Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

TENAXUM 90X1MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96791

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Kód výrobku: 96791
Kód EAN: 3594455500194
Kód SÚKL: 125641
Držitel rozhodnutí: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Tenaxum se užívá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dospělých.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls187477/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TENAXUM  

1 mg, tablety 

Rilmenidinum  

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je Tenaxum a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tenaxum užívat 
3.  Jak se Tenaxum užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Tenaxum uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Tenaxum a k čemu se používá 

 
Tenaxum obsahuje léčivou látku rilmenidin, která snižuje krevní tlak. 
Po podání ústy se rychle vstřebává a působí po dobu 24 hodin.  
 
Tenaxum se užívá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dospělých. 
 
 
2. 

 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tenaxum užívat  

 
Neužívejte Tenaxum 

jestliže jste alergický(á) na rilmenidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku  (uvedenou 
v bodě 6), 

-  jestliže trpíte těžkou depresí, 
-  jestliže  u  Vás  byla  diagnostikována  závažná  ledvinná  nedostatečnost  (clearance  kreatininu  < 

15ml/min), 

-  jestliže  užíváte  léky  obsahující  sultoprid  (užívaný  k léčbě  psychických  poruch  jako  schizofrenie 

(viz bod „Další léčivé přípravky a Tenaxum“). 

Pokud máte jakékoli pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Tenaxum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
-  Pokud  užíváte  Tenaxum,  měli  byste  být  pod  pravidelným  lékařským  dohledem,  a  to  zejména 

pokud  jste  v nedávné  době  prodělali  onemocnění  oběhového  systému  (cévní  mozková  příhoda, 
infarkt myokardu). 

-  Léčba  přípravkem  Tenaxum  nemá  být  náhle  zastavena.  Pokud  musí  být  léčba  zastavena,  dávky 

mají být postupně snižovány, dle doporučení lékaře. 

 

2/5

 

Pokud jste pacientem vyššího věku, dávejte pozor na zvýšené riziko pádu kvůli možnému snížení 
tlaku při postavení.

  

Kombinace  přípravku  Tenaxum  s  beta-blokátory  a  inhibitory  MAO  (viz  bod  „Další  léčivé 
přípravky a Tenaxum“). 

 

-  Alkohol (viz bod „Tenaxum s jídlem, pitím a alkoholem“). 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tenaxum není určeno k používání u dětí a dospívajících (do 18 let). 

 

Další léčivé přípravky a Tenaxum 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
 
Tenaxum nesmíte užívat současně s následujícími léky (viz také bod 2 „Neužívejte Tenaxum“): 

-  sultoprid. 

 
Ujistěte se, že jste informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože 
jejich kombinace s přípravkem Tenaxum se nedoporučuje: 

-  beta-blokátory (bisoprolol, karvedilol, metoprolol) (užívané k léčbě srdečního selhání), 
-  inhibitory MAO (k léčbě deprese).  

 
Ujistěte se, že jste informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože 
může být zapotřebí zvláštní péče:  

-  baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti, při onemocněních jako je roztroušená skleróza), 
-  beta-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris, stavů způsobujících 

bolest na hrudi), 

-  léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu (chinidin, hydrochinidin, disopyramid, 

amiodaron, dofetilid, ibutilid, sotalol), 

-  některá neuroleptika (tak zvané „nervově působící látky” používané k léčbě psychických 

onemocnění): chlorpromazin, levomepromazin,  thioridazin, amisulprid, sulpirid, tiaprid, 
droperidol, haloperidol, pimozid, 

-  halofantrin (antiparazitický lék užívaný k léčbě určitých typů malárie), 
-  mizolastin (užívaný k léčbě alergických reakcí, např. senné rýmy), 
-  moxifloxacin, nitrožilní erythromycin,  nitrožilní spiramycin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí), 
-  pentamidin (užívaný k léčbě některých druhů pneumonie), 
-  nitrožilní vinkamin  (užívaný k léčení symptomatických onemocnění paměti u starších lidí, 

zahrnující ztrátu paměti), 

-  bepridil (užívaný na léčbu anginy pectoris, což je onemocnění vyvolávající bolest na hrudi), 
-  cisaprid, difemanil (užívané k léčbě gastro-intestinálních problémů), 
-  tricyklická antidepresiva (užívaná k léčbě deprese), 
-  antihypertenziva jiná než Tenaxum (užívaná k léčbě vysokého krevního tlaku). 

 
Ujistěte se, že jste informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků, protože 
jejich kombinace s přípravkem Tenaxum je nutno vzít v úvahu:  

-  alfa-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku), 
-  amifostin (užívaný v chemoterapii a radioterapii). 
-  kortikosteroidy (užívané k léčbě různých stavů zahrnující závažné astma a revmatoidní artritidu), 

tetrakosaktid (k léčbě Crohnovy choroby) (ústní podání) (mimo hydrokortizonu užívaného u 
Adisonovy choroby, 

-  jiná neuroleptika (tak zvaná „nervově působící látky” užívané k léčbě psychických onemocnění),  

imipraminová antidepresiva (užívaná k léčbě psychických poruch jako je deprese). 

-  ostatní léky působící na centrální nervový systém, které mohou snížit Vaši pozornost, pokud se 

užijí v kombinaci s přípravkem Tenaxum: deriváty morfinu (analgetika, léky proti kašli a 
substituční léčba), léky užívané k léčbě úzkosti, problémů se spaním (benzodiazepiny, anxiolytika 
jiná než benzodiazepiny, hypnotika, neuroleptika), sedativní antagonisté histaminových H1-
receptorů (užívané k léčbě alergie a alergických reakcí), léky užívané k léčbě deprese 

 

3/5

 

(amitriptylin, doxepin, mianserin, mirtazapin, trimipramin), jiné centrálně působící léky užívané 
k léčbě vysokého krevního tlaku, baklofen (k léčbě svalové ztuhlosti při onemocněních jako je 
roztroušená skleróza), thalidomid (užívaný k léčbě určitých typů karcinomů), pizotifen a 
indoramin (užívané k léčbě záchvatů migrény).  

 
Tenaxum s jídlem, pitím a alkoholem 
Vyvarujte se konzumace alkoholických nápojů během léčby přípravkem Tenaxum. 
 
Těhotenství a kojení 
Tento přípravek se nedoporučuje v průběhu těhotenství. 
Tenaxum se nesmí užívat pokud kojíte. Informujte ihned svého lékaře pokud kojíte nebo se chystáte 
začít kojit. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Tenaxum  může  ovlivnit  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  vzhledem  k riziku  ospalosti  při 
užívání přípravku Tenaxum. 
 
Tenaxum obsahuje laktosu  
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Tenaxum užívá 

 
Dávkování: 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem.  
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.  
Doporučená  dávka  přípravku  je jedna tableta  denně užitá  ráno  na  začátku  jídla.  Tablety  se  polykají 
celé a zapíjejí se vodou.  
Jestliže  je  po  jednom  měsíci  účinek  léčby  nedostačující,  může  lékař  dávkování  zvýšit  na  2  tablety 
denně ve dvou dávkách (1 tableta ráno a 1 tableta večer) užité na začátku jídla.  
Pokud je léčba tímto přípravkem dobře snášena, může být rilmenidin předepisován starším pacientům 
a pacientům s diabetem.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tenaxum, než jste měl(a) 
 V případě, že jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku, může dojít k velkému snížení krevního tlaku a 
poruše pozornosti. Prosím kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Tenaxum 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  jednu  nebo  několik  tablet,  nezvyšujte  dávku  následující  den  po 
vynechání tablety, vezměte si další dávku v obvyklém čase.   
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Tenaxum 
Léčba tímto přípravkem nemá být náhle zastavena. Pokud musí být léčba zastavena, dávky mají být 
postupně snižovány pod dohledem lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

4/5

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže se u Vás projeví příznaky pomalého srdečního rytmu (bradykardie), zahrnující lehké točení 
hlavy, mdloby nebo únavu, obraťte se na svého lékaře. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:  

-  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): pocit úzkosti, deprese, nespavost, ospalost, 

bolest hlavy, závrať, bušení srdce, bolest horní části břicha, suchost v ústech, průjem, zácpa; 
svědění, vyrážka, svalové křeče, studené končetiny (ruce a/nebo nohy), otoky, neobvyklá 
slabost, únava, sexuální poruchy. 

 

-  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): nevolnost, návaly horka, pokles 

krevního tlaku při postavení. 
 

-  Není známo (z dostupných údajů nelze určit): pomalý srdeční rytmus (bradykardie). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Tenaxum uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 30C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Tenaxum obsahuje 
-  Léčivou  látkou  je  rilmenidini  dihydrogenophosphas.  Jedna  tableta  obsahuje  rilmenidini 
dihydrogenophosphas 1,544 mg, což odpovídá rilmenidinum 1 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  sodná  sůl  karboxymethylškrobu,  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát 
laktosy, tvrdý parafin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium stearát, mastek, bílý vosk. 
 
Jak Tenaxum vypadá a co obsahuje toto balení 
Tento léčivý přípravek obsahuje bílé vypuklé tablety s vyraženým označením „H“ na obou stranách. 
Tablety jsou dostupné v blistrech po 30 nebo 90 tabletách balených v papírové krabičce.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

5/5

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex 
Francie 
 
Výrobce: 
Les Laboratoires Servier Industrie 
905, Route de Saran 
45520 Gidy 
Francie 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu TENAXUM 90X1MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENAXUM 90X1MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám