uchoval všechny své vlastnosti, nesmíte tabletu (tablety) drtit ani žvýkat. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento lék nesmí užívat  děti mladší 6 let.  
K dispozici jsou další lékové formy, které jsou pro děti mladší 6 let vhodnější. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Theoplus, než jste měl(a)
 
Sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.První známky předávkování jsou uvedeny v bodu 4.Možné 
nežádoucí účinky. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Theoplus 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Theoplus

Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře. Předčasné přerušení léčby může mít za následek 
návrat či zhoršení příznaků, kvůli kterým byla léčba zahájena. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře,  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Svého lékaře musíte informovat, pokud se objeví některý z následujících nežádoucích účinků: 

  pocit nevolnosti, zvracení, bolesti žaludku, průjem 
  bolení hlavy, excitace (předráždění), nespavost 
  zrychlený srdeční tep (tachykardie) 

Tyto nežádoucí účinky mohou být první známkou předávkování. Váš lékař Vás poté může  
požádat,  abyste  se  podrobil/a  krevnímu  testu,  aby  bylo  možno  upravit  dávku,  kterou  máte 
užívat. 

 
Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících 
Neuplatňuje se. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Theoplus uchovávat  

 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

 

5/5 

 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace  
 
Co přípravek Theoplus obsahuje 

Léčivou látkou je Theophyllinum.  
THEOPLUS 100 mg: jedna tableta obsahuje 100 mg theophyllinum (jako theophyllinum 
monohydricum),  
THEOPLUS 300 mg: jedna tableta obsahuje 300 mg theophyllinum (jako theophyllinum 
monohydricum).  

Dalšími  složkami  jsou  hypromelosa  2506/15  000,  hypromelosa  2208/100  -pouze  Theoplus  300, 
monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 
 

Jak přípravek Theoplus vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek THEOPLUS se dodává ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním. Jsou to bílé 
podlouhlé tablety s půlicí rýhou o rozměrech 10 x 4 mm (THEOPLUS 100) a 16 x 7 mm 
(THEOPLUS 300).  
Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky.  
 
THEOPLUS 100 mg: jedno balení obsahuje 30 nebo 100 tablet.  
THEOPLUS 300 mg: jedno balení obsahuje 30 nebo 100 tablet. 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pierre Fabre Médicament 
BOULOGNE Cedex, Francie 
 
Výrobce 
Pierre Fabre Medicament Production  
Z.I. de Cuiry 
GIEN, Francie 
 
a/nebo 
 
Pierre Fabre Medicament Production  
Z.I.de Chateaurenard 
CHATEAURENARD, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu THEOPLUS 300 100X300MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu THEOPLUS 300 100X300MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám