Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

TASIGNA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 112X200MG (BLI-A) Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102407

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 102407
Kód EAN: 8594050586680
Kód SÚKL: 29246
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
K čemu se Tasigna používá Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická myeloidní leukemie s přítomností philadelphského chromozomu (Ph-pozitivní CML). CML je nádorové onemocnění krve, kdy tělo tvoří příliš mnoho abnormálních bílých krvinek. Tasigna se používá u pacientů s CML, u kterých již není předchozí léčba zahrnující imatinib účinná. Používá se také u pacientů, u kterých se při předchozí léčbě objevily závažné nežádoucí účinky a nemohou v této léčbě pokračovat.

Příbalový leták

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nilotinibum (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
Pomocné látky se známým účinkem 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 117,08 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka 
 
Bílý až nažloutlý prášek v červených neprůhledných tvrdých želatinových tobolkách, velikost 1 
s černým podélným potiskem „NVR/BCR“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Přípravek Tasigna je indikován k léčbě dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou 
myeloidní leukemií s přítomností filadelfského chromozomu (Ph chromozom), v chronické fázi. 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba musí být zahájena lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s CML. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Tasigna je 300 mg dvakrát denně. Léčba by měla trvat tak dlouho, 
dokud je přínosem pro pacienta. 
 
Pro podání dávky 400 mg jednou denně (viz úprava dávkování níže) jsou dostupné tvrdé tobolky 
o síle 200 mg. 
 
Pokud pacient vynechá dávku, neměl by další dávku zdvojovat, ale měl by užít další obvyklou 
předepsanou dávku. 
 
Pacienti s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří byli léčeni přípravkem 
Tasigna v první linii léčby, a kteří dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi (MR 4,5) 
Přerušení léčby může být zváženo u vybraných pacientů s CML s přítomností filadelfského 
chromozomu (Ph+) v chronické fázi, kteří byli léčeni přípravkem Tasigna v dávce 300 mg dvakrát 
denně po dobu minimálně 3 let, pokud hluboká molekulární odpověď trvá minimálně 1 rok 
bezprostředně před přerušením léčby. Přerušení terapie přípravkem Tasigna by mělo být zahájeno 
lékařem se zkušenostmi v léčbě pacientů s CML (viz body 4.4 a 5.1). 
 

U vybraných pacientů, kteří přeruší léčbu přípravkem Tasigna, musí být monitorovány hladiny BCR-
ABL transkriptů a kompletní krevní obraz s diferenciálem každý měsíc během prvního roku, každých 
6 týdnů během druhého roku a dále každých 12 týdnů. Monitorování hladin BCR-ABL transkriptů 
musí být provedeno pomocí kvantitativního diagnostického testu ověřeného pro měření úrovní 
molekulární odpovědi na mezinárodní stupnici (IS) s citlivostí minimálně MR 4,5 (BCR-
ABL/ABL ≤ 0,0032 % IS). 
 
U pacientů se ztrátou MR 4 (MR 4 = BCR-ABL/ABL ≤ 0,01 % IS) a bez ztráty MMR (MMR = BCR-
ABL/ABL ≤ 0,1 % IS) během období bez léčby mají být hladiny BCR-ABL transkriptů monitorovány 
každé 2 týdny do té doby, než se hladiny BCR-ABL navrátí do rozmezí MR 4 a MR 4,5. Pacienti se 
stálou hladinou 

BCR-ABL 

traskriptů mezi MMR a MR 4 po dobu minimálně 4 po sobě jdoucích 

měřeních se mohou vrátit do původního plánu sledování. 
 
Pacienti, kteří ztratí MMR, musí znovu zahájit léčbu během 4 týdnů od doby, kdy se objevila ztráta 
remise. Terapie přípravkem Tasigna by měla být znovu zahájena v dávce 300 mg dvakrát denně nebo 
ve snížené dávce 400 mg jednou denně, pokud měl pacient dávku sníženou před přerušením terapie. 
Pacientům, kteří znovu zahajují léčbu přípravkem Tasigna, by měly být monitorovány hladiny BCR-
ABL transkriptů měsíčně do té doby, než se znovu objeví MMR, a dále každých 12 týdnů (viz 
bod 4.4). 
 
Úprava nebo modifikace dávkování 
Přípravek Tasigna může být dočasně vysazen a/nebo může být snížena dávka z důvodu hematologické 
toxicity (neutropenie, trombocytopenie), která nesouvisí se základním onemocněním leukémií (viz 
Tabulka 1). 
 
Tabulka 1 

Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii 

 
Nově 
diagnostikovaná 
CML v chronické 
fázi při 300 mg 
dvakrát denně 

ANC* <1,0 x 10

9

/l a/nebo počet 

destiček <50 x 10

9

/l 

1.  Léčba přípravkem Tasigna musí být 

přerušena a musí být monitorován krevní 
obraz. 

2.  Léčba musí být obnovena stejnou dávkou, 

pokud je do 2 týdnů ANC >1,0 x 10

9

/l a/nebo 

počet destiček >50 x 10

9

/l. 

3.  Jestliže počet krevních elementů zůstává 

nízký, je třeba snížit dávku na 400 mg jednou 
denně. 

*ANC= absolutní počet neutrofilů 
 
Jestliže se vyvine klinicky signifikantní středně závažná nebo závažná nehematologická toxicita, mělo 
by být podávání přípravku přerušeno a může být znovu zahájeno dávkou 400 mg jednou denně, 
jakmile toxické příznaky vymizí. Pokud je to klinicky vhodné, je možné uvažovat o zvýšení dávky na 
300 mg dvakrát denně. 
 
Zvýšená hladina sérové lipázy: Při zvýšení sérové lipázy stupně 3-4 by měla být dávka snížena na 
400 mg jednou denně nebo léčba přerušena. Hladiny sérové lipázy by měly být vyšetřovány jednou 
měsíčně nebo dle klinické potřeby (viz bod 4.4). 
 
Zvýšení bilirubinu a jaterních transamináz: Při zvýšení bilirubinu a jaterních transamináz na 
stupeň 3-4 by měla být dávka snížena na 400 mg jednou denně nebo léčba přerušena. Hladiny 
bilirubinu a jaterních transamináz by měly být vyšetřovány jednou měsíčně nebo dle klinické potřeby. 
 

Zvláštní populace 
Starší lidé 
V klinické studii bylo přibližně 12 % jedinců ve věku 65 let a starších. Žádné zásadní rozdíly v 
bezpečnosti a účinnosti nebyly pozorovány u pacientů ≥65 let ve srovnání s dospělými ve věku mezi 
18 a 65 lety. 
 
Porucha funkce ledvin 
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebyly klinické studie provedeny. 
Vzhledem k tomu, že nilotinib ani jeho metabolity nejsou vylučovány ledvinami, nepředpokládá se u 
pacientů se zhoršenou funkcí ledvin snížení celkové tělesné clearance. 
 
Porucha funkce jater 
Zhoršená funkce jater má mírný účinek na farmakokinetiku nilotinibu. Úprava dávky se u pacientů se 
zhoršenou funkcí jater nepovažuje za nutnou. Nicméně pacienti se zhoršenou funkcí jater by měli být 
léčeni s opatrností (viz bod 4.4). 
 
Srdeční poruchy 
Pacienti s nekompenzovaným nebo závažným srdečním onemocněním (např. nedávný infarkt 
myokardu, městnavé srdeční selhání, nestabilní angina pectoris nebo klinicky významná bradykardie) 
byli z klinických studií vyloučeni. Pozornost je třeba věnovat pacientům s významnou srdeční 
poruchou (viz bod 4.4). 
 
Během léčby přípravkem Tasigna byly hlášeny vzestupy hladin celkového cholesterolu v séru (viz 
bod 4.4). Lipidový profil by měl být stanoven před zahájením léčby přípravkem Tasigna a 
vyhodnocován v měsících 3 a 6 po zahájení léčby a dále nejméně jednou za rok během chronické 
léčby. 
 
Během léčby přípravkem Tasigna byly hlášeny vzestupy hladin glukózy v krvi (viz bod 4.4). Hladiny 
glukózy v krvi by měly být stanoveny před zahájením léčby přípravkem Tasigna a sledovány během 
léčby. 
 
Pediatrická populace 
Bezpečnost a účinnost přípravku Tasigna u dětí od narození do 18 let nebyla dosud stanovena (viz 
bod 5.1). Vzhledem k chybějícím údajům o

 

bezpečnosti a účinnosti se proto užívání u

 

pediatrických 

pacientů nedoporučuje (viz bod 5.1). 
 
Způsob podání 
Tasigna by měla být podávána dvakrát denně přibližně po 12 hodinách a nesmí být užívána spolu 
s jídlem. Tvrdé tobolky musí být spolknuty celé s vodou. 2 hodiny před užitím dávky a alespoň jednu 
hodinu po užití dávky by neměla být požita žádná potrava. 
 
Pacientům, kteří nejsou schopni tvrdé tobolky spolknout, může být obsah každé tobolky rozmíchán 
v jedné čajové lžičce jablečné šťávy (jablečného pyré), takto připravený lék se má okamžitě užít. 
Nesmí být užita více než jedna čajová lžička s každou tobolkou a použita jiná potrava než jablečná 
šťáva (viz body 4.4 a 5.2). 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Myelosuprese 
Léčba přípravkem Tasigna je doprovázena (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 
stupeň 3-4) trombocytopenií, neutropenií a anemií. Kompletní vyšetření krevního obrazu by mělo být 
prováděno v prvních 2 měsících léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, nebo podle 
klinické indikace. Myelosuprese byla zpravidla reverzibilní a obvykle byla zvládnuta dočasným 
vysazením přípravku Tasigna nebo snížením dávky (viz bod 4.2). 
 
Prodloužení QT intervalu 
Ukázalo se, že Tasigna prodlužuje srdeční komorovou repolarizaci; délka naměřeného QT intervalu 
na EKG byla závislá na koncentraci. 
 
V klinické studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi, kteří užívali 
300 mg nilotinibu dvakrát denně, byla změna zprůměrovaného QTcF intervalu v ustáleném stavu od 
výchozí hodnoty 6 ms. Žádný pacient neměl QTcF >480 ms. Nebyly pozorovány žádné epizody 
torsade de pointes. 
 
Ve studii na zdravých dobrovolnících se srovnatelnou expozicí pozorovanou u pacientů byla změna 
střední zprůměrované hodnoty QTcF od výchozí hodnoty, po odečtení hodnot placeba, 7 ms 
(CI ± 4 ms). Žádný jedinec neměl hodnoty QTcF >450 ms. Navíc nebyly během studie pozorovány 
žádné klinicky relevantní arytmie. Zejména nebyly pozorovány žádné epizody torsade de pointes 
(přechodné ani setrvalé). 
 
Významné prodloužení QT intervalu se může objevit v případě, že je nilotinib nesprávně užíván se 
silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, 
a/nebo s potravou (viz bod 4.5). Současná přítomnost hypokalémie nebo hypomagnesémie mohou 
tento účinek ještě zvyšovat. Prodloužení QT intervalu může vystavit pacienty riziku fatálního konce. 
 
Přípravek Tasigna by měl být užíván opatrně u pacientů s prodlouženým QTc intervalem, nebo u 
kterých je významné riziko vývoje prodloužení QTc intervalu, jako jsou pacienti: 

s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu. 

s nekompenzovaným nebo závažným srdečním onemocněním, zahrnujícím nedávný infarkt 
myokardu, městnavé srdeční selhání, nestabilní anginu pectoris nebo klinicky významnou 
bradykardii. 

užívající antiarytmika nebo jiné látky, které prodlužují QT interval. 

Doporučuje se pečlivé monitorování účinku na QTc interval a provedení výchozího EKG před 
zahájením léčby a dle klinické potřeby. Hypokalémie nebo hypomagnesémie musí být upraveny před 
podáním přípravku Tasigna a měly by být pravidelně sledovány během léčby. 
 
Náhlé úmrtí 
Méně časté případy (0,1 až 1 %) náhlých úmrtí byly hlášeny u pacientů s imatinib-rezistentní nebo 
intolerantní CML v chronické fázi nebo akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo 
onemocnění srdce nebo měli významné kardiální rizikové faktory. Často se navíc spolu se základním 
maligním onemocněním vyskytovaly komorbidity léčené doprovodnými léčivými přípravky. Poruchy 
komorové repolarizace mohly být přispívajícími faktory. V klinické studii fáze III u pacientů s nově 
diagnostikovanou CML v chronické fázi nebyly hlášené žádné případy náhlých úmrtí. 
 
Zadržování tekutin a edém 
Závažné formy zadržování tekutin, jako je pleurální efuze, plicní edém a perikardiální efuze, byly 
pozorovány méně často (0,1 až 1 %) ve studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML. 
Podobné případy byly zjištěny v postmarketingových hlášeních. Nečekaný rychlý nárůst tělesné 
hmotnosti má být pečlivě prověřen. Pokud se během léčby nilotinibem objeví příznaky závažného 
zadržování tekutin, má být vyhodnocena etiologie a pacienti by měli být léčeni příslušným způsobem 
(viz bod 4.2 pokyny ke zvládání nehematologických toxicit). 
 

Kardiovaskulární příhody 
Kardiovaskulární příhody byly hlášeny v randomizované studii fáze III u pacientů s nově 
diagnostikovanou CML a zjištěny v postmarketingových hlášeních. V této klinické studii s mediánem 
doby léčby 60,5 měsíců se vyskytly případy kardiovaskulárních příhod stupně 3-4 zahrnující periferní 
arteriální okluze (1,4 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát denně, respektive 1,1 % při dávce 
400 mg dvakrát denně), ischemické onemocnění srdce (2,2 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát 
denně, respektive 6,1 % při dávce 400 mg dvakrát denně) a ischemické cerebrovaskulární příhody 
(1,1 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát denně, respektive 2,2 % při dávce 400 mg dvakrát denně). 
Pacienti by měli být poučeni o nutnosti okamžitě vyhledat lékaře, pokud se u nich projeví akutní 
známky nebo příznaky kardiovaskulárních příhod. Měl by být vyhodnocen kardiovaskulární stav 
pacientů a kardiovaskulární rizikové faktory by měly být během léčby přípravkem Tasigna sledovány 
a aktivně zvládány podle standardních doporučení. Ke zvládnutí kardiovaskulárních rizikových 
faktorů by měla být předepsána příslušná léčba (viz bod 4.2 pro pokyny ke zvládání 
nehematologických toxicit). 
 
Reaktivace hepatitidy B 
U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby 
inhibitory tyrosinkinázy bcr-abl. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní 
hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta. 
 
Před zahájením léčby přípravkem TASIGNA mají být pacienti vyšetřeni na infekci HBV. Před 
zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a 
u pacientů, u kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na 
odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu přípravkem 
TASIGNA, mají být po celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s 
ohledem na možný výskyt známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8). 
 
Zvláštní monitorování pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, 
kteří dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
Předpoklady pro přerušení léčby 
U vybraných pacientů, u kterých je potvrzeno, že exprimují typické BCR-ABL transkripty, 
e13a2/b2a2 nebo e14a2/b3a2, může být zváženo přerušení léčby. Pacienti musí mít typické BCR-ABL 
transkripty umožňující kvantifikaci BCR-ABL, hodnocení hloubky molekulární odpovědi a určení 
možné ztráty molekulární remise po přerušení léčby přípravkem Tasigna. 
 
Monitorování pacientů, kteří přerušili léčbu 
Časté monitorování hladin BCR-ABL transkriptů u pacientů vybraných k přerušení léčby musí být 
prováděno kvantitativním diagnostickým testem validovaným k měření hladin molekulární odpovědi 
s citlivostí alespoň MR 4,5 (MR 4,5 = BCR-ABL/ABL ≤ 0,0032 % IS). Hladiny BCR-ABL 
transkriptů musí být hodnoceny před a během období přerušení léčby (viz body 4.2 a 5.1). 
 
Ztráta velké molekulární odpovědi (MMR = BCR-ABL/ABL ≤ 0,1 % IS)) nebo potvrzená ztráta 
MR 4 (dvě po sobě jdoucí měření v odstupu alespoň 4 týdnů ukazující na ztrátu MR 4 (MR 4 = BCR-
ABL/ABL ≤ 0,01 % IS)) je důvodem znovuzahájení léčby během 4 týdnů od doby, kdy se objevila 
ztráta remise. Během období bez léčby může dojít k relapsu, údaje z dlouhodobých studií nejsou zatím 
k dispozici. Je proto důležité provádět časté monitorování hladin BCR-ABL a kompletní krevní obraz 
s diferenciálem k detekci možné ztráty remise (viz bod 4.2). U pacientů, u nichž se po 3 měsících 
opětovného zahájení léčby nepodaří dosáhnout MMR, má být provedeno testování mutace BCR-ABL 
kinázové domény.

 

 

Laboratorní testy a monitorování 
Krevní lipidy 
Ve studii fáze III u nově diagnostikovaných pacientů s CML vykazovalo 1,1 % pacientů léčených 
400 mg nilotinibu dvakrát denně zvýšení hladin celkového cholesterolu stupně 3-4; žádné zvýšení 
stupně 3-4 však nebylo pozorováno ve skupině léčené 300 mg dvakrát denně (viz bod 4.8). 
Doporučuje se stanovit lipidové profily před zahájením léčby přípravkem Tasigna a vyhodnocovat je 
v měsících 3 a 6 po zahájení léčby a dále nejméně jednou za rok během chronické léčby (viz bod 4.2). 
Pokud je potřeba podávat inhibitor HMG-CoA reduktázy (léčivo snižující hladinu lipidů), přečtěte si 
prosím před zahájením léčby bod 4.5, neboť některé inhibitory HMG-CoA reduktázy jsou rovněž 
metabolizovány systémem CYP3A4. 
 
Glukóza v krvi 
Ve studii fáze III u nově diagnostikovaných pacientů s CML vykazovalo 6,9 % pacientů léčených 
400 mg nilotinibu dvakrát denně a 7,2 % pacientů léčených 300 mg nilotinibu dvakrát denně zvýšení 
hladin glukózy stupně 3-4. Před zahájením léčby přípravkem Tasigna se doporučuje stanovit hladinu 
glukózy a monitorovat ji během léčby, pokud je to klinicky indikováno (viz bod 4.2). Pokud 
z výsledků testů vyplývá potřeba léčby, měli by se lékaři řídit lokálními standardy a doporučeními 
léčby. 
 
Interakce s jinými léčivými přípravky 
Přípravek Tasigna nemá být podáván s látkami, které jsou silnými inhibitory CYP3A4 (včetně, ale 
nejen, ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, klarithromycinu, telithromycinu, ritonaviru). V 
případě, že by léčba těmito látkami byla nezbytná, doporučuje se, pokud je to možné, léčbu 
přípravkem Tasigna přerušit (viz bod 4.5). Jestliže přechodné přerušení léčby není možné, je třeba 
nemocného pečlivě sledovat z hlediska prodloužení QT intervalu (viz body 4.2, 4.5 a 5.2). 
 
Při souběžném užívání přípravku Tasigna s léčivými přípravky, které jsou účinnými induktory 
CYP3A4 (např. fenytoin, rifampicin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka), je pravděpodobné 
snížení expozice nilotinibu až v klinicky významném rozsahu. Z tohoto důvodu by pacientům 
užívajícím Tasigna měly být souběžně podávány alternativní léčivé látky s nižším potenciálem pro 
indukci CYP3A4 (viz bod 4.5). 
 
Vliv potravy 
Biologická dostupnost nilotinibu je zvýšena příjmem potravy. Přípravek Tasigna nesmí být užíván 
spolu s jídlem (viz body 4.2 a 4.5) a měl by být užíván 2 hodiny po jídle. Žádná potrava by neměla být 
přijímána nejméně jednu hodinu po užití dávky léku. Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých 
je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány. Pacientům, kteří nejsou schopni tvrdé 
tobolky spolknout, může být obsah každé tvrdé tobolky rozmíchán v jedné čajové lžičce jablečné 
šťávy (jablečného pyré), takto připravený lék se má okamžitě užít. Nesmí být užita více než jedna 
čajová lžička s každou tobolkou a použita jiná potrava než jablečná šťáva (viz bod 5.2). 
 
Zhoršená funkce jater 
Zhoršená funkce jater má mírný účinek na farmakokinetiku nilotinibu. Výsledkem podání jednorázové 
dávky 200 mg nilotinibu bylo zvýšení AUC o 35%, 35% a 19% u jedinců s mírným, středně závažným 
a závažným zhoršením funkce jater ve srovnání s kontrolní skupinou jedinců s normální jaterní funkcí. 
Došlo ke zvýšení predikované C

max

 nilotinibu v ustáleném stavu o 29%, 18%, respektive 22%. 

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s hodnotami alaninaminotransferázy (ALT) a/nebo 
aspartátaminotransferázy (AST) >2,5násobku (nebo >5násobku, pokud souvisely s onemocněním) 
horní hranice normálních hodnot, a/nebo pokud měli celkový bilirubin >1,5násobek horní hranice 
normálních hodnot. Nilotinib je metabolizován především v játrech. Pacienti se zhoršenou funkcí jater 
by proto mohli mít zvýšenou expozici nilotinibu a měli by být léčeni s opatrností (viz bod 4.2). 
 

Sérová lipáza 
Bylo pozorováno zvýšení lipázy v séru. U pacientů s pankreatitidou v anamnéze se doporučuje 
opatrnost. Pokud je zvýšení lipázy spojené s břišními příznaky, mělo by být podávání přípravku 
Tasigna přerušeno a měla by být provedena příslušná diagnostická vyšetření za účelem vyloučení 
pankreatitidy. 
 
Totální gastrektomie 
Biologická dostupnost nilotinibu může být u pacientů s totální gastrektomií omezená (viz bod 5.2). 
Mělo by být zváženo častější sledování těchto pacientů. 
 
Syndrom nádorového rozpadu 
Před započetím léčby přípravkem Tasigna je doporučená úprava klinicky významné dehydratace a 
léčba vysokých hladin kyseliny močové z důvodu možného výskytu syndromu nádorového rozpadu 
(TLS) (viz bod 4.8). 
 
Laktóza 
Tvrdé tobolky Tasigna obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí 
galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek 
neměli užívat. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Přípravek Tasigna může být podáván v kombinaci s hematopoetickými růstovými faktory, jako je 
erytropoetin nebo faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF), pokud je podání klinicky 
indikováno. Může být podáván s hydroxyureou nebo anagrelidem, pokud je podání klinicky 
indikováno. 
 
Nilotinib je metabolizován převážně játry a je také substrátem pro efluxní pumpu mnoha léků, 
P-glykoprotein (P-gp). Proto absorpce a následná eliminace systémově absorbovaného nilotinibu 
může být ovlivněna látkami, které působí na CYP3A4 a/nebo P-gp. 
 
Látky, které mohou zvyšovat koncentrace nilotinibu v séru 
Současné podání nilotinibu a imatinibu (substrát a mírný inhibitor P-gp a CYP3A4) mělo mírný 
inhibiční účinek na CYP3A4 a/nebo P-gp. Došlo ke zvýšení AUC imatinibu o 18% až 39% a zvýšení 
AUC nilotinibu o 18% až 40%. Tyto změny pravděpodobně nejsou klinicky významné. 
 
Při současném podání silného inhibitoru CYP3A4, ketokonazolu, zdravým dobrovolníkům byla 
expozice nilotinibu zvýšena 3krát. Z tohoto důvodu by neměly být současně podávány silné inhibitory 
CYP3A4, včetně ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, ritonaviru, klarithromycinu a 
telithromycinu (viz bod 4.4). Zvýšenou expozici nilotinibu je možné také očekávat se středně silnými 
inhibitory CYP3A4. Mělo by se uvažovat o alternativních léčivých přípravcích, která nemají žádné 
nebo mají minimální inhibiční účinky na CYP3A4. 
 
Látky, které mohou snižovat koncentrace nilotinibu v séru 
Rifampicin, silný induktor CYP3A4, snižuje C

max

 nilotinibu o 64% a snižuje AUC nilotinibu o 80%. 

Rifampicin a nilotinib se nemá užívat současně. 
 
Souběžné podávání jiných léčivých přípravků, které indukují CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, 
fenobarbital a třezalka), může pravděpodobně také v klinicky významném rozsahu snižovat expozici 
nilotinibu. U pacientů, u kterých jsou induktory CYP3A4 indikovány, by se mělo uvažovat o výběru 
alternativních přípravků s menším enzymovým indukčním potenciálem. 
 

Rozpustnost nilotinibu je závislá na pH, při vyšším pH je rozpustnost nižší. U zdravých pacientů, 
kterým bylo podáváno 40 mg esomeprazolu jednou denně po dobu 5 dnů, se výrazně zvýšilo žaludeční 
pH, ale absorpce nilotinibu se snížila jen mírně (27% snížení C

max

 a 34% snížení AUC0-∞). Nilotinib 

může být v případě potřeby užívána současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové 
pumpy. 
 
Ve studii u zdravých dobrovolníků nebyly při podání jednorázové dávky 400 mg přípravku Tasigna 
10 hodin po a 2 hodiny před podáním famotidinu zjištěny významné změny ve farmakokinetice 
nilotinibu. V případě nutného souběžného užívání může být H2 blokátor podáván přibližně 10 hodin 
před a přibližně 2 hodiny po podání přípravku Tasigna. 
 
Ve stejné studii podávání antacid (hydroxid hlinitý/hydroxid hořečnatý/simetikon) 2 hodiny před nebo 
po jednorázové dávce 400 mg přípravku Tasigna také nezměnilo farmakokinetiku nilotinibu. Pokud je 
to nutné, mohou být antacida podávána přibližně 2 hodiny před nebo přibližně 2 hodiny po podání 
přípravku Tasigna. 
 
Látky, jejichž systémové koncentrace mohou být změněny nilotinibem 
Nilotinib je in vitro relativně silný inhibitor CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1, 
s nejnižší hodnotou Ki pro CYP2C9 (Ki0,13 mikromol). 
 
V interakční studii u zdravých dobrovolníků po jednorázovém podání 25 mg warfarinu, citlivého 
substrátu CYP2C9, a 800 mg nilotinibu nedošlo k žádným změnám farmokokinetických parametrů 
nebo farmokodynamiky warfarinu, měřených jako protrombinový čas (PT) a mezinárodní 
normalizovaný poměr (INR). Data o rovnovážném stavu neexistují. Tato studie naznačuje, že při 
dávce warfarinu do 25 mg je klinicky významná léková interakce mezi nilotinibem a warfarinem 
méně pravděpodobná. Protože není dostatek dat o rovnovážném stavu, doporučuje se po zahájení 
léčby nilotinibem (minimálně během prvních 2 týdnů) kontrola farmakodynamických ukazatelů 
warfarinu (INR nebo PT). 
 
U pacientů s CML zvýšil nilotinib podávaný v dávce 400 mg dvakrát denně po dobu 12 dní 
systémovou expozici (AUC a C

max

) perorálního midazolamu (substráty CYP3A4) 2,6násobně, 

respektive 2,0násobně. Nilotinib je středně silný inhibitor CYP3A4. Proto může při souběžném 
podávání s nilotinibem dojít ke zvýšení systémové expozice dalších léků primárně metabolizovaných 
CYP3A4 (např. některé inhibitory HMG-CoA reduktázy). Pro léky, které jsou CYP3A4 substráty a 
které mají úzký terapeutický index (například alfentanil, cyklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, 
fentanyl, sirolimus a takrolimus) může být při souběžném podávání s nilotinibem  nezbytné příslušné 
sledování a úprava dávky. 
 
Antiarytmika a jiné látky, které mohou prodlužovat QT interval 
Nilotinib by měl být podáván opatrně pacientům s prodloužením QT intervalu nebo u kterých se může 
prodloužení QT vyvinout, včetně pacientů, kteří užívají antiarytmika, jako jsou amiodaron, 
disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol, nebo jiné léčivé látky, které mohou vést k prodloužení 
QT intervalu, např. chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon a moxifloxacin 
(viz bod 4.4). 
 
Interakce s potravou 
Absorpce a biodostupnost přípravku Tasigna jsou zvýšeny při současném příjmu potravy s následným 
zvýšením koncentrace v séru (viz body 4.2, 4.4 a 5.2). Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých 
je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány. 
 

10 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Ženy ve fertilním věku 
Źeny ve fertilním věku musí během léčby a dva měsíce po ukončení léčby přípravkem Tasigna 
používat vysoce účinnou antikoncepci. 
 
Těhotenství 
Údaje o podávání nilotinibu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Přípravek Tasigna by neměl být během 
těhotenství podáván, pokud klinický stav pacientky nevyžaduje léčbu nilotinibem. Pokud je přípravek 
podáván během těhotenství, musí být pacientka informována o potenciálním riziku pro plod. 
 
Pokud žena léčena nilotinibem plánuje otěhotnět, má být uvážena možnost vysazení léčby na základě 
kritérií způsobilých pro přerušení léčby, jak je popsáno v bodech 4.2 a 4.4. Existuje omezené 
množství dat týkajících se těhotenství v období remise bez léčby (TFR). Pokud pacientka plánuje 
během fáze TFR otěhotnět, musí být informována o možné nutnosti opětovného zahájení léčby 
přípravkem Tasigna během těhotenství (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Kojení 
Není známo, zda se nilotinib vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné toxikologické údaje u

 

zvířat prokázaly vylučování nilotinibu do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence/děti 
nelze vyloučit. Přípravek Tasigna se během kojení nemá podávat. 
 
Fertilita 
Studie na zvířatech neprokázaly vliv na fertilitu u

 

samců a samic potkanů (viz bod 5.3). 

 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Pacienti, kteří pozorují závratě, únavu, zhoršení zraku nebo jiné nežádoucí účinky s potenciálním 
vlivem na schopnost bezpečně řídit nebo obsluhovat stroje, by neměli tyto činnosti vykonávat, dokud 
tyto nežádoucí účinky přetrvávají (viz bod 4.8). 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Údaje uvedené níže odrážejí expozici přípravkem Tasigna u celkem 279 pacientů v randomizované 
studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi léčených 300 mg 
nilotinibu dvakrát denně. Jsou zahrnuty také bezpečnostní informace ze studie, kde byla léčba 
přípravkem Tasigna přerušena u pacientů s CML, kteří byli léčeni přípravkem Tasigna v první linii 
léčby. 
 
Medián trvání expozice byl 60,5 měsíců (rozmezí 0,1-70,8 měsíců). 
 
Nejčastější (≥10 %) nehematologické nežádoucí účinky byly vyrážka, svědění, bolest hlavy, nauzea, 
únava, alopecie, bolest svalů a bolest v nadbřišku. Většina těchto nežádoucích účinků byla mírného až 
středního stupně závažnosti. Méně často (<10 % a ≥5 %) byly pozorovány zácpa, suchá kůže, astenie, 
svalové křeče, průjem, artralgie, bolest břicha, zvracení a periferní otoky, tyto nežádoucí účinky byly 
mírně až středně závažné, zvládnutelné a obecně nevyžadovaly snížení dávky. 
 

11 

Hematologická toxicita zahrnující myelosupresi vzniklá při léčbě: trombocytopenie (18 %), 
neutropenie (15 %) a anémie (8 %). Biochemické nežádoucí účinky zahrnují zvýšenou hladinu 
alaninaminotransferázy (24 %), hyperbilirubinémii (16 %), zvýšenou hladinu 
aspartátaminotransferázy (12 %), zvýšenou hladinu lipázy (11 %), zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi 
(10 %), hyperglykémii (4 %), hypercholesterolémii (3 %) a hypertriglyceridémii (<1 %). Pleurální a 
perikardiální výpotky se bez ohledu na příčinu vyskytly u 2 %, respektive <1 % pacientů, kterým bylo 
podáváno 300 mg přípravku Tasigna dvakrát denně. Krvácení do zažívacího traktu bylo bez ohledu na 
příčinu hlášeno u 3 % těchto pacientů. 
 
Změna zprůměrovaného QTcF intervalu v ustáleném stavu od výchozího stavu byla 6 msec. Žádný 
pacient neměl během studie s léčivým přípravkem absolutní QTcF >500 msec. Prodloužení QTcF 
přesahující 60 msec bylo pozorováno u <1 % pacientů během studie s léčivým přípravkem. Nebyly 
zjištěny případy náhlých úmrtí ani epizody torsade de pointes (přechodné ani trvalé). Během léčby 
nebyl zjištěn pokles průměrné ejekční frakce levé komory (LVEF). Žádný pacient neměl během léčby 
LVEF <45 % a také žádný pacient neměl pokles LVEF o více než 15 %. 
 
Ukončení léčby z

 

důvodu výskytu nežádoucích účinků bylo pozorováno u

 

10

 

% pacientů. 

 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky jsou řazeny podle frekvence výskytu, uvedené v záhlaví, při použití následující 
konvence: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); 

vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů 
nelze určit). 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

 

 

12 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u přípravku Tasigna v klinických studiích 
Nehematologické nežádoucí účinky (kromě laboratorních abnormalit), které byly hlášeny u nejméně 
5 % pacientů léčených 300 mg nilotinibu dvakrát denně v randomizované studii fáze III jsou uvedeny 
v Tabulce 2.  
Tabulka 2 

Nehematologické nežádoucí účinky (≥5 % všech pacientů)* 

 

Třídy orgánových systémů 

Četnost 

Nežádoucí účinek 

Všechny 

stupně 

Stupeň 

3-4 

 

 

 

Poruchy nervového systému 

Velmi časté 

Bolesti hlavy 

16 

Gastrointestinální poruchy 

Velmi časté 

Nauzea 

14 

<1 

 

Velmi časté 

Bolest v

 

nadbřišku 

10 

 

Časté 

Zácpa 

10 

 

Časté 

Průjem 

<1 

 

Časté 

Bolest břicha 

 

Časté 

Zvracení 

 

Časté 

Dyspepsie 

Poruchy kůže a podkožní tkáně  Velmi časté 

Vyrážka 

33 

<1 

 

Velmi časté 

Svědění 

18 

<1 

 

Velmi časté 

Alopecie 

10 

 

Časté 

Suchá kůže 

10 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně 

Velmi časté 

Myalgie 

10 

<1 

 

Časté 

Spasmy svalů 

 

Časté 

Artralgie 

<1 

 

Časté 

Bolest končetin 

<1 

Celkové poruchy a reakce 
v
 místě aplikace 

Velmi časté 

Únava 

12 

 

Ćasté 

Astenie 

<1 

 

Časté 

Periferní otoky 

<1 

*Pro prezentaci v této tabulce jsou procenta zaokrouhlená na celá čísla. Nicméně k identifikaci 
nežádoucích účinků s četností nejméně 5 % a ke klasifikace nežádoucích účinků podle kategorií 
četností jsou použita procenta s přesností na jedno desetinné místo. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny ve studii fáze III s přípravkem Tasigna s frekvencí nižší 
než 5 % U laboratorních změn jsou uvedené také velmi časté případy (1/10), nezahrnuté do 
Tabulky 2. Tyto nežádoucí účinky jsou zahrnuty podle klinické významnosti a řazeny v každé skupině 
podle klesající závažnosti a následující konvence: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně 
časté (≥1/1000 až <1/100), není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Infekce a infestace: 
Časté: folikulitida, infekce horních cest dýchacích (zahrnující faryngitidu, nazofaryngitidu, rhinitidu). 
Není známo: infekce herpes viry, ústní kandidóza, subkutánní absces, absces konečníku, tinea pedis, 
reaktivace hepatitidy B. 
 
Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy): 
Časté: kožní papilom. 
Není známo: orální papilom, paraproteinémie. 
 
Poruchy krve a lymfatického sytému: 
Časté: leukopenie, eozinofilie, lymfopenie. 
Méně časté: pancytopenie. 
Není známo: febrilní neutropenie. 
 

13 

Poruchy imunitního systému: 
Není známo: hypersenzitivita. 
 
Endokrinní poruchy: 
Není známo: sekundární hyperparatyreóza. 
 
Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: hypofosfatémie (včetně snížení hladiny fosforu v krvi). 
Časté: diabetes mellitus, hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hypertriacylglycerolémie, 
hyperglykémie, snížení chuti k jídlu, hypokalcémie, hypokalémie. 
Méně časté: hyperkalémie, dyslipidémie, dna. 
Není známo: hyperurikémie, hypoglykémie, poruchy chuti k jídlu. 
 
Psychiatrické poruchy: 
Časté: nespavost, deprese, stavy úzkosti. 
Není známo: amnezie, stav úzkosti. 
 
Poruchy nervového systému: 
Časté: závratě, hypoestezie, periferní neuropatie. 
Méně časté: ischemická cerebrovaskulární příhoda. mozkový infarkt, migréna, parestezie. 
Není známo: cerebrovaskulární příhoda, stenóza bazilární arterie, synkopa, třes, letargie, dysestezie, 
syndrom neklidných nohou, hyperestezie. 
 
Poruchy oka: 
Časté: svědění očí, konjunktivitida, suchost očí (včetně xeroftalmie). 
Méně časté: otok očních víček, fotopsie, spojivkové krvácení, hyperémie (bělma, spojivek, očí). 
Není známo: periorbitální otok, blefaritida, bolest očí, chorioretinopatie, alergický zánět spojivek, 
poškození povrchu oka, rozostřené vidění. 
 
Poruchy ucha a lybyrintu: 
Časté: vertigo. 
 
Srdeční poruchy*:
 
Časté: angina pectoris, arytmie (zahrnující atrioventrikulární blok, tachykardii, fibrilaci síní, 
ventrikulární extrasystoly, bradykardie), prodloužení QT intervalu na EKG, palpitace, infarkt 
myokardu. 
Méně časté: srdeční selhání, cyanóza. 
Není známo: snížení ejekční frakce, výpotek v osrdečníku, perikarditida, diastolická dysfunkce, 
blokáda levého Tawarova raménka. 
*hlášeno ve studii fáze III v rameni s léčbou 300 mg dvakrát denně a/nebo 400 mg dvakrát denně 
 
Cévní poruchy: 
Časté: hypertenze, návaly (zčervenání). 
Méně časté: intermitentní klaudikace, periferní arteriální okluzivní choroba, arterioskleróza. 
Není známo: hematomy, periferní arteriální stenóza. 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 
Časté: dušnost, kašel. 
Méně časté: pleurální výpotek. 
Není známo: námahová dušnost, zánět pohrudnice, epistaxe, orofaryngeální bolest. 
 

14 

Gastrointestinální poruchy: 
Časté: nadýmání, abdominální diskomfort, poruchy chuti, plynatost. 
Méně časté: pankreatitida, gastritida, citlivost zubů. 
Není známo: ezofageální vřed, žaludeční vřed, ezofageální bolest, stomatitida, sucho v ústech, 
enterokolitida, hemoroidy, hiátová hernie, krvácení z konečníku, zánět dásní. 
 
Poruchy jater a žlučových cest: 
Velmi časté: hyperbilirubinémie (včetně zvýšení hladiny bilirubinu v krvi). 
Časté: abnormální jaterní funkce. 
Méně časté: žloutenka. 
Není známo: toxická hepatitida. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Časté: erytém, hyperhidróza, pohmožděniny, akné, dermatitida (včetně alergické, exfoliativní a 
akneiformní), noční pocení, ekzém. 
Méně časté: poléková vyrážka, bolest kůže. 
Není známo: multiformní erytém, kopřivka, puchýře, kožní cysty, hyperplázie mazových žláz, otok 
obličeje, atrofie kůže, hypertrofie kůže, loupání kůže, hyperpigmentace kůže, vyblednutí kůže, 
hyperkeratóza, psoriáza. 
 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Časté: bolest kostí, bolest zad, svalová slabost. 
Méně časté: bolest svalů a kostí, bolest ve slabinách. 
 
Poruchy ledvin a močových cest: 
Není známo: dysurie, polakisurie, chromaturie. 
 
Poruchy reprodukčního systému a prsu: 
Méně časté: erektilní dysfunkce. 
Není známo: gynekomastie, tvrdnutí prsu, menoragie, otok bradavek. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Časté: horečka, bolest na prsou (zahrnující bolesti na prsou jiného než srdečního původu), hrudní 
dyskomfort. 
Méně časté: bolest, zimnice, pocit změny tělesné teploty (zahrnující pocit horka, pocit chladu), 
malátnost. 
Není známo: otoky obličeje, lokalizovaný edém. 
 
Vyšetření: 
Velmi časté: zvýšená hladina alaninaminotransferázy, zvýšená hladina aspartátaminotransferázy, 
zvýšená hladina lipázy, zvýšená hladina lipoproteinů (včetně lipoproteinů s nízkou denzitou a 
s vysokou denzitou), zvýšená hladina celkového cholesterolu, zvýšená hladina triglyceridů. 
Časté: snížení hladiny hemoglobinu, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, 
zvýšená hladina gamaglutamyltransferázy, zvýšená tělesná hmotnost, zvýšená hladina inzulinu v krvi, 
snížená hladina globulinů. 
Není známo: zvýšený paratyreoidální hormon v krvi, snížená hladina inzulinu v krvi, snížená hladina 
C-peptidu, snížená tělesná hmotnost. 
 

15 

Klinicky relevantní nebo závažné abnormality rutinních hematologických nebo biochemických 
laboratorních hodnot jsou uvedeny v Tabulce 3. 
 
Tabulka 3 

Laboratorní abnormality stupně 3-4* 

 
 

n=279 

(%) 

Hematologické parametry 

 

Myelosuprese 

 

- Neutropenie 

12 

- Trombocytopenie 

10 

- Anémie 

Biochemické parametry 

 

- Zvýšený kreatinin 

- Zvýšená lipáza 

- Zvýšená SGOT (AST) 

- Zvýšená SGPT (ALT) 

- Hypofosfatémie 

- Zvýšený bilirubin (celkový) 

- Zvýšená glukóza 

- Zvýšený cholesterol (celkový) 

- Zvýšené triglyceridy 

*Pro prezentaci v

 

této tabulce jsou použitá procenta s

 

přesností na jedno desetinné místo a 

zaokrouhlená na celé číslo. 
 
Přerušení léčby u pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří 
dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
Po přerušení léčby přípravkem Tasigna, v rámci TFR (remise bez léčby), mohou mít pacienti 
muskuloskeletální obtíže (například bolesti svalů, bolesti končetin, bolesti kloubů, bolesti kostí, 
bolesti páteře či bolesti pohybového aparátu) častěji než před přerušením léčby. 
 
V klinické studii fáze II s pacienty s nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi (N=190) byly 
běhěm jednoho roku od přerušení léčby přípravkem Tasigna hlášeny případy muskuloskeletálních 
obtíží u 24,7 % oproti 16,3 % v předchozím roce, kdy léčba přípravkem Tasigna probíhala. 
 
Popis vybraných nežádoucích účinků 
Reaktivace hepatitidy B 
V souvislosti s tyrosinkinázou bcr-abl byla zaznamenána reaktivace hepatitidy B. Některé případy 
vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo 
k úmrtí pacienta (viz bod 4.4). 
 
Zkušenosti po uvedení na trh 
Následující nežádoucí účinky byly získány z postmarketingové zkušenosti s přípravkem Tasigna 
prostřednictvím spontánních hlášení, literárních případů, rozšířených programů přístupu (Extended 
Access Programs) a klinických studií odlišných od globálních registračních studií. Protože byly tyto 
účinky hlášeny dobrovolně u populací o neznámé velikosti, není vždy možné spolehlivě stanovit jejich 
frekvenci nebo stanovit příčinný vztah k expozici nilotinibem. 
 
Frekvence vzácná: U pacientů léčených přípravkem Tasigna byly hlášené případy syndromu 
nádorového rozpadu. 
 

16 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Byly hlášeny ojedinělé případy záměrného předávkování nilotinibem, kdy byl požit nespecifikovaný 
počet tvrdých tobolek Tasigny v kombinaci s alkoholem a jinými léčivými přípravky. Objevila se 
neutropenie, zvracení a ospalost. Nebyly hlášené změny EKG nebo hepatotoxicita. Bylo hlášeno 
úplné uzdravení pacienta. 
 
V případě předávkování by měl být pacient pozorován a měla by mu být poskytnuta vhodná podpůrná 
léčba. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastika, inhibitory proteinkinázy, ATC kód: L01XE08 
 
Nilotinib je účinný inhibitor aktivity ABL tyrozinkinázy BCR-ABL onkoproteinu v buněčných liniích 
i v primárně leukemických buňkách s filadelfským chromozomem. Přípravek se s vysokou afinitou 
váže na vazebná místa ATP, a tím účinně inhibuje divoký typ BCR-ABL. Přípravek je účinný proti 32 
ze 33 imatinib-rezistentních mutantních forem BCR-ABL. V důsledku této biochemické aktivity 
nilotinib selektivně inhibuje proliferaci a vyvolává apoptózu buněčných linií a u primárně 
leukemických buněk s filadelfským chromozomem pacientů s CML. U myších modelů CML nilotinib 
po perorálním podání samostatně redukuje objem nádoru a prodlužuje přežití. 
 
Nilotinib má malý nebo žádný účinek na většinu dalších hodnocených proteinkináz, včetně Src, s 
výjimkou PDGF, KIT a Ephrin receptorových kináz, které jsou inhibovány v rozmezí koncentrací 
dosažených po perorálním podání terapeutických dávek doporučených k léčbě CML (viz Tabulka 4). 
 
Tabulka 4 

Kinázový profil nilotinibu (fosforylace IC

50 

nM) 

 

BCR-ABL 

PDGFR 

KIT 

20 

69 

210 

 
Klinické studie u nově diagnostikovaných CML v chronické fázi 
Byla provedena otevřená, multicentrická, randomizovaná studie fáze III za účelem stanovení účinnosti 
nilotinibu oproti imatinibu u 846 dospělých pacientů s cytogeneticky potvrzenou nově 
diagnostikovanou CML s přítomností filadelfského chromosomu v chronické fázi. Pacienti byli 
diagnostikováni maximálně 6 měsíců před zařazením do studie a nebyli dříve léčeni s výjimkou 
hydroxyurey a/nebo anagrelidu. Pacienti byli randomizováni 1:1:1 k podávání nilotinibu 300 mg 
dvakrát denně (n=282), nilotinibu 400 mg dvakrát denně (n=281) nebo imatinibu 400 mg jednou 
denně (n=283). Randomizace byla stratifikována Sokalovým skóre v době diagnózy. 
 

17 

Základní charakteristiky tří terapeutických ramen byly dobře vyvážené. Průměrný věk byl 47 let 
v obou ramenech s nilotinibem a 46 let v rameni s imatinibem. 12,8 % pacientů bylo starších 65 let 
v rameni s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 10,0 % pacientů bylo starších 65 let v rameni 
s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 12,4 % pacientů bylo starších 65 let v rameni s imatinibem 
400 mg jednou denně. Počet mužů byl mírně vyšší než počet žen (56,0 % v rameni s nilotinibem 
300 mg dvakrát denně, 62,3 % v rameni s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 55,8 % v rameni 
s imatinibem 400 mg jednou denně). Více než 60 % pacientů byli běloši a 25 % všech pacientů byli 
Asiaté. 
 
Primární analýza dat byla provedena při dokončení 12měsíční léčby všech 846 pacientů (či dříve při 
předčasném ukončení léčby pacienta). Následné analýzy hodnotí stav pacientů po dosažení 24, 36, 48, 
60 a 72 měsíců léčby (nebo ukončení léčby dříve). Medián doby léčby byl přibližně 70 měsíců 
vterapeutických skupinách s nilotinibem a 64 měsíců ve skupinách s imatinibem. Medián dávky byl 
593 mg/den pro nilotinib 300 mg dvakrát denně, 772 mg/den pro nilotinib 400 mg dvakrát denně a 
400 mg/den pro imatinib 400 mg jednou denně. Studie stále probíhá. 
 
Primárním cílovým parametrem účinnosti bylo dosažení velké molekulární odpovědi (MMR) ve 
12 měsících. MMR byla definovaná jako ≤0,1 % BCR-ABL/ABL % dle mezinárodní stupnice (IS) 
měřená RQ-PCR, což odpovídá ≥3 log snížení BCR-ABL transkriptu od standardizované výchozí 
úrovně. Výskyt MMR ve 12 měsících byl statisticky významně vyšší pro nilotinib 300 mg dvakrát 
denně ve srovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (44,3 % oproti 22,3 %, p<0,0001). Výskyt 
MMR ve 12 měsících byl také statisticky významně vyšší pro nilotinib 400 mg dvakrát denně ve 
srovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (42,7 % oproti 22,3 %, p<0,0001). 
 
Procento výskytu MMR ve 3, 6, 9 a 12 měsících byly 8,9 %, 33,0 %, 43,3 % a 44,3 % pro nilotinib 
300 mg dvakrát denně, 5,0 %, 29,5 %, 38,1 % a 42,7 % pro nilotinib 400 mg dvakrát denně a 0,7 %, 
12,0 %, 18,0 % a 22,3 % pro imatinib 400 mg jednou denně. 
 

18 

Výskyty MMR ve 12, 24, 36, 48 60 a 72 měsících jsou uvedené v Tabulce 5. 
 
Tabulka 5  Výskyt MMR 
 
 

Tasigna 

300 mg dvakrát 

denně 

n=282 

(%) 

Tasigna 

400 mg dvakrát 

denně 

n=281 

(%) 

Imatinib 

400 mg jednou 

denně 

n=283 

(%) 

MMR ve 12 měsících 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

44,3

1

 (38,4; 50,3) 

42,7

1

 (36,8; 48,7) 

22,3 (17,6; 27,6) 

MMR ve 24 měsících 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

61,7

(55,8; 67,4) 

59,1

(53,1; 64,9) 

37,5 (31,8; 43,4) 

MMR ve 36 měsících

2

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

58,5

1

 (52,5; 64,3) 

57,3

1

 (51,3; 63,2) 

38,5 (32,8; 44,5) 

MMR ve 48 měsících

3

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

59,9

1

 (54,0; 65,7) 

55,2 (49,1; 61,1) 

43,8 (38,0; 49,8) 

MMR v 60 měsících

4

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

62,8 (56,8; 68,4) 

61,2 (55,2; 66,9) 

49,1 (43,2; 55,1) 

MMR v 72 měsících

5

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

52,5 (46,5; 58,4) 

57,7 (51,6; 63,5) 

41,7 (35,9; 47,7) 

1

 Cochran-Mantel-Haenszelův (CMH) test p-hodnoty pro výskyt odpovědi (oproti imatinibu 400 mg) 

<0,0001 

Jako respondéři byli uvedeni pouze pacienti, kteří dosáhli MMR ve specifickém časovém bodě. Ve 

36 měsících nebylo pro MMR hodnotitelných celkem 199 (35,2%) pacientů (87 ve skupině 
s nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 112 ve skupině s imatinibem) z důvodu 
chybějících/nehodnotitelných stanovení PCR (n=17), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=7) 
nebo ukončení před 36 měsíci léčby (n=175). 

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 305 (36,1

 

%) pacientů nebyla ve 48 měsících MMR vyhodnotitelná (98 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 88 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát 
denně a 119 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR vyšetření 
(n=18), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým bodem 
48 měsíců (n=279). 

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 332 (38,1

 

%) pacientů nebyla v 60 měsících MMR vyhodnotitelná (99 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 93 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát 
denně a 130 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR vyšetření (n=9), 
atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým bodem 60 měsíců 
(n=305). 

5

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 395 (46,7

 

%) pacientů nebyla v 72 měsících MMR vyhodnotitelná (130 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 110 ve skupině s nilotinibem 400 mg 
dvakrát denně a 155 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR 
vyšetření (n=25), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým 
bodem 72 měsíců (n=362). 

19 

 
Kumulativní výskyt MMR v různých časových bodech (mezi pacienty s odpovědí na léčbu jsou 
zahrnuti pacienti, kteří dosáhli MMR v časových bodech nebo před uplynutím těchto časových bodů) 
(viz Obrázek 1). 
Obrázek 1  Kumulativní výskyt MMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro všechny rizikové skupiny dle Sokalova skóre zůstal ve všech časových bodech výskyt MMR 
konzistentně vyšší v obou skupinách s nilotinibem oproti skupině s imatinibem. 
 
V retrospektivních analýzách dosáhlo 91 % (234/258) pacientů na nilotinibu 300 mg dvakrát denně 
hodnot BCR-ABL ≤10 % ve 3 měsících léčby oproti 67 % (176/264) pacientů na imatinibu 400 mg 
jednou denně. Pacienti s hodnotami BCR-ABL ≤10 % ve 3 měsících léčby vykazovali vyšší poměr 
celkového přežití v 72 měsících v porovnání s pacienty kteří nedosáhli této hodnoty molekulární 
odpovědi (94,5 % oproti 77,1 % [p=0,0005]). 
 
Na základě Kaplan-Meierovy analýzy doby do první MMR byla pravděpodobnost dosažení MMR 
v různých časových úsecích vyšší pro nilotinib v dávkách 300 mg a 400 mg dvakrát denně 
v porovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (HR=2,17 a stratifikovaná hodnota log-rank p<0,0001 
mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem 400 mg jednou denně, HR=1,88 a stratifikovaná 
hodnota log-rank p<0,0001 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem 400 mg jednou 
denně). 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

Měsíce od randomizace

 

Ku

mu

lativní výs

ky

 MM

R,

 %

 

 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

  

 
 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

55 %; < 0,0001

 

 

71 %; < 0,0001

 

73 %; < 0,0001

 

76 %; < 0,0001

 

77 %; < 0,0001

 

60 %

 

56 %

 

53 %

 

44 %

 

27 %

 

61 %;  

< 0,0001

 

 

70 %; < 0,0001

 

73 %; < 0,0001

 

77 %; < 0,0001

 

51 %;  

< 0,0001

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 
Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 
  Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Během 6 let

 

79 %; < 0,0001

 

61 %

 

77 %; < 0,0001

 

20 

Podíly pacientů, kteří dosáhli molekulárních odpovědí ≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS v různých 
časových bodech, jsou uvedené v Tabulce 6 a poměry pacientů, kteří dosáhli molekulárních odpovědí 
≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS během různých časových období, jsou uvedeny na Obrázcích 2 a 3. 
Molekulární odpověď ≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS odpovídá poklesu hladiny BCR-ABL transkriptů 
o ≥4 log, respektive pokles o ≥4,5 log od standardizovaného výchozího stavu. 
 
Tabulka 6  Podíl pacientů, kteří dosáhli molekulární odpovědi ≤0,01% (pokles o 4 log) a 

≤0,0032% (pokles o 4,5 log) 

 

 

Tasigna 

300 mg dvakrát denně 

n=282 

(%) 

Tasigna 

400 mg dvakrát denně 

n=281 

(%) 

Imatinib 

400 mg jednou denně 

n=283 

(%) 

 

≤0,01 % 

≤0,0032 % 

≤0,01 

≤ 0,0032 

≤0,01 % 

≤0,0032 % 

Ve 12 měsících 

11,7 

4,3 

8,5 

4,6 

3,9 

0,4 

Ve 24 měsících 

24,5 

12,4 

22,1 

7,8 

10,2 

2,8 

Ve 36 měsících 

29,4 

13,8 

23,8 

12,1 

14,1 

8,1 

Ve 48 měsících 

33,0 

16,3 

29,9 

17,1 

19,8 

10,2 

V 60 měsících 

47,9 

32,3 

43,4 

29,5 

31,1 

19,8 

V 72 měsících 

44,3 

31,2 

45,2 

28,8 

27,2 

18,0 

 
Obrázek 2  Kumulativní výskyt molekulární odpovědi  ≤0,01% (pokles o 4-log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

 Ku

mu

lativní výs

ky

t mo

lek

u

lár

n

í od

p

o

d

i

4

 

(BCR

-ABL

 

0.0

1% 

v mez

inárod

n

ím m

ěř

ít

ku

), %

 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

 

  

39 %; < 0,0001

 

50 %; < 0,0001

 

56 %; < 0,0001

 

66 %; < 0,0001

 

42 %

 

32 %

 

26 %

 

18 %

 

6%

 

33 %;

 

< 0,0001

 

44 %; 

 

< 0,0001

 

50 %; < 0,0001

 

63 %;

 

< 0,0001

 

43 %

 

67 %; P < 0,0001

 

65 %; P < 0,0001

 

20 %; < 0,0001 

 
 

15 %; = 0,0004

 

Měsíce od randomizace 

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 

Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 

Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

Během 6 let

 

21 

Obrázek 3  Kumulativní výskyt molekulární odpovědi ≤0,0032% (pokles o 4.5-log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě Kaplan-Meierových analýz trvání první MMR, byl podíl pacientů, kteří udržovali 
odpověď po dobu 72 měsíců mezi pacienty, kteří dosáhli MMR, 92,5 % (95% CI: 88,6-96,4 %) ve 
skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 92,2 % (95% CI: 88,5-95,9 %) ve skupině s nilotinibem 
400 mg dvakrát denně a 88,0 % (95% CI: 83,0-93,1 %) ve skupině s imatinibem 400 mg jednou 
denně. 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

 

  

25 %; < 0,0001

 

32 %; < 0,0001

 

40 %; < 0,0001

 

54 %; < 0,0001

 

31 %

 

23 %

 

15 %

 

9 %

 

1 %

 

19 %;

 

= 0,0006

 

28 %;  

= 0,0003

 

37 %;

 

= 0,0002

 

52 %;

 

< 0,0001

 

33 %

 

56 %; P < 0,0001

 

55 %; P < 0,0001

 

11 %; < 0,0001

 

7 %; < 0,0001

 

 Ku

mu

lativní výs

ky

t mo

lek

u

lár

n

í 

 o

d

p

o

d

i

4.5

 

(BCR

-ABL

 

0.0

03

2% 

v mez

ináro

d

n

ím m

ěř

ít

ku

), %

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 
Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 

Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Měsíce od randomizace

 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

Během 6 let

 

22 

Kompletní cytogenetická odpověď (CCyR) byla definována jako 0 % Ph+ metafáze v kostní dřeni na 
základě minimálně 20 vyhodnocených metafází. Nejlepší dosažený výskyt CCyR ve 12 měsících 
(zahrnuje na léčbu odpovídající pacienty, kteří dosáhli CCyR během 12 měsíců) byl statisticky vyšší 
pro nilotinib 300 mg a 400 mg dvakrát denně oproti imatinibu 400 mg jednou denně, viz Tabulka 7. 
 
Podíl dosažení CCyR během 24 měsíců (zahrnuje pacienty, kteří dosáhli CCyR ve 24 měsících nebo 
dříve) byl statisticky významně vyšší pro obě skupiny s nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 400 mg 
dvakrát denně v

 

porovnání se skupinou s imatinibem 400 mg jednou denně. 

 
Tabulka 7  Nejlepší celkový výskyt cytogenetické odpovědi (CCyR) 
 

 

Tasigna (nilotinib) 

300 mg dvakrát 

denně 

n=282 

(%) 

Tasigna (nilotinib) 

400 mg dvakrát 

denně 

n=281 

(%) 

Glivec (imatinib) 

400 mg jednou 

denně 

n=283 

(%) 

Během 12 měsíců 

 

 

 

Odpověď (95 % CI) 

80,1 (75,0; 84,6) 

77,9 (72,6; 82,6) 

65,0 (59,2; 70,6) 

Žádná odpověď 

19,9 

22,1 

35,0 

CMH test p-hodnoty pro výskyt 
odpovědi (vs. imatinib 400 mg 
jednou denně) 

<0,0001 

0,0005 

 

Během 24 měsíců 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

86,9 (82,4; 90,6) 

84,7 (79,9; 88,7) 

77,0 (71,7; 81,8) 

Žádná odpověď 

13,1 

15,3 

23,0 

CMH test p-hodnoty pro výskyt 
odpovědi (vs. imatinib 400 mg 
jednou denně) 

0,0018 

0,0160 

 

 
Na základě Kaplan-Meierových analýz byl podíl pacientů, kteří udržovali odpověď po dobu 
72 měsíců mezi pacienty, kteří dosáhli CCyR, 99,1 % (95% CI: 97,9-100 %) ve skupině s nilotinibem 
300 mg dvakrát denně, 98,7 % (95% CI: 97,1-100 %) ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně 
a 97,0 % (95% CI: 94,7-99,4 %) ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně. 
 
Progrese do akcelerované fáze (AP) nebo blastické krize (BC) během léčby je definovaná jako doba 
od data randomizace do první dokumentované progrese onemocnění do akcelerované fáze nebo 
blastické krize nebo úmrtí v důsledku CML. Progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize 
v průběhu léčby byla zjištěna celkem u 17 pacientů: u 2 pacientů na nilotinibu 300 mg dvakrát denně, 
u 3 pacientů na nilotinibu 400 mg dvakrát denně a u 12 pacientů na imatinibu 400 mg jednou denně. 
Odhadované podíly pacientů bez progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize v 72 měsících 
byly 99,3 %, 98,7 % a 95,2 % (HR=0,1599 a stratifikovaný log-rank p=0,0059 mezi nilotinibem 
300 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně, HR=0,2457 a stratifikovaný log-rank p=0,0185 
mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně). Do 2-letých analýz nebyly při 
léčbě hlášené nové případy progrese do AP/BC. 
 
Při zahrnutí klonální evoluce jako kriteria progrese progredovalo do akcelerované fáze nebo blastické 
krize během léčby v době hodnocení celkem 25 pacientů (3 ve skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát 
denně, 5 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 17 ve skupině s imatinibem 400 mg jednou 
denně). Odhadované podíly pacientů bez progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize 
zahrnující klonální evoluci v 72 měsících byly 98,7 %, 97,9 % a 93,2 % (HR=0,1626 a stratifikovaný 
log-rank p=0,0009 mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně, HR = 0,2848 
a stratifikovaný log-rank p=0,0085 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem jednou 
denně). 

23 

 
Během léčby nebo během doby sledování po ukončení léčby zemřelo celkem 55 pacientů (21 ve 
skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 11 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 23 
ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně). Dvacet šest (26) z těchto 55 úmrtí souviselo s CML 
(6 ve skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 4 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 
16 ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně). Odhadovaná procenta přeživších pacientů 
v 72 měsících byly 91,6 %, 95,8 % a 91,4 % (HR=0,8934 a stratifikovaný log-rank p=0,7085 mezi 
nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem, HR=0,4632 a stratifikovaný log-rank p=0,0314 mezi 
nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem). Vezmou-li se v úvahu pouze úmrtí související 
s CML, odhadovaná procenta celkového přežití v 72 měsících byla 97,7 %, 98,5 % a 93,9 % 
(HR=0,3694 a stratifikovaný log-rank p=0,0302 mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 
imatinibem, HR=0,2433 a stratifikovaný log-rank p=0,0061 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 
imatinibem). 
 
Přerušení léčby u pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří 
dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
V otevřené, jednoramenné studii bylo 215 dospělých pacientů s Ph+ CML v chronické fázi, kteří byli 
léčeni nilotinibem v první linii léčby po dobu ≥ 2 roky, a kteří dosáhli MR 4,5, stanoveno pomocí 

monitorování hladin BCR-ABL transkriptů

 (MolecularMD MRDx™ BCR-ABL test), zařazeno do 

skupiny pokračující s léčbou nilotinibem po dalších 52 týdnů (konsolidační terapie nilotinibem). 
Celkem 190 z 215 pacientů (88,4 %) bylo zařazeno do fáze 

TFR (remise bez léčby)

 po dosažení 

setrvalé hluboké molekulární odpovědi v průběhu konsolidační terapie, definováno podle 
následujících kritérií: 

hodnoty za 4 poslední čtvrtletí (aktualizováno každých 12 týdnů) byly alespoň MR 4 (BCR-
ABL/ABL ≤0,01 % IS) s trváním po dobu jednoho roku 

poslední hodnota byla MR 4,5 (BCR-ABL/ABL ≤0,0032 % IS) 

ne více než dvě měření byla v hodnotách mezi MR 4 a MR 4,5 (0,0032 % IS <BCR-ABL/ABL 
≤0,01 % IS). 

 
Primárním cílovým parametrem účinnosti bylo procento pacientů s MMR po 48 týdnech od zahájení 
TFR fáze (pacient, který vyžadoval opětovné zahájení léčby, byl označen jako non-responder). Z 
celkového počtu 190 pacientů, kteří vstoupili do TFR fáze, mělo MMR po 48 týdnech 98 pacientů 
(51,6 % [95% CI: 44,2, 58,9]). 
 
Fázi TFR ukončilo celkem osmdesát osm pacientů (46,3 %) kvůli ztrátě MMR a dále 1 pacient 
(0,5 %) v důsledku úmrtí z nezmámé příčiny, 1 pacient (0,5 %) na základě rozhodnutí lékaře a 
3 pacienti (1,6 %) na základě vlastního rozhodnutí. Z celkového počtu 88 pacientů 86 pacientů léčbu 
nilotinibem znovu zahájilo a 2 pacienti léčbu trvale ukončili. V době hodnocení znovu dosáhlo MMR 
85 pacientů z těchto 86 pacientů (98,8 %),(1 pacient léčbu trvale ukončil na vlastní žádost), a MR 4,5 
bylo znovu zaznamenáno u 76 pacientů (88,4 %). 
 
Na základě Kaplan-Meierových analýz (KM) byla průměrná doba léčby nilotinibem pro opětovné 
dosažení MMR a MR 4,5 7,9 týdnů (95% CI: 5,1, 8,0) a 13,1 týdnů (95% CI: 12,3, 15,7). Dle KM je 
výskyt MMR a MR 4,5 po 24 týdnech od opětovného zahájení léčby 98,8 % (95% CI: 94,2, 99,9) a 
90,9 % (95% CI: 83,2, 96,0). 
 

24 

Na základě KM analýz nebyl dosud dosažen medián trvání přežití bez léčby (TFS) (Obrázek 4); u 
99 ze 190 pacientů (52,1 %) nebylo TFS hodnoceno. 
 
Obrázek 4  Odhad přežití bez léčby od počátku TFR fáze podle Kaplan-Meiera (kompletní 

analýza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pediatrická populace 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Tasigna u pediatrických pacientů od narození do 18 let při léčbě chronické myeloidní 
leukémie (CML) s přítomností filadelfského chromozomu (informace o použití u dětí viz bod 4.2). 
 
5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Vrcholové koncentrace nilotinibu je dosaženo za 3 hodiny po perorálním podání. Absorpce nilotinibu 
po perorálním podání byla přibližně 30 %. Absolutní biologická dostupnost nilotinibu nebyla 
stanovena. V porovnání s perorálním roztokem (pH 1,2 až 1,3) je relativní biologická dostupnost 
tobolky s nilotinibem přibližně 50 %. Pokud byl zdravým dobrovolníkům podán přípravek Tasigna s 
jídlem, zvýšila se C

max

 nilotinibu o 112 % a plocha pod křivkou koncentrace v séru (AUC) o 82 %, ve 

srovnání s podáním přípravku Tasigna nalačno. Po podání přípravku Tasigna 30 minut nebo 2 hodiny 
po jídle stoupla biologická dostupnost nilotinibu o 29 %, respektive o 15 % (viz body 4.2, 4.4 a 4.5). 
 
Absorpce nilotinibu (relativní biologická dostupnost) může být snížena přibližně o 48 % u pacientů 
s totální gastrektomií a přibližně o 22 % u pacientů s částečnou gastrektomií. 
 
Distribuce 
Poměr krev/plazma nilotinibu je 0,71. Na základě in vitro experimentů je vazba na plazmatické 
proteiny přibližně 98 %. 
 

Pat   Evt   Cen 
190   91     99 

Cenzurovaná pozorování 

Přež

ití

 b

e

z l

é

č

by

 (%

) 

 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Doba od TFR (týdny) 

 

96 

84 

72 

60 

48 

0:91

 

1:91

 

12:91

 

38:91

 

90:89

 

190:0

 

V riziku: Události

 

 

36 

108:81

 

24 

120:70

 

12 

165:25

 

25 

Biotransformace 
Hlavní metabolické cesty, zjištěné u zdravých dobrovolníků, jsou oxidace a hydroxylace. Nilotinib je 
hlavní cirkulující složkou v séru. Žádný z metabolitů nepřispívá významným způsobem k 
farmakologické aktivitě nilotinibu. Nilotinib je primárně metabolizován CYP3A4 s možným menším 
přispěním CYP2C8. 
 
Eliminace 
Po jednorázové dávce radioaktivně značeného nilotinibu zdravým dobrovolníkům bylo více než 90 % 
dávky vyloučeno během 7 dnů, a to převážně stolicí (94 % dávky). Nezměněný nilotinib odpovídal 
69 % dávky. 
 
Zdánlivý eliminační poločas stanovený z farmakokinetiky po opakovaném denním podávání byl 
přibližně 17 hodin. Variabilita farmakokinetiky mezi pacienty byla střední až vysoká. 
 
Linearita/nelinearita 
Expozice nilotinibu v rovnovážném stavu byla závislá na dávce, při dávkách vyšších než 400 mg 
podávaných jednou denně byla systémová expozice méně úměrná dávce. Denní systémová expozice 
nilotinibu se 400 mg podávanými dvakrát denně byla v rovnovážném stavu o 35 % vyšší než s dávkou 
800 mg podanou jednou denně. Systémová expozice (AUC) nilotinibu v rovnovážném stavu při dávce 
400 mg dvakrát denně byla přibližně o 13,4 % vyšší oproti dávce 300 mg dvakrát denně. Průměrné 
minimální a maximální koncentrace nilotinibu po dobu 12 měsíců byly přibližně o 15,7 % a 14,8 % 
vyšší při dávkování 400 mg dvakrát denně oproti dávkování 300 mg dvakrát denně.

 

Při zvýšení dávky 

ze 400 mg dvakrát denně na 600 mg dvakrát denně nebylo zvýšení expozice nilotinibu odpovídající. 
 
Podmínek rovnovážného stavu bylo v zásadě dosaženo za 8 dnů. Zvýšení sérové expozice nilotinibu 
mezi první dávkou a rovnovážným stavem bylo přibližně 2násobné při dávkování jednou denně a 
3,8násobné při dávkování dvakrát denně. 
 
Biodostupnost/bioekvivalenční studie 
Bylo prokázáno, že jednorázové podání 400 mg nilotinibu ve 2 tvrdých tobolkách o síle 200 mg, kde 
obsah každé tvrdé tobolky byl rozmíchaný v jedné lžičce jablečné šťávy, bylo bioekvivalentní 
jednorázovému podání 2 neporušených tvrdých tobolek o síle 200 mg. 
 
5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Nilotinib byl hodnocen farmakologickými studiemi na bezpečnost, toxicitu po opakovaném podání, 
genotoxicitu, reprodukční toxicitu, fototoxicitu a kancerogenitu u potkanů a myší. 
 
Nilotinib neměl účinky na CNS nebo respirační funkce. Výsledky in vitro studie srdeční bezpečnosti 
provedené s nilotinibem na izolovaných králičích srdcích předklinicky naznačovaly možnost 
prodloužení QT intervalu: byla zřejmá blokáda hERG proudů a prodloužení trvání akčního potenciálu. 
Žádné účinky nebyly pozorovány při vyšetření EKG u psů nebo opic léčených až 39 týdnů nebo ve 
speciální telemetrické studii u psů. 
 
Studie toxicity po opakovaném podávání psům až po dobu 4 týdnů a makakům jávským po podávání 
až 9 týdnů ukázaly, že játra jsou primárním orgánem toxicity nilotinibu. Změny zahrnují zvýšení 
alaninaminotransferázy a aktivity alkalické fosfatázy a histopatologické nálezy (především 
hyperplazie/hypertrofie sinusoidálních buněk a Kupfferových buněk, hyperplazie žlučovodů a 
periportální fibróza). Po čtyřech týdnech rekonvalescence byly obvykle změny klinické biochemie 
plně reverzibilní a histologické změny částečně reverzibilní. Expozice při nejnižších dávkových 
hladinách, při kterých byly pozorovány účinky na játra, byly nižší než expozice u lidí při dávce 
800 mg/den. U myší nebo potkanů, léčených až 26 týdnů, byly pozorovány malé změny na játrech. U 
potkanů, psů a opic bylo pozorováno převážně reverzibilní zvýšení hladin cholesterolu. 
 

26 

Studie genotoxicity na bakteriálních systémech in vitro a na savčích modelech in vitro in vivo 
metabolickou aktivací a bez ní nepřinesly žádný důkaz mutagenního potenciálu nilotinibu. 
 
Ve 2leté studii kancerogenity u potkanů byla hlavním orgánem, kde vznikaly jiné než neoplastické 
léze, děloha (dilatace, vaskulární ektázie, hyperplázie endoteliálních buněk, zánět a/nebo epiteliální 
hyperplázie). Při podání nilotinibu v dávkách 5, 15 a 40 mg/kg/den nebyla kancerogenita prokázána. 
Expozice (vyjádřená AUC) při nejvyšší dávce představovaly přibližně 2 až 3násobek denní expozice 
nilotinibu v ustáleném stavu u lidí (na základě AUC) při dávce 800 mg/den. 
 
Ve studii kancerogenity u myší (Tg.rasH2) trvající 26 týdnů, při které byl nilotinib podáván v dávkách 
30, 100 a 300 mg/kg/den, byly pozorovány kožní papilomy/karcinomy při dávce 300 mg/kg, což 
představuje přibližně 30 až 40násobek expozice u člověka (na základě AUC) při maximální schválené 
dávce 800 mg/den (při dávkování 400 mg 2x denně). Hladina, při které nebyl pozorován žádný účinek 
(No-Observed-Effect-Levels) na kožní neoplastické léze byla 100 mg/kg/den, což představuje 
přibližně 10 až 20násobek expozice u člověka při maximální schválené dávce 800 mg/den (při 
dávkování 400 mg 2x denně). Hlavními cílovými orgány non-neoplastických lézí byly kůže 
(epidermální hyperplasie), zuby (degenerace/atrofie skloviny horních řezáků a zánět 
dásní/odontogenního epitelu řezáků) a brzlík (zvýšený výskyt a/nebo závažnost úbytku lymfocytů). 
 
Nilotinib neindukoval teratogenitu, ale v dávkách toxických pro matku byl embryo a fetotoxický. 
Zvýšení postimplantační ztráty bylo pozorováno jak ve studii fertility, která zahrnovala léčbu samců i 
samic, tak ve studii embryotoxicity, která zahrnovala léčbu samic. Úmrtnost embryí a účinky na plod 
(především snížení hmotnosti plodu, předčasný srůst obličejových kostí (fúze maxily a jařmové kosti), 
viscerální a skeletální změny) u potkanů a zvýšení resorpce plodů a změny na skeletu u králíků byly 
přítomny ve studiích embryotoxicity. V pre- a postnatální výzkumné studii u potkanů expozice 
nilotinibu u matek způsobila snížení tělesné hmotnosti u mláďat spojené se změnami fyzických 
vývojových parametrů stejně jako snížení ukazatelů páření a fertility u potomků. Expozice nilotinibu 
u samic, při hladině bez nežádoucích účinků (No-Observed-Adverse-Effect-Levels), byla obvykle 
menší nebo stejná jako u lidí při dávce 800 mg/den. 
 
Ve studii zaměřené na sledování vývoje v juvenilním období byl podáván nilotinib perorální sondou 
juvenilním potkanům od prvního týdne po narození do časné dospělosti (den 70 po narození) 
v dávkách 2, 6 a 20 mg/kg/den. Vedle standardních parametů studie bylo provedeno hodnocení 
vývojových mezníků, vlivu na CNS, páření a fertilitu. Na základě snížení tělesné hmotnosti obou 
pohlaví a zpoždění prepuciální separace u samců (které může být spojeno se snížením tělesné 
hmotnosti) byla stanovena výše dávky bez pozorovatelného efektu u juvenilních potkanů na 
6 mg/kg/den. Juvenilní zvířata nevykazovala zvýšenou citlivost na nilotinib při porovnání 
s dospělými. Navíc byl profil toxicity u juvenilních potkanů srovnatelný s profilem toxicity zjištěným 
u dospělých potkanů. 
 
Až do nejvyšší testované dávky, přibližně 5násobku doporučené dávky pro člověka, nebyly u samců a 
samic potkanů zaznamenány účinky na počet/motilitu spermií ani na fertilitu. 
 
Bylo zjištěno, že nilotinib, který absorbuje světlo v pásmu UV-B a UV-A, je distribuován do kůže a 
má fototoxický potenciál in vitro, ale tento účinek nebyl pozorován in vivo. Proto se riziko, že 
nilotinib bude příčinou fotosenzitivity u pacientů, považuje ze velmi nízké. 
 
 

27 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Obsah tvrdé tobolky 
Monohydrát laktosy 
Krospovidon 
Poloxamer 188 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý  
Magnesium-stearát 
 
Obal tvrdé tobolky 
Želatina 
Oxid titaničitý (E 171) 
Červený oxid železitý (E 172) 
Žlutý oxid železitý (E 172) 
 
Tiskařský inkoust: 
Šelak 
Černý oxid železitý (E 172) 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
3 roky. 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
PVC/PVDC/Al blistry. 
 
Přípravek Tasigna je dostupný v následujících velikostech balení: 
 

Jednotková balení obsahující 28 tvrdých tobolek (7 denních blistrů, jeden obsahuje 4 tvrdé 
tobolky) nebo 40 tvrdých tobolek (5 blistrů, jeden obsahuje 8 tvrdých tobolek). 

 

Vícečetná balení obsahující 112 (4 balení po 28) tvrdých tobolek, 120 (3 balení po 40) tvrdých 
tobolek nebo 392 (14 balení po 28) tvrdých tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

28 

 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/422/005-006 
EU/1/07/422/009-010 
EU/1/07/422/013 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 19. listopadu 2007 
Datum posledního prodloužení registrace: 19. listopadu 2012 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu 

29 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 
 
 
2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg nilotinibum (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
Pomocné látky se známým účinkem 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 156,11 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 
Tvrdá tobolka 
 
Bílý až nažloutlý prášek ve světle žlutých neprůhledných tvrdých želatinových tobolkách, velikost 0 s 
červeným podélným potiskem „NVR/TKI“. 
 
 
4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 
4.1  Terapeutické indikace 
 
Přípravek Tasigna je indikován k léčbě dospělých pacientů s: 

nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukemií s přítomností filadelfského 
chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi. 

chronickou a akcelerovanou fází CML s přítomností filadelfského chromozomu, kteří jsou 
rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Data o účinnosti u pacientů 
s CML v blastické krizi nejsou k dispozici. 

 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Léčba musí být zahájena lékařem, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou pacientů s CML. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Tasigna je: 

300 mg dvakrát denně u nově diagnostikovaných pacientů s CML v chronické fázi. 

400 mg dvakrát denně u pacientů s chronickou nebo akcelerovanou fází CML, kteří jsou 
rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu. 

Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud je přínosem pro pacienta. 
 
Pro podání dávky 300 mg dvakrát denně jsou dostupné tvrdé tobolky o síle 150 mg. 
 
Pokud pacient vynechá dávku, neměl by další dávku zdvojovat, ale měl by užít další obvyklou 
předepsanou dávku. 
 

30 

Pacienti s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří byli léčeni přípravkem 
Tasigna v první linii léčby, a kteří dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi (MR 4,5) 
Přerušení léčby může být zváženo u vybraných pacientů s CML s přítomností filadelfského 
chromozomu (Ph+) v chronické fázi, kteří byli léčeni přípravkem Tasigna v dávce 300 mg dvakrát 
denně po dobu minimálně 3 let, pokud hluboká molekulární odpověď trvá minimálně 1 rok 
bezprostředně před přerušením léčby. Přerušení terapie přípravkem Tasigna by mělo být zahájeno 
lékařem se zkušenostmi v léčbě pacientů s CML (viz body 4.4 a 5.1). 
 
U vybraných pacientů, kteří přeruší léčbu přípravkem Tasigna, musí být monitorovány hladiny BCR-
ABL transkriptů a kompletní krevní obraz s diferenciálem každý měsíc během prvního roku, každých 
6 týdnů během druhého roku a dále každých 12 týdnů. Monitorování hladin BCR-ABL transkriptů 
musí být provedeno pomocí kvantitativního diagnostického testu ověřeného pro měření úrovní 
molekulární odpovědi na mezinárodní stupnici (IS) s citlivostí minimálně MR 4,5 (BCR-
ABL/ABL ≤ 0,0032 % IS). 
 
U pacientů se ztrátou MR 4 (MR 4 = BCR-ABL/ABL ≤ 0,01 % IS) a bez ztráty MMR (MMR = BCR-
ABL/ABL ≤ 0,1 % IS) během období bez léčby mají být hladiny BCR-ABL transkriptů monitorovány 
každé 2 týdny do té doby, než se hladiny BCR-ABL navrátí do rozmezí MR 4 a MR 4,5. Pacienti se 
stálou hladinou 

BCR-ABL 

traskriptů mezi MMR a MR 4 po dobu minimálně 4 po sobě jdoucích 

měřeních se mohou vrátit do původního plánu sledování. 
 
Pacienti, kteří ztratí MMR, musí znovu zahájit léčbu během 4 týdnů od doby, kdy se objevila ztráta 
remise. Terapie přípravkem Tasigna by měla být znovu zahájena v dávce 300 mg dvakrát denně nebo 
ve snížené dávce 400 mg jednou denně, pokud měl pacient dávku sníženou před přerušením terapie. 
Pacientům, kteří znovu zahajují léčbu přípravkem Tasigna, by měly být monitorovány hladiny BCR-
ABL transkriptů měsíčně do té doby, než se znovu objeví MMR, a dále každých 12 týdnů (viz 
bod 4.4). 
 
Pacienti s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří dosáhli setrvalé 
hluboké molekulární odpovědi (MR 4,5) při užívání přípravku Tasigna po předchozí terapii 
imatinibem 
Přerušení léčby může být zváženo u vybraných pacientů s CML s přítomností filadelfského 
chromozomu (Ph+) v chronické fázi, kteří byli léčeni přípravkem Tasigna po dobu minimálně 3 let, 
pokud hluboká molekulární odpověď trvá minimálně 1 rok bezprostředně před přerušením léčby. 
Přerušení terapie přípravkem Tasigna by mělo být zahájeno lékařem se zkušenostmi v léčbě pacientů 
s CML (viz body 4.4 a 5.1). 
 
U vybraných pacientů, kteří přeruší léčbu přípravkem Tasigna, musí být monitorovány hladiny BCR-
ABL transkriptů a kompletní krevní obraz s diferenciálem každý měsíc během prvního roku, každých 
6 týdnů během druhého roku a dále každých 12 týdnů. Monitorování hladin BCR-ABL transkriptů 
musí být provedeno pomocí kvantitativního diagnostického testu ověřeného pro měření úrovní 
molekulární odpovědi na mezinárodní stupnici (IS) s citlivostí minimálně MR 4,5 (BCR-
ABL/ABL ≤ 0,0032 % IS). 
 
Pacienti s potvrzenou ztrátou MR 4 (MR 4 = BCR-ABL/ABL ≤ 0,01 % IS) během období bez léčby 
(dvě po sobě jdoucí měření provedená v odstupu minimálně 4 týdnů a ukazující na ztrátu MR 4) nebo 
ztrátou velké molekulární odpovědi (MMR = BCR-ABL/ABL ≤ 0,1 % IS) musí znovu zahájit léčbu 
během 4 týdnů od doby, kdy se objevila ztráta remise. Terapie přípravkem Tasigna by měla být znovu 
zahájena dávkou 300 mg nebo 400 mg dvakrát denně. Pacientům, kteří znovu zahajují léčbu 
přípravkem Tasigna, by měly být monitorovány hladiny BCR-ABL transkriptů měsíčně do té doby, 
než se znovu objeví předchozí velká molekulární odpověď nebo MR 4, a dále každých 12 týdnů (viz 
bod 4.4). 
 

31 

Úprava nebo modifikace dávkování 
Přípravek Tasigna může být dočasně vysazen a/nebo může být snížena dávka z důvodu hematologické 
toxicity (neutropenie, trombocytopenie), která nesouvisí se základním onemocněním leukemií (viz 
Tabulka 1). 
 
Tabulka 1 

Úprava dávkování při neutropenii a trombocytopenii 

 
Nově 
diagnostikovaná 
CML v chronické 
fázi při 300 mg 
dvakrát denně a 
imatinib-rezistentní 
nebo intolerantní 
CML v chronické 
fázi při 400 mg 
dvakrát denně 

ANC* <1,0 x 10

9

/l a/nebo počet 

destiček <50 x 10

9

/l 

1.  Léčba přípravkem Tasigna musí být 

přerušena a musí být monitorován krevní 
obraz. 

2.  Léčba musí být obnovena stejnou dávkou, 

pokud je do 2 týdnů ANC >1,0 x 10

9

/l 

a/nebo počet destiček >50 x 10

9

/l. 

3.  Jestliže počet krevních elementů zůstává 

nízký, může být třeba snížit dávku na 
400 mg jednou denně. 

Imatinib-rezistentní 
nebo intolerantní 
CML v akcelerované 
fázi při 400 mg 
dvakrát denně 

ANC* <0,5 x 10

9

/l a/nebo počet 

destiček <10 x 10

9

/l 

 

1.  Léčba přípravkem Tasigna musí být 

přerušena a musí být monitorován krevní 
obraz. 

2.  Léčba musí být obnovena stejnou dávkou, 

pokud je do 2 týdnů ANC >1,0 x 10

9

/l 

a/nebo počet destiček >20 x 10

9

/l. 

3.  Jestliže počet krevních elementů zůstává 

nízký, může být třeba snížit dávku na 
400 mg jednou denně. 

*ANC= absolutní počet neutrofilů 
 
Jestliže se vyvine klinicky signifikantní středně závažná nebo závažná nehematologická toxicita, mělo 
by být podávání přípravku přerušeno a může být znovu zahájeno dávkou 400 mg jednou denně, 
jakmile toxické příznaky vymizí. Pokud je to klinicky vhodné, mělo by se zvážit opětovné navýšení 
dávky dávky na počátečních 300 mg dvakrát denně u nově diagnostikovaných pacientů s CML 
v chronické fázi nebo na 400 mg dvakrát denně u pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní 
CML v chronické fázi a akcelerované fázi. 
 
Zvýšená hladina sérové lipázy: Při zvýšení sérové lipázy stupně 3-4 by měla být dávka snížena na 
400 mg jednou denně nebo léčba přerušena. Hladiny sérové lipázy by měly být vyšetřovány jednou 
měsíčně nebo dle klinické potřeby (viz bod 4.4). 
 
Zvýšení bilirubinu a jaterních transamináz: Při zvýšení bilirubinu a jaterních transamináz na 
stupeň 3-4 by měla být dávka snížena na 400 mg jednou denně nebo léčba přerušena. Hladiny 
bilirubinu a jaterních transamináz by měly být vyšetřovány jednou měsíčně nebo dle klinické potřeby. 
 
Zvláštní populace 
Starší lidé 
V klinických studiích bylo přibližně 12

 

% jedinců ve studii fáze III u

 

pacientů s nově 

diagnostikovanou CML v chronické fázi a přibližně 30% jedinců ve studii fáze II u

 

pacientů 

s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi a akcelerované fázi ve věku 65 let a 
starších. Žádné zásadní rozdíly v bezpečnosti a účinnosti nebyly pozorovány u pacientů ≥65 let ve 
srovnání s dospělými ve věku mezi 18 a 65 lety. 
 
Porucha funkce ledvin 
U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebyly klinické studie provedeny. 
Vzhledem k tomu, že nilotinib ani jeho metabolity nejsou vylučovány ledvinami, nepředpokládá se u 
pacientů se zhoršenou funkcí ledvin snížení celkové tělesné clearance. 

32 

 
Porucha funkce jater 
Zhoršená funkce jater má mírný účinek na farmakokinetiku nilotinibu. Úprava dávky se u pacientů se 
zhoršenou funkcí jater nepovažuje za nutnou. Nicméně pacienti se zhoršenou funkcí jater by měli být 
léčeni s opatrností (viz bod 4.4). 
 
Srdeční poruchy 
Pacienti s nekompenzovaným nebo závažným srdečním onemocněním (např. nedávný infarkt 
myokardu, městnavé srdeční selhání, nestabilní angina pectoris nebo klinicky významná bradykardie) 
byli z klinických studií vyloučeni. Pozornost je třeba věnovat pacientům s významnou srdeční 
poruchou (viz bod 4.4). 
 
Během léčby přípravkem Tasigna byly hlášeny vzestupy hladin celkového cholesterolu v séru (viz 
bod 4.4). Lipidový profil by měl být stanoven před zahájením léčby přípravkem Tasigna a 
vyhodnocován v měsících 3 a 6 po zahájení léčby a dále nejméně jednou za rok během chronické 
léčby. 
 
Během léčby přípravkem Tasigna byly hlášeny vzestupy hladin glukózy v krvi (viz bod 4.4). Hladiny 
glukózy v krvi by měly být stanoveny před zahájením léčby přípravkem Tasigna a sledovány během 
léčby. 
 
Pediatrická populace
 
Bezpečnost a účinnost přípravku Tasigna u dětí od narození do 18 let nebyla dosud stanovena (viz 
bod 5.1). Vzhledem k chybějícím údajům o

 

bezpečnosti a účinnosti se proto užívání u

 

pediatrických 

pacientů nedoporučuje (viz bod 5.1). 
 
Způsob podání 
Tasigna by měla být podávána dvakrát denně přibližně po 12 hodinách a nesmí být užívána spolu 
s jídlem. Tvrdé tobolky musí být spolknuty celé s vodou. Dvě hodiny před užitím dávky a alespoň 
jednu hodinu po užití dávky by neměla být požita žádná potrava. 
 
Pacientům, kteří nejsou schopni tvrdé tobolky spolknout, může být obsah každé tobolky rozmíchán 
v jedné čajové lžičce jablečné šťávy (jablečného pyré), takto připravený lék se má okamžitě užít. 
Nesmí být užita více než jedna čajová lžička s každou tobolkou a použita jiná potrava než jablečná 
šťáva (viz body 4.4 a 5.2). 
 
4.3  Kontraindikace 
 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. 
 
4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 
 
Myelosuprese 
Léčba přípravkem Tasigna je doprovázena (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 
stupeň 3-4) trombocytopenií, neutropenií a anemií. Výskyt je častější u pacientů s imatinib-rezistentní 
nebo intolerantní CML, zejména u pacientů s akcelerovanou fází CML. Kompletní vyšetření krevního 
obrazu by mělo být prováděno v prvních 2 měsících léčby každé dva týdny a dále pak jednou měsíčně, 
nebo podle klinické indikace. Myelosuprese byla zpravidla reverzibilní a obvykle byla zvládnuta 
dočasným vysazením přípravku Tasigna nebo snížením dávky (viz bod 4.2). 
 

33 

Prodloužení QT intervalu 
Ukázalo se, že Tasigna prodlužuje srdeční komorovou repolarizaci; délka naměřeného QT intervalu 
na EKG byla závislá na koncentraci. 
 
V klinické studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi, kteří užívali 
300 mg nilotinibu dvakrát denně, byla změna zprůměrovaného QTcF intervalu v ustáleném stavu od 
výchozí hodnoty 6 ms. Žádný pacient neměl QTcF >480 ms. V klinických studiích nebyly pozorovány 
epizody torsade de pointes. 
 
V klinické studii fáze II u pacientů s CML v chronické a akcelerované fázi, kteří byli rezistentní a 
netolerující léčbu imatinibem a užívali 400 mg nilotinibu dvakrát denně, byla změna zprůměrovaného 
QTcF intervalu v ustáleném stavu od výchozí hodnoty 5 a 8 ms. U <1% těchto pacientů byl pozorován 
QTcF interval >500 ms. V klinických studiích nebyly pozorovány žádné epizody torsade de pointes. 
 
Ve studii na zdravých dobrovolnících se srovnatelnou expozicí pozorovanou u pacientů byla změna 
střední zprůměrované hodnoty QTcF od výchozí hodnoty, po odečtení hodnot placeba, 7 ms 
(CI ± 4 ms). Žádný jedinec neměl hodnoty QTcF >450 ms. Navíc nebyly během studie pozorovány 
žádné klinicky relevantní arytmie. Zejména nebyly pozorovány žádné epizody torsade de pointes 
(přechodné ani setrvalé). 
 
Významné prodloužení QT intervalu se může objevit v případě, že je nilotinib nesprávně užíván se 
silnými inhibitory CYP3A4 a/nebo léčivými přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval, 
a/nebo s potravou (viz bod 4.5). Současná přítomnost hypokalémie nebo hypomagnesémie mohou 
tento účinek ještě zvyšovat. Prodloužení QT intervalu může vystavit pacienty riziku fatálního konce. 
 
Přípravek Tasigna by měl být užíván opatrně u pacientů s prodlouženým QTc intervalem, nebo u 
kterých je významné riziko vývoje prodloužení QTc intervalu, jako jsou pacienti: 

s kongenitálním syndromem dlouhého QT intervalu. 

s nekompenzovaným nebo závažným srdečním onemocněním, zahrnujícím nedávný infarkt 
myokardu, městnavé srdeční selhání, nestabilní anginu pectoris nebo klinicky významnou 
bradykardii. 

užívající antiarytmika nebo jiné látky, které prodlužují QT interval. 

Doporučuje se pečlivé monitorování účinku na QTc interval a provedení výchozího EKG před 
zahájením léčby a dle klinické potřeby. Hypokalémie nebo hypomagnesémie musí být upraveny před 
podáním přípravku Tasigna a měly by být pravidelně sledovány během léčby. 
 
Náhlé úmrtí 
Méně časté případy (0,1 až 1%) náhlých úmrtí byly hlášeny u pacientů s imatinib-rezistentní nebo 
intolerantní CML v chronické fázi nebo akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo 
onemocnění srdce nebo měli významné kardiální rizikové faktory. Často se navíc spolu se základním 
maligním onemocněním vyskytovaly komorbidity léčené jinými současně podávanými léčivými 
přípravky. Poruchy komorové repolarizace mohly být přispívajícími faktory. V klinické studii fáze III 
u pacientů s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi nebyly hlášené žádné případy náhlých 
úmrtí. 
 
Zadržování tekutin a edém 
Závažné formy zadržování tekutin, jako je pleurální efuze, plicní edém a perikardiální efuze, byly 
pozorovány méně často (0,1 až 1 %) ve studii fáze III u pacientů s nově diagnostikovanou CML. 
Podobné případy byly zjištěny v postmarketingových hlášeních. Nečekaný rychlý nárůst tělesné 
hmotnosti má být pečlivě prověřen. Pokud se během léčby nilotinibem objeví příznaky závažného 
zadržování tekutin, má být vyhodnocena etiologie a pacienti by měli být léčeni příslušným způsobem 
(viz bod 4.2 pokyny ke zvládání nehematologických toxicit). 
 

34 

Kardiovaskulární příhody 
Kardiovaskulární příhody byly hlášeny v randomizované studii fáze III u pacientů s nově 
diagnostikovanou CML a zjištěny v postmarketingových hlášeních. V této klinické studii s mediánem 
doby léčby 60,5 měsíců se vyskytly případy kardiovaskulárních příhod stupně 3-4 zahrnující periferní 
arteriální okluze (1,4 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát denně, respektive 1,1 % při dávce 
400 mg dvakrát denně), ischemické onemocnění srdce (2,2 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát 
denně, respektive 6,1 % při dávce 400 mg dvakrát denně) a ischemické cerebrovaskulární příhody 
(1,1 % při dávce 300 mg nilotinibu dvakrát denně, respektive 2,2 % při dávce 400 mg dvakrát denně). 
Pacienti by měli být poučeni o nutnosti okamžitě vyhledat lékaře, pokud se u nich projeví akutní 
známky nebo příznaky kardiovaskulárních příhod. Měl by být vyhodnocen kardiovaskulární stav 
pacientů a kardiovaskulární rizikové faktory by měly být během léčby přípravkem Tasigna sledovány 
a aktivně zvládány podle standardních doporučení. Ke zvládnutí kardiovaskulárních rizikových 
faktorů by měla být předepsána příslušná léčba (viz bod 4.2 pro pokyny ke zvládání 
nehematologických toxicit). 
 
Reaktivace hepatitidy B  
U pacientů, kteří jsou chronickými nosiči hepatitidy B, dochází k reaktivaci po zahájení léčby 
inhibitory tyrosinkinázy bcr-abl. Některé případy vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní 
hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo k úmrtí pacienta.  
 
Před zahájením léčby přípravkem TASIGNA mají být pacienti vyšetřeni na infekci HBV. Před 
zahájením léčby u pacientů s pozitivní sérologií hepatitidy B (včetně těch s aktivním onemocněním) a 
u pacientů, u kterých v průběhu léčby vyjde pozitivní test infekce HBV, je třeba se obrátit na 
odborníky na onemocnění jater a léčbu hepatitidy B. Nosiči HBV, kteří potřebují léčbu přípravkem 
TASIGNA, mají být po celou dobu léčby a několik měsíců po jejím ukončení pečlivě sledováni s 
ohledem na možný výskyt známek a příznaků aktivní infekce HBV (viz bod 4.8). 
 
Zvláštní monitorování pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, 
kteří dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
Předpoklady pro přerušení léčby 
U vybraných pacientů, u kterých je potvrzeno, že exprimují typické BCR-ABL transkripty, 
e13a2/b2a2 nebo e14a2/b3a2, může být zváženo přerušení léčby. Pacienti musí mít typické BCR-ABL 
transkripty umožňující kvantifikaci BCR-ABL, hodnocení hloubky molekulární odpovědi a určení 
možné ztráty molekulární remise po přerušení léčby přípravkem Tasigna. 
 
Monitorování pacientů, kteří přerušili léčbu 
Časté monitorování hladin BCR-ABL transkriptů u pacientů vybraných k přerušení léčby musí být 
prováděno kvantitativním diagnostickým testem validovaným k měření hladin molekulární odpovědi 
s citlivostí alespoň MR 4,5 (MR 4,5 = BCR-ABL/ABL ≤ 0,0032 % IS). Hladiny BCR-ABL 
transkriptů musí být hodnoceny před a během období přerušení léčby (viz body 4.2 a 5.1). 
 
Ztráta velké molekulární odpovědi (MMR = BCR-ABL/ABL ≤ 0,1 % IS)) nebo potvrzená ztráta 
MR 4 (dvě po sobě jdoucí měření v odstupu alespoň 4 týdnů ukazující na ztrátu MR 4 (MR 4 = BCR-
ABL/ABL ≤ 0,01 % IS)) je důvodem znovuzahájení léčby během 4 týdnů od doby, kdy se objevila 
ztráta remise. Během období bez léčby může dojít k relapsu, údaje z dlouhodobých studií nejsou zatím 
k dispozici. Je proto důležité provádět časté monitorování hladin BCR-ABL a kompletní krevní obraz 
s diferenciálem k detekci možné ztráty remise (viz bod 4.2). U pacientů, u nichž se po 3 měsících 
opětovného zahájení léčby nepodaří dosáhnout MMR, má být provedeno testování mutace BCR-ABL 
kinázové domény. 
 

35 

Laboratorní testy a monitorování 
Krevní lipidy 
Ve studii fáze III u nově diagnostikovaných pacientů s CML vykazovalo 1,1 % pacientů léčených 
400 mg nilotinibu dvakrát denně zvýšení hladin celkového cholesterolu stupně 3-4; žádné zvýšení 
stupně 3-4 však nebylo pozorováno ve skupině léčené 300 mg dvakrát denně (viz bod 4.8). 
Doporučuje se stanovit lipidové profily před zahájením léčby přípravkem Tasigna a vyhodnocovat je 
v měsících 3 a 6 po zahájení léčby a dále nejméně jednou za rok během chronické léčby (viz bod 4.2). 
Pokud je potřeba podávat inhibitor HMG-CoA reduktázy (léčivo snižující hladinu lipidů), přečtěte si 
prosím před zahájením léčby bod 4.5, neboť některé inhibitory HMG-CoA reduktázy jsou rovněž 
metabolizovány systémem CYP3A4. 
 
Glukóza v krvi 
Ve studii fáze III u nově diagnostikovaných pacientů s CML vykazovalo 6,9 % pacientů léčených 
400 mg nilotinibu dvakrát denně a 7,2 % pacientů léčených 300 mg nilotinibu dvakrát denně zvýšení 
hladin glukózy stupně 3-4. Před zahájením léčby přípravkem Tasigna se doporučuje stanovit hladinu 
glukózy a monitorovat ji během léčby, pokud je to klinicky indikováno (viz bod 4.2). Pokud 
z výsledků testů vyplývá potřeba léčby, měli by se lékaři řídit lokálními standardy a doporučeními 
léčby. 
 
Interakce s jinými léčivými přípravky 
Přípravek Tasigna nemá být podáván s látkami, které jsou silnými inhibitory CYP3A4 (včetně, ale 
nejen, ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, klarithromycinu, telithromycinu, ritonaviru). V 
případě, že by léčba těmito látkami byla nezbytná, doporučuje se, pokud je to možné, léčbu 
přípravkem Tasigna přerušit (viz bod 4.5). Jestliže přechodné přerušení léčby není možné, je třeba 
nemocného pečlivě sledovat z hlediska prodloužení QT intervalu (viz body 4.2, 4.5 a 5.2). 
 
Při souběžném užívání přípravku Tasigna s léčivými přípravky, které jsou účinnými induktory 
CYP3A4 (např. fenytoin, rifampicin, karbamazepin, fenobarbital a třezalka), je pravděpodobné 
snížení expozice nilotinibu až v klinicky významném rozsahu. Z tohoto důvodu by pacientům 
užívajícím Tasigna měly být souběžně podávány alternativní léčivé látky s nižším potenciálem pro 
indukci CYP3A4 (viz bod 4.5). 
 
Vliv potravy 
Biologická dostupnost nilotinibu je zvýšena příjmem potravy. Přípravek Tasigna nesmí být užíván 
spolu s jídlem (viz body 4.2 a 4.5) a měl by být užíván 2 hodiny po jídle. Žádná potrava by neměla být 
přijímána nejméně jednu hodinu po užití dávky léku. Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých 
je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány. Pacientům, kteří nejsou schopni tvrdé 
tobolky spolknout, může být obsah každé tvrdé tobolky rozmíchán v jedné čajové lžičce jablečné 
šťávy (jablečného pyré), takto připravený lék se má okamžitě užít. Nesmí být užita více než jedna 
čajová lžička s každou tobolkou a použita jiná potrava než jablečná šťáva (viz bod 5.2). 
 
Zhoršená funkce jater 
Zhoršená funkce jater má mírný účinek na farmakokinetiku nilotinibu. Výsledkem podání jednorázové 
dávky 200 mg nilotinibu bylo zvýšení AUC o 35%, 35% a 19% u jedinců s mírným, středně závažným 
a závažným zhoršením funkce jater ve srovnání s kontrolní skupinou jedinců s normální jaterní funkcí. 
Došlo ke zvýšení predikované C

max

 nilotinibu v ustáleném stavu o 29%, 18%, respektive 22%. 

Do klinických studií nebyli zařazeni pacienti s hodnotami alaninaminotransferázy (ALT) a/nebo 
aspartátaminotransferázy (AST) >2,5násobku (nebo >5násobku, pokud souvisely s onemocněním) 
horní hranice normálních hodnot, a/nebo pokud měli celkový bilirubin >1,5násobek horní hranice 
normálních hodnot. Nilotinib je metabolizován především v játrech. Pacienti se zhoršenou funkcí jater 
by proto mohli mít zvýšenou expozici nilotinibu a měli by být léčeni s opatrností (viz bod 4.2). 
 

36 

Sérová lipáza 
Bylo pozorováno zvýšení lipázy v séru. U pacientů s pankreatitidou v anamnéze se doporučuje 
opatrnost. Pokud je zvýšení lipázy spojené s břišními příznaky, mělo by být podávání přípravku 
Tasigna přerušeno a měla by být provedena příslušná diagnostická vyšetření za účelem vyloučení 
pankreatitidy. 
 
Totální gastrektomie 
Biologická dostupnost nilotinibu může být u pacientů s totální gastrektomií omezená (viz bod 5.2). 
Mělo by být zváženo častější sledování těchto pacientů. 
 
Syndrom nádorového rozpadu 
Před započetím léčby přípravkem Tasigna je doporučená úprava klinicky významné dehydratace a 
léčba vysokých hladin kyseliny močové z důvodu možného výskytu syndromu nádorového rozpadu 
(TLS) (viz bod 4.8). 
 
Laktóza 
Tvrdé tobolky Tasigna obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí 
galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek 
neměli užívat. 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Přípravek Tasigna může být podáván v kombinaci s hematopoetickými růstovými faktory, jako je 
erytropoetin nebo faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF), pokud je podání klinicky 
indikováno. Může být podáván s hydroxyureou nebo anagrelidem, pokud je podání klinicky 
indikováno. 
 
Nilotinib je metabolizován převážně játry a je také substrátem pro efluxní pumpu mnoha léků, 
P-glykoprotein (P-gp). Proto absorpce a následná eliminace systémově absorbovaného nilotinibu 
může být ovlivněna látkami, které působí na CYP3A4 a/nebo P-gp. 
 
Látky, které mohou zvyšovat koncentrace nilotinibu v séru 
Současné podání nilotinibu a imatinibu (substrát a mírný inhibitor P-gp a CYP3A4) mělo mírný 
inhibiční účinek na CYP3A4 a/nebo P-gp. Došlo ke zvýšení AUC imatinibu o 18% až 39% a zvýšení 
AUC nilotinibu o 18% až 40%. Tyto změny pravděpodobně nejsou klinicky významné. 
 
Při současném podání silného inhibitoru CYP3A4, ketokonazolu, zdravým dobrovolníkům byla 
expozice nilotinibu zvýšena 3krát. Z tohoto důvodu by neměly být současně podávány silné inhibitory 
CYP3A4, včetně ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu, ritonaviru, klarithromycinu a 
telithromycinu (viz bod 4.4). Zvýšenou expozici nilotinibu je možné také očekávat se středně silnými 
inhibitory CYP3A4. Mělo by se uvažovat o alternativních léčivých přípravcích, která nemají žádné 
nebo mají minimální inhibiční účinky na CYP3A4. 
 
Látky, které mohou snižovat koncentrace nilotinibu v séru 
Rifampicin, silný induktor CYP3A4, snižuje C

max

 nilotinibu o 64% a snižuje AUC nilotinibu o 80%. 

Rifampicin a nilotinib se nemá užívat současně. 
 
Souběžné podávání jiných léčivých přípravků, které indukují CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, 
fenobarbital a třezalka), může pravděpodobně také v klinicky významném rozsahu snižovat expozici 
nilotinibu. U pacientů, u kterých jsou induktory CYP3A4 indikovány, by se mělo uvažovat o výběru 
alternativních přípravků s menším enzymovým indukčním potenciálem. 
 

37 

Rozpustnost nilotinibu je závislá na pH, při vyšším pH je rozpustnost nižší. U zdravých pacientů, 
kterým bylo podáváno 40 mg esomeprazolu jednou denně po dobu 5 dnů, se výrazně zvýšilo žaludeční 
pH, ale absorpce nilotinibu se snížila jen mírně (27% snížení C

max

 a 34% snížení AUC0-∞). Nilotinib 

může být v případě potřeby užívána současně s esomeprazolem nebo jinými inhibitory protonové 
pumpy. 
 
Ve studii u zdravých dobrovolníků nebyly při podání jednorázové dávky 400 mg přípravku Tasigna 
10 hodin po a 2 hodiny před podáním famotidinu zjištěny významné změny ve farmakokinetice 
nilotinibu. V případě nutného souběžného užívání může být H2 blokátor podáván přibližně 10 hodin 
před a přibližně 2 hodiny po podání přípravku Tasigna. 
 
Ve stejné studii podávání antacid (hydroxid hlinitý/hydroxid hořečnatý/simetikon) 2 hodiny před nebo 
po jednorázové dávce 400 mg přípravku Tasigna také nezměnilo farmakokinetiku nilotinibu. Pokud je 
to nutné, mohou být antacida podávána přibližně 2 hodiny před nebo přibližně 2 hodiny po podání 
přípravku Tasigna. 
 
Látky, jejichž systémové koncentrace mohou být změněny nilotinibem 
Nilotinib je in vitro relativně silný inhibitor CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 a UGT1A1, 
s nejnižší hodnotou Ki pro CYP2C9 (Ki0,13 mikromol). 
 
V interakční studii u zdravých dobrovolníků po jednorázovém podání 25 mg warfarinu, citlivého 
substrátu CYP2C9, a 800 mg nilotinibu nedošlo k žádným změnám farmokokinetických parametrů 
nebo farmokodynamiky warfarinu, měřených jako protrombinový čas (PT) a mezinárodní 
normalizovaný poměr (INR). Data o rovnovážném stavu neexistují. Tato studie naznačuje, že při 
dávce warfarinu do 25 mg je klinicky významná léková interakce mezi nilotinibem a warfarinem 
méně pravděpodobná. Protože není dostatek dat o rovnovážném stavu, doporučuje se po zahájení 
léčby nilotinibem (minimálně během prvních 2 týdnů) kontrola farmakodynamických ukazatelů 
warfarinu (INR nebo PT). 
 
U pacientů s CML zvýšil nilotinib podávaný v dávce 400 mg dvakrát denně po dobu 12 dní 
systémovou expozici (AUC a C

max

) perorálního midazolamu (substráty CYP3A4) 2,6násobně, 

respektive 2,0násobně. Nilotinib je středně silný inhibitor CYP3A4. Proto může při souběžném 
podávání s nilotinibem dojít ke zvýšení systémové expozice dalších léků primárně metabolizovaných 
CYP3A4 (např. některé inhibitory HMG-CoA reduktázy). Pro léky, které jsou CYP3A4 substráty a 
které mají úzký terapeutický index (například alfentanil, cyklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, 
fentanyl, sirolimus a takrolimus) může být při souběžném podávání s nilotinibem  nezbytné příslušné 
sledování a úprava dávky. 
 
Antiarytmika a jiné látky, které mohou prodlužovat QT interval 
Nilotinib by měl být podáván opatrně pacientům s prodloužením QT intervalu nebo u kterých se může 
prodloužení QT vyvinout, včetně pacientů, kteří užívají antiarytmika, jako jsou amiodaron, 
disopyramid, prokainamid, chinidin a sotalol, nebo jiné léčivé látky, které mohou vést k prodloužení 
QT intervalu, např. chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon a moxifloxacin 
(viz bod 4.4). 
 
Interakce s potravou 
Absorpce a biodostupnost přípravku Tasigna jsou zvýšeny při současném příjmu potravy s následným 
zvýšením koncentrace v séru (viz body 4.2, 4.4 a 5.2). Grapefruitová šťáva a jiné potraviny, o kterých 
je známo, že inhibují CYP3A4, by neměly být požívány. 
 

38 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 
 
Ženy ve fertilním věku 
Źeny ve fertilním věku musí během léčby a dva měsíce po ukončení léčby přípravkem Tasigna 
používat vysoce účinnou antikoncepci. 
 
Těhotenství 
Údaje o podávání nilotinibu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na 
zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Přípravek Tasigna by neměl být během 
těhotenství podáván, pokud klinický stav pacientky nevyžaduje léčbu nilotinibem. Pokud je přípravek 
podáván během těhotenství, musí být pacientka informována o potenciálním riziku pro plod. 
 
Pokud žena léčena nilotinibem plánuje otěhotnět, má být uvážena možnost vysazení léčby na základě 
kritérií způsobilých pro přerušení léčby, jak je popsáno v bodech 4.2 a 4.4. Existuje omezené 
množství dat týkajících se těhotenství v období remise bez léčby (TFR). Pokud pacientka plánuje 
během fáze TFR otěhotnět, musí být informována o možné nutnosti opětovného zahájení léčby 
přípravkem Tasigna během těhotenství (viz body 4.2 a 4.4). 
 
Kojení 
Není známo, zda se nilotinib vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné toxikologické údaje u

 

zvířat prokázaly vylučování nilotinibu do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené novorozence/děti 
nelze vyloučit. Přípravek Tasigna se během kojení nemá podávat. 
 
Fertilita 
Studie na zvířatech neprokázaly vliv na fertilitu u

 

samců a samic potkanů (viz bod 5.3). 

 
4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Pacienti, kteří pozorují závratě, únavu, zhoršení zraku nebo jiné nežádoucí účinky s potenciálním 
vlivem na schopnost bezpečně řídit nebo obsluhovat stroje, by neměli tyto činnosti vykonávat, dokud 
tyto nežádoucí účinky přetrvávají (viz bod 4.8). 
 
4.8  Nežádoucí účinky 
 
Souhrn bezpečnostního profilu 
Údaje uvedené níže odrážejí expozici přípravkem Tasigna u celkem 717 pacientů v randomizované 
studii fáze III u nově diagnostikovaných pacientů s Ph+ CML v chronické fázi léčených doporučenou 
dávkou 300 mg dvakrát denně (n=279) a v otevřené multicentrické studii fáze II u pacientů s imatinib-
rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi (n=321) a akcelerované fázi (n=137) léčených 
doporučenou dávkou 400 mg dvakrát denně. Jsou zahrnuty také bezpečnostní informace ze dvou 
studií, kde byla léčba přípravkem Tasigna přerušena. 
 
Pacienti s nově diagnostikovanou CML v chronické fázi 
Medián trvání expozice byl 60,5 měsíců (rozmezí 0,1-70,8 měsíců). 
 
Nejčastější (≥10 %) nehematologické nežádoucí účinky byly vyrážka, svědění, bolest hlavy, nauzea, 
únava, alopecie, bolest svalů a bolest v nadbřišku. Většina těchto nežádoucích účinků byla mírného až 
středního stupně závažnosti. Méně často (<10 % a ≥5 %) byly pozorovány zácpa, suchá kůže, astenie, 
svalové křeče, průjem, artralgie, bolest břicha, zvracení a periferní otoky, tyto nežádoucí účinky byly 
mírně až středně závažné, zvládnutelné a obecně nevyžadovaly snížení dávky. 
 

39 

Hematologická toxicita zahrnující myelosupresi vzniklá při léčbě: trombocytopenie (18 %), 
neutropenie (15 %) a anémie (8 %). Biochemické nežádoucí účinky zahrnují zvýšenou hladinu 
alaninaminotransferázy (24 %), hyperbilirubinémii (16 %), zvýšenou hladinu 
aspartátaminotransferázy (12 %), zvýšenou hladinu lipázy (11 %), zvýšenou hladinu bilirubinu v krvi 
(10 %), hyperglykémii (4 %), hypercholesterolémii (3 %) a hypertriglyceridémii (<1 %). Pleurální a 
perikardiální výpotky, bez ohledu na příčinu, se vyskytly u 2 % pacientů, respektive <1 % pacientů, 
kterým bylo podáváno 300 mg přípravku Tasigna dvakrát denně. Krvácení do zažívacího traktu, bez 
ohledu na příčinu, bylo hlášeno u 3 % těchto pacientů. 
 
Změna zprůměrovaného QTcF intervalu v ustáleném stavu od výchozího stavu byla 6 msec. Žádný 
pacient neměl během studie s léčivým přípravkem absolutní QTcF >500 msec. Prodloužení QTcF 
přesahující 60 msec bylo pozorováno u <1 % pacientů během studie s léčivým přípravkem. Nebyly 
zjištěny případy náhlých úmrtí ani epizody torsade de pointes (přechodné ani trvalé). Během léčby 
nebyl zjištěn pokles průměrné ejekční frakce levé komory (LVEF). Žádný pacient neměl během léčby 
LVEF <45 % a také žádný pacient neměl pokles LVEF o více než 15 %. 
 
Ukončení léčby z

 

důvodu výskytu nežádoucích účinků bylo pozorováno u

 

10

 

% pacientů. 

 
Pacienti s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi a akcelerované fázi 
Údaje uvedené níže odrážejí expozici přípravku Tasigna u 458 pacientů v otevřené multicentrické 
studii fáze II u pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fazi (n=321) a 
akcelerované fázi (n=137) léčených doporučenou dávkou 400 mg dvakrát denně.  
 
Nejčastější (≥10%) nehematologické nežádoucí účinky, které souvisely s podávaným přípravkem, 
byly vyrážka, svědění, nauzea, únava, bolest hlavy, zvracení, bolest svalů, zácpa a průjem. Většina 
těchto nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná. Méně často (<10

 

% a ≥5

 

%) bylo 

pozorováno vypadávání vlasů, svalové křeče, snížená chutˇk jídlu, bolesti kloubů, bolest břicha, 
bolesti kostí, periferní otoky, celková tělesná slabost (astenie), bolest v nadbřišku, suchá kůže, erytém 
a bolest končetin, tyto nežádoucí účinky byly mírné až středně závažné (stupeň 1 nebo 2). Ukončení 
léčby pro nežádoucí účinky bylo pozorováno u 16 % pacientů v chronické fázi a u

 

10 % pacientů 

v akcelerované fázi. 
 
Při léčbě vzniklé hematologické toxicity zahrnovaly myelosupresi: trombocytopenii (31 %), 
neutropenii (17 %) a anemii (14 %). Pleurální a perikardiální výpotek, obdobně i komplikace s retencí 
tekutin se vyskytly u

 

<1

 

% pacientů léčených přípravkem Tasigna. Srdeční selhání bylo pozorováno 

u

 

<1 % pacientů. Krvácení do zažívacího traktu bylo hlášeno u

 

1 % pacientů a krvácení do CNS 

u

 

<1 % pacientů. 

 
QTcF interval delší než 500 ms byl pozorován u <1% pacientů. Žádné epizody torsade de pointes 
(transientní nebo setrvalé) nebyly pozorovány. 
 
Tabulkový přehled nežádoucích účinků 
Nežádoucí účinky jsou řazeny podle frekvence výskytu, uvedené v záhlaví, při použití následující 
konvence: 

velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); 

vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů 
nelze určit). 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

 

 

40 

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u přípravku Tasigna v klinických studiích 
Nehematologické nežádoucí účinky (kromě laboratorních abnormalit), které byly hlášeny v klinických 
studiích u nejméně 5 % pacientů užívajících Tasignu, a které slouží jako podklad pro schválené 
indikace, jsou uvedeny v Tabulce 2.  
 
Tabulka 2 

Nehematologické nežádoucí účinky (≥5% všech pacientů) 

 
 

Nově diagnostikovaná 

CML-CP 

300 mg dvakrát denně 

n=279 

Imatinib-rezistentní nebo intolerantní 

CML-CP a CML-AP 

400 mg dvakrát denně 

n=458 

 

60-měsíční analýza 

24-měsíční analýza 

 
Třídy 
orgánových 
systémů/ 
nežádoucí 
účinky 

 

Četnost 

 

Všech

ny 

stupně 

 

 

Stupeň 

3-4 

 

Četnost 

 

Všech

ny 

stupně 

 

Stupeň 

3-4 

CML-

CP 

n=321 

Stupeň 

3-4 

CML-

AP 

n=137 

Stupeň 

3-4 

 

 

 

Poruchy metabolismu a výživy 
Snížená chuť k 
jídlu** 

Časté 

Časté 

<1 

<1 

Poruchy nervového systému 
Bolesti hlavy 

Velmi časté 

16 

Velmi časté 

15 

<1 

Gastrointestinální poruchy 
Nauzea 

Velmi časté 

14 

<1 

Velmi časté 

20 

<1 

<1 

<1 

Zácpa 

Časté 

10 

Velmi časté 

12 

<1 

<1 

Průjem 

Časté 

<1 

Velmi časté 

11 

<1 

Zvracení 

Časté 

Velmi časté 

10 

<1 

<1 

Bolesti 
v nadbřišku 

Velmi časté 

10 

Časté 

<1 

<1 

Bolesti břícha 

Časté 

Časté 

<1 

<1 

<1 

Dyspepsie 

Časté 

Časté 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Vyrážka 

Velmi časté 

33 

<1 

Velmi časté 

28 

Svědění 

Velmi časté 

18 

<1 

Velmi časté 

24 

<1 

<1 

Alopecie 

Velmi časté 

10 

Časté 

Suchá kůže 

Časté 

10 

Časté 

Erytém 

Časté 

Časté 

<1 

<1 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 
Myalgie 

Velmi časté 

10 

<1 

Velmi časté 

10 

<1 

<1 

<1 

Spasmy svalů 

Časté 

Časté 

<1 

<1 

Artralgie 

Časté 

<1 

Časté 

<1 

Bolesti kostí 

Časté 

Časté 

<1 

<1 

Bolesti 
končetin 

Časté 

<1 

Časté 

<1 

<1 

<1 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace 
Únava 

Velmi časté 

12 

Velmi časté 

17 

<1 

Astenie 

Časté 

<1 

Časté 

<1 

<1 

Periferní otoky  Časté 

Časté 

Pro prezentaci v této tabulce jsou procenta zaokrouhlená na celá čísla. Nicméně k identifikaci 

nežádoucích účinků s četností nejméně 5 % a ke klasifikace nežádoucích účinků podle kategorií 
četností jsou použita procenta s přesností na jedno desetinné místo. 
** Rovněž zahrnuje přednostní název anorexie 

41 

 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích u pacientů s přípravkem Tasigna, 
které slouží jako podklad pro schválené indikace, s frekvencí nižší než 5 %. U laboratorních změn 
jsou uvedené také velmi časté nežádoucí účinky nezahrnuté do Tabulky 2. Tyto nežádoucí účinky jsou 
zahrnuty podle klinické významnosti. 
 
Infekce a infestace: 
Časté: folikulitida infekce horních cest dýchacích (zahrnují faryngitidu, nazofaryngitidu, rhinitidu). 
Méně časté: pneumonie, infekce močových cest, gastroenteritida, bronchitida, herpesvirové infekce, 
kandidózy (zahrnují orální kandidózy). 
Není známo: sepse, subkutánní absces, absces konečníku, furunkl, tinea pedis, reaktivace hepatitidy 
B. 
 
Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy): 
Časté: kožní papilom. 
Není známo: orální papilom, paraproteinémie. 
 
Poruchy krve a lymfatického sytému: 
Časté: leukopenie, eozinofilie, febrilní neutropenie, pancytopenie, lymfopenie. 
Méně časté: trombocytemie, leukocytóza. 
 
Poruchy imunitního systému: 
Není známo: hypersenzitivita. 
 
Endokrinní poruchy: 
Méně časté: hypertyreóza, hypotyreóza. 
Není známo: sekundární hyperparatyreóza, thyreoiditis. 
 
Poruchy metabolismu a výživy: 
Velmi časté: hypofosfatémie (včetně snížení krevního fosforu) 
Časté: dysbalance elektrolytů (zahrnuje hypomagnesémii, hyperkalémii, hypokalémii, hyponatrémii, 
hypokalcémii, hyperkalcémii, hyperfosfatémii), diabetes mellitus, hyperglykémie, 
hypercholesterolémie, hyperlipidémie, hypertriacylglycerolémie. 
Méně časté:dehydratace, zvýšená chuť k jídlu, dna, dyslipidémie. 
Není známo: hyperurikémie, hypoglykémie. 
 
Psychiatrické poruchy: 
Časté: deprese, nespavost, stavy úzkosti. 
Není známo: dezorientace, stavy zmatenosti, amnezie, dysforie. 
 
Poruchy nervového systému: 
Časté: závratě, periferní neuropatie, hypestezie, parestezie. 
Méně časté: nitrolební krvácení, ischemická cerebrovaskulární příhoda, tranzitorní ischemická ataka, 
mozkový infarkt, migréna, ztráta vědomí (včetně krátkodobé ztráty vědomí), třes, poruchy pozornosti, 
hyperestezie. 
Není známo: cerebrovaskulární příhoda, edém mozku, zánět optického nervu, otupělost, dysestezie, 
syndrom neklidných nohou. 
 

42 

Poruchy oka: 
Časté: oční krvácení, periorbitální otok, svědění očí, konjunktivitida, suchost očí (včetně xeroftalmie). 
Méně časté: poruchy vidění, neostré vidění, spojivkové krvácení, snížená ostrost vidění, otok očních 
víček. fotopsie, hyperémie (bělma, spojivek, očí), oční podráždění. 
Není známo: edém papily, chorioretinopatie, diplopie, fotofobie, otok očí, blefaritida, bolest očí, 
alergie spojivek, poškození povrchu oka. 
 
Poruchy ucha a labyrintu: 
Časté: vertigo. 
Není známo: zhoršení sluchu, bolest uší, ušní šelest. 
 
Srdeční poruchy: 
Časté: angina pectoris, arytmie (včetně atrioventrikulárního bloku, srdečního flutteru, extrasystol, 
tachykardie, fibrilace síní, bradykardie), palpitace, prodloužení QT intervalu na EKG. 
Méně časté: srdeční selhání, infarkt myokardu, onemocnění věnčitých tepen, srdeční šelest, 
perikardiální výpotek, cyanóza. 
Není známo: komorová dysfunkce, perikarditida, snížení ejekční frakce 
 
Cévní poruchy: 
Časté: hypertenze, návaly, periferní arteriální stenóza. 
Méně časté: hypertenzní krize, periferní arteriální okluzivní choroba, intermitentní klaudikace, 
stenóza končetinové arterie, hematomy, arterioskleróza. 
Není známo: hemoragický šok, hypotenze, trombóza. 
 
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: 
Časté: dušnost, námahová dušnost, epistaxe, kašel, dysfonie. 
Méně časté: plicní edém, pleurální výpotek, intersticiální plicní onemocnění, pleurální bolest, zánět 
pohrudnice, faryngolaryngeální bolest, podráždění hrdla. 
Není známo: plicní hypertenze, sípání, orofaryngeální bolest. 
 
Gastrointestinální poruchy: 
Časté: pankreatitida, abdominální diskomfort, nadýmání, dyspepsie, poruchy chuti, plynatost. 
Méně časté: gastrointestinální krvácení, meléna, ulcerace v ústech, gastroezofageální reflux, 
stomatitida, ezofageální bolest, sucho v ústech, gastritida, citlivost zubů. 
Není známo: perforace gastrointestinálního vředu, retroperitoneální hemoragie, hematemeza, 
žaludeční vřed, ulcerózní ezofagitida, subileus, enterokolitida, hemoroidy, hiátová hernie, krvácení 
z konečníku, zánět dásní. 
 
Poruchy jater a žlučových cest: 
Velmi časté: hyperbilirubinémie (včetně zvýšení krevního bilirubinu). 
Časté: abnormální jaterní funkce. 
Méně časté: hepatotoxicita, toxická hepatitida, žloutenka. 
Není známo: cholestáza, hepatomegalie. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: 
Časté: noční pocení, ekzém, kopřivka, hyperhidróza, pohmožděniny, akné, dermatitida (včetně 
alergické, exfoliativní a akneiformní). 
Méně časté: exfoliativní vyrážka, poléková vyrážka, bolest kůže, ekchymóza, otok obličeje. 
Není známo: multiformní erytém, erythema nodosum, kožní ulcerace, syndrom palmárně-plantární 
erytrodysestezie,

 

petechie, fotosenzitivita, puchýře, kožní cysty, hyperplázie mazových žláz, atrofie 

kůže, vyblednutí kůže, loupání kůže, hyperpigmentace kůže, hypertrofie kůže, hyperkeratóza, 
psoriáza. 

43 

 
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 
Časté: svalové bolesti hrudníku, bolest svalů a kostí, bolest zad, bolest v boku, bolest šíje, svalová 
slabost. 
Méně časté: svalová ztuhlost, otok kloubů. 
Není známo: artritida. 
 
Poruchy ledvin a močových cest: 
Časté: polakisurie 
Méně časté: dysurie, urgentní močení, nykturie. 
Není známo: renální selhání, hematurie, močová inkontinence, chromaturie. 
 
Poruchy reprodukčního systému a prsu: 
Méně časté: bolesti prsou, gynekomastie, erektilní dysfunkce. 
Není známo: tvrdnutí prsu, menoragie, otok bradavek. 
 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 
Časté: bolest na prsou (včetně bolesti na prsou jiného než srdečního původu), bolest, horečka, bolest 
na prsou, malátnost. 
Méně časté: otoky obličeje, gravitační otoky, chřipce podobné onemocnění, zimnice, pocit změny 
tělesné teploty (zahrnující pocit horka, pocit chladu). 
Není známo: lokalizovaný edém. 
 
Vyšetření: 
Velmi časté: zvýšená alanin aminotransferáza, zvýšená aspartát aminotransferáza, zvýšená lipáza, 
zvýšená hladina lipoproteinů (včetně lipoproteinů s nízkou denzitou a s vysokou denzitou), zvýšená 
hladina celkového cholesterolu, zvýšená hladina triglyceridů. 
Časté: snížení hladiny hemoglobinu, zvýšená amyláza v krvi, zvýšená alkalická fosfatáza v krvi, 
zvýšená gamaglutamyltransferáza, zvýšená kreatinfosfokináza v krvi, snížená tělesná hmotnost, 
zvýšená tělesná hmotnost, zvýšená hladina inzulinu v krvi, snížená hladina globulinů. 
Méně časté: zvýšená hladina laktátdehydrogenázy v krvi, snížená hladina glukózy v krvi, zvýšená 
hladina močoviny v krvi. 
Není známo: zvýšená hladina troponinu, zvýšená hladina nekonjugovaného bilirubinu v krvi, snížená 
hladina inzulinu v krvi, snížená hladina inzulin C-peptidu, zvýšený paratyroidální hormon v krvi. 
 

44 

Klinicky relevantní nebo závažné abnormality rutinních hematologických nebo biochemických 
laboratorních hodnot jsou uvedeny v Tabulce 3. 
 
Tabulka 3 

Laboratorní abnormality stupně 3-4* 

 
 

Nově 

diagnostikovaná 

CML-CP 

300 mg dvakrát 

denně 

Imatinib-rezistentní nebo intolerantní 

CML-CP a CML-AP 

400 mg dvakrát denně 

 

 

n=279 

(%) 

CML-CP 

n=321 

(%) 

CML-AP 

n=137 

(%) 

Hematologické parametry 

 

 

 

Myelosuprese 

 

 

 

- Neutropenie 

12 

31 

42 

- Trombocytopenie 

10 

30 

42 

- Anémie 

11 

27 

Biochemické parametry 

 

 

 

- Zvýšený kreatinin 

<1 

- Zvýšená lipáza 

18 

18 

- Zvýšená SGOT (AST) 

- Zvýšená SGPT (ALT) 

- Hypofosfatémie 

17 

15 

- Zvýšený bilirubin (celkový) 

- Zvýšená glukóza 

12 

- Zvýšený cholesterol (celkový) 

** 

** 

- Zvýšené triglyceridy 

** 

** 

*Pro prezentaci v

 

této tabulce jsou použitá procenta s

 

přesností na jedno desetinné místo a 

zaokrouhlená na celé číslo. 
**Parametry, které nebyly sledované 
 
Přerušení léčby u pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří 
dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
Po přerušení léčby přípravkem Tasigna, v rámci TFR (remise bez léčby), mohou mít pacienti 
muskuloskeletální obtíže (například bolesti svalů, bolesti končetin, bolesti kloubů, bolesti kostí, 
bolesti páteře či bolesti pohybového aparátu) častěji než před přerušením léčby. 
 
V klinické studii fáze II s pacienty s nově diagnostikovanou Ph+ CML v chronické fázi (N=190) byly 
běhěm jednoho roku od přerušení léčby přípravkem Tasigna hlášeny případy muskuloskeletálních 
obtíží u 24,7 % oproti 16,3 % v předchozím roce, kdy léčba přípravkem Tasigna probíhala. 
 
V klinické studii fáze II u pacientů s Ph+ CML v chronické fázi, léčených přípravkem Tasigna a dříve 
léčených přípravkem imatinibem, (N=126) byly během jednoho roku od přerušení léčby hlášeny 
případy muskuloskeletálních obtíží u 42,1 % oproti 14,3 % v předchozím roce, kdy léčba přípravkem 
Tasigna probíhala. 
 

45 

Popis vybraných nežádoucích účinků 
Náhlé úmrtí 
Méně časté případy (0,1 až 1 %) náhlých úmrtí byly hlášeny v klinických studiích s Tasignou a/nebo 
v soucitných programech u pacientů s imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické nebo 
akcelerované fázi, u nichž se v minulosti vyskytlo onemocnění srdce nebo u pacientů s významnými 
kardiálními rizikovými faktory (viz bod 4.4). 
 
Reaktivace hepatitidy B 
V souvislosti s tyrosinkinázou bcr-abl byla zaznamenána reaktivace hepatitidy B. Některé případy 
vyústily v akutní selhání jater nebo ve fulminantní hepatitidu vedoucí k transplantaci jater nebo došlo 
k úmrtí pacienta (viz bod 4.4). 
 
Zkušenosti po uvedení na trh 
Následující nežádoucí účinky byly získány z  postmarketingové zkušenosti s přípravkem Tasigna 
prostřednictvím spontánních hlášení, literárních případů, rozšířených programů přístupu (Extended 
Access Programs) a klinických studií odlišných od globálních registračních studií. Protože byly tyto 
účinky hlášeny dobrovolně u populací o neznámé velikosti, není vždy možné spolehlivě stanovit jejich 
frekvenci nebo stanovit příčinný vztah k expozici nilotinibem. 
 
Frekvence vzácná: U pacientů léčených přípravkem Tasigna byly hlášené případy syndromu 
nádorového rozpadu. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

. 

 
4.9  Předávkování 
 
Byly hlášeny ojedinělé případy záměrného předávkování nilotinibem, kdy byl požit nespecifikovaný 
počet tvrdých tobolek Tasigny v kombinaci s alkoholem a jinými léčivými přípravky. Objevila se 
neutropenie, zvracení a ospalost. Nebyly hlášené změny EKG nebo hepatotoxicita. Bylo hlášeno 
úplné uzdravení pacienta. 
 
V případě předávkování by měl být pacient pozorován a měla by mu být poskytnuta vhodná podpůrná 
léčba. 
 
 
5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 
5.1  Farmakodynamické vlastnosti 
 
Farmakoterapeutická skupina: Antineoplastika, inhibitory proteinkinázy, ATC kód: L01XE08 
 
Nilotinib je účinný inhibitor aktivity ABL tyrozinkinázy BCR-ABL onkoproteinu v buněčných liniích 
i v primárně leukemických buňkách s filadelfským chromozomem. Přípravek se s vysokou afinitou 
váže na vazebná místa ATP, a tím účinně inhibuje divoký typ BCR-ABL. Přípravek je účinný proti 32 
ze 33 imatinib-rezistentních mutantních forem BCR-ABL. V důsledku této biochemické aktivity 
nilotinib selektivně inhibuje proliferaci a vyvolává apoptózu buněčných linií a u primárně 
leukemických buněk s filadelfským chromozomem pacientů s CML. U myších modelů CML nilotinib 
po perorálním podání samostatně redukuje objem nádoru a prodlužuje přežití. 

46 

 
Nilotinib má malý nebo žádný účinek na většinu dalších hodnocených proteinkináz, včetně Src, s 
výjimkou PDGF, KIT a Ephrin receptorových kináz, které jsou inhibovány v rozmezí koncentrací 
dosažených po perorálním podání terapeutických dávek doporučených k léčbě CML (viz Tabulka 4). 
 
Tabulka 4 

Kinázový profil nilotinibu (fosforylace IC

50 

nM) 

 

BCR-ABL 

PDGFR 

KIT 

20 

69 

210 

 
Klinické studie u nově diagnostikovaných CML v chronické fázi 
Byla provedena otevřená, multicentrická, randomizovaná studie fáze III za účelem stanovení účinnosti 
nilotinibu oproti imatinibu u 846 dospělých pacientů s cytogeneticky potvrzenou nově 
diagnostikovanou CML s přítomností filadelfského chromosomu v chronické fázi. Pacienti byli 
diagnostikováni maximálně 6 měsíců před zařazením do studie a nebyli dříve léčeni s výjimkou 
hydroxyurey a/nebo anagrelidu. Pacienti byli randomizováni 1:1:1 k podávání nilotinibu 300 mg 
dvakrát denně (n=282), nilotinibu 400 mg dvakrát denně (n=281) nebo imatinibu 400 mg jednou 
denně (n=283). Randomizace byla stratifikována Sokalovým skóre v době diagnózy. 
 
Základní charakteristiky tří terapeutických ramen byly dobře vyvážené. Průměrný věk byl 47 let 
v obou ramenech s nilotinibem a 46 let v rameni s imatinibem. 12,8 % pacientů bylo starších 65 let 
v rameni s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 10,0 % pacientů bylo starších 65 let v rameni 
s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 12,4 % pacientů bylo starších 65 let v rameni s imatinibem 
400 mg jednou denně. Počet mužů byl mírně vyšší než počet žen (56,0 % v rameni s nilotinibem 
300 mg dvakrát denně, 62,3 % v rameni s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 55,8 % v rameni 
s imatinibem 400 mg jednou denně). Více než 60 % pacientů byli běloši a 25 % všech pacientů byli 
Asiaté. 
 
Primární analýza dat byla provedena při dokončení 12měsíční léčby všech 846 pacientů (či dříve při 
předčasném ukončení léčby pacienta). Následné analýzy hodnotí stav pacientů po dosažení 24, 36, 48, 
60 a 72 měsíců léčby (nebo ukončení léčby dříve). Medián doby léčby byl přibližně 70 měsíců v 
terapeutických skupinách s nilotinibem a 64 měsíců ve skupinách s imatinibem. Medián dávky byl 
593 mg/den pro nilotinib 300 mg dvakrát denně, 772 mg/den pro nilotinib 400 mg dvakrát denně a 
400 mg/den pro imatinib 400 mg jednou denně. Studie stále probíhá. 
 
Primárním cílovým parametrem účinnosti bylo dosažení velké molekulární odpovědi (MMR) ve 
12 měsících. MMR byla definovaná jako ≤0,1 % BCR-ABL/ABL % dle mezinárodní stupnice (IS) 
měřená RQ-PCR, což odpovídá ≥3 log snížení BCR-ABL transkriptu od standardizované výchozí 
úrovně. Výskyt MMR ve 12 měsících byl statisticky významně vyšší pro nilotinib 300 mg dvakrát 
denně ve srovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (44,3 % oproti 22,3 %, p<0,0001). Výskyt 
MMR ve 12 měsících byl také statisticky významně vyšší pro nilotinib 400 mg dvakrát denně ve 
srovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (42,7 % oproti 22,3 %, p<0,0001). 
 
Procento výskytu MMR ve 3, 6, 9 a 12 měsících byly 8,9 %, 33,0 %, 43,3 % a 44,3 % pro nilotinib 
300 mg dvakrát denně, 5,0 %, 29,5 %, 38,1 % a 42,7 % pro nilotinib 400 mg dvakrát denně a 0,7 %, 
12,0 %, 18,0 % a 22,3 % pro imatinib 400 mg jednou denně. 
 

47 

Výskyty MMR ve 12, 24, 36, 48, 60 a 72 měsících jsou uvedené v Tabulce 5. 
 
Tabulka 5  Výskyt MMR 
 
 

Tasigna 

300 mg dvakrát 

denně 

n=282 

(%) 

Tasigna 

400 mg dvakrát 

denně 

n=281 

(%) 

Imatinib 

400 mg jednou 

denně 

n=283 

(%) 

MMR ve 12 měsících 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

44,3

1

 (38,4; 50,3) 

42,7

1

 (36,8; 48,7) 

22,3 (17,6; 27,6) 

MMR ve 24 měsících 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

61,7

(55,8; 67,4) 

59,1

(53,1; 64,9) 

37,5 (31,8; 43,4) 

MMR ve 36 měsících

2

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

58,5

1

 (52,5; 64,3) 

57,3

1

 (51,3; 63,2) 

38,5 (32,8; 44,5) 

MMR ve 48 měsících

3

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

59,9

1

 (54,0; 65,7) 

55,2 (49,1; 61,1) 

43,8 (38,0; 49,8) 

MMR v 60 měsících

4

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

62,8 (56,8; 68,4) 

61,2 (55,2; 66,9) 

49,1 (43,2; 55,1) 

MMR v 72 měsících

5

 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

52,5 (46,5; 58,4) 

57,7 (51,6; 63,5) 

41,7 (35,9; 47,7) 

1

 Cochran-Mantel-Haenszelův (CMH) test p-hodnoty pro výskyt odpovědi (oproti imatinibu 400 mg) 

<0,0001 

Jako respondéři byli uvedeni pouze pacienti, kteří dosáhli MMR ve specifickém časovém bodě. Ve 

36 měsících nebylo pro MMR hodnotitelných celkem 199 (35,2%) pacientů (87 ve skupině 
s nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 112 ve skupině s imatinibem) z důvodu 
chybějících/nehodnotitelných stanovení PCR (n=17), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=7) 
nebo ukončení před 36 měsíci léčby (n=175). 

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 305 (36,1

 

%) pacientů nebyla ve 48 měsících MMR vyhodnotitelná (98 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 88 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát 
denně a 119 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR vyšetření 
(n=18), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým bodem 
48 měsíců (n=279). 

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 332 (38,1

 

%) pacientů nebyla v 60 měsících MMR vyhodnotitelná (99 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 93 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát 
denně a 130 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR vyšetření (n=9), 
atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým bodem 60 měsíců 
(n=305). 

5

Jako respondéři jsou pro určitý časový bod zahrnuti pouze pacienti, kteří dosáhli MMR v tomto 

časovém bodě. Celkem u 395 (46,7

 

%) pacientů nebyla v 72 měsících MMR vyhodnotitelná (130 ve 

skupině s nilotinibem 300 mg podávaným dvakrát denně, 110 ve skupině s nilotinibem 400 mg 
dvakrát denně a 155 ve skupině s imatinibem) z důvodu chybějících/nevyhodnotitelných PCR 
vyšetření (n=25), atypických transkriptů ve výchozím stavu (n=8), nebo pro ukončení před časovým 
bodem 72 měsíců (n=362). 
 

48 

Kumulativní výskyt MMR v různých časových bodech (mezi pacienty s odpovědí na léčbu jsou 
zahrnuti pacienti, kteří dosáhli MMR v časových bodech nebo před uplynutím těchto časových bodů) 
(viz Obrázek 1). 
 
Obrázek 1  Kumulativní výskyt MMR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro všechny rizikové skupiny dle Sokalova skóre zůstal ve všech časových bodech výskyt MMR 
konzistentně vyšší v obou skupinách s nilotinibem oproti skupině s imatinibem. 
 
V retrospektivních analýzách dosáhlo 91 % (234/258) pacientů na nilotinibu 300 mg dvakrát denně 
hodnot BCR-ABL ≤10 % ve 3 měsících léčby oproti 67 % (176/264) pacientů na imatinibu 400 mg 
jednou denně. Pacienti s hodnotami BCR-ABL ≤10 % ve 3 měsících léčby vykazovali vyšší poměr 
celkového přežití v 72 měsících v porovnání s pacienty kteří nedosáhli této hodnoty molekulární 
odpovědi (94,5 % oproti 77,1 % [p=0,0005]). 
 
Na základě Kaplan-Meierovy analýzy doby do první MMR byla pravděpodobnost dosažení MMR 
v různých časových úsecích vyšší pro nilotinib v dávkách 300 mg a 400 mg dvakrát denně 
v porovnání s imatinibem 400 mg jednou denně (HR=2,17 a stratifikovaná hodnota log-rank p<0,0001 
mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem 400 mg jednou denně, HR=1,88 a stratifikovaná 
hodnota log-rank p<0,0001 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem 400 mg jednou 
denně). 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

Měsíce od randomizace

 

Ku

mu

lativní výs

ky

 MM

R, %

 

 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

  

 
 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

55 %; < 0,0001

 

 

71 %; < 0,0001

 

73 %; < 0,0001

 

76 %; < 0,0001

 

77 %; < 0,0001

 

60 %

 

56 %

 

53 %

 

44 %

 

27 %

 

61 %;  

< 0,0001

 

 

70 %; < 0,0001

 

73 %; < 0,0001

 

77 %; < 0,0001

 

51 %;  

< 0,0001

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 
Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 
  Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Během 6 let

 

79 %; < 0,0001

 

61 %

 

77 %; < 0,0001

 

49 

Podíly pacientů, kteří dosáhli molekulárních odpovědí ≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS v různých 
časových bodech, jsou uvedené v Tabulce 6 a poměry pacientů, kteří dosáhli molekulárních odpovědí 
≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS během různých časových období, jsou uvedeny na Obrázcích 2 a 3. 
Molekulární odpověď ≤0,01 % a ≤0,0032 % podle IS odpovídá poklesu hladiny BCR-ABL transkriptů 
o ≥4 log, respektive pokles o ≥4,5 log od standardizovaného výchozího stavu. 
 
Tabulka 6  Podíl pacientů, kteří dosáhli molekulární odpovědi ≤0,01% (pokles o 4 log) a 

≤0,0032% (pokles o 4,5 log) 

 

 

Tasigna 

300 mg dvakrát denně 

n=282 

(%) 

Tasigna 

400 mg dvakrát denně 

n=281 

(%) 

Imatinib 

400 mg jednou denně 

n=283 

(%) 

 

≤0,01 % 

≤0,0032 % 

≤0,01 

≤ 0,0032 

≤0,01 % 

≤0,0032 % 

Ve 12 měsících 

11,7 

4,3 

8,5 

4,6 

3,9 

0,4 

Ve 24 měsících 

24,5 

12,4 

22,1 

7,8 

10,2 

2,8 

Ve 36 měsících 

29,4 

13,8 

23,8 

12,1 

14,1 

8,1 

Ve 48 měsících 

33,0 

16,3 

29,9 

17,1 

19,8 

10,2 

V 60 měsících 

47,9 

32,3 

43,4 

29,5 

31,1 

19,8 

V 72 měsících 

44,3 

31,2 

45,2 

28,8 

27,2 

18,0 

 
Obrázek 2  Kumulativní výskyt molekulární odpovědi  ≤0,01% (pokles o 4-log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

 Ku

mu

lativní výs

ky

t mo

lek

u

lár

n

í od

p

o

d

i

4

 

(BCR

-ABL

 

0.0

1% 

v mez

inárod

n

ím m

ěř

ít

ku

), %

 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

 

  

39 %; < 0,0001

 

50 %; < 0,0001

 

56 %; < 0,0001

 

66 %; < 0,0001

 

42 %

 

32 %

 

26 %

 

18 %

 

6%

 

33 %;

 

< 0,0001

 

44 %; 

 

< 0,0001

 

50 %; < 0,0001

 

63 %;

 

< 0,0001

 

43 %

 

67 %; P < 0,0001

 

65 %; P < 0,0001

 

20 %; < 0,0001 

 
 

15 %; = 0,0004

 

Měsíce od randomizace 

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 

Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 

Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

Během 6 let

 

50 

 
Obrázek 3  Kumulativní výskyt molekulární odpovědi ≤0,0032% (pokles o 4.5-log) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě Kaplan-Meierových analýz trvání první MMR, byl podíl pacientů, kteří udržovali 
odpověď po dobu 72  měsíců mezi pacienty, kteří dosáhli MMR, 92,5 % (95% CI: 88,6-96,4 %) ve 
skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 92,2  % (95% CI: 88,5-95,9 %) ve skupině s nilotinibem 
400 mg dvakrát denně a 88,0 % (95% CI: 83,0-93,1 %) ve skupině s imatinibem 400 mg jednou 
denně. 
 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

54 

60 

20 

40 

60 

80 

100 

10 

30 

50 

70 

90 

66 

72 

 

  

25 %; < 0,0001

 

32 %; < 0,0001

 

40 %; < 0,0001

 

54 %; < 0,0001

 

31 %

 

23 %

 

15 %

 

9 %

 

1 %

 

19 %;

 

= 0,0006

 

28 %;  

= 0,0003

 

37 %;

 

= 0,0002

 

52 %;

 

< 0,0001

 

33 %

 

56 %; P < 0,0001

 

55 %; P < 0,0001

 

11 %; < 0,0001

 

7 %; < 0,0001

 

 Ku

mu

lativní výs

ky

t mo

lek

u

lár

n

í 

 o

d

p

o

d

i

4.5

 

(BCR

-ABL

 

0.0

03

2% 

v mez

inárod

n

ím m

ěř

ít

ku

), %

 

Tasigna 300 mg dvakrát denně (n = 282) 
Tasigna 400 mg dvakrát denně (n = 281) 

Imatinib 400 mg jednou denně (n = 283) 

Měsíce od randomizace

 

Během 1 roku

 

Během 2 let

 

Během 3 let

 

Během 4 let

 

Během 5 let

 

Během 6 let

 

51 

Kompletní cytogenetická odpověď (CCyR) byla definována jako 0 % Ph+ metafáze v kostní dřeni na 
základě minimálně 20 vyhodnocených metafází. Nejlepší dosažený výskyt CCyR ve 12 měsících 
(zahrnuje na léčbu odpovídající pacienty, kteří dosáhli CCyR během 12 měsíců) byl statisticky vyšší 
pro nilotinib 300 mg a 400 mg dvakrát denně oproti imatinibu 400 mg jednou denně, viz Tabulka 7. 
 
Podíl dosažení CCyR během 24 měsíců (zahrnuje pacienty, kteří dosáhli CCyR ve 24 měsících nebo 
dříve) byl statisticky významně vyšší pro obě skupiny s nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 400 mg 
dvakrát denně v

 

porovnání se skupinou s imatinibem 400 mg jednou denně. 

 
Tabulka 7  Nejlepší celkový výskyt cytogenetické odpovědi (CCyR) 
 

 

Tasigna (nilotinib) 

300 mg dvakrát 

denně 

n=282 

(%) 

Tasigna (nilotinib) 

400 mg dvakrát 

denně 

n=281 

(%) 

Glivec (imatinib) 

400 mg jednou 

denně 

n=283 

(%) 

Během 12 měsíců 

 

 

 

Odpověď (95 % CI) 

80,1 (75,0; 84,6) 

77,9 (72,6; 82,6) 

65,0 (59,2; 70,6) 

Žádná odpověď 

19,9 

22,1 

35,0 

CMH test p-hodnoty pro výskyt 
odpovědi (vs. imatinib 400 mg 
jednou denně) 

<0,0001 

0,0005 

 

Během 24 měsíců 

 

 

 

Odpověď (95% CI) 

86,9 (82,4; 90,6) 

84,7 (79,9; 88,7) 

77,0 (71,7; 81,8) 

Žádná odpověď 

13,1 

15,3 

23,0 

CMH test p-hodnoty pro výskyt 
odpovědi (vs. imatinib 400 mg 
jednou denně) 

0,0018 

0,0160 

 

 
Na základě Kaplan-Meierových analýz byl podíl pacientů, kteří udržovali odpověď po dobu 
72 měsíců mezi pacienty, kteří dosáhli CCyR, 99,1 % (95% CI: 97,9-100 %) ve skupině s nilotinibem 
300 mg dvakrát denně, 98,7 % (95% CI: 97,1-100 %) ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně 
a 97,0 % (95% CI: 94,7-99,4 %) ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně. 
 
Progrese do akcelerované fáze (AP) nebo blastické krize (BC) během léčby je definovaná jako doba 
od data randomizace do první dokumentované progrese onemocnění do akcelerované fáze nebo 
blastické krize nebo úmrtí v důsledku CML. Progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize 
v průběhu léčby byla zjištěna celkem u 17 pacientů: u 2 pacientů na nilotinibu 300 mg dvakrát denně, 
u 3 pacientů na nilotinibu 400 mg dvakrát denně a u 12 pacientů na imatinibu 400 mg jednou denně. 
Odhadované podíly pacientů bez progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize v 72 měsících 
byly 99,3 %, 98,7 % a 95,2 % (HR=0,1599 a stratifikovaný log-rank p=0,0059 mezi nilotinibem 
300 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně, HR=0,2457 a stratifikovaný log-rank p=0,0185 
mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně). Do 2-letých analýz nebyly při 
léčbě hlášené nové případy progrese do AP/BC. 
 
Při zahrnutí klonální evoluce jako kriteria progrese progredovalo do akcelerované fáze nebo blastické 
krize během léčby v době hodnocení celkem 25 pacientů (3 ve skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát 
denně, 5 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 17 ve skupině s imatinibem 400 mg jednou 
denně). Odhadované podíly pacientů bez progrese do akcelerované fáze nebo blastické krize 
zahrnující klonální evoluci v 72 měsících byly 98,7 %, 97,9 % a 93,2 % (HR=0,1626 a stratifikovaný 
log-rank p=0,0009 mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem jednou denně, HR = 0,2848 
a stratifikovaný log-rank p=0,0085 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem jednou 
denně). 

52 

 
Během léčby nebo během doby sledování po ukončení léčby zemřelo celkem 55 pacientů (21 ve 
skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 11 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 23 
ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně). Dvacet šest (26) z těchto 55 úmrtí souviselo s CML 
(6 ve skupině s nilotinibem 300 mg dvakrát denně, 4 ve skupině s nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 
16 ve skupině s imatinibem 400 mg jednou denně). Odhadovaná procenta přeživších pacientů 
v 72 měsících byly 91,6 %, 95,8 % a 91,4 % (HR=0,8934 a stratifikovaný log-rank p=0,7085 mezi 
nilotinibem 300 mg dvakrát denně a imatinibem, HR=0,4632 a stratifikovaný log-rank p=0,0314 mezi 
nilotinibem 400 mg dvakrát denně a imatinibem). Vezmou-li se v úvahu pouze úmrtí související 
s CML, odhadovaná procenta celkového přežití v 72 měsících byla 97,7 %, 98,5 % a 93,9 % 
(HR=0,3694 a stratifikovaný log-rank p=0,0302 mezi nilotinibem 300 mg dvakrát denně a 
imatinibem, HR=0,2433 a stratifikovaný log-rank p=0,0061 mezi nilotinibem 400 mg dvakrát denně a 
imatinibem). 
 
Klinické studie u

 

imatinib-rezistentní nebo intolerantní CML v chronické fázi a akcelerované fázi 

Otevřená, nekontrolovaná, multicentrická studie fáze II byla provedena s cílem stanovit účinnost 
přípravku Tasigna u pacientů s CML rezistentních nebo netolerujících imatinib, s odděleně léčenými 
větvemi pro chronické a akcelerované fáze onemocnění. Účinnost byla stanovena na 321 pacientech 
v chronické fázi (CP) a 137 pacientech v akcelerované fázi (AP) zařazených do studie. Medián trvání 
léčby byl 561 dnů u pacientů v CP a 264 dnů u pacientů v AP (viz Tabulka 8). Přípravek Tasigna byl 
podáván kontinuálně (dvakrát denně 2 hodiny po jídle a žádné jídlo nebylo podáváno nejméně jednu 
hodinu po aplikaci přípravku), dokud nebyla prokázána inadekvátní odpověď nebo progrese 
onemocnění. Byla povolena dávka 400 mg dvakrát denně a navýšení dávky na 600 mg dvakrát denně 
bylo povoleno. 
 
Tabulka 8 

Trvání expozice přípravku Tasigna 

 
 

Chronická fáze 

n=321 

Akcelerovaná fáze 

n=137 

Medián trvání léčby ve dnech 
(25.-75. percentil) 

561 

(196-852) 

264 

(115-595) 

 
Rezistence na imatinib zahrnovala nedosažení kompletní hematologické odpovědi (do 3 měsíců), 
cytogenetické odpovědi (do 6 měsíců) nebo velké cytogenetické odpovědi (do 12 měsíců) nebo 
progresi onemocnění po předchozí cytogenetické nebo hematologické odpovědi. Intolerance imatinibu 
zahrnovala pacienty, kteří přerušili léčbu imatinibem z důvodu toxicity a nedosáhli velké 
cytogenetické odpovědi v době vstupu do studie. 
 

53 

Celkem bylo 73

 

% pacientů rezistentních na imatinib, zatímco 27

 

% pacientů imatinib nesnášelo. 

Většina pacientů měla dlouhodobou anamnézu CML, včetně extenzivní předchozí léčby jinými 
antineoplastickými látkami, zahrnujícími imatinib, hydroxyureu a interferon, a rovněž byli zařazeni 
nemocní, u kterých selhala orgánová transplantace (Tabulka 9). Medián nejvyšší předchozí dávky 
imatinibu byl 600 mg/den. Nejvyšší předchozí dávka imatinibu byla 600 mg/den u

 

74 % všech 

pacientů a 40 % pacientů dostávalo dávky imatinibu 800 mg/den. 
 
Tabulka 9  Charakteristiky průběhu CML u zařazených pacientů 
 
 

Chronická fáze 

(n=321) 

Akcelerovaná fáze 

(n=137)* 

Medián doby od diagnózy v měsících 
(rozmezí) 

58 

(5-275) 

71 

(2-298) 

Imatinib 
 

Rezistentní 

 

Netolerující bez MCyR 

 

226 (70 %) 

95 (30 %) 

 

109 (80 %) 

27 (20 %) 

Medián doby léčby imatinibem ve dnech 
(25.-75. percentil) 

975 

(519-1 488) 

857 

(424-1 497) 

Předchozí hydroxyurea 

83 % 

91 % 

Předchozí interferon 

58 % 

50 % 

Předchozí transplantace kostní dřeně 

7 % 

8 % 

* Chybějící informace o stavu rezistence/intolerance u jednoho pacienta. 

 
Primárním cílovým parametrem účinnosti u pacientů v chronické fázi (CP) byla velká cytogenetická 
odpověď (MCyR) definovaná jako eliminace (CCyR, kompletní cytogenetická odpověď) nebo 
signifikantní snížení na <35% Ph+ metafází (částečná cytogenetická odpověď) Ph+ hematopoetických 
buněk. Kompletní hematologická odpověď (CHR) byla u pacientů v CP hodnocena jako sekundární 
cíl. Primárním cílovým parametrem účinnosti u pacientů v akcelerované fázi (AP) byla úplná, 
potvrzená hematologická odpověď (HR), definovaná buď jako kompletní hematologická odpověď, 
žádný průkaz leukémie, nebo návrat do chronické fáze onemocnění. 
 
Chronická fáze 
Výskyt MCyR byl u 321 pacientů v CP 51 %. Většina respondentů dosáhla své MCyR rychle, během 
3 měsíců (medián 2,8 měsíce) od zahájení léčby přípravkem Tasigna a tito pacienti byli stabilizováni. 
Medián doby do dosažení CCyR lehce přesáhl 3 měsíce (medián 3,4 měsíce). Ve 24. měsíci stále 
vykazovalo MCyR 77 % (95 %CI: 70 % - 84 %) pacientů, kteří této odpovědi dosáhli. Medián trvání 
MCyR nebyl dosažen. Ve 24. měsíci stále vykazovalo CCyR 85 % (95 %CI: 78 % - 93 %) pacientů, 
kteří této odpovědi dříve dosáhli. Medián trvání CCyR nebyl dosažen. Pacienti s výchozí CHR dosáhli 
MCyR rychleji (1,9 vs 2,8 měsíce). Z pacientů v CP bez výchozí CHR dosáhlo CHR 70 %, medián 
doby dosažení CHR byl 1 měsíc a medián trvání CHR byl 32,8 měsíce. Odhadované procento 
24měsíčního celkového přežití pacientů s CML-CP bylo 87 %. 
 
Akcelerovaná fáze 
Celkový potvrzený výskyt HR u 137 pacientů v AP byl 50 %. Většina respondentů dosáhla HR při 
léčbě přípravkem Tasigna časně (medián 1,0 měsíc) a tato byla trvalá (medián trvání potvrzené HR 
byl 24,2 měsíce). Ve 24. měsíci stále vykazovalo HR 53 % (95 %CI: 39 % - 67 %) pacientů, kteří této 
odpovědi dříve dosáhli.Výskyt MCyR byl 30 % s mediánem doby do odpovědi 2,8 měsíce. Ve 
24. měsíci stále vykazovalo MCyR 63 % (95 %CI: 45 % - 80 %) pacientů, kteří této odpovědi dříve 
dosáhli. Medián trvání MCyR byl 32,7 měsíce. Odhadované procento 24-měsíčního celkového přežití 
pacientů s CML-AP bylo70 %. 
 

54 

Výskyty odpovědí v obou větvích léčby jsou uvedeny v Tabulce 10. 
 
Tabulka 10 

Odpovědi u CML 

 
(Výskyt nejlepší 
odpovědi) 

Chronická fáze 
 

Akcelerovaná fáze 
 

Netolerují
cí 
(n=95) 

Rezistentn
í 
(n=226) 

Celkem 
(n=321) 

Netolerují
cí 
(n=27) 

Rezistentn
í 
(n=109) 

Celkem* 
(n=137) 

Hematologická 
odpověď (%) 
Souhrnně (95%CI) 
Kompletní 
NEL 
Návrat do CP 


87 (74-94) 


65 (56-72) 


70

1

 (63-76) 


 

48 (29-68) 
37 

51 (42-61) 
28 
10 
13 

50 (42-59) 
30 

11 

Cytogenetická 
odpověď (%) 
Velká (95%CI) 
Kompletní 
Částečná  

57 (46-67) 
41 
16 

49 (42-56) 
35 
14 

51 (46-57) 
37 
15 

33 (17-54) 
22 
11 

29 (21-39) 
19 
10 

30 (22-38) 
20 
10 

NEL = žádný průkaz leukemie/odpověď kostní dřeně 

1

 114 CP pacientů mělo výchozí CHR a nebyli proto hodnotitelní z hlediska kompletní hematologické 

odpovědi 
* Chybějící informace o stavu rezistence/intolerance u jednoho pacienta. 
 
Data o účinnosti u pacientů s CML v blastické krizi nejsou dosud k dispozici. Do studie fáze II byly 
také zahrnuty samostatné léčebné větve za účelem hodnotit Tasigna ve skupině pacientů v CP a AP, 
kteří byli extenzivně předtím léčeni četnými druhy léčby zahrnujícími vedle imatinibu jiný inhibitor 
tyrosinkinázy. Z těchto pacientů bylo 30 ze 36 (83%) rezistentních, ne intolerantních. U 22 pacientů v 
CP hodnocených pro účinnost vedla léčba přípravkem Tasigna u 32% k MCyR a u 50% ke CHR. U 
11 pacientů v AP, hodnocených z hlediska účinnosti, vedla léčba k HR celkově u 36% nemocných. 
 
Po selhání léčby imatinibem bylo zaznamenáno 24 různých BCR-ABL mutací u 42

 

% pacientů v 

chronické fázi a 54

 

% pacientů v akcelerované fázi CML, u kterých byl hodnocen výskyt mutací. 

Přípravek Tasigna prokázal účinnost u pacientů majících různé BCR-ABL mutace související s 
rezistencí na imatinib, s výjimkou T315I. 
 
Přerušení léčby u pacientů s CML s přítomností filadelfského chromozomu v chronické fázi, kteří byli 
léčeni přípravkem Tasigna v první linii léčby a dosáhli setrvalé hluboké molekulární odpovědi 
V otevřené, jednoramenné studii bylo 215 dospělých pacientů s Ph+ CML v chronické fázi, kteří byli 
léčeni nilotinibem v první linii léčby po dobu ≥ 2 roky, a kteří dosáhli MR 4,5, stanoveno pomocí 

monitorování hladin BCR-ABL transkriptů

 (MolecularMD MRDx™ BCR-ABL test), zařazeno do 

skupiny pokračující s léčbou nilotinibem po dalších 52 týdnů (konsolidační terapie nilotinibem). 
Celkem 190 z 215 pacientů (88,4 %) bylo zařazeno do fáze 

TFR (remise bez léčby)

 po dosažení 

setrvalé hluboké molekulární odpovědi v průběhu konsolidační terapie, definováno podle 
následujících kritérií: 

hodnoty za 4 poslední čtvrtletí (aktualizováno každých 12 týdnů) byly alespoň MR 4 (BCR-
ABL/ABL ≤0,01 % IS) s trváním po dobu jednoho roku 

poslední hodnota byla MR 4,5 (BCR-ABL/ABL ≤0,0032 % IS) 

ne více než dvě měření byla v hodnotách mezi MR 4 a MR 4,5 (0,0032 % IS <BCR-ABL/ABL 
≤0,01 % IS). 

 

55 

Primárním cílovým parametrem účinnosti bylo procento pacientů s MMR po 48 týdnech od zahájení 
TFR fáze (pacient, který vyžadoval opětovné zahájení léčby, byl označen jako non-responder). Z 
celkového počtu 190 pacientů, kteří vstoupili do TFR fáze, mělo MMR po 48 týdnech 98 pacientů 
(51,6 % [95% CI: 44,2, 58,9]). 
 
Fázi TFR ukončilo celkem osmdesát osm pacientů (46,3 %) kvůli ztrátě MMR a dále 1 pacient 
(0,5 %) v důsledku úmrtí z nezmámé příčiny, 1 pacient (0,5 %) na základě rozhodnutí lékaře a 
3 pacienti (1,6 %) na základě vlastního rozhodnutí. Z celkového počtu 88 pacientů 86 pacientů léčbu 
nilotinibem znovu zahájilo a 2 pacienti léčbu trvale ukončili. V době hodnocení znovu dosáhlo MMR 
85 pacientů z těchto 86 pacientů (98,8 %),(1 pacient léčbu trvale ukončil na vlastní žádost), a MR 4,5 
bylo znovu zaznamenáno u 76 pacientů (88,4 %). 
 
Na základě Kaplan-Meierových analýz (KM) byla průměrná doba léčby nilotinibem pro opětovné 
dosažení MMR a MR 4,5 7,9 týdnů (95% CI: 5,1, 8,0) a 13,1 týdnů (95% CI: 12,3, 15,7). Dle KM je 
výskyt MMR a MR 4,5 po 24 týdnech od opětovného zahájení léčby 98,8 % (95% CI: 94,2, 99,9) a 
90,9 % (95% CI: 83,2, 96,0). 
 
Na základě KM analýz nebyl dosud dosažen medián trvání přežití bez léčby (TFS) (Obrázek 4); u 
99 ze 190 pacientů (52,1 %) nebylo TFS hodnoceno. 
 
Obrázek 4  Odhad přežití bez léčby od počátku TFR fáze podle Kaplan-Meiera (kompletní 

analýza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Přerušení léčby u pacientů s CML v chronické fázi, kteří dosáhli setrvalé hluboké molekulární 
odpovědi při léčbě nilotinibem po předchozí terapii imatinibem 
V otevřené, jednoramenné studii bylo 163 dospělých pacientů s Ph+ CML v chronické fázi, kteří 
užívali inhibitory tyrosinkinázy (TKI) po dobu ≥3 roky (imatinib jako počáteční TKI terapie po dobu 
více než 4 týdnů bez prokazatelné MR 4,5 na imatinib v době přechodu na nilotinib, následně léčba 
nilotinibem po dobu alespoň 2 let), a kteří při léčbě nilotinibem dosáhli MR 4,5, stanoveno pomocí 
monitorování hladin BCR-ABL transkriptů (MolecularMD MRDx™ BCR-ABL test), zařazeno do 
skupiny pokračující s léčbou nilotinibem po dalších 52 týdnů (konsolidační terapie nilotinibem). 
Celkem 126 ze 163 pacientů (77,3 %) bylo zařazeno do fáze TFR po dosažení setrvalé hluboké 
molekulární odpovědi v průběhu konsolidační terapie, definováno podle následujícího kritéria: 

hodnoty za 4 poslední čtvrtletí (aktualizováno každých 12 týdnů) nepotvrdily ztrátu MR 4,5 
(BCR-ABL/ABL 0,0032 % IS) v průběhu jednoho roku. 

 

Pat   Evt   Cen 
190   91     99 

Cenzurovaná pozorování 

Přež

ití

 b

e

z l

é

č

by

 (%

) 

 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Doba od TFR (týdny) 

 

96 

84 

72 

60 

48 

0:91

 

1:91

 

12:91

 

38:91

 

90:89

 

190:0

 

V riziku: Události

 

 

36 

108:81

 

24 

120:70

 

12 

165:25

 

56 

Primárním cílovým parametrem účinnosti bylo procento pacientů bez potvrzené ztráty MR 4,0 nebo 
ztráty MMR během 48 týdnů po ukončení léčby. Z celkového počtu 126 pacientů, kteří vstoupili do 
TFR fáze, se u 73 pacientů (57,9 %, [95% CI: 48,8, 66,7]) nepotvrdila ztráta MMR, ztráta MR 4,0 a 
nedošlo k opětovnému zahájení léčby nilotinibem během 48 týdnů. 
 
Z celkového počtu 53 pacientů, kteří přerušili TFR fázi z důvodu potvrzené ztráty MR 4,0 nebo ztráty 
MMR, 51 pacientů léčbu nilotinibem znovu zahájilo a 2 pacienti léčbu trvale ukončili. V době 
hodnocení 48 z těchto 51 pacientů (94,1 %) opětovně dosáhlo MR 4,0 a 47 pacientů (92,2 %) 
opětovně dosáhlo MR 4,5. 
 
Na základě Kaplan-Meierových analýz (KM) byla průměrná doba léčby nilotinibem pro opětovné 
dosažení MR 4,0 a MR 4,5 12,0 týdnů (95% CI: 8,3, 12,7) a 13,1 týdnů (95% CI: 12,4, 16,1). Dle KM 
je poměr MR 4,0 a MR 4,5 po 48 týdnech od opětovného zahájení léčby 100,0 % (95% CI: nelze 
stanovit) a 94,8 % (95% CI: 85,1, 99,0). 
 
Nebyl dosud dosažen medián přežití bez léčby (TFS) (Obrázek 5); u 74 ze 126 pacientů (58,7 %)  TFS 
hodnoceno. 
 
Obrázek 5  Odhad přežití bez léčby od počátku TFR fáze podle Kaplan-Meiera (kompletní 

analýza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pediatrická populace 
Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií 
s přípravkem Tasigna u pediatrických pacientů od narození do 18 let při léčbě chronické myeloidní 
leukémie (CML) s přítomností filadelfského chromozomu (informace o použití u dětí viz bod 4.2). 
 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Cenzurovaná pozorování

 

Pat 

126 

 

Evt 

52 

 

Cen 

74 

 

Přež

ití

 be

z l

é

č

by

 (%

) 

70 

80 

90 

100 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

84 

96 

126:0 

107:19 

76:49 

74:51 

61:52 

36:52 

14:52 

1:52 

0:52 

Doba od TFR (týdny) 

V riziku : Události 

57 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 
 
Absorpce 
Vrcholové koncentrace nilotinibu je dosaženo za 3 hodiny po perorálním podání. Absorpce nilotinibu 
po perorálním podání byla přibližně 30 %. Absolutní biologická dostupnost nilotinibu nebyla 
stanovena. V porovnání s perorálním roztokem (pH 1,2 až 1,3) je relativní biologická dostupnost 
tobolky s nilotinibem přibližně 50 %. Pokud byl zdravým dobrovolníkům podán přípravek Tasigna s 
jídlem, zvýšila se C

max

 nilotinibu o 112 % a plocha pod křivkou koncentrace v séru (AUC) o 82 %, ve 

srovnání s podáním přípravku Tasigna nalačno. Po podání přípravku Tasigna 30 minut nebo 2 hodiny 
po jídle stoupla biologická dostupnost nilotinibu o 29 %, respektive o 15 % (viz body 4.2, 4.4 a 4.5). 
 
Absorpce nilotinibu (relativní biologická dostupnost) může být snížena přibližně o 48 % u pacientů 
s totální gastrektomií a přibližně o 22 % u pacientů s částečnou gastrektomií. 
 
Distribuce 
Poměr krev/plazma nilotinibu je 0,71. Na základě in vitro experimentů je vazba na plazmatické 
proteiny přibližně 98 %. 
 
Biotransformace 
Hlavní metabolické cesty, zjištěné u zdravých dobrovolníků, jsou oxidace a hydroxylace. Nilotinib je 
hlavní cirkulující složkou v séru. Žádný z metabolitů nepřispívá významným způsobem k 
farmakologické aktivitě nilotinibu. Nilotinib je primárně metabolizován CYP3A4 s možným menším 
přispěním CYP2C8. 
 
Eliminace 
Po jednorázové dávce radioaktivně značeného nilotinibu zdravým dobrovolníkům bylo více než 90 % 
dávky vyloučeno během 7 dnů, a to převážně stolicí (94 % dávky). Nezměněný nilotinib odpovídal 
69 % dávky. 
 
Zdánlivý eliminační poločas stanovený z farmakokinetiky po opakovaném denním podávání byl 
přibližně 17 hodin. Variabilita farmakokinetiky mezi pacienty byla střední až vysoká 
 
Linearita/nelinearita 
Expozice nilotinibu v rovnovážném stavu byla závislá na dávce, při dávkách vyšších než 400 mg 
podávaných jednou denně byla systémová expozice méně úměrná dávce. Denní systémová expozice 
nilotinibu se 400 mg podávanými dvakrát denně byla v rovnovážném stavu o 35 % vyšší než s dávkou 
800 mg podanou jednou denně. Systémová expozice (AUC) nilotinibu v rovnovážném stavu při dávce 
400 mg dvakrát denně byla přibližně o 13,4 % vyšší oproti dávce 300 mg dvakrát denně. Průměrné 
minimální a maximální koncentrace nilotinibu po dobu 12 měsíců byly přibližně o 15,7 % a 14,8 % 
vyšší při dávkování 400 mg dvakrát denně oproti dávkování 300 mg dvakrát denně.

 

Při zvýšení dávky 

ze 400 mg dvakrát denně na 600 mg dvakrát denně nebylo zvýšení expozice nilotinibu odpovídající. 
 
Podmínek rovnovážného stavu bylo v zásadě dosaženo za 8 dnů. Zvýšení sérové expozice nilotinibu 
mezi první dávkou a rovnovážným stavem bylo přibližně 2násobné při dávkování jednou denně a 
3,8násobné při dávkování dvakrát denně. 
 
Biodostupnost/bioekvivalenční studie 
Bylo prokázáno, že jednorázové podání 400 mg nilotinibu ve 2 tvrdých tobolkách o síle 200 mg, kde 
obsah každé tvrdé tobolky byl rozmíchaný v jedné lžičce jablečné šťávy, bylo bioekvivalentní 
jednorázovému podání 2 neporušených tvrdých tobolek o síle 200 mg. 
 

58 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Nilotinib byl hodnocen farmakologickými studiemi na bezpečnost, toxicitu po opakovaném podání, 
genotoxicitu, reprodukční toxicitu, fototoxicitu a kancerogenitu u potkanů a myší. 
 
Nilotinib neměl účinky na CNS nebo respirační funkce. Výsledky in vitro studie srdeční bezpečnosti 
provedené s nilotinibem na izolovaných králičích srdcích předklinicky naznačovaly možnost 
prodloužení QT intervalu: byla zřejmá blokáda hERG proudů a prodloužení trvání akčního potenciálu. 
Žádné účinky nebyly pozorovány při vyšetření EKG u psů nebo opic léčených až 39 týdnů nebo ve 
speciální telemetrické studii u psů. 
 
Studie toxicity po opakovaném podávání psům až po dobu 4 týdnů a makakům jávským po podávání 
až 9 týdnů ukázaly, že játra jsou primárním orgánem toxicity nilotinibu. Změny zahrnují zvýšení 
alaninaminotransferázy a aktivity alkalické fosfatázy a histopatologické nálezy (především 
hyperplazie/hypertrofie sinusoidálních buněk a Kupfferových buněk, hyperplazie žlučovodů a 
periportální fibróza). Po čtyřech týdnech rekonvalescence byly obvykle změny klinické biochemie 
plně reverzibilní a histologické změny částečně reverzibilní. Expozice při nejnižších dávkových 
hladinách, při kterých byly pozorovány účinky na játra, byly nižší než expozice u lidí při dávce 
800 mg/den. U myší nebo potkanů, léčených až 26 týdnů, byly pozorovány malé změny na játrech. U 
potkanů, psů a opic bylo pozorováno převážně reverzibilní zvýšení hladin cholesterolu. 
 
Studie genotoxicity na bakteriálních systémech in vitro a na savčích modelech in vitro in vivo 
metabolickou aktivací a bez ní nepřinesly žádný důkaz mutagenního potenciálu nilotinibu. 
 
Ve 2leté studii kancerogenity u potkanů byla hlavním orgánem, kde vznikaly jiné než neoplastické 
léze, děloha (dilatace, vaskulární ektázie, hyperplázie endoteliálních buněk, zánět a/nebo epiteliální 
hyperplázie). Při podání nilotinibu v dávkách 5, 15 a 40 mg/kg/den nebyla kancerogenita prokázána. 
Expozice (vyjádřená AUC) při nejvyšší dávce představovaly přibližně 2 až 3násobek denní expozice 
nilotinibu v ustáleném stavu u lidí (na základě AUC) při dávce 800 mg/den. 
 
Ve studii kancerogenity u myší (Tg.rasH2) trvající 26 týdnů, při které byl nilotinib podáván v dávkách 
30, 100 a 300 mg/kg/den, byly pozorovány kožní papilomy/karcinomy při dávce 300 mg/kg, což 
představuje přibližně 30 až 40 násobek expozice u člověka (na základě AUC) při maximální schválené 
dávce 800 mg/den (při dávkování 400 mg 2x denně). Hladina, při které nebyl pozorován žádný účinek 
(No-Observed-Effect-Levels) na kožní neoplastické léze byla 100 mg/kg/den, což představuje 
přibližně 10 až 20 násobek expozice u člověka při maximální schválené dávce 800 mg/den (při 
dávkování 400 mg 2x denně). Hlavními cílovými orgány non-neoplastických lézí byly: kůže 
(epidermální hyperplasie), zuby (degenerace/atrofie skloviny horních řezáků a zánět 
dásní/odontogenního epitelu řezáků) a brzlík (zvýšený výskyt a/nebo závažnost úbytku lymfocytů). 
 
Nilotinib neindukoval teratogenitu, ale v dávkách toxických pro matku byl embryo a fetotoxický. 
Zvýšení postimplantační ztráty bylo pozorováno jak ve studii fertility, která zahrnovala léčbu samců i 
samic, tak ve studii embryotoxicity, která zahrnovala léčbu samic. Úmrtnost embryí a účinky na plod 
(především snížení hmotnosti plodu, předčasný srůst obličejových kostí (fúze maxily a jařmové kosti), 
viscerální a skeletální změny) u potkanů a zvýšení resorpce plodů a změny na skeletu u králíků byly 
přítomny ve studiích embryotoxicity. V pre- a postnatální výzkumné studii u potkanů expozice 
nilotinibu u matek způsobila snížení tělesné hmotnosti u mláďat spojené se změnami fyzických 
vývojových parametrů stejně jako snížení ukazatelů páření a fertility u potomků. Expozice nilotinibu 
u samic, při hladině bez nežádoucích účinků (No-Observed-Adverse-Effect-Levels), byla obvykle 
menší nebo stejná jako u lidí při dávce 800 mg/den. 
 

59 

Ve studii zaměřené na sledování vývoje v juvenilním období byl podáván nilotinib perorální sondou 
juvenilním potkanům od prvního týdne po narození do časné dospělosti (den 70 po narození) 
v dávkách 2, 6 a 20 mg/kg/den. Vedle standardních parametů studie bylo provedeno hodnocení 
vývojových mezníků, vlivu na CNS, páření a fertilitu. Na základě snížení tělesné hmotnosti obou 
pohlaví a zpoždění prepuciální separace u samců (které může být spojeno se snížením tělesné 
hmotnosti) byla stanovena výše dávky bez pozorovatelného efektu u juvenilních potkanů na 
6 mg/kg/den. Juvenilní zvířata nevykazovala zvýšenou citlivost na nilotinib při porovnání 
s dospělými. Navíc byl profil toxicity u juvenilních potkanů srovnatelný s profilem toxicity zjištěným 
u dospělých potkanů. 
 
Až do nejvyšší testované dávky, přibližně 5násobku doporučené dávky pro člověka, nebyly u samců a 
samic potkanů zaznamenány účinky na počet/motilitu spermií ani na fertilitu. 
 
Bylo zjištěno, že nilotinib, který absorbuje světlo v pásmu UV-B a UV-A, je distribuován do kůže a 
má fototoxický potenciál in vitro, ale tento účinek nebyl pozorován in vivo. Proto se riziko, že 
nilotinib bude příčinou fotosenzitivity u pacientů, považuje ze velmi nízké. 
 
 
6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 
6.1  Seznam pomocných látek 
 
Obsah tvrdé tobolky 
Monohydrát laktosy 
Krospovidon 
Poloxamer 188 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý 
Magnesium-stearát 
 
Obal tvrdé tobolky 
Želatina 
Oxid titaničitý (E 171) 
Žlutý oxid železitý (E 172) 
 
Tiskařský inkoust 
Šelak 

(E 904)

 

Červený oxid železitý (E 172) 
 
6.2  Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3  Doba použitelnosti 
 
3 roky. 
 
6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 
 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 

60 

6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
PVC/PVDC/Al a PA/Al/PVC/Al blistry. 
 
Přípravek Tasigna je dostupný v následujících velikostech balení: 
 

Jednotková balení obsahující 28 tvrdých tobolek v pouzdře. 

 

Jednotková balení obsahující 28 tvrdých tobolek (7 denních blistrů, jeden obsahuje 4 tvrdé 
tobolky) nebo 40 tvrdých tobolek (5 blistrů, jeden obsahuje 8 tvrdých tobolek). 

 

Vícenásobná balení obsahující 112 (4 pouzdra po 28) tvrdých tobolek. 

 

Vícenásobná balení obsahující 112 (4 balení po 28) tvrdých tobolek, 120 (3 balení po 40) 
tvrdých tobolek nebo 392 (14 balení po 28) tvrdých tobolek. 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 
 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 
EU/1/07/422/001-004 
EU/1/07/422/007-008 
EU/1/07/422/011-012 
EU/1/07/422/014 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 19. listopadu 2007 
Datum posledního prodloužení registrace: 19. listopadu 2012 
 
 
10.  DATUM REVIZE TEXTU 
 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://ema.europa.eu 

61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

62 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
 
B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2). 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 
 
Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 
 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 
milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

 

Další opatření k minimalizaci rizik 

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) zajistí před uvedením přípravku do oběhu, že všichni lékaři, u 
kterých se očekává, že budou tento přípravek předepisovat, a všichni lékárníci, kteří mohou tento 
přípravek vydávat, obdrží soubor zdravotnických odborných informací, který obsahuje následující: 

  Vzdělávací brožuru 

  Souhrn údajů o přípravku, příbalovou informaci a označení na obalu 

 

63 

Klíčové informace obsažené ve vzdělávací brožuře 
 

  Stručné informace o přípravku Tasigna, jeho schválených indikacích a dávkování 

  Informace o kardiálních rizicích spojených s užíváním přípravku Tasigna 

o

  že Tasigna může způsobit prodloužení QT intervalu a že Tasigna může být užívána 

s opatrností u pacientů u nichž došlo k prodloužení QT intervalu, nebo u pacientů 
s významným rizikem prodloužení QT intevalu. Souběžné užívání Tasigny 
s antiarytmiky nebo jinými léčivými přípravky, které mohou prodloužit QT interval 
by mělo být prováděno s opatrností. 

o

  s rizikem arytmií, zvláště torsades de pointes, by neměl být přípravek Tasigna 

předepisován. 

o

  O potřebě vyhnout se současnému předepisování jiných léků, které mohou 

prodlužovat QT interval 

o

  O pozornosti při předepisování pacientům s anamnézou koronárních srdečních 

onemocnění nebo rizikovými faktory pro ně 

o

  že Tasigna může způsobit retenci tekutin, srdeční selhání a plicní otok 

 

  Že Tasigna je metabolizována CYP3A4 a že silné inhibitory a induktory tohoto enzymu 

mohou významně ovlivnit expozici přípravku Tasigna. 

o

  Tyto inhibitory mohou zvýšit potenciál vzniku nežádoucích účinků léku, zvláště 

prodloužení QT intervalu. 

o

  Varovat pacienty před užíváním volně prodejných léků, zvláště třezalky tečkované. 

 

  O potřebě informovat pacienty o účincích potravy na Tasigna 

o

  nejíst 2 hodiny před a hodinu po užití přípravku Tasigna. 

o

  potřeba vyvarovat se potravin jako grapefruitový džus, který inhibuje CYP3A4 

enzymy. 

 

64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

66 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA JEDNOTKOVÉHO BALENÍ 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
28 tvrdých tobolek 
40 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

67 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/422/005 

28 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/009 

40 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 150 mg 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

68 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

69 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
Vícečetné balení: 112 (4 balení po 28) tvrdých tobolek. 
Vícečetné balení: 120 (3 balení po 40) tvrdých tobolek. 
Vícečetné balení: 392 (14 balení po 28) tvrdých tobolek. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

70 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/07/422/006 

112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/010 

120 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/013 

392 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 150 mg 
 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN:

71 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRVKU 

 
Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
28 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení. Neprodávat samostatně 
40 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení. Neprodávat samostatně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

72 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/422/006 

112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/010 

120 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/013 

392 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský přepis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 150 mg 

73 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA, JEDNOTKOVÉ BALENÍ (POUZDRO) 
KRABIČKA, JEDNOTKOVÉ BALENÍ (KRABIČKA) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
28 tvrdých tobolek 
40 tvrdých tobolek 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

74 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/422/001 

PVC/PVDC/Al [v pouzdře] 28 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/002 

PA/Al/PVC/Al [v pouzdře] 28 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/007 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 28 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/011 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 40 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 200 mg 
 

75 

 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 
 

76 

 
MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
BLISTRY 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
Novartis Europharm Limited 
 
 
3. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
Lot 
 
 
5. 

JINÉ 

 

77 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (POUZDRO) (VČETNĚ BLUE BOXU) 
KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (KRABIČKA) (VČETNĚ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
Vícečetné balení: 112 (4 pouzdra po 28) tvrdých tobolek. 
Vícečetné balení: 112 (4 balení po 28) tvrdých tobolek. 
Vícečetné balení: 120 (3 balení po 40) tvrdých tobolek. 
Vícečetné balení: 392 (14 balení po 28) tvrdých tobolek. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

78 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/07/422/003 

PVC/PVDC/Al [v pouzdře] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/004 

PA/Al/PVC/Al [v pouzdře] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/008 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/012 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 120 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/014 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 392 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 200 mg 
 

79 

 
17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 
 
2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 
 
 
18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 
 
PC: 
SN: 
NN: 

80 

 
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNITŘNÍ POUZDRO VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ BLUE BOXU) 
 
 
1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRVKU 

 
Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 
Nilotinibum 
 
 
2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg nilotinibu (jako monohydrát hydrochloridu). 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Přípravek obsahuje laktózu, další informace - viz příbalová informace. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
Tvrdé tobolky 
 
28 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení obsahujícího 4 pouzdra. Neprodávat samostatně. 
28 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení obsahujícího 4 krabičky. Neprodávat samostatně. 
40 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení obsahujícího 3 krabičky. Neprodávat samostatně. 
28 tvrdých tobolek. Součást vícečetného balení obsahujícího 14 krabiček. Neprodávat samostatně. 
 
 
5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY-PODÁNÍ 

 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání. 
 
 
6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. 

POUŽITELNOST 

 
EXP 
 

81 

 
9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 
Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
 
12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 
 
EU/1/07/422/003 

PVC/PVDC/Al [v pouzdře] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/004 

PA/Al/PVC/Al [v pouzdře] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/008 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 112 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/012 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 120 tvrdých tobolek 

EU/1/07/422/014 

PVC/PVDC/Al [v krabičce] 392 tvrdých tobolek 

 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
Lot 
 
 
14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 
 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský přepis. 
 
 
15.  NÁVOD K POUŽITÍ 
 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Tasigna 200 mg 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

83 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tasigna 150 mg tvrdé tobolky 

Nilotinibum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Tasigna a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tasigna užívat 

3. 

Jak se přípravek Tasigna užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tasigna uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tasigna a k čemu se používá 

 
Co je Tasigna 
Tasigna je lék, který obsahuje léčivou látku nazvanou nilotinib. 
 
K čemu se Tasigna používá 
Tasigna se používá k léčbě leukémie nazývané chronická myeloidní leukémie s přítomností 
filadelfského chromozomu (Ph-pozitivní CML). CML je nádorové onemocnění krve, kdy tělo tvoří 
příliš mnoho abnormálních bílých krvinek. 
 
Tasigna se používá u pacientů s nově diagnostikovanou CML. 
 
Jak Tasigna účinkuje 
U pacientů s CML spouští změna v DNA (genetickém materiálu) signál, který tělu říká, aby tvořilo 
abnormální bílé krvinky. Přípravek Tasigna tento signál blokuje, a tak zastavuje produkci těchto 
buněk. 
 
Sledování Vaší léčby přípravkem Tasigna 
Během léčby budete pravidelně vyšetřován/a včetně vyšetření krve. Tyto testy budou sledovat: 

počet krevních elementů ve Vašem těle (bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky), aby se 
zjistilo, jak je přípravek Tasigna snášen. 

funkci slinivky břišní a jater ve Vašem těle, aby se zjistilo, jak je přípravek Tasigna snášen. 

hladinu iontů ve Vašem těle (draslík, hořčík). Ty jsou velmi důležité pro funkci Vašeho srdce. 

hladinu cukru a tuků ve Vaší krvi. 

Rovněž Vám bude kontrolován srdeční rytmus pomocí přístroje, který měří elektrickou aktivitu srdce 
(zvaný EKG). 
 

84 

Váš lékař Vám bude pravidelně vyhodnocovat léčbu a rozhodne, zda byste měl(a) přípravek Tasigna i 
nadále užívat. Pokud Vám řekne, abyste přestal(a) přípravek Tasigna užívat, bude i nadále CML 
sledovat a pokud to bude nezbytné, může znovu rozhodnout o opětovném užívání přípravku Tasigna. 
 
Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se toho, jak Tasigna působí, nebo proč Vám byl předepsán, 
zeptejte se svého lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tasigna užívat 

 
Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této 
příbalové informaci. 
 
Neužívejte Tasignu 

jestliže jste alergický/á na nilotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

Jestliže si myslíte, že byste mohl/a být alergický/á, řekněte to svému lékaři před užíváním přípravku 
Tasigna.
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tasigna se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud u Vás dříve došlo ke kardiovaskulárním příhodám, jako je srdeční infarkt, bolest na 
hrudi (angina pectoris), potíže s krevním zásobením Vašeho mozku (mozková mrtvice) nebo 
potíže s přívodem krve do vašich dolních končetin (kulhání či námahová bolest), nebo pokud 
máte rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění, jako je vysoký krevní tlak 
(hypertenze), cukrovka nebo potíže s hladinou tuků ve Vaší krvi (poruchy metabolizmu tuků). 

jestliže trpíte srdeční poruchou, jako je abnormální vedení elektrického signálu nazývaného 
„prodloužení QT intervalu“. 

jestliže jste léčen/a léky, které ovlivňují tepovou frekvenci srdce (antiarytmika) nebo játra (viz 
Další léčivé přípravky a Tasigna). 

jestliže trpíte nedostatkem draslíku nebo hořčíku. 

jestliže trpíte onemocněním jater nebo slinivky břišní. 

jestliže trpíte příznaky snadného vzniku modřin, pocitem únavy nebo dýchavičností nebo jste 
prodělal/a opakované infekce. 

jestliže jste prodělal/a chirurgický zákrok zahrnující odstranění celého žaludku (celková 
gastrektomie). 

pokud jste někdy měl (a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v 
současné době. Přípravek TASIGNA může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých 
případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na 
možný výskyt známek této infekce. 

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři. 
 

85 

Během léčby Tasignou 

pokud omdléváte (ztráta vědomí) nebo máte nepravidelný srdeční tep během léčby Tasignou, 
řekněte to okamžitě svému lékaři, protože může jít o příznak vážné srdeční choroby. 
Prodloužení QT intervalu nebo nepravidelný srdeční tep mohou vést k náhlému úmrtí. Méně 
časté případy náhlého úmrtí byly hlášeny u pacientů, kterým byla podávána Tasigna. 

pokud u Vás došlo k náhlému bušení srdce, závažné svalové slabosti nebo ochrnutí, záchvatům 
nebo náhlým změnám v myšlení nebo míře bdělosti, řekněte to okamžitě svému lékaři
protože může jít o příznak rychlého ničení nádorových buněk zvaný syndrom nádorového 
rozpadu. U pacientů léčených přípravkem Tasigna byly zjištěny vzácné případy syndromu 
nádorového rozpadu. 

pokud se u Vás objevila bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, strnulost nebo slabost, potíže 
s chůzí nebo řečí, bolest, bledost nebo pocit chladu v končetinách, okamžitě informujte svého 
lékaře, 
protože může jít o příznak kardiovaskulární příhody. Závažné kardiovaskulární příhody 
zahrnující potíže s přívodem krve do dolních končetin (periferní arteriální okluzivní 
onemocnění), ischemické srdeční onemocnění a potíže s přívodem krve do mozku (ischemické 
onemocnění mozku) byly hlášeny u pacientů užívajících přípravek Tasigna. Váš lékař by měl 
vyhodnotit hladinu tuků (lipidů) a cukru ve Vaší krvi před zahájením léčby a během léčby 
přípravkem Tasigna. 

pokud u Vás dojde k otokům rukou nebo nohou, celkovým otokům nebo k rychlému nárůstu 
hmotnosti, sdělte to svému lékaři, protože může jít o příznaky závažného zadržování tekutin. 
Příznaky závažného zadržování tekutin byly hlášeny u pacientů léčených přípravkem Tasigna 
méně často. 

 
Další léčivé přípravky a Tasigna 
Tasigna může interferovat s některými jinými léky. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká především: 

antiarytmik - užívaných k léčbě nepravidelného tlukotu srdce; 

chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon, moxifloxacin – léčivé 
přípravky, které mohou mít nechtěný účinek na srdeční činnost; 

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klarithromycin, telithromycin – užívané k léčbě infekcí; 

ritonavir – lék ze skupiny „antiproteáz“, užívané k léčbě HIV; 

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – užívané k léčbě epilepsie; 

rifampicin – užívaný k léčbě tuberkulózy; 

třezalka tečkovaná – rostlinný lék, užívaný k léčbě depresí a jiných stavů (také známý jako 
Hypericum perforatum); 

midazolam – užívaný ke zmírnění úzkosti před chirurgickým zákrokem; 

alfentanil a fentanyl – užívané k léčbě bolesti a jako sedativa před a během chirurgického  
zákroku nebo léčebných procedur; 

cyklosporin, sirolimus a takrolimus – léky, které potlačují “sebeobrannou” schopnost těla a boj 
proti infekcím a jsou často užívané k prevenci odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů, 
jako jsou játra, srdce a ledviny; 

dihydroergotamin a ergotamin – užívané k léčbě demence; 

lovastatin, simvastatin – užívané k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi; 

warfarin – užívaný k léčbě poruchy krevní srážlivosti (např. krevní sraženiny nebo trombózy); 

astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy (ergotamin, 
dihydroergotamin). 

 
Tyto léky byste neměl/a užívat během Vaší léčby přípravkem Tasigna. Pokud užíváte kterýkoli z 
těchto léků, může Vám lékař předepsat jiný alternativní lék. 
 

86 

Před započetím léčby přípravkem Tasigna informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte 
antacida, což jsou léky proti pálení žáhy. Tyto léky musí být užívány odděleně od přípravku Tasigna: 

blokátory H2, které snižují tvorbu kyseliny v žaludku. Blokátory H2 by měly být užívány 
přibližně 10 hodin před a přibližně 2 hodiny poté, kdy jste užil(a) přípravek Tasigna; 

antacida, např. antacida, která obsahují hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý a simetikon, které 
neutralizují vysokou kyselost v žaludku. Tato antacida by měla být užívána přibližně 2 hodiny 
před nebo přibližně 2 hodiny poté, kdy jste užil(a) přípravek Tasigna. 

 
Jestliže již užíváte Tasigna a bude Vám předepisován k užívání nový (další) lék, měl/a byste lékaře 
informovat o tom, že jste ještě tento lék společně s přípravkem Tasigna v minulosti neužíval/a. 
 
Přípravek Tasigna s jídlem a pitím 
Přípravek Tasigna neužívejte s jídlem. Jídlo může zvýšit absorpci přípravku Tasigna, a tak zvýšit 
množství přípravku Tasigna v krvi až na škodlivou hladinu. Nepijte grapefruitovou šťávu ani nejezte 
grapefruit. To může zvýšit množství přípravku Tasigna v krvi až ke škodlivé hladině. 
 
Starší lidé (věk 65 let a více) 
Tasigna mohou užívat lidé ve věku 65 let a starší ve stejných dávkách jako ostatní dospělí jedinci. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Tasigna se nedoporučuje podávat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pokud 
jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři, který s Vámi 
prodiskutuje, zda můžete Tasigna užívat během těhotenství. 

Ženám, které mohou otěhotnět, se doporučuje užívat během léčby a dva týdny po ukončení 
léčby velmi účinné prostředky proti možnosti početí. 

Během léčby přípravkem Tasigna se kojení nedoporučuje. Pokud kojíte, řekněte to svému 
lékaři. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se u Vás objeví po užití přípravku Tasigna nežádoucí účinky (např. závratě nebo poruchy 
zraku), které by u Vás mohly ovlivnit schopnost bezpečně řídit nebo používat nástroje nebo 
obsluhovat stroje, měl/a byste se těchto činností vyvarovat, dokud tyto účinky nevymizí. 
 
Tasigna obsahuje laktózu 
Tento přípravek obsahuje laktózu (také známou jako mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

87 

3. 

Jak se přípravek Tasigna užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jaké množství přípravku Tasigna se užívá 

Doporučená dávka je 600 mg denně. Této dávky je dosaženo užitím dvou 150 mg tvrdých 
tobolek dvakrát denně. 

Lékař Vám může předepsat nižší dávku v závislosti na Vaši odpověď na léčbu. 
 
Kdy užívat přípravek Tasigna 
Tvrdé tobolky užívejte: 

dvakrát denně (přibližně každých 12 hodin); 

nejméně 2 hodiny po jakémkoli jídle; 

potom počkejte 1 hodinu, než budete znovu jíst. 

Pokud máte dotazy, kdy Tasigna užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Užívání přípravku 
Tasigna každý den ve stejnou dobu Vám pomůže si zapamatovat, kdy máte tvrdé tobolky užít. 
 
Jak se Tasigna užívá 

Tvrdé tobolky polykejte celé a zapíjejte je vodou. 

Tvrdé tobolky neužívejte dohromady s žádnou potravou. 

Tvrdé tobolky otevřete pouze v případě, kdy je nemůžete spolknout. V tomto případě můžete 
rozmíchat obsah každé tvrdé tobolky v jedné čajové lžičce jablečné šťávy a okamžitě užít. 
Neužívejte více než jednu čajovou lžičku s každou tvrdou tobolkou a nepoužívejte jinou 
potravu než jablečnou šťávu. 

 
Jak dlouho se Tasigna užívá 
Pokračujte v užívání přípravku Tasigna tak dlouho, jak Vám řekl lékař. Toto je dlouhodobá léčba. Váš 
lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda má léčba požadovaný účinek. 
 
Váš lékař může na základě určitých kritérií rozhodnout o přerušení léčby přípravkem Tasigna. 
 
Jestliže máte dotazy, jak dlouho bude užívání přípravku Tasigna trvat, zeptejte se svého lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tasigna, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tasigna, než jste měl(a), nebo pokud někdo jiný náhodně užil Vaše 
tvrdé tobolky, okamžitě vyhledejte lékaře nebo nemocniční zařízení, abyste se mohl(a) o této věci 
poradit. Ukažte jim balení tvrdých tobolek a tuto příbalovou informaci. Může být nutné lékařské 
ošetření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tasigna 
Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tvrdou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tasigna 
Nepřestávejte užívat Tasignu, dokud Vám to Váš lékař neřekne. Při ukončení léčby přípravkem 
Tasigna bez doporučení lékaře riskujete zhoršení svého onemocnění, což může mít život ohrožující 
následky. Pokud zvažujete ukončení léčby Tasignou, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou 
a/nebo lékárníkem. 
 

88 

Jestliže Váš lékař doporučí přerušit léčbu přípravkem Tasigna 
Váš lékař Vám bude pravidelně vyhodnocovat léčbu, pomocí konkrétního diagnostického testu, a 
rozhodne, zda byste měl(a) přípravek Tasigna i nadále užívat. Pokud Vám řekne, abyste přestal(a) 
přípravek Tasigna užívat, bude i nadále CML sledovat, a to před, během i po přerušení léčby, a pokud 
to bude nezbytné, může znovu rozhodnout o opětovném užívání přípravku Tasigna. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků jsou mírné až středně závažné a obvykle vymizí za 
několik dnů až týdnů léčby. 
 
Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. 
Nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí), méně časté (mohou postihnout až 1 ze 
100 lidí) nebo byly hlášeny jen u velmi malého počtu pacientů. 

rychlé přibývání tělesné hmotnosti, otoky rukou, kotníků, nohou nebo obličeje (příznaky 
zadržování vody) 

bolest na hrudi, vysoký krevní tlak, nepravidelný tlukot srdce, modré zabarvení rtů, jazyka nebo 
kůže (příznaky srdeční poruchy) 

potíže při dýchání, kašel, sípání s horečkou nebo bez horečky, otoky nohou (příznaky 
onemocnění plic) 

horečka, snadný vznik modřin, časté infekce (příznaky poruchy krve) 

neostré vidění, ztráta zraku, krvácení v oku (příznaky oční poruchy) 

otoky a bolest v jedné části těla (příznaky ucpání žíly sraženinou) 

bolest břicha, nevolnost, zácpa, zduření břicha (příznaky poruchy zažívacího systému) 

silná bolest v nadbřišku (příznak zánětu slinivky břišní) 

zežloutnutí kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky poruchy 
jater) 

vyrážka, bolestivé červené opuchliny, bolesti kloubů a svalů (příznaky poruchy kůže) 

nadměrná žízeň, velké množství moči, zvýšená chuť k jídlu s úbytkem tělesné hmotnosti, únava 
(příznaky vysoké hladiny krevního cukru) 

nevolnost, zkrácený dech, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže 
spojené s neobvyklými výsledky krevních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny močové 
a fosforu a nízké hladiny vápníku) 

bolest, nepohodlí, ochablost nebo křeče svalů nohou, které mohou být způsobeny sníženým 
průtokem krve, vředy na nohou nebo rukách, které se hojí pomalu nebo nehojí vůbec a výrazná 
změna barvy (zmodrání nebo zblednutí) nebo teploty (chlad) nohou a rukou, protože tyto 
příznaky mohou být příznaky překážky v tepnách v postižených končetinách (noha nebo ruka) a 
prstech (na nohou a rukou) 

recidiva (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce 
jater). 

Jestliže se u Vás cokoli z tohoto objeví, okamžitě to řekněte svému lékaři. 
 

89 

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 

bolest hlavy 

únava 

bolest svalů 

svědění, vyrážka, kopřivka 

nevolnost 

padání vlasů 

vysoká hladina bilirubinu v krvi (funkce jater) 

vysoká hladina lipázy v krvi (funkce slinivky břišní) 

bolest v oblasti svalů, kloubů a kostí (muskuloskeletální bolest), bolest končetin a bolest páteře 
po přerušení léčby přípravkem Tasigna 

Pokud Vás cokoli z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

průjem, zvracení, břišní potíže, žaludeční nevolnost po jídle, plynatost, otok nebo nadýmání 
břicha 

bolest kostí, bolest kloubů, křeče svalů, bolest končetin, bolest zad, bolest nebo diskomfort 
v

 

bocích 

podráždění očí, otoky, výtok, svědění nebo zarudnutí, suchost očí (příznaky onemocnění očí) 

zčervenání kůže, suchá kůže, akne, bradavice, snížená citlivost kůže 

ztráta chuti k jídlu, porušené vnímání chuti, zvýšení tělesné hmotnosti 

-- 

nespavost, úzkost 

noční poty, nadměrné pocení, návaly horka 

závratě, pocit točení 

palpitace (pocit rychlého bušení srdce) 

Pokud Vás cokoli z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

bolest kůže 

otok očních víček 

krvácení z nosu 

chřipce podobné příznaky 

brnění nebo znecitlivění 

poruchy zraku 

pocit změn tělesné teploty (zahrnující pocit horka, pocit chladu) 

ztluštělá ložiska červené/stříbřité kůže (příznaky lupénky) 

citlivost zubů 

Pokud Vás cokoliv z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Následující další nežádoucí účinky byly hlášeny u velmi malého počtu pacientů léčených 
přípravkem Tasigna: 

ztráta paměti, poruchy nálady nebo depresivní nálada, ztráta energie, slabost 

ústní moučnivka, bakteriální infekce kůže 

puchýře, kožní cysty, mastná kůže, ztenčování kůže, tmavé skvrny na kůži, vyblednutí kůže 

zvýšená citlivost kůže 

krvácení, citlivé nebo zvětšené dásně 

výtok z nosu nebo ucpaný nos, kýchání 

sucho v ústech, bolest v krku, vřídky v ústech 

třes 

bolest očí nebo zarudnutí očí, bolest, svědění očních víček 

bolestivé a oteklé klouby (dna), svalová slabost 

bezvědomí 

obtížné a bolestivé močení, zvýšený pocit nutkání na močení 

časté močení, neobvyklé zbarvení moči 

hemoroidy 

pocit ztvrdnutí prsů, poruchy menstruace, otoky bradavek 

90 

porucha chuti, snížení tělesné hmotnosti 

 

silné bolesti hlavy často doprovázené pocitem nevolnosti, zvracením a citlivostí na světlo 

pálení žáhy 

zvětšení prsů u mužů 

příznaky syndromu neklidných nohou (neodolatelné nutkání pohybovat částí těla, obvykle 
nohou spojené s pocity nepohodlí) 

Pokud Vás cokoliv z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby přípravkem Tasigna mohou být zjištěny abnormální výsledky krevních testů jako je 
nízký počet krevních elementů (bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky), vysoká hladina lipázy 
nebo amylázy v krvi (funkce slinivky břišní), vysoká hladina bilirubinu v krvi (funkce jater) nebo 
vysoká hladina kreatininu v krvi (funkce ledvin), nízká nebo vysoká hladina inzulinu v krvi (hormonu, 
který reguluje hladinu cukru v krvi), nízká nebo vysoká hladina cukru nebo vysoká hladina tuků v 
krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Tasignu uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo s viditelnými 
známkami porušení. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Tasigna obsahuje 

Léčivou látkou je nilotinibum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg nilotinibu (jako 
monohydrát hydrochloridu). 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, krospovidon, poloxamer 188, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý a magnesium-stearát. Pouzdro tvrdé tobolky je složeno ze želatiny, oxidu 
titaničitého (E 171), červeného a žlutého oxidu železitého (E 172), šelaku a černého oxidu 
železitého (E 172) pro razítkování potisku. 

 
Jak Tasigna vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Tasigna je dodáván jako tvrdé tobolky. Tvrdé tobolky jsou červené. Na každé tvrdé tobolce 
je černý potisk („NVR/BCR“). 
 
Tasigna je dostupná v baleních obsahujících 28 nebo 40 tvrdých tobolek a ve vícečetných baleních 
112 tvrdých tobolek (obsahujících 4 krabičky, každá obsahuje 28 tvrdých tobolek), 120 tvrdých 
tobolek (obsahujících 3 krabičky, každá obsahuje 40 tvrdých tobolek) nebo 392 tvrdých tobolek 
(obsahujících 14 krabiček, každá obsahuje 28 tvrdých tobolek). 

91 

 
Ve Vaší zemi na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел.: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 555 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

92 

 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 

93 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Tasigna 200 mg tvrdé tobolky 

Nilotinibum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Tasigna a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tasigna užívat 

3. 

Jak se přípravek Tasigna užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tasigna uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Tasigna a k čemu se používá 

 
Co je Tasigna 
Tasigna je lék, který obsahuje léčivou látku nazvanou nilotinib. 
 
K čemu se Tasigna používá 
Tasigna se používá k léčbě leukemie nazývané chronická myeloidní leukemie s přítomností 
filadelfského chromozomu (Ph-pozitivní CML). CML je nádorové onemocnění krve, kdy tělo tvoří 
příliš mnoho abnormálních bílých krvinek. 
 
Tasigna se používá u pacientů s nově diagnostikovanou CML nebo u pacientů s CML, u kterých již 
není předchozí léčba zahrnující imatinib účinná. Používá se také u pacientů, u kterých se při předchozí 
léčbě objevily závažné nežádoucí účinky a nemohou v této léčbě pokračovat. 
 
Jak Tasigna účinkuje 
U pacientů s CML spouští změna v DNA (genetickém materiálu) signál, který tělu říká, aby tvořilo 
abnormální bílé krvinky. Přípravek Tasigna tento signál blokuje, a tak zastavuje produkci těchto 
buněk. 
 
Sledování Vaší léčby přípravkem Tasigna 
Během léčby budete pravidelně vyšetřován/a včetně vyšetření krve. Tyto testy budou sledovat: 

počet krevních elementů ve Vašem těle (bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky), aby se 
zjistilo, jak je přípravek Tasigna snášen. 

funkci slinivky břišní a jater ve Vašem těle, aby se zjistilo, jak je přípravek Tasigna snášen. 

hladinu iontů ve Vašem těle (draslík, hořčík). Ty jsou velmi důležité pro funkci Vašeho srdce. 

hladinu cukru a tuků ve Vaší krvi. 

Rovněž Vám bude kontrolován srdeční rytmus pomocí přístroje, který měří elektrickou aktivitu srdce 
(zvaný EKG). 
 

94 

Váš lékař Vám bude pravidelně vyhodnocovat léčbu a rozhodne, zda byste měl(a) přípravek Tasigna i 
nadále užívat. Pokud Vám řekne, abyste přestal(a) přípravek Tasigna užívat, bude i nadále CML 
sledovat a pokud to bude nezbytné, může znovu rozhodnout o opětovném užívání přípravku Tasigna. 
 
Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se toho, jak Tasigna působí, nebo proč Vám byl předepsán, 
zeptejte se svého lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tasigna užívat 

 
Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této 
příbalové informaci. 
 
Neužívejte Tasignu 

jestliže jste alergický/á na nilotinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

Jestliže si myslíte, že byste mohl/a být alergický/á, řekněte to svému lékaři před užíváním přípravku 
Tasigna.
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tasigna se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud u Vás dříve došlo ke kardiovaskulárním příhodám, jako je srdeční infarkt, bolest na 
hrudi (angina pectoris), potíže s krevním zásobením Vašeho mozku (mozková mrtvice) nebo 
potíže s přívodem krve do vašich dolních končetin (kulhání či námahová bolest), nebo pokud 
máte rizikové faktory pro kardiovaskulární onemocnění, jako je vysoký krevní tlak 
(hypertenze), cukrovka nebo potíže s hladinou tuků ve Vaší krvi (poruchy metabolizmu tuků). 

jestliže trpíte srdeční poruchou, jako je abnormální vedení elektrického signálu nazývaného 
„prodloužení QT intervalu“. 

jestliže jste léčen/a léky, které ovlivňují tepovou frekvenci srdce (antiarytmika) nebo játra (viz 
Další léčivé přípravky a Tasigna). 

jestliže trpíte nedostatkem draslíku nebo hořčíku. 

jestliže trpíte onemocněním jater nebo slinivky břišní. 

jestliže trpíte příznaky snadného vzniku modřin, pocitem únavy nebo dýchavičností nebo jste 
prodělal/a opakované infekce. 

jestliže jste prodělal/a chirurgický zákrok zahrnující odstranění celého žaludku (celková 
gastrektomie). 

pokud jste někdy měl (a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte v 
současné době. Přípravek TASIGNA může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých 
případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem na 
možný výskyt známek této infekce. 

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři. 
 

95 

Během léčby Tasignou 

pokud omdléváte (ztráta vědomí) nebo máte nepravidelný srdeční tep během léčby Tasignou, 
řekněte to okamžitě svému lékaři, protože může jít o příznak vážné srdeční choroby. 
Prodloužení QT intervalu nebo nepravidelný srdeční tep mohou vést k náhlému úmrtí. Méně 
časté případy náhlého úmrtí byly hlášeny u pacientů, kterým byla podávána Tasigna. 

pokud u Vás došlo k náhlému bušení srdce, závažné svalové slabosti nebo ochrnutí, záchvatům 
nebo náhlým změnám v myšlení nebo míře bdělosti, řekněte to okamžitě svému lékaři
protože může jít o příznak rychlého ničení nádorových buněk zvaný syndrom nádorového 
rozpadu. U pacientů léčených přípravkem Tasigna byly zjištěny vzácné případy syndromu 
nádorového rozpadu. 

pokud se u Vás objevila bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, strnulost nebo slabost, potíže 
s chůzí nebo řečí, bolest, bledost nebo pocit chladu v končetinách, okamžitě informujte svého 
lékaře, 
protože může jít o příznak kardiovaskulární příhody. Závažné kardiovaskulární příhody 
zahrnující potíže s přívodem krve do dolních končetin (periferní arteriální okluzivní 
onemocnění), ischemické srdeční onemocnění a potíže s přívodem krve do mozku (ischemické 
onemocnění mozku) byly hlášeny u pacientů užívajících přípravek Tasigna. Váš lékař by měl 
vyhodnotit hladinu tuků (lipidů) a cukru ve Vaší krvi před zahájením léčby a během léčby 
přípravkem Tasigna. 

pokud u Vás dojde k otokům rukou nebo nohou, celkovým otokům nebo k rychlému nárůstu 
hmotnosti, sdělte to svému lékaři, protože může jít o příznaky závažného zadržování tekutin. 
Příznaky závažného zadržování tekutin byly hlášeny u pacientů léčených přípravkem Tasigna 
méně často. 

 
Další léčivé přípravky a Tasigna 
Tasigna může interferovat s některými jinými léky. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto se týká především: 

antiarytmik - užívaných k léčbě nepravidelného tlukotu srdce; 

chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon, moxifloxacin – léčivé 
přípravky, které mohou mít nechtěný účinek na srdeční činnost; 

ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, klarithromycin, telithromycin – užívané k léčbě infekcí; 

ritonavir – lék ze skupiny „antiproteáz“, užívané k léčbě HIV; 

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin – užívané k léčbě epilepsie; 

rifampicin – užívaný k léčbě tuberkulózy; 

třezalka tečkovaná – rostlinný lék, užívaný k léčbě depresí a jiných stavů (také známý jako 
Hypericum perforatum); 

midazolam – užívaný ke zmírnění úzkosti před chirurgickým zákrokem;

 

alfentanil a fentanyl – užívané k léčbě bolesti a jako sedativa před a během chirurgického  
zákroku nebo léčebných procedur; 

cyklosporin, sirolimus a takrolimus – léky, které potlačují “sebeobrannou” schopnost těla a boj 
proti infekcím a jsou často užívané k prevenci odmítnutí (rejekce) transplantovaných orgánů, 
jako jsou játra, srdce a ledviny; 

dihydroergotamin a ergotamin – užívané k léčbě demence; 

lovastatin, simvastatin – užívané k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi; 

warfarin – užívaný k léčbě poruchy krevní srážlivosti (např. krevní sraženiny nebo trombózy); 

astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, chinidin, bepridil nebo námelové alkaloidy (ergotamin, 
dihydroergotamin). 

 
Tyto léky byste neměl/a užívat během Vaší léčby přípravkem Tasigna. Pokud užíváte kterýkoli z 
těchto léků, může Vám lékař předepsat jiný alternativní lék. 
 

96 

Před započetím léčby přípravkem Tasigna informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte 
antacida, což jsou léky proti pálení žáhy. Tyto léky musí být užívány odděleně od přípravku Tasigna: 

blokátory H2, které snižují tvorbu kyseliny v žaludku. Blokátory H2 by měly být užívány 
přibližně 10 hodin před a přibližně 2 hodiny poté, kdy jste užil(a) přípravek Tasigna; 

antacida, např. antacida, která obsahují hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý a simetikon, které 
neutralizují vysokou kyselost v žaludku. Tato antacida by měla být užívána přibližně 2 hodiny 
před nebo přibližně 2 hodiny poté, kdy jste užil(a) přípravek Tasigna. 

 
Jestliže již užíváte Tasigna a bude Vám předepisován k užívání nový (další) lék, měl/a byste lékaře 
informovat o tom, že jste ještě tento lék společně s přípravkem Tasigna v minulosti neužíval/a. 
 
Přípravek Tasigna s jídlem a pitím 
Přípravek Tasigna neužívejte s jídlem. Jídlo může zvýšit absorpci přípravku Tasigna, a tak zvýšit 
množství přípravku Tasigna v krvi až na škodlivou hladinu. Nepijte grapefruitovou šťávu ani nejezte 
grapefruit. To může zvýšit množství přípravku Tasigna v krvi až ke škodlivé hladině. 
 
Starší lidé (věk 65 let a více) 
Tasigna mohou užívat lidé ve věku 65 let a starší ve stejných dávkách jako ostatní dospělí jedinci. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Tasigna se nedoporučuje podávat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pokud 
jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná, řekněte to svému lékaři, který s Vámi 
prodiskutuje, zda můžete Tasigna užívat během těhotenství. 

Ženám, které mohou otěhotnět, se doporučuje užívat během léčby a dva týdny po ukončení 
léčby velmi účinné prostředky proti možnosti početí. 

Během léčby přípravkem Tasigna se kojení nedoporučuje. Pokud kojíte, řekněte to svému 
lékaři. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se u Vás objeví po užití přípravku Tasigna nežádoucí účinky (např. závratě nebo poruchy 
zraku), které by u Vás mohly ovlivnit schopnost bezpečně řídit nebo používat nástroje nebo 
obsluhovat stroje, měl/a byste se těchto činností vyvarovat, dokud tyto účinky nevymizí. 
 
Tasigna obsahuje laktózu 
Tento přípravek obsahuje laktózu (také známou jako mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

97 

3. 

Jak se přípravek Tasigna užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jaké množství přípravku Tasigna se užívá 

Doporučená dávka je 800 mg denně. Této dávky je dosaženo užitím dvou 200 mg tvrdých 
tobolek dvakrát denně. 

Lékař Vám může předepsat nižší dávku v závislosti na Vaši odpověď na léčbu. 
 
Kdy užívat přípravek Tasigna 
Tvrdé tobolky užívejte: 

dvakrát denně (přibližně každých 12 hodin); 

nejméně 2 hodiny po jakémkoli jídle; 

potom počkejte 1 hodinu, než budete znovu jíst. 

Pokud máte dotazy, kdy Tasigna užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Užívání přípravku 
Tasigna každý den ve stejnou dobu Vám pomůže si zapamatovat, kdy máte tvrdé tobolky užít. 
 
Jak se Tasigna užívá 

Tvrdé tobolky polykejte celé a zapíjejte je vodou. 

Tvrdé tobolky neužívejte dohromady s žádnou potravou. 

Tvrdé tobolky otevřete pouze v případě, kdy je nemůžete spolknout. V tomto případě můžete 
rozmíchat obsah každé tvrdé tobolky v jedné čajové lžičce jablečné šťávy (jablečného pyré) a 
okamžitě užít. Neužívejte více než jednu čajovou lžičku s každou tvrdou tobolkou a 
nepoužívejte jinou potravu než jablečnou šťávu. 

 
Jak dlouho se Tasigna užívá 
Pokračujte v užívání přípravku Tasigna tak dlouho, jak Vám řekl lékař. Toto je dlouhodobá léčba. Váš 
lékař bude pravidelně sledovat Váš zdravotní stav, aby zjistil, zda má léčba požadovaný účinek. 
 
Váš lékař může na základě určitých kritérií rozhodnout o přerušení léčby přípravkem Tasigna. 
 
Jestliže máte dotazy, jak dlouho bude užívání přípravku Tasigna trvat, zeptejte se svého lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tasigna, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tasigna, než jste měl(a), nebo pokud někdo jiný náhodně užil Vaše 
tvrdé tobolky, okamžitě vyhledejte lékaře nebo nemocniční zařízení, abyste se mohl(a) o této věci 
poradit. Ukažte jim balení tvrdých tobolek a tuto příbalovou informaci. Může být nutné lékařské 
ošetření. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tasigna 
Pokud jste vynechal(a) dávku, vezměte si následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tvrdou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tasigna 
Nepřestávejte užívat Tasigna, dokud Vám to Váš lékař neřekne. Při ukončení léčby přípravkem 
Tasigna bez doporučení lékaře riskujete zhoršení svého onemocnění, což může mít život ohrožující 
následky. Pokud zvažujete ukončení léčby Tasignou, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou 
a/nebo lékárníkem. 
 

98 

Jestliže Váš lékař doporučí přerušit léčbu přípravkem Tasigna 
Váš lékař Vám bude pravidelně vyhodnocovat léčbu, pomocí konkrétního diagnostického testu, a 
rozhodne, zda byste měl(a) přípravek Tasigna i nadále užívat. Pokud Vám řekne, abyste přestal(a) 
přípravek Tasigna užívat, bude i nadále CML sledovat, a to před, během i po přerušení léčby, a pokud 
to bude nezbytné, může znovu rozhodnout o opětovném užívání přípravku Tasigna. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků jsou mírné až středně závažné a obvykle vymizí za 
několik dnů až týdnů léčby. 
 
Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné. 
Nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí),, méně časté (mohou postihnout až 1 ze 
100 lidí) nebo byly hlášeny jen u velmi malého počtu pacientů. 

rychlé přibývání tělesné hmotnosti, otoky rukou, kotníků, nohou nebo obličeje, (příznaky 
zadržování vody) 

bolest na hrudi, vysoký krevní tlak, nepravidelný tlukot srdce, modré zabarvení rtů, jazyka nebo 
kůže (příznaky srdeční poruchy) 

potíže při dýchání, kašel, sípání s horečkou nebo bez horečky, otoky nohou (příznaky 
onemocnění plic) 

horečka, snadný vznik modřin, časté infekce (příznaky poruchy krve) 

slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, obtíže při mluvení, silná bolest hlavy, vidění, 
cítění nebo slyšení věcí, které nejsou (příznaky poruchy nervového systému) 

žízeň, suchá kůže, podrážděnost, tmavá moč, pokles množství moče (příznaky poruchy ledvin) 

neostré vidění, ztráta zraku, krvácení v oku (příznaky oční poruchy) 

otoky a bolest v jedné části těla (příznaky ucpání žíly sraženinou) 

bolest břicha, nevolnost, zvracení krve, černá stolice, zácpa, zduření břicha (příznaky poruchy 
zažívacího systému) 

silná bolest v nadbřišku (příznak zánětu slinivky břišní) 

zežloutnutí kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky poruchy 
jater) 

vyrážka, bolestivé červené opuchliny, bolesti kloubů a svalů (příznaky poruchy kůže) 

nadměrná žízeň, velké množství moči, zvýšená chuť k jídlu s úbytkem tělesné hmotnosti, únava 
(příznaky vysoké hladiny krevního cukru) 

rychlý tlukot srdce, vystouplé oči, snížení tělesné hmotnosti, otoky přední strany krku (příznaky 
zvýšené činnosti štítné žlázy) 

nevolnost, zkrácený dech, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže 
spojené s neobvyklými výsledky krevních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny močové 
a fosforu a nízké hladiny vápníku) 

bolest, nepohodlí, ochablost nebo křeče svalů nohou, které mohou být způsobeny sníženým 
průtokem krve, vředy na nohou nebo rukách, které se hojí pomalu nebo nehojí vůbec a výrazná 
změna barvy (zmodrání nebo zblednutí) nebo teploty (chlad) nohou a rukou, protože tyto 
příznaky mohou být příznaky překážky v tepnách v postižených končetinách (noha nebo ruka) a 
prstech (na nohou a rukou) 

recidiva (reaktivace) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění (infekce 
jater). 

 
Jestliže se u Vás cokoli z tohoto objeví, okamžitě to řekněte svému lékaři. 
 

99 

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 

průjem 

bolest hlavy 

únava 

bolest svalů 

svědění, vyrážka, kopřivka 

nevolnost 

zvracení 

padání vlasů 

vysoká hladina bilirubinu v krvi (funkce jater) 

vysoká hladina lipázy v krvi (funkce slinivky břišní) 

bolest v oblasti svalů, kloubů a kostí (muskuloskeletální bolest), bolest končetin a bolest páteře 
po přerušení léčby přípravkem Tasigna 

Pokud Vás cokoli z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

břišní potíže, žaludeční nevolnost po jídle, plynatost, otok nebo nadýmání břicha 

bolest kostí, bolest kloubů, křeče svalů 

bolest včetně bolesti zad, bolesti za krkem a bolesti končetin, bolest nebo diskomfort v

 

bocích 

podráždění očí, otoky, výtok, svědění nebo zarudnutí, suchost očí (příznaky onemocnění očí) 

zčervenání kůže, suchá kůže, akne, bradavice, snížená citlivost kůže 

ztráta chuti k jídlu, porušené vnímání chuti, snížení nebo zvýšení tělesné hmotnosti 

nespavost, deprese, úzkost 

noční poty, nadměrné pocení, návaly horka 

závratě, celkový pocit nevolnosti, pocit točení 

brnění nebo znecitlivění 

poruchy hlasu 

krvácení z nosu 

časté močení 

palpitace (pocit rychlého bušení srdce) 

Pokud Vás cokoli z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Některé nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

zvýšení kožní citlivosti, bolest kůže 

otok očních víček 

sucho v ústech, bolesti v krku, vřídky v ústech chuti 

pálení žáhy 

bolest prsou 

zvýšení chuti k jídlu 

poruchy pozornosti 

obtíže a bolest při močení, zvýšení pocitu nutkání na močení 

neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci 

zvětšení prsů u mužů 

chřipce podobné příznaky, svalová slabost 

třes 

pokles ostrosti zraku 

silné bolesti hlavy často doprovázené pocitem na zvracení, zvracením a citlivostí na světlo 

poruchy zraku 

ústní nebo poševní moučnivka (soor) 

svalová a kloubní ztuhlost 

bezvědomí 

zvýšení tělesné hmotnosti 

pocit změn tělesné teploty (zahrnující pocit horka, pocit chladu) 

ztluštělá ložiska červené/stříbřité kůže (příznaky lupénky) 

citlivost zubů 

Pokud Vás cokoliv z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 

100 

 
Následující další nežádoucí účinky byly hlášeny u velmi malého počtu pacientů léčených 
přípravkem Tasigna: 

zmatenost a dezorientace, ztráta paměti, změny nálad, slabost 

bakteriální infekce kůže 

puchýře, kožní cysty, mastná kůže, ztenčování kůže, tmavé skvrny na kůži, odbarvování kůže 

krvácení, měkké nebo zvětšené dásně 

výtok z nosu nebo ucpaný nos, kýchání 

zarudnutí a/nebo otok a možné loupání kůže na dlaních a chodidlech (takzvaný syndrom ruka-
noha) 

zvýšení citlivosti očí nebo kůže na světlo 

bolest očí nebo zarudnutí očí, bolest, svědění očních víček 

zhoršení sluchu, bolest ucha, šelest (zvonění) v uších 

bolestivé a oteklé klouby (dna) 

krev v moči

, neobvyklé zbarvení moči, 

samovolný únik moči 

hemoroidy 

pocit ztvrdnutí prsů, poruchy menstruace, otoky bradavek 

příznaky syndromu neklidných nohou (neodolatelné nutkání pohybovat částí těla, obvykle 
nohou spojené s pocity nepohodlí) 

Pokud Vás cokoliv z tohoto postihne v závažné míře, řekněte to svému lékaři. 
 
Během léčby přípravkem Tasigna mohou být zjištěny abnormální výsledky krevních testů jako je 
nízký počet krevních elementů (bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky), vysoká hladina lipázy 
nebo amylázy v krvi (funkce slinivky břišní), vysoká hladina bilirubinu v krvi (funkce jater) nebo 
vysoká hladina kreatininu v krvi (funkce ledvin), nízká nebo vysoká hladina inzulinu v krvi (hormonu, 
který reguluje hladinu cukru v krvi), nízká nebo vysoká hladina cukru nebo vysoká hladina tuků 
v krvi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 
5. 

Jak Tasignu uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo s viditelnými 
známkami porušení. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 

101 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Tasigna obsahuje 

Léčivou látkou je nilotinib. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 200 mg nilotinibu (jako monohydrát 
hydrochloridu). 

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, krospovidon, poloxamer 188, koloidní bezvodý 
oxid křemičitý a magnesium-stearát. Pouzdro tvrdé tobolky je složeno ze želatiny, oxidu 
titaničitého (E 171), žlutého oxidu železitého (E 172) a šelaku (E 904) a červeného oxidu 
železitého (E 172) pro razítkování potisku. 

 
Jak Tasigna vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Tasigna je dodáván jako tvrdé tobolky. Tvrdé tobolky jsou světle žluté. Na každé tvrdé 
tobolce je červený potisk („NVR/TKI“). 
 
Přípravek Tasigna je dostupný v pouzdře obsahujícím 28 tvrdých tobolek a v krabičce obsahující 28 
nebo 40 tvrdých tobolek. 
 
Přípravek Tasigna je také dostupný ve vícečetných baleních: 

112 (4 pouzdra po 28) tvrdých tobolek. 

112 (4 balení po 28) tvrdých tobolek. 

120 (3 balení po 40) tvrdých tobolek. 

392 (14 balení po 28) tvrdých tobolek. 

 

Ve Vaší zemi na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Novartis Europharm Limited 
Frimley Business Park 
Camberley GU16 7SR 
Velká Británie 
 
Výrobce 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Norimberk 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 

België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел.: +359 2 489 98 28 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2122 2872 

102 

 

Deutschland 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 555 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Norge 
Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 375 4888 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

Hrvatska 
Novartis Hrvatska d.o.o. 
Tel. +385 1 6274 220 
 

România 
Novartis Pharma Services Romania SRL 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Další zdroje informací 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/. Na těchto stránkách naleznete též odkazy 
na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby. 
 

Recenze

Recenze produktu TASIGNA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 112X200MG (BLI-A) Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu TASIGNA 200 MG TVRDÉ TOBOLKY 112X200MG (BLI-A) Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám