Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na oči » Kapky do očí

TEARS NATURALE II oční kapky 15 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 369604

Oční kapky, které se používají k léčbě příznaků syndromu suchého oka a pro úlevu od pálení a podráždění.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - TEARS NATURALE II oční kapky 15 ml

Oční kapky, které se používají k léčbě příznaků syndromu suchého oka a pro úlevu od pálení a podráždění.

                       Příbalová informace: informace pro uživatele
                             

                                                TEARS NATURALE II
                                                    oční kapky, roztok
                                             dextranum 70, hypromelosum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat., protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je k dostání bez předpisu. Přesto je potřeba, abyste oční kapky TEARS NATURALE II používal(a) opatrně, aby Vám co nejvíce prospěly. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz vod 4.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo pokud se do 3 dnů nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek TEARS NATURALE II a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEARS NATURALE II používat
3. Jak se přípravek TEARS NATURALE II používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TEARS NATURALE II uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek TEARS NATURALE II a k čemu se používá

Oční kapky TEARS NATURALE II se používají

k léčbě suchého oka a pro úlevu při obtížích, jako je pálení a podráždění, které jsou se suchostí spojeny.
Používají se rovněž pro dočasnou úlevu při podráždění očí v důsledku působení větru nebo slunce.
Suché oči. Normální slzy obsahují přesné množství přírodních složek, které se mísí, aby vytvořily ochrannou vrstvu na povrchu oka, zvanou slzný film. Slzný film chrání a zvlhčuje Vaše oči každý den a pomáhá je udržovat v pohodlí a zdravé. Někteří lidé mají příliš málo normálních slz. Nedostatek slz nebo slzy, které neobsahují vše, co potřebují ke splnění svého úkolu, může způsobit rozrušení slzného filmu a formování suchých míst na rohovce. Tak vznikají příznaky suchých a citlivých očí – pocit písku v očích, podráždění a pálení očí, únava očí a celkové nepohodlí.
TEARS NATURALE II patří do skupiny léčiv nazývané umělé slzy. Obsahuje DUASORB, ve vodě rozpustný systém polymeru (dextran 70 0,1 % a hypromelosa 0,3%), který v kombinaci s vlastními slzami poskytuje pohodlí a okamžitou dlouhotrvající úlevu suchým očím. Poskytuje také úlevu od podráždění očí. TEARS NATURALE II obsahuje bezpečnou nedráždivou konzervační látku POLYQUAD 0,0011%.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEARS NATURALE II používat
Nepoužívejte oční kapky TEARS NATURALE II
- jestliže jste alergický(á) na dextran 70, hypromelosu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Používejte přípravek TEARS NATURALE II pouze pro kapání do oka (očí).
Pokud pociťujete bolest hlavy, bolest oka, změny vidění, podráždění očí, přetrvávající zarudnutí, nebo pokud se stav zhoršuje nebo přetrvává déle než 3 dny, přerušte podávání a obraťte se na Vašeho lékaře.
Pokud nosíte kontaktní čočky
- Přípravek TEARS NATURALE II nemá být používán, pokud jsou čočky nasazeny. Vyjměte čočky před použitím přípravku TEARS NATURALE II a počkejte 15 minut před opětovným nasazením čoček.
Pokud užíváte další léky, přečtěte si prosím bod níže „Další léčivé přípravky a TEARS NATURALE II“.
Další léčivé přípravky a TEARS NATURALE II
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek TEARS NATURALE II může být během těhotenství a kojení používán.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše vidění může být po aplikaci přípravku TEARS NATURALE II rozmazané. Dokud tyto příznaky neodezní, je třeba, abyste neřídili dopravní prostředky ani neobsluhovali žádné stroje.

3. Jak se přípravek TEARS NATURALE II používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je jedna nebo dvě kapky do oka nebo očí dle potřeby, aby došlo k úlevě od projevů suchého oka nebo od podráždění ve Vašich očích, nebo jak předepsal Váš lékař.
Oční kapky TEARS NATURALE II používejte pouze pro kapání do očí.

 Vezměte lahvičku s očními kapkami TEARS NATURALE II a zrcátko.
Umyjte si ruce.

Odšroubujte uzávěr.

Pokud je po sejmutí víčka bezpečnostní kroužek uvolněný, před použitím přípravku jej odstraňte.
Lahvičku držte směrem dolů mezi palcem a prostředníčkem (viz obr. 1).
Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem si stáhněte víčko dolů tak, by se mezi očním víčkem a okem vytvořila jakási „kapsa“. Tam se umístí kapka (viz obr. 2).
Hrot lahvičky dejte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem.
Kapátkem se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů. Oční kapky by se tím mohly kontaminovat.
Lehce zatlačte ukazováčkem na dno lahvičky tak, aby se uvolnila jedna kapka přípravku TEARS NATURALE II

Po použití přípravku TEARS NATURALE II uvolněte spodní víčko.
Pokud máte kapat do obou očí, pokračujte stejným způsobem u druhého oka.
Ihned po použití nasaďte pevně zpět uzávěr.
Používejte vždy pouze jedno balení.
Jestliže se Vám nepodaří kapku umístit do oka, zkuste to znovu.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek TEARS NATURALE II, pokračujte s další dávkou, jak je naplánováno. Blíží-li se však již okamžik další dávky, zapomenutou dávku úplně přeskočte a pokračujte podle pravidelného schématu.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.
Jestliže jste použil(a) více přípravku TEARS NATURALE II, než jste měl(a), vypláchněte přípravek vlažnou vodou. Neaplikujte již žádné další kapky až do doby další pravidelné dávky. Žádné nežádoucí účinky nejsou očekávány.
Jestliže používáte ještě jiné oční kapky nebo oční mast, zachovejte mezi jednotlivými aplikacemi alespoň interval 5 minut. Oční masti mají být podávány jako poslední.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)
Účinky na oko: rozmazané vidění
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100)
Účinky na oko: suché oko, nepříjemný pocit v oku, neobvyklý pocit nebo pocit cizího tělíska v oku, porucha očního víčka
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000)
Účinky na oko: citlivost na světlo, snížení citlivosti oka, svědění oka, podráždění nebo zčervenání oka
Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
Účinky na oko: otok oka, bolest oka, výtok z oka, tvorba krust na očním víčku, zčervenání očního víčka, zvýšená tvorba slz
Celkové účinky na organismus: alergie (přecitlivělost), bolest hlavy, nepříjemné pocity (na kůži)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek TEARS NATURALE II uchovávat
Nevypotřebovaný roztok musíte 4 týdny po prvním otevření zlikvidovat, aby se zabránilo infekci.
Zapište si do níže uvedené kolonky datum otevření.
Otevřeno:
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za označením „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte kapky, pokud si povšimnete změny barvy nebo jejich zakalení.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek TEARS NATURALE II obsahuje
- Léčivými látkami jsou dextranum 70 1 mg/ml a hypromelosum (E464) 3 mg/ml
- Pomocnými látkami jsou polykvadium-chlorid (POLYQUAD), dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, chlorid draselný (E508), čištěná voda. Někdy se přidávají malá množství kyseliny chlorovodíkové a/nebo roztoku hydroxidu sodného pro úpravu hladiny kyselosti (pH).

Jak přípravek TEARS NATURALE II vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek TEARS NATURALE II je dodáván v 15 ml kapací lahvičce (DROP-TAINER) z plastické hmoty s bílým šroubovacím polypropylenovým uzávěrem.
Držitel rozhodnutí o registraci
S. A. Alcon – Couvreur N. V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie
Výrobce
S. A. Alcon – Couvreur N. V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgie
nebo
Alcon Cusí S. A., Camil Fabra 58, El Masnou, 08320 Barcelona, Španělsko
Výdej tohoto léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis.
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2015

 

Informace o produktu

Výrobce: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.
Kód výrobku: 369604
Kód EAN: 8594050589704
Kód SÚKL: 0225170
Držitel rozhodnutí: Alcon Pharmaceuticals Czech Republic S.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tears naturale II patří do skupiny léčiv nazývané umělé slzy, používají se ke zmírnění příznaků syndromu suchého oka a ulevují od pálení a podráždění, které se suchostí souvisí. Můžete je použít  i  při podráždění očí působením větru nebo sluncem.

Lidské slzy obsahují přesné množství složek, které tvoří ochrannou vrstvu na povrchu oka (tzv. slzný film). Slzný film chrání a zvlhčuje oči a pomáhá je udržovat v pohodlí a zdravé. Někteří lidé mají snížené množství normálních slz. Jejich nedostatek nebo špatné složení může narušit slzný film a dochází k tvborbě suchých míst na rohovce. Tak vznikají příznaky suchých a citlivých očí, mezi které patří pocit písku v očích, podráždění a pálení očí, únava očí a celkové nepohodlí.

Doporučené dávkování

Jedna nebo dvě kapky Tears Naturale II se aplikuje přímo do spojivkového vaku postiženého oka podle potřeby několikrát za denPřed aplikací očních kapek Tears Naturale II je nutné vyjmout z očí kontaktní čočky a vyčkat minimálně 15 minut před jejich nasazením.

Pokud se po aplikaci dostaví bolest hlavy, bolest oka, podráždění očí, přetrvávající zarudnutí, nebo se stav zhoršuje nebo přetrvává déle než 3 dny, je vhodné používání přípravku přerušit a poradit se s lékařem.

Složení produktu

Léčivou látkou je dextranum 70 1,0 mg a hypromelosum 3,0 mg v 1ml roztoku (odpovídá 20 kapkám)

Pomocnými látkami jsou polykvadium-chlorid (POLYQUAD), dekahydrát tetraboritanu sodného, chlorid sodný, chlorid draselný (E508), čištěná voda. Někdy se přidávají malá množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové a/nebo roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l pro úpravu kyselosti (pH).

Důležité upozornění

Od prvního otevření je doba použitelnosti 4 týdny.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu TEARS NATURALE II oční kapky 15 ml

Diskuze

Diskuze k produktu TEARS NATURALE II oční kapky 15 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám