Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 20422
Kód EAN: 8585004420105
Kód SÚKL: 45563
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Taroflox se užívá při léčbě infekcí dýchacích cest, měkkých tkání a kůže, kostí a kloubů, břišních infekcí a infekcí ledvin, močových cest, pohlavních orgánů. Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Taroflox 200
potahované tablety
(Ofloxacinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TAROFLOX 200 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TAROFLOX 200 užívat
3. Jak se přípravek TAROFLOX 200 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek TAROFLOX 200 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TAROFLOX 200 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Charakteristika
Ofloxacin, léčivá látka přípravku TAROFLOX 200 je baktericidní chinolonové antibakteriální léčivo se širokým spektrem účinku. Působí proti původcům mnoha bakteriálních infekcí tím, že napadá genetický kód bakterií, zabraňuje jejich množení a působí jejich rozpad.
Indikace
Přípravek TAROFLOX 200 se užívá při léčbě infekcí dýchacích cest, měkkých tkání a kůže, kostí a kloubů, břišních infekcí a infekcí ledvin, močových cest, pohlavních orgánů.
Přípravek je určen pouze pro dospělé.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TAROFLOX 200 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek TAROFLOX 200
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ofloxacin nebo na kteroukoli další složku přípravku TAROFLOX 200
- jestliže trpíte epilepsií
- pokud jste po poraněních hlavy a mozku, zánětu v oblasti centrální nervové soustavy nebo po mrtvici (zvýšené riziko křečí)
- pokud se Vám po podání fluorochinolů přetrhla šlacha
- pokud jste těhotná nebo kojíte
- pokud je Vám méně než 18 let
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TAROFLOX 200 je zapotřebí
- pacientům léčeným ofloxacinem se doporučuje nevystavovat se příliš prudkému slunečnímu záření a vyloučit UV paprsky (solarium, horské slunce), neboť může dojít k reakcím kůže a nehtů
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek přípravku TAROFLOX 200 může být oslaben současným užíváním léků snižujících překyselení žaludku. Proto je třeba podat Taroflox nejméně 2 hodiny před podáním těchto přípravků.
Ofloxacin podávaný současně s některými léky snižujícími krevní srážlivost (kumarinové deriváty) nebo léků snižujících práh pro křeče (např. teofylin) může účinek těchto léků zvyšovat.
Při současném podávání ofloxacinu s probenecidem, cimetidinem, furosemidem, methotrexátem nebo dalšími léčivými přípravky vylučovanými ledvinami může dojít ke vzájemnému zesílení jejich účinku.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku TAROFLOX 200 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé s dostatečným množstvím tekutiny. Mohou být užívány nalačno nebo při jídle.
Těhotenství a kojení
Přípravek TAROFLOX 200 nesmí užívat těhotné ženy a kojící matky.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může snížit pacientovu schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluhování strojů. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku TAROFLOX 200
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..
3. JAK SE PŘÍPRAVEK UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek TAROFLOX 200 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Perorální podání.
Dávkování závisí na závažnosti infekce. Dospělí obvykle užívají 200 mg až 800 mg denně. Dávka do 400 mg ofloxacinu může být podána v jedné denní dávce, nejlépe ráno. Dávku nad 400 mg je nutné rozdělit do dvou dílčích dávek po 12 hodinách. Přesné dávkování, způsob užívání a délku léčby vždy určí lékař.
Jestliže jste užil(a) více přípravku TAROFLOX 200, než jste měl(a)
Dojde-li k předávkování přípravkem TAROFLOX 200 nebo náhodnému požití přípravku dítětem, okamžitě informujte svého lékaře!!
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TAROFLOX 200
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TAROFLOX 200
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TAROFLOX 200 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívání přípravku TAROFLOX 200 se mohou vyskytnout některé nežádoucí účinky jako např. nechutenství, nevolnost, bolest břicha, průjem, bolest hlavy, závratě, nespavost, neklid, kožní a slizniční reakce, otoky, přecitlivělost na světlo, snížení krevního tlaku a zvýšení tepové frekvence, zánět šlach nebo jejich přetržení, žloutenka.
Pokud zaznamenáte některý z nežádoucích účinků uvedených v této informaci nebo jakýkoliv jiný nežádoucí účinek či neočekávanou změnu, informujte svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TAROFLOX 200 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C
Přípravek TAROFLOX 200 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek TAROFLOX 200, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TAROFLOX 200 obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacinum 200 mg v jedné potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, nízkoviskózní hyprolosa, sodná sůl karmelosy, magnesium-stearát, hypromelosa 2506/5, makrogol 8000, mastek, oxid titaničitý.
Jak přípravek TAROFLOX 200 vypadá a co obsahuje toto balení
Taroflox 200 jsou bílé bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru na obou stranách s půlící rýhou, na obou stranách označené MXI vlevo od půlící rýhy, znakem firmy vpravo od půlící rýhy.
Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení:
10 potahovaných tablet
100 x 10 potahovaných tablet
750 x 10 potahovaných tablet
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, Compiegne, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
24.3. 2010

Recenze

Recenze produktu TAROFLOX 200 1000X200MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TAROFLOX 200 1000X200MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze