Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOLVAY PHARMA
Kód výrobku: 18714
Kód EAN: 8715554001299
Kód SÚKL: 59551
Držitel rozhodnutí: SOLVAY PHARMA
Eprosartan je určen k léčení esenciální hypertenze (onemocnění charakterizované zvýšeným krevním tlakem bez známé příčiny).

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls262738/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Teveten 600 mg, potahované tablety
Eprosartanum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Teveten a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Teveten užívat
3. Jak se přípravek Teveten užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Teveten uchovávat
6. Další informace

Úplný název Vašeho léčivého přípravku je Teveten 600 mg, potahované tablety. V této příbalové
informaci se užívá zkrácený název Teveten.


1. Co je přípravek Teveten a k čemu se používá

Teveten se užívá:
k léčbě vysokého krevního tlaku.
Teveten obsahuje léčivou látku eprosartan.
eprosartan patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antagonisté receptoru pro angiotensin
II. Blokuje účinek látky zvané angiotensin II, která se nachází ve vašem těle. Tato látka
způsobuje zúžení vašich cév. Toto zúžení ztěžuje průtok krve cévami, a tím zvyšuje váš krevní
tlak. Blokováním této látky se cévy uvolní a váš krevní tlak klesá.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Teveten užívat

Neužívejte přípravek Teveten, jestliže:
- jste alergický/á (hypersensitivní) na eprosartan nebo na kteroukoliv další složku přípravku Teveten
(uvedenou v bodě 6)
- máte těžké jaterní onemocnění
- máte závažné obtíže s průtokem krve v ledvinách
- jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe neužívat přípravek Teveten ani na počátku těhotenství
viz bod Těhotenství.)

Pokud si nejste jistý/á, zda se vás některý z výše uvedených bodů týká, zeptejte se svého lékaře.
2/5

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Teveten je zapotřebí
Poraďte se s vaším lékařem nebo lékárníkem před užitím tohoto přípravku, jestliže:
máte nějaké další jaterní obtíže
máte nějaké další ledvinové obtíže. Váš lékař před začátkem léčby zkontroluje, jak vaše ledviny
pracují a pak je bude kontrolovat v pravidelných intervalech během léčby. Váš lékař bude také
kontrolovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové ve vaší krvi.
máte srdeční obtíže, jako koronární srdeční onemocnění, srdeční selhání, zúžení krevních cév nebo
srdečních chlopní nebo problém se srdeční svalovinou
váš organismus vytváří příliš mnoho hormonu zvaného aldosteron
dodržujete dietu s nízkým obsahem soli, užíváte odvodňovací tablety nebo zvracíte či máte
průjem. To proto, že v těchto případech může klesnout objem krve nebo hladina sodíku v krvi. To
by mělo být před zahájením léčby přípravkem Teveten upraveno.
se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Teveten není vhodné
na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Teveten nesmí užívat,
protože v této době by mohl způsobit závažné poškození vašeho dítěte viz bod Těhotenství.

Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před užitím
přípravku Teveten se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně rostlinných
přípravků. To proto, že přípravek Teveten může ovlivnit způsob, jakým působí některé jiné léky. Také
některé jiné léčivé přípravky mohou ovlivnit působení přípravku Teveten.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li:
lithium pro problémy s náladou. Váš lékař musí sledovat hladinu lithia ve vaší krvi, protože
přípravek Teveten může tuto hladinu zvýšit.
Pokud se na vás tato informace vztahuje (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před užitím přípravku
Teveten se svým lékařem nebo lékárníkem.
Účinek přípravku Teveten mohou zvýšit tyto léčivé přípravky:
léky snižující váš krevní tlak.
Pokud se na vás tato informace vztahuje (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před užitím přípravku
Teveten se svým lékařem nebo lékárníkem.
Účinek přípravku Teveten mohou snížit tyto léčivé přípravky:
indometacin užívaný pro bolest, ztuhlost, otoky a snížení horečky.
Pokud se na vás tato informace vztahuje (nebo si nejste jistý/á), poraďte se před užitím přípravku
Teveten se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užíváte-li některý z následujících léčivých přípravků, váš lékař může provádět krevní testy:
léčiva obsahující draslík nebo léčiva šetřící draslík
léčiva, která zvyšují hladiny draslíku, jako je heparin a ACE inhibitory.
Před užitím přípravku Teveten informujte svého lékaře nebo lékárníka. Podle výsledků vašich
krevních testů může váš lékař rozhodnout o změně vaší léčby těmito léčivými přípravky nebo
přípravkem Teveten.

Užívání přípravku Teveten s jídlem a pitím
Můžete užívat tablety s jídlem nebo mezi jídly.
Jestliže dodržujete dietu s nízkým obsahem soli, poraďte se před užitím přípravku Teveten se svým
lékařem. Nedostatek soli vám může způsobit pokles objemu krve nebo hladiny sodíku v krvi.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař
vám doporučí vysazení přípravku Teveten ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste
těhotná a převede vás na jinou léčbu.
3/5
Užívání přípravku Teveten není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího měsíce těhotenství se
přípravek Teveten nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by mohl způsobit
závažné poškození vašeho dítěte.
Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit.
Přípravek Teveten není doporučen kojícím matkám. Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu
kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Jste-li těhotná nebo byste mohla otěhotnět, případně kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Teveten mohl ovlivnit vaši schopnost řídit vozidla nebo
obsluhovat stroje. Při užívání přípravku Teveten však můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Stane-li
se to, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje nebo stroje a řekněte to svému lékaři.

Důležité informace o některých složkách přípravku Teveten
Teveten obsahuje laktosu (určitý druh cukru). Jestliže vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry nebo
je nemůžete strávit, poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem.


3. Jak se přípravek Teveten užívá

Vždy užívejte přípravek Teveten přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání tohoto přípravku
Užívejte tento přípravek ústy.
Spolkněte tabletu celou s dostatečným množstvím tekutiny, jako je sklenice vody.
Tablety nekousejte ani nežvýkejte.
Užívejte tablety ráno, přibližně ve stejnou dobu každý den.

Kolik přípravku máte užívat
Dospělí
Obvyklá dávka je jedna tableta denně.
Děti a mladiství
Přípravek Teveten nemá být podáván dětem ani mladistvým do 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Teveten, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Teveten, než jste měl/a nebo někdo jiný náhodou užil tento
přípravek, řekněte to lékaři nebo jděte rovnou do nemocnice. Vezměte si balení léku s sebou. Jaké
příznaky můžete pozorovat:
pocit zmámenosti a závratě v důsledku poklesu vašeho krevního tlaku (hypotenze)
pocit nevolnosti (nausea)
pocit ospalosti.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Teveten
Jestliže jste zapomněl/a užít svou dávku, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete.
Jestliže jste zapomněl/a užít svou dávku a je již téměř čas na další dávku, vynechte zapomenutou
dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Teveten
Nepřestávejte užívat přípravek Teveten bez předchozí porady s vaším lékařem.


4/5
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Teveten nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Při užívání tohoto léčiva se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Alergické reakce (postihují méně než 1 ze 100 lidí)
Při výskytu alergické reakce přestaňte lék užívat a navštivte ihned lékaře. Jaké příznaky můžete
pozorovat:
kožní reakce, jako je vyrážka nebo pupeny s otokem (kopřivka)
otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka
dušnost
otok obličeje, otok kůže a sliznic (angioedém).

Další možné nežádoucí účinky přípravku Teveten jsou:
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 lidí)
bolest hlavy.
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí)
pocit závratě
vyrážka nebo svědění (pruritus)
pocit nevolnosti, zvracení, průjem
pocit slabosti (astenie)
ucpaný nos (rýma).
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí)
nízký krevní tlak, včetně poklesu krevního tlaku při přechodu do vzpřímené polohy. Můžete pocítit
zmámenost nebo závrať.
Neznámá frekvence
poruchy ledvin, včetně selhání ledvin.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Teveten uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte přípravek Teveten po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Další informace

Co přípravek Teveten obsahuje
Léčivou látkou je eprosartani mesilas 735,80 mg, což odpovídá 600 mg eprosartanu v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou:
5/5
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý škrob, magnesium-
stearát, krospovidon.
Potahová soustava OPADRY OY-S-9603 bílá: hypromelosa (E464), makrogol 400, polysorbát 80
(E433), oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Teveten vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Teveten jsou bílé, oválné, potahované tablety s označením 5046 na jedné straně.
Tablety jsou baleny v blistru po 14, 28 nebo 56 tabletách.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.
Balení obsahuje mezinárodní blistry s tabletami. Pro lepší orientaci uvádíme překlad anglických
zkratek, které jsou na blistru. LOT je číslo šarže. EXP znamená dobu použitelnosti přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, Nizozemsko

Výrobce
Abbott Healthcare SAS, Chatillon sur Chalaronne, Francie

Přípravek Teveten 600 mg je registrován v členských zemích EHP pod následujícími názvy:

Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko,
Lucembursko, Portugalsko, Švédsko
Teveten 600 mg
Německo Teveten Mono 600 mg
Itálie Tevetenz 600 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.12.2012.

Recenze

Recenze produktu TEVETEN 600 MG 28X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TEVETEN 600 MG 28X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze